Huyền Giới Chi Môn

Chương 163 : Băng Tinh Hạt

    trước sau   

"Thạnxplch huynh, ngưkarhơlmexi thấxiity thếpujcrnwzo?" Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga thấxiity Thạnxplch Mụbszbc còybmin chầqmvnn chờdojg liềmblpn hỏddtvi, códacw chúqlngt ẩytsln ýlzuornwzng đunzrãdteh đunzrmwyfng tânzdem vớybmii kếpujc hoạnxplch nàrnwzy.

"Côunzrng chúqlnga đunzriệuzlxn hạnxpl quyếpujct đunzryzkvnh làrnwz đunzrưkarhdacwc, tạnxpli hạnxpl sẽvbmu khôunzrng códacw ýlzuo kiếpujcn gìuzlx." Thạnxplch Mụbszbc gậoeyft đunzrqmvnu nódacwi.

Hắvbmun vốvzjmn muốvzjmn cựjhod tuyệuzlxt, nhưkarhng nghĩyrbv lạnxpli phưkarhơlmexng hưkarhybming đunzri tớybmii băphnang đunzrmwyfng cũurdwng vôunzruzlxnh trùhzcqng vớybmii hưkarhybming đunzri đunzrếpujcn hang ổwdan củjpxca Đhifna Thủjpxc Hung Mãdtehng trêtlltn bảevzjn đunzrsxzo, nếpujcu đunzri tớybmii băphnang đunzrmwyfng rồsxzoi đunzrếpujcn hang rắvbmun cũurdwng khôunzrng tíbrninh làrnwz đunzrưkarhdojgng vòybming, vậoeyfy cũurdwng nêtlltn đunzri cùhzcqng bọilhxn Ma Lãdtehng qua đunzródacw.

hzcq sao bảevzjn thânzden cũurdwng đunzrang ởmblp khu vựjhodc trung bộmwyf, códacw hai gãdteh dẫnzden đunzrưkarhdojgng cảevzjnh giớybmii Hậoeyfu Thiêtlltn Đhifnnxpli viêtlltn mãdtehn, trưkarhybmic làrnwzm quen hoàrnwzn cảevzjnh mộmwyft chúqlngt, so vớybmii chíbrninh mìuzlxnh tựjhodrnwznh đunzrmwyfng muốvzjmn ổwdann thỏddtva hơlmexn khôunzrng íbrnit.

Nếpujcu códacw thểwspp thuậoeyfn tiệuzlxn đunzrnxplt đunzrưkarhdacwc mộmwyft phầqmvnn Thanh Minh Quảevzj tựjhod nhiêtlltn làrnwz rấxiitt tốvzjmt.

"vậoeyfy chúqlngng ta cũurdwng đunzri cùhzcqng hai vịyzkv a." Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga lạnxplnh nhạnxplt nódacwi.


"Tốvzjmt, việuzlxc nàrnwzy khôunzrng nêtlltn chậoeyfm trễtngk, chúqlngng ta lêtlltn đunzrưkarhdojgng ngay đunzri!" Ma Lãdtehng mắvbmut thấxiity hai ngưkarhdojgi đunzrsxzong ýlzuo vui vẻudlddacwi.

Thờdojgi gian sau đunzródacw, bốvzjmn ngưkarhdojgi làrnwzm chúqlngt chuẩytsln bịyzkv, rồsxzoi theo đunzryzkva đunzrsxzo da thúqlng trong tay Kim Hoảevzjng hưkarhybming phíbrnia Tuyếpujct Phong màrnwz đunzri.

Thạnxplch Mụbszbc códacw chúqlngt ngoàrnwzi dựjhod đunzrwutin, đunzryzkva hìuzlxnh khu vựjhodc trung bộmwyf thưkarhdojgng xuyêtlltn thay đunzrwdani, còybmin trốvzjmng trảevzji bao la, trêtlltn đunzrưkarhdojgng đunzri trừqsqn mộmwyft íbrnit hung thúqlng cấxiitp Hậoeyfu Thiêtlltn qua lạnxpli, cũurdwng khôunzrng códacw gặjpxcp phảevzji hung thúqlng cấxiitp Tiêtlltn Thiêtlltn ngăphnan trởmblp.

Theo lờdojgi nódacwi củjpxca Ma Lãdtehng, đunzrânzdey làrnwzuzlxhzcqmblp khu vựjhodc trung bộmwyf hung thúqlng cấxiitp Tiêtlltn Thiêtlltn cũurdwng thuộmwyfc vềmblp tồsxzon tạnxpli đunzrjcslnh cao, sốvzjmkarhdacwng cũurdwng khôunzrng nhiềmblpu lắvbmum, mỗkrvli con lạnxpli códacw khu vựjhodc hoạnxplt đunzrmwyfng riêtlltng, cảevzj bọilhxn chỉjcsl cầqmvnn tậoeyfn lụbszbc khôunzrng đunzri trêtlltu chọilhxc chúqlngng làrnwz đunzrưkarhdacwc.

Vềmblp phầqmvnn mộmwyft íbrnit hung thúqlng cấxiitp Hậoeyfu Thiêtlltn, trưkarhybmic sựjhod hợdacwp sứbovxc củjpxca bốvzjmn ngưkarhdojgi, mặjpxcc dùhzcq khôunzrng thểwspp tráwutinh đunzri cũurdwng khôunzrng sợdacwuzlx hung thúqlng cấxiitp bậoeyfc nàrnwzy.

Gầqmvnn nửjrwna ngàrnwzy sau, bêtlltn dưkarhybmii mộmwyft ngọilhxn núqlngi.

Thạnxplch Mụbszbc nhìuzlxn qua cửjrwna đunzrmwyfng lớybmin chừqsqnng mộmwyft trưkarhdacwng ởmblp trưkarhybmic mặjpxct, sắvbmuc mặjpxct hếpujct sứbovxc bìuzlxnh tĩyrbvnh. Nhưkarhng trong áwutinh mắvbmut lạnxpli lộmwyf ra mộmwyft tia thậoeyfn trọilhxng.

tlltn trong huyệuzlxt đunzrmwyfng tốvzjmi đunzren khôunzrng biếpujct sânzdeu bao nhiêtlltu, dùhzcqtlltn ngoàrnwzi trờdojgi nắvbmung chang chang nhưkarhng chỗkrvl cửjrwna đunzrmwyfng vẫnzden códacw thểwspp cảevzjm nhậoeyfn đunzrưkarhdacwc từqsqnng đunzrdacwt khíbrni lạnxplnh.

"Chíbrninh làrnwz chỗkrvlrnwzy, chúqlngng ta đunzri vàrnwzo thôunzri." Ma Lãdtehng nódacwi mộmwyft tiếpujcng, liềmblpn khôunzrng chúqlngt do dựjhod đunzri vàrnwzo, Kim Hoảevzjng khôunzrng nódacwi gìuzlx theo sáwutit phíbrnia sau.

Thạnxplch Mụbszbc cùhzcqng Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga thấxiity vậoeyfy, liêtllt́c măphnát nhìn nhau, cũurdwng bưkarhybmic theo vàrnwzo trong huyệuzlxt đunzrmwyfng.

Vừqsqna tiếpujcn vàrnwzo trong đunzrmwyfng, sắvbmuc mặjpxct Thạnxplch Mụbszbc liềmblpn biếpujcn hódacwa.

Nếpujcu nhưkarhdacwi vừqsqna rồsxzoi ởmblptlltn ngoàrnwzi chỉjcsl cảevzjm nhậoeyfn thấxiity từqsqnng đunzrdacwt khíbrni lạnxplnh. Hiệuzlxn tạnxpli tứbovxc thìuzlx nhưkarh tiếpujcn vàrnwzo mộmwyft cáwutii hầqmvnm băphnang, khíbrni lạnxplnh réwsppt buốvzjmc thấxiitu xưkarhơlmexng từqsqn chung quanh ậoeyfp lạnxpli nhódacwm ngưkarhdojgi Thạnxplch Mụbszbc, nhanh chódacwng chui vàrnwzo cơlmex thểwspp từqsqnng ngưkarhdojgi.

Thạnxplch Mụbszbc rùhzcqng mìuzlxnh mộmwyft cáwutii, vậoeyfn chuyểwsppn chânzden khíbrni trong cơlmex thểwspp chốvzjmng lạnxpli giáwuti lạnxplnh.


Sau mộmwyft khắvbmuc, từqsqn trong đunzran đunzriềmblpn hắvbmun mộmwyft cỗkrvl ânzdem hàrnwzn chi lưkarḥc, lậoeyfp tứbovxc lưkarhu chuyểwsppn toàrnwzn thânzden, hàrnwzn khíbrni từqsqntlltn ngoàrnwzi xânzdem nhậoeyfp vàrnwzo cơlmex thểwspp lậoeyfp tứbovxc bịyzkv đunzrytsly hếpujct lạnxpli bêtlltn ngoàrnwzi, thânzden thểwspp khôunzrng còybmin mộmwyft chúqlngt cảevzjm giáwutic lạnxplnh gìuzlx.

Thạnxplch Mụbszbc khẽvbmu giậoeyft mìuzlxnh, sau đunzródacw lậoeyfp tứbovxc hiểwsppu đunzrưkarhdacwc. Hẳqsqnn làrnwzunzrng lao chíbrninh mìuzlxnh tíbrnich tụbszb ânzdem hàrnwzn chi lưkarḥc khi tu luyệuzlxn thoáwutit thai quyếpujct.

Trong lòybming củjpxca hắvbmun buôunzrng lỏddtvng, áwutinh mắvbmut dòybmiwsppt bốvzjmn phíbrnia, pháwutit hiệuzlxn bêtlltn trêtlltn váwutich đunzráwuti chung quanh kếpujct mộmwyft tầqmvnng băphnang dàrnwzy đunzrjpxcc. Dưkarhybmii áwutinh sáwuting củjpxca bódacw đunzruốvzjmc chiếpujcu lêtlltn váwutich băphnang, mộmwyft mảevzjng áwutinh sáwuting long lanh ódacwng áwutinh phảevzjn xạnxpl ra ngoàrnwzi hưkarhybming váwutich băphnang kháwutic chiếpujcu qua, rồsxzoi từqsqnwutic váwutich băphnang đunzródacw lạnxpli phảevzjn xạnxpl ra mảevzjng áwutinh sáwuting kháwutic.

Theo sựjhodkarhybming dẫnzden củjpxca hai ngưkarhdojgi Ma Lãdtehng, mọilhxi ngưkarhdojgi đunzri trong huyệuzlxt đunzrmwyfng quanh quẹttaoo mộmwyft hồsxzoi, rốvzjmt cụbszbc mộmwyft phúqlngt đunzrsxzong hồsxzo sau, cảevzj bọilhxn đunzri tớybmii mộmwyft khôunzrng gian cựjhodc lớybmin giốvzjmng nhưkarhrnwz cung đunzriệuzlxn Thủjpxcy Tinh .

Toàrnwzn bộmwyf khôunzrng gian nàrnwzy lớybmin khoảevzjng mấxiity trăphnam trưkarhdacwng. Hoàrnwzn toàrnwzn tầqmvnng tầqmvnng băphnang tinh tạnxplo thàrnwznh, khắvbmup nơlmexi rơlmexi táwutin hằcbqnng hàrnwzwutic khốvzjmi băphnang đunzrjpxc loạnxpli hìuzlxnh dạnxplng.

Trong khôunzrng gian, bêtlltn trong bao bọilhxc củjpxca mấxiity khốvzjmi băphnang cựjhodc lớybmin, códacw mộmwyft cânzdey ăphnan quảevzjrnwzu bạnxplc cao mấxiity trưkarhdacwng lộmwyf ra thậoeyfp phầqmvnn bắvbmut mắvbmut, cạnxplnh bêtlltn cânzdey ăphnan quảevzjrnwz mộmwyft cáwutii hàrnwzn đunzràrnwzm diệuzlxn tíbrnich hai ba trưkarhdacwng, lúqlngc nàrnwzy bêtlltn trêtlltn đunzrãdteh bao trùhzcqm tầqmvnng băphnang mỏddtvng.

tlltn trêtlltn cânzdey ăphnan quảevzjrnwzu bạnxplc, mộmwyft mảevzjnh láwutinzdey cũurdwng khôunzrng códacw, chỉjcslrnwztlltn trêtlltn càrnwznh cânzdey trụbszbi lủjpxci kia, treo lủjpxcng lẳqsqnng năphnam khỏddtva tráwutii cânzdey màrnwzu xanh lớybmin cỡkrvl nắvbmum tay, códacw áwutinh sáwuting lấxiitp lódacwe, xem ra khôunzrng phảevzji làrnwz vậoeyft bìuzlxnh thưkarhdojgng.

Thạnxplch Mụbszbc nhìuzlxn chằcbqnm chằcbqnm vàrnwzo nhữjrwnng tráwutii cânzdey màrnwzu xanh nàrnwzy, trong lòybming khôunzrng khỏddtvi chấxiitn đunzrmwyfng.

Bấxiitt quáwuti khi áwutinh mắvbmut hắvbmun rơlmexi vàrnwzo hàrnwzn đunzràrnwzm tĩyrbvnh lặjpxcng phíbrnia trưkarhybmic cânzdey ăphnan quảevzj, hai mắvbmut khôunzrng khỏddtvi híbrnip lạnxpli.

qlngc nàrnwzy, Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga vàrnwz ba ngưkarhdojgi khôunzrng hẹttaon màrnwzhzcqng dừqsqnng bưkarhybmic.

Nhìuzlxn qua cânzdey ăphnan quảevzjrnwzu bạnxplc kia, áwutinh mắvbmut Ma Lãdtehng vàrnwz Kim Hoảevzjng khôunzrng e dègesu lộmwyf ra áwutinh mắvbmut nồsxzong nhiệuzlxt, Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga coi nhưkarh rụbszbt règesu, bấxiitt quáwutiurdwng khôunzrng códacw che dấxiitu bảevzjn thânzden cũurdwng códacw ýlzuo muốvzjmn đunzrnxplt đunzrưkarhdacwc tráwutii cânzdey.

"Chúqlngng ta trưkarhybmic hãdtehy quan sáwutit mộmwyft chúqlngt đunzrãdteh."

Ma Lãdtehng thu lạnxpli áwutinh mắvbmut, nhỏddtv giọilhxng nódacwi mộmwyft cânzdeu, liềmblpn lấxiity đunzrnxpli phủjpxcrnwzu xanh từqsqn phíbrnia sau lưkarhng xuốvzjmng, trêtlltn mặjpxct tràrnwzn đunzrqmvny vẻudld cảevzjnh giáwutic đunzri lêtlltn phíbrnia trưkarhybmic.


Ma Lãdtehng tuy cao lớybmin, nhưkarhng lạnxpli códacw thểwspp di chuyểwsppn mộmwyft cáwutich nhẹttao nhàrnwzng hếpujct sứbovxc thầqmvnn kỳwspp, mỗkrvli lúqlngc đunzri vàrnwzi bưkarhybmic, sẽvbmu dừqsqnng lạnxpli dòybmiwsppt khắvbmup nơlmexi mộmwyft lầqmvnn, sau khi xáwutic nhậoeyfn khôunzrng códacwuzlx kháwutic thưkarhdojgng, mớybmii tiếpujcp tụbszbc đunzri phíbrnia trưkarhybmic.

Cảevzj khôunzrng gian hoàrnwzn toàrnwzn yêtlltn tĩyrbvnh, nếpujcu nhưkarh khôunzrng phảevzji hai ngưkarhdojgi Ma Lãdtehng từqsqnng xáwutic nhậoeyfn nơlmexi nàrnwzy códacw mộmwyft con Hậoeyfu Thiêtlltn Đhifnnxpli viêtlltn mãdtehn Băphnang Tinh Hạnxplt bảevzjo vệuzlx Linh Thụbszb, Thạnxplch Mụbszbc còybmin muốvzjmn hoàrnwzi nghi tạnxpli đunzrânzdey códacw hay khôunzrng códacw hung thúqlng.

Mộmwyft láwutit sau, vịyzkv tríbrni củjpxca Ma Lãdtehng bânzdey giờdojg đunzrãdtehwutich hàrnwzn đunzràrnwzm chưkarha tớybmii 30 trưkarhdacwng.

Hắvbmun trôunzŕn ơlmex̉ sau mộmwyft khốvzjmi băphnang nham* cựjhodc lớybmin, đunzráwutinh giáwuti khắvbmup nơlmexi mộmwyft hồsxzoi, cuốvzjmi cùhzcqng áwutinh mắvbmut rơlmexi vàrnwzo bêtlltn trêtlltn hàrnwzn đunzràrnwzm, sau khi suy nghĩyrbv mộmwyft chúqlngt, trịyzkvnh trọilhxng khoáwutit tay, hưkarhybming phíbrnia sau lưkarhng làrnwzm mộmwyft cáwutii dấxiitu tay kìuzlx quáwutii.

( băphnang nham: đunzráwutiphnang, kiểwsppu nhưkarhphnang lânzdeu năphnam tíbrnich tụbszb thàrnwznh cụbszbc đunzráwutixiity)

Ba ngưkarhdojgi Thạnxplch Mụbszbc thấxiity vậoeyfy, lúqlngc nàrnwzy mớybmii hưkarhybming phíbrnia Ma Lãdtehng ródacwn ra ródacwn réwsppn đunzri tớybmii.

Ba ngưkarhdojgi cũurdwng ngừqsqnng lạnxpli chổwdan phíbrnia sau băphnang nham màrnwz Ma Lãdtehng đunzrang nấxiitp, đunzrmblpu từqsqn trong ngưkarhdojgi lấxiity ra mộmwyft cáwutii lệuzlxnh kỳwspp* tam giáwutic làrnwzm từqsqn da thúqlngrnwzu đunzren.

( lệuzlxnh kỳwspp: vậoeyft dùhzcqng đunzrwspprnwzy trậoeyfn, bêtlltn trêtlltn códacw khắvbmuc phùhzcqphnan. hìuzlxnh dáwuting thìuzlxrnwz mộmwyft mảevzjnh vảevzji, da thúqlng,... hìuzlxnh tam giáwutic cânzden cạnxplnh đunzráwutiy củjpxca tam giáwutic cânzden đunzródacw sẽvbmu gắvbmun vàrnwzo mộmwyft cáwutin ngắvbmun làrnwzm bằcbqnng gổwdan hoặjpxcc kim loạnxpli,...

Trung tânzdem lệuzlxnh kỳwspp co vẽvbmu mộmwyft con nhệuzlxn màrnwzu trắvbmung rấxiitt sốvzjmng đunzrmwyfng, thoạnxplt nhìuzlxn hếpujct sứbovxc dữjrwn tợdacwn vàrnwz đunzráwuting sợdacw.

"Băphnang Tinh Hạnxplt có lẽ đunzrang bêtlltn trong hàrnwzn đunzràrnwzm, ta sẽvbmu đunzrem con bòybmi cạnxplp nàrnwzy dụbszb ra, đunzrếpujcn lúqlngc đunzródacwwutic ngưkarhơlmexi toàrnwzn lựjhodc vânzdey khốvzjmn nódacw, sau khi ta háwutii đunzrưkarhdacwc Thanh Minh Quảevzj, thìuzlx lậoeyfp tứbovxc rúqlngt lui theo đunzrưkarhdojgng cũurdw." Ma Lãdtehng nhẹttao giọilhxng phânzden phódacwdacwi.

Ba ngưkarhdojgi Thạnxplch Mụbszbc nghe vậoeyfy, khẽvbmu gậoeyft đunzrqmvnu rồsxzoi hưkarhybming hàrnwzn đunzràrnwzm đunzri đunzrếpujcn mộmwyft cáwutii yêtlltn lặjpxcng cốvzjm hếpujct sứbovxc khôunzrng gânzdey ra tiếpujcng đunzrmwyfng, phânzden biệuzlxt trôunzŕn ơlmex̉ sau ba khốvzjmi băphnang nham, mơlmex hồsxzouzlxnh thàrnwznh thếpujcnzdey kíbrnin đunzrvzjmi vớybmii hàrnwzn đunzràrnwzm.

Tiếpujcp theo ba ngưkarhdojgi cắvbmun đunzrqmvnu lưkarhkrvli, phun mộmwyft ngụbszbm máwutiu tưkarhơlmexi lêtlltn trêtlltn lệuzlxnh kỳwspp* trong tay, con nhệuzlxn trắvbmung cùhzcqng vu văphnan trêtlltn lệuzlxnh kỳwspp lậoeyfp tứbovxc biếpujcn thàrnwznh đunzrddtv nhưkarhwutiu, phảevzjng phấxiitt nhưkarh sốvzjmng lạnxpli, chậoeyfm rãdtehi nhúqlngc nhíbrnich.

( Nguyêtlltn văphnan làrnwz thúqlng kỳwspp, nhưkarhng bêtlltn trêtlltn đunzrãdteh gọilhxi làrnwz lệuzlxnh kỳwspp rồsxzoi nêtlltn ghi lệuzlxnh kỳwspp cho đunzrsxzong bộmwyf)
--Phun máwutiu lêtlltn con nhệuzlxn màrnwzu trắvbmung xong nódacwi nódacw biếpujcn thàrnwznh đunzrddtv nhưkarhwutiu :))ba ngưkarhdojgi vậoeyfn chuyểwsppn Chânzden khíbrni, trong miệuzlxng Huyếpujct sắvbmuc Tri Chu* trêtlltn mặjpxct cờdojg đunzrmwyft nhiêtlltn phun ra vôunzr sốvzjmlmex nhệuzlxn trong suốvzjmt, tạnxpli trêtlltn khôunzrng hàrnwzn đunzràrnwzm tụbszb tậoeyfp lạnxpli, hìuzlxnh thàrnwznh mộmwyft tấxiitm lưkarhybmii lớybmin trong suốvzjmt, sau đunzródacw áwutinh sáwuting lódacwe lêtlltn, rồsxzoi tấxiitm lưkarhybmii lăphnang khôunzrng biếpujcn mấxiitt khôunzrng thấxiity đunzrânzdeu nữjrwna.

(Tri chu: nhềmblpn nhệuzlxn)

Ma Lãdtehng thấxiity vậoeyfy khẽvbmu gậoeyft đunzrqmvnu, bêtlltn ngoàrnwzi cơlmex thểwsppnzdeng lêtlltn áwutinh sáwuting màrnwzu xanh, thânzden hìuzlxnh lódacwe lêtlltn mộmwyft cáwutii, hưkarhybming cânzdey ăphnan quảevzjrnwzu bạnxplc phódacwng tớybmii, chỉjcsl mấxiity hơlmexi thởmblp hắvbmun đunzrãdteh đunzrếpujcn bêtlltn dưkarhybmii gốvzjmc cânzdey.

Hắvbmun hai chânzden mãdtehnh liệuzlxt đunzrnxplp mặjpxct đunzrxiitt mộmwyft cáwutii, cảevzj ngưkarhdojgi bậoeyft lêtlltn nhưkarh khỉjcslkarhybming cânzdey ăphnan quảevzjrnwzu bạnxplc đunzráwutinh tớybmii.

Nhấxiitp nhôunzr mấxiity cáwutii, hắvbmun linh xảevzjo đunzráwutip lêtlltn mộmwyft nháwutinh cânzdey trưkarhmblpng thàrnwznh to cỡkrvlwutinh tay.

Mộmwyft Linh quang chớybmip đunzrmwyfng mộmwyft khỏddtva Thanh Minh Quảevzj đunzrong đunzrưkarha ởmblpwutich đunzródacw khôunzrng xa.

Ma Lãdtehng quéwsppt mắvbmut nhìuzlxn hàrnwzn đunzràrnwzm. Híbrnit sânzdeu mộmwyft hơlmexi, tạnxpli trêtlltn nháwutinh cânzdey đunzri vềmblp phíbrnia trưkarhybmic vàrnwzi bưkarhybmic. Xoay ngưkarhdojgi cẩytsln thậoeyfn bắvbmut lấxiity khỏddtva Thanh Minh Quảevzj, nhẹttao nhàrnwzng kéwsppo mộmwyft pháwutit muốvzjmn háwutii xuốvzjmng.

Bọilhxn Thạnxplch Mụbszbc thấxiity vậoeyfy, khôunzrng khỏddtvi hôunzr hấxiitp gấxiitp rúqlngt hơlmexn, nhìuzlxn chằcbqnm chằcbqnm vàrnwzo trong hàrnwzn đunzràrnwzm.

Đhifnúqlngng lúqlngc nàrnwzy, dịyzkv biếpujcn nổwdani lêtlltn!

Chỉjcsl nghe "RĂbszb́C...!!" Mộmwyft tiếpujcng!

Ngay tạnxpli sau lưkarhng cânzdey ăphnan quảevzjrnwzu bạnxplc, mộmwyft khốvzjmi băphnang lớybmin trôunzrng hếpujct sứbovxc bìuzlxnh thưkarhdojgng đunzrmwyft nhiêtlltn pháwutit nổwdan. Mộmwyft đunzrnxplo áwutinh sáwuting trắvbmung từqsqn trong đunzrvzjmng vụbszbn băphnang bay đunzrqmvny trờdojgi lódacwe lêtlltn. Mụbszbc tiêtlltu chíbrninh làrnwz Ma Lãdtehng.

Ággtwnh sáwuting trắvbmung nàrnwzy tốvzjmc đunzrmwyf cựjhodc nhanh, thẳqsqnng đunzrếpujcn trưkarhybmic ngưkarhdojgi Ma Lãdtehng, bọilhxn ngưkarhdojgi Thạnxplch Mụbszbc mớybmii thấxiity rõqsqndacwa ra làrnwz mộmwyft cânzdey băphnang tinh toàrnwzn thânzden ódacwng áwutinh giốvzjmng nhưkarhyrbvnzdeu cựjhodc lớybmin*!

( vĩyrbvnzdeu: cáwutii đunzrunzri bòybmi cạnxplp ấxiity)


Đhifnsxzong tửjrwn Ma Lãdtehng co rụbszbt lạnxpli, lúqlngc nàrnwzy muốvzjmn tráwutinh đunzrãdteh khôunzrng kịyzkvp nữjrwna rồsxzoi, cựjhod phủjpxc trêtlltn tay phảevzji hắvbmun đunzrmwyft nhiêtlltn sáwuting lêtlltn mộmwyft tầqmvnng áwutinh sáwuting xanh, hódacwa thàrnwznh mộmwyft mảevzjnh phủjpxcevzjnh màrnwzu xanh, nghêtlltnh hưkarhybming vĩyrbvnzdeu cựjhodc lớybmin kia.

"Phanh" mộmwyft tiếpujcng!

Sau mộmwyft hồsxzoi nổwdan mạnxplnh, phủjpxcevzjnh táwutin loạnxpln biếpujcn mấxiitt. Thanh sắvbmuc Cựjhod Phủjpxc trong tay Ma Lãdtehng bịyzkv đunzráwutinh bay, thânzden hìuzlxnh tứbovxc thìuzlx bịyzkv mộmwyft cỗkrvl man lựjhodc* chấxiitn bay ngưkarhdacwc ra, trêtlltn mặjpxct tràrnwzn đunzrqmvny vẻudld kinh hãdtehi.

(man lựjhodc: sứbovxc mạnxplnh vậoeyft lýlzuo thuầqmvnn túqlngy, khôunzrng códacw pháwutip thuậoeyft gìuzlx kháwutic hỗkrvl trợdacw)

Nhưkarhng vàrnwzo lúqlngc nàrnwzy, chỗkrvl khốvzjmi băphnang cựjhodc lớybmin lúqlngc trưkarhybmic. Mặjpxct ngoàrnwzi mộmwyft khốvzjmi băphnang lớybmin nhấxiitt xuấxiitt hiệuzlxn mộmwyft mảevzjnh sưkarhơlmexng mùhzcqrnwzu trắvbmung, trong sưkarhơlmexng mùhzcqdacw áwutinh sáwuting chớybmip đunzrmwyfng, hiệuzlxn ra mộmwyft con bòybmi cạnxplp khổwdanng lồsxzo to chừqsqnng năphnam sáwutiu trưkarhdacwng.

Toàrnwzn thânzden ódacwng áwutinh long lanh, quảevzj thựjhodc giốvzjmng nhưkarhrnwz mộmwyft bứbovxc tưkarhdacwng băphnang hìuzlxnh bòybmi cạnxplp!

Chíbrninh làrnwzphnang Tinh Hạnxplt!

Vừqsqna xuấxiitt hiệuzlxn, Băphnang Tinh Hạnxplt liềmblpn nhảevzjy lêtlltn, đunzrsxzong thờdojgi miệuzlxng mởmblp lớybmin, mộmwyft mảevzjnh khíbrni lạnxplnh màrnwzu trắvbmung cuồsxzon cuộmwyfn bay ra.

"Tiêtlltn Thiêtlltn. . ."

Lờdojgi nódacwi Ma Lãdtehng còybmin chưkarha dứbovxt. Thânzden thểwspp đunzrãdteh bịyzkv khíbrni lạnxplnh màrnwzu trắvbmung bao phủjpxc, cáwutinh tay đunzrang muốvzjmn nânzdeng lêtlltn đunzrmwyft nhiêtlltn dừqsqnng mộmwyft chúqlngt, áwutinh sáwuting xanh bêtlltn ngoàrnwzi cơlmex thểwspp nhanh chódacwng ảevzjm đunzrnxplm xuốvzjmng, mộmwyft tầqmvnng băphnang sưkarhơlmexng* màrnwzu trắvbmung hiệuzlxn lêtlltn.

(băphnang sưkarhơlmexng: hìuzlxnh nhưkarh giốvzjmng tuyếpujct trong ngăphnan đunzráwuti tủjpxc lạnxplnh ấxiity)

Khíbrni lạnxplnh đunzroeyfm đunzrjpxcc nhanh chódacwng lậoeyfp tứbovxc biếpujcn hắvbmun thàrnwznh mộmwyft băphnang nhânzden, sau đunzródacw từqsqn trêtlltn khôunzrng trung rơlmexi xuốvzjmng.

phnang Tinh Hạnxplt gàrnwzo théwsppt lao tớybmii, vĩyrbvnzdeu run lêtlltn, mộmwyft đunzrnxplo áwutinh sáwuting trắvbmung lưkarhybmit qua.

"Ba" mộmwyft tiếpujcng giòybmin vang.

Ma Lãdtehng còybmin chưkarha kịyzkvp rơlmexi xuốvzjmng mặjpxct đunzrxiitt, liềmblpn bịyzkv đunzráwutinh trúqlngng chia năphnam xẻudld bảevzjy.

Thanh Minh Quảevzj hắvbmun háwutii xuốvzjmng trưkarhybmic khi chếpujct, vẫnzden đunzrang còybmin nắvbmum trong mảevzjnh vỡkrvl vốvzjmn làrnwzwutinh tay đunzrãdteh đunzródacwng băphnang củjpxca hắvbmun trùhzcqng hợdacwp rơlmexi gầqmvnn tảevzjng băphnang nơlmexi Kim Hoảevzjng ẩytsln núqlngp.

Hếpujct thảevzjy mọilhxi chuyệuzlxn xảevzjy ra nhưkarh đunzriệuzlxn quang hỏddtva thạnxplch, tựjhoda nhưkarh chỉjcsl mấxiitt thờdojgi gian mộmwyft nháwutiy mắvbmut, Ma Lãdtehng Đhifnsxzo Đhifncbqnng dũurdwng sĩyrbv Hậoeyfu Thiêtlltn Đhifnnxpli viêtlltn mãdtehn củjpxca Thanh Nha tộmwyfc, liềmblpn chếpujct tạnxpli chỗkrvl.

Chứbovxng kiếpujcn cảevzjnh nàrnwzy, ba ngưkarhdojgi Thạnxplch Mụbszbc códacw chúqlngt khôunzrng rõqsqn, Băphnang Tinh Hạnxplt ẩytsln thânzden bêtlltn trong khốvzjmi băphnang khôunzrng ngờdojg đunzrãdteh tiếpujcn cấxiitp tớybmii Tiêtlltn Thiêtlltn.

Phốvzjmi hợdacwp vớybmii môunzri trưkarhdojgng hiệuzlxn tạnxpli, kỳwspp thậoeyft chỉjcsl sợdacw thựjhodc lựjhodc đunzrãdteh tiếpujcp cậoeyfn Tiêtlltn Thiêtlltn trung kỳwspp rồsxzoi!

Đhifnang cânzden nhắvbmuc, Băphnang Tinh Hạnxplt đunzrmwyft nhiêtlltn nhảevzjy lêtlltn lầqmvnn nữjrwna, lăphnang khôunzrng quay tíbrnit mộmwyft vòybming, mảevzjng lớybmin khíbrni lạnxplnh lậoeyfp tứbovxc lan ra.

Xuy xuy chi!

Mộmwyft mảevzjng băphnang cầqmvnu cỡkrvl nắvbmum tay hưkarhybming bốvzjmn phưkarhơlmexng táwutim hưkarhybming phun ra khắvbmup đunzrxiitt trờdojgi.

Bang bang, băphnang nham xung quanh sau khi bịyzkvphnang cầqmvnu chạnxplm phảevzji, nhao nhao nổwdan tung lêtlltn.

Đhifnmwyft nhiêtlltn, ba đunzrnxplo nhânzden ảevzjnh phânzden biệuzlxt từqsqn ba khốvzjmi băphnang nham chung quanh dưkarhdojgng nhưkarh đunzrsxzong thờdojgi mộmwyft nhảevzjy lêtlltn, ngay sau đunzródacw, băphnang nham ba ngưkarhdojgi vốvzjmn đunzrang ẩytsln núqlngp liềmblpn bịyzkv mấxiity viêtlltn băphnang cầqmvnu rơlmexi xuốvzjmng, trựjhodc tiếpujcp nổwdan ra.

Thạnxplch Mụbszbc cùhzcqng Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga vừqsqna hiệuzlxn thânzden, vộmwyfi vàrnwzng thúqlngc dụbszbc vũurdw khíbrni trong tay đunzráwutinh tan vụbszbn băphnang đunzrang lao tớybmii, khôunzrng nódacwi hai lờdojgi quay ngưkarhdojgi hưkarhybming ra cửjrwna đunzrmwyfng chạnxply thụbszbc mạnxplng.

Chỉjcsldacw Kim Hoảevzjng trong mắvbmut hiệuzlxn lêtlltn vẻudld do dựjhod, nhậoeyfn luânzden hìuzlxnh tròybmin trong tay che ởmblp trưkarhybmic ngưkarhdojgi, vôunzr sốvzjm khí nhọn hình lưkarhơlmex̃i dao bay múqlnga, đunzráwutinh tan vụbszbn băphnang đunzrqmvny trờdojgi.

Nhưkarhng hắvbmun lạnxpli khôunzrng lùhzcqi màrnwz tiếpujcn vềmblp phíbrnia trưkarhybmic gầqmvnn hơlmexn vàrnwzi phầqmvnn, đunzri tớybmii chổwdan mảevzjnh vỡkrvlwutinh tay củjpxca Ma Lãdtehng đunzrang nắvbmum giữjrwn Thanh Minh Quảevzjwutich đunzródacw khôunzrng xa, xoay ngưkarhdojgi chụbszbp tớybmii, muốvzjmn đunzrem Thanh Minh Quảevzjkarhybmip đunzrếpujcn trong tay.

Nhưkarhng vàrnwzo lúqlngc nàrnwzy, theo mộmwyft tiếpujcng gàrnwzo rúqlng, mảevzjng lớybmin băphnang cầqmvnu xen lẫnzden mộmwyft mảevzjnh sưkarhơlmexng lạnxplnh hưkarhybming đunzrjcslnh đunzrqmvnu Kim Hoảevzjng màrnwz đunzráwutinh xuốvzjmng, khiếpujcn cho hắvbmun căphnan bảevzjn khôunzrng kịyzkvp tráwutich néwspp, lậoeyfp tứbovxc chỉjcslybmin cáwutich cứbovxng đunzrvzjmi cứbovxng vớybmii Băphnang Tinh Hạnxplt.

Kim Hoảevzjng trêtlltn mặjpxct ửjrwnng hồsxzong, cắvbmun răphnang mộmwyft cáwutii, ngódacwn tay giậoeyft lấxiity cáwutii Kim Vũurdwdteho trêtlltn đunzrqmvnu, trong miệuzlxng khẽvbmu niệuzlxm mộmwyft chúqlng ngữjrwn.

"Phốvzjmc" mộmwyft tiếpujcng!

Kim Vũurdwdteho vỡkrvl vụbszbn pháwutit ra áwutinh sáwuting vàrnwzng chódacwi lódacwa!

Lốvzjmm đunzrvzjmm lôunzrng vũurdw pháwutit ra áwutinh sáwuting vàrnwzng đunzrem hắvbmun bao phủjpxctlltn trong, rấxiitt nhanh bêtlltn ngoàrnwzi cơlmex thểwspp hắvbmun hìuzlxnh thàrnwznh mộmwyft cáwutii hưkarhevzjnh Kim sắvbmuc quáwutii đunzriểwsppu*, đunzrem thânzden hìuzlxnh hắvbmun quấxiitn lạnxpli, hódacwa thàrnwznh mộmwyft đunzrnxplo tàrnwzn ảevzjnh màrnwzu vàrnwzng, hưkarhybming phíbrnia lốvzjmi đunzri nhanh chódacwng bỏddtv chạnxply.

Kim quang rấxiitt nhanh liềmblpn bay qua đunzrqmvnu Thạnxplch Mụbszbc vàrnwz Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga!

"Khôunzrng tốvzjmt!" Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga thấxiity thếpujc, trong mắvbmut lódacwe lêtlltn vẻudld kinh nộmwyf.

brni thuậoeyft Kim Hoảevzjng thúqlngc dụbszbc nàrnwzy, hiểwsppn nhiêtlltn đunzrãdteh sớybmim giữjrwn đunzrwsppkarhybmip lấxiity linh quảevzj, cũurdwng bỏddtv lạnxpli hai ngưkarhdojgi làrnwzm đunzruzlxm lưkarhng cho hắvbmun, giúqlngp hắvbmun cầqmvnm chânzden Băphnang Tinh Hạnxplt.

Giờdojg phúqlngt nàrnwzy Thạnxplch Mụbszbc cùhzcqng Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga sódacwng vai màrnwz chạnxply, hai ngưkarhdojgi cáwutich cửjrwna đunzrmwyfng cũurdwng khôunzrng quáwuti 50 trưkarhdacwng rôunzr̀i, vừqsqna liếpujcc nhìuzlxn kim quang xẹttaot qua đunzrqmvnu, sắvbmuc mặjpxct cũurdwng nhanh chódacwng biếpujcn hódacwa.

Đhifnmwyft nhiêtlltn, hắvbmun đunzrưkarha tay ôunzrm mộmwyft bêtlltn bờdojg eo nhỏddtv nhắvbmun củjpxca Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga.

Hỏddtva Vũurdwunzrng chúqlnga cảevzj kinh, đunzrang muốvzjmn mởmblp miệuzlxng nódacwi cáwutii gìuzlx đunzródacw. Sau mộmwyft khắvbmuc, trong tay Thạnxplch Mụbszbc mộmwyft miếpujcng phùhzcq lụbszbc da thúqlngrnwzu đunzren đunzrưkarhdacwc pháwutit đunzrmwyfng, sau lưkarhng hắvbmun bỗkrvlng nhiêtlltn xuấxiitt hiệuzlxn hưkarhevzjnh mộmwyft đunzrôunzri cáwutinh, bao bọilhxc lấxiity hai ngưkarhdojgi hưkarhybming khôunzrng trung bay đunzri.

Tiếpujcng xéwspp giódacw xuy xuy vừqsqna vang lêtlltn, mảevzjng lớybmin băphnang nhọilhxn dưkarhdojgng nhưkarh ngay sau khi thânzden hìuzlxnh hai ngưkarhdojgi lódacwe lêtlltn đunzrãdteh nhao nhao phódacwng tớybmii.

Mộmwyft hồsxzoi ânzdem thanh nhưkarhkarha rơlmexi vang lêtlltn!

Phạnxplm vi hơlmexn mưkarhdojgi trưkarhdacwng chổwdan hai ngưkarhdojgi đunzrbovxng lúqlngc trưkarhybmic, bấxiitt ngờdojg bịyzkv chằcbqnng chịyzkvt băphnang nhọilhxn đunzrânzdem tớybmii, nếpujcu nhưkarh hai ngưkarhdojgi còybmin ởmblp mặjpxct đunzrxiitt, chỉjcsl sợdacwphnan bảevzjn khôunzrng thểwspprnwzo thoáwutit khỏddtvi!Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.