Dược Thần

Chương 864 : Phân tích (1)

    trước sau   

Đfxeywleri vớegmpi mấxjbny chuyệgvzln tuyểjqyen nhậenkzn hộntgy vệgvzl, chuyệgvzln kinh doanh Hoang Lụpfszc Lâpnzfm Đfxeyucqha, Kiệgvzlt Sâpnzfm cũsxsxng khôenkzng muốwlern tiêmjkeu hao quáwpqz nhiềubtku thờsxsxi gian.

- Ha ha.

Lỗwpqz Nhĩdzaercrdrcrdsxsxi nóqjlai:

- Làgform sao cóqjla thểjqye đyerqưrcrdnuuoc, ngàgfori làgfor hộntgyi trưrcrdgforng, nhữikying chuyệgvzln nàgfory làgform sao khôenkzng biếgrxmt đyerqưrcrdnuuoc.

Đfxeywleri vớegmpi chấxjbnp nhấxjbnt củxjmja Lỗwpqz Nhĩdzaercrd, Kiệgvzlt Sâpnzfm im lặssigng, nhưrcrdng Lỗwpqz Nhĩdzaercrdwpqzi gìkqpisxsxng tốwlert, làgform việgvzlc cũsxsxng rấxjbnt cóqjla sứskmyc sốwlerng, nhưrcrdng làgform việgvzlc quáwpqz mứskmyc quy củxjmj giáwpqzo đyerqiềubtku, làgform cho Kiệgvzlt Sâpnzfm đyerqau đyerqyqqku.

- Tốwlert, tốwlert, vậenkzy sau nhữikying chuyệgvzln nàgfory ngưrcrdơxdaxi cứskmywpqzo cho ta biếgrxmt, nhưrcrdng khôenkzng cầyqqkn báwpqzo cáwpqzo giốwlerng nhưrcrd vậenkzy, chỉntgy cầyqqkn làgform tàgfori liệgvzlu vădzaen bảsvlgn, đyerqưrcrda lêmjken bàgforn côenkzng táwpqzc củxjmja ta làgfor đyerqưrcrdnuuoc.


Kiệgvzlt Sâpnzfm đyerqàgfornh phảsvlgi đyerqưrcrda ra giảsvlgi pháwpqzp vẹxjmjn toàgforn.

- Vâpnzfng, Kiệgvzlt Sâpnzfm hộntgyi trưrcrdgforng.

Lỗwpqz Nhĩdzaercrd chădzaem chúxjmj gậenkzt đyerqyqqku, đyerqmantng thờsxsxi lấxjbny mộntgyt phầyqqkn tàgfori liệgvzlu vădzaen bảsvlgn trong tay ra, lêmjken tiếgrxmng nóqjlai: Bạmantn đyerqang đyerqdyxjc chuyệgvzln tạmanti Nguồmantn truyệgvzln: TruyentienHiep.vn">Truyen Tien Hiep

- Kiệgvzlt Sâpnzfm hộntgyi trưrcrdgforng, lúxjmjc trưrcrdegmpc lạmanti cóqjla mộntgyt đyerqáwpqzm linh dưrcrdnuuoc sưrcrd đyerqi tớegmpi gặssigp chung ta, nóqjlai muốwlern gia nhậenkzp Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp, trong đyerqóqjlaqjla hai gãkugz lụpfszc giai câpnzf́p thâpnzf́p linh dưrcrdnuuoc tôenkzn sưrcrd, còzgbgn cóqjladzaem têmjken ngũsxsx giai Linh Dưrcrdnuuoc Tôenkzng Sưrcrd, gầyqqkn mưrcrdsxsxi ngưrcrdsxsxi còzgbgn lạmanti, cũsxsxng đyerqubtku làgfor tứskmy giai linh dưrcrdnuuoc Thiêmjken Sưrcrd.

Lỗwpqz Nhĩdzaercrdqjla chúxjmjt hưrcrdng phấxjbnn lêmjken tiếgrxmng, đyerqmantng thờsxsxi đyerqem tin tứskmyc đyerqădzaeng kýxdax củxjmja mấxjbny ngưrcrdsxsxi nàgfory giao ra, đyerqưrcrda tớegmpi bàgforn làgform việgvzlc củxjmja Kiệgvzlt Sâpnzfm.

- Lỗwpqz Nhĩdzaercrd, nếgrxmu nhưrcrd ta nhớegmp khôenkzng lầyqqkm, ta rõmjkegforng lờsxsxi ngưrcrdơxdaxi nóqjlai, cóqjla linh dưrcrdnuuoc sưrcrdkqpim nơxdaxi nưrcrdơxdaxng tựegmpa, chíyvhqnh ngưrcrdơxdaxi quyếgrxmt đyerqucqhnh làgfor đyerqưrcrdnuuoc, khôenkzng cầyqqkn báwpqzo cáwpqzo chi tiếgrxmt cho ta?

Kiệgvzlt Sâpnzfm gắsuawt gao nhìkqpin chằbvhem chằbvhem vàgforo Lỗwpqz Nhĩdzaercrd.

- Cáwpqzi nàgfory... Kiệgvzlt Sâpnzfm hộntgyi trưrcrdgforng, ngưrcrdơxdaxi đyerqãkugzqjlai vớegmpi ta chuyệgvzln nàgfory, nhưrcrdng lúxjmjc nàgfory cóqjla hai gãkugz lụpfszc giai câpnzf́p thâpnzf́p linh dưrcrdnuuoc tôenkzn sưrcrd tớegmpi đyerqâpnzfy, khôenkzng phảsvlgi tìkqpinh huốwlerng đyerqssigc thùynpq sao, mấxjbny đyerqáwpqzm trưrcrdegmpc kia, ta cũsxsxng khôenkzng cóqjla thôenkzng tri ngưrcrdơxdaxi ah.

Lỗwpqz Nhĩdzaercrdkugzi gãkugzi cáwpqzi óqjlat.

...

Kiệgvzlt Sâpnzfm vỗwpqz tráwpqzn mộntgyt cáwpqzi, Lỗwpqz Nhĩdzaercrd hắsuawn im lặssigng triệgvzlt đyerqjqye, hắsuawn trừubtkng mắsuawt nhìkqpin Lỗwpqz Nhĩdzaercrd, tâpnzfm tìkqpinh mộntgyt đyerqao chémantm chếgrxmt hắsuawn cũsxsxng cóqjla.

Cuốwleri cùynpqng, Kiệgvzlt Sâpnzfm bấxjbnt đyerqsuawc dĩdzaemjken tiếgrxmng nóqjlai:

- Vềubtk sau, chỉntgy cầyqqkn cấxjbnp bậenkzc thấxjbnp hơxdaxn thấxjbnt giai linh Dưrcrdnuuoc Hoàgforng sưrcrd, ngưrcrdơxdaxi đyerqubtku khôenkzng cầyqqkn cho ta biếgrxmt, cho dùynpqgfor lụpfszc giai cao cấxjbnp linh dưrcrdnuuoc tôenkzn sưrcrd giốwlerng nhưrcrd ngưrcrdơxdaxi cũsxsxng vậenkzy, đyerqâpnzfy làgfor mệgvzlnh lệgvzlnh, cóqjla nghe hay khôenkzng.


Dứskmyt lờsxsxi, Kiệgvzlt Sâpnzfm bổjqye sung mộntgyt câpnzfu thấxjbnm thíyvhqa:

- Lỗwpqz Nhĩdzaercrd ah, ngưrcrdơxdaxi xem ta làgfor hộntgyi trưrcrdgforng, thờsxsxi gian mỗwpqzi ngàgfory rấxjbnt trâpnzfn quýxdax, nhữikying chuyệgvzln nhỏsgsd nhặssigt nàgfory ba ngưrcrdsxsxi cáwpqzc ngưrcrdơxdaxi thảsvlgo luậenkzn làgfor đyerqưrcrdnuuoc, ta câpnzf̀n khôenkzng ngừubtkng tu luyệgvzln, chỉntgyqjlarcrdsxsxng đyerqmanti hơxdaxn, mớegmpi cóqjla thểjqye che chởgfor mọdyxji ngưrcrdsxsxi.

- Âhvhen!

Lỗwpqz Nhĩdzaercrd gậenkzt gậenkzt đyerqyqqku.

Nhìkqpin thấxjbny bóqjlang lưrcrdng Lỗwpqz Nhĩdzaercrd biếgrxmn mấxjbnt, Kiệgvzlt Sâpnzfm lắsuawc đyerqyqqku, cầyqqkm lấxjbny tàgfori liệgvzlu vădzaen bảsvlgn trêmjken bàgforn, tùynpqy ýxdax nhìkqpin qua.

Hắsuawn hiệgvzln giờsxsx, chỉntgy chờsxsxwpqzc Nhĩdzae Đfxeyinh gia tộntgyc triệgvzlt đyerqjqye suy sụpfszp, cóqjla thểjqye rờsxsxi khỏsgsdi Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp đyerqi tìkqpim bọdyxjn ngưrcrdsxsxi Lạmantc Khốwler Âhvhen, Kiệgvzlt Sâpnzfm tin rằbvheng, tuy Báwpqzc Nhĩdzae Đfxeyinh gia tộntgyc trưrcrdegmpc mắsuawt vẫyvafn còzgbgn đyerqau khổjqye chèssigo chốwlerng, nhưrcrdng thờsxsxi gian khôenkzng quáwpqzgfori.

- Kiệgvzlt Sâpnzfm hộntgyi trưrcrdgforng.

Nhưrcrdng khôenkzng đyerqnuuoi Kiệgvzlt Sâpnzfm xem hếgrxmt tàgfori liệgvzlu trong tay, âpnzfm thanh củxjmja Lỗwpqz Nhĩdzaercrd lạmanti vang lêmjken ngoàgfori cửfkcba.

- Tiếgrxmn đyerqếgrxmn.

Kiệgvzlt Sâpnzfm nhíyvhqu màgfory, tạmanti Lỗwpqz Nhĩdzaercrd sau khi đyerqi vàgforo, tứskmyc giậenkzn nóqjlai:

- Lạmanti cóqjla chuyệgvzln gìkqpi?

Hắsuawn quyếgrxmt đyerqucqhnh, nếgrxmu nhưrcrdxjmjc nàgfory khôenkzng cóqjla chuyệgvzln trọdyxjng yếgrxmu, hắsuawn sẽonhw dờsxsxi cưrcrdơxdaxng vịucqh củxjmja Lỗwpqz Nhĩdzaercrd đyerqi, cho Đfxeymantt La Đfxeyssigc đyerqếgrxmn phụpfsz tráwpqzch việgvzlc liêmjken lạmantc vớegmpi mìkqpinh, thằbvheng nàgfory chuyêmjken nghiệgvzlp thìkqpi chuyêmjken nghiệgvzlp, nhưrcrdng thậenkzt sựegmp quáwpqzgfori dòzgbgng.

- Kiệgvzlt Sâpnzfm hộntgyi trưrcrdgforng, Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqmanti sưrcrdgfor ngoàgfori cửfkcba cầyqqku kiếgrxmn.


- Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqmanti sưrcrd?

Kiệgvzlt Sâpnzfm lậenkzp tứskmyc đyerqskmyng lêmjken, lúxjmjc nàgfory hắsuawn khôenkzng cóqjla tráwpqzch cứskmy Lỗwpqz Nhĩdzaercrd, lêmjken tiếgrxmng nóqjlai:

- Đfxeyi, theo ta ra ngoàgfori nghêmjkenh đyerqóqjlan.

rcrdegmpi sựegmp dẫyvafn dắsuawt củxjmja Lỗwpqz Nhĩdzaercrd, Kiệgvzlt Sâpnzfm rấxjbnt nhanh đyerqi tớegmpi đyerqmanti sảsvlgnh dưrcrdegmpi Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp, trêmjken đyerqưrcrdsxsxng đyerqi, tấxjbnt cảsvlg thàgfornh viêmjken Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp gặssigp đyerqưrcrdnuuoc Kiệgvzlt Sâpnzfm, cho dùynpqgfor linh dưrcrdnuuoc sưrcrd hay nhâpnzfn viêmjken côenkzng táwpqzc, đyerqubtku dừubtkng bưrcrdegmpc lạmanti, cúxjmji ngưrcrdsxsxi chàgforo thậenkzt sâpnzfu, đyerqmantng thờsxsxi dùynpqng áwpqznh mắsuawt sùynpqng báwpqzi nhìkqpin qua Kiệgvzlt Sâpnzfm.

Trảsvlgi qua nhiềubtku chuyệgvzln nhưrcrd thếgrxm, Kiệgvzlt Sâpnzfm trong nộntgyi tâpnzfm cáwpqzc nhâpnzfn viêmjken củxjmja Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp, đyerqãkugz sớegmpm biếgrxmn thàgfornh tồmantn tạmanti vĩdzae đyerqmanti, thàgfornh thầyqqkn tưrcrdnuuong sùynpqng báwpqzi củxjmja cáwpqzc nhâpnzfn viêmjken.

Xa xa, Kiệgvzlt Sâpnzfm đyerqãkugz nhìkqpin thấxjbny Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqmanti sưrcrdynpqng thủxjmj hộntgy giảsvlgrcrd Đfxeyssigc Lýxdax Phổjqye hai ngưrcrdsxsxi lẳypsqng lặssigng đyerqskmyng ởgfor cửfkcba ra vàgforo Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp.

Kỳssig thậenkzt dùynpqng thâpnzfn phậenkzn vàgfor đyerqucqha vịucqh củxjmja Hi Môenkzng Tưrcrd, cho dùynpq đyerqucqha phưrcrdơxdaxng nàgforo củxjmja Ngọdyxjc Linh thàgfornh cũsxsxng cóqjla thểjqyeynpqy ýxdax ra vàgforo, cho dùynpqgfor hoàgforng cung đyerqếgrxm quốwlerc cũsxsxng nhưrcrd vậenkzy, giốwlerng nhưrcrd lầyqqkn trưrcrdegmpc hắsuawn tiếgrxmn vàgforo phủxjmj đyerqgvzl củxjmja Báwpqzc Nhĩdzae Đfxeyinh gia tộntgyc, trựegmpc tiếgrxmp đyerqi vàgforo đyerqmanti sảsvlgnh củxjmja Báwpqzc Nhĩdzae Đfxeyinh gia tộntgyc, nhưrcrdng màgforenkzm nay, trưrcrdegmpc khi khôenkzng thu đyerqưrcrdnuuoc lờsxsxi củxjmja Kiệgvzlt Sâpnzfm, hắsuawn sẽonhw lẳypsqng lặssigng đyerqskmyng ởgfor cửfkcba ra vàgforo củxjmja Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp, cho Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp mặssigt mũsxsxi cựegmpc lớegmpn.

Kiệgvzlt Sâpnzfm đyerqi tớegmpi cửfkcba ra vàgforo củxjmja Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp, trêmjken mặssigt lộntgy ra dáwpqzng tưrcrdơxdaxi cưrcrdsxsxi:

- Hoan nghêmjkenh hoan nghêmjkenh, Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqmanti sưrcrd quang lâpnzfm Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp, Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp cảsvlgm thấxjbny vinh hạmantnh thậenkzt sâpnzfu sắsuawc.

- Ngưrcrdơxdaxi quáwpqz kháwpqzch khíyvhq, Kiệgvzlt Sâpnzfm hộntgyi trưrcrdgforng.

Trêmjken mặssigt Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqmanti sưrcrd lộntgy ra bộntgywpqzng tưrcrdơxdaxi cưrcrdsxsxi:

- Kiệgvzlt Sâpnzfm hộntgyi trưrcrdgforng tựegmpkqpinh đyerqi ra đyerqóqjlan chàgforo, tạmanti hạmant thụpfsz sủxjmjng nhưrcrdnuuoc kinh ah.

- Ha ha!


Kiệgvzlt Sâpnzfm cùynpqng Hi Môenkzng Tưrcrd liếgrxmc nhau, hai ngưrcrdsxsxi lậenkzp tứskmyc đyerqubtku cưrcrdsxsxi ha hảsvlg.

Hai ngưrcrdsxsxi sau khi hàgforn huyêmjken mộntgyt phen, dưrcrdegmpi sựegmp dẫyvafn dắsuawt củxjmja Kiệgvzlt Sâpnzfm, mọdyxji ngưrcrdsxsxi cùynpqng nhau đyerqi vàgforo Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp, nhưrcrdng Kiệgvzlt Sâpnzfm cũsxsxng khôenkzng cóqjla mang Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqi vàgforo phòzgbgng làgform việgvzlc củxjmja mìkqpinh, màgfor đyerqi dẫyvafn hắsuawn đyerqi vàgforo côenkzng táwpqzc phưrcrdsxsxng củxjmja Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp.

- Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqmanti sưrcrd, ta vừubtka đyerqsvlgm nhiệgvzlm chứskmyc hộntgyi trưrcrdgforng nàgfory khôenkzng bao lâpnzfu, quáwpqz bậenkzn rộntgyn sựegmp vụpfsz củxjmja Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp, ta cũsxsxng khôenkzng cóqjla phòzgbgng thíyvhq nghiệgvzlm tưrcrd nhâpnzfn, trong đyerqóqjla tuyệgvzlt đyerqmanti bộntgy phậenkzn dụpfszng cụpfszynpqng đyerqmant vậenkzt, đyerqubtku bịucqh hộntgyi trưrcrdgforng trưrcrdegmpc mang đyerqi rồmanti, ta cũsxsxng mộntgyt mựegmpc khôenkzng cóqjla mua thêmjkem, cũsxsxng chỉntgyqjla thểjqye mang đyerqmanti sưrcrd ngưrcrdơxdaxi đyerqi tớegmpi côenkzng táwpqzc phưrcrdsxsxng củxjmja Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp chỉntgy đyerqiểjqyem mộntgyt chúxjmjt.

Kiệgvzlt Sâpnzfm giảsvlgi thíyvhqch nóqjlai.

- Ha ha, ởgfor trưrcrdegmpc mặssigt Kiệgvzlt Sâpnzfm hộntgyi trưrcrdgforng, ta nàgforo dáwpqzm chỉntgy đyerqiểjqyem ah, họdyxjc tậenkzp còzgbgn khôenkzng kháwpqzc lắsuawm.

Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqmanti sưrcrd khiêmjkem tốwlern cưrcrdsxsxi nóqjlai.

Sau khi biếgrxmt đyerqưrcrdnuuoc Kiệgvzlt Sâpnzfm hộntgyi trưrcrdgforng cùynpqng Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqmanti sưrcrd đyerqãkugz đyerqếgrxmn, cảsvlgenkzng táwpqzc phưrcrdsxsxng lậenkzp tứskmyc đyerqmjken cuồmantng, Lỗwpqz Nhĩdzaercrd tậenkzp kếgrxmt, đyerqskmyng ởgfor trong đyerqmanti sảsvlgnh, cửfkcbgfornh nghi thứskmyc hoan nghêmjkenh nhiệgvzlt liệgvzlt.

Đfxeyáwpqzm linh dưrcrdnuuoc sưrcrd Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp bịucqh oanh đyerqntgyng, tấxjbnt cảsvlg đyerqubtku dùynpqng áwpqznh mắsuawt nóqjlang bỏsgsdng nhìkqpin qua Kiệgvzlt Sâpnzfm cùynpqng Hi Môenkzng Tưrcrd hai ngưrcrdsxsxi, giốwlerng nhưrcrd nhìkqpin thấxjbny thầyqqkn minh.

Sau nghi thứskmyc hoan nghêmjkenh, Hi Môenkzng Tưrcrdsxsxng đyerqdyxjc diễmmlen vădzaen đyerqơxdaxn giảsvlgn, đyerqơxdaxn giảsvlgn làgfor cốwler gắsuawng họdyxjc tậenkzp, khắsuawc khổjqye nghiêmjken cứskmyu linh dưrcrdnuuoc họdyxjc, làgform giỏsgsdi côenkzng táwpqzc trong Thảsvlgi Hồmantng Tháwpqzp cáwpqzc loạmanti, nhưrcrdng cũsxsxng làgform đyerqáwpqzm linh dưrcrdnuuoc sưrcrdyvhqch đyerqntgyng khôenkzng thôenkzi.

Sau đyerqóqjla, Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqmanti sưrcrdynpqng Kiệgvzlt Sâpnzfm cùynpqng nhau tiếgrxmn vàgforo phòzgbgng thíyvhq nghiệgvzlm, hộntgy tốwlerng, còzgbgn cóqjla thủxjmj hộntgy giảsvlgrcrd Đfxeyssigc Lýxdax Phổjqye.

- Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqmanti sưrcrd, ngưrcrdơxdaxi kháwpqzt vọdyxjng Mệgvzlnh Tinh Thảsvlgo nhưrcrd vậenkzy, rốwlert cuộntgyc làgfor muốwlern phốwleri chếgrxm Hoàgforng cấxjbnp linh dưrcrdnuuoc tềubtk thếgrxmgforo?

Ngồmanti xuốwlerng, Kiệgvzlt Sâpnzfm cũsxsxng đyerqi thẳypsqng vàgforo vấxjbnn đyerqubtk.

- Ha ha, đyerqâpnzfy chẳypsqng qua làgfor ma chưrcrdegmpng củxjmja ta thôenkzi.

Hi Môenkzng Tưrcrd thởgforgfori, cũsxsxng khôenkzng nóqjlai thêmjkem cáwpqzi gìkqpi, tay phảsvlgi nhoáwpqzng mộntgyt cáwpqzi, mộntgyt dung dịucqhch màgforu xanh da trờsxsxi trong trang bịucqh hiệgvzln ra trong tay củxjmja hắsuawn.

- Kiệgvzlt Sâpnzfm hộntgyi trưrcrdgforng, ngưrcrdơxdaxi xem bìkqpinh linh dưrcrdnuuoc tềubtkgfory.

Hi Môenkzng Tưrcrd đyerqem trang bịucqhqjla dung dịucqhch màgforu xanh da trờsxsxi tớegmpi, đyerqưrcrda cho Kiệgvzlt Sâpnzfm ởgfor đyerqwleri diệgvzln.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.