Hòa Thượng Mặt Đỏ

Chương 9 : (Hoàn)

    trước sau   
Editor: Bơhdjv

Đhdjvâtfgmy làrupl mộbluct gian phòyopyng trong ngôxpkii miếpxxku nhỏnvoq.

Trong miếpxxku khôxpking cógjre bồvajkikqkt, nhưexteng cógjre hai ngưexteqofii Diệdfivp Bạefgcc Tâtfgmm vàruplyopya thưextexxbxng.

Hiệdfivn tạefgci, khôxpking nêmjmxn gọentzi hắbuuhn làrupl "hòyopya thưextexxbxng" nữefgca rồvajki.

tfgmn Lălkecng sau đihlaógjre cứhdjvu hắbuuhn, hắbuuhn liềrupln hoàrupln tụhdjvc.

lkec sao lạefgci hoàrupln tụhdjvc ưexte?


Bởurdri vìlkec hắbuuhn muốuzuan lấfhjby Diệdfivp Bạefgcc Tâtfgmm.

lkecn phòyopyng treo lụhdjva đihlanvoq, trêmjmxn cửzfjea dáikqkn chữefgc hỉqofi, ngay cảmzhfrupln cửzfjea cũxsgzng đihlanvoq thẫbouym, áikqknh nếpxxkn đihlanvoq, đihlaâtfgmy chínnpmnh làrupl đihlaêmjmxm tâtfgmn hôxpkin củxkpna bọentzn họentz.

tfgmn lang mặfzsac trưexteqofing bàruplo mớtnpei tinh, khuôxpkin mặfzsat tỏnvoqa sáikqkng, vếpxxkt sẹdlfdo bêmjmxn nửzfjea khuôxpkin mặfzsat cũxsgzng khôxpking đihlaáikqkng sợxxbx nữefgca.

Diệdfivp Bạefgcc Tâtfgmm nhìlkecn hắbuuhn chălkecm chúwrko, đihlaúwrkong làruplruplng thấfhjby càruplng thínnpmch, đihlabluct ngộbluct giơhdjv tay ra, che khuấfhjbt nửzfjea gưexteơhdjvng mặfzsat hắbuuhn, miệdfivng cưexteqofii khen: "Lang quâtfgmn nhàrupl ta, che đihlai nửzfjea khuôxpkin mặfzsat, cũxsgzng coi nhưexte chàruplng trai tuấfhjbn túwrko!"

nnpmch diệdfivn hòyopya thưextexxbxng nởurdr nụhdjvexteqofii, sau đihlaógjre xấfhjbu hổdzumwrkoi thấfhjbp đihlalkecu – bởurdri vìlkec hắbuuhn biếpxxkt cuộblucc đihlaqofii bảmzhfn thâtfgmn, mãlanqi mãlanqi khôxpking đihlaefgct đihlaưextexxbxc hai chữefgc "tuấfhjbn túwrko".

Khógjree miệdfivng hắbuuhn đihlaang nởurdr nụhdjvexteqofii, nhanh chógjreng nhìlkecn thấfhjby nưexteơhdjvng tửzfje nhàrupllkecnh trởurdr mặfzsat, bàrupln tay đihlaang che nửzfjea khuôxpkin mặfzsat hắbuuhn lậxpkip tứhdjvc nhétnpeo máikqk hắbuuhn.

ruplng oáikqkn hậxpkin trợxxbxn mắbuuht: "Khi đihlaógjre đihlaentzc cáikqki kinh phậxpkit ráikqkch náikqkt gìlkec thếpxxk, chàruplng muốuzuan chếpxxkt!"

Khôxpking phảmzhfi a! Kinh phậxpkit làruplgjre thậxpkit, hắbuuhn nhớtnpekqzg khi xuấfhjbt gia sưexte phụhdjv đihlaentzc cáikqki nàruply.

"Ta nhớtnpekqzgruplgjre..." Hắbuuhn muốuzuan giảmzhfi thínnpmch, gãlanqi gãlanqi cáikqki đihlalkecu đihlaãlanq bắbuuht đihlalkecu mọentzc tógjrec, nhưexteng thậxpkit sựhdjv khôxpking nhớtnpe ra kinh phậxpkit kia cógjre đihlaúwrkong hay khôxpking.

"Chàruplng chỉqofiruplyopya thưextexxbxng giảmzhf!" Nàruplng chỉqofiruplo mũxsgzi hắbuuhn nógjrei.

"Ha ha." Xínnpmch diệdfivn hòyopya thưextexxbxng cưexteqofii cưexteqofii, hòyopya thưextexxbxng giảmzhf thìlkecyopya thưextexxbxng giảmzhf, dùvchm sao hắbuuhn cũxsgzng hoàrupln tụhdjvc lấfhjby vợxxbx rồvajki!

Hắbuuhn cưexteqofii ngâtfgmy ngôxpki mộbluct lúwrkoc lâtfgmu, cảmzhfm thấfhjby cógjremjmxn khen thưexteurdrng nưexteơhdjvng tửzfje nhàrupllkecnh mộbluct phen hay khôxpking, trưextetnpec kia trêmjmxn giang hồvajk coi nhưexterupl đihlaefgco tặfzsac sốuzua mộbluct sốuzua hai --- mặfzsac dùvchm khôxpking thểuyld thàruplnh côxpking, nàruplng cũxsgzng từjqevng trộblucm nhiềruplu nhàrupl giàruplu kháikqkc.

Nhưexteng suy nghĩbuuh lạefgci, khôxpking đihlaúwrkong! Hắbuuhn so vớtnpei nàruplng càruplng trộblucm đihlaưextexxbxc nhiềruplu hơhdjvn, hắbuuhn trộblucm đihlaưextexxbxc tráikqki tim nàruplng.

Tốuzuat nhấfhjbt làrupl khôxpking nêmjmxn nógjrei nhiềruplu, miễbwypn cho nưexteơhdjvng tửzfje khôxpking vui, hàrupli lòyopyng vui vẻwmunexteqofii ha ha làrupl đihlaưextexxbxc rồvajki.

Hếpxxkt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.