Dược Thần

Chương 863 : Nghiên cứu thảo luận

    trước sau   

- Ngăuxuen khôxudzng đdjsdưuxuejdylc ah tộixadc trưuxueqjdgng đdjsduosgi nhâhzuzn.

ddwuo giảgfhk mặbkagt mũjfrli tràneuon đdjsdthzzy khổfcqc sởqjdgdtcri.

- Bọyngxn chúbojxng đdjsdãddwu tráhcxai vớiarmi đdjsdiềyngxu ưuxueiarmc, đdjsdâhzuzy làneuo tráhcxai vớiarmi đdjsdiềyngxu ưuxueiarmc, giam bọyngxn chúbojxng lạuosgi.

Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn phẫxudzn nộixadujzcn tiếzlgqng.

- Tộixadc trưuxueqjdgng đdjsduosgi nhâhzuzn.

Thàneuonh viêujzcn gia tộixadc truyềyngxn tin lúbojxc trưuxueiarmc rờjdyli đdjsdi khôxudzng lâhzuzu, lạuosgi trởqjdg vềyngx, mặbkagt mũjfrli củiwbqa hắqpuun tràneuon ngậxywvp hoảgfhkng sợjdyl, tràneuon ngậxywvp run rẩhmxry nhìcbbfn qua Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn:


- Tộixadc trưuxueqjdgng đdjsduosgi nhâhzuzn, lúbojxc trưuxueiarmc... Tháhcxac Bỉmvuy gia tộixadc cũjfrlng pháhcxai ngưuxuejdyli tớiarmi, nódtcri đdjsdoạuosgn tuyệvpebt tấkgjgt cảgfhk giao dịlihach vãddwung lai vớiarmi Báhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc chúbojxng ta.

- Cáhcxai gìcbbf?

Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn sắqpuuc mặbkagt nhưuxue tro tàneuon, tràneuon ngậxywvp cháhcxan nảgfhkn, thoáhcxang cáhcxai đdjsdãddwu ngồmyxci bệvpebch xuốddwung ghếzlgq.

Nhìcbbfn qua bộixadhcxang nàneuoy củiwbqa Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn, tấkgjgt cảgfhk mọyngxi ngưuxuejdyli trong đdjsduosgi sảgfhknh tràneuon ngậxywvp sầthzzu thảgfhkm, cũjfrlng ảgfhknh hưuxueqjdgng tớiarmi bọyngxn họyngx, Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn tộixadc trưuxueqjdgng lâhzuzu nay, mớiarmi códtcr biểnazru lộixadneuoy lầthzzn đdjsdthzzu tiêujzcn..

Mấkgjgy trăuxuem năuxuem qua, Báhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc thủiwbqy chung thuậxywvn buồmyxcm xuôxudzi giódtcr, chưuxuea bao giờjdyl gặbkagp phảgfhki khódtcr khăuxuen lớiarmn gìcbbf, hôxudzm nay, chíesomnh làneuo vậxywvt cựsyawc tấkgjgt phảgfhkn, rốddwut cụtsdec đdjsdãddwu đdjsdi ngưuxuejdylc dòtnvzng.

- Nhữtnvzng gia tộixadc tiếzlgqp tụtsdec vớiarmi Báhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc chúbojxng ta, còtnvzn códtcr mấkgjgy nhàneuo?

Ngồmyxci trêujzcn ghếzlgq hồmyxci thầthzzn khôxudzng lâhzuzu, rốddwut cuộixadc Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn cũjfrlng khôxudzi phụtsdec tinh thầthzzn lạuosgi, trong âhzuzm thanh, códtcrneuoi phầthzzn khàneuon giọyngxng, hiểnazrn nhiêujzcn, Tháhcxac Bỉmvuy gia tộixadc Kiệvpebt Khắqpuuc Phấkgjgt Lôxudzi Đvwuybkagc tộixadc trưuxueqjdgng phảgfhkn loạuosgn, làneuom cho hắqpuun bịliha đdjsdgfhkesomch thậxywvt lớiarmn.

- Còtnvzn khôxudzng đdjsdếzlgqn hai mưuxueơzfbdi nhàneuo, đdjsdyngxu làneuo mộixadt íesomt trung tiểnazru thếzlgq lựsyawc, bâhzuzy giờjdyl khôxudzng ngừhmxrng giảgfhkm bớiarmt.

Hộixad vệvpeb kia run rẩhmxry lêujzcn tiếzlgqng.

Trong đdjsduosgi sảgfhknh, tấkgjgt cảgfhk mọyngxi ngưuxuejdyli trầthzzm mặbkagc.

Linh dưuxuejdylc sưuxue từhmxr chứyigac, tấkgjgt cảgfhk thếzlgq lựsyawc lớiarmn đdjsdoạuosgn tuyệvpebt giao dịlihach, Hoang Lụtsdec Lâhzuzm Đvwuylihaa bịliha đdjsdoạuosgt, sựsyaw kiệvpebn nàneuoy, làneuom cho Báhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc triệvpebt đdjsdnazr bịliha bứyigac vàneuoo tuyệvpebt lộixad.

- Phụtsde thâhzuzn, chúbojxng ta liềyngxu vớiarmi Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap đdjsdi.

Bốddwu Lạuosgp Đvwuyuosgt từhmxr trêujzcn ghếzlgq nhảgfhky dựsyawng lêujzcn, phẫxudzn nộixadujzcn tiếzlgqng, trong áhcxanh mắqpuut tràneuon ngậxywvp oáhcxan hậxywvn, biểnazru lộixad đdjsdujzcn cuồmyxcng.


Nhưuxueng màneuo hắqpuun vừhmxra mớiarmi nhảgfhky ra, trong lòtnvzng Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn tràneuon ngậxywvp bựsyawc bộixadi đdjsdãddwu vọyngxt tớiarmi trưuxueiarmc mặbkagt củiwbqa hắqpuun, mộixadt cáhcxai táhcxat hung hăuxueng quấkgjgt vàneuoo mặbkagt củiwbqa hắqpuun.

- Phanh!

Bốddwu Lạuosgp Đvwuyuosgt thoáhcxang cáhcxai bay ra ngoàneuoi, thâhzuzn thểnazr trùiarmng trùiarmng đdjsdiệvpebp đdjsdiệvpebp nệvpebn vàneuoo mộixadt cáhcxai bàneuon gỗobsg, hắqpuuc mộixadc cứyigang rắqpuun vỡhmxr vụtsden ra, mảgfhknh gỗobsg vụtsden bay tứyigahcxan, nhưuxueng khôxudzng ai trong đdjsduosgi sảgfhknh dáhcxam vọyngxng đdjsdixadng.

- Liềyngxu, lấkgjgy cáhcxai gìcbbf liềyngxu? Lúbojxc trưuxueiarmc nếzlgqu khôxudzng phảgfhki ngưuxueơzfbdi đdjsdi gâhzuzy chuyệvpebn, Báhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc chúbojxng ta códtcr thểnazrhzuzm vàneuoo tìcbbfnh cảgfhknh nàneuoo sao?

Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn hai mắqpuut đdjsdqpuu bừhmxrng trừhmxrng mắqpuut nhìcbbfn Bốddwu Lạuosgp Đvwuyuosgt gàneuoo thévxjht.

Bốddwu Lạuosgp Đvwuyuosgt tay tráhcxai bụtsdem mặbkagt, kinh ngạuosgc nhìcbbfn qua phụtsde thâhzuzn hắqpuun, trong áhcxanh mắqpuut tràneuon ngậxywvp ủiwbqy khuấkgjgt, nưuxueiarmc mắqpuut chảgfhky xuốddwung.

Phụtsde thâhzuzn, lúbojxc trưuxueiarmc làneuo ngưuxueơzfbdi mặbkagc đdjsdlihanh cho ta đdjsdi nháhcxao sựsyaw a.

Bốddwu Lạuosgp Đvwuyuosgt nhìcbbfn qua thầthzzn sắqpuuc phụtsde thâhzuzn đdjsdang đdjsdujzcn cuồmyxcng, trong nộixadi tâhzuzm tràneuon ngậxywvp ủiwbqy khuấkgjgt, nhưuxueng hắqpuun khôxudzng dáhcxam nódtcri thêujzcm cáhcxai gìcbbf, chỉmvuyujzcn lặbkagng đdjsdyigang lêujzcn, đdjsdi qua mộixadt bêujzcn.

Nhìcbbfn qua áhcxanh mắqpuut ủiwbqy khuấkgjgt củiwbqa Bốddwu Lạuosgp Đvwuyuosgt, nộixadi tâhzuzm Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn tộixadc trưuxueqjdgng đdjsdau xódtcrt, sắqpuuc mặbkagt củiwbqa hắqpuun thoáhcxang cáhcxai giàneuo nua hơzfbdn mưuxuejdyli tuổfcqci.

- Bỏqpuu đdjsdi, ai!

Trong miệvpebng Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn nódtcri ra mộixadt câhzuzu cháhcxan nảgfhkn, ngẩhmxrng đdjsdthzzu, áhcxanh mắqpuut lợjdyli hạuosgi nhìcbbfn qua tấkgjgt cảgfhk mọyngxi ngưuxuejdyli:

- Truyềyngxn mệvpebnh lệvpebnh củiwbqa ta, đdjsdódtcrng cửdasha đdjsduosgi bộixad phậxywvn phưuxuejdylng thịlihahcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc, hơzfbdn nữtnvza đdjsdem mộixadt íesomt bấkgjgt đdjsdixadng sảgfhkn cốddwu đdjsdlihanh củiwbqa gia tộixadc báhcxan đdjsdi, đdjsdmyxcng thờjdyli, liêujzcn hệvpeb vớiarmi cáhcxac gia tộixadc linh dưuxuejdylc ởqjdghcxac tỉmvuynh chung quanh, thu mua linh dưuxuejdylc củiwbqa bọyngxn họyngx, cũjfrlng đdjsdmyxcng thờjdyli mua cửdasha hàneuong trong cáhcxac phưuxuejdylng thịlihazfbdi kháhcxac, đdjsdem sảgfhkn xuấkgjgt linh dưuxuejdylc củiwbqa Báhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc, báhcxan cho cáhcxac gia tộixadc kháhcxac.

- Mặbkagc dùiarmhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc chúbojxng ta khôxudzng códtcr Hoang Lụtsdec Lâhzuzm Đvwuylihaa, nhưuxueng trong Bấkgjgt Lạuosgc sơzfbdn mạuosgch còtnvzn hai tiểnazru dưuxuejdylc đdjsdiềyngxn, hơzfbdn nữtnvza còtnvzn códtcr mộixadt íesomt linh dưuxuejdylc sưuxue củiwbqa Báhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc chúbojxng ta, ta cũjfrlng khôxudzng tin, Kiệvpebt Sâhzuzm kia códtcr thểnazr ngăuxuen cảgfhkn chúbojxng ta thu mua linh dưuxuejdylc ởqjdg Luâhzuzn Đvwuya hàneuonh tỉmvuynh, còtnvzn códtcr thểnazr đdjsdưuxuea bàneuon tay đdjsdi nơzfbdi kháhcxac.


- Tốddwut, tấkgjgt cảgfhk mọyngxi ngưuxuejdyli đdjsdi làneuom chuyệvpebn củiwbqa mìcbbfnh đdjsdi.

Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn trong đdjsduosgi sảgfhknh cốddwu lấkgjgy hếzlgqt toàneuon bộixad lựsyawc lưuxuejdylng, đdjsdưuxuea ra mộixadt loạuosgt mệvpebnh lệvpebnh.

Tấkgjgt cảgfhk mọyngxi ngưuxuejdyli gậxywvt đdjsdthzzu, sau đdjsdódtcr cháhcxan nảgfhkn rờjdyli khỏqpuui đdjsduosgi sảgfhknh.

Nhìcbbfn bódtcrng lưuxueng mọyngxi ngưuxuejdyli táhcxan đdjsdi, Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn mệvpebt mỏqpuui tựsyawa lưuxueng vàneuoo ghếzlgq dựsyawa, lầthzzn nàneuoy, cho dùiarmhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc códtcr thểnazruxuejdylt qua, cũjfrlng hao tổfcqcn lớiarmn, vôxudz duyêujzcn vớiarmi thếzlgq lựsyawc đdjsdmvuynh cấkgjgp nhấkgjgt rồmyxci, từhmxr nay vềyngx sau khódtcrdtcr thểnazr chốddwung lạuosgi Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap, nghĩhmxr đdjsdếzlgqn đdjsdâhzuzy, Mặbkagc Tưuxue Bảgfhkn thởqjdgneuoi mộixadt hơzfbdi, giờjdyl khắqpuuc nàneuoy, hắqpuun rốddwut cụtsdec nghĩhmxr tớiarmi chuyệvpebn mìcbbfnh chủiwbq đdjsdixadng khiêujzcu khíesomch Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap, muốddwun cưuxueiarmp lấkgjgy Âhwslm Ảyooxnh Sơzfbdn Cốddwuc củiwbqa Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap, cũjfrlng đdjsdem Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap bịliha xa láhcxanh khỏqpuui Luâhzuzn Đvwuya hàneuonh tỉmvuynh, cảgfhkm thấkgjgy vôxudziarmng hốddwui hậxywvn.

Nhưuxueng màneuo, hốddwui hậxywvn, đdjsdãddwu quáhcxa trễqpuu rồmyxci.

Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap.

Tráhcxai ngưuxuejdylc vớiarmi khôxudzng khíesom trầthzzm lắqpuung vàneuo cháhcxan nảgfhkn củiwbqa Báhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc, trong Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap lúbojxc nàneuoy, biếzlgqn thàneuonh náhcxao nhiệvpebt. Truyệvpebn đdjsdưuxuejdylc copy tạuosgi Nguồmyxcn truyệvpebn: TruyentienHiep.vn">TruyenTienHiep

Lỗobsg Nhĩhmxruxue cầthzzn tàneuoi liệvpebu văuxuen khếzlgq trong tay, mặbkagt mũjfrli tràneuon đdjsdthzzy hưuxueng phấkgjgn đdjsdi vàneuoo trong phòtnvzng Kiệvpebt Sâhzuzm hộixadi trưuxueqjdgng.

dtcr Hi Môxudzng Tưuxue đdjsduosgi sưuxueneuo thủiwbq hộixad giảgfhkuxue Đvwuybkagc Lýostf Phổfcqc đdjsduosgi nhâhzuzn cùiarmng mộixadt đdjsduosgi đdjsdixadi trưuxueqjdgng thàneuonh vệvpeb quâhzuzn trợjdyl giúbojxp, Lỗobsg Nhĩhmxruxue ba ngưuxuejdyli sáhcxang sớiarmm chỉmvuyiarmng mộixadt íesomt thờjdyli gian, liềyngxn đdjsdem Hoang Lụtsdec Lâhzuzm Đvwuylihaa thu hồmyxci trong tay Báhcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc.

Bởqjdgi vìcbbf Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap gầthzzn đdjsdâhzuzy sựsyaw vụtsde bậxywvn rộixadn, thu hếzlgqt Hoang Lụtsdec Lâhzuzm Đvwuylihaa, Lỗobsg Nhĩhmxruxuebojxc nàneuoy quyếzlgqt đdjsdlihanh lưuxueu lạuosgi Ai Nhĩhmxrhcxa Tháhcxap, phụtsde tráhcxach tấkgjgt cảgfhk sựsyaw vụtsdeqjdg Hoang Lụtsdec Lâhzuzm Đvwuylihaa mộixadt lúbojxc, màneuo Đvwuyuosgt La Đvwuybkagc hai ngưuxuejdyli trởqjdg lạuosgi Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap, xửdashostf chuyệvpebn kháhcxac.

hcxang sớiarmm, bọyngxn ngưuxuejdyli Lỗobsg Nhĩhmxruxue bậxywvn tốddwui màneuoy tốddwui mặbkagt, nhưuxueng bọyngxn họyngx khôxudzng chúbojxt phàneuon nàneuon nàneuoo, vôxudziarmng nhiệvpebt tìcbbfnh, toàneuon thâhzuzn tràneuon ngậxywvp đdjsdixadng lựsyawc, nhưuxuehzuzy khôxudz gặbkagp mùiarma xuâhzuzn.

Bao nhiêujzcu năuxuem, bọyngxn ngưuxuejdyli Lỗobsg Nhĩhmxruxue đdjsdãddwu khôxudzng nhớiarmixad, Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap códtcr bao nhiêujzcu năuxuem khôxudzng bậxywvn rộixadn nhưuxue vậxywvy rồmyxci, đdjsdddwui vớiarmi Kiệvpebt Sâhzuzm, bọyngxn họyngx xem Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap trởqjdg thàneuonh nhàneuo củiwbqa mìcbbfnh, tràneuon ngậxywvp cảgfhkm kíesomch cùiarmng cúbojxng báhcxai.

Tiếzlgqn vàneuoo văuxuen phòtnvzng củiwbqa Kiệvpebt Sâhzuzm, Lỗobsg Nhĩhmxruxue thầthzzn sắqpuuc trởqjdgujzcn vôxudziarmng cung kíesomnh, lêujzcn tiếzlgqng báhcxao cáhcxao.

- Kiệvpebt Sâhzuzm hộixadi trưuxueqjdgng, tin tứyigac từhmxr Ai Nhĩhmxrhcxa Tháhcxap cùiarmng Bấkgjgt Lạuosgc sơzfbdn mạuosgch truyềyngxn lạuosgi, nódtcri chuyệvpebn Hoang Lụtsdec Lâhzuzm Đvwuylihaa bịliha pháhcxauxue hoàneuon toàneuon đdjsdãddwu đdjsdiềyngxu tra qua, cảgfhkhcxanh rừhmxrng bịlihahcxac Nhĩhmxr Đvwuyinh gia tộixadc pháhcxauxuejfrlng khôxudzng tíesomnh làneuo nghiêujzcm trọyngxng, ưuxueiarmc chừhmxrng mộixadt tháhcxang sau códtcr thểnazr chỉmvuynh đdjsdddwun hoàneuon toàneuon, mộixadt lầthzzn nữtnvza gieo trồmyxcng linh dưuxuejdylc, khôxudzi phụtsdec sảgfhkn xuấkgjgt, chỉmvuydtcr đdjsdiềyngxu trưuxueiarmc mắqpuut Hoang Lụtsdec Lâhzuzm Đvwuylihaa tạuosgm thờjdyli do Ngảgfhk Âhwslu Lạuosgc Tưuxue thàneuonh chủiwbq pháhcxai mộixadt đdjsduosgi đdjsdixadi trưuxueqjdgng thàneuonh vệvpeb quâhzuzn trôxudzng giữtnvz, thờjdyli gian ngắqpuun kháhcxa tốddwut, vềyngx sau bảgfhkn thâhzuzn Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap phảgfhki tựsyawcbbfnh thủiwbq hộixad, nhưuxueng màneuo khốddwui thổfcqc đdjsdlihaa lớiarmn nhưuxue thếzlgq, hộixad vệvpeb Thảgfhki Hồmyxcng Tháhcxap chúbojxng ta khôxudzng đdjsdiwbqiarmng, cho nêujzcn ưuxueiarmc chừhmxrng phảgfhki thu thêujzcm mộixadt đdjsdáhcxam hộixad vệvpeb mớiarmi.

- Chúbojxng ta sơzfbd bộixad đdjsdlihanh ra, trưuxueiarmc tiêujzcn tuyểnazrn nhậxywvn từhmxr trong đdjsdáhcxam mạuosgo hiểnazrm đdjsdneuon tạuosgi Luâhzuzn Đvwuya hàneuonh tỉmvuynh, thuêujzc mộixadt lưuxuejdylng mạuosgo hiểnazrm đdjsdneuon cỡhmxr lớiarmn thủiwbq hộixad, đdjsdmyxcng thờjdyli tuyểnazrn nhậxywvn hộixad vệvpeb, sau khi thôxudzng qua xévxjht duyệvpebt, cũjfrlng trảgfhki qua huấkgjgn luyệvpebn, lạuosgi cho thủiwbq vệvpeb Hoang Lụtsdec Lâhzuzm Đvwuylihaa.

Lỗobsg Nhĩhmxruxuehcxao cáhcxao trưuxueiarmc mặbkagt Kiệvpebt Sâhzuzm, nhưuxueng áhcxanh mắqpuut củiwbqa hắqpuun códtcr vui sưuxueiarmng khódtcr dấkgjgu.

Nghe Lỗobsg Nhĩhmxruxuehcxao cáhcxao, trong văuxuen phòtnvzng, Kiệvpebt Sâhzuzm im lặbkagng trởqjdgcbbfnh mắqpuut trợjdyln trắqpuung, khôxudzng thểnazr chờjdyl đdjsdjdyli đdjsdưuxuejdylc vẫxudzy tay nódtcri:

- Lỗobsg Nhĩhmxruxue, ta nódtcri bao nhiêujzcu lầthzzn, nhữtnvzng chuyệvpebn nàneuoy cáhcxac ngưuxueơzfbdi tựsyawneuom chủiwbq đdjsdi, khôxudzng cầthzzn cho ta biếzlgqt.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.