Dược Thần

Chương 874 : Thánh địa đế quốc (2)

    trước sau   

Thâscvrn làdhqv mộuvbtt đciyuôfmpz thàdhqvnh cóqlwh mấiadzy ngàdhqvn nămdukm lịhxsrch sửfmpz, trong Đgxwiếssvp Ngọmorrc thàdhqvnh cóqlwh rấiadzt nhiềkneku gia tộuvbtc cổmbtxfblaa cóqlwh lịhxsrch sửfmpzscvru đciyuhxsri, ởjedfbcsri nhưfbla đciyuếssvp đciyuôfmpz Đgxwiếssvp Ngọmorrc thàdhqvnh thìewmmsmdmt giai cao thủsmdmgpheng khôfmpzng thiếssvpu, khôfmpzng ngưfblahxsri nàdhqvo dásmdmm cưfblahxsrng hoàdhqvnh ởjedf đciyuếssvp đciyuôfmpz cảthvo, bởjedfi vìewmm gia tộuvbtc cưfblahxsrng đciyuggkyi ởjedfbcsri nàdhqvy nhiềkneku lắftgom.

Trêmyzun thựwoktc tếssvp, nếssvpu nhưfbla từzdntmdukn bảthvon màdhqvqlwhi, bấiadzt kỳlarg hoàdhqvng thấiadzt củsmdma mộuvbtt đciyuếssvp quốocftc nàdhqvo hẳfwgtn phảthvoi làdhqv gia tộuvbtc cưfblahxsrng đciyuggkyi nhấiadzt.

Đgxwiếssvp đciyuôfmpz Đgxwiếssvpfblaơbcsrng thàdhqvnh thàdhqvnh đciyuôfmpzng làdhqvbcsri ởjedf quyềknekn quýqlwh, màdhqv hoàdhqvng cung cũgpheng nămdukm trong phạggkym vi đciyuôfmpzng thàdhqvnh, màdhqv trừzdnt bỏjfbj mộuvbtt íknekt đciyuggkyi gia tộuvbtc ra, ởjedf đciyuôfmpzng thàdhqvnh, còqkzen cóqlwh mộuvbtt chỗmduk đciyuhdwdc thùzdnt, đciyuóqlwh chíkneknh làdhqv Hoàdhqvng gia Linh Vũgphe họmorrc việfblan.

Hoàdhqvng gia Linh Vũgphe họmorrc việfblan, làdhqv do đciyuếssvp quốocftc bỏjfbj vốocftn kiếssvpn tạggkyo, tựwokt nhiêmyzun tàdhqvi đciyuggkyi khíknek thôfmpz, chiếssvpm diệfblan tíknekch cựwoktc lớnuwsn, phạggkym vi gầjedfn mưfblahxsri dặhdwdm, họmorrc việfblan lớnuwsn nhưfbla thếssvpbcsr hồgpheqlwh thểmvdx so vớnuwsi mộuvbtt thàdhqvnh trìewmm nhỏjfbj rồgphei, chíkneknh làdhqv do đciyuếssvp quốocftc hoàdhqvng thấiadzt kiếssvpn tạggkyo nêmyzun mớnuwsi cóqlwh thểmvdxjedf đciyuếssvp đciyuocft tấiadzc đciyuiadzt tấiadzc vàdhqvng nàdhqvy chiếssvpm mộuvbtt mảthvonh diệfblan tíknekch lớnuwsn nhưfbla thếssvp đciyuưfblapropc.

Cửfmpza chíkneknh Hoàdhqvng gia Linh Vũgphe họmorrc việfblan rộuvbtng chừzdntng 50m, ởjedf trêmyzun cửfmpza việfblan cóqlwh mộuvbtt kiếssvpn trússvpc hìewmmnh básmdmn nguyệfblat khổmbtxng lồgphe, trêmyzun kiếssvpn trússvpc hìewmmnh básmdmn nguyệfblat kia còqkzen cóqlwhsmdmc loạggkyi Linh vâscvrn linh phùzdnt huyềknekn ảthvoo, chỉocft cầjedfn xem trìewmmnh đciyuuvbt phứuvbtc tạggkyp củsmdma nóqlwh đciyuãcnga biếssvpt rõmxbn linh lựwoktc trậgndvn vâscvrn trêmyzun cửfmpza việfblan hoàdhqvng gia Linh Vũgphe họmorrc việfblan làdhqv mộuvbtt linh lựwoktc trậgndvn cỡfgpt lớnuwsn rồgphei.

Giờhxsr phússvpt nàdhqvy, trêmyzun đciyuưfblahxsrng ởjedfscvru trong Hoàdhqvng gia Linh Vũgphe họmorrc việfblan, mộuvbtt thanh niêmyzun cóqlwhsmdmi tóqlwhc dàdhqvi màdhqvu rásmdmm nắftgong đciyuang chậgndvm rãcngai đciyui vềknek phíkneka trưfblanuwsc.


Ngưfblahxsri nàdhqvy nhìewmmn qua chỉocftqlwh hai mưfblahxsri hai mưfblahxsri ba tuổmbtxi, thâscvrn mặhdwdc mộuvbtt bộuvbt trưfblahxsrng bàdhqvo màdhqvu xanh, bêmyzun hôfmpzng treo lấiadzy mộuvbtt thanh trưfblahxsrng kiếssvpm, trêmyzun mặhdwdt vôfmpzzdntng bìewmmnh thảthvon, tao nhãcnga, nhưfblang ásmdmnh mắftgot hắftgon lạggkyi cóqlwh mộuvbtt loạggkyi kiêmyzun nghịhxsr khôfmpzng hiểmvdxu.

Ngưfblahxsri nàdhqvy đciyuússvpng làdhqv Nhịhxsr đciyufbla tửfmpz Lạggkyc Khốocft Âazvnn củsmdma Kiệfblat Sâscvrm .

Thờhxsri gian vàdhqvi nămdukm đciyuãcnga khiếssvpn vẻknek ngâscvry thơbcsr trêmyzun mặhdwdt hắftgon biếssvpn mấiadzt khôfmpzng íknekt, giơbcsr tay nhấiadzc châscvrn càdhqvng cóqlwh khíknek tứuvbtc kinh ngưfblahxsri tásmdmn dậgndvt ra, ásmdmnh mắftgot lạggkynh nhưfblamdukng khiếssvpn nộuvbti tâscvrm ngưfblahxsri khásmdmc sợpropcngai khôfmpzng thôfmpzi.

smdmc họmorrc viêmyzun khásmdmc trêmyzun đciyuưfblahxsrng khi gặhdwdp phảthvoi hắftgon đciyukneku khôfmpzng tựwokt chủsmdm đciyuưfblapropc phảthvoi trásmdmnh ra.

- Đgxwióqlwh chíkneknh làdhqv đciyufbla tửfmpz thiêmyzun tàdhqvi Lạggkyc Khốocft Âazvnn củsmdma họmorrc việfblan ah, cũgpheng đciyuãcngadhqv thấiadzt giai cao cấiadzp Hoàdhqvng linh sưfbla rồgphei màdhqv vẫbcson chưfblaa tốocftt nghiệfblap.

- Nghe nóqlwhi hắftgon ưfblaa thíknekch nữvojmdhqvi gia tộuvbtc đciyufbla nhấiadzt Cổmbtxfmpzi Tưfbla gia tộuvbtc củsmdma đciyuếssvp quốocftc chússvpng ta, hai nămdukm trưfblanuwsc khi gia nhậgndvp họmorrc việfblan đciyuãcngadhqv thấiadzt giai đciyuêmyzu cấiadzp hoàdhqvng linh sưfbla rồgphei.

- Hai nămdukm từzdnt thấiadzt giai đciyuêmyzu cấiadzp hoàdhqvng Linh Sưfbla tu luyệfblan tớnuwsi thấiadzt giai cao cấiadzp hoàdhqvng Linh Sưfbla, tốocftc đciyuuvbt nhưfbla vậgndvy, thậgndvt sựwoktdhqv biếssvpn thásmdmi, quảthvo thựwoktc làdhqvmyzuu nghiệfblat.

- Thiêmyzun tàdhqvi nhưfbla vậgndvy, khôfmpzng biếssvpt Cổmbtxfmpzi Tưfbla gia tộuvbtc vìewmm sao lạggkyi khôfmpzng đciyugpheng ýqlwh, thậgndvt sựwoktdhqv khôfmpzng rõmxbn.

Cạggkynh đciyuưfblahxsrng khôfmpzng íknekt đciyufbla tửfmpz đciyukneku nhao nhao nghịhxsr luậgndvn, bọmorrn hắftgon đciyuggkyi đciyua sốocft đciyukneku hơbcsrn mưfblahxsri tuổmbtxi, cũgpheng cóqlwh khôfmpzng íknekt ngưfblahxsri hơbcsrn hai mưfblaơbcsri, phầjedfn lớnuwsn làdhqv tứuvbt giai Thiêmyzun Linh sưfbladhqv ngũgphe giai tôfmpzng Linh Sưfbla, cũgpheng cóqlwh mộuvbtt íknekt lụpasec giai tôfmpzn Linh Sưfbla.

Tạggkyi hoàdhqvng gia Linh Vũgphe họmorrc việfblan, đciyufbla tửfmpz đciyuggkyt tớnuwsi lụpasec giai tôfmpzn Linh Sưfbladhqv đciyuãcngaqlwh thểmvdx tốocftt nghiệfblap, bìewmmnh thưfblahxsrng khi đciyuggkyt tớnuwsi lụpasec giai tôfmpzn Linh Sưfblagpheng đciyuãcnga khôfmpzng còqkzen nhỏjfbj nữvojma, tựwokt nhiêmyzun khôfmpzng muốocftn tiếssvpp tụpasec dừzdntng lạggkyi trong họmorrc việfblan, màdhqv thấiadzt giai hoàdhqvng Linh Sưfbla nhưfbla Lạggkyc Khốocft Âazvnn còqkzen gia nhậgndvp họmorrc việfblan, thấiadzt giai cao cấiadzp hoàdhqvng Linh Sưfbla vẫbcson chưfblaa tốocftt nghiệfblap trong lịhxsrch sửfmpz đciyuãcnga íknekt càdhqvng thêmyzum íknekt, thậgndvm chíknekbcsr hồgphe khôfmpzng cóqlwh.

Bộuvbt phásmdmp củsmdma Lạggkyc Khốocft Âazvnn cũgpheng khôfmpzng nhanh, nhưfblang tốocftc đciyuuvbt nhưfblang lạggkyi cựwoktc kỳlarg kinh ngưfblahxsri, đciyufbla tửfmpz đciyui trêmyzun ngưfblahxsri ngàdhqvy càdhqvng íknekt.

- Đgxwiãcnga đciyuếssvpn.

Mộuvbtt tòqkzea kiếssvpn trússvpc xa hoa xa xa xuấiadzt hiệfblan trưfblanuwsc mắftgot Lạggkyc Khốocft Âazvnn, đciyuâscvry làdhqvqlwhssvpc xásmdm củsmdma đciyumbtxng sựwokt họmorrc việfblan, hai gãcnga hộuvbt vệfblagpheng nhậgndvn thứuvbtc Lạggkyc Khốocft Âazvnn nêmyzun cũgpheng khôfmpzng kiểmvdxm tra đciyuãcnga đciyumvdx cho Lạggkyc Khốocft Âazvnn tiếssvpn vàdhqvo.


Lạggkyc Khốocft Âazvnn đciyui thẳfwgtng tớnuwsi mộuvbtt vămdukn phòqkzeng ởjedf tầjedfng cao nhấiadzt.

- Mai Lýqlwh Nhĩdbes việfblan trưfblajedfng, ngưfblaơbcsri tìewmmm ta sao?

Lạggkyc Khốocft Âazvnn sau khi thôfmpzng bẩazvnm liềknekn tiếssvpn nhậgndvp vămdukn phòqkzeng. nguồgphen TruyentienHiep

Trong vămdukn phòqkzeng, làdhqv mộuvbtt lãcngao giảthvoqlwh chòqkzem râscvru hoa râscvrm, sắftgoc mặhdwdt củsmdma hắftgon hồgpheng nhuậgndvn phơbcsrn phớnuwst, hai mắftgot khôfmpzng đciyupasec ngầjedfu nhưfbla nhữvojmng lãcngao giảthvoewmmnh thưfblahxsrng màdhqvmyzunh môfmpzng nhưfbla bầjedfu trờhxsri đciyuem, mang đciyuếssvpn cho ngưfblahxsri cảthvom giásmdmc vôfmpz tậgndvn, thâscvrm thússvpy.

- Lạggkyc Khốocft Âazvnn, ngồgphei!

cngao giảthvo kia sau khi đciyumvdx Lạggkyc Khốocft Âazvnn ngồgphei xuốocftng liềknekn trựwoktc tiếssvpp mởjedf miệfblang nóqlwhi:

- Lạggkyc Khốocft Âazvnn, chuyệfblan lầjedfn trưfblanuwsc ta nóqlwhi ngưfblaơbcsri, ngưfblaơbcsri câscvrn nhămduḱc sao rồgphei?

Lạggkyc Khốocft Âazvnn lắftgoc đciyujedfu:

- Mai Lýqlwh Nhĩdbes việfblan trưfblajedfng, hảthvoo ýqlwh củsmdma ngưfblaơbcsri ta tâscvrm lĩdbesnh, bấiadzt quásmdm ta trưfblanuwsc mắftgot vẫbcson chưfblaa muốocftn gia nhậgndvp thásmdmnh đciyuhxsra đciyuếssvp quốocftc.

- Ngu xuẩazvnn!

cngao giảthvossvpc trưfblanuwsc vẻknek mặhdwdt còqkzen ôfmpzn hòqkzea thoásmdmng cásmdmi trừzdntng hai mắftgot lêmyzun, hắftgon hung hămdukng trừzdntng mắftgot nhìewmmn Lạggkyc Khốocft Âazvnn:

- Thásmdmnh đciyuhxsra đciyuếssvp quốocftc, làdhqvmdukn cứuvbt củsmdma tấiadzt cảthvo thiêmyzun tàdhqvi đciyuếssvp quốocftc, cóqlwh thểmvdx gia nhậgndvp thásmdmnh đciyuhxsra đciyukneku làdhqv trụpase cộuvbtt tưfblaơbcsrng lai củsmdma đciyuếssvp quốocftc, ngưfblaơbcsri biếssvpt khôfmpzng? Cóqlwh bao nhiêmyzuu đciyuggkyi nhâscvrn vậgndvt tìewmmm phưfblaơbcsrng phásmdmp, muốocftn ta đciyumvdx con cásmdmi củsmdma bọmorrn hắftgon mộuvbtt danh sásmdmch đciyuknek cửfmpz, ta đciyukneku khôfmpzng muốocftn, còqkzen ngưfblaơbcsri ngưfblapropc lạggkyi tốocftt rồgphei, mỗmduki lầjedfn đciyukneku trựwoktc tiếssvpp cựwokt tuyệfblat, thậgndvt sựwoktdhqv...

cngao giảthvo trêmyzun mặhdwdt phẫbcson nộuvbt, khôfmpzng hềknek cốocft kỵggky chửfmpzi ầjedfm lêmyzun.


Trêmyzun mặhdwdt Lạggkyc Khốocft Âazvnn lạggkyi khôfmpzng chússvpt biểmvdxu tìewmmnh, im im lặhdwdng lặhdwdng đciyuuvbtng ởjedfbcsri đciyuóqlwh, chỉocft mặhdwdc cho lãcngao giảthvo mắftgong chửfmpzi.

- Aizzz

cngao giảthvo nhịhxsrn khôfmpzng đciyuưfblapropc thởjedfdhqvi mộuvbtt hơbcsri.

- Lạggkyc Khốocft Âazvnn, thiêmyzun phússvp củsmdma ngưfblaơbcsri ta mộuvbtt mựwoktc đciyumvdx ýqlwh đciyuếssvpn, nóqlwhi thậgndvt, ta rấiadzt coi trọmorrng ngưfblaơbcsri, chuyệfblan củsmdma ngưfblaơbcsri, ta cũgpheng cóqlwh nghe nóqlwhi, Cổmbtxfmpzi Tưfbla gia tộuvbtc, làdhqv gia tộuvbtc đciyufbla nhấiadzt củsmdma Tásmdmi Luâscvrn đciyuếssvp quốocftc chússvpng ta, kỳlarg thậgndvt muốocftn trởjedf thàdhqvnh mộuvbtt thàdhqvnh viêmyzun củsmdma Cổmbtxfmpzi Tưfbla gia tộuvbtc thìewmm thiêmyzun phússvp củsmdma ngưfblaơbcsri hoàdhqvn toàdhqvn đciyuãcnga đciyuủ rôfmpz̀i, ngưfblaơbcsri còqkzen kéocftm chỉocftdhqv mộuvbtt thâscvrn phậgndvn thôfmpzi, chỉocft cầjedfn ngưfblaơbcsri gia nhậgndvp thásmdmnh đciyuhxsra đciyuếssvp quốocftc, cóqlwh lẽcant thásmdmi đciyuuvbt củsmdma Cổmbtxfmpzi Tưfbla gia tộuvbtc đciyuocfti vớnuwsi ngưfblaơbcsri sẽcantqkzea hoãcngan hơbcsrn...

- Hơbcsrn nữvojma ngưfblaơbcsri bâscvry giờhxsrdhqv thấiadzt giai cao cấiadzp hoàdhqvng Linh Sưfbla, tuy rằfdsfng gia nhậgndvp thásmdmnh đciyuhxsra chỉocft đciyufbla tửfmpzewmmnh thưfblahxsrng, nhưfblang mộuvbtt khi tấiadzn cấiadzp básmdmt giai đciyuếssvp Linh Sưfbla, cóqlwh thểmvdx trởjedf thàdhqvnh Thásmdmnh tửfmpz, đciyuếssvpn lússvpc đciyuóqlwh sẽcantqlwh đciyuhxsra vịhxsrdhqv thâscvrn phậgndvn thậgndvt lớnuwsn ởjedf đciyuếssvp quốocftc, sẽcant khôfmpzng giốocftng nhưfblascvry giờhxsr nữvojma, ngay cảthvo cửfmpza củsmdma Cổmbtxfmpzi Tưfbla gia tộuvbtc cũgpheng khôfmpzng thểmvdxdhqvo đciyuưfblapropc...

cngao giảthvo lắftgoc đciyujedfu liêmyzun tụpasec:

- Ta nghĩdbescngai cũgpheng khôfmpzng rõmxbn, ngưfblaơbcsri đciyuếssvpn tộuvbtt cùzdntng làdhqvewmmsmdmi gìewmm?

Mai Lýqlwh Nhĩdbes việfblan trưfblajedfng rấiadzt đciyuau lòqkzeng.

- Thựwoktc xin lỗmduki, Mai Lýqlwh Nhĩdbes việfblan trưfblajedfng, khiếssvpn ngưfblaơbcsri thấiadzt vọmorrng rồgphei.

Lạggkyc Khốocft Âazvnn lêmyzun tiếssvpng nóqlwhi.

- Ngưfblaơbcsri cũgpheng khôfmpzng cầjedfn xin lỗmduki ta, ngưfblaơbcsri phảthvoi xin lỗmduki chíkneknh ngưfblaơbcsri kìewmma.

cngao giảthvo chỉocft tiếssvpc rèhxsrn sắftgot khôfmpzng thàdhqvnh théocftp lêmyzun tiếssvpng:

- Đgxwiưfblapropc rồgphei, nếssvpu ngưfblaơbcsri đciyuãcnga khôfmpzng muốocftn, ta cũgpheng sẽcant khôfmpzng cưfblafgptng cầjedfu, vịhxsr tríknekdhqvy, ta sẽcant thay ngưfblaơbcsri giữvojm lạggkyi, nếssvpu nhưfbla sau nàdhqvy ngưfblaơbcsri thay đciyumbtxi chủsmdm ýqlwh thìewmm cứuvbt tớnuwsi tìewmmm ta.

- Mai Lýqlwh Nhĩdbes việfblan trưfblajedfng, danh ngạggkych kia nếssvpu cóqlwh ngưfblahxsri thíknekch hợpropp thìewmm... ngưfblaơbcsri cứuvbt cho ngưfblahxsri khásmdmc đciyui, ta khôfmpzng cầjedfn đciyuâscvru...

Lạggkyc Khốocft Âazvnn bìewmmnh tĩdbesnh lêmyzun tiếssvpng, sau đciyuóqlwh xoay ngưfblahxsri rờhxsri khỏjfbji vămdukn phòqkzeng.

- Ngưfblaơbcsri...

Chòqkzem râscvru củsmdma lãcngao giảthvo bịhxsr thổmbtxi tung lêmyzun, hai mắftgot trợpropn tròqkzen xoe, nhìewmmn qua bóqlwhng lưfblang Lạggkyc Khốocft Âazvnn rờhxsri đciyui, nhưfblang lạggkyi khôfmpzng biếssvpt nóqlwhi gìewmm, chỉocft thởjedfdhqvi mộuvbtt hơbcsri.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.