Dược Thần

Chương 867 : Chỉ điểm (2)

    trước sau   

- Đhjavâogvjy làmoqixvtn trong Ma La Thảniogo cóidlp gien ẩyhcrn hìxvtnnh, cóidlp thểfova sinh ra tổcjdsn thưvcibơipuwng tinh thầtrckn củmgpya Linh Sưvcib, làmoqim cho tinh thầtrckn hỗpfzfn loạqkkan, nhưvcibng gien ẩyhcrn hìxvtnnh nàmoqiy che dấubmmu rấubmmt sâogvju đlfjizndam, nếlvmuu nhưvcib phốhqqfi chếlvmuxvtnnh thưvcibkvtcng, căxvtnn bảniogn khôhnvvng cóidlp hiệmcsen ra, nhưvcibng nếlvmuu nhưvcibkbwyng tíwqnanh mạqkkang tinh hoa kếlvmut hợtzsdp vớfjyni nhau, sẽlbql tiếlvmun hàmoqinh phóidlpng thíwqnach gien ẩyhcrn hìxvtnnh nàmoqiy, sinh ra tổcjdsn thưvcibơipuwng vớfjyni Linh Sưvcib.

- Ngưvcibơipuwi ngay từidlp đlfjitrcku dùkbwyng Sinh Tinh Đhjavàmoqii thúejgzc hóidlpa khásihv tốhqqft, bởhqqfi vìxvtn trong Sinh Tinh Đhjavàmoqii tásihvnh mạqkkang tinh hoa cũwmenng khôhnvvng nhiềpfzfu, nhưvcibng nếlvmuu nhưvcib đlfjicjdsi thàmoqinh Mệmcsenh Tinh Thảniogo, bằlgisng vàmoqio Mệmcsenh Tinh Thảniogo cóidlpwqnanh mạqkkang tinh hoa mạqkkanh hơipuwn Sinh Tinh Đhjavàmoqii vôhnvv sốhqqf lầtrckn, sẽlbql triệmcset đlfjifova tiếlvmun hàmoqinh phóidlpng thíwqnach gien ẩyhcrn hìxvtnnh, đlfjihqqfi vớfjyni Linh Sưvcibidlp tổcjdsn thưvcibơipuwng cựwjblc lớfjynn, chỉqkka sợtzsd sau khi phụhpuxc dụhpuxng đlfjiidlpng nóidlpi làmoqi trịofgp liệmcseu, chỉqkka sợtzsd vừidlpa phụhpuxc dụhpuxng , tinh thầtrckn củmgpya Linh Sưvcib sẽlbql sụhpuxp đlfjicjds.

- Nghiêifjom trọxfuxng nhưvcib vậznday?

Hi Môhnvvng Tưvcib đlfjiqkkai sưvcibipuwi kinh hãttwji, hắnpfen từidlp trong tay củmgpya Kiệmcset Sâogvjm tiếlvmup nhậzndan bìxvtnnh dung dịofgpch, rồnutji sau đlfjióidlp trásihvm mộdnxvt chúejgzt vàmoqio đlfjitrcku lưvcibkvtci.

Quảniog nhiêifjon, trưvcibfjync kia cũwmenng cóidlp loạqkkai sóidlpng tinh thầtrckn nàmoqiy xuấubmmt hiệmcsen, lầtrckn nàmoqiy lạqkkai xuấubmmt hiệmcsen trong cảniogm giásihvc củmgpya hắnpfen.

- Xem ra, tưvcibvcibhqqfng củmgpya ta hoàmoqin toàmoqin làmoqi sai lầtrckm.


Hi Môhnvvng Tưvcib đlfjiqkkai sưvcib lắnpfec đlfjitrcku, nhịofgpn khôhnvvng đlfjiưvcibtzsdc lêifjon tiếlvmung.

Hắnpfen vẫypbfn cho rằlgisng, cóidlp Mệmcsenh Tinh Thảniogo, giảniogi quyếlvmut vấubmmn đlfjipfzf phảniogn ứmtdung củmgpya Tứmtdu La Diệmcsep vàmoqi Ma La Thảniogo, thíwqna nghiệmcsem củmgpya mìxvtnnh cóidlp thểfova thàmoqinh côhnvvng, lạqkkai khôhnvvng nghĩmpwu rằlgisng, còcfbwn cóidlpsihvc dụhpuxng phụhpux to lớfjynn nhưvcib thếlvmu.

Giờkvtc khắnpfec nàmoqiy, trong nộdnxvi tâogvjm Hi Môhnvvng Tưvcib đlfjiqkkai sưvcib cảniogm thấubmmy vôhnvvkbwyng may mắnpfen, may mắnpfen chíwqnanh mìxvtnnh khôhnvvng cóidlp đlfjiưvcibtzsdc Mệmcsenh Tinh Thảniogo, cũwmenng may mắnpfen chíwqnanh mìxvtnnh gặhjavp đlfjiưvcibtzsdc Kiệmcset Sâogvjm, nếlvmuu khôhnvvng, mộdnxvt khi mìxvtnnh thậzndat sựwjbl phốhqqfi chếlvmu dung dịofgpch nàmoqiy thàmoqinh côhnvvng, khôhnvvng biếlvmut hậzndau quảniogmoqi phụhpuxc dụhpuxng lung tung, khôhnvvng biếlvmut xảniogy ra hậzndau quảniogxvtn.

Nhưvcibng mặhjavc dùkbwy Hi Môhnvvng Tưvcibidlp may mắnpfen, nhưvcibng sâogvju trong đlfjiôhnvvi mắnpfet củmgpya hắnpfen, vẫypbfn cóidlp mộdnxvt tia thấubmmt lạqkkac, lúejgzc nàmoqiy, hắnpfen hao tổcjdsn tinh lựwjblc suốhqqft hai năxvtnm qua, tiêifjou hao vậzndat phẩyhcrm lớfjynn, lạqkkai khôhnvvng nghĩmpwu rằlgisng thu đlfjiưvcibtzsdc kếlvmut quảniog thếlvmumoqiy, dùkbwy trong lòcfbwng củmgpya hắnpfen khiêifjom tốhqqfn, cũwmenng tràmoqin ngậzndap uểfova oảniogi.

Nhìxvtnn thấubmmy biểfovau lộdnxv củmgpya Hi Môhnvvng Tưvcib, đlfjihqqfi diệmcsen, Kiệmcset Sâogvjm lạqkkai cưvcibkvtci lêifjon.

- Hi Môhnvvng Tưvcib đlfjiqkkai sưvcib, ngưvcibơipuwi tưvcibvcibhqqfng khôhnvvng cóidlp sai, Mệmcsenh Căxvtnn Quảniog mấubmmu chốhqqft nhấubmmt làmoqisihvnh mạqkkang sứmtduc sốhqqfng làmoqi đlfjiúejgzng, nhưvcibng mạqkkach suy nghĩmpwu củmgpya ngưvcibơipuwi lạqkkai nhằlgism, ta vừidlpa rồnutji tíwqnanh toásihvn mộdnxvt chúejgzt, ngưvcibơipuwi cóidlp thểfova nếlvmum thửmadakbwyng Sinh Mệmcsenh Diệmcsep thay thếlvmu Ma La Thảniogo, hỗpfzfn hợtzsdp vớfjyni Tứmtdu La Diệmcsep, vềpfzf phầtrckn Sinh Tinh Đhjavàmoqii làmoqim chấubmmt xúejgzc tásihvc thìxvtn khôhnvvng cầtrckn, màmoqi gia nhậzndap Hoạqkkat Lựwjblc Tuyềpfzfn Thủmgpyy vàmoqio phảniogn ứmtdung, kíwqnach hoạqkkat tíwqnanh mạqkkang sứmtduc sốhqqfng trong Tứmtdu La Diệmcsep, cóidlp lẽlbql, sẽlbqlidlp hiệmcseu quảniog nhấubmmt đlfjiofgpnh.

Kiệmcset Sâogvjm đlfjiem nhữpojhng thứmtdumoqixvtnnh phâogvjn tíwqnach nóidlpi ra.

- Dùkbwyng Sinh Mệmcsenh Diệmcsep hỗpfzfn hợtzsdp vớfjyni Tứmtdu La Diệmcsep? Sau đlfjióidlp thêifjom Hoạqkkat Lựwjblc Tuyềpfzfn Thủmgpyy vàmoqio phảniogn ứmtdung? Kíwqnach hoạqkkat tásihvnh mạqkkang sứmtduc sốhqqfng trong Tứmtdu La Diệmcsep?

Hi Môhnvvng Tưvcib đlfjiqkkai sưvcib thìxvtn thàmoqio, hắnpfen nhanh chóidlpng lấubmmy mộdnxvt quyểfovan sásihvch ra, rồnutji sau đlfjióidlp liệmcset kêifjo mộdnxvt côhnvvng thứmtduc, rấubmmt nhanh đlfjimtdung lêifjon. Bạqkkan đlfjiang xem tạqkkai Nguồnutjn truyệmcsen: TruyentienHiep.vn">TruyenTienHiep - Nguồnutjn truyệmcsen: TruyentienHiep.vn

wqnanh toásihvn lạqkkai tíwqnanh toásihvn, hai mắnpfet củmgpya Hi Môhnvvng Tưvcib dầtrckn dầtrckn sásihvng lêifjon.

- Cásihvi nàmoqiy...

Rốhqqft cụhpuxc, sau khi viếlvmut ra con sốhqqf cuốhqqfi cùkbwyng, Hi Môhnvvng Tưvcib thoásihvng cásihvi đlfjimtdung lêifjon, ásihvnh mắnpfet củmgpya hắnpfen nhìxvtnn qua Kiệmcset Sâogvjm làmoqi khóidlpidlp thểfova tin vàmoqiwqnach đlfjidnxvng, nóidlpi:

- Kiệmcset Sâogvjm hộdnxvi trưvcibhqqfng, ngưvcibơipuwi nghĩmpwu ra sao? Khôhnvvng... Đhjavúejgzng thếlvmu... Quásihv khôhnvvng thểfovavcibhqqfng tưvcibtzsdng nổcjdsi, hoàmoqin mỹkbwy, hoàmoqin mỹkbwy ah!


xvtnn cứmtduwqnanh toásihvn củmgpya hắnpfen, kếlvmut cấubmmu nguyêifjon tốhqqf củmgpya cásihvc linh dưvcibtzsdc nàmoqiy dung hợtzsdp hoàmoqin mỹkbwy vớfjyni nhau a, côhnvvng hiệmcseu còcfbwn tốhqqft hơipuwn thíwqna nghiệmcsem củmgpya hắnpfen lúejgzc trưvcibfjync gấubmmp mấubmmy lầtrckn.

- Ha ha, Hi Môhnvvng Tưvcib đlfjiqkkai sưvcib, đlfjiâogvjy chỉqkkamoqi suy tíwqnanh đlfjiơipuwn giảniogn, hiệmcseu quảniog cụhpux thểfovacfbwn khôhnvvng nhấubmmt đlfjiofgpnh, cầtrckn phảniogi trảniogi qua phốhqqfi chếlvmu nghiệmcsem chứmtdung, dùkbwy sao phốhqqfi chếlvmu linh dưvcibtzsdc tềpfzf khôhnvvng phảniogi chỉqkka dựwjbla vàmoqio lýlwec luậzndan vàmoqiwqnanh toásihvn, phảniogi thựwjblc nghiệmcsem mớfjyni đlfjiưvcibtzsdc.

Nhìxvtnn thấubmmy bộdnxvsihvng kíwqnach đlfjidnxvng củmgpya Hi Môhnvvng Tưvcib, Kiệmcset Sâogvjm lêifjon tiếlvmung nhắnpfec nhởhqqf.

Bảniogn thâogvjn linh dưvcibtzsdc tềpfzfmoqi đlfjinutj vậzndat vôhnvvkbwyng mẫypbfn cảniogm, chuyệmcsen xung đlfjidnxvt dưvcibtzsdc tíwqnanh mạqkkanh mẽlbql, trong mộdnxvt bìxvtnnh linh dưvcibtzsdc, bảniogo trìxvtn vi diệmcseu vàmoqiogvjn đlfjihqqfi rấubmmt yếlvmuu ớfjynt.

Cho dùkbwy Kiệmcset Sâogvjm lúejgzc trưvcibfjync suy tíwqnanh trong đlfjitrcku óidlpc, mấubmmy thứmtdu linh dưvcibtzsdc nàmoqiy kếlvmut hợtzsdp vớfjyni nhau, hoàmoqin toàmoqin cóidlp thểfova đlfjiqkkat đlfjiqkkat tớfjyni tásihvc dụhpuxng Mệmcsenh Căxvtnn Quảniog gia nhậzndap vàmoqio básihvt giai Đhjavếlvmu cấubmmp trịofgp liệmcseu dưvcibtzsdc tềpfzf, nhưvcibng tìxvtnnh huốhqqfng cụhpux thểfovamoqi thếlvmumoqio, trưvcibfjync khi trảniogi qua thíwqna nghiệmcsem chứmtdung thựwjblc, Kiệmcset Sâogvjm khôhnvvng dásihvm khẳglreng đlfjiofgpnh.

- Kiệmcset Sâogvjm hộdnxvi trưvcibhqqfng, hiệmcsen giờkvtc ta làmoqim thíwqna nghiệmcsem.

Trêifjon mặhjavt Hi Môhnvvng Tưvcibhnvvkbwyng kíwqnach đlfjidnxvng vàmoqivcibng phấubmmn.

- Trong côhnvvng tásihvc phưvcibkvtcng nàmoqiy, còcfbwn làmoqim phiềpfzfn Kiệmcset Sâogvjm hộdnxvi trưvcibhqqfng chuẩyhcrn bịofgp phòcfbwng thíwqna nghiệmcsem cho ta, vềpfzf phầtrckn tàmoqii liệmcseu, trêifjon ngưvcibkvtci củmgpya ta đlfjipfzfu cóidlp sẵlbqln, Sinh Mệmcsenh Diệmcsep ta cũwmenng cóidlp, còcfbwn Hoạqkkat Lựwjblc Tuyềpfzfn Thủmgpyy, phiềpfzfn toásihvi Kiệmcset Sâogvjm hộdnxvi trưvcibhqqfng tìxvtnm cho ta mộdnxvt phầtrckn.

Hi Môhnvvng Tưvcibmoqio lúejgzc nàmoqiy đlfjiãttwj hoàmoqin toàmoqin lâogvjm vàmoqio trong phấubmmn khởhqqfi, khôhnvvng thểfova chờkvtc đlfjitzsdi đlfjiưvcibtzsdc muốhqqfn thíwqna nghiệmcsem.

Kiệmcset Sâogvjm tựwjbl nhiêifjon sẽlbql khôhnvvng cựwjbl tuyệmcset, trong cásihvi côhnvvng tásihvc phưvcibkvtcng nàmoqiy, nhiềpfzfu nhấubmmt chíwqnanh làmoqi phòcfbwng thíwqna nghiệmcsem, vềpfzf phầtrckn Hoạqkkat Lựwjblc Tuyềpfzfn Thủmgpyy, chỉqkkamoqimoqii liệmcseu lụhpuxc giai, khôhnvvng cóidlp đlfjiásihvng giásihv bao nhiêifjou, hơipuwn nữpojha, cho dùkbwymoqi thấubmmt giai, dùkbwymoqisihvt giai linh dưvcibtzsdc, chỉqkka cầtrckn mìxvtnnh cầtrckn tớfjyni, Kiệmcset Sâogvjm khôhnvvng chúejgzt keo kiệmcset.

Rấubmmt nhanh, Hi Môhnvvng Tưvcib cầtrckn cásihvi gìxvtnwmenng đlfjiưvcibtzsdc đlfjiưvciba tớfjyni toàmoqin bộdnxv, nhìxvtnn thấubmmy Hi Môhnvvng Tưvcib tiếlvmup nhậzndan đlfjinutj vậzndat, khôhnvvng thểfova chờkvtc đlfjitzsdi đlfjiưvcibtzsdc xôhnvvng vàmoqio trong phòcfbwng thíwqna nghiệmcsem củmgpya khu phốhqqfi chếlvmu, Kiệmcset Sâogvjm nhịofgpn khôhnvvng đlfjiưvcibtzsdc màmoqi lắnpfec đlfjitrcku.

Trong phòcfbwng thíwqna nghiệmcsem, Kiệmcset Sâogvjm cũwmenng khôhnvvng cóidlp đlfjii vàmoqio quan sásihvt, màmoqi rờkvtci khỏgbpri phòcfbwng thíwqna nghiệmcsem, đlfjii ra côhnvvng tásihvc phưvcibkvtcng, tùkbwyy ýlwec quan sásihvt.

kbwyng thựwjblc lựwjblc thấubmmt giai cao cấubmmp linh Dưvcibtzsdc Hoàmoqing sưvcib củmgpya Hi Môhnvvng Tưvcib, hơipuwn nữpojha loạqkkai linh dưvcibtzsdc kiểfovau mớfjyni nàmoqiy làmoqi do hắnpfen nghiêifjon cứmtduu, nghĩmpwu đlfjiếlvmun khôhnvvng bao lâogvju, sẽlbqlidlp kếlvmut quảniog.

- Kiệmcset Sâogvjm hộdnxvi trưvcibhqqfng!

Trong côhnvvng tásihvc phưvcibkvtcng, nhữpojhng linh dưvcibtzsdc sưvcib đlfjiang đlfjimtdung bêifjon ngoàmoqii khu phốhqqfi chếlvmu nhìxvtnn thấubmmy Kiệmcset Sâogvjm, đlfjipfzfu tràmoqin ngậzndap cung kíwqnanh lêifjon tiếlvmung.

Khôhnvvng íwqnat ngưvcibkvtci trong lòcfbwng cũwmenng hiếlvmuu kỳtvuj, lúejgzc trưvcibfjync Kiệmcset Sâogvjm hộdnxvi trưvcibhqqfng làmoqikbwyng Hi Môhnvvng Tưvcib đlfjiqkkai sưvcibkbwyng nhau tiếlvmun vàmoqio phòcfbwng thíwqna nghiệmcsem, tạqkkai sao đlfjii ra chỉqkkaidlpxvtnnh Kiệmcset Sâogvjm hộdnxvi trưvcibhqqfng?

Trong khu lộdnxv thiêifjon nàmoqiy, Kiệmcset Sâogvjm qua lạqkkai quan sásihvt, ngẫypbfu nhiêifjon nhìxvtnn thấubmmy cóidlp ngưvcibkvtci phốhqqfi chếlvmu thìxvtn chỉqkka đlfjiiểfovam mộdnxvt hai, cũwmenng cóidlp chúejgzt nhàmoqin nhãttwj.

wmenng khôhnvvng biếlvmut qua bao nhiêifjou lâogvju, đlfjidnxvt nhiêifjon...

- Oanh!

Mộdnxvt cổcjds khíwqna tứmtduc mang theo uy thếlvmu cựwjblc lớfjynn từidlp trong phòcfbwng thíwqna nghiệmcsem tràmoqin ra ngoàmoqii, lậzndap tứmtduc, mộdnxvt đlfjiqkkao khíwqna tứmtduc linh dưvcibtzsdc đlfjiásihvng sợtzsd phóidlpng lêifjon trờkvtci, mùkbwyi thuốhqqfc nồnutjng đlfjizndam, tràmoqin ngậzndap cảnioghnvvng tásihvc phưvcibkvtcng, khíwqna tứmtduc kinh ngưvcibkvtci, khôhnvvng ngừidlpng lưvcibu chuyểfovan trong côhnvvng tásihvc phưvcibkvtcng, kinh đlfjidnxvng tấubmmt cảniog ngưvcibkvtci trong côhnvvng tásihvc phưvcibkvtcng.

Trong phòcfbwng thíwqna nghiệmcsem côhnvvng tásihvc phưvcibkvtcng nàmoqiy, đlfjipfzfu dựwjbla theo tiêifjou chuẩyhcrn bìxvtnnh thưvcibkvtcng màmoqi kiếlvmun tạqkkao thàmoqinh, nhưvcibng màmoqi tiêifjou chuẩyhcrn bìxvtnnh thưvcibkvtcng nàmoqiy, làmoqi dựwjbla theo phóidlpng thíwqna nghiệmcsem cấubmmp bậzndac lụhpuxc giai linh dưvcibtzsdc tôhnvvn sưvcib, cásihvch âogvjm, cásihvch ly khíwqna tứmtduc linh dưvcibtzsdc, lạqkkai ngăxvtnn cásihvch khôhnvvng đlfjiưvcibtzsdc thiêifjon đlfjiofgpa dịofgpvcibtzsdng lúejgzc thấubmmt giai Hoàmoqing cấubmmp linh dưvcibtzsdc tềpfzf xuấubmmt thếlvmu.

- Đhjavâogvjy khôhnvvng phảniogi làmoqi phòcfbwng thíwqna nghiệmcsem lúejgzc trưvcibfjync Kiệmcset Sâogvjm hộdnxvi trưvcibhqqfng cùkbwyng Hi Môhnvvng Tưvcib đlfjiqkkai sưvcib đlfjii vàmoqio sao...

Trong côhnvvng tásihvc phưvcibkvtcng, vôhnvv sốhqqf linh dưvcibtzsdc sưvcib đlfjipfzfu ngừidlpng tay nhìxvtnn qua, nhữpojhng linh dưvcibtzsdc sưvcib đlfjiang phốhqqfi chếlvmu khẩyhcrn trưvcibơipuwng nhìxvtnn qua cổcjds khíwqna tứmtduc nàmoqiy từidlp đlfjiâogvju, nhìxvtnn thấubmmy phòcfbwng thíwqna nghiệmcsem cóidlp khíwqna tứmtduc kinh ngưvcibkvtci nàmoqiy phásihvt ra, toàmoqin toàmoqin khôhnvvng quan tâogvjm tớfjyni linh dưvcibtzsdc mìxvtnnh đlfjiang phốhqqfi chếlvmu bịofgpsihvo hỏgbprng.

Giờkvtc khắnpfec nàmoqiy, đlfjidnxvng tĩmpwunh cựwjblc lớfjynn vang vọxfuxng trong côhnvvng tásihvc phưvcibkvtcng, vôhnvv sốhqqfmoqio quang màmoqiu ngàmoqi sữpojha đlfjiang lưvcibu đlfjidnxvng, tấubmmt cảniog linh dưvcibtzsdc sưvcib ngửmadai đlfjiưvcibtzsdc mùkbwyi thuốhqqfc nàmoqiy, đlfjipfzfu cảniogm giásihvc toàmoqin thâogvjn khoan khoásihvi dễjdip chịofgpu, cốhqqft cásihvch toàmoqin thâogvjn nhẹtrckipuwn vàmoqii phầtrckn, giốhqqfng nhưvcib đlfjiang ngâogvjm trong suốhqqfi nưvcibfjync nóidlpng, vôhnvvkbwyng sưvcibfjynng khoásihvi thoảniogi másihvi.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.