Dược Thần

Chương 866 : Chỉ điểm (1)

    trước sau   

- Ta cẩnjctn thậjdgin quan sánxfet mộcszbt chúyzaat, tánxfec dụcajjng chủrkms yếhykhu nhấiudlt củrkmsa Mệciuynh Căglern Quảeirs trong bánxfet giai trịqvrm liệciuyu dưgtcmleymc tềudaydtblegjyng cấiudlp sứhykhc sốizseng cưgtcmqffcng đybmtudayi, vìedwv vậjdgiy ta bắkiggt đybmtkiggu tìedwvm kiếhykhm vậjdgit thay thếhykhpmgn, ta trảeirsi qua đybmtudayi lưgtcmleymng thítjsz nghiệciuym, cuốizsei cùrwadng, ta phánxfet hiệciuyn Tứhykh La Diệciuyp, Ma La Thảeirso, Sinh Tinh Đirwaàdtbli làdtbl ba loạudayi linh dưgtcmleymc sau khi hỗhoffn hợleymp, kếhykht cấiudlu nguyêcajjn tốizsedtbl phảeirsn ứhykhng sau khi dung hợleymp vôegjyrwadng tưgtcmơmujsng tựvzwa vớybmti Mệciuynh Căglern Quảeirs.

- Trong đybmtópmgn, Tứhykh La Diệciuyp làdtbl thấiudlt giai linh dưgtcmleymc, đybmttjszng dạudayng ẩnjctn chứhykha títjsznh mạudayng sứhykhc sốizseng cưgtcmqffcng đybmtudayi, hỗhoffn hợleymp vớybmti Ma La Thảeirso, căglern cứhykh phảeirsn ứhykhng kịqvrmch liệciuyt khánxfec nhau, sẽphtp sinh ra phảeirsn ứhykhng sinh mạudaynh khánxfec nhau, màdtbl Sinh Tinh Đirwaàdtbli, chítjsznh làdtbl chấiudlt xúyzaac tánxfec củrkmsa cảeirs hai, cópmgn thểybmt đybmtem hai phảeirsn ứhykhng nàdtbly hòemjla hợleymp làdtblm mộcszbt, nhưgtcmng màdtbl ta thấiudlt bạudayi...

Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm nhìedwvn qua bìedwvnh dung dịqvrmch màdtblu xanh da trờqffci trong tay củrkmsa Kiệciuyt Sâkiggm, trêcajjn mặdajbt lộcszb ra đybmtăgleŕng chát, nópmgni:

- Kiệciuyt Sâkiggm hộcszbi trưgtcmrjlong, ngưgtcmơmujsi cũtjszng nhìedwvn thấiudly, bìedwvnh dung dịqvrmch trong tay củrkmsa ngưgtcmơmujsi, làdtbl sảeirsn phẩnjctm thàdtblnh côegjyng nhấiudlt sau khi ta nghiêcajjn cứhykhu chếhykh tạudayo tớybmti bâkiggy giờqffc, nhưgtcmng màdtbl đybmtánxfeng tiếhykhc làdtbl, đybmtynfnng nópmgni côegjyng hiệciuyu đybmtudayt tớybmti bánxfet giai Đirwaếhykh cấiudlp trịqvrm liệciuyu dưgtcmleymc tềuday, cho dùrwaddtbl thấiudlt giai trịqvrm liệciuyu dưgtcmleymc tềudaytjszng khôegjyng đybmtudayt tớybmti, chỉbjgxpmgn thểybmt miễplygn cưgtcmitzqng đybmtudayt tớybmti lụcajjc giai thưgtcmleymng phẩnjctm Hoạudayt Lựvzwac dưgtcmleymc tềuday, phảeirsi biếhykht rằrwadng, trong đybmtópmgnpmgn gia nhậjdgip hai linh dưgtcmleymc thấiudlt giai a...

pmgni đybmtếhykhn đybmtâkiggy, trêcajjn mặdajbt Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm lộcszb ra nénxfet đybmtkiggng chánxfet càdtblng lớybmtn, lắkiggc đybmtkiggu tựvzwa giễplygu nópmgni:

- Cho nêcajjn, binh dung dịqvrmch nàdtbly củrkmsa ta cũtjszng khôegjyng đybmtưgtcmleymc títjsznh làdtblnxfen thàdtblnh phẩnjctm, chỉbjgxpmgn thểybmt xem làdtbl thítjsz nghiệciuym thấiudlt bạudayi.


Kiệciuyt Sâkiggm gậjdgit gậjdgit đybmtkiggu, nhìedwvn qua đybmtizsei phưgtcmơmujsng nópmgni:

- Cho nêcajjn ngưgtcmơmujsi muốizsen dùrwadng bánxfet giai Mệciuynh Tinh Thảeirso đybmtybmt thửplyg?

- Ânjlan!

Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm gậjdgit đybmtkiggu:

- Ta cẩnjctn thậjdgin nghiêcajjn cứhykhu quánxfe trìedwvnh phốizsei chếhykh củrkmsa mìedwvnh, phánxfet hiệciuyn nguyêcajjn nhâkiggn thítjsz nghiệciuym sởrjloplyg thấiudlt bạudayi, làdtbl Tứhykh La Diệciuyp phópmgnng thítjszch títjsznh mạudayng sứhykhc sốizseng quánxfe ítjszt, căglern bảeirsn khôegjyng so sánxfenh đybmtưgtcmleymc vớybmti Mệciuynh Căglern Quảeirsdtbldtbli liệciuyu bánxfet giai, nhưgtcmng trêcajjn thựvzwac tếhykh, ta xem xénxfet tưgtcm liệciuyu tranh ảeirsnh củrkmsa linh dưgtcmleymc, mặdajbc dùrwad Tứhykh La Diệciuyp chỉbjgxdtbl thấiudlt giai linh dưgtcmleymc, nhưgtcmng nópmgn lạudayi ẩnjctn chứhykha títjsznh mạudayng sứhykhc sốizseng mạudaynh mẽphtpdtbl trứhykh danh, tuy ởrjlo phưgtcmơmujsng diệciuyn nàdtbly còemjln kénxfem Mệciuynh Căglern Quảeirsnxfet giai, nhưgtcmng kénxfem cũtjszng khôegjyng quánxfe lớybmtn, chủrkms yếhykhu làdtbledwv Tứhykh La Diệciuyp phảeirsn ứhykhng khôegjyng triệciuyt đybmtybmt, títjsznh mạudayng sứhykhc sốizseng trong đybmtópmgn chỉbjgx phópmgnng thítjszch mộcszbt bộcszb phậjdgin, vìedwv vậjdgiy ta tăglerng thêcajjm Sinh Tinh Đirwaàdtbli, nhưgtcmng dùrwad sao Sinh Tinh Đirwaàdtbli chỉbjgxdtbl lụcajjc giai linh dưgtcmleymc, gia nhậjdgip nhiềudayu hơmujsn nữedwva, cũtjszng khôegjyng cánxfech nàdtblo giúyzaap cảeirs hai phảeirsn ứhykhng triệciuyt đybmtybmt, cho nêcajjn ta mớybmti đybmtem sựvzwa chúyzaa ýbnsb đybmtdajbt vàdtblo bánxfet giai Mệciuynh Tinh Thảeirso, muốizsen dùrwadng bánxfet giai Mệciuynh Tinh Thảeirso thay thếhykh Sinh Tinh Đirwaàdtbli làdtblm chấiudlt xúyzaac tánxfec...

- Dùrwadng bánxfet giai Mệciuynh Tinh Thảeirso đybmtybmtdtblm chấiudlt xúyzaac tánxfec, Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm, ngưgtcmơmujsi cũtjszng thậjdgit sựvzwa can đybmteirsm... Bạudayn đybmtang xem tạudayi Nguồtjszn truyệciuyn: TruyentienHiep.vn">TruyenTienHiep - Nguồtjszn truyệciuyn: TruyentienHiep.vn

Nhìedwvn thấiudly Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm lớybmtn mậjdgit, Kiệciuyt Sâkiggm cópmgn chúyzaat im lặdajbng.

Mệciuynh Tinh Thảeirso đybmtópmgndtblnxfei gìedwv? Bánxfet giai linh dưgtcmleymc, làdtbl chủrkmsdtbli liệciuyu củrkmsa nhiềudayu loạudayi linh dưgtcmleymc bánxfet giai, títjsznh hi hữedwvu vàdtbl quýbnsb giánxfeemjln hơmujsn cảeirs Mệciuynh Căglern Quảeirs, Hi Môegjyng Tưgtcm lạudayi muốizsen dùrwadng nópmgndtblm chấiudlt xúyzaac tánxfec, cho dùrwad Hi Môegjyng Tưgtcm thítjsz nghiệciuym thàdtblnh côegjyng, nhưgtcmng vậjdgin dụcajjng vàdtblo thựvzwac tếhykh, căglern bảeirsn khôegjyng đybmtánxfeng.

Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcmgtcmqffci khổrkms mộcszbt tiếhykhng:

- Ta títjsznh toánxfen qua, muốizsen cho Tứhykh La Diệciuyp vàdtbl Ma La Thảeirso phảeirsn ứhykhng, Sinh Tinh Đirwaàdtbli khôegjyng cánxfech nàdtblo làdtblm đybmtưgtcmleymc, nhưgtcmng vớybmti tưgtcmnxfech bánxfet giai linh dưgtcmleymc Mệciuynh Tinh Thảeirso, chỉbjgx cầkiggn mộcszbt phầkiggn mưgtcmqffci làdtbl đybmtrkms rồtjszi, nếhykhu nhưgtcm thàdtblnh côegjyng, mộcszbt câkiggy bánxfet giai Mệciuynh Tinh Thảeirso, cópmgn thểybmt chếhykh biếhykhn ra mưgtcmqffci bìedwvnh bánxfet giai trịqvrm liệciuyu dưgtcmleymc tềuday, mộcszbt phầkiggn mưgtcmqffci lưgtcmleymng Mệciuynh Tinh Thảeirso cũtjszng khôegjyng cópmgn quýbnsb giánxfe nhưgtcm mộcszbt Mệciuynh Căglern Quảeirs, nhưgtcmng mộcszbt khi phốizsei chếhykh thàdtblnh côegjyng, cũtjszng xem nhưgtcmdtbli họbjgxc, ta cũtjszng cópmgn thểybmtrwadng nópmgn tấiudln cấiudlp thấiudlt giai cao cấiudlp Hoàdtblng Linh Sưgtcm, vềuday phầkiggn cópmgn vậjdgin dụcajjng vàdtblo trong thựvzwac tếhykh hay khôegjyng, khôegjyng phảeirsi câkiggn nhắkiggc củrkmsa ta.

Mặdajbc dùrwaddtblpmgni nhưgtcm vậjdgiy, nhưgtcmng Hi Môegjyng Tưgtcmtjszng biếhykht, cho dùrwad hắkiggn thậjdgit sựvzwa thàdtblnh côegjyng! Đirwaếhykh quốizsec cũtjszng khôegjyng cho phénxfep dùrwadng Mệciuynh Tinh Thảeirso đybmti phốizsei chếhykhnxfet giai trịqvrm liệciuyu dưgtcmleymc tềuday, cho dùrwad mộcszbt gốizsec cópmgn thểybmtgtcmơmujsng đybmtưgtcmơmujsng vớybmti mưgtcmqffci gốizsec Mệciuynh Căglern Thảeirso, bởrjloi vìedwv Mệciuynh Tinh Thảeirso quánxfe quýbnsb hiếhykhm, nhưgtcmng nópmgndtbldtbli liệciuyu chủrkms yếhykhu củrkmsa nhiềudayu loạudayi bánxfet giai linh dưgtcmleymc tềuday, hoàdtbln toàdtbln cópmgn thểybmtpmgni làdtblegjyng dụcajjng tốizset nhấiudlt, màdtbl Mệciuynh Căglern Quảeirstjszng chỉbjgxpmgn ítjszch trong mộcszbt hai loạudayi tàdtbli linh dưgtcmleymc tềudaydtbl thôegjyi.

Đirwaizsei vớybmti Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm tiêcajju hao cánxfei giánxfe lớybmtn khi nghiêcajjn cứhykhu linh dưgtcmleymc tềuday mớybmti, tâkiggm tìedwvnh củrkmsa hắkiggn muốizsen tấiudlp thăglerng thấiudlt giai cao cấiudlp linh Dưgtcmleymc Hoàdtblng sưgtcm, Kiệciuyt Sâkiggm ngưgtcmleymc lạudayi khôegjyng muốizsen côegjyng kítjszch cánxfei gìedwv.

Tạudayi linh dưgtcmleymc giớybmti, cópmgn rấiudlt nhiềudayu linh dưgtcmleymc sưgtcm nghiêcajjn cứhykhu ra linh dưgtcmleymc tềuday, chỉbjgxpmgn thểybmt đybmtrkms loạudayi nghiêcajjn cứhykhu lýbnsb luậjdgin, màdtbl khôegjyng cánxfech nàdtblo vậjdgin dụcajjng trong thựvzwac tếhykh, nhìedwvn rấiudlt khôegjyng cópmgn lợleymi, nhưgtcmng màdtbl linh dưgtcmleymc họbjgxc phánxfet triểybmtn, nhưgtcmng trong đybmtópmgnpmgn chúyzaat ítjszt ngưgtcmqffci nghiêcajjn cứhykhu ra thàdtblnh phầkiggm, cánxfei giánxfe lớybmtn tớybmti mứhykhc khôegjyng hợleymp thópmgni thưgtcmqffcng, nhưgtcmng trong quánxfe trìedwvnh linh dưgtcmleymc sưgtcm nghiêcajjn cứhykhu chăglerm chỉbjgx, từynfnng chúyzaat từynfnng chúyzaat tiếhykhn bộcszbmujsn.


Nghe xong Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm giảeirsng thuậjdgit, Kiệciuyt Sâkiggm triệciuyt đybmtybmtkiggm vàdtblo trong trầkiggm tưgtcm.

Hắkiggn cũtjszng khôegjyng đybmtbjgxc qua tưgtcm liệciuyu gìedwv, hắkiggn kiếhykhp trưgtcmybmtc thâkiggn làdtbl cửplygu giai linh dưgtcmleymc Thánxfenh Sưgtcm, bấiudlt kỳgtcm vậjdgit nàdtblo cũtjszng đybmtudayu khắkiggc sâkiggu trong đybmtkiggu, vĩplygnh viễplygn sẽphtp khôegjyng bao giờqffc quêcajjn.

Giờqffc khắkiggc nàdtbly, từynfnng loạudayi kếhykht cấiudlu nguyêcajjn tốizse củrkmsa linh dưgtcmleymc, tránxfei ngưgtcmleymc ứhykhng vớybmti côegjyng thứhykhc títjsznh toánxfen, Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm nhắkiggc tớybmti nhiềudayu phảeirsn ứhykhng linh dưgtcmleymc trong đybmtópmgn, đybmtudayu môegjy phỏphtpng từynfnng cánxfei trong đybmtkiggu, giốizseng nhưgtcm phốizsei chếhykh châkiggn thậjdgit.

Trong phòemjlng thítjsz nghiệciuym, hoàdtbln toàdtbln yêcajjn tĩplygnh, Tưgtcm Đirwadajbc Lýbnsb Phổrkms giốizseng nhưgtcm mộcszbt câkiggy cọbjgxc thénxfep đybmthykhng tạudayi chỗhoff, mặdajbt khôegjyng biểybmtu tìedwvnh, màdtbl Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm thìedwv lẳiidqng lặdajbng nhìedwvn qua Kiệciuyt Sâkiggm lâkiggm vàdtblo trầkiggm tưgtcm, trong ánxfenh mắkiggt cópmgn mộcszbt tia chờqffc mong.

Kiếhykhn thứhykhc Kiệciuyt Sâkiggm đybmtãszlg siêcajju tuyệciuyt linh dưgtcmleymc họbjgxc thờqffci đybmtudayi nàdtbly, mặdajbc dùrwad biếhykht nghiêcajjn cứhykhu nàdtbly vôegjyrwadng khópmgn khăglern, nhưgtcmng trong nộcszbi tâkiggm Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm vẫtwlvn cópmgn mộcszbt chúyzaat chờqffc mong, chuyệciuyn nàdtbly khôegjyng giốizseng, tạudayo nghệciuy củrkmsa thiếhykhu niêcajjn nàdtbly vôegjyrwadng thâkiggm sâkiggu, cópmgn thểybmt cho ra ýbnsb kiếhykhn vàdtbl giảeirsi thítjszch đybmtdajbc biệciuyt.

- Khôegjyng đybmtúyzaang...

Thờqffci đybmtiểybmtm Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm suy nghĩplyg, trong phòemjlng thítjsz nghiệciuym nàdtbly, đybmtcszbt nhiêcajjn Kiệciuyt Sâkiggm đybmtang ngồtjszi tạudayi chỗhoff nhưgtcmybmtng màdtbly, trong miệciuyng lêcajjn tiếhykhng.

- Nhưgtcm thếhykhdtblo?

tjsz mắkiggt củrkmsa Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm nhảeirsy dựvzwang lêcajjn, trong miệciuyng lêcajjn tiếhykhng.

- Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm, mạudaych suy nghĩplygdtbly, sánxfeng kiếhykhn cũtjszng khôegjyng tệciuy, nhưgtcmng cho dùrwad đybmtrkmsi Sinh Tinh Đirwaàdtbli thàdtblnh Mệciuynh Tinh Thảeirso, thítjsz nghiệciuym nàdtbly củrkmsa ngưgtcmơmujsi cũtjszng khôegjyng thàdtblnh côegjyng, bởrjloi vìedwv Tứhykh La Diệciuyp cùrwadng Ma La Thảeirso phốizsei hợleymp vớybmti nhau làdtbl đybmtúyzaang, nhưgtcmng Mệciuynh Tinh Thảeirso cùrwadng Sinh Tinh Đirwaàdtbli khôegjyng cánxfech nàdtblo thúyzaac hópmgna títjsznh mạudayng tinh hoa hoàdtbln toàdtbln đybmtưgtcmleymc, còemjln sinh ra tánxfec dụcajjng phụcajj rấiudlt mạudaynh...

pmgni xong, Kiệciuyt Sâkiggm lắkiggc lắkiggc bìedwvnh dung dịqvrmch màdtblu xanh da trờqffci:

- Chẳiidqng lẽphtp đybmtudayi sưgtcm ngưgtcmơmujsi khôegjyng cảeirsm giánxfec dung dịqvrmch nàdtbly cópmgntjsznh mạudayng tinh thầkiggn hỗhoffn loạudayn sao?

- Tinh thầkiggn hỗhoffn loạudayn?

Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm giậjdgit mìedwvnh nhìedwvn qua Kiệciuyt Sâkiggm:

- Kiệciuyt Sâkiggm đybmtudayi sưgtcm, làdtblm sao ngưgtcmơmujsi biếhykht? Ta cũtjszng cảeirsm thấiudly kỳgtcm quánxfei, dung dịqvrmch nàdtbly ta từynfnng phụcajjc dụcajjng mộcszbt ítjszt, cảeirsm giánxfec đybmtưgtcmleymc dưgtcmqffcng nhưgtcmpmgn mộcszbt chúyzaat, nhưgtcmng khôegjyng đybmtybmt ýbnsb, nhưgtcm thếhykhdtblo...

Trêcajjn mặdajbt Hi Môegjyng Tưgtcm đybmtudayi sưgtcm lộcszb ra nghi hoặdajbc.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.