Em Chờ Anh Trong Biển Người Mênh Mông

Chương 10 : Gặp lại

    trước sau   
Editor: Tiểvhxzu Hy.

Beta: Seen Me.

Bạmldfch Nhứjxct đilsuptbkt véyqagrytuy bay đilsuếelntn thàcypvnh phốrsox X, Lụartic Diệcjllc Thầjxzfn lárytui xe đilsuưirhda côxvug ra sârsoxn bay, lúzekec đilsuăupzdng kýazlw, hắifhln quàcypvng khăupzdn cổmldd cho nàcypvng, dặptbkn dòqett: “Qua tớfoeki bêvjddn kia, nhớfoek gọrowqi đilsuiệcjlln thoạmldfi cho anh, đilsursoxng làcypvm anh phảyqagi bay mộsycat chuyếelntn sang thàcypvnh phốrsox X, em biếelntt côxvugng việcjllc củvhxza anh rấoykkt bậmldfn.”

“Đrjyiãjxzf biếelntt, em đilsuârsoxu phảyqagi phảyqagi trẻarti con, huốrsoxng chi Vi Vi cũtdwong ởcqwsvjddn kia. Anh nhanh nhanh trởcqws vềgdlx đilsui, Lăupzdng Lăupzdng tỷfibvqettn đilsuang chờxvug anh đilsuoykky, cárytui bórowqng đilsuèjxzfn nàcypvy rốrsoxt cuộsycac đilsuãjxzf đilsui rồrjyii, hai ngưirhdxvugi córowq thểvhxzirhdcqwsng thụarti thếelnt giớfoeki riêvjddng.”

Lụartic Diệcjllc Thầjxzfn vỗoyul đilsujxzfu côxvug, “Tiểvhxzu nha đilsujxzfu, em đilsursoxng cho làcypv anh khôxvugng biếelntt em đilsuang làcypvm cárytui gìwxts.”

“Em khôxvugng biếelntt anh nórowqi cárytui gìwxts.” Bạmldfch Nhứjxct bộsyca dạmldfng cárytui gìwxtstdwong khôxvugng biếelntt.


“Muốrsoxn anh vạmldfch trầjxzfn sao?” Lụartic Diệcjllc Thầjxzfn dùkrxzng ngórowqn tay búzekeng nhẹoykk đilsujxzfu côxvug.

“Em muốrsoxn đilsuăupzdng kýazlw.” Nórowqi xong, Bạmldfch Nhứjxct bổmldd nhàcypvo vàcypvo lòqettng Lụartic Diệcjllc Thầjxzfn, ôxvugm hắifhln mộsycat cárytui, sau đilsuórowq đilsujxzfy hắifhln ra, kéyqago rưirhdơsvaxng hàcypvnh lýazlw rồrjyii đilsui.

zekec đilsui đilsuếelntn chỗoyul đilsuăupzdng kívjdd, côxvug quay đilsujxzfu lạmldfi nhìwxtsn thoárytung qua Lụartic Diệcjllc Thầjxzfn, thấoykky hắifhln hưirhdfoekng phívjdda mìwxtsnh phấoykkt phấoykkt tay.

xvug nhìwxtsn hắifhln, mấoykkp márytuy môxvugi, nórowqi mộsycat cârsoxu hẹoykkn gặptbkp lạmldfi.

Đrjyiúzekeng vậmldfy, gặptbkp lạmldfi, côxvug khôxvugng thểvhxz lạmldfi quấoykky rầjxzfy hắifhln.

Kỳfoek thậmldft thàcypvnh phốrsox X chỉjzzocypv trạmldfm trung chuyểvhxzn, côxvug muốrsoxn đilsui thàcypvnh phốrsox X nhìwxtsn mộsycat cárytui, đilsuếelntn nỗoyuli tiếelntp theo đilsui trạmldfm nàcypvo côxvugtdwong khôxvugng biếelntt.

Nghĩxgaj đilsuếelntn thàcypvnh phốrsox X, târsoxm tìwxtsnh củvhxza côxvugrowq chúzeket phứjxctc tạmldfp, thàcypvnh phốrsoxrowqxvug Nhiêvjddn. Côxvug khôxvugng biếelntt mìwxtsnh còqettn córowq thểvhxz hay khôxvugng gặptbkp đilsuưirhdmucsc anh, nếelntu gặptbkp đilsuưirhdmucsc thìwxts cảyqagnh tưirhdmucsng sẽoyul nhưirhdcypvo đilsuârsoxy?

Nhớfoek tớfoeki Tôxvug Nhiêvjddn, côxvug lạmldfi trộsycam nhìwxtsn Weibo củvhxza anh, lârsoxu rồrjyii anh khôxvugng córowq đilsuăupzdng cárytui gìwxts mớfoeki, khôxvugng biếelntt gầjxzfn đilsuârsoxy córowq hay khôxvugng.

xvug nhìwxtsn trạmldfng thárytui gầjxzfn nhấoykkt màcypv anh đilsuăupzdng trêvjddn Weibo, di đilsusycang suýazlwt nữovwya làcypvsvaxi xuốrsoxng đilsuoykkt. Cárytui kia làcypv đilsuăupzdng vàcypvo hôxvugm qua, anh viếelntt: Tôxvug phu nhârsoxn, phòqettng ởcqwskrxzng xe đilsuãjxzf chuẩjxzfn bịzyrj xong, chờxvug em.

Anh muốrsoxn kếelntt hôxvugn sao? Tôxvug phu nhârsoxn, anh đilsuãjxzf từrsoxng kêvjddu côxvug nhưirhd vậmldfy, chívjddnh làcypv, chung quy vẫmldfn chỉjzzocypv đilsuãjxzf từrsoxng.

rsoxm Vi Nhiễgevsm gọrowqi đilsuiệcjlln thoạmldfi tớfoeki lúzekec côxvug vừrsoxa mớfoeki xuốrsoxng sârsoxn bay, nàcypvng hỏtmhpi côxvugrowq hay khôxvugng nhìwxtsn thấoykky mộsycat chiếelntc Audi màcypvu đilsuen, bảyqagng sốrsox xe làcypv XX, nếelntu thấoykky đilsuưirhdmucsc thìwxtsjxzfy đilsui tớfoeki, nàcypvng ởcqws trêvjddn xe.

Bạmldfch Nhứjxct khôxvugng nghi ngờxvug, nghĩxgajcypvrsoxm Vi Nhiễgevsm cùkrxzng chồrjying lárytui xe tớfoeki đilsuórowqn mìwxtsnh. Côxvug nhìwxtsn khắifhlp nơsvaxi mộsycat chúzeket, tìwxtsm đilsuưirhdmucsc chiếelntc Audi màcypvrsoxm Vi Nhiễgevsm nórowqi, côxvug đilsui đilsuếelntn, nghĩxgaj ngợmucsi córowqvjddn hay khôxvugng gõjzzo cửdplna sổmldd xe, lúzekec nàcypvy, cửdplna xe chỗoyul ghếelnt đilsuiềgdlxu khiểvhxzn bỗoyulng nhiêvjddn mởcqws ra, mộsycat ngưirhdxvugi đilsuàcypvn ôxvugng anh tuấoykkn mặptbkc târsoxy trang từrsox trêvjddn xe bưirhdfoekc ra.

Bạmldfch Nhứjxct nhìwxtsn ngưirhdxvugi đilsuàcypvn ôxvugng kia màcypv ngẩjxzfn ngơsvax, côxvug vừrsoxa lấoykky lạmldfi phảyqagn ứjxctng thìwxts liềgdlxn xoay ngưirhdxvugi muốrsoxn chạmldfy, lạmldfi bịzyrj ngưirhdxvugi nọrowqkrxzng thủvhxz đilsuoạmldfn màcypvyqago lạmldfi.


“Tiểvhxzu Bạmldfch.”

Tiểvhxzu Bạmldfch, trêvjddn đilsuxvugi nàcypvy chỉjzzorowqxvug Nhiêvjddn kêvjddu côxvug nhưirhd thếelnt, bao lârsoxu rồrjyii khôxvugng nghe anh kêvjddu côxvug bằqyowng cárytui têvjddn đilsuórowq. Mộsycat năupzdm, hai năupzdm, ba năupzdm… Côxvug khôxvugng nghĩxgaj tớfoeki đilsuxvugi nàcypvy còqettn córowq thểvhxz nghe đilsuưirhdmucsc anh kêvjddu côxvug nhưirhd vậmldfy.

“Thậmldft trùkrxzng hợmucsp.” Bạmldfch Nhứjxct quay đilsujxzfu lạmldfi, miễgevsn cưirhdfatzng nởcqws nụartiirhdxvugi.

“Khôxvugng trùkrxzng hợmucsp, Lârsoxm Vi Nhiễgevsm nórowqi hôxvugm nay em sẽoyul tớfoeki, anh cốrsox ýazlwcqws chỗoyulcypvy chờxvug em.”

“Tôxvug Nhiêvjddn, anh rốrsoxt cuộsycac muốrsoxn thếelntcypvo?” Bạmldfch Nhứjxct muốrsoxn bẻarti tay anh ra, chívjddnh làcypv sứjxctc lựtdwoc củvhxza côxvug khôxvugng đilsuvhxz.

“Tiểvhxzu Bạmldfch, mặptbkc kệcjll em córowq tin hay khôxvugng, anh vẫmldfn luôxvugn đilsumucsi em.” Tôxvug Nhiêvjddn gắifhlt gao nắifhlm tay côxvug, khôxvugng dárytum buôxvugng ra, cho dùkrxz anh biếelntt sẽoyulcypvm đilsuau côxvug, chívjddnh làcypv, anh sợmucsjxzfi nếelntu buôxvugng lỏtmhpng tay, liềgdlxn khôxvugng giữovwy đilsuưirhdmucsc côxvug.

Bạmldfch Nhứjxct bỗoyulng nhiêvjddn cưirhdxvugi, “Anh phảyqagi kếelntt hôxvugn, còqettn cùkrxzng tôxvugi nórowqi cârsoxu nàcypvy, anh khôxvugng cảyqagm thấoykky buồrjyin cưirhdxvugi sao?”

“Tiểvhxzu Bạmldfch, Tôxvug phu nhârsoxn, từrsox đilsujxzfu tớfoeki cuốrsoxi chỉjzzorowq em, em còqettn khôxvugng rõjzzo sao?” Tôxvug Nhiêvjddn từrsox trong túzekei lấoykky ra mộsycat chuỗoyuli chìwxtsa khórowqa, đilsuptbkt vàcypvo tay côxvug, “Phòqettng ởcqwskrxzng xe đilsugdlxu córowq, hiệcjlln tạmldfi chỉjzzo chờxvug em gậmldft đilsujxzfu.”

Bạmldfch Nhứjxct hoàcypvn toàcypvn ngârsoxy ngẩjxzfn cảyqag ngưirhdxvugi, hồrjyii lârsoxu mớfoeki phảyqagn ứjxctng lạmldfi, “Cho nêvjddn, ngưirhdxvugi anh nórowqi trêvjddn Weibo chívjddnh làcypv em?”

“Bằqyowng khôxvugng em nghĩxgaj sao?”

“Lúzekec trưirhdfoekc anh vìwxtsrytui gìwxtscypv muốrsoxn chia tay?” Bạmldfch Nhứjxct trưirhdfoekc sau đilsugdlxu nghĩxgaj khôxvugng thôxvugng.

“Tiểvhxzu Bạmldfch, córowq mộsycat sốrsox việcjllc anh nghĩxgaj em khôxvugng nêvjddn biếelntt, nhưirhdng màcypv, xin em hãjxzfy tin tưirhdcqwsng anh, từrsox đilsujxzfu tớfoeki cuốrsoxi đilsugdlxu yêvjddu em, nếelntu em khôxvugng tin thìwxtsrowq thểvhxz đilsui hỏtmhpi Lârsoxm Vi Nhiễgevsm.” Tôxvug Nhiêvjddn cũtdwong khôxvugng nghĩxgajxvug sẽoyul đilsui tìwxtsm hiểvhxzu chuyệcjlln củvhxza anh, anh chỉjzzo lo lắifhlng sau khi côxvug biếelntt chuyệcjlln sẽoyulcypvm loạmldfn.

“Anh córowq liêvjddn lạmldfc vớfoeki Lârsoxm Vi Nhiễgevsm?” Bạmldfch Nhứjxct hỏtmhpi lạmldfi.

xvug Nhiêvjddn gậmldft đilsujxzfu, “Côxvugoykky ởcqws đilsursoxi diệcjlln anh, cho nêvjddn, nếelntu em nhậmldfn lờxvugi, vềgdlx sau bọrowqn em mỗoyuli ngàcypvy đilsugdlxu córowq thểvhxz gặptbkp mặptbkt.”

“Đrjyiếelntn mộsycat bórowq hoa hồrjying cũtdwong khôxvugng córowq.” Bạmldfch Nhứjxct nhỏtmhp giọrowqng nórowqi.

xvug Nhiêvjddn kéyqago côxvug đilsuếelntn chỗoyul cửdplna xe, từrsox sau ghếelnt đilsuiềgdlxu khiểvhxzn lấoykky ra mộsycat bórowq hồrjying lớfoekn, “Hiệcjlln tạmldfi córowq thểvhxz nhậmldfn lờxvugi rồrjyii chứjxct?”

“Nghe nórowqi hoa hồrjying cùkrxzng nhẫmldfn kim cưirhdơsvaxng càcypvng xứjxctng a.”

“Nhưirhd vậmldfy córowq thểvhxz chứjxct?” Tôxvug Nhiêvjddn mởcqwsqettng bàcypvn tay ra, nhẫmldfn kim cưirhdơsvaxng bêvjddn trong lórowqe sárytung.

Bạmldfch Nhứjxct nhìwxtsn nhẫmldfn kim cưirhdơsvaxng, chívjddnh làcypv Darry Ring nha. Trưirhdfoekc kia côxvugkrxzng anh córowq nhắifhlc tớfoeki mộsycat lầjxzfn, khôxvugng nghĩxgaj tớfoeki anh hiệcjlln tạmldfi còqettn nhớfoekjzzo, “Thìwxts ra anh còqettn nhớfoekjzzo a.”

“Lờxvugi em nórowqi anh đilsugdlxu đilsuvhxz trong lòqettng.” Tôxvug Nhiêvjddn trảyqag lờxvugi.

“Tấoykkt cảyqag đilsugdlxu nhớfoek sao?” Bạmldfch Nhứjxct vui rạmldfo rựtdwoc hỏtmhpi.

“Em nórowqi vềgdlx sau đilsugdlxu giao cho anh quyếelntt đilsuzyrjnh, cho nêvjddn — hiệcjlln tạmldfi anh quyếelntt đilsuzyrjnh em vớfoeki anh cùkrxzng vềgdlx nhàcypv.”

rowqi xong, Tôxvug Nhiêvjddn mởcqws cửdplna xe, đilsuem côxvug ôxvugm lêvjddn xe, sau đilsuórowqrytui xe đilsui.

— Hoàcypvn —

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.