Dược Thần

Chương 873 : Thánh địa đế quốc (1)

    trước sau   

- Bấerfvt quávbtg coi nhưjmrbgird nhưjmrb thếvbdt, Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn vẫphhqn còtnicn chưjmrba buôrhoxng tha, hắgbrnn tiếvbdtp tụnaufc dừixdtng lạvbdti ởfbms đngupếvbdt đngupnauf, hơgvcxn nữlbiga gia nhậnxytp vàgirdo Hoàgirdng gia Linh Vũkxxq họazeic việbwpwn, khôrhoxng ngừixdtng tu luyệbwpwn, trong hai năbwpwm qua, mộdoggt mựdzzyc tu luyệbwpwn đngupếvbdtn thấerfvt giai cao cấerfvp hoàgirdng Linh Sưjmrb, dùkzwb nhưjmrb thếvbdt nhưjmrbng gia tộdoggc củrhfua Phỉegpf Lộdogg Đdahwwtsnc vẫphhqn mộdoggt mựdzzyc khôrhoxng cảgirdi biếvbdtn chủrhfu ýcbur. Vềazei sau theo thờujoni gian Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn ởfbms đngupếvbdt đngupôrhoxgirdng ngàgirdy càgirdng dàgirdi, hiênutg̉u rõ cũkxxqng ngàgirdy càgirdng nhiềazeiu, mơgvcx́i minh bạvbdtch Cổlekdrhoxi Tưjmrb gia tộdoggc củrhfua Phỉegpf Lộdogg Đdahwwtsnc thậnxytm chíljruikmp đngupưjmrbjrxqc danh xưjmrbng làgirdvbtgi Luâfcrln đngupếvbdt quốnaufc gia tộdoggc đngupbwpw nhấerfvt!

ikmpi đngupếvbdtn đngupâfcrly, Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc toàgirdn thâfcrln đngupazeiu run rẩlstey lênutgn!

Gia tộdoggc đngupbwpw nhấerfvt, đngupiềazeiu nàgirdy đngupvbdti biểlbigu mộdoggt vinh quang vôrhox thưjmrbjrxqng, đngupobpfa vịobpf hiểlbign hávbtgch cùkzwbng vớjrxqi thựdzzyc lựdzzyc cưjmrbujonng hoàgirdnh, đngupwtsnc biếvbdtt làgirdfbms tứiyhd đngupvbdti đngupếvbdt quốnaufc nhưjmrbvbtgi Luâfcrln đngupếvbdt quốnaufc, đngupnaufi vớjrxqi ngưjmrbujoni bìijcqnh thưjmrbujonng màgirdikmpi, càgirdng cóikmp đngupưjmrbjrxqc uy hiếvbdtp khôrhoxng gìijcqvbtgnh đngupưjmrbjrxqc.

kzwb Mạvbdtc Lýcbur gia tộdoggc nhữlbigng năbwpwm gầnkqnn đngupâfcrly cóikmp phávbtgt triểlbign cưjmrbujonng đngupvbdti trởfbms lạvbdti, nhưjmrbng nghĩiyhd đngupếvbdtn tênutgn tuổlekdi khổlekdng lồukzb củrhfua đngupnaufi phưjmrbơgvcxng cũkxxqng căbwpwn bảgirdn khôrhoxng dávbtgm cóikmp ýcbur niệbwpwm trèphhqo cao, chênutgnh lệbwpwch giữlbiga cảgird hai thựdzzyc sựdzzy quávbtg lớjrxqn, căbwpwn bảgirdn khôrhoxng thểlbig so sávbtgnh. Bạvbdtn đngupang đngupazeic chuyệbwpwn tạvbdti Nguồukzbn truyệbwpwn: TruyentienHiep.vn">Truyen Tien Hiep

kxxqng giốnaufng nhưjmrb trong hiệbwpwn thựdzzyc, mộdoggt nhi tửmtvf củrhfua huyệbwpwn trưjmrbfbmsng lạvbdti muốnaufn lâfcrĺy con gávbtgi củrhfua hàgirdo quyềazein lớjrxqn nhấerfvt kinh thàgirdnh, khảgirdbwpwng thậnxytt sựdzzy quávbtg thấerfvp.

- Gia tộdoggc đngupbwpw nhấerfvt sao?


Trong đngupvbdti sảgirdnh, Kiệbwpwt Sâfcrlm chậnxytm rãnaufi gậnxytt đngupnkqnu, lúrhhwc trưjmrbjrxqc đngupobpfa vịobpf củrhfua Áxfawo Đdahwiyhdc Lâfcrlm thàgirdnh chủrhfu cựdzzyc kỳdogg đngupwtsnc biệbwpwt, mộdoggt thàgirdnh chủrhfu nho nhỏnkqn trênutgn yếvbdtn hộdoggi sinh nhậnxytt củrhfua Lỗphhq Đdahwobpfch Ba lạvbdti kiếvbdtn ngay cảgird A Lỗphhq Đdahwobpfch Ba cũkxxqng phảgirdi dùkzwbng mặwtsnt ôrhoxn hoàgird, càgirdng khoa trưjmrbơgvcxng chíljrunh làgird ngay cảgird Ba Liênutgn Đdahwvbdtt đngupvbdti sưjmrbgird Đdahwazei A Lợjrxqi Áxfaw hoàgirdng tửmtvf đngupazeiu tớjrxqi bávbtgi phỏnkqnng, bởfbmsi vậnxyty cóikmp thểlbig thấerfvy đngupưjmrbjrxqc khôrhoxng tầnkqnm thưjmrbujonng.

- Nhưjmrbng dùkzwb đngupnaufi phưjmrbơgvcxng làgird gia tộdoggc đngupbwpw nhấerfvt cũkxxqng khôrhoxng nênutgn cựdzzy tuyệbwpwt Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn a?

Kiệbwpwt Sâfcrlm nghi hoặwtsnc nhìijcqn vềazei phíljrua Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc.

rhhwc trưjmrbjrxqc khi đngupnaufi phưjmrbơgvcxng ởfbms Thiênutgn Hồukzbng thàgirdnh cựdzzy tuyệbwpwt Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn, vậnxyty cũkxxqng khôrhoxng cóikmpijcq, dùkzwb sao khi đngupóikmp Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn mơgvcx́i chỉegpfgird lụnaufc giai cao cấerfvp tôrhoxn Linh Sưjmrb, mặwtsnc dùkzwb đngupưjmrbjrxqc cho làgird đngupbwpw nhấerfvt thiênutgn tàgirdi ởfbmsljruch Nhĩiyhdgirdnh tỉegpfnh nhưjmrbng ởfbmsvbtgi Luâfcrln đngupếvbdt quốnaufc lạvbdti cũkxxqng khôrhoxng coi nhưjmrbnutgu nghiệbwpwt lắgbrnm. Nhưjmrbng vềazei sau Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn tấerfvn cấerfvp thấerfvt giai đngupênutg cấerfvp hoàgirdng Linh Sưjmrb, hôrhoxm nay càgirdng đngupvbdtt đngupếvbdtn cảgirdnh giớjrxqi thấerfvt giai cao cấerfvp hoàgirdng Linh Sưjmrb, đngupnaufi phưjmrbơgvcxng lạvbdti cựdzzy tuyệbwpwt liềazein khiếvbdtn Kiệbwpwt Sâfcrlm cóikmp chúrhhwt khôrhoxng rõnxytgirdng lắgbrnm.

Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn hiệbwpwn giờujon chỉegpf mớjrxqi cóikmp 23 tuổlekdi ah, thấerfvt giai cao cấerfvp hoàgirdng Linh Sưjmrb 23 tuổlekdi, cho dùkzwbfbmsvbtgi Luâfcrln đngupếvbdt quốnaufc khôrhoxng đngupưjmrbjrxqc xưjmrbng làgird đngupbwpw nhấerfvt thiênutgn tàgirdi, cũkxxqng tuyệbwpwt đngupnaufi thuộdoggc loạvbdti cao cấerfvp nhấerfvt.

Đdahwnaufi phưjmrbơgvcxng làgird gia tộdoggc đngupbwpw nhấerfvt thìijcq sao? Kiệbwpwt Sâfcrlm tin rằlekdng đngupnaufi phưjmrbơgvcxng tuyệbwpwt đngupnaufi sẽicad khôrhoxng làgirdm lơgvcx trưjmrbjrxqc thiênutgn phúrhhw củrhfua Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn, lấerfvy tốnaufc đngupdogg tấerfvn cấerfvp củrhfua Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn hiệbwpwn giờujon, tưjmrbơgvcxng lai coi nhưjmrb tu luyệbwpwn giảgirdm xuốnaufng, trởfbms thàgirdnh bávbtgt giai đngupếvbdt Linh Sưjmrbbwpwn bảgirdn khôrhoxng cóikmpijcq phảgirdi nghi ngờujon cảgird.

rksdjmrb Đdahwwtsnc Âgvcxn đngupvbdti lụnaufc, nếvbdtu nhưjmrbikmpi thấerfvt giai hoàgirdng Linh Sưjmrbikmp thểlbigljrunh toávbtgn làgirdjmrbujonng giảgird thìijcqvbtgt giai đngupếvbdt Linh Sưjmrb, vôrhox luậnxytn đngupwtsnt ởfbms chỗphhqgirdo cũkxxqng cóikmp thểlbig coi làgird kiênutgu hùkzwbng tọazeia trấerfvn mộdoggt phưjmrbơgvcxng rồukzbi, coi nhưjmrb khôrhoxng cávbtgch nàgirdo so sávbtgnh vớjrxqi gia tộdoggc đngupbwpw nhấerfvt nhưjmrb Cổlekdrhoxi Tưjmrb gia tộdoggc nhưjmrbng làgirdm con rểlbigkxxqng đngupãnauf đnguprhfu rồukzbi.

kzwb sao Cổlekdrhoxi Tưjmrb thâfcrln làgird gia tộdoggc đngupbwpw nhấerfvt củrhfua Távbtgi Luâfcrln đngupếvbdt quốnaufc, con cávbtgi dòtnicng chíljrunh nhấerfvt đngupobpfnh sẽicad khôrhoxng íljrut.

Nhưjmrbng theo từixdt trong lờujoni nóikmpi củrhfua Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc, dùkzwb vậnxyty đngupnaufi phưjmrbơgvcxng vẫphhqn cựdzzy tuyệbwpwt lạvbdti khiếvbdtn Kiệbwpwt Sâfcrlm tràgirdn đngupnkqny nghi hoặwtsnc.

Trừixdt phi, đngupobpfa vịobpf củrhfua Phỉegpf Lộdogg Đdahwwtsnc trong Cổlekdrhoxi Tưjmrb gia tộdoggc cựdzzyc kỳdogg đngupwtsnc thùkzwb, hoặwtsnc làgirdtnicn nguyênutgn nhâfcrln đngupwtsnc thùkzwbgirdo khávbtgc, nếvbdtu khôrhoxng thìijcq Cổlekdrhoxi Tưjmrb gia tộdoggc kia tuyệbwpwt đngupnaufi sẽicad khôrhoxng ngăbwpwn cảgirdn.

- Kiệbwpwt Sâfcrlm đngupvbdti nhâfcrln, ta cũkxxqng khôrhoxng rõnxytgirdng lắgbrnm, Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn cũkxxqng chưjmrba từixdtng nóikmpi vớjrxqi chúrhhwng ta qua. , Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc tộdoggc trưjmrbfbmsng lắgbrnc đngupnkqnu nóikmpi:

- Ta chỉegpf biếvbdtt làgird, Cổlekdrhoxi Tưjmrb gia tộdoggc kia ngăbwpwn cảgirdn hai ngưjmrbujoni Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn vàgird Phỉegpf Lộdogg Đdahwwtsnc ởfbmskzwbng mộdoggt chỗphhq, thậnxytm chíljru đngupnaufi vớjrxqi yênutgu cầnkqnu gặwtsnp mặwtsnt Phỉegpf Lộdogg Đdahwwtsnc củrhfua Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn đngupazeiu cựdzzy tuyệbwpwt, thếvbdt cho nênutgn, từixdt sau khi Áxfawo Đdahwiyhdc Lâfcrlm thàgirdnh chủrhfu rờujoni chứiyhdc đngupếvbdtn bâfcrly giờujon đngupãnaufgvcxn hai năbwpwm nhưjmrbng Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn cũkxxqng chưjmrba từixdtng đngupưjmrbjrxqc thấerfvy Phỉegpf Lộdogg Đdahwwtsnc. ,

- Gia tộdoggc thuầnkqnn túrhhwy ngăbwpwn cảgirdn? Thậnxytm chíljru ngay cảgird mặwtsnt mũkxxqi cũkxxqng khôrhoxng cho gặwtsnp?


rhoxng màgirdy Kiệbwpwt Sâfcrlm nhăbwpwn chặwtsnt lạvbdti, trầnkqnm ngâfcrlm mộdoggt lávbtgt sau đngupóikmp mớjrxqi lênutgn tiếvbdtng nóikmpi:

- Tốnauft rồukzbi, mọazeii ngưjmrbujoni cũkxxqng đngupixdtng đngupi suy nghĩiyhd nhiềazeiu nhưjmrb vậnxyty nữlbiga, Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc tộdoggc trưjmrbfbmsng, ngưjmrbơgvcxi đngupưjmrba đngupobpfa chỉegpf hiệbwpwn giờujon củrhfua Lạvbdtc Khốnauf Âgvcxn cho ta đngupi.

- Kiệbwpwt Sâfcrlm đngupvbdti nhâfcrln, ngưjmrbơgvcxi muốnaufn đngupi đngupếvbdt đngupôrhox sao?

Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc nhịobpfn khôrhoxng đngupưjmrbjrxqc giậnxytt mìijcqnh nóikmpi.

- Âgvcxn, sávbtgng mai ta sẽicad đngupi!

Kiệbwpwt Sâfcrlm gậnxytt đngupnkqnu, nếvbdtu đngupukzb nhi củrhfua mìijcqnh đngupãnauf gặwtsnp nạvbdtn, mìijcqnh ngưjmrbujoni sưjmrb phóikmpgirdy tựdzzy nhiênutgn phảgirdi nhanh chóikmpng đngupi xem rồukzbi

Trong đngupvbdti sảgirdnh, bọazein ngưjmrbujoni Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc vàgird Lạvbdtc Khắgbrnc liếvbdtc nhau, trong hai tròtnicng mắgbrnt nhịobpfn khôrhoxng đngupưjmrbjrxqc toávbtgt ra mộdoggt tia kinh hỉegpf khôrhoxng hiểlbigu, đngupnaufi vớjrxqi Kiệbwpwt Sâfcrlm, bọazein hắgbrnn cóikmp mộdoggt loạvbdti tựdzzy tin gầnkqnn nhưjmrbnutgljrun.

Thờujoni gian kếvbdt tiếvbdtp mọazeii ngưjmrbujoni liềazein vui sưjmrbjrxqng tiếvbdtn hàgirdnh tiệbwpwc tốnaufi, đngupưjmrbơgvcxng nhiênutgn, chủrhfu đngupazei tựdzzy nhiênutgn đngupazeiu vâfcrly quanh Kiệbwpwt Sâfcrlm cảgird, trong sốnauf thàgirdnh viênutgn ởfbms đngupâfcrly, cóikmp íljrut ngưjmrbujoni cũkxxqng chưjmrba từixdtng thấerfvy qua Kiệbwpwt Sâfcrlm, sau khi nghe thấerfvy Kiệbwpwt Sâfcrlm đngupvbdti nhâfcrln nàgirdy chíljrunh làgird ngưjmrbujoni đngupávbtgnh tan Lạvbdtc Cơgvcx gia tộdoggc, đngupávbtgnh chếvbdtt thấerfvt giai hoàgirdng Linh Sưjmrb Khoa Âgvcxn Hi Nhĩiyhd, cứiyhdu vớjrxqt Mạvbdtc Lýcbur gia tộdoggc thìijcq trong nộdoggi tâfcrlm đngupazeiu tràgirdn đngupnkqny rung đngupdoggng khôrhoxng hiểlbigu, trong ávbtgnh mắgbrnt nhìijcqn vềazei phíljrua Kiệbwpwt Sâfcrlm tràgirdn đngupnkqny kíljrunh nểlbig.

Mộdoggt đngupênutgm lặwtsnng lẽicad trôrhoxi qua, buổlekdi sávbtgng ngàgirdy hôrhoxm sau cho dùkzwb Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc tộdoggc trưjmrbfbmsng kiệbwpwt lựdzzyc giữlbig lạvbdti nhưjmrbng Kiệbwpwt Sâfcrlm vẫphhqn quyếvbdtt đngupobpfnh xuấerfvt phávbtgt rờujoni đngupi.

Bọazein ngưjmrbujoni Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc tộdoggc trưjmrbfbmsng biếvbdtt rõnxytfcrlm ýcbur Kiệbwpwt Sâfcrlm nênutgn cũkxxqng khôrhoxng cóikmpvbtgch nàgirdo, lúrhhwc nàgirdy, toàgirdn bộdogg đngupávbtgm ngưjmrbujoni Mạvbdtc Lýcbur gia tộdoggc hạvbdto hạvbdto đngupãnaufng đngupãnaufng đngupưjmrba Kiệbwpwt Sâfcrlm đngupếvbdtn cửmtvfa bắgbrnc Thiênutgn Hồukzbng thàgirdnh

Ven đngupưjmrbujonng, chi đngupdoggi ngũkxxqgirdy đngupãnauf chấerfvn kinh tấerfvt cảgirdfcrln chúrhhwng Thiênutgn Hồukzbng thàgirdnh, khôrhoxng íljrut ngưjmrbujoni nhìijcqn qua Kiệbwpwt Sâfcrlm đngupưjmrbjrxqc bọazein ngưjmrbujoni Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc tộdoggc trưjmrbfbmsng cung kíljrunh đngupưjmrba tiễjmrbn nhao nhao nghịobpf luậnxytn, tràgirdn ngậnxytp giậnxytt mìijcqnh.

Phảgirdi biếvbdtt rằlekdng, Mạvbdtc Lýcbur gia tộdoggc hiệbwpwn giờujon chíljrunh làgird gia tộdoggc đngupbwpw nhấerfvt Thiênutgn Hồukzbng thàgirdnh, trong toàgirdn bộdoggljruch Nhĩiyhdgirdnh tỉegpfnh cũkxxqng làgird mộdoggt thếvbdt lựdzzyc tiếvbdtng tăbwpwm lừixdtng lẫphhqy, vâfcrḷy mà toàgirdn tộdoggc xuấerfvt đngupdoggng, đngupưjmrba tiễjmrbn mộdoggt thàgirdnh niênutgn thoạvbdtt nhìijcqn chỉegpfikmpgvcxn hai mưjmrbơgvcxi tuổlekdi.

Sau khi chuyệbwpwn nàgirdy truyềazein ra, khôrhoxng íljrut dâfcrln chúrhhwng trảgirdi qua sựdzzy kiệbwpwn năbwpwm đngupóikmpkxxqng đngupãnauf nhậnxytn ra bộdoggvbtgng củrhfua Kiệbwpwt Sâfcrlm, càgirdng khiếvbdtn Thiênutgn Hồukzbng thàgirdnh nhấerfvc lênutgn mộdoggt trậnxytn gióikmp bạvbdto.

Bấerfvt quávbtg nhữlbigng việbwpwc nàgirdy khôrhoxng cóikmp quan hệbwpwijcq vớjrxqi Kiệbwpwt Sâfcrlm nữlbiga, hắgbrnn sau khi cávbtgo từixdt bọazein ngưjmrbujoni Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc ởfbms cửmtvfa thàgirdnh bắgbrnc liềazein khôrhoxng chúrhhwt dừixdtng lạvbdti, trựdzzyc tiếvbdtp bay vúrhhwt hưjmrbjrxqng vềazei phíljrua Xíljruch Viênutgm Thàgirdnh, trưjmrbjrxqc khi đngupi đngupếvbdt đngupôrhox, hắgbrnn đngupobpfnh đngupi bávbtgi phỏnkqnng bằlekdng hữlbigu cũkxxq mộdoggt chúrhhwt, chíljrunh làgird tỉegpfnh đngupnaufc A Lỗphhq Đdahwobpfch Ba.

Mộdoggt íljrut chuyệbwpwn Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc cóikmp lẽicad khôrhoxng rõnxytgirdng lắgbrnm, nhưjmrbng A Lỗphhq Đdahwobpfch Ba thâfcrln làgird tỉegpfnh đngupnaufc cóikmp lẽicad sẽicad biếvbdtt nhiềazeiu hơgvcxn Khảgirdi Tưjmrb Đdahwwtsnc nhiềazeiu.

Đdahwếvbdt đngupôrhox Đdahwếvbdt Ngọazeic thàgirdnh củrhfua Távbtgi Luâfcrln đngupếvbdt quốnaufc phóikmpng mắgbrnt khắgbrnp toàgirdn bộdoggjmrb Đdahwwtsnc Âgvcxn đngupvbdti lụnaufc, đngupơgvcxn thuầnkqnn đngupdogg lớjrxqn nhỏnkqn củrhfua thàgirdnh trìijcq, thàgirdnh trìijcqikmp thểlbigvbtgnh vớjrxqi nóikmpkxxqng khôrhoxng cóikmp bao nhiênutgu.

Đdahwếvbdt đngupôrhox Đdahwếvbdt Ngọazeic thàgirdnh, riênutgng nhâfcrln khẩlsteu đngupãnaufikmp gầnkqnn ngàgirdn vạvbdtn.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.