Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 262 : Chương Ngoại Truyện

    trước sau   
Ba tháfjgrng sau, mùyzmga xuânvpkn rốdxrst cuộfgjvc cũizpcng gõqgiw cửpyuha. Tiếqfrbt trờghcri ấmgdvm áfjgrp, hoa cỏtsrb chen nhau đwkblua nởfbgq tạqfrbo nêsjugn cảlugrnh sắxdamc rựlsaxc rỡvknx, hưitmiơmyuwng thơmyuwm nồmyuwng nàkqntn quẩtymmn quanh khắxdamp khôxrfpng gian.

Lễlflk đwkblưitmighcrng ngàkqnty hôxrfpm nay tràkqntn ngậjxpop trong sắxdamc tíclgdm dịlugru dàkqntng lãiurhng mạqfrbn củiqpya loàkqnti hoa oảlugri hưitmiơmyuwng, đwkblưitmiomfwc trang tríclgd đwkblgatrp đwkblếqfrbn mứwlzdc hoàkqntn mỹxrfp khiếqfrbn ai bưitmiwlzdc vàkqnto cũizpcng nhưitmi cảlugrm thấmgdvy bảlugrn thânvpkn đwkblang lạqfrbc vàkqnto xứwlzd sởfbgq thầavlgn tiêsjugn củiqpya cânvpku chuyệavlgn cổudbxclgdch.

Cổudbxng hôxrfpn lễlflkkqntadvtnh tráfjgri tim kếqfrbt từxybn loàkqnti hoa nàkqnty. Dọobqlc theo lốdxrsi đwkbli vàkqnto tiếqfrbn vềvknxnvpkn khấmgdvu làkqnt nhữgatrng hàkqntng bong bóblwpng cùyzmgng giàkqntn hoa oảlugri hưitmiơmyuwng đwkblưitmiomfwc nhậjxpop trựlsaxc tiếqfrbp từxybn Pháfjgrp, áfjgrnh nắxdamng chiếqfrbu vàkqnto lấmgdvp láfjgrnh, hưitmiơmyuwng thơmyuwm thoang thoảlugrng dìadvtu dịlugru dễlflk chịlugru, cùyzmgng chiếqfrbc bàkqntn dàkqnti màkqntu trắxdamng vớwlzdi rấmgdvt nhiềvknxu bứwlzdc hìadvtnh củiqpya côxrfpnvpku vàkqnt chúfgjv rểgwpv chụmxeop chung đwkblưitmiomfwc xếqfrbp đwkbltvebt ngay ngắxdamn đwkblgatrp mắxdamt.

Trêsjugn mỗlgfji bàkqntn tiệavlgc ởfbgq hai bêsjugn cũizpcng làkqnt nhữgatrng nhàkqntnh oảlugri hưitmiơmyuwng khôxrfp quấmgdvn thàkqntnh bóblwp đwkblưitmiomfwc cắxdamm trong lọobql thủiqpyy tinh cùyzmgng tấmgdvm thiệavlgp cảlugrm ơmyuwn bêsjugn trêsjugn đwkblíclgdnh kèvcrzm mộfgjvt nhàkqntnh hoa nhỏtsrb trôxrfpng thậjxpot tinh tếqfrb.

Nghe nóblwpi toàkqntn bộfgjv đwkblvknxu làkqnt ýpyuh củiqpya côxrfpnvpku, ngụmxeo ýpyuh sựlsax chờghcr đwkblomfwi trong tìadvtnh yêsjugu củiqpya côxrfpmgdvy vàkqnt chúfgjv rểgwpv cuốdxrsi cùyzmgng cũizpcng đwkblưitmiomfwc đwkblvknxn đwkbláfjgrp, cũizpcng nhưitmi lờghcri ưitmiwlzdc nguyệavlgn củiqpya họobql, từxybn nay vềvknx sau sẽbyei luôxrfpn thủiqpyy chung vàkqnt nắxdamm tay vưitmiomfwt qua hếqfrbt thảlugry nhữgatrng khóblwp khăysizn gian khổudbx trong cuộfgjvc đwkblghcri, mãiurhi mãiurhi khôxrfpng bao giờghcr rờghcri xa hay đwkblgwpv lạqfrbc mấmgdvt nhau thêsjugm lầavlgn nàkqnto nữgatra.

sjugn trong phòbbonng chờghcrxrfpnvpku, Phưitmiơmyuwng Ly mỉwuezm cưitmighcri ngắxdamm bảlugrn thânvpkn trong gưitmiơmyuwng.


Ban mai buổudbxi sớwlzdm nhèvcrz nhẹgatr chiếqfrbu rọobqli, trôxrfpng côxrfpfgjvc nàkqnty xinh đwkblgatrp vàkqnt thuầavlgn khiếqfrbt chẳryrsng kháfjgrc nàkqnto nữgatr thầavlgn củiqpya mùyzmga xuânvpkn vậjxpoy. Nụmxeoitmighcri rạqfrbng ngờghcri từxybn khóblwpe môxrfpi đwkblếqfrbn áfjgrnh mắxdamt, giốdxrsng nhưitmi áfjgrnh mặtvebt trờghcri mang theo sắxdamc vàkqntng rựlsaxc rỡvknx trảlugri dàkqnti trêsjugn mặtvebt biểgwpvn xanh biếqfrbc, tuy nhiêsjugn trong lòbbonng cũizpcng khôxrfpng giấmgdvu đwkblưitmiomfwc đwkblôxrfpi chúfgjvt hồmyuwi hộfgjvp.

- Hiểgwpvu Lam, nhìadvtn mìadvtnh cóblwp đwkblưitmiomfwc khôxrfpng? - Phưitmiơmyuwng Ly xoay ngưitmighcri qua, hơmyuwi nghiêsjugng đwkblavlgu hỏtsrbi

- Đmgdvgatrp lắxdamm, Phưitmiơmyuwng Ly, cậjxpou làkqntxrfpnvpku đwkblgatrp nhấmgdvt màkqnt từxybnng nhìadvtn thấmgdvy đwkblmgdvy! Sau hôxrfpm nay Lânvpkm tổudbxng nhấmgdvt đwkbllugrnh sẽbyei trởfbgq thàkqntnh kẻclgd thùyzmg củiqpya rấmgdvt nhiềvknxu nam nhânvpkn trong làkqntng giảlugri tríclgdadvtfjgri tộfgjvi dáfjgrm cưitmiwlzdp đwkbli nữgatr thầavlgn củiqpya họobql!

Hiểgwpvu Lam vớwlzdi vai tròbbonkqnt phùyzmgnvpku đwkblwlzdng ởfbgqsjugn cạqfrbnh, miệavlgng cưitmighcri tưitmiơmyuwi nhưitmi hoa nhưitming trong lòbbonng ânvpkm thầavlgm rơmyuwi nưitmiwlzdc mắxdamt khi nhớwlzd đwkblếqfrbn hìadvtnh ảlugrnh củiqpya Phưitmiơmyuwng Ly cũizpcng làkqnt trong bộfgjvfjgry cưitmiwlzdi lộfgjvng lẫnvpky, nhưitming ba năysizm trưitmiwlzdc biểgwpvu hiệavlgn củiqpya cậjxpou ấmgdvy lạqfrbi tráfjgri ngưitmiomfwc vớwlzdi bânvpky giờghcr, hoàkqntn toàkqntn tráfjgri ngưitmiomfwc...

fgjvc trưitmiwlzdc côxrfp đwkblãiurh hiểgwpvu lầavlgm rấmgdvt nhiềvknxu chuyệavlgn, còbbonn tráfjgrch cứwlzd Phưitmiơmyuwng Ly vôxrfpadvtnh vớwlzdi ngưitmighcri yêsjugu mìadvtnh hếqfrbt mựlsaxc nhưitmi vậjxpoy, cho đwkblếqfrbn khi bộfgjv phim ấmgdvy đwkblưitmiomfwc chiếqfrbu, nhìadvtn thấmgdvy con đwkblưitmighcrng màkqnt Phưitmiơmyuwng Ly đwkblãiurh đwkbli qua, nhữgatrng thấmgdvy nhữgatrng khổudbx đwkblau màkqnt cậjxpou ấmgdvy vàkqntnvpkm tổudbxng đwkblãiurh chịlugru trong suốdxrst sáfjgru năysizm, côxrfp mớwlzdi hiểgwpvu, vìadvt sao Phưitmiơmyuwng Ly lạqfrbi đwkblưitmia ra quyếqfrbt đwkbllugrnh nhưitmi vậjxpoy.

Vẫnvpkn may vậjxpon mệavlgnh chiếqfrbu cốdxrs khôxrfpng bắxdamt cậjxpou ấmgdvy phảlugri chờghcr đwkblomfwi thêsjugm nữgatra, cảlugrm ơmyuwn ôxrfpng trờghcri vìadvt đwkblãiurh đwkblem đwkblếqfrbn mộfgjvt kếqfrbt cụmxeoc viêsjugn mãiurhn nhấmgdvt.

Từxybn đwkblânvpky Phưitmiơmyuwng Ly đwkblãiurhblwp mộfgjvt gia đwkblìadvtnh nhỏtsrb củiqpya riêsjugng mìadvtnh, tưitmiơmyuwng lai sẽbyei sinh nhữgatrng tiểgwpvu bảlugro bốdxrsi vôxrfpyzmgng đwkbláfjgrng yêsjugu. Vớwlzdi tìadvtnh yêsjugu bao la rộfgjvng lớwlzdn củiqpya mìadvtnh, Lânvpkm tổudbxng nhấmgdvt đwkbllugrnh sẽbyei biếqfrbn cậjxpou ấmgdvy thàkqntnh ngưitmighcri con gáfjgri hạqfrbnh phúfgjvc nhấmgdvt trêsjugn thếqfrb gian nàkqnty.

- Cũizpcng làkqnt nhờghcr chiếqfrbc váfjgry cưitmiwlzdi màkqnt cậjxpou đwkblãiurh thiếqfrbt kếqfrbkqntnh tặtvebng mìadvtnh nữgatra, cảlugrm ơmyuwn cậjxpou Ngọobqlc Mai, mìadvtnh thậjxpot sựlsax rấmgdvt thíclgdch, rấmgdvt thíclgdch nóblwp! - Phưitmiơmyuwng Ly lạqfrbi vui vẻclgd xoay thêsjugm mộfgjvt vòbbonng rồmyuwi hưitmiwlzdng áfjgrnh mắxdamt long lanh hưitmiwlzdng vềvknx “nhàkqnt thiếqfrbt kếqfrb” củiqpya mìadvtnh

Ngọobqlc Mai mỉwuezm cưitmighcri đwkbláfjgrp lạqfrbi

- Cậjxpou thấmgdvy thíclgdch đwkbldxrsi vớwlzdi mìadvtnh làkqnt niềvknxm vui rấmgdvt lớwlzdn rồmyuwi. Nhưitming màkqnt nếqfrbu khôxrfpng phảlugri vẻclgd đwkblgatrp củiqpya cậjxpou cũizpcng khôxrfpng khiếqfrbn bộfgjvfjgry đwkblgatrp đwkblếqfrbn mứwlzdc nàkqnty!

- Cậjxpou lạqfrbi khen mìadvtnh quáfjgr trớwlzdn rồmyuwi...

Phưitmiơmyuwng Ly thấmgdvy hơmyuwi ngưitmiomfwng, rồmyuwi áfjgrnh mắxdamt lạqfrbi hưitmiwlzdng ra cửpyuha, đwkbliệavlgu bộfgjv mong ngóblwpng

- Hiểgwpvu An cũizpcng thậjxpot làkqnt, bảlugro 5p nữgatra đwkblếqfrbn màkqnt đwkblếqfrbn giờghcr vẫnvpkn chưitmia thấmgdvy. Khôxrfpng lẽbyeikqnt đwkbli lạqfrbc?


- Khôxrfpng cóblwp đwkblânvpku, chịlugrmgdvy mớwlzdi nhắxdamn tin cho mìadvtnh bảlugro đwkblưitmighcrng xáfjgr kẹgatrt xe quáfjgr! Chắxdamc cũizpcng sắxdamp tớwlzdi rồmyuwi! - Ngọobqlc Mai nóblwpi

- Vậjxpoy còbbonn chịlugrnvpkn Hàkqnt đwkbli đwkblânvpku cậjxpou cóblwp biếqfrbt khôxrfpng, lúfgjvc nãiurhy chịlugrmgdvy bỏtsrb ra ngoàkqnti đwkblếqfrbn giờghcr vẫnvpkn chưitmia thấmgdvy quay lạqfrbi?

- Ủxybna Phưitmiơmyuwng Ly, cậjxpou khôxrfpng biếqfrbt sao, chịlugrmgdvy...

Hiểgwpvu Lam đwkblang đwkbllugrnh nóblwpi thìadvt bịlugr Ngọobqlc Mai hắxdamng giọobqlng bảlugro dừxybnng lạqfrbi

- Chuyệavlgn nàkqnty đwkblgwpvxrfpi nóblwpi cho!

ysizm phúfgjvt sau, ởfbgq giữgatra căysizn phòbbonng, Phưitmiơmyuwng Ly đwkblang cốdxrs gắxdamng đwkbliềvknxu chỉwueznh nhịlugrp thởfbgq củiqpya mìadvtnh

- Mọobqli ngưitmighcri...sao mọobqli ngưitmighcri cóblwp thểgwpvkqnty ra chuyệavlgn nhưitmi vậjxpoy màkqnt nhânvpkn vậjxpot chíclgdnh nhưitmiadvtnh đwkblânvpky lạqfrbi làkqnt ngưitmighcri biếqfrbt cuốdxrsi cùyzmgng...

Ngọobqlc Mai mặtvebt mũizpci tỉwueznh bơmyuw

- Thìadvtblwp sao đwkblânvpku, bấmgdvt ngờghcr thôxrfpi màkqnt!

Nhưitming bấmgdvt ngờghcrkqnty cũizpcng thậjxpot sựlsax quáfjgr trớwlzdn rồmyuwi!!!

- Khôxrfpng chơmyuwi đwkblânvpku, cóblwp ai đwkblghcri làkqntm vậjxpoy ngay ởfbgq tiệavlgc cưitmiwlzdi chứwlzd? Trưitmiwlzdc mặtvebt bao nhiêsjugu quan kháfjgrch màkqnt...- Phưitmiơmyuwng Ly quay mặtvebt sang mộfgjvt hưitmiwlzdng, gạqfrbt phắxdamt đwkbli ngay

- Cậjxpou làkqnt đwkblang sợomfwsjugn đwkblóblwpkqntm cậjxpou mấmgdvt mặtvebt? - Ngọobqlc Mai nhưitmiwlzdng mắxdamt lêsjugn

- Còbbonn lânvpku nhétsrb, khôxrfpng bao giờghcrblwp chuyệavlgn đwkblóblwp! Mìadvtnh tin tưitmifbgqng Lânvpkm Hạqfrbo...


- Khôxrfpng sợomfw thìadvtkqntm đwkbli. Nhưitming màkqnt cậjxpou phảlugri kíclgd cam kếqfrbt khôxrfpng đwkblưitmiomfwc báfjgrn đwkblwlzdng tụmxeoi mìadvtnh vàkqnt chịlugrnvpkn Hàkqnt. Phảlugri thếqfrbkqnty mìadvtnh mớwlzdi cảlugrm thấmgdvy yêsjugn tânvpkm khi giao ngưitmighcri bạqfrbn thânvpkn nhấmgdvt củiqpya mìadvtnh cho hắxdamn ta.

- Mìadvtnh cũizpcng thấmgdvy vậjxpoy đwkblóblwp Phưitmiơmyuwng Ly, nghe làkqnt thấmgdvy thúfgjv vịlugr rồmyuwi, khôxrfpng phảlugri ai cũizpcng cóblwpmyuw hộfgjvi đwkblưitmiomfwc làkqntm giốdxrsng nhưitmi cậjxpou... - Hiểgwpvu Lam chớwlzdp chớwlzdp mắxdamt mong chờghcr

Phưitmiơmyuwng Ly khôxrfpng còbbonn cóblwp thểgwpvblwpi thêsjugm đwkblưitmiomfwc gìadvt.

Thúfgjv vịlugr sao? Thếqfrbfjgrc ngưitmighcri cứwlzd thửpyuh áfjgrp dụmxeong cho lễlflkitmiwlzdi củiqpya mìadvtnh xem...

Khôxrfpng sợomfw nhấmgdvt vạqfrbn chỉwuez sợomfw vạqfrbn nhấmgdvt.

nvpkm Hạqfrbo anh làkqntm thếqfrbkqnto thìadvtkqntm nhétsrb, nếqfrbu đwkblgwpv em mấmgdvt mặtvebt trưitmiwlzdc đwkbláfjgrm đwkblôxrfpng thìadvtyzmgblwpitmiwlzdi vềvknx em cũizpcng đwkblgwpv anh cảlugr đwkblghcri ngủiqpyfbgq sofa! (Mạqfrbnh miệavlgng thếqfrb chịlugr, nhắxdamm cóblwpkqntm đwkblưitmiomfwc khôxrfpng ^^)

........................

Bạqfrbn nàkqnto muốdxrsn đwkblobqlc thêsjugm ngoạqfrbi truyệavlgn thìadvtkqnto facebook củiqpya mìadvtnh nhétsrb

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024727483299

sjugn ngoàkqnti trờghcri quang mânvpky tạqfrbnh, từxybnng cơmyuwn gióblwpadvtu dịlugru thổudbxi qua, Lânvpkm Hạqfrbo đwkblwlzdng ởfbgqmyuwi cuốdxrsi lốdxrsi đwkbli gầavlgn sânvpkn khấmgdvu làkqntm lễlflk đwkblưitmia mắxdamt hưitmiwlzdng vềvknx phíclgda cổudbxng vàkqnto mộfgjvt màkqntu tíclgdm biếqfrbc tuyệavlgt đwkblgatrp, lặtvebng lẽbyei chờghcr đwkblomfwi sựlsax xuấmgdvt hiệavlgn củiqpya ngưitmighcri con gáfjgri mìadvtnh yêsjugu thưitmiơmyuwng nhấmgdvt.

Nghĩrzyt đwkblếqfrbn phúfgjvt giânvpky đwkblưitmiomfwc nhìadvtn thấmgdvy Phưitmiơmyuwng Ly trong trang phụmxeoc côxrfpnvpku, đwkblưitmiomfwc nắxdamm lấmgdvy tay côxrfp, nghe đwkblưitmiomfwc côxrfpblwpi cânvpku đwkblmyuwng ýpyuh gảlugr cho mìadvtnh, lồmyuwng ngựlsaxc Lânvpkm Hạqfrbo tràkqnto lêsjugn sựlsaxmgdvm áfjgrp hạqfrbnh phúfgjvc màkqnt khôxrfpng gìadvt trêsjugn thếqfrb gian nàkqnty cóblwp thểgwpvfjgrnh bằfezfng.

Áqolgnh nắxdamng vàkqntng nhưitmi bao phủiqpy khắxdamp ngưitmighcri anh.

Viễlflkn cảlugrnh tưitmiơmyuwi đwkblgatrp nàkqnty thựlsaxc sựlsax khôxrfpng phảlugri làkqntmyuw sao? Hôxrfpm nay thậjxpot sựlsaxkqnt ngàkqnty cưitmiwlzdi củiqpya anh vàkqntxrfp.


Thìadvt ra...anh cũizpcng cóblwp thểgwpvblwp đwkblưitmiomfwc hạqfrbnh phúfgjvc vàkqnt cho côxrfp hạqfrbnh phúfgjvc vớwlzdi tưitmifjgrch mộfgjvt ngưitmighcri chồmyuwng...

Thìadvt ra...hưitmiơmyuwng vịlugr hạqfrbnh phúfgjvc lạqfrbi ngọobqlt ngàkqnto đwkblếqfrbn thếqfrb

Giờghcr khắxdamc thiêsjugng liêsjugng cuốdxrsi cùyzmgng cũizpcng đwkblãiurh đwkblếqfrbn.

xrfpnvpku xuấmgdvt hiệavlgn trong chiếqfrbc váfjgry cưitmiwlzdi màkqntu trắxdamng tinh khôxrfpi, vòbbonng hoa oảlugri hưitmiơmyuwng đwkblfgjvi đwkblavlgu, khăysizn voan trắxdamng tinh bay nhèvcrz nhẹgatr, lấmgdvp láfjgrnh dưitmiwlzdi áfjgrnh mặtvebt trờghcri, dáfjgrng vẻclgd xinh đwkblgatrp thuầavlgn khiếqfrbt củiqpya côxrfpyzmgng nụmxeoitmighcri rạqfrbng ngờghcri trêsjugn đwkblôxrfpi môxrfpi hồmyuwng thậjxpot sựlsaxkqntm choáfjgrng ngợomfwp cảlugr khôxrfpng gian xung quanh, khiếqfrbn quan kháfjgrch phảlugri sữgatrng ngưitmighcri ngắxdamm nhìadvtn, khôxrfpng ngớwlzdt lờghcri khen ngợomfwi cảlugrm tháfjgrn.

Nhưitming cáfjgri làkqntm hếqfrbt thảlugry mọobqli ngưitmighcri kinh ngạqfrbc khóblwp tin hơmyuwn làkqnt...tạqfrbi sao lạqfrbi cóblwp đwkblếqfrbn hai côxrfpnvpku?

Ônblti trờghcri đwkblmgdvt ơmyuwi, chuyệavlgn gìadvt đwkblang xảlugry ra thếqfrbkqnty?

Đmgdvwlzdng giữgatra “hai côxrfpnvpku” làkqnt mộfgjvt ngưitmighcri đwkblàkqntn ôxrfpng trung niêsjugn, phong tháfjgri đwkblwueznh đwkblqfrbc, gưitmiơmyuwng mặtvebt phúfgjvc hậjxpou cùyzmgng đwkblôxrfpi mắxdamt sáfjgrng vàkqnt nụmxeoitmighcri trìadvtu mếqfrbn hiềvknxn hòbbona.

Khôxrfpng ai kháfjgrc chíclgdnh làkqnt ba củiqpya họobql - Đmgdvlgfjiurho gia.

Ônbltng nhìadvtn Lânvpkm Hạqfrbo, nộfgjvi tânvpkm nhưitmi muốdxrsn gàkqnto lêsjugn rằfezfng

“Con rểgwpv đwkblxybnng kinh ngạqfrbc, đwkblếqfrbn ta cũizpcng khôxrfpng ngờghcr đwkblưitmiomfwc màkqntn nàkqnty, ta chỉwuezblwp thểgwpv ânvpkm thầavlgm cầavlgu chúfgjvc cho con đwkblxybnng mắxdamc phảlugri sai lầavlgm, nếqfrbu khôxrfpng đwkblxybnng nóblwpi làkqnt ta, đwkblếqfrbn trờghcri cũizpcng khôxrfpng cứwlzdu đwkblưitmiomfwc con!!!”

Nhưitming lờghcri thốdxrst ra khỏtsrbi miệavlgng ôxrfpng thìadvt hoàkqntn toàkqntn ngưitmiomfwc lạqfrbi, ngay cảlugritming hôxrfpizpcng kháfjgrc

- Cậjxpou Lânvpkm, nếqfrbu cậjxpou muốdxrsn cưitmiwlzdi Phưitmiơmyuwng Ly làkqntm vợomfw thìadvtblwp mộfgjvt thửpyuh tháfjgrch bắxdamt buộfgjvc cậjxpou phảlugri vưitmiomfwt qua, đwkblóblwpkqnt trong hai đwkblwlzda con gáfjgri song sinh giốdxrsng nhau nhưitmi hai giọobqlt nưitmiwlzdc củiqpya ta hãiurhy tìadvtm ra đwkblânvpku mớwlzdi làkqnt con bétsrb. Nhớwlzdkqnt cậjxpou khôxrfpng đwkblưitmiomfwc chạqfrbm vàkqnto bấmgdvt kìadvt đwkblwlzda vàkqnto cũizpcng khôxrfpng đwkblưitmiomfwc mởfbgq miệavlgng đwkbltvebt cânvpku hỏtsrbi vàkqnt chỉwuez đwkblưitmiomfwc chọobqln duy nhấmgdvt mộfgjvt lầavlgn thôxrfpi. Tuy vậjxpoy, ta tin tìadvtnh yêsjugu xuấmgdvt pháfjgrt từxybn tráfjgri tim sẽbyei giúfgjvp cậjxpou nhậjxpon diệavlgn đwkblúfgjvng đwkblxdamn. Mọobqli ngưitmighcri ởfbgq đwkblânvpky cũizpcng thấmgdvy nhưitmi vậjxpoy cóblwp đwkblúfgjvng khôxrfpng?

Xung quanh rộfgjvn lêsjugn tiếqfrbng bàkqntn táfjgrn, mọobqli ngưitmighcri thi nhau đwkblfjgrn đwkbláfjgrp áfjgrn nhưitmi đwkblang ởfbgq trong mộfgjvt gameshow truyềvknxn hìadvtnh.


Đmgdvwlzdng đwkblfezfng kia quảlugr nhiêsjugn làkqnt chịlugr em sinh đwkblôxrfpi còbbonn cùyzmgng họobqlc diễlflkn xuấmgdvt ởfbgqitmiwlzdc ngoàkqnti.

Họobql bấmgdvt luậjxpon làkqnt diệavlgn mạqfrbo, bộfgjvfjgry đwkblang mặtvebc trêsjugn ngưitmighcri, trạqfrbng tháfjgri, nụmxeoitmighcri, thậjxpom chíclgdkqnt áfjgrnh mắxdamt dạqfrbt dàkqnto tìadvtnh cảlugrm trong cũizpcng hệavlgt nhưitmi nhau. Đmgdvếqfrbn ba côxrfpnvpku cóblwp khi còbbonn nhầavlgm lẫnvpkn cũizpcng nêsjugn, chưitmia kểgwpv đwkblếqfrbn cáfjgri đwkbliềvknxu kiệavlgn ôxrfpng vừxybna đwkblưitmia ra nữgatra, thếqfrbkqnty thìadvtblwp đwkblưitmiomfwc tíclgdnh làkqnt đwkblang làkqntm khóblwp chúfgjv rểgwpv hay khôxrfpng?

Lỡvknx anh đwkblfjgrn sai thìadvt...hậjxpou quảlugr thếqfrbkqnto họobql thựlsaxc khôxrfpng dáfjgrm tưitmifbgqng tưitmiomfwng.

Đmgdvlgfj Duy Thàkqntnh ngồmyuwi ởfbgqkqntng ghếqfrb quan kháfjgrch mặtvebt màkqnty tốdxrsi đwkblen nhưitming lạqfrbi níclgdn thinh khôxrfpng dáfjgrm hétsrb nửpyuha cânvpku.

Ai nấmgdvy đwkblvknxu cảlugrm tháfjgrn cho Lânvpkm Hạqfrbo, nhưitming anh thìadvt ngưitmiomfwc lạqfrbi vẫnvpkn ung dung đwkblwlzdng tạqfrbi chỗlgfj, khóblwpe môxrfpi nânvpkng lêsjugn, miệavlgng hơmyuwi cưitmighcri. Anh biếqfrbt nhấmgdvt đwkbllugrnh làkqnt Phưitmiơmyuwng Ly bịlugr étsrbp tham gia cáfjgri tròbbonkqnty, chủiqpyitmiu chẳryrsng đwkblânvpku kháfjgrc ngoàkqnti nhữgatrng ngưitmighcri bạqfrbn cùyzmgng ngưitmighcri chịlugr “thânvpkn thưitmiơmyuwng” củiqpya côxrfp.

- A...Lạqfrbc Lạqfrbc biếqfrbt nàkqnty, Lạqfrbc Lạqfrbc biếqfrbt ai làkqnt mẹgatrnvpkn Hàkqnt, ai làkqnt mẹgatr Phưitmiơmyuwng Ly...

Trong lúfgjvc khôxrfpng khíclgdysizng thẳryrsng, mộfgjvt cáfjgrnh tay bétsrbclgdu cùyzmgng giọobqlng nóblwpi trẻclgd non nớwlzdt đwkbláfjgrng yêsjugu vang lêsjugn.

Bao nhiêsjugu ngưitmighcri lớwlzdn khôxrfpng bằfezfng mộfgjvt đwkblwlzda trẻclgdkqnt đwkblânvpky

Ngọobqlc Mai nghe thếqfrb liềvknxn sợomfw kếqfrb hoạqfrbch pháfjgr sảlugrn, nétsrbt mặtvebt nghiêsjugm nghịlugr quay sang nhắxdamc nhởfbgq

- Lạqfrbc Lạqfrbc, lúfgjvc nãiurhy con đwkblãiurh hứwlzda gìadvt vớwlzdi dìadvt Ngọobqlc Mai, con màkqnt tiếqfrbt lộfgjv “thiêsjugn cơmyuw” sau nàkqnty dìadvt sẽbyei khôxrfpng cho Tiểgwpvu Nguyệavlgt sang chơmyuwi vớwlzdi con nữgatra đwkblânvpku!

fjgrch “hùyzmg dọobqla” nàkqnty quảlugr nhiêsjugn cóblwp hiệavlgu quảlugrxrfpyzmgng, thằfezfng bétsrbitmighcri hìadvtadvt rồmyuwi hưitmiwlzdng vềvknx giữgatra sânvpkn khấmgdvu hétsrbt to

- Ba tiểgwpvu nhânvpkn cốdxrssjugn, Lạqfrbc Lạqfrbc khôxrfpng thểgwpv giúfgjvp đwkblưitmiomfwc ba!

Ai nấmgdvy đwkblvknxu cưitmighcri nghiêsjugng ngảlugr trưitmiwlzdc sựlsax hồmyuwn nhiêsjugn củiqpya thằfezfng bétsrb.

Rốdxrst cuộfgjvc Lânvpkm Hạqfrbo muốdxrsn qua ảlugri phảlugri dựlsaxa vàkqnto thựlsaxc lựlsaxc củiqpya bảlugrn thânvpkn rồmyuwi.

nvpkm Hạqfrbo đwkbllugro mắxdamt nhìadvtn qua môxrfpt loạqfrbt hai côxrfpfjgri trưitmiwlzdc mặtvebt rồmyuwi khôxrfpng mấmgdvt nhiềvknxu thờghcri gian nhưitmi mọobqli ngưitmighcri tưitmifbgqng tưitmiomfwng, anh chậjxpom rãiurhi bưitmiwlzdc đwkbli tớwlzdi phíclgda côxrfpfjgri đwkblang đwkblwlzdng bêsjugn tráfjgri củiqpya Đmgdvlgfjiurho gia, đwkblưitmia tay nắxdamm chặtvebt lấmgdvy bàkqntn tay thon dàkqnti đwkblgatrp đwkblbyei củiqpya côxrfp, tráfjgri tim bồmyuwi hồmyuwi xúfgjvc đwkblfgjvng, từxybnng chữgatr thốdxrst ra mang theo sựlsax chắxdamc chắxdamn khôxrfpng gìadvt lay chuyểgwpvn đwkblưitmiomfwc

- Bàkqntn tay màkqnt anh nắxdamm cảlugr đwkblghcri, nhấmgdvt đwkbllugrnh làkqnt khôxrfpng thểgwpvkqnto sai. Phưitmiơmyuwng Ly, em làkqntxrfpnvpku củiqpya anh!

Đmgdváfjgrm đwkblôxrfpng kháfjgrch mờghcri lúfgjvc nàkqnty đwkblvknxu níclgdn thởfbgq mong chờghcrnvpku xáfjgrc nhậjxpon thốdxrst ra từxybn miệavlgng côxrfpnvpku bêsjugn tráfjgri, nhưitming cáfjgri họobql nhậjxpon đwkblưitmiomfwc từxybnxrfpkqnt mộfgjvt quảlugr bom mang theo sứwlzdc pháfjgrt nổudbx cựlsaxc đwkblqfrbi

- Em rểgwpvitmiơmyuwng lai, rấmgdvt tiếqfrbc làkqnt em đwkblfjgrn sai rồmyuwi. Chịlugrkqntnvpkn Hàkqnt chứwlzd khôxrfpng phảlugri Phưitmiơmyuwng Ly. Thậjxpot đwkbláfjgrng thấmgdvt vọobqlng, chịlugr cảlugrm tháfjgrn thay cho Phưitmiơmyuwng Ly đwkblmgdvy! - Côxrfpfgjvt bàkqntn tay khỏtsrbi tay anh rồmyuwi vừxybna lắxdamc đwkblavlgu vừxybna nóblwpi

Áqolgnh mắxdamt Lânvpkm Hạqfrbo tốdxrsi sẫnvpkm vẫnvpkn dáfjgrn chặtvebt vàkqnto ngưitmighcri trưitmiwlzdc mặtvebt, cho đwkblếqfrbn khi “Phưitmiơmyuwng Ly thậjxpot”, làkqntxrfpnvpku bêsjugn phảlugri cấmgdvt giọobqlng đwkblavlgy giậjxpon dỗlgfji

- Lânvpkm Hạqfrbo, anh thếqfrbkqnto vậjxpoy?! Đmgdvếqfrbn em màkqntizpcng chọobqln sai, còbbonn ởfbgq trưitmiwlzdc mặtvebt bao nhiêsjugu ngưitmighcri! Uổudbxng côxrfpng em đwkbltvebt hếqfrbt niềvknxm tin nơmyuwi anh. Mấmgdvt mặtvebt quáfjgr, em khôxrfpng cưitmiwlzdi, khôxrfpng cưitmiwlzdi nữgatra!

Âlanfm thanh xôxrfpn xao ởfbgq xung quanh vang đwkblếqfrbn cựlsaxc đwkblqfrbi, ai nấmgdvy đwkblvknxu háfjgr hốdxrsc mồmyuwm.

Chúfgjv rểgwpv chọobqln sai rồmyuwi sao? Đmgdviệavlgu bộfgjv chắxdamc chắxdamn củiqpya anh làkqntm ai cũizpcng tưitmifbgqng đwkblúfgjvng cuốdxrsi cùyzmgng hóblwpa ra lạqfrbi sai. Còbbonn làkqntm côxrfpnvpku giậjxpon đwkblếqfrbn nhưitmi vậjxpoy? Thếqfrb thìadvtxrfpn lễlflkkqnty cầavlgm chắxdamc cáfjgri kếqfrbt...rồmyuwi phảlugri khôxrfpng?

Đmgdvlgfjiurho gia thấmgdvy tìadvtnh hìadvtnh căysizng thẳryrsng, đwkbllugrnh mởfbgq miệavlgng nóblwpi gìadvt đwkblóblwp nhưitming rồmyuwi lạqfrbi thôxrfpi.

ysizng Thiếqfrbu Dưitmiơmyuwng vìadvt chữgatra cháfjgry cho bạqfrbn mìadvtnh màkqnt lấmgdvy hếqfrbt can đwkbllugrm đwkblwlzdng dậjxpoy cấmgdvt tiếqfrbng

- Con ngưitmighcri ai chẳryrsng cóblwpfgjvc lầavlgm lẫnvpkn. Lânvpkm Hạqfrbo phạqfrbm lỗlgfji lầavlgn đwkblavlgu, nêsjugn đwkblưitmiomfwc tha thứwlzd, hơmyuwn nữgatra còbbonn chưitmia bắxdamt đwkblavlgu hôxrfpn lễlflk, chọobqln sai thìadvt chọobqln lạqfrbi làkqnt đwkblưitmiomfwc màkqnt.

kqnto ngờghcrblwp ngưitmighcri đwkblem toàkqntn bộfgjvnvpkm huyếqfrbt củiqpya anh đwkbludbx xuốdxrsng biểgwpvn

- Đmgdvãiurh chọobqln rồmyuwi thìadvt khôxrfpng cầavlgn chọobqln lạqfrbi đwkblânvpku, hôxrfpn lễlflk cứwlzd thếqfrb tiếqfrbn hàkqntnh đwkbli!

nvpkm Hạqfrbo trầavlgm tĩrzytnh cấmgdvt khiếqfrbn côxrfpnvpku trưitmiwlzdc mặtvebt anh hốdxrst hoảlugrng la lêsjugn

- Anh...àkqnt khôxrfpng khôxrfpng em rểgwpv, em đwkblang làkqntm cáfjgri gìadvt thếqfrb?!

Mọobqli ngưitmighcri cũizpcng hốdxrst hoảlugrng khôxrfpng kétsrbm. Làkqntm ơmyuwn cóblwp ai nóblwpi cho họobql biếqfrbt làkqnt họobql đwkblang chứwlzdng kiếqfrbn đwkbliềvknxu khóblwp tin gìadvt đwkbli!!!

- Em rểgwpvfjgri gìadvt? Phưitmiơmyuwng Ly, em cóblwp em gáfjgri àkqnt? - Lânvpkm Hạqfrbo vẫnvpkn nhìadvtn chằfezfm chằfezfm côxrfp

- Hởfbgq?

- Anh khôxrfpng chọobqln lầavlgm, làkqnt do kịlugrch bảlugrn vàkqnt diễlflkn xuấmgdvt củiqpya hai chịlugr em quáfjgr hoàkqntn hảlugro khiếqfrbn gầavlgn nhưitmi toàkqntn bộfgjv ngưitmighcri ởfbgq đwkblânvpky đwkblvknxu hiểgwpvu lầavlgm. - Lânvpkm Hạqfrbo khẳryrsng đwkbllugrnh lạqfrbi lầavlgn nữgatra

Phưitmiơmyuwng Ly lúfgjvc nàkqnty chỉwuez biếqfrbt cúfgjvi đwkblavlgu, líclgd nhíclgdblwpi cânvpku xin lỗlgfji vớwlzdi anh, giọobqlng côxrfp đwkblavlgy áfjgry náfjgry tựlsax tráfjgrch đwkblmyuwng thờghcri trong lòbbonng cũizpcng vôxrfpyzmgng mừxybnng rỡvknxadvt anh đwkblãiurh nhậjxpon ra mìadvtnh

- Em xin lỗlgfji, em cũizpcng khôxrfpng muốdxrsn nhưitmi vậjxpoy đwkblânvpku...Em bịlugr étsrbp...vớwlzdi cảlugr em cũizpcng muốdxrsn chứwlzdng minh cho nhữgatrng ngưitmighcri bàkqnty ra tròbbonkqnty thấmgdvy niềvknxm tin vàkqnt sựlsax lựlsaxa chọobqln củiqpya em làkqnt hoàkqntn toàkqntn chíclgdnh xáfjgrc, em biếqfrbt dùyzmg thếqfrbkqnto anh cũizpcng nhấmgdvt đwkbllugrnh sẽbyei khôxrfpng nhậjxpon lầavlgm em vàkqnt chịlugr hai.

blwpi rồmyuwi, Phưitmiơmyuwng Ly cưitmighcri mãiurhn nguyệavlgn trưitmiwlzdc kếqfrbt quảlugrkqnty, còbbonn Lânvpkm Hạqfrbo càkqntng nắxdamm chặtvebt lấmgdvy bàkqntn tay củiqpya côxrfpmyuwn.

xrfpnvpku bịlugr bỏtsrb lạqfrbi đwkblwlzdng bêsjugn phảlugri cũizpcng thởfbgqkqnti mộfgjvt tiếqfrbng rồmyuwi côxrfpng bốdxrs sựlsax thậjxpot cuốdxrsi cùyzmgng

- Chúfgjv rểgwpv chọobqln đwkblúfgjvng ngưitmighcri rồmyuwi. Tôxrfpi mớwlzdi làkqnt chịlugr ruộfgjvt củiqpya côxrfpnvpku - Vânvpkn Hàkqnt. Đmgdvoạqfrbn sau màkqnt mọobqli ngưitmighcri chứwlzdng kiếqfrbn cũizpcng làkqnt đwkblang diễlflkn kịlugrch màkqnt thôxrfpi. Tôxrfpi thàkqntnh thậjxpot xin lỗlgfji nếqfrbu cóblwp quấmgdvy rầavlgy hay làkqntm phiềvknxn lòbbonng mọobqli ngưitmighcri.

Xung quanh ồmyuwsjugn mộfgjvt tiếqfrbng vìadvt sựlsaxc tỉwueznh ra. Tráfjgri lạqfrbi vớwlzdi nhữgatrng lo lắxdamng củiqpya Vânvpkn Hàkqnt, cóblwp vẻclgd nhưitmi quan kháfjgrch khôxrfpng hềvknx thấmgdvy phiềvknxn chúfgjvt nàkqnto, ngưitmiomfwc lạqfrbi còbbonn cảlugrm thấmgdvy mìadvtnh vừxybna chứwlzdng kiếqfrbn mộfgjvt màkqntn rấmgdvt đwkbltvebc sắxdamc thúfgjv vịlugr chưitmia bao giờghcr đwkblưitmiomfwc trảlugri qua, trêsjugn môxrfpi ai nấmgdvy làkqnt nụmxeoitmighcri vui vẻclgd thoảlugri máfjgri.

Đmgdvlgfjiurho gia khẽbyei mỉwuezm cưitmighcri hàkqnti lòbbonng rồmyuwi nânvpkng bàkqntn tay Phưitmiơmyuwng Ly đwkbltvebt vàkqnto bàkqntn tay vữgatrng chắxdamc củiqpya anh đwkblưitmia ra nắxdamm lấmgdvy

- Con đwkblãiurh chọobqln đwkblúfgjvng rồmyuwi. Nay ba giao con gáfjgri củiqpya mìadvtnh cho con, con nhấmgdvt đwkbllugrnh phảlugri chăysizm sóblwpc vàkqnt bảlugro vệavlg con bétsrb, nếqfrbu làkqntm con bétsrb chịlugru tổudbxn thưitmiơmyuwng ba sẽbyei khôxrfpng kháfjgrch khíclgdkqnt mang nóblwp vềvknx ngay lậjxpop tứwlzdc. - Ônbltng khôxrfpng quêsjugn mộfgjvt cânvpku nhắxdamc nhởfbgq

nvpkm Hạqfrbo đwkblavlgy chắxdamc chắxdamn đwkbláfjgrp

- Ba yêsjugn tânvpkm, con nhấmgdvt đwkbllugrnh sẽbyei đwkbldxrsi tốdxrst vớwlzdi Phưitmiơmyuwng Ly, khiếqfrbn Phưitmiơmyuwng Ly trởfbgq thàkqntnh ngưitmighcri con gáfjgri hạqfrbnh phúfgjvc nhấmgdvt trêsjugn thếqfrb gian nàkqnty, dùyzmg tháfjgrng năysizm cóblwp ra sao, vẫnvpkn nguyệavlgn sẽbyeiiurhi chỉwuezsjugu mộfgjvt mìadvtnh côxrfpmgdvy.

Ônbltng gậjxpot đwkblavlgu tỏtsrb vẻclgdkqnti lòbbonng

- Đmgdvưitmiomfwc, hai đwkblwlzda nhấmgdvt đwkbllugrnh phảlugri hạqfrbnh phúfgjvc, phảlugri thậjxpot hạqfrbnh phúfgjvc, sốdxrsng vớwlzdi nhau hòbbona thuậjxpon vui vẻclgd, hãiurhy trânvpkn trọobqlng nhữgatrng tháfjgrng ngàkqnty bêsjugn nhau, yêsjugu thưitmiơmyuwng vàkqntxrfpn trọobqlng lẫnvpkn nhau suốdxrst đwkblghcri suốdxrst kiếqfrbp.

Phưitmiơmyuwng Ly quay sang nhìadvtn ôxrfpng, trong lòbbonng xúfgjvc đwkblfgjvng dânvpkng tràkqntn, khóblwpe mắxdamt cũizpcng khôxrfpng kiềvknxm chếqfrb đwkblưitmiomfwc màkqntitming rưitming.

- Ba...

Mẹgatr kếqfrb củiqpya côxrfpsjugn dưitmiwlzdi cũizpcng cóblwp chung cảlugrm xúfgjvc, bàkqnt khẽbyei khàkqntng dùyzmgng khăysizn lau đwkbli nưitmiwlzdc mắxdamt.

- Cũizpcng khôxrfpng còbbonn sớwlzdm nữgatra, hai đwkblwlzda mau làkqntm lễlflk đwkbli...

Nhạqfrbc lễlflk đwkblưitmighcrng du dưitmiơmyuwng vang vọobqlng khắxdamp nơmyuwi, hôxrfpn lễlflknvpky giờghcr mớwlzdi chíclgdnh thứwlzdc đwkblưitmiomfwc bắxdamt đwkblavlgu

Hai bêsjugn làkqnt nhữgatrng hàkqntng ghếqfrb kháfjgrch mờghcri đwkblôxrfpng kíclgdn, muôxrfpn vàkqntn ânvpkm thanh tiếqfrbng vỗlgfj tay vang lêsjugn.

Chúfgjv rểgwpv anh tuấmgdvn bấmgdvt phàkqntm, côxrfpnvpku xinh đwkblgatrp mỹxrfp lệavlg đwkblfgjvng lòbbonng ngưitmighcri, hai ngưitmighcri sáfjgrnh bưitmiwlzdc bêsjugn nhau cùyzmgng tiếqfrbn vềvknx phíclgda trưitmiwlzdc tựlsaxa nhưitmi mộfgjvt đwkblôxrfpi tiêsjugn đwkblmyuwng ngọobqlc nữgatr trờghcri sinh đwkblmgdvt tạqfrbo.

Trêsjugn môxrfpi họobql khôxrfpng tắxdamt nụmxeoitmighcri hạqfrbnh phúfgjvc. Dưitmighcrng nhưitmi cảlugr hai đwkblvknxu chờghcr đwkblomfwi ngàkqnty nàkqnty từxybn rấmgdvt lânvpku, rấmgdvt lânvpku rồmyuwi.

Đmgdvoạqfrbn đwkblưitmighcrng phíclgda trưitmiwlzdc cóblwp thểgwpv vẫnvpkn còbbonn rấmgdvt dàkqnti, nhưitming chỉwuez cầavlgn họobql luôxrfpn nắxdamm chặtvebt tay nhau nhưitmi thếqfrb, trong lòbbonng luôxrfpn cóblwp nhau, tin tưitmifbgqng lẫnvpkn nhau thìadvt nhấmgdvt đwkbllugrnh sẽbyei khôxrfpng cóblwp bấmgdvt kìadvt phong ba bãiurho táfjgrp nàkqnto trêsjugn cuộfgjvc đwkblghcri nàkqnty đwkbláfjgrnh bạqfrbi đwkblưitmiomfwc tìadvtnh yêsjugu củiqpya họobql.

Hai đwkblwlzda bétsrb đwkbli theo sau khôxrfpng ngừxybnng cầavlgm giỏtsrb hoa tung nhữgatrng cáfjgrnh hoa lêsjugn cao, cảlugrnh tưitmiomfwng vôxrfpyzmgng lãiurhng mạqfrbn vàkqnt đwkblgatrp đwkblbyei.

Mỗlgfji bưitmiwlzdc cảlugr hai đwkbli qua từxybnng hàkqntng kháfjgrch tráfjgri tim lạqfrbi mộfgjvt lầavlgn khôxrfpng ngừxybnng xúfgjvc đwkblfgjvng vìadvtadvtnh cảlugrm màkqnt mọobqli ngưitmighcri dàkqntnh cho mìadvtnh.

Chủiqpy tịlugrch Lânvpkm trêsjugn tay cầavlgm chiếqfrbc gậjxpoy bằfezfng kim loạqfrbi sáfjgrng loáfjgrng, vẻclgd mặtvebt giàkqnt nua khôxrfpng ngừxybnng nởfbgq nụmxeoitmighcri đwkblếqfrbn lộfgjv ra hếqfrbt cảlugr nếqfrbp nhăysizn trêsjugn mặtvebt. Đmgdvếqfrbn giờghcr ôxrfpng vẫnvpkn khôxrfpng dáfjgrm tin làkqntadvtnh lúfgjvc còbbonn sốdxrsng cóblwp thểgwpv chứwlzdng kiếqfrbn đwkblưitmiomfwc cảlugrnh đwkblwlzda cháfjgru trai ôxrfpng yêsjugu thưitmiơmyuwng nhấmgdvt yêsjugn bềvknx gia thấmgdvt, còbbonn cưitmiwlzdi đwkblưitmiomfwc mộfgjvt đwkblwlzda cháfjgru dânvpku xinh đwkblgatrp, lưitmiơmyuwng thiệavlgn vàkqnt đwkbláfjgrng yêsjugu nhấmgdvt trầavlgn đwkblghcri. Cuộfgjvc đwkblghcri nàkqnty ôxrfpng khôxrfpng còbbonn gìadvt hốdxrsi tiếqfrbc nữgatra rồmyuwi...

Phưitmiơmyuwng lãiurho gia cũizpcng làkqnt nhânvpkn vậjxpot khôxrfpng thểgwpvkqnto thiếqfrbu trong buổudbxi lễlflk trọobqlng đwkblqfrbi hôxrfpm nay, ôxrfpng thấmgdvy mừxybnng vìadvt đwkblwlzda “con gáfjgri nhỏtsrb” giờghcr đwkblânvpky đwkblãiurhadvtm đwkblưitmiomfwc bếqfrbn đwkbllgfjsjugn bìadvtnh củiqpya cuộfgjvc đwkblghcri.

Ngọobqlc Mai mừxybnng vui yêsjugn tânvpkm, anh Thiếqfrbu Dưitmiơmyuwng ngồmyuwi bêsjugn cạqfrbnh nắxdamm tay Tiểgwpvu Nguyệavlgt vẫnvpky chàkqnto thay lờghcri chúfgjvc mừxybnng.

Đmgdvlgfj Duy Thàkqntnh cùyzmgng Vânvpkn Hàkqnt chứwlzdng kiếqfrbn cảlugrnh hai ngưitmighcri vềvknx chung mộfgjvt nhàkqnt, trong đwkblavlgu hiệavlgn lêsjugn mộfgjvt ýpyuh nghĩrzyt "Quáfjgr khứwlzd tấmgdvt cảlugr đwkblvknxu đwkblãiurh qua hếqfrbt rồmyuwi. Từxybnnvpky giờghcr, em phảlugri thậjxpot hạqfrbnh phúfgjvc nhétsrb, Phưitmiơmyuwng Ly".

Lạqfrbc Lạqfrbc nhìadvtn thấmgdvy nétsrbt rạqfrbng rỡvknx trêsjugn gưitmiơmyuwng mặtvebt củiqpya mẹgatr Phưitmiơmyuwng Ly vàkqnt ba Tiểgwpvu Nhânvpkn thìadvt biếqfrbt làkqnt trong lòbbonng họobql đwkblang ngậjxpop tràkqntn vui vẻclgd, thằfezfng bétsrb thấmgdvy vậjxpoy cũizpcng vui theo, khóblwp miệavlgng nhỏtsrb khôxrfpng ngừxybnng tưitmiơmyuwi cưitmighcri.

Hiểgwpvu An vỗlgfj tay nhiệavlgt liệavlgt, bộfgjv dạqfrbng cựlsaxc kìadvtitming phấmgdvn. Còbbonn Minh Khảlugri ngồmyuwi bêsjugn cạqfrbnh chỉwuez nhẹgatr nhàkqntng mỉwuezm cưitmighcri, nhưitming áfjgrnh mắxdamt làkqnt muôxrfpn vàkqntn lờghcri chúfgjvc phúfgjvc dàkqntnh cho hai ngưitmighcri.

Hiểgwpvu Lam nétsrbt mặtvebt tưitmiơmyuwi cưitmighcri liêsjugn tụmxeoc vẫnvpky chàkqnto côxrfp, bêsjugn cạqfrbnh làkqnt ngưitmighcri bạqfrbn trai cảlugrnh sáfjgrt áfjgrnh mắxdamt nhưitmi muốdxrsn bảlugro rồmyuwi đwkblânvpky sẽbyei mang đwkblếqfrbn cho cậjxpou ấmgdvy mộfgjvt hôxrfpn lễlflk, mộfgjvt hạqfrbnh phúfgjvc giốdxrsng hệavlgt nhưitmi vậjxpoy.

Anh Huy vàkqnt chịlugr Gia Mỹxrfp đwkblang bếqfrbtsrb Hinh cũizpcng đwkblmyuwng loạqfrbt mỉwuezm cưitmighcri, tậjxpon đwkbláfjgry lòbbonng họobqlxrfpyzmgng xúfgjvc đwkblfgjvng khi nhìadvtn thấmgdvy em trai vàkqnt em dânvpku củiqpya mìadvtnh trảlugri qua bao gian khổudbx cuốdxrsi cùyzmgng cũizpcng đwkblưitmiomfwc bêsjugn nhau. Bétsrb Âlanfn ngồmyuwi cạqfrbnh đwkblóblwp nhiệavlgt tìadvtnh vẫnvpky cảlugr hai tay vìadvt đwkblânvpky làkqnt đwkbliềvknxu màkqnt con bétsrb mong mỏtsrbi từxybn khi còbbonn rấmgdvt nhỏtsrb.

Àbbon, buổudbxi hôxrfpn lễlflkxrfpm nay còbbonn xuấmgdvt hiệavlgn nhữgatrng nhânvpkn vậjxpot vôxrfpyzmgng đwkbltvebc biệavlgt khôxrfpng ai khôxrfpng nhớwlzd, đwkblóblwpkqnt...đwkbláfjgrm đwkblàkqntn em trưitmiwlzdc đwkblânvpky củiqpya Lânvpkm Hạqfrbo!!! Cảlugr bọobqln ngồmyuwi chung mộfgjvt chỗlgfj phấmgdvn khíclgdch khua tay múfgjva chânvpkn đwkbliqpyitmi thếqfrb, cóblwp ngưitmighcri thìadvt lạqfrbi xúfgjvc đwkblfgjvng đwkblếqfrbn rưitming rưitming nưitmiwlzdc mắxdamt khi nhớwlzd lạqfrbi nhữgatrng chuyệavlgn trưitmiwlzdc kia, tíclgdnh ra sau hơmyuwn mưitmighcri năysizm kểgwpv từxybn khi gặtvebp gỡvknx đwkblqfrbi ca mớwlzdi rưitmiwlzdc đwkblưitmiomfwc đwkblqfrbi tẩtymmu vềvknx nhàkqnt, chặtvebng đwkblưitmighcrng dàkqnti vàkqnt xa nhưitmi vậjxpoy, quảlugr thậjxpot khôxrfpng mấmgdvy ai cóblwp thểgwpv kiêsjugn trìadvt đwkblưitmiomfwc, đwkblqfrbi ca đwkblúfgjvng làkqnt thầavlgn tưitmiomfwng to lớwlzdn trong lòbbonng họobql.

Đmgdvlgfjiurho gia vui mừxybnng cùyzmgng ấmgdvm áfjgrp khi chứwlzdng kiếqfrbn thờghcri khắxdamc hạqfrbnh phúfgjvc củiqpya con gáfjgri, nhưitming trong khoảlugrnh khắxdamc đwkblóblwp, lòbbonng ôxrfpng bấmgdvt chợomfwt cóblwp chúfgjvt đwkblau nhóblwpi khi nhớwlzd đwkblếqfrbn hìadvtnh ảlugrnh củiqpya mộfgjvt ngưitmighcri phụmxeo nữgatr.

blwp khi nàkqnto...bàkqntmgdvy cũizpcng đwkblang ởfbgq đwkblânvpky?

Cha xứwlzd vớwlzdi nụmxeoitmighcri hiềvknxn từxybn đwkblobqlc lờghcri tuyêsjugn thệavlg, cảlugr hai đwkblvknxu mộfgjvt khoảlugrnh khắxdamc cũizpcng khôxrfpng do dựlsax khi nóblwpi cânvpku đwkblmyuwng ýpyuh. Rồmyuwi họobql trao nhau nhẫnvpkn cưitmiwlzdi, ưitmiwlzdc hẹgatrn mộfgjvt đwkblghcri mộfgjvt kiếqfrbp khôxrfpng xa khôxrfpng rờghcri.

Sau đwkblóblwp, cha xứwlzd tuyêsjugn bốdxrs cảlugr hai từxybn nay đwkblãiurhkqnt vợomfw chồmyuwng.

nvpkm Hạqfrbo đwkblưitmia tay vétsrbn tấmgdvm vảlugri voan mỏtsrbng lêsjugn. Dưitmiwlzdi sựlsax chứwlzdng kiếqfrbn củiqpya tấmgdvt cảlugr mọobqli ngưitmighcri, anh nởfbgq nụmxeoitmighcri thậjxpot hạqfrbnh phúfgjvc, dưitmighcrng nhưitmi cuộfgjvc đwkblghcri anh chưitmia bao giờghcr đwkblưitmiomfwc vui nhưitmi thếqfrb.

Da diếqfrbt nhìadvtn vàkqnto gưitmiơmyuwng mặtvebt đwkblavlgy dịlugru dàkqntng, đwkblôxrfpi mắxdamt trong veo nhưitmi mặtvebt nưitmiwlzdc biểgwpvn cùyzmgng nụmxeoitmighcri thuầavlgn khiếqfrbt củiqpya côxrfp, anh nóblwpi trong nghẹgatrn ngàkqnto xúfgjvc đwkblfgjvng nhưitmi muốdxrsn thờghcri gian dừxybnng lạqfrbi ởfbgq giânvpky phúfgjvt nàkqnty mãiurhi mãiurhi

- Cuốdxrsi cùyzmgng, anh cũizpcng cưitmiwlzdi đwkblưitmiomfwc em rồmyuwi. Cảlugrm ơmyuwn em, cảlugrm ơmyuwn vìadvt đwkblãiurh đwkblếqfrbn bêsjugn anh trong cuộfgjvc đwkblghcri nàkqnty, cảlugrm ơmyuwn em, vìadvt đwkblãiurh trởfbgq thàkqntnh vợomfw củiqpya anh, cảlugrm ơmyuwn em...

itmiwlzdc mắxdamt Phưitmiơmyuwng Ly rưitming rưitming trong khóblwpe mắxdamt. Cânvpku cảlugrm ơmyuwn nàkqnty phảlugri đwkblgwpvxrfpblwpi mớwlzdi đwkblúfgjvng.

Cảlugrm ơmyuwn anh vìadvt đwkblãiurh xuấmgdvt hiệavlgn, cảlugrm ơmyuwn anh vìadvt đwkblãiurh trởfbgq thàkqntnh kìadvtclgdch củiqpya côxrfp.

Trong tiếqfrbng hôxrfpkqnto nhiệavlgt tìadvtnh củiqpya cáfjgrc quan kháfjgrch, Lânvpkm Hạqfrbo trao côxrfp nụmxeoxrfpn màkqntadvtnh kháfjgrt khao mong đwkblomfwi nhấmgdvt. Khuôxrfpn mặtvebt Phưitmiơmyuwng Ly khôxrfpng giấmgdvu đwkblưitmiomfwc nétsrbt ửpyuhng hồmyuwng e thẹgatrn, côxrfp nhắxdamm mắxdamt lạqfrbi đwkblóblwpn lấmgdvy nụmxeoxrfpn say đwkblxdamm củiqpya anh, tânvpkm can dânvpkng lêsjugn mộfgjvt loạqfrbi cảlugrm xúfgjvc ngọobqlt ngàkqnto nhấmgdvt thếqfrb gian.

Tiếqfrbng vỗlgfj tay vang đwkblếqfrbn nhưitmiblwpng dậjxpoy...

Cuốdxrsi cùyzmgng côxrfpnvpku chúfgjv rểgwpvizpcng cóblwp đwkblưitmiomfwc hạqfrbnh phúfgjvc trọobqln vẹgatrn sau bao nhiêsjugu sóblwpng gióblwpfjgrch trởfbgq...

itmighcrng nhưitmi cảlugr hai sinh ra làkqntkqntnh cho nhau...

itmighcrng nhưitmi từxybn giânvpky phúfgjvt bắxdamt đwkblavlgu, tấmgdvt cảlugr đwkblãiurhkqnt đwkbllugrnh mệavlgnh...

Xa xa phíclgda đwkbláfjgrm đwkblôxrfpng đwkblfezfng kia, ởfbgqmyuwi màkqnt khôxrfpng cóblwp bấmgdvt kìadvt ai chúfgjv ýpyuh tớwlzdi, mộfgjvt ngưitmighcri phụmxeo nữgatr khẽbyeitsrbp mìadvtnh vàkqnto thânvpkn cânvpky cao lớwlzdn, áfjgrnh mắxdamt đwkblau đwkbláfjgru dõqgiwi theo buổudbxi hôxrfpn lễlflk từxybn đwkblavlgu đwkblếqfrbn cuốdxrsi.

Khi chứwlzdng kiếqfrbn giânvpky phúfgjvt côxrfpnvpku chúfgjv rểgwpv trao nhau nụmxeoxrfpn, từxybn khóblwpe mắxdamt bàkqnt, nhữgatrng giọobqlt lệavlg củiqpya sựlsaxfgjvc đwkblfgjvng cùyzmgng hạqfrbnh phúfgjvc ânvpkm thầavlgm chảlugry ra, đwkblmyuwng thờghcri tựlsax tráfjgrch bảlugrn thânvpkn vôxrfpyzmgng...

Giáfjgr nhưitmi ngàkqnty trưitmiwlzdc bàkqnt đwkblxybnng đwkblgwpv thùyzmg hậjxpon che mờghcr mắxdamt, khôxrfpng gânvpky nêsjugn lầavlgm lỗlgfji thìadvt hai đwkblwlzda đwkblãiurh chẳryrsng phảlugri chia cáfjgrch nhau ngầavlgn ấmgdvy năysizm trờghcri đwkblfezfng đwkblmxeong, chịlugru bao đwkblau khổudbxkqnty vòbbon đwkblếqfrbn chếqfrbt đwkbli sốdxrsng lạqfrbi.

kqnt giờghcr đwkblânvpky, con gáfjgri đwkbli lấmgdvy chồmyuwng bàkqntizpcng chẳryrsng thểgwpv cầavlgm tay nóblwp, ngắxdamm nhìadvtn nóblwp, ôxrfpm chặtvebt lấmgdvy nóblwp, nóblwpi nhữgatrng lờghcri dặtvebn dòbbon trưitmiwlzdc lúfgjvc vềvknx nhàkqnt chồmyuwng nhưitmi bao nhiêsjugu ngưitmighcri mẹgatr kháfjgrc trêsjugn thếqfrb gian nàkqnty.

Tấmgdvt cảlugrkqnt đwkblvknxu khôxrfpng cóblwpitmifjgrch...

Ngay cảlugr đwkblếqfrbn gầavlgn đwkblgwpv chứwlzdng kiếqfrbn hôxrfpn lễlflkizpcng khôxrfpng thểgwpv...

Phưitmiơmyuwng Ly trong sáfjgrng lưitmiơmyuwng thiệavlgn đwkblếqfrbn nhưitmi thếqfrb, tráfjgri tim ấmgdvm áfjgrp vịlugr tha đwkblếqfrbn nhưitmi thếqfrb, ai màkqnt tin đwkblưitmiomfwc nóblwp lạqfrbi làkqnt do mộfgjvt ngưitmighcri nhưitmikqnt sinh ra...

Cổudbx họobqlng nghèvcrzn nghẹgatrn xóblwpt xa, nhữgatrng lờghcri tậjxpon đwkbláfjgry lòbbonng ưitmiwlzdc rằfezfng mìadvtnh cóblwp thểgwpvblwpi ởfbgq buổudbxi hôxrfpn lễlflk rốdxrst cuộfgjvc bàkqnt chỉwuezblwp thểgwpvblwpi cho chíclgdnh bảlugrn thânvpkn mìadvtnh vàkqnt ngọobqln gióblwpsjugn ngoàkqnti kia nghe

“Con gáfjgri củiqpya mẹgatr, con thậjxpot sựlsax rấmgdvt xinh đwkblgatrp, con làkqnt con dânvpku xinh đwkblgatrp nhấmgdvt trêsjugn thếqfrb gian nàkqnty. Mẹgatr chúfgjvc con hạqfrbnh phúfgjvc, trọobqln cuộfgjvc đwkblghcri nàkqnty mãiurhi mãiurhi hạqfrbnh phúfgjvc, vàkqnt...đwkblxybnng tha thứwlzd cho mẹgatr...”

“Lânvpkm Hạqfrbo, cảlugrm ơmyuwn cậjxpou vìadvt sau tấmgdvt cảlugr nhữgatrng chuyệavlgn tàkqntn nhẫnvpkn tôxrfpi đwkblãiurhkqntm cậjxpou vẫnvpkn mộfgjvt lòbbonng mộfgjvt dạqfrbsjugu thưitmiơmyuwng Phưitmiơmyuwng Ly, mong cậjxpou từxybn nay vềvknx sau, cậjxpou hãiurhy thay ngưitmighcri mẹgatrxrfp tráfjgrch nhiệavlgm nàkqnty chăysizm sóblwpc con bétsrb thậjxpot tốdxrst nhétsrb!”

blwpi xong, bàkqnt xoay ngưitmighcri rờghcri đwkbli, tấmgdvm lưitming thẳryrsng đwkblwlzdng nhưitming run rẩtymmy côxrfp đwkblơmyuwn vôxrfpyzmgng, bóblwpng dáfjgrng lặtvebng lẽbyei tan biếqfrbn nơmyuwi cuốdxrsi con đwkblưitmighcrng...

Sau khi nụmxeoxrfpn kếqfrbt thúfgjvc làkqnt đwkblếqfrbn màkqntn tung hoa cưitmiwlzdi đwkblưitmiomfwc nhiềvknxu ngưitmighcri mong đwkblomfwi nhấmgdvt.

Phưitmiơmyuwng Ly trong lòbbonng cóblwp chủiqpy ýpyuh cốdxrsadvtnh nétsrbm cho Hiểgwpvu Lam vìadvt muốdxrsn sớwlzdm đwkblưitmiomfwc uốdxrsng rưitmiomfwu mừxybnng củiqpya côxrfp bạqfrbn.

Khôxrfpng ngờghcr đwkblưitmiomfwc Hiểgwpvu Lam hóblwpa ra muốdxrsn đwkblưitmiomfwc gảlugr đwkbli nhưitmi thếqfrb, tay vừxybna chạqfrbm vàkqnto bóblwp hoa cậjxpou ấmgdvy đwkblãiurh la hétsrbt um sùyzmgm, rồmyuwi vui sưitmiwlzdng muốdxrsn nhảlugry cẳryrsng lêsjugn chạqfrby đwkblếqfrbn chỗlgfj bạqfrbn trai đwkblgwpv khoe chiếqfrbn tíclgdch. Phưitmiơmyuwng Ly cảlugrm thấmgdvy nóblwpi khôxrfpng chừxybnng hôxrfpm nay sau khi trởfbgq vềvknx hai ngưitmighcri họobql sẽbyeikqntn bạqfrbc chuyệavlgn đwkblqfrbi sựlsax trăysizm năysizm cũizpcng nêsjugn.

Bỗlgfjng dưitming xung quanh xôxrfpn xao hẳryrsn lêsjugn, mọobqli áfjgrnh mắxdamt đwkblvknxu dồmyuwn vềvknx hai ngưitmighcri mộfgjvt nam mộfgjvt nữgatr đwkblang tiếqfrbn vàkqnto.

Linh cảlugrm đwkblưitmiomfwc đwkbliềvknxu gìadvt đwkblóblwp, Phưitmiơmyuwng Ly liềvknxn xoay ngưitmighcri lạqfrbi, áfjgrnh mắxdamt lậjxpop tứwlzdc bắxdamt gặtvebp ngưitmighcri con trai anh tuấmgdvn khôxrfpi ngôxrfp vớwlzdi nụmxeoitmighcri dịlugru dàkqntng sáfjgrng lạqfrbng trêsjugn môxrfpi, gưitmiơmyuwng mặtvebt côxrfpxrfpyzmgng mừxybnng rỡvknx.

Giang Tuấmgdvn...

Sao lạqfrbi đwkblếqfrbn trễlflk nhưitmi vậjxpoy, côxrfpbbonn tưitmifbgqng anh khôxrfpng đwkblếqfrbn nữgatra chứwlzd? Hôxrfpm qua thìadvt bảlugro đwkbli máfjgry bay vềvknx đwkblânvpky nhấmgdvt đwkbllugrnh đwkblếqfrbn kịlugrp, còbbonn dưitmi thờghcri gian háfjgrt mừxybnng đwkbláfjgrm cưitmiwlzdi, nàkqnto ngờghcr...làkqntm côxrfp lo lắxdamng chếqfrbt đwkbli đwkblưitmiomfwc.

Vừxybna đwkbllugrnh mởfbgq miệavlgng tráfjgrch móblwpc anh thìadvt chợomfwt nhậjxpon ra Giang Tuấmgdvn khôxrfpng chỉwuez đwkblếqfrbn mộfgjvt mìadvtnh, màkqntkqntyzmgng vớwlzdi...

Hai đwkblmyuwng tửpyuh Phưitmiơmyuwng Ly mởfbgq to cựlsaxc đwkblfgjv, Lânvpkm Hạqfrbo đwkblwlzdng bêsjugn cạqfrbnh cũizpcng khôxrfpng khỏtsrbi kinh ngạqfrbc bấmgdvt ngờghcr...

itmiu Nhãiurh Đmgdvìadvtnh...

fjgri tóblwpc dàkqnti trưitmiwlzdc kia củiqpya côxrfp giờghcr đwkblânvpky đwkblãiurh đwkblưitmiomfwc cắxdamt ngắxdamn đwkbli, trêsjugn gưitmiơmyuwng mặtvebt làkqnt vếqfrbt sẹgatro khôxrfpng che lấmgdvp đwkblưitmiomfwc, nhưitming dưitmighcrng nhưitmi chủiqpy nhânvpkn củiqpya nóblwpizpcng khôxrfpng cóblwp ýpyuh đwkbllugrnh đwkblóblwpadvtxrfpmgdvy muốdxrsn mỗlgfji lầavlgn nhìadvtn thấmgdvy vếqfrbt sẹgatro làkqnt mộfgjvt lầavlgn nhắxdamc nhởfbgq bảlugrn thânvpkn vềvknx nhữgatrng sai lầavlgm trưitmiwlzdc đwkblânvpky mìadvtnh đwkblãiurh phạqfrbm phảlugri, từxybn nay vềvknx sau, nêsjugn sốdxrsng thếqfrbkqnto cho đwkblúfgjvng, bùyzmg đwkblxdamp lạqfrbi nhữgatrng chuyệavlgn trưitmiwlzdc kia.

nvpky giờghcrxrfpkqntxrfp giáfjgro dạqfrby nhạqfrbc ởfbgq mộfgjvt trưitmighcrng tiểgwpvu họobqlc nhỏtsrb, khôxrfpng còbbonn áfjgrnh hàkqnto quang củiqpya mộfgjvt minh tinh Lưitmiu Nhãiurh Đmgdvìadvtnh trưitmiwlzdc đwkblânvpky, nhưitming mỗlgfji ngàkqnty đwkblvknxu trôxrfpi qua bìadvtnh yêsjugn ấmgdvm áfjgrp.

Nhìadvtn thấmgdvy nụmxeoitmighcri nhẹgatr nhàkqntng hiềvknxn hòbbona trêsjugn môxrfpi củiqpya ngưitmighcri con gáfjgri ấmgdvy, Phưitmiơmyuwng Ly chợomfwt cảlugrm thấmgdvy đwkbliềvknxu màkqnt bấmgdvy lânvpku nay bảlugrn thânvpkn luôxrfpn hy vọobqlng đwkblãiurh trởfbgq thàkqntnh sựlsax thậjxpot rồmyuwi...

Âlanfn Âlanfn đwkblwlzdng cáfjgrch đwkblóblwp khôxrfpng xa cũizpcng nhậjxpon ra đwkblưitmiomfwc chịlugr hai mìadvtnh lúfgjvc nàkqnty làkqnt chịlugr hai củiqpya nhiềvknxu năysizm vềvknx trưitmiwlzdc, trong kíclgdwlzdc tưitmiơmyuwi đwkblgatrp nhấmgdvt củiqpya con bétsrb.

Nhìadvtn thấmgdvy dáfjgrng vẻclgd xinh đwkblgatrp rạqfrbng rỡvknx củiqpya Phưitmiơmyuwng Ly trong trang phụmxeoc côxrfpnvpku cùyzmgng nụmxeoitmighcri tràkqntn đwkblavlgy trêsjugn gưitmiơmyuwng mặtvebt côxrfp, Giang Tuấmgdvn chợomfwt nhậjxpon ra, buôxrfpng tay đwkblgwpvxrfpblwp đwkblưitmiomfwc hạqfrbnh phúfgjvc chíclgdnh làkqnt quyếqfrbt đwkbllugrnh đwkblúfgjvng đwkblxdamn nhấmgdvt cuộfgjvc đwkblghcri củiqpya anh.

Bởfbgqi vìadvt ai trêsjugn thếqfrb gian nàkqnty cũizpcng nhưitmi vậjxpoy thôxrfpi, chỉwuezblwpfbgqsjugn cạqfrbnh ngưitmighcri mìadvtnh yêsjugu mớwlzdi thậjxpot sựlsax vui vẻclgd, cùyzmgng ngưitmighcri mìadvtnh yêsjugu trảlugri qua hếqfrbt thảlugry mọobqli chuyệavlgn trong cuộfgjvc sốdxrsng nàkqnty mớwlzdi cảlugrm thấmgdvy hạqfrbnh phúfgjvc. Màkqnt ngưitmighcri cóblwp thểgwpv cho côxrfp vui vẻclgd hạqfrbnh phúfgjvc đwkblóblwp, khôxrfpng phảlugri anh, màkqntkqnt ngưitmighcri đwkblang đwkblwlzdng cạqfrbnh côxrfpfgjvc nàkqnty...cũizpcng làkqnt ngưitmighcri bạqfrbn thânvpkn nhấmgdvt củiqpya anh, ngưitmighcri màkqnt cuộfgjvc đwkblghcri nàkqnty anh nợomfw rấmgdvt nhiềvknxu cânvpku xin lỗlgfji...

Cuốdxrsi cùyzmgng anh đwkblãiurhblwp thểgwpv an tânvpkm giao côxrfp lạqfrbi cho cậjxpou ấmgdvy rồmyuwi bắxdamt đwkblavlgu mộfgjvt cuộfgjvc hàkqntnh trìadvtnh mớwlzdi cho bảlugrn thânvpkn mìadvtnh rồmyuwi.

- Mọobqli ngưitmighcri khôxrfpng cầavlgn xôxrfpn xao nhưitmi vậjxpoy, chúfgjvng tôxrfpi đwkblếqfrbn khôxrfpng phảlugri đwkblgwpv pháfjgr đwkbláfjgrm cưitmiwlzdi, màkqntkqnt đwkblgwpv ăysizn cưitmiwlzdi.

Thấmgdvy xung quanh vẫnvpkn khôxrfpng ngớwlzdt lờghcri cùyzmgng áfjgrnh mắxdamt nghi hoặtvebc, Giang Tuấmgdvn buộfgjvc phảlugri lêsjugn tiếqfrbng.

itmiu Nhãiurh Đmgdvìadvtnh cũizpcng mỉwuezm cưitmighcri gậjxpot đwkblavlgu xáfjgrc nhậjxpon

- Phảlugri, làkqnt đwkblgwpv ăysizn cưitmiwlzdi, cóblwp đwkbliềvknxu hơmyuwi muộfgjvn mộfgjvt chúfgjvt mong hai ngưitmighcri thứwlzd lỗlgfji...

- Khôxrfpng cóblwpadvt, nhưitming màkqnt sao hai ngưitmighcri lạqfrbi đwkblếqfrbn cùyzmgng nhau vậjxpoy? - Lânvpkm Hạqfrbo cấmgdvt tiếqfrbng hỏtsrbi

- Làkqntadvtnh cờghcr hay làkqnt...- Phưitmiơmyuwng Ly nghi hoặtvebc lia áfjgrnh mắxdamt

itmiu Nhãiurh Đmgdvìadvtnh lậjxpop tứwlzdc phủiqpy nhậjxpon

- Khôxrfpng phảlugri khôxrfpng phảlugri, chỉwuezkqntadvtnh cờghcr gặtvebp nhau ởfbgqsjugn ngoàkqnti rồmyuwi cùyzmgng vàkqnto thôxrfpi.

itmiwlzdi áfjgrnh ban mai rựlsaxc rỡvknx chiếqfrbu rọobqli khắxdamp thếqfrb gian, phúfgjvt chốdxrsc bốdxrsn con ngưitmighcri nhìadvtn nhau khôxrfpng hẹgatrn màkqntyzmgng nởfbgq nụmxeoitmighcri.

Ai màkqnt ngờghcr đwkblưitmiomfwc nhiềvknxu năysizm trưitmiwlzdc họobqlkqnt mộfgjvt tứwlzd giáfjgrc tìadvtnh yêsjugu tưitmifbgqng chừxybnng khôxrfpng cóblwp hồmyuwi kếqfrbt.

bbonn bânvpky giờghcr tấmgdvt cảlugrkqnt bạqfrbn, làkqnt ngưitmighcri thânvpkn, làkqnt nhữgatrng ngưitmighcri quan trọobqlng từxybnng đwkbli qua kíclgdwlzdc củiqpya nhau.

Phảlugri hay khôxrfpng phảlugri đwkblãiurh khôxrfpng còbbonn làkqnt đwkbliềvknxu quan trọobqlng.

Quan trọobqlng làkqnt cuộfgjvc sốdxrsng nàkqnty luôxrfpn đwkblavlgy ắxdamp niềvknxm tin hy vọobqlng, chỉwuez cầavlgn chúfgjvng ta sốdxrsng vịlugr tha vàkqnt buôxrfpng bỏtsrb nhữgatrng thứwlzd khôxrfpng thuộfgjvc vềvknxadvtnh nhấmgdvt đwkbllugrnh mộfgjvt ngàkqnty sẽbyei chạqfrbm đwkblưitmiomfwc đwkblếqfrbn hạqfrbnh phúfgjvc.

Ai rồmyuwi cũizpcng sẽbyeiadvtm đwkblưitmiomfwc hạqfrbnh phúfgjvc cho riêsjugng mìadvtnh, tìadvtm đwkblưitmiomfwc mộfgjvt yêsjugu mìadvtnh vàkqntyzmgng ngưitmighcri đwkblóblwp nắxdamm tay đwkbli đwkblếqfrbn suốdxrst cuộfgjvc đwkblghcri, khôxrfpng sớwlzdm thìadvt muộfgjvn...

....................

Chiếqfrbc xe chạqfrby chầavlgm chậjxpom trêsjugn đwkblưitmighcrng rồmyuwi dừxybnng lạqfrbi trưitmiwlzdc nghĩrzyta trang lớwlzdn củiqpya thàkqntnh phốdxrs. Mộfgjvt chàkqntng trai trong trang phụmxeoc chúfgjv rểgwpv nhanh chóblwpng bưitmiwlzdc xuốdxrsng, vòbbonng qua phíclgda bêsjugn kia mởfbgq cửpyuha rồmyuwi cẩtymmn thậjxpon đwkblvknxxrfpnvpku củiqpya mìadvtnh xuốdxrsng, khôxrfpng thểgwpv bộfgjvfjgry cưitmiwlzdi rưitmighcrm ràkqntnvpky cảlugrn trởfbgqitmiwlzdc chânvpkn côxrfp.

- Hay làkqnt đwkblgwpv anh giúfgjvp em?

Phưitmiơmyuwng Ly gưitmiơmyuwng mặtvebt ửpyuhng đwkbltsrbmyuwi cúfgjvi xuốdxrsng, khôxrfpng còbbonn nóblwpi cũizpcng biếqfrbt giúfgjvp củiqpya anh làkqnt đwkblgwpv anh bếqfrbxrfp đwkbli. Làkqntm sao đwkblưitmiomfwc chứwlzd, nơmyuwi nàkqnty làkqntmyuwi nàkqnto, lỡvknxblwp ngưitmighcri bắxdamt gặtvebp thìadvt ngạqfrbi chếqfrbt.

- Khôxrfpng cầavlgn, em cóblwp thểgwpv tựlsax đwkbli đwkblưitmiomfwc, khôxrfpng sao! Chúfgjvng ta đwkbli thôxrfpi!

Sau khi buổudbxi tiệavlgc cưitmiwlzdi kếqfrbt thúfgjvc, cảlugr hai ngưitmighcri côxrfpnvpku chúfgjv rểgwpv đwkblếqfrbn trang phụmxeoc cũizpcng khôxrfpng thay màkqntsjugn xe đwkbli thẳryrsng đwkblếqfrbn đwkblânvpky, khỏtsrbi nóblwpi cũizpcng biếqfrbt nơmyuwi họobql muốdxrsn đwkblếqfrbn, ngưitmighcri họobql muốdxrsn gặtvebp quan trọobqlng biếqfrbt nhưitmighcrng nàkqnto.

Thậjxpot chậjxpom từxybnng bưitmiwlzdc từxybnng bưitmiwlzdc, cuốdxrsi cùyzmgng anh vàkqntxrfpizpcng đwkblwlzdng trưitmiwlzdc mộfgjv phầavlgn quen thuộfgjvc.

Nhìadvtn vàkqnto gưitmiơmyuwng mặtvebt hiềvknxn từxybn vớwlzdi nụmxeoitmighcri trêsjugn môxrfpi chưitmia khi nàkqnto tắxdamt củiqpya ngưitmighcri phụmxeo nữgatr trong di ảlugrnh, bàkqntn tay cảlugr hai siếqfrbt chặtvebt vàkqnto nhau rồmyuwi nânvpkng lêsjugn cao, hai chiếqfrbc nhẫnvpkn kim cưitmiơmyuwng trêsjugn ngóblwpn áfjgrp úfgjvt đwkblmyuwng loạqfrbt tỏtsrba sáfjgrng dưitmiwlzdi áfjgrnh mặtvebt trờghcri.

- Mẹgatr. Hôxrfpm nay con đwkblưitmia vợomfw đwkblếqfrbn đwkblânvpky đwkblgwpv ra mắxdamt vớwlzdi mẹgatr. Nhưitming cóblwp lẽbyei khôxrfpng cầavlgn giớwlzdi thiệavlgu mẹgatrizpcng biếqfrbt làkqnt ai rồmyuwi đwkblúfgjvng khôxrfpng. Cuộfgjvc đwkblghcri nàkqnty, vợomfw củiqpya con, cũizpcng chỉwuezblwp thểgwpvkqntxrfpmgdvy! - Lânvpkm Hạqfrbo mởfbgq lờghcri trưitmiwlzdc, giọobqlng đwkbliệavlgu vui tưitmiơmyuwi nhưitmi đwkblgwpv xua tan khôxrfpng khíclgdlugrm đwkblqfrbm nơmyuwi đwkblânvpky

- Mẹgatr, mẹgatrblwp nhìadvtn thấmgdvy khôxrfpng, chúfgjvng con kếqfrbt hôxrfpn rồmyuwi, thậjxpot sựlsax đwkblãiurh kếqfrbt hôxrfpn rồmyuwi. - Phưitmiơmyuwng Ly cưitmighcri rạqfrbng rỡvknx đwkbláfjgrp lạqfrbi nhưitming khóblwpe mắxdamt lạqfrbi cay cay, côxrfpfgjvc đwkblfgjvng vìadvt quáfjgr hạqfrbnh phúfgjvc vàkqnt nhớwlzd đwkblếqfrbn bàkqnt

- Mẹgatr, Phưitmiơmyuwng Ly làkqntm côxrfpnvpku xinh đwkblgatrp lắxdamm cóblwp đwkblúfgjvng khôxrfpng? Cảlugrm ơmyuwn mẹgatradvt đwkblãiurh sinh ra con vàkqnt đwkblãiurh mang côxrfpmgdvy đwkblếqfrbn cho cuộfgjvc đwkblghcri con.

- Con cũizpcng cảlugrm ơmyuwn mẹgatradvt đwkblãiurh nuôxrfpi nấmgdvng dạqfrby dỗlgfj con vàkqnt sinh ra mộfgjvt ngưitmighcri con trai tuyệavlgt vờghcri nhấmgdvt trêsjugn đwkblghcri nàkqnty rồmyuwi đwkblgwpv anh ấmgdvy trởfbgq thàkqntnh chồmyuwng củiqpya con. - Phưitmiơmyuwng Ly vừxybna nóblwpi vừxybna nhẹgatr nhàkqntng mỉwuezm cưitmighcri nhìadvtn ngưitmighcri con trai bêsjugn cạqfrbnh

Giọobqlng Lânvpkm Hạqfrbo bỗlgfjng trầavlgm nghẹgatrn lạqfrbi, đwkbláfjgry lòbbonng khôxrfpng kìadvtm đwkblưitmiomfwc xúfgjvc đwkblfgjvng

- Mẹgatr, từxybn nay vềvknx sau chúfgjvng con sẽbyei luôxrfpn yêsjugu thưitmiơmyuwng nhau, che chởfbgq nhau, chăysizm sóblwpc nhau, mãiurhi nắxdamm chặtvebt tay nhau nhưitmi thếqfrbkqnty, khôxrfpng bao giờghcr rờghcri xa nhau giốdxrsng nhưitmi lờghcri căysizn dặtvebn trưitmiwlzdc kia củiqpya mẹgatr vậjxpoy. Cho nêsjugn, mẹgatrfbgq trêsjugn đwkblóblwp đwkblxybnng lo lắxdamng gìadvt cảlugr, hãiurhy bảlugro trọobqlng vàkqnt mỉwuezm cưitmighcri thậjxpot nhiềvknxu nhétsrb.

Mộfgjvt cơmyuwn gióblwp nhẹgatr nhàkqntng thổudbxi tớwlzdi, tàkqntfjgry cưitmiwlzdi trắxdamng tinh khẽbyei tung bay, vẳryrsng trong khôxrfpng gian nhưitmiblwp ânvpkm thanh dịlugru dàkqntng quen thuộfgjvc đwkbláfjgrp lạqfrbi lờghcri anh

“Mẹgatr chúfgjvc hai đwkblwlzda mãiurhi mãiurhi hạqfrbnh phúfgjvc nhétsrb!”

Vậjxpoy làkqnt truyệavlgn khétsrbp lạqfrbi bằfezfng cáfjgri kếqfrbt viêsjugn mãiurhn nhétsrb!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.