Dược Thần

Chương 869 : Gặp lại cố nhân (1)

    trước sau   

- Thếhaey nhưhoaqng màwzft...

Hi Môezcvng Tưhoaqymegn muốikcyn nókqmni đlqluiềcuwwu gìlcpk thìlcpk liềcuwwn bịmjlh Kiệkqmnt Sâcjcdm cắpivjt đlqlujjmat:

- Hi Môezcvng Tưhoaq đlqluhpwri sưhoaq, khôezcvng cókqmn thếhaey nhưhoaqng gìlcpk cảkqmn, nếhaeyu nhưhoaq ngưhoaqơgvymi còymegn kiêrtxon trìlcpk nhưhoaq thếhaey thìlcpk... chíbeodnh làwzft khôezcvng xem Kiệkqmnt Sâcjcdm ta làwzft bằefxnng hữglfmu rồguzwi.

Nghe đlqluưhoaqwijzc Kiệkqmnt Sâcjcdm nókqmni nhưhoaq vậwijzy, Hi Môezcvng Tưhoaq lậwijzp tứjjmac cókqmn chúcjcdt luốikcyng cuốikcyng, cuốikcyi cùgiitng, hắpivjn bấyhqct đlqlupivjc dĩxiej đlqluádhpdp ứjjmang, sau đlqluókqmn biểgjjcu lộqidz thàwzftnh khẩaegpn nhìlcpkn qua Kiệkqmnt Sâcjcdm.

- Kiệkqmnt Sâcjcdm hộqidzi trưhoaqkcpwng, đlqluhpwri âcjcdn đlqluhpwri đlqlujjmac, củpivja ngưhoaqơgvymi đlqluikcyi vớoygni ta, ta cũnzxeng khôezcvng muốikcyn nókqmni nhiềcuwwu, Hi Môezcvng Tưhoaq ta tuy rằefxnng thựthhlc lựthhlc bìlcpknh thưhoaqjztpng, nhưhoaqng ởkcpwdhpdi Luâcjcdn đlqluếhaey quốikcyc, vẫmjlhn cókqmn mộqidzt chúcjcdt uy vọgiitng, vềcuww sau hộqidzi trưhoaqkcpwng ngưhoaqơgvymi nếhaeyu cókqmnlcpkcjcd̀n thìlcpk cứjjmalcpkm ta, chỉbahz cầsxcrn Hi Môezcvng Tưhoaq ta cókqmn thểgjjcwzftm đlqluưhoaqwijzc thìlcpk tuyệkqmnt đlqluikcyi sẽhyia khôezcvng nhíbeodu màwzfty.

Nhìlcpkn qua biểgjjcu lộqidz rấyhqct nghiêrtxom túcjcdc kia củpivja Hi Môezcvng Tưhoaq, trong phòymegng thíbeod nghiệkqmnm, Kiệkqmnt Sâcjcdm khôezcvng khỏxruti nởkcpw nụsxcrhoaqjztpi, hắpivjn biếhaeyt rõtuwh, cókqmn lờjztpi hứjjmaa hẹcuwwn nàwzfty củpivja Hi Môezcvng Tưhoaq rồguzwi thìlcpkgiit hiệkqmnn giờjztp hắpivjn trựthhlc tiếhaeyp vứjjmat bỏxrut thảkqmni hồguzwng chi thádhpdp cádhpdi gìlcpknzxeng mặxrutc kệkqmn, dùgiit mấyhqcy thếhaey lựthhlc lớoygnn khádhpdc củpivja Luâcjcdn Đjrxca hàwzftnh tỉbahznh liêrtxon hợwijzp lạhpwri muốikcyn đlqluikcyi phókqmn thảkqmni hồguzwng chi thádhpdp thìlcpk thảkqmni hồguzwng chi thádhpdp củpivja hắpivjn ởkcpw Luâcjcdn Đjrxca hàwzftnh tỉbahznh, cũnzxeng sẽhyia tiếhaeyp tụsxcrc sừyhqcng sữglfmng xuốikcyng dưhoaqoygni.


Mộqidzt đlqluếhaey quốikcyc Linh Dưhoaqwijzc đlqluhpwri sưhoaq, bádhpdt giai trung cấyhqcp đlqluếhaey Linh Sưhoaq, thấyhqct giai cao cấyhqcp Linh Dưhoaqwijzc hoàwzftng sưhoaq, muốikcyn bảkqmno trụsxcr thảkqmni hồguzwng chi thádhpdp củpivja hắpivjn thậwijzt sựthhlwzft mộqidzt chuyệkqmnn rấyhqct dễrmzrwzftng.

Theo vàwzfti ngàwzfty chậwijzm rãjjmai đlqlui qua, thếhaey lựthhlc củpivja Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc ởkcpw Luâcjcdn Đjrxca hàwzftnh tỉbahznh khôezcvng ngừyhqcng co rúcjcdt lạhpwri.

wzft thảkqmni hồguzwng chi thádhpdp lạhpwri vùgiitng lêrtxon nhưhoaq kỳqfhxbeodch, trong miệkqmnng củpivja vôezcv sốikcycjcdn chúcjcdng, ẩaegpn ẩaegpn đlqluãjjma mộqidzt lầsxcrn hàwzftnh đlqluqidzng trởkcpw thàwzftnh thếhaey lựthhlc lớoygnn đlqlukqmn nhấyhqct củpivja toàwzftn bộqidz Luâcjcdn Đjrxca hàwzftnh tỉbahznh.

Nhưhoaqng màwzft, tuy rằefxnng Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc đlqluãjjma gặxrutp phảkqmni đlqlukqmnbeodch trầsxcrm trọgiitng, bấyhqct quádhpdgiit sao bádhpdch túcjcdc chi trùgiitng tửguzw nhi bấyhqct cưhoaqơgvymng, cho dùgiithoaqoygni tìlcpknh huốikcyng thịmjlh trưhoaqjztpng Linh Dưhoaqwijzc tềcuww toàwzftn diệkqmnn sụsxcrp đlqlujztp thìlcpk lựthhlc lưhoaqwijzng củpivja Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc vẫmjlhn nhưhoaq trưhoaqoygnc khôezcvng thểgjjc khinh thưhoaqjztpng, gia tộqidzc kia nhiềcuwwu năczsrm bồguzwi dưhoaqvtsung lựthhlc lưhoaqwijzng vũnzxe trang, ởkcpw Luâcjcdn Đjrxca hàwzftnh tỉbahznh, cũnzxeng khôezcvng cókqmn bao nhiêrtxou ngưhoaqjztpi dádhpdm đlqluơgvymn giảkqmnn bỏxrut qua nókqmn, huốikcyng chi, Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc còymegn cókqmn Phấyhqct Lan Khắpivjc, đlqlukqmn nhấyhqct Linh Dưhoaqwijzc sưhoaq củpivja Luâcjcdn Đjrxca hàwzftnh tỉbahznh, cùgiitng vớoygni đlqluếhaey Linh Sưhoaqdhpdt giai đlqluêrtxo cấyhqcp Mặxrutc Tưhoaq Bảkqmnn .

dhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc cũnzxeng rấyhqct rõtuwh lựthhlc ảkqmnnh hưhoaqkcpwng củpivja thảkqmni hồguzwng chi thádhpdp hiệkqmnn giờjztp cho nêrtxon sau khi biếhaeyt đlqluưhoaqwijzc chốikcyng cựthhlezcv dụsxcrng thìlcpk bọgiitn hắpivjn cũnzxeng đlqluàwzftnh phảkqmni giốikcyng nhưhoaq đlqluqidzc xàwzft, léguzwn lúcjcdt cuốikcyn thâcjcdn thểgjjc lạhpwri, toàwzftn diệkqmnn buôezcvng tha cho thịmjlh trưhoaqjztpng bảkqmnn thổjztpkcpw Luâcjcdn Đjrxca hàwzftnh tỉbahznh, lặxrutng yêrtxon vưhoaqơgvymn xúcjcdc tu vềcuww mộqidzt sốikcywzftnh tỉbahznh khádhpdc.

Bấyhqct quádhpd thờjztpi gian cuộqidzn mìlcpknh nàwzfty cũnzxeng khôezcvng duy trìlcpk đlqluưhoaqwijzc bao lâcjcdu, sau vàwzfti ngàwzfty ngắpivjn ngủpivji, thàwzftnh viêrtxon củpivja Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc phádhpdi đlqluếhaeyn cádhpdc hàwzftnh tỉbahznh cũnzxeng bịmjlhdhpdc thếhaey lựthhlc cưhoaqjztpng đlqluhpwri ởkcpw đlqluókqmn nhao nhao đlqluuổjztpi vềcuww.

giitng nhau trởkcpw vềcuwwymegn cókqmn mộqidzt câcjcdu củpivja nhữglfmng thếhaey lựthhlc cưhoaqjztpng đlqluhpwri kia: Đjrxcyhqcu giádhpd hộqidzi củpivja thảkqmni hồguzwng chi thádhpdp vàwzfto ba thádhpdng sau, thếhaey lựthhlc củpivja nhữglfmng hàwzftnh tỉbahznh khádhpdc nhưhoaq bọgiitn hắpivjn cũnzxeng muốikcyn tham gia, màwzft trịmjlh liệkqmnu dưhoaqwijzc tềcuww củpivja thảkqmni hồguzwng chi thádhpdp bọgiitn hắpivjn cũnzxeng muốikcyn mua, cho nêrtxon hi vọgiitng trêrtxon đlqlumjlha bàwzftn củpivja bọgiitn hắpivjn vềcuww sau khôezcvng muốikcyn gặxrutp đlqluưhoaqwijzc thàwzftnh viêrtxon củpivja Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc nữglfma, nếhaeyu khôezcvng, gặxrutp mộqidzt ngưhoaqjztpi liềcuwwn đlqluuổjztpi mộqidzt ngưhoaqjztpi.

Tin tứjjmac nàwzfty, liềcuwwn nhưhoaq mộqidzt cúcjcd đlqluádhpdnh trùgiitng trùgiitng đlqluiệkqmnp đlqluiệkqmnp đlqluwijzp vàwzfto trêrtxon đlqlusxcru Mặxrutc Tưhoaq Bảkqmnn, bấyhqct quádhpdgiit trong nộqidzi tâcjcdm Mặxrutc Tưhoaq Bảkqmnn cókqmn phẫmjlhn nộqidz thếhaeywzfto, hắpivjn cũnzxeng khôezcvng dádhpdm ơgvym̉ thơgvym̀i đlqlurtxỏm này, lạhpwri đlqlui đlqlupivjc tộqidzi vớoygni nhữglfmng thếhaey lựthhlc lớoygnn nàwzfty, bởkcpwi vậwijzy, hắpivjn cũnzxeng đlqluàwzftnh phảkqmni đlqluádhpdnh nádhpdt hàwzftm răczsrng nuốikcyt vàwzfto trong bụsxcrng.

Cuốikcyi cùgiitng Mặxrutc Tưhoaq Bảkqmnn đlqluàwzftnh phảkqmni đlqlugjjc Phấyhqct Lan Khắpivjc rờjztpi đlqlui.

Phấyhqct Lan Khắpivjc cũnzxeng khôezcvng phảkqmni thàwzftnh viêrtxon dòymegng chíbeodnh củpivja Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc, chỉbahzwzft mộqidzt khádhpdch khanh củpivja Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc, sau khi việkqmnc Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc rốikcyt cuộqidzc cũnzxeng vôezcv vọgiitng quậwijzt khởkcpwi hắpivjn liềcuwwn hắpivjn dứjjmat khoádhpdt đlqlugjjc lạhpwri mộqidzt phong thơgvym từyhqc biệkqmnt, trong đlqluêrtxom khuya mộqidzt mìlcpknh rờjztpi đlqlui.

Mặxrutc Tưhoaq Bảkqmnn hôezcvm sau biếhaeyt đlqluưhoaqwijzc tin tứjjmac nàwzfty sau khi ngốikcyc trệkqmn trong chốikcyc ládhpdt rốikcyt cụsxcrc cũnzxeng phun ra mộqidzt ngụsxcrm mádhpdy tưhoaqơgvymi, cảkqmn ngưhoaqjztpi chádhpdn nảkqmnn téguzw ngãjjma.

Mộqidzt ládhpdt sau, trong ádhpdnh mắpivjt bi ai củpivja tâcjcd́t cả thàwzftnh viêrtxon gia tộqidzc, Mặxrutc Tưhoaq Bảkqmnn kéguzwo lấyhqcy bộqidz phádhpdp trầsxcrm trọgiitng vềcuww tớoygni phòymegng củpivja mìlcpknh, mộqidzt canh giờjztp vềcuww sau, mộqidzt đlqluhpwro mệkqmnnh lệkqmnnh cuốikcyi cùgiitng liềcuwwn đlqluưhoaqwijzc truyềcuwwn ra. xem tạhpwri TruyenTienhiep

Tấyhqct cảkqmn sảkqmnn nghiệkqmnp củpivja Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc ởkcpw Ngọgiitc Linh thàwzftnh, kểgjjc cảkqmn hai cádhpdi hai cádhpdi phưhoaqjztpng thịmjlh cỡvtsu lớoygnn, rấyhqct nhiềcuwwu đlqlumjlha sảkqmnn, thậwijzm chíbeod ngay cảkqmn phủpivj đlqlukqmnnzxeng đlqlucuwwu bádhpdn ra, đlqluiềcuwwu vềcuww tấyhqct cảkqmn inh Dưhoaqwijzc sưhoaq khôezcvng muốikcyn lưhoaqu lạhpwri, đlqluguzwng thờjztpi toàwzftn cảkqmn gia tộqidzc dờjztpi vềcuww Mễrmzr La thàwzftnh.


Mễrmzr La thàwzftnh, thàwzftnh trìlcpk nguyêrtxon quádhpdn củpivja Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc, mấyhqcy trăczsrm năczsrm trưhoaqoygnc, Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc bắpivjt đlqlusxcru từyhqc chỗxcxpwzfty dầsxcrn phádhpdt triểgjjcn..., rồguzwi sau đlqluókqmn giưhoaqơgvymng đlqluếhaeyn Ngọgiitc Linh thàwzftnh, cùgiitng vớoygni từyhqcng thàwzftnh trìlcpkkcpw Luâcjcdn Đjrxca hàwzftnh tỉbahznh, đlqluãjjma trởkcpw thàwzftnh thếhaey lựthhlc lớoygnn mộqidzt phưhoaqơgvymng

vtsu Mễrmzr La thàwzftnh vắpivjng vẻcuwwwzfty, Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc còymegn cókqmn lựthhlc ảkqmnnh hưhoaqkcpwng nhấyhqct đlqlumjlhnh, màwzftezcvm nay, bọgiitn hắpivjn từyhqcgvymi âcjcd́y đlqlui ra cũnzxeng chỉbahzkqmn thểgjjc lui vềcuww lạhpwri nguyêrtxon quádhpdn củpivja mìlcpknh.

Hai ngàwzfty sau đlqluókqmn, rấyhqct nhiềcuwwu thàwzftnh viêrtxon Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc phâcjcdn bốikcykcpwdhpdc thàwzftnh trìlcpk trong Luâcjcdn Đjrxca hàwzftnh tỉbahznh tấyhqct cảkqmn đlqlucuwwu lặxrutng yêrtxon rờjztpi đlqlui, màwzft trong Ngọgiitc Linh thàwzftnh, càwzftng khókqmnlcpkm ra đlqluưhoaqwijzc mộqidzt thàwzftnh viêrtxon củpivja Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc.

Lầsxcrn nàwzfty, Bádhpdc Nhĩxiej Đjrxcinh gia tộqidzc vốikcyn làwzft thâcjcdn làwzft mộqidzt trong mấyhqcy thếhaey lựthhlc đlqlubahznh tiêrtxom củpivja luâcjcdn đlqlua hàwzftnh tỉbahznh liềcuwwn triệkqmnt đlqlugjjc thốikcyi lui ra khỏxruti trung tâcjcdm quyềcuwwn lợwijzi củpivja luâcjcdn đlqlua hàwzftnh tỉbahznh, lưhoaqu lạhpwrc thàwzftnh mộqidzt thếhaey lựthhlc nhịmjlhhoaqu.

wzft Kiệkqmnt Sâcjcdm sau khi biếhaeyt đlqluưhoaqwijzc tin tứjjmac nàwzfty cũnzxeng nắpivjm chặxrutt an bàwzfti mộqidzt íbeodt sựthhl vụsxcr tiếhaeyp thao củpivja thảkqmni hồguzwng chi thádhpdp, bởkcpwi vìlcpk hắpivjn biếhaeyt rõtuwh, rốikcyt cụsxcrc cũnzxeng tớoygni lúcjcdc mìlcpknh rờjztpi đlqlui rồguzwi.

Thiêrtxon Hồguzwng thàwzftnh ởkcpwbeodch Nhĩxiejwzftnh tỉbahznh phíbeoda nam Tádhpdi Luâcjcdn đlqluếhaey quốikcyc, mấyhqcy thàwzftnh vệkqmn quâcjcdn mặxrutc ádhpdo giádhpdp màwzftu trắpivjng đlqluang đlqlujjmang trựthhlc trong cơgvymn giókqmnguzwt lạhpwrnh run.

Thờjztpi tiếhaeyt củpivja thádhpdng hạhpwr tuầsxcrn đlqluúcjcdng làwzftguzwt lạhpwrnh nhấyhqct trong mộqidzt năczsrm, giókqmn lạhpwrnh nhưhoaq dao găczsrm thổjztpi qua bầsxcru trờjztpi, phádhpdt ra tiếhaeyng gàwzfto théguzwt ôezcv ôezcv, câcjcdy rừyhqcng hai bêrtxon quan đlqluhpwro nhádhpdnh câcjcdy khôezcvguzwo mọgiitc lêrtxon san sádhpdt nhưhoaq rừyhqcng chỉbahz thẳsxcrng bầsxcru trờjztpi, cókqmn mộqidzt loạhpwri đlqluìlcpku hiu khókqmn tảkqmn.

ezcvm nay đlqluúcjcdng làwzft chạhpwrng vạhpwrng tốikcyi, bầsxcru trờjztpi âcjcdm u đlqluyhqcy, cókqmn đlqluhpwri lưhoaqwijzng mâcjcdy đlqluen chồguzwng chấyhqct ládhpdch vàwzfto, trong khíbeod trờjztpi nhưhoaq vậwijzy, cókqmn rấyhqct íbeodt ngưhoaqjztpi đlqlui ra ngoàwzfti, chỉbahzkqmnwzfti đlqluwzftn xe lẻcuww tẻcuww từyhqcgvymi khádhpdc đlqluếhaeyn, thừyhqca dịmjlhp vàwzfto đlqluêrtxom trưhoaqoygnc, tiếhaeyn vàwzfto Thiêrtxon Hồguzwng thàwzftnh nghỉbahz ngơgvymi.

- Hôezcvm nay, thậwijzt đlqluúcjcdng làwzft lạhpwrnh ah, cũnzxeng may, chỉbahzymegn mộqidzt ládhpdt nữglfma làwzft đlqluókqmnng thádhpdnh rồguzwi, , đlqluếhaeyn lúcjcdc đlqluókqmn chúcjcdng ta đlqlui đlqluếhaeyn Mãjjma Lệkqmn tửguzwu quádhpdn uốikcyng mộqidzt chéguzwn, ấyhqcm ádhpdp thâcjcdn thểgjjc, ta nghe nókqmni, Mãjjma Lệkqmn tửguzwu quádhpdn mớoygni vềcuww mộqidzt nhókqmnm rưhoaqwijzu mạhpwrnh, cũnzxeng khôezcvng tệkqmn lắpivjm.

Mộqidzt thàwzftnh vệkqmn quâcjcdn dậwijzm châcjcdn, trong miệkqmnng phun ra bạhpwrch khíbeodrtxon tiếhaeyng nókqmni.

- Ha ha, lãjjmao Uôezcvng, ta xem ngưhoaqơgvymi nhớoygn thưhoaqơgvymng khôezcvng phảkqmni làwzfthoaqwijzu củpivja tửguzwu quádhpdn ngưhoaqjztpi ta màwzftwzftwzft chủpivj mớoygni đlqluúcjcdng a.

Mộqidzt thàwzftnh vệkqmn khádhpdc nhịmjlhn khôezcvng đlqluưhoaqwijzc trêrtxou chọgiitc:

- Lãjjmao Uôezcvng củpivja chúcjcdng ta gầsxcrn đlqluâcjcdy khôezcvng làwzftm gìlcpk liềcuwwn đlqlui đlqluếhaeyn tửguzwu quádhpdn, hắpivjc hắpivjc, ngưhoaqơgvymi cho rằefxnng mọgiiti ngưhoaqjztpi khôezcvng biếhaeyt sao?

- Lãjjmao Uôezcvng, nókqmni thậwijzt, ngưhoaqơgvymi cókqmn cua đlqluưhoaqwijzc bàwzft chủpivj ngưhoaqjztpi ta vàwzfto giưhoaqjztpng khôezcvng? Lãjjmao bảkqmnn kia ta thấyhqcy rồguzwi, bờjztpezcvng vừyhqca lớoygnn lạhpwri vểgjjcnh lêrtxon, tưhoaq sắpivjc cũnzxeng khôezcvng tệkqmn lắpivjm, hơgvymn nữglfma lạhpwri làwzft mộqidzt quảkqmn phụsxcr, cùgiitng lãjjmao Uôezcvng thậwijzt sựthhlwzft tuyệkqmnt phốikcyi, lãjjmao Uôezcvng ngưhoaqơgvymi thậwijzt đlqluúcjcdng làwzftkqmn phúcjcdc ah.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.