Em Chờ Anh Trong Biển Người Mênh Mông

Chương 9 : Chia tay

    trước sau   
Editor: Tiểrqhxu Hy.

Beta: Seen Me.

Bạfhvich Nhứrqhx cho rằernsng sau khi tốojmbt nghiệmrgop, côxpia sẽpaym nhưvure ýkrzv nguyệmrgon màxpia thàxpianh Tôxpia phu nhâtkegn, côxpiawdzwn tưvureelugng tưvureqgigng cólchg thểrqhx hay khôxpiang ngay ngàxpiay tốojmbt nghiệmrgop, Tôxpia Nhiêrqhxn sẽpaym cầegrtm mộtkegt bólchg hoa hồsvpzng cầegrtu hôxpian côxpia, chẳrqhxng sợqgig khôxpiang cólchg nhẫaeyyn, côxpiayjlgng sẽpaym lớgdsin tiếfhving màxpialchgi côxpia nguyệmrgon ýkrzv.

Nhưvureng nhữealang cácapsi côxpiavureelugng tưvureqgigng đojmbldrfu diễealan ra vớgdsii Lâtkegm Vi Nhiễealam, màxpia mộtkegt ngàxpiay kia từyvxu đojmbegrtu đojmbếfhvin cuốojmbi côxpia đojmbldrfu khôxpiang nhìrgcbn thấjzgcy Tôxpia Nhiêrqhxn, chỉqgig nhậvqwen đojmbưvureqgigc mộtkegt tin nhắhuuvn: Tiểrqhxu Bạfhvich, chúvrsmng ta chia tay đojmbi!

Bạfhvich Nhứrqhx trưvuregdsic sau khôxpiang thểrqhx tin đojmbưvureqgigc đojmbâtkegy làxpia sựmses thậvqwet, Tôxpia Nhiêrqhxn sao cólchg thểrqhx đojmbưvurea ra lờulwhi chia tay vớgdsii côxpia, khôxpiang phảyjlgi trưvuregdsic đojmbólchg bọxwlrn họxwlrwdzwn rấjzgct vui vẻaeyy sao?

Nhấjzgct đojmbewiwnh làxpialchg nguyêrqhxn nhâtkegn gìrgcb đojmbólchg, côxpia muốojmbn tìrgcbm anh hỏojvti cho rõrgcbxpiang. Chímrgonh làxpia, côxpiaqgign bảyjlgn khôxpiang thểrqhx liêrqhxn lạfhvic đojmbưvureqgigc vớgdsii anh, di đojmbtkegng tắhuuvt mácapsy, phácapst WeChat cũyjlgng khôxpiang đojmbưvureqgigc, nhắhuuvn ởelug Weibo cũyjlgng khôxpiang cólchg hồsvpzi đojmbácapsp, tìrgcbm bạfhvin cùelydng phòwdzwng củkebwa anh cũyjlgng nólchgi khôxpiang biếfhvit, bọxwlrn họxwlrxpiai ngàxpiay rồsvpzi khôxpiang nhìrgcbn thấjzgcy anh, lễeala tốojmbt nghiệmrgop cũyjlgng khôxpiang tham gia.


Bạfhvich Nhứrqhx hoàxpian toàxpian mấjzgct liêrqhxn lạfhvic vớgdsii Tôxpia Nhiêrqhxn, bạfhvin cùelydng phòwdzwng biếfhvit côxpia thấjzgct tìrgcbnh, an ủkebwi, ởelugelydng côxpia mấjzgcy ngàxpiay, nhưvureng sau đojmbólchg lạfhvii phảyjlgi vộtkegi vàxpiang tìrgcbm côxpiang việmrgoc, lụpaymc tụpaymc đojmbi hếfhvit, cácapsc nàxpiang khôxpiang giốojmbng Bạfhvich Nhứrqhx, cho dùelyd khôxpiang đojmbi làxpiam thìrgcb vẫaeyyn cólchg ngưvureulwhi nhàxpia nuôxpiai.

Mộtkegt mìrgcbnh Bạfhvich Nhứrqhxelug lạfhvii trưvureulwhng họxwlrc rấjzgct lâtkegu, kýkrzvvrsmc xácaps đojmbólchgng cửkebwa, côxpia liềldrfn thuêrqhx mộtkegt căqgign phòwdzwng gầegrtn trưvureulwhng đojmbrqhxelug, côxpia cảyjlgm thấjzgcy Tôxpia Nhiêrqhxn nhấjzgct đojmbewiwnh sẽpaym quay lạfhvii trưvureulwhng họxwlrc.

Đdlnhoạfhvin thờulwhi gian kia, mỗgtysi ngàxpiay côxpia đojmbldrfu đojmbếfhvin nhữealang nơfyrgi mìrgcbnh từyvxung cùelydng Tôxpia Nhiêrqhxn thưvureulwhng xuyêrqhxn đojmbi dạfhvio màxpia ngâtkegy ngốojmbc. Cólchg đojmbôxpiai khi làxpia thưvure việmrgon, đojmbôxpiai khi làxpiatkegn bólchgng, làxpia rừyvxung câtkegy nhỏojvt...

tkegm Vi Nhiễealam thậvqwet sựmses chịewiwu khôxpiang nổmsesi, đojmbkiret végbqicapsy bay, giúvrsmp côxpia thu dọxwlrn hàxpianh lýkrzv, lôxpiai kégbqio đojmbi du lịewiwch giảyjlgi sầegrtu.

Nhưvureng màxpiavrsmc trởelug vềldrf, côxpia vẫaeyyn làxpiacapsng vẻaeyy kia, cuốojmbi cùelydng Lâtkegm Vi Nhiễealam thậvqwet sựmses khôxpiang cólchg biệmrgon phácapsp, gọxwlri đojmbiệmrgon thoạfhvii kêrqhxu Lụpaymc Diệmrgoc Thầegrtn đojmbem côxpia vềldrf thàxpianh phốojmb C. Nàxpiang cảyjlgm thấjzgcy chỉqgig cầegrtn côxpia mộtkegt ngàxpiay còwdzwn lưvureu lạfhvii nơfyrgi nàxpiay, liềldrfn vĩmfitnh viễealan khôxpiang thểrqhx từyvxu bỏojvt đojmbưvureqgigc đojmboạfhvin tìrgcbnh cảyjlgm kia.

Sau khi Bạfhvich Nhứrqhx đojmbi rồsvpzi, Lâtkegm Vi Nhiễealam thếfhvi nhưvureng lạfhvii gặkirep Tôxpia Nhiêrqhxn, anh từyvxu trong mộtkegt chiếfhvic BMW đojmbi ra, màxpia trêrqhxn ghếfhvi đojmbiềldrfu khiểrqhxn làxpia mộtkegt côxpiacapsi trẻaeyy tuổmsesi, nàxpiang ta mỉqgigm cưvureulwhi phấjzgct tay vớgdsii anh.

tkegm Vi Nhiễealam cho rằernsng chímrgonh mìrgcbnh nhìrgcbn lầegrtm, xoa xoa hai mắhuuvt, sau đojmbólchgcapsc nhậvqwen ngưvureulwhi kia chímrgonh làxpiaxpia Nhiêrqhxn, tứrqhxc giậvqwen khôxpiang quan tâtkegm đojmbếfhvin đojmbèdumkn xanh đojmbèdumkn đojmbojvtxpia chạfhviy xuốojmbng đojmbưvureulwhng lớgdsin.

xpiang nhìrgcbn côxpiacapsi trẻaeyy tuổmsesi ởelug trêrqhxn xe, cưvureulwhi thậvqwet xinh đojmbrgcbp, sau đojmbólchg thâtkegn mậvqwet màxpiagbqio tay Tôxpia Nhiêrqhxn, còwdzwn cốojmb ýkrzvelydng giọxwlrng nólchgi ngọxwlrt ngàxpiao màxpiarqhxu anh mộtkegt tiếfhving thâtkegn ácapsi.

Trờulwhi đojmbjzgct làxpiam chứrqhxng, nàxpiang khôxpiang muốojmbn dùelydng giọxwlrng nólchgi ngọxwlrt nhưvure vậvqwey màxpiarqhxu vịewiwxpian phu củkebwa côxpia, chímrgonh làxpiargcb Bạfhvich Nhứrqhx, dùelyd thếfhvixpiao nàxpiang cũyjlgng làxpiam, nếfhviu Lâtkegm Vi Nhiễealam mặkirec ácapso tay ngắhuuvn thìrgcb đojmbãfhvilchg thểrqhx nhìrgcbn thấjzgcy cácapsnh tay nàxpiang nổmsesi da gàxpia.

xpiacapsi kia nhìrgcbn thấjzgcy nàxpiang, hơfyrgi mỉqgigm cưvureulwhi, “Vịewiwxpiay nhấjzgct đojmbewiwnh làxpia Tiểrqhxu Bạfhvich anh thưvureulwhng xuyêrqhxn nhắhuuvc tớgdsii rồsvpzi, thậvqwet xinh đojmbrgcbp.”

tkegm Vi Nhiễealam nghe đojmbưvureqgigc nàxpiang ta nhắhuuvc tớgdsii Bạfhvich Nhứrqhx, tựmsesa hồsvpz ýkrzv thứrqhxc đojmbưvureqgigc chímrgonh mìrgcbnh đojmbang hiểrqhxu lầegrtm, xấjzgcu hổmsesxpiavureulwhi cưvureulwhi, đojmbàxpianh phảyjlgi mặkiret dàxpiay diễealan tớgdsii cùelydng, cũyjlgng may Tôxpia Nhiêrqhxn khôxpiang cólchg vạfhvich trầegrtn nàxpiang.

Sau khi côxpiacapsi kia lácapsi xe đojmbi, Lâtkegm Vi Nhiễealam buôxpiang tay Tôxpia Nhiêrqhxn, “Côxpiacapsi kia làxpia ai?”

“Em họxwlr củkebwa tôxpiai.” Tôxpia Nhiêrqhxn khôxpiang nólchgng khôxpiang lạfhvinh màxpia trảyjlg lờulwhi mộtkegt câtkegu, lácapst sau, thấjzgcp giọxwlrng hỏojvti nàxpiang: “Côxpiajzgcy cólchg khỏojvte khôxpiang?”

tkegm Vi Nhiễealam tấjzgct nhiêrqhxn biếfhvit anh hỏojvti ai, nàxpiang tứrqhxc giậvqwen nghiếfhvin răqgigng nghiếfhvin lợqgigi, “Cậvqweu còwdzwn khôxpiang biếfhvit xấjzgcu hổmses hỏojvti đojmbếfhvin côxpiajzgcy.”

Mộtkegt lácapst sau, Tôxpia Nhiêrqhxn xấjzgcu hổmsesvureulwhi, “Cólchg Lụpaymc Diệmrgoc Thầegrtn ởelug đojmbâtkegy, côxpiajzgcy hẳrqhxn làxpia vẫaeyyn ổmsesn đojmbi!”

tkegm Vi Nhiễealam tứrqhxc tốojmbi, “Tôxpia Nhiêrqhxn, cậvqweu cólchg phảyjlgi làxpia đojmbàxpian ôxpiang hay khôxpiang?”

“Đdlnhyvxung nólchgi cho côxpiajzgcy biếfhvit cậvqweu gặkirep tôxpiai, tớgdsii lúvrsmc thímrgoch hợqgigp tôxpiai sẽpaym đojmbi tìrgcbm côxpiajzgcy.” Chỉqgig mong khi đojmbólchgxpia vẫaeyyn làxpiaxpia củkebwa bâtkegy giờulwh, câtkegu sau anh khôxpiang cólchglchgi ra.

“Nếfhviu cậvqweu còwdzwn yêrqhxu côxpiajzgcy, hiệmrgon tạfhvii liềldrfn đojmbi tìrgcbm, nếfhviu hiệmrgon tạfhvii cậvqweu khôxpiang đojmbi, vềldrf sau liềldrfn khôxpiang cầegrtn đojmbi quấjzgcy rầegrty côxpiajzgcy.” Lâtkegm Vi Nhiễealam cốojmb ýkrzv nhấjzgcn mạfhvinh từyvxu “Quấjzgcy rầegrty”.

“Cậvqweu yêrqhxn tâtkegm, nếfhviu côxpiajzgcy đojmbang hạfhvinh phúvrsmc, tôxpiai nhấjzgct đojmbewiwnh sẽpaym khôxpiang quấjzgcy rầegrty.” Nólchgi xong, Tôxpia Nhiêrqhxn liềldrfn đojmbi, lưvureu lạfhvii mộtkegt thâtkegn ảyjlgnh thon dàxpiai côxpia đojmbơfyrgn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.