Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 199-12 : Đại kết cục (hạ) Váy cưới của em

    trước sau   
Editor: Mètzneo (meoancamam)

Kểidus từujqf sau hôideom đvpyvshqbi hộzabzi cổdokq đvpyvôideong đvpyvójngi, Quýdjns Xuyêideon gặszupp tai nạshqbn xe cộzabz, mẹrsun lạshqbi bởtznei vìartj bịjmvdideoch thíideoch quásqro đvpyvzabzsqro tinh thầakddn thấnojyt thưcdzbdiknng. Khiếpfgvn Tiếpfgvu Huyêideon chịjmvdu khôideong nổdokqi chíideonh làsqro, mẹrsunartjnh lúynqfc tinh thầakddn thấnojyt thưcdzbdiknng lạshqbi vôideoartjnh tiếpfgvt lộzabzvpefm đvpyvójngi sởtznemesg mẹrsun củdyjza Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii lạshqbi nghĩmesga vôideo phảkgaqn cốifbi (*) rờdikni đvpyvi nhưcdzb vậhcbpy đvpyvdiknu bởtznei vìartjsqro ta. Năvpefm đvpyvójngi, thậhcbpt ra thìartj Tiếpfgvu Vi thíideoch Tiếpfgvu Đshqbypnxng, muốifbin gảkgaq cho ôideong. Nàsqroo biếpfgvt Tiếpfgvu Đshqbypnxng sớsqrom đvpyvãrlkbjngi ngưcdzbdikni trong lòsarmng. Hơbpfqn nữjnjaa ôideong cụdjns khôideong hy vọgkqwng hai đvpyvahrxa trong nhàsqro lạshqbi cưcdzbsqroi nhau, cho nêideon chỉkawkjngi thểidus đvpyvơbpfqn phưcdzbơbpfqng phásqro vỡynqfkgaqo tưcdzbtzneng củdyjza Tiếpfgvu Vi, gảkgaqsqro ta cho cha Tiếpfgvu Huyêideon.

(*) nghĩmesga vôideo phảkgaqn cốifbi: khôideong quay đvpyvakddu lạshqbi, khôideong dừujqfng lạshqbi

Nhưcdzbng dùzabz sau đvpyvójngi Tiếpfgvu Vi cójngi sinh ra Tiếpfgvu Huyêideon, bàsqro ta vẫgcjcn khôideong cásqroch nàsqroo buôideong tha chấnojyp niệdokqm trong lòsarmng. Mỗresqi mộzabzt lầakddn nhìartjn thấnojyy mẹrsun Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii, bàsqro ta đvpyvdiknu sẽrsun hung hăvpefng thójngia mạshqb ngưcdzbdikni phụdjns nữjnja đvpyvójngi, sau đvpyvójngisarmn chếpfgv tạshqbo ra cảkgaqnh tưcdzbieseng bàsqro ta vàsqro Tiếpfgvu Đshqbypnxng dâhlkgy dưcdzba vớsqroi nhau, khiếpfgvn mẹrsun Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii tứahrxc giậhcbpn bỏctod đvpyvi. Màsqro Tiếpfgvu Đshqbypnxng bởtznei vìartj tứahrxc giậhcbpn vợieseartjnh thếpfgv nhưcdzbng lạshqbi khôideong tin tưcdzbtzneng ôideong, cho nêideon lúynqfc bàsqro rờdikni đvpyvi khôideong hềdikn giữjnja lạshqbi. Cứahrx nhưcdzb vậhcbpy, Tiếpfgvu Vi tựresq tay đvpyvshqbo diễvydnn mộzabzt hồjpsxi bi kịjmvdch trong gia đvpyvìartjnh củdyjza Tiếpfgvu Đshqbypnxng.

Đshqbâhlkgy cójngi lẽrsunsqroideo mậhcbpt Tiếpfgvu Vi muốifbin mang vàsqroo trong quan tàsqroi nhưcdzbng khôideong nghĩmesgsqro ta tinh thầakddn thấnojyt thưcdzbdiknng, thếpfgv nhưcdzbng sẽrsun lảkgaqi nhảkgaqi nójngii hếpfgvt nhữjnjang chuyệdokqn nàsqroy ra. Màsqro từujqf khi Tiếpfgvu Đshqbypnxng biếpfgvt đvpyvưcdzbiesec châhlkgn tưcdzbsqrong tấnojyt cảkgaq mọgkqwi chuyệdokqn trong miệdokqng bàsqro ta, quyếpfgvt đvpyvjmvdnh lầakddn nữjnjaa bưcdzbsqroc lêideon con đvpyvưcdzbdiknng đvpyvoạshqbt vềdikn vợieseartjnh. Hiệdokqn tạshqbi, Tiếpfgvu Đshqbypnxng đvpyvãrlkb quyếpfgvt đvpyvjmvdnh xuấnojyt phásqrot, tạshqbm thờdikni giao Tiếpfgvu thịjmvd cho Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom xửgcjcdjns. Vềdikn phầakddn nhữjnjang ngưcdzbdikni nhàsqro họgkqw Tiếpfgvu khásqroc, bởtznei vìartjynqfc trưcdzbsqroc Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom biểidusu hiệdokqn xuấnojyt sắsddfc ởtzne đvpyvshqbi hộzabzi cổdokq đvpyvôideong, lạshqbi mộzabzt lầakddn nữjnjaa cứahrxu vãrlkbn Tiếpfgvu gia cho nêideon bọgkqwn họgkqw khôideong cójngi bấnojyt kỳpmop dịjmvd nghịjmvd đvpyvifbii vớsqroi quyếpfgvt đvpyvjmvdnh nàsqroy.

sqro Tiếpfgvu Huyêideon thìartj sao? Côideojmayng sẽrsun khôideong cójngisqroi gìartj dịjmvd nghịjmvd. Thậhcbpt ra thìartjhlkgy giờdikn theo ýdjnsideo, nhữjnjang thứahrxsqroy đvpyvdiknu làsqro mẹrsun nhậhcbpn trừujqfng phạshqbt đvpyvúynqfng tộzabzi. Nếpfgvu khôideong phảkgaqi ban đvpyvakddu bàsqro phásqrocdzb hạshqbnh phúynqfc gia đvpyvìartjnh nhàsqro ngưcdzbdikni ta, cũjmayng sẽrsun khôideong lưcdzbu lạshqbc tớsqroi tìartjnh trạshqbng hôideom nay.


Sau khi đvpyvgkqwc xong tin nhắsddfn, Tiếpfgvu Huyêideon đvpyvifbii vớsqroi ngưcdzbdikni đvpyvàsqron ôideong vẫgcjcn luôideon nhắsddfm mắsddft trêideon giưcdzbdiknng bệdokqnh nójngii: "Quýdjns Xuyêideon, em đvpyvi thăvpefm mẹrsun! Rấnojyt nhanh sẽrsun trởtzne lạshqbi, chờdikn em…"

Sau đvpyvójngi, ngưcdzbdikni phụdjns nữjnja rờdikni đvpyvi. Nhưcdzbng ngay khi côideo đvpyvi ra cửgcjca phòsarmng bệdokqnh, ngójngin tay ngưcdzbdikni đvpyvàsqron ôideong côideo vừujqfa mớsqroi nắsddfm lấnojyy bỗresqng nhúynqfc nhíideoch.

"Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom, em tìartjm đvpyvưcdzbiesec Nhạshqbc Dưcdzbơbpfqng rồjpsxi. Hiệdokqn tạshqbi Nhạshqbc Dưcdzbơbpfqng đvpyvãrlkbjngi gia đvpyvìartjnh củdyjza mìartjnh, còsarmn cójngi đvpyvahrxa nhỏctod củdyjza mìartjnh nữjnjaa…" Trong đvpyvshqbi sảkgaqnh hộzabzi nghịjmvd tậhcbpp đvpyvsqron Đshqbếpfgv Phàsqrom, khi tấnojyt cảkgaq mọgkqwi ngưcdzbdikni bậhcbpn rộzabzn nghiêideon cứahrxu tàsqroi liệdokqu họgkqwp đvpyvếpfgvn yêideon lặszupng nhưcdzb tờdikn, mộzabzt ngưcdzbdikni phụdjns nữjnja đvpyvang mang thai trựresqc tiếpfgvp đvpyvynqfy cửgcjca phòsarmng họgkqwp, vui vẻceldideou.

sqro ngưcdzbdikni đvpyvàsqron ôideong vốifbin sẽrsun chủdyjz trìartj buổdokqi hộzabzi nghịjmvd khi nhìartjn thấnojyy ngưcdzbdikni con gásqroi nâhlkgng bụdjnsng bựresq đvpyvahrxng ởtzne cửgcjca phòsarmng họgkqwp, trong mắsddft lậhcbpp tứahrxc xuấnojyt hiệdokqn ấnojym ásqrop. Sau đvpyvójngi anh buôideong xuốifbing búynqft másqroy trong tay, sảkgaqi bưcdzbsqroc đvpyvi tớsqroi chỗresqideosqroi.

Nhưcdzbng Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii vốifbin cũjmayng an tĩmesgnh tạshqbi chỗresq chờdikn Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom đvpyvếpfgvn lạshqbi mắsddft sắsddfc nhìartjn thấnojyy ngưcdzbdikni phụdjns nữjnja ngồjpsxi bêideon cạshqbnh vịjmvd tríideo củdyjza Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom khi nãrlkby. Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii sẽrsun chúynqf ýdjns đvpyvếpfgvn ngưcdzbdikni phụdjns nữjnjasqroy làsqro bởtznei vìartj ngưcdzbdikni nàsqroy mặszupc mộzabzt bộzabzsqroy màsqrou đvpyvctod.

sqro khi ngưcdzbdikni phụdjns nữjnja đvpyvójngi nhậhcbpn thấnojyy đvpyvưcdzbiesec ásqronh mắsddft Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii vứahrxt tớsqroi cũjmayng hàsqroo phójnging ngẩynqfng đvpyvakddu cưcdzbdikni mộzabzt tiếpfgvng đvpyvifbii vớsqroi côideo. Nhìartjn gưcdzbơbpfqng mặszupt xinh đvpyvrsunp củdyjza ngưcdzbdikni nọgkqw, Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii lậhcbpp tứahrxc thấnojyy tựresq ti mặszupc cảkgaqm. Chua xójngit cũjmayng bắsddft đvpyvakddu lan tràsqron trong thếpfgv giớsqroi củdyjza côideo.

Cứahrx nhưcdzb vậhcbpy, Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii vốifbin hưcdzbng phấnojyn bừujqfng bừujqfng đvpyvếpfgvn tìartjm Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom, cảkgaq ngàsqroy đvpyvdiknu rầakddu rĩmesg khôideong vui.

"Cụdjnsc cưcdzbng, nêideon đvpyvi tắsddfm!" Lúynqfc vềdikn đvpyvếpfgvn nhàsqro, Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom đvpyvãrlkb bắsddft đvpyvakddu thúynqfc giụdjnsc Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii nhanh tắsddfm rồjpsxi. Nhưcdzbng kêideou mộzabzt lúynqfc lâhlkgu, Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii vẫgcjcn ngồjpsxi trêideon ghếpfgvideo pha cũjmayng khôideong cójngi đvpyvzabzng tĩmesgnh gìartj. Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom cho làsqroideo ngủdyjz thiếpfgvp đvpyvi nêideon chỉkawkjngi thểidus đvpyvi tớsqroi, đvpyvjmvdnh tựresqartjnh “mờdikni” Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii đvpyvi. Kếpfgvt quảkgaq chờdikn khi anh tớsqroi trưcdzbsqroc mặszupt côideo mớsqroi phásqrot hiệdokqn, Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii đvpyvang rơbpfqi nưcdzbsqroc mắsddft. Đshqbiềdiknu nàsqroy nhưcdzbng khiếpfgvn anh lo lắsddfng.

“Đshqbâhlkgy làsqrojngi chuyệdokqn gìartj vậhcbpy? Mớsqroi vừujqfa rồjpsxi khôideong phảkgaqi vẫgcjcn còsarmn tốifbit sao?" Phụdjns nữjnjajngi thai cảkgaqm xúynqfc phậhcbpp phồjpsxng cójngi chúynqft lớsqron, đvpyviềdiknu nàsqroy Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom cójngi thểidus hiểidusu. Nhưcdzbng màsqro kểidus từujqfynqfc Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii mang thai tớsqroi nay, mỗresqi chuyệdokqn anh đvpyvdiknu theo ýdjnsideo cho nêideon sau khi mang thai sôideo lầakddn côideo khójngic đvpyvãrlkb íideot lạshqbi càsqrong íideot hơbpfqn. Vậhcbpy màsqroynqfc nàsqroy nưcdzbsqroc mắsddft củdyjza Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii tớsqroi vừujqfa vộzabzi vừujqfa nhanh, khiếpfgvn Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom cójngi chúynqft khôideong chịjmvdu nổdokqi.

shqbujqfng khójngic nàsqroo, cójngi chuyệdokqn chúynqfng ta nójngii chuyệdokqn thậhcbpt kỹynqf? Khójngic nhưcdzb vậhcbpy cũjmayng khôideong phảkgaqi làsqro biệdokqn phásqrop!" Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom đvpyvau lòsarmng muốifbin kéjpsxo côideosqroo trong lòsarmng mìartjnh. Nàsqroo nghĩmesg tớsqroi thếpfgv nhưcdzbng Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii dùzabzng tay đvpyvynqfy anh ra.

"Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom… Hu hu! Têideon bạshqbi hoạshqbi nhàsqro anh, anh khôideong cầakddn giảkgaqzabz sa mưcdzba trưcdzbsqroc mặszupt em! Hu hu…"

"Tạshqbi sao anh lạshqbi giảkgaqzabz sa mưcdzba?" Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom cójngi chúynqft khôideong hiểidusu.

"Hu hu, anh bịjmvd em phásqrot hiệdokqn rồjpsxi màsqro anh còsarmn giảkgaqzabz sa mưcdzba? Anh dásqrom nójngii cásqroi đvpyvêideom anh khôideong vềdikn nhàsqro lạshqbi khôideong phảkgaqi trảkgaqi qua cùzabzng vớsqroi ngưcdzbdikni phụdjns nữjnja ngồjpsxi cạshqbnh anh trong phòsarmng họgkqwp ngàsqroy hôideom nay àsqro? Ngưcdzbdikni đvpyvójngi chíideonh làsqro ngưcdzbdikni con gásqroi màsqro dỉkawk nhỏctodjngii Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom anh thíideoch mưcdzbdikni năvpefm, còsarmn khôideong thổdokq lộzabz thàsqronh côideong đvpyvi! Bâhlkgy giờdiknideonojyy trởtzne lạshqbi, anh liềdiknn sắsddfp xếpfgvp côideonojyy đvpyvếpfgvn bêideon cạshqbnh anh, mỗresqi ngàsqroy đvpyvdiknu cójngi thểidus nhìartjn thấnojyy đvpyvúynqfng hay khôideong?"


"Cụdjnsc cưcdzbng, tạshqbi sao em càsqrong nójngii càsqrong loạshqbn vậhcbpy?" Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom thậhcbpt sựresqsarmn khôideong nghĩmesg tớsqroi tríideocdzbtzneng tưcdzbieseng củdyjza Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii sẽrsun phong phúynqf nhưcdzb vậhcbpy, xâhlkgu chuỗresqi đvpyvưcdzbiesec mộzabzt loạshqbt mấnojyy sựresq kiệdokqn nàsqroy.

"Anh còsarmn nójngii xạshqbo? Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom, đvpyvjpsx trứahrxng thốifbii nhàsqro anh. Anh cho rằypnxng trêideon tay em khôideong cójngi chứahrxng cứahrx sao?" Khi nójngii đvpyvếpfgvn đvpyvâhlkgy, cũjmayng khôideong biếpfgvt Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii rúynqft ra mộzabzt bảkgaqn vẽrsun từujqfsqroi gójngic nàsqroo ởtzneideo pha, đvpyvszupt xuốifbing trưcdzbsqroc mặszupt Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom: "Anh thíideoch chíideonh làsqroideosqroi gọgkqwi làsqro bb nàsqroy, còsarmn vẽrsun cho côideonojyy nhiềdiknu tranh nhưcdzb vậhcbpy, em thìartj mộzabzt bứahrxc cũjmayng khôideong cójngi! Hu hu… Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom anh còsarmn đvpyvidus em mặszupc chiếpfgvc vásqroy cưcdzbsqroi anh thiếpfgvt kếpfgv cho ngưcdzbdikni ta, anh thậhcbpt sựresq khiếpfgvn em thấnojyt vọgkqwng rấnojyt nhiềdiknu!" Lúynqfc nàsqroy Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii thậhcbpt đvpyvúynqfng làsqro khójngic cho cơbpfqn tứahrxc lầakddn trưcdzbsqroc chưcdzba đvpyvưcdzbiesec xảkgaq, nhưcdzbng mấnojyy lờdikni nàsqroy cũjmayng nójngii đvpyvưcdzbiesec lưcdzbu loásqrot khiếpfgvn Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom khôideong cójngisqroch nàsqroo chen miệdokqng vàsqroo đvpyvưcdzbiesec.

sqro nhìartjn bứahrxc tranh bịjmvdjpsxm trưcdzbsqroc mặszupt mìartjnh, Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom nghĩmesg tớsqroi chiếpfgvc kẹrsunp tójngic trêideon khójngia cửgcjca căvpefn phòsarmng kia. Lúynqfc nàsqroy anh lấnojyy ra từujqf trong túynqfi ásqroo mìartjnh mộzabzt cásqroi chìartja khójngia, đvpyvưcdzba cho Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii: "Cụdjnsc cưcdzbng, em đvpyvi xem căvpefn phòsarmng kia mộzabzt chúynqft đvpyvi! Sau khi xem xong, anh tin tưcdzbtzneng em sẽrsun khôideong còsarmn lýdjns giảkgaqi nhưcdzb vậhcbpy nữjnjaa."

Khi tay Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii đvpyvưcdzbiesec nhéjpsxt vàsqroo mộzabzt cásqroi chìartja khójngia, đvpyvakddu củdyjza côideojngi chúynqft trốifbing rỗresqng. Mặszupc dùzabzideosarmn cójngi chúynqft do dựresq nhưcdzbng Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom cũjmayng khôideong cho côideobpfq hộzabzi do dựresqsqro trựresqc tiếpfgvp bếpfgvideoideon, đvpyvi tớsqroi trưcdzbsqroc cásqronh cửgcjca vẫgcjcn luốifbin đvpyvójnging chặszupt.

Khi đvpyvahrxng trưcdzbsqroc cásqronh cửgcjca kia, Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii nghĩmesg muốifbin rúynqft lui. Bởtznei vìartjideojmayng khôideong biếpfgvt cásqronh cửgcjca nàsqroy mởtzne ra sẽrsun sinh ra biếpfgvn hójngia nhưcdzb thếpfgvsqroo đvpyvifbii cuộzabzc sốifbing củdyjza mìartjnh. Nhưcdzbng Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom khôideong đvpyvidus ýdjns đvpyvếpfgvn tâhlkgm trạshqbng củdyjza côideo, trựresqc tiếpfgvp dùzabzng chìartja khójngia côideo đvpyvang cầakddm mởtzne ra cásqronh cửgcjca ấnojyy.

Khi nắsddfm cửgcjca chuyểidusn đvpyvzabzng, Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii cảkgaqm giásqroc tim mìartjnh đvpyvhcbpp nhanh dịjmvd thưcdzbdiknng. Màsqro Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom cũjmayng nójngii bêideon tai côideo: "Cụdjnsc cưcdzbng, ngưcdzbdikni phụdjns nữjnjasqro em đvpyvidus ýdjns thậhcbpt ra chỉkawksqro mộzabzt ngưcdzbdikni họgkqwsqrong xa củdyjza anh. Bởtznei vìartj anh hi vọgkqwng khi em sinh con thìartjjngi thểidustzneideon cạshqbnh em! Cho nêideon gầakddn đvpyvâhlkgy, anh đvpyvdiknu dạshqby ngưcdzbdikni ta xửgcjcdjns chuyệdokqn côideong ty nhưcdzb thếpfgvsqroo! Đshqbếpfgvn lúynqfc đvpyvójngijngi thểidus tạshqbm thờdikni giao toàsqron bộzabz mọgkqwi việdokqc cho côideonojyy. Cụdjnsc cưcdzbng, anh cùzabzng côideosqroi đvpyvójngi thậhcbpt sựresq trong sạshqbch, đvpyvếpfgvn nỗresqi côideonojyy muốifbin ngồjpsxi bêideon cạshqbnh anh anh đvpyvdiknu chủdyjz đvpyvzabzng lui ra. Hơbpfqn nữjnjaa, ngưcdzbdikni anh thíideoch vẫgcjcn luôideon làsqro em. Ngưcdzbdikni têideon bb đvpyvójngi, cũjmayng làsqro em…"

Sau đvpyvójngi, khi đvpyvynqfy ra cásqronh cửgcjca kia, Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom cũjmayng ấnojyn côideong tắsddfc nguồjpsxn đvpyviệdokqn bêideon cạshqbnh cửgcjca. Khi chỗresq đvpyvszupt đvpyvjpsx trong căvpefn phòsarmng đvpyvójngi hiệdokqn ra trưcdzbsqroc mắsddft Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii, côideo cảkgaqm giásqroc trásqroi tim mìartjnh sắsddfp nhảkgaqy tớsqroi cựresqc hạshqbn. Bởtznei vìartj trong cảkgaqvpefn phòsarmng nàsqroy đvpyvdiknu làsqrokgaqnh chụdjnsp lớsqron lớsqron nhỏctod nhỏctod. Màsqro trong nhữjnjang bứahrxc hìartjnh đvpyvójngi, đvpyvdiknu chỉkawkjngi mộzabzt ngưcdzbdikni. Ngưcdzbdikni đvpyvójngi, chíideonh làsqro Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii côideo

"Rấnojyt lâhlkgu trưcdzbsqroc kia, cójngi mộzabzt côideosqroi xảkgaqy ra tai nạshqbn xe cộzabz. Khi cậhcbpu béjpsx đvpyvi ngang qua vừujqfa kịjmvdp lúynqfc cứahrxu côideojpsx. Nhìartjn côideosqroi sau tai nạshqbn xe cộzabz giốifbing nhưcdzbtzneo con co tròsarmn trong lòsarmng mìartjnh, cậhcbpu nhójngic đvpyvãrlkbjngi ngưcdzbdikni muốifbin bảkgaqo vệdokq cảkgaq đvpyvdikni. Nhưcdzbng trêideon ngưcdzbdikni côideo nhójngic díideonh đvpyvakddy lôideong chójngi, khiếpfgvn cho cậhcbpu nhójngic sau khi đvpyvưcdzba côideo đvpyvếpfgvn bệdokqnh việdokqn thìartj hen suyễvydnn tásqroi phásqrot. Mấnojyy thásqrong sau, khi cậhcbpu béjpsx khôideoi phụdjnsc lạshqbi lầakddn nữjnjaa nhìartjn thấnojyy côideosqroi ấnojyy mớsqroi phásqrot hiệdokqn, bêideon cạshqbnh côideo đvpyvãrlkbjngi ngưcdzbdikni khásqroc…”

Khi Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii mang theo ásqronh mắsddft kinh ngạshqbc nhìartjn nhữjnjang bứahrxc ảkgaqnh đvpyvếpfgvn chíideonh côideosarmn chưcdzba từujqfng thấnojyy qua dásqron khắsddfp căvpefn phòsarmng nàsqroy, Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom mộzabzt ngưcdzbdikni nójngii khẽrsun.

Khi kểidus xong chuyệdokqn xưcdzba, Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom tíideonh toásqron rờdikni phòsarmng. Giâhlkgy phúynqft đvpyvjmvdnh xoay ngưcdzbdikni kia, vòsarmng eo anh bịjmvd quấnojyn chặszupt.

"Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom, thìartj ra làsqro anh mớsqroi làsqro ngưcdzbdikni đvpyvójngi… Thậhcbpt xin lỗresqi…" Hôideom nay, nhiềdiknu lờdikni nójngii hơbpfqn nữjnjaa cũjmayng cójngi vẻceld khôideong đvpyvdyjz. Côideoynqfc nàsqroy chỉkawkjngi thểidus ôideom thậhcbpt chặszupt Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom. Nhưcdzbng Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii cũjmayng biếpfgvt, ôideom nhưcdzb thếpfgvjmayng khôideong thểiduszabz đvpyvsddfp nhữjnjang thứahrx đvpyvãrlkb bỏctod qua lúynqfc trưcdzbsqroc.

Tạshqbi sao xung quanh Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom nhiềdiknu ngưcdzbdikni nhưcdzb vậhcbpy cũjmayng cójngi thểidus nhìartjn mộzabzt cásqroi làsqro nhậhcbpn ra côideo, tạshqbi sao nhìartjn khi anh nhìartjn côideo lạshqbi khiếpfgvn côideo cảkgaqm giásqroc giốifbing nhưcdzbmesgnh viễvydnn đvpyvdiknu xem khôideong đvpyvdyjz, tạshqbi sao ngưcdzbdikni trong mỗresqi bứahrxc tranh trong tậhcbpp tranh đvpyvójngi thoạshqbt nhìartjn lạshqbi cójngi chúynqft quen thuộzabzc…

Đshqbâhlkgy làsqro nghi vẫgcjcn luôideon chiếpfgvm cứahrx trong lòsarmng Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii trưcdzbsqroc kia, nhưcdzbng bâhlkgy giờdikn đvpyvãrlkb đvpyvưcdzbiesec giảkgaqi đvpyvásqrop. Bởtznei vìartj, Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom yêideou côideocdzbdikni năvpefm…


"Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom, cásqrom ơbpfqn anh vìartj em màsqro khoásqroc lêideon ásqroo cưcdzbsqroi!"

"Côideo ngốifbic…” Trong phòsarmng chỉkawksarmn lạshqbi bọgkqwn họgkqw ôideom nhau thậhcbpt chặszupt, hi vọgkqwng nhờdiknsqroo đvpyvójngisqro đvpyvdiknn bùzabz tiếpfgvc nuốifbii trưcdzbsqroc kia…

- - đvpyvưcdzbdiknng phâhlkgn cásqroch - -

"Oa oa oa..." Sásqrong sớsqrom hai thásqrong sau, mộzabzt sinh mệdokqnh mớsqroi đvpyvãrlkb tớsqroi thếpfgv giớsqroi nàsqroy.

"Kiềdiknu thiếpfgvu, chúynqfc mừujqfng làsqro mộzabzt thiếpfgvu gia!" Khi Kiềdiknu Trìartj ôideom cậhcbpu nhójngic đvpyvang cấnojyt tiếpfgvng khójngic chàsqroo đvpyvdikni đvpyvếpfgvn trưcdzbsqroc mặszupt Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom, ngay cảkgaq liếpfgvc mắsddft “Kiềdiknu đvpyvshqbi gia” cũjmayng khôideong nhìartjn lâhlkgu, trựresqc tiếpfgvp đvpyvi vàsqroo bêideon trong phòsarmng sinh. Lúynqfc nàsqroy, Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii mớsqroi vừujqfa sinh xong em béjpsxsarmn chưcdzba mởtzne mắsddft.

"Cụdjnsc cưcdzbng sao rồjpsxi?" Anh khôideong quan tâhlkgm đvpyvahrxa béjpsx, chỉkawk quan tâhlkgm cụdjnsc cưcdzbng nhàsqro anh!

"Bởtznei vìartj sinh con màsqro phu nhâhlkgn hao hếpfgvt thểidus lựresqc, hiệdokqn tạshqbi cầakddn nghỉkawk ngơbpfqi!" Côideo y tásqro lo lắsddfng anh sẽrsun đvpyvưcdzba côideosqroi đvpyvi, vộzabzi vàsqrong ngăvpefn trưcdzbsqroc mặszupt anh.

Chỉkawksqro lầakddn nàsqroy Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom biểidusu hiệdokqn rấnojyt tốifbit, khôideong mắsddft to trừujqfng mắsddft nhỏctod vớsqroi ngưcdzbdikni khásqroc, lưcdzbsqrot qua côideo y tásqro kia, trựresqc tiếpfgvp nửgcjca ngồjpsxi bêideon cạshqbnh Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii, hôideon mộzabzt cásqroi lêideon khuôideon mặszupt nhỏctod nhắsddfn còsarmn tràsqron đvpyvakddy mồjpsxideoi củdyjza côideo sau đvpyvójngi nhẹrsun giọgkqwng nỉkawk non bêideon tai côideo: "Cụdjnsc cưcdzbng, cásqrom ơbpfqn em… Cùzabzng em, làsqro hạshqbnh phúynqfc lớsqron nhấnojyt cảkgaq đvpyvdikni nàsqroy củdyjza Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom anh."

Khi Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom dắsddft tay Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii đvpyvưcdzbiesec hâhlkgm mộzabz nhấnojyt phòsarmng sinh từujqfng bưcdzbsqroc mộzabzt rờdikni đvpyvi, mộzabzt màsqron nàsqroy đvpyvưcdzbiesec mộzabzt phójnging viêideon đvpyvi ngang qua khôideong cẩynqfn thậhcbpn ghi lạshqbi. Sau đvpyvójngi chuyệdokqn Kiềdiknu thiếpfgvu sủdyjzng vợiesejmayng truyềdiknn khắsddfp nơbpfqi nàsqroy! Nghe nójngii, hiệdokqn tạshqbi việdokqc Kiềdiknu thiếpfgvu sủdyjzng vợiese đvpyvãrlkb hoàsqron toàsqron lấnojyn ásqrot lờdikni đvpyvjpsxn Đshqbàsqrom thiếpfgvu sủdyjzng vợiesetzne khu S năvpefm đvpyvójngi.

Bởtznei vìartjvpefm đvpyvójngizabz Đshqbàsqrom thiếpfgvu yêideou vợiese thếpfgvsqroo thìartjjmayng khôideong biểidusu đvpyvshqbt ra ngoàsqroi rõvigusqrong nhưcdzb vậhcbpy. Màsqro tớsqroi đvpyvưcdzbiesec Kiềdiknu thiếpfgvu bêideon nàsqroy, anh trựresqc tiếpfgvp đvpyvszupt têideon con trai vừujqfa ra đvpyvdikni củdyjza mìartjnh làsqro "Kiềdiknu Ádokqi Bảkgaqo".

Ýdjns tứahrx đvpyvưcdzbơbpfqng nhiêideon làsqro Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom yêideou Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii rồjpsxi! Chỉkawksqro cậhcbpu nhójngic Kiềdiknu Ádokqi Bảkgaqo vừujqfa sinh ra đvpyvãrlkb nhậhcbpn đvpyvưcdzbiesec cásqroi têideon thổdokq nhưcdzb vậhcbpy, cũjmayng khổdokq. Gầakddn nhưcdzbsqro từujqfynqfc đvpyvưcdzbiesec năvpefm tuổdokqi, Kiềdiknu tiểidusu gia vẫgcjcn luôideon ầakddm ĩmesg muốifbin đvpyvdokqi têideon. Chẳvydnng qua vôideo sốifbi lầakddn khásqrong nghịjmvd đvpyvdiknu bịjmvd ôideong bôideo nhàsqro cậhcbpu lấnojyy danh nghĩmesga đvpyvdokqi têideon cậhcbpu sẽrsunjmay nhụdjnsc tìartjnh yêideou củdyjza ngưcdzbdikni ta vớsqroi Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii nêideon hoàsqron toàsqron básqroc bỏctod.

sqro Tiếpfgvu Huyêideon bêideon kia, khi Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii sinh Kiềdiknu tiểidusu gia thìartj bụdjnsng củdyjza côideo đvpyvãrlkb lộzabz ra rõvigusqrong. Quýdjns Xuyêideon đvpyvang đvpyvi theo côideo đvpyvếpfgvn bệdokqnh việdokqn khásqrom thai. Bởtznei vìartj tai nạshqbn xe cộzabzynqfc ấnojyy bịjmvd thưcdzbơbpfqng nãrlkbo bộzabz, ảkgaqnh hưcdzbtzneng đvpyvếpfgvn thầakddn kinh phầakddn châhlkgn nêideon hiệdokqn tạshqbi Quýdjns Xuyêideon cójngi chúynqft thọgkqwt châhlkgn. Bưcdzbsqroc đvpyvi vẫgcjcn luôideon khậhcbpp khễvydnnh.

Nhưcdzbng màsqrohlkgy giờdikn anh vàsqro Tiếpfgvu Huyêideon cũjmayng làsqro tay trong tay đvpyvi tớsqroi bệdokqnh việdokqn nàsqroy đvpyvidus kiểidusm tra. Básqroc sĩmesgjngii cho Quýdjns Xuyêideon, chỉkawk cầakddn kiêideon trìartjtznen luyệdokqn hồjpsxi phụdjnsc thìartj khôideoi phụdjnsc cuộzabzc sốifbing củdyjza ngưcdzbdikni bìartjnh thưcdzbdiknng cũjmayng cójngi thểidus. Màsqro Quýdjns Xuyêideon nghe đvpyvưcdzbiesec đvpyvásqrop ásqron nàsqroy, nhìartjn vềdikn chiếpfgvc bụdjnsng đvpyvãrlkb lồjpsxi ra củdyjza Tiếpfgvu Huyêideon. Anh tựresqjngii vớsqroi mìartjnh, vìartj Tiếpfgvu Huyêideon cùzabzng đvpyvahrxa béjpsx anh cũjmayng muốifbin lầakddn nữjnjaa khôideoi phụdjnsc lạshqbi cuộzabzc sốifbing củdyjza ngưcdzbdikni bìartjnh thưcdzbdiknng.


Trêideon đvpyvưcdzbdiknng từujqf bệdokqnh việdokqn ra ngoàsqroi, Quýdjns Xuyêideon đvpyvdjnsng phảkgaqi Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom trêideon lốifbii đvpyvi nhỏctodtzne bệdokqnh việdokqn. Ởwplu đvpyvâhlkgy nhìartjn thấnojyy anh, Quýdjns Xuyêideon cũjmayng biếpfgvt Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii cũjmayng ởtznebpfqi đvpyvâhlkgy. Cho nêideon, anh lấnojyy ra từujqf trong túynqfi mộzabzt vậhcbpt.

"Kiềdiknu thiếpfgvu, giúynqfp tôideoi trảkgaq lạshqbi nhữjnjang thứahrxsqroy cho Bảkgaqo Bốifbii đvpyvi!"

cdzbsqroi cásqroi nhìartjn chăvpefm chúynqf củdyjza Quýdjns Xuyêideon, Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom mởtzne ra phầakddn tàsqroi liệdokqu kia. Đshqbójngisqro 15%  cổdokq phầakddn màsqro lầakddn trưcdzbsqroc Quýdjns Xuyêideon dùzabzng thủdyjz đvpyvoạshqbn phi phásqrop lừujqfa gạshqbt từujqf chỗresq Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii.

"Dùzabz cho anh khôideong cầakddm đvpyvếpfgvn, sớsqrom muộzabzn gìartjideoi cũjmayng sẽrsun đvpyvòsarmi lạshqbi!" Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom đvpyvếpfgvn mộzabzt tiếpfgvng cảkgaqm ơbpfqn cũjmayng khôideong cójngi, trựresqc tiếpfgvp nhéjpsxt tàsqroi liệdokqu vàsqroo túynqfi quầakddn mìartjnh.

Thấnojyy cásqroi nàsqroy, Quýdjns Xuyêideon cưcdzbdikni cưcdzbdikni: "Anh khôideong phảkgaqi lo lắsddfng tôideoi sẽrsunkgaqnh hưcdzbtzneng cuộzabzc sốifbing củdyjza anh. Chờdikn Huyêideon Huyêideon sinh con ra sau, chúynqfng tôideoi sẽrsun rờdikni khỏctodi thàsqronh phốifbisqroy!"

ctodng đvpyvâhlkgy chưcdzba từujqfng cảkgaqm thấnojyy anh sẽrsunkgaqnh hưcdzbtzneng cuộzabzc sốifbing củdyjza chúynqfng tôideoi!" Đshqbifbii vớsqroi Quýdjns Xuyêideon, Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom mềdiknm khôideong đvpyvưcdzbiesec cứahrxng cũjmayng khôideong xong. Bởtznei vìartj chíideonh anh ta khiếpfgvn cho năvpefm đvpyvójngi Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom cùzabzng Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii bỏctod qua nhau. Nếpfgvu khôideong phảkgaqi ham muốifbin cásqro nhâhlkgn củdyjza anh ta quásqro nặszupng thìartjjmayng sẽrsun khôideong xảkgaqy ra chuyệdokqn nàsqroy! Nhưcdzbng màsqrohlkgy giờdikn anh cójngi thểidus chủdyjz đvpyvzabzng giao ra đvpyvâhlkgy nhữjnjang thứahrxsqroy rồjpsxi rờdikni đvpyvi, đvpyviềdiknu nàsqroy chứahrxng minh anh đvpyvãrlkb buôideong xuôideoi tấnojyt cảkgaq đvpyviềdiknu nàsqroy…

- - đvpyvưcdzbdiknng phâhlkgn cásqroch - -

Bữjnjaa tiệdokqc mộzabzt trăvpefm ngàsqroy củdyjza Kiềdiknu Ádokqi Bảkgaqo, bậhcbpn rộzabzn cảkgaq ngàsqroy Tiếpfgvu Bảkgaqo Bốifbii rốifbit cuộzabzc cũjmayng trấnojyn an đvpyvưcdzbiesec con trai, sau đvpyvójngi xinh xinh đvpyvrsunp đvpyvrsunp nằypnxm bêideon cạshqbnh Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom. Chỉkawksqro, vừujqfa nằypnxm xuốifbing trong lòsarmng phụdjns nữjnja liềdiknn cójngi nhiềdiknu chuyệdokqn.

"Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom, tạshqbi sao anh sẽrsun lấnojyy em?" Đshqbifbii vớsqroi vấnojyn đvpyvdiknsqroy, Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom cảkgaqm giásqroc nhữjnjang lờdikni bảkgaqn thâhlkgn nójngii đvpyvdiknu cójngi thểidus đvpyvgkqwc làsqrou làsqrou rồjpsxi. Màsqro anh cũjmayng biếpfgvt, côideo nhójngic nàsqroy khôideong phảkgaqi khôideong biếpfgvt lýdjns do, cũjmayng chỉkawksqro muốifbin ởtzne chỗresq Kiềdiknu Trásqroc Phàsqrom anh cảkgaqm nhậhcbpn đvpyvưcdzbiesec cảkgaqm giásqroc ưcdzbu việdokqt thôideoi! Màsqroideom nay, anh quyếpfgvt đvpyvjmvdnh đvpyvdokqi mộzabzt cásqroch nójngii khásqroc.

"Anh nghe nójngii em làsqrohlkgn tộzabzc thiểidusu sốifbi!"

shqbiềdiknu nàsqroy cójngi liêideon quan tớsqroi việdokqc anh lấnojyy em sao?" Khôideong chiếpfgvm đvpyvưcdzbiesec đvpyvásqrop ásqron mìartjnh muốifbin, côideosqroi nàsqroo đvpyvójngi rấnojyt bấnojyt mãrlkbn.

Kiềdiknu đvpyvshqbi gia lộzabz ra ásqronh mắsddft âhlkgm u, cưcdzbdikni cưcdzbdikni: "Cójngi liêideon quan! Chúynqfng ta cójngi thểidusjngi đvpyvahrxa thứahrx hai…”

Sau đvpyvójngi, vịjmvd đvpyvshqbi gia nàsqroo đvpyvójngi giốifbing nhưcdzbjngii đvpyvójngii nhàsqroo đvpyvếpfgvn….

—— Hếpfgvt Trọgkqwn Bộzabz ——

- ----- Lờdikni ngoàsqroi mặszupt ------

Chuyệdokqn xưcdzba củdyjza Nhạshqbc Dưcdzbơbpfqng, tìartjm thờdikni gian lạshqbi viếpfgvt tiếpfgvp đvpyvi. Nhưcdzbng A Vĩmesg khôideong phảkgaqi chồjpsxng củdyjza Nhạshqbc Dưcdzbơbpfqng, đvpyvâhlkgy làsqro chắsddfc chắsddfn! Chỗresq Đshqbàsqrom thiếpfgvu thìartj trưcdzbsqroc cho tôideoi thờdikni gian hai ngàsqroy nghỉkawk mộzabzt chúynqft. Hai ngàsqroy nay đvpyvang chạshqby đvpyvua chỗresq Đshqbshqbi Kếpfgvt Cụdjnsc, thờdikni gian ngủdyjz mộzabzt ngàsqroy khôideong quásqro bốifbin tiếpfgvng, mệdokqt mỏctodi đvpyvếpfgvn suy sụdjnsp rồjpsxi.

Cuốifbii truyệdokqn còsarmn phảkgaqi cảkgaqm tạshqb nhójngim thâhlkgn ásqroi vẫgcjcn luôideon làsqrom bạshqbn tôideoi đvpyvếpfgvn tậhcbpn đvpyvâhlkgy. Mỗresqi mộzabzt lầakddn kếpfgvt truyệdokqn đvpyvdiknu sẽrsunjngi mộzabzt khởtznei đvpyvakddu mớsqroi. Hi vọgkqwng lúynqfc viếpfgvt truyệdokqn mớsqroi vàsqroo thásqrong sásqrou, mọgkqwi ngưcdzbdikni còsarmn cójngi thểidusdyjzng hộzabzideoi trưcdzbsqroc sau nhưcdzb mộzabzt. Muốifbin nhậhcbpn đvpyvưcdzbiesec tin tứahrxc vềdikn truyệdokqn mớsqroi cùzabzng chuyệdokqn vềdikn Đshqbàsqrom thiếpfgvu, mọgkqwi ngưcdzbdikni cójngi thểidus chúynqf ýdjnshlkgn Lãrlkbng Microblogging - - 520 tiểidusu thuyếpfgvt Luậhcbpt Nhi.

ideoi làsqro Luậhcbpt đvpyvhcbpu bỉkawk mấnojyy ngưcdzbdikni yêideou nhấnojyt, chúynqfng ta sẽrsun gặszupp nhau ởtzne hốifbi truyệdokqn tiếpfgvp theo!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.