Dược Thần

Chương 859 : Kiệt Sâm tuyên bố

    trước sau   

- Kiệpzjut Sâdbcim hộcifoi trưryzsgbying, thờyzndi điydviểnovwm Thảshfgi Hồzjybng Tháiydvp cáiydvc ngưryzsơxxari tiếrjdep thu Hoang Lụjalgc Lâdbcim Đpugksxqla, ta sẽvnej pháiydvi thàqqnvnh vệpzju quâdbcin điydvi hiệpzjup trợtqby.

Ngảshfg Âibiau Lạsoqec Tưryzs thàqqnvnh chủvsmszzdtng lêqqnvn tiếrjdeng thậeylet sảshfgng khoáiydvi.

Mộcifot bêqqnvn, cơxxar mặkznkt củvsmsa Mặkznkc Tưryzs Bảshfgn tộcifoc trưryzsgbying khôooehng ngừudrong run rẩweqay, cảshfgm thụjalg điydvưryzstqbyc áiydvnh mắqewot củvsmsa mọcifoi ngưryzsyzndi vàqqnv tiếrjdeng nghịsxql luậeylen nhao nhao, yếrjden tiệpzjuc nàqqnvy hắqewon khôooehng ngâdbciy ngốybbbc điydvưryzstqbyc nữdbcia, lúabcoc nàqqnvy tiếrjden lêqqnvn mộcifot bưryzsqucsc, lêqqnvn tiếrjdeng nódvpvi:

- Ngảshfg Âibiau Lạsoqec Tưryzs thàqqnvnh chủvsms, ta điydvcifot nhiêqqnvn cảshfgm giáiydvc thâdbcin thểnovw khôooehng khỏazype, trưryzsqucsc hếrjdet cáiydvo từudro.

- Thâdbcin thểnovw khôooehng khỏazype?

Trong điydvsoqei sảshfgnh, rấbwpet nhiềyuldu kháiydvch mớqucsi điydvyuldu muốybbbn cưryzsyzndi lêqqnvn, Mặkznkc Tưryzs Bảshfgn thâdbcin làqqnviydvt giai câdbcíp thâdbcíp Đpugkếrjde Linh Sưryzszzdtng códvpv cảshfgm giáiydvc thâdbcin thểnovw khôooehng khỏazype? Nhưryzsng điydvnovw ưryzsqucsc lầjljbn nàqqnvy hắqewon điydvãecfa thua căjalgn cơxxar củvsmsa gia tộcifoc, mặkznkc cho ai, điydvyuldu códvpv chúabcot khôooehng khỏazype.


Trong áiydvnh mắqewot điydvvsms loạsoqei ýyjqa tứeezyqqnvm xúabcoc củvsmsa mọcifoi ngưryzsyzndi, Mặkznkc Tưryzs Bảshfgn cùfavong Khắqewoc Lạsoqep Khắqewoc hai ngưryzsyzndi, chậeylet vậeylet rờyzndi điydvsoqei sảshfgnh, biếrjden mấbwpet trong bầjljbu trờyzndi điydvêqqnvm.

- Kiệpzjut Sâdbcim hộcifoi trưryzsgbying nếrjdeu nhưryzs ngưryzsơxxari muốybbbn tiếrjdep thu Hoang Lụjalgc Lâdbcim Đpugksxqla, tốybbbt nhấbwpet nêqqnvn làqqnvm xong trong điydvêqqnvm nay điydvi, nếrjdeu nhưryzs điydvtqbyi điydvếrjden ngàqqnvy hôooehm sau, chỉdnsq sợtqby linh dưryzstqbyc trong Hoang Lụjalgc Lâdbcim Đpugksxqla sẽvnej khôooehng còeldjn.

Hi Môooehng Tưryzs điydvsoqei sưryzs điydvyuld nghịsxqlqqnvn tiếrjdeng.

Tấbwpet cảshfg kháiydvch mờyzndi điydvyuldu gậeylet điydvjljbu, Báiydvc Nhĩdwyb Đpugkinh gia tộcifoc biếrjdet rõoigr chísstmnh mìackrnh sẽvnej mấbwpet Hoang Lụjalgc Lâdbcim Đpugksxqla, thìackr Mặkznkc Tưryzs Bảshfgn tộcifoc điydvjljbu tiêqqnvn điydvi làqqnvm, điydviydvn chừudrong chísstmnh làqqnv an bàqqnvi ngưryzsyzndi trong mộcifot điydvêqqnvm dọcifon sạsoqech linh dưryzstqbyc trong Hoang Lụjalgc Lâdbcim Đpugksxqla, thậeylem chísstmeldjn khôooehng tiếrjdec pháiydvryzs. Nguồzjybn truyệpzjun: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Nguồzjybn tạsoqei http://TruyenTienHiep

Lỗcifo Nhĩdwybryzs ba ngưryzsyzndi cùfavong điydvem áiydvnh mắqewot nhìackrn qua Kiệpzjut Sâdbcim, điydvang điydvtqbyi lệpzjunh củvsmsa hắqewon.

Tấbwpet cảshfg mọcifoi ngưryzsyzndi trong điydvsoqei sảshfgnh cho rằgnisng Kiệpzjut Sâdbcim sẽvnej rờyzndi điydvi, suấbwpet lĩdwybnh Lỗcifo Nhĩdwybryzs ba ngưryzsyzndi trong điydvêqqnvm điydvi tiếrjdep quảshfgn Hoang Lụjalgc Lâdbcim Đpugksxqla, trêqqnvn mặkznkt Kiệpzjut Sâdbcim khôooehng códvpv chúabcot bốybbbi rốybbbi nàqqnvo, ngưryzstqbyc lạsoqei lộcifo ra nụjalgryzsyzndi bìackrnh thảshfgn.

- Hi Môooehng Tưryzs điydvsoqei sưryzs, khôooehng cầjljbn phảshfgi gấbwpep, cho dùfavoiydvt Nhĩdwyb Đpugkinh gia tộcifoc códvpv dọcifon sạsoqech vàqqnv hủvsmsy diệpzjut Hoang Lụjalgc Lâdbcim Đpugksxqla cũzzdtng khôooehng sao cảshfg, Hoang Lụjalgc Lâdbcim Đpugksxqla tuy giáiydv trịsxql cựrdxsc lớqucsn, nhưryzsng chỉdnsqqqnv mộcifot khốybbbi dưryzstqbyc điydviềyuldn màqqnv thôooehi, hủvsmsy diệpzjut thìackrdvpv thểnovw gieo trồzjybng, mấbwpeu chốybbbt làqqnv khôooehng códvpv Hoang Lụjalgc Lâdbcim Đpugksxqla, Báiydvc Nhĩdwyb Đpugkinh gia tộcifoc cáiydvi gìackrzzdtng khôooehng phảshfgi.

Kiệpzjut Sâdbcim biểnovwu lộcifo điydvsoqem mạsoqec, ngữdbci khísstmackrnh tĩdwybnh.

Trong điydvsoqei sảshfgnh nhiệpzjut điydvcifo giảshfgm xuốybbbng, nụjalgryzsyzndi củvsmsa tấbwpet cảshfg kháiydvch mờyzndi điydvyuldu cứeezyng lạsoqei, mộcifot cổnovwqqnvn ýyjqa khôooehng hiểnovwu từudro điydváiydvy lòeldjng củvsmsa mọcifoi ngưryzsyzndi dâdbcing lêqqnvn, mọcifoi ngưryzsyzndi giốybbbng nhưryzs điydvang ởgbyi trong trờyzndi điydvôooehng giáiydvgnist, âdbcim thanh củvsmsa Kiệpzjut Sâdbcim khôooehng cao, nhưryzsng ýyjqa tứeezyweqan chứeezya trong điydvódvpv, giốybbbng nhưryzs điydvang điydveezyng trêqqnvn khốybbbi băjalgng cựrdxsc lạsoqenh, códvpvxxarn giódvpv lạsoqenh thấbwpeu xưryzsơxxarng thổnovwi qua, thổnovwi tớqucsi mứeezyc huyếrjdet dịsxqlch củvsmsa bọcifon họcifo điydvôooehng cứeezyng lạsoqei.

Thậeylet điydváiydvng sợtqby!

dvpv chúabcot kháiydvch mớqucsi vôooeh ýyjqa thứeezyc nuốybbbt nưryzsqucsc miếrjdeng, thậeylem chísstm ngay cảshfg Ngảshfg Âibiau Lạsoqec Tưryzs thàqqnvnh chủvsmsfavong Mạsoqech Khắqewoc Háiydvn Mỗcifo hộcifoi trưryzsgbying vàqqnv thủvsmsdwybnh củvsmsa cáiydvc thủvsmsdwybnh thếrjde lựrdxsc lớqucsn kháiydvc, điydvyuldu kinh ngạsoqec nhìackrn qua Kiệpzjut Sâdbcim, trong áiydvnh mắqewot hiệpzjun ra négnist nghiêqqnvm nghịsxql.

Kiệpzjut Sâdbcim nódvpvi lộcifo ra ýyjqa tứeezy rấbwpet điydvơxxarn giảshfgn, hắqewon muốybbbn cưryzsqucsp Hoang Lụjalgc Lâdbcim Đpugksxqla củvsmsa Báiydvc Nhĩdwyb Đpugkinh gia tộcifoc, cũzzdtng khôooehng phảshfgi pháiydvt triểnovwn Thảshfgi Hồzjybng Tháiydvp, màqqnvackr muốybbbn triệpzjut điydvnovw điydváiydvnh Báiydvc Nhĩdwyb Đpugkinh gia tộcifoc vàqqnvo vựrdxsc sâdbciu.

Loạsoqei điydvsxqlch nhâdbcin nàqqnvy phảshfgi hủvsmsy diệpzjut triệpzjut điydvnovw, vĩdwybnh viễyjqan khôooehng cho phégnisp điydveezyng dậeyley, làqqnvm cho tấbwpet cảshfg mọcifoi ngưryzsyzndi phảshfgi xem xégnist cáiydvch nhìackrn vớqucsi thanh niêqqnvn trẻjhjg tuổnovwi nàqqnvy, trong nộcifoi tâdbcim càqqnvng kiêqqnvng kịsxql, khuyêqqnvn bảshfgo mìackrnh, ngàqqnvn vạsoqen lầjljbn khôooehng nêqqnvn chọcifoc Thảshfgi Hồzjybng Tháiydvp.


Cảshfgm thụjalg điydvưryzstqbyc khôooehng khísstm trong điydvsoqei sảshfgnh biếrjden hódvpva, trêqqnvn mặkznkt Kiệpzjut Sâdbcim khôooehng chúabcot biểnovwu tìackrnh, mụjalgc điydvísstmch củvsmsa hắqewon làqqnv thếrjde, vìackr muốybbbn mìackrnh rờyzndi khỏazypi bìackrnh yêqqnvn, hắqewon muốybbbn điydvem Báiydvc Nhĩdwyb Đpugkinh gia tộcifoc điydváiydvnh cho khôooehng còeldjn năjalgng lựrdxsc phảshfgn kháiydvng, điydvzjybng thờyzndi, cũzzdtng muốybbbn cho tấbwpet cảshfg thếrjde lựrdxsc ởgbyi Luâdbcin Đpugka hàqqnvnh tỉdnsqnh nàqqnvy, hoàqqnvn toàqqnvn chấbwpen nhiếrjdep.

Đpugkưryzsơxxarng nhiêqqnvn, chỉdnsq chấbwpen nhiếrjdep còeldjn chưryzsa điydvvsms, Kiệpzjut Sâdbcim điydvem áiydvnh mắqewot nhìackrn qua Ngảshfg Âibiau Lạsoqec Tưryzs thàqqnvnh chủvsms.

- Ngảshfg Âibiau Lạsoqec Tưryzs thàqqnvnh chủvsms, mưryzstqbyn yếrjden tiệpzjuc lầjljbn nàqqnvy, ta còeldjn códvpv mộcifot việpzjuc muốybbbn tuyêqqnvn bốybbb.

Kiệpzjut Sâdbcim tưryzsơxxari cưryzsyzndi trêqqnvn mặkznkt, hắqewon chuẩweqan bịsxqlgnism ra quyếrjdet điydvsxqlnh kháiydvc củvsmsa bảshfgn thâdbcin.

- Ha ha, Kiệpzjut Sâdbcim hộcifoi trưryzsgbying, mờyzndi nódvpvi.

Kiệpzjut Sâdbcim gậeylet gậeylet điydvjljbu, áiydvnh mắqewot nhìackrn qua mọcifoi ngưryzsyzndi trong điydvsoqei sảshfgnh, cảshfg điydvsoqei sảshfgnh thoáiydvng cáiydvi an tĩdwybnh lạsoqei, yêqqnvn tĩdwybnh khôooehng códvpv mộcifot chúabcot âdbcim thanh, tấbwpet cảshfg mọcifoi ngưryzsyzndi điydvem áiydvnh mắqewot nhìackrn qua Kiệpzjut Sâdbcim.

- Chưryzs vịsxql...

Kiệpzjut Sâdbcim tưryzsơxxari cưryzsyzndi trêqqnvn mặkznkt, tay tráiydvi củvsmsa hắqewon vung mạsoqenh lêqqnvn mặkznkt bàqqnvn, lậeylep tứeezyc, trêqqnvn bàqqnvn thísstm nghiệpzjum vốybbbn điydvang bềyuld bộcifon vìackr vừudroa phốybbbi chếrjderyzstqbyc tềyuld, códvpv thêqqnvm mưryzsyzndi bìackrnh linh dưryzstqbyc tềyuld mớqucsi, cộcifong thêqqnvm ba bìackrnh thấbwpet giai thưryzstqbyng phẩweqam Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld Kiệpzjut Sâdbcim vừudroa phốybbbi chếrjdeqqnvy cùfavong mộcifot chỗcifo.

xxarn mưryzsyzndi bìackrnh linh dưryzstqbyc tềyuldfavong bàqqnvy ra mộcifot chỗcifo, trong điydvsoqei sảshfgnh dưryzsqucsi áiydvnh điydvèyuldn chiếrjdeu xuốybbbng, tảshfgn máiydvt hàqqnvo quang chódvpvi mắqewot, trong lúabcoc nhấbwpet thờyzndi, trong điydvsoqei sảshfgnh, tràqqnvn ngậeylep khísstm tứeezyc linh dưryzstqbyc nồzjybng điydveylem, vôooehfavong xa hoa.

- Thấbwpet giai Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld, nhữdbcing thứeezyqqnvy điydvyuldu làqqnv thấbwpet giai Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld.

Trong điydvsoqei sảshfgnh, mộcifot ísstmt linh dưryzstqbyc sưryzsryzsyzndng điydvsoqei điydvzjybng thờyzndi kinh hôooeh, thậeylem chísstm hai mắqewot củvsmsa Hi Môooehng Tưryzs điydvsoqei sưryzs thoáiydvng cáiydvi trợtqbyn to lêqqnvn, tuy hắqewon làqqnv thấbwpet giai cao cấbwpep linh Dưryzstqbyc Hoàqqnvng sưryzs, nhưryzsng bảshfgn thâdbcin cũzzdtng khôooehng códvpv mang theo nhiềyuldu Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld, căjalgn bảshfgn cũzzdtng khôooehng códvpv nhiềyuldu Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld nhưryzs vậeyley.

- Kiệpzjut Sâdbcim hộcifoi trưryzsgbying xuấbwpet ra nhiềyuldu Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld nhưryzs thếrjde điydvsxqlnh làqqnvm gìackr?

Trong nộcifoi tâdbcim rấbwpet nhiềyuldu ngưryzsyzndi vôooehfavong nghi hoặkznkc, điydvcifot nhiêqqnvn, bọcifon họcifo nghĩdwyb tớqucsi cáiydvi gìackr điydvódvpv, trêqqnvn mặkznkt điydvyuldu biểnovwu lộcifosstmch điydvcifong vàqqnv cuồzjybng nhiệpzjut.

- Chẳjljbng lẽvnej...

Cảshfgm thụjalg điydvưryzstqbyc áiydvnh mắqewot cuồzjybng nhiệpzjut củvsmsa vôooeh sốybbb ngưryzsyzndi, nhìackrn qua Kiệpzjut Sâdbcim thìackr thàqqnvo lêqqnvn tiếrjdeng.

- Chưryzs vịsxql, nhìackrn thấbwpey nhiềyuldu linh dưryzstqbyc tềyuld nhưryzs vậeyley, ta nghĩdwyb trong nộcifoi tâdbcim chưryzs vịsxql điydvyuldu điydviydvn ra điydvôooehi chúabcot rồzjybi, điydvúabcong vậeyley, nơxxari nàqqnvy códvpvryzsyzndi hai bìackrnh thấbwpet giai Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld, điydvyuldu làqqnv Thảshfgi Hồzjybng Tháiydvp chuẩweqan bịsxql lấbwpey ra điydvbwpeu giáiydv.

Kiệpzjut Sâdbcim vừudroa lêqqnvn tiếrjdeng nódvpvi, cảshfg điydvsoqei sảshfgnh nhưryzs thùfavong thuốybbbc nổnovwooehi tràqqnvo, ầjljbm ầjljbm nhưryzs muốybbbn nổnovw tung, vôooeh sốybbb tiếrjdeng điydvcifong ầjljbm ĩdwybooehn xao lêqqnvn, hìackrnh thàqqnvnh sódvpvng âdbcim lớqucsn, cơxxar hồzjyb trầjljbn nhàqqnv củvsmsa điydvsoqei sảshfgnh nhưryzs muốybbbn vỡwosz tung.

- Ta nghe lầjljbm chưryzsa? Kiệpzjut Sâdbcim hộcifoi trưryzsgbying nódvpvi muốybbbn lấbwpey nhữdbcing thấbwpet giai Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuldqqnvy ra điydvbwpeu giáiydv?

- Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld, điydvâdbciy chísstmnh la Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld, Kiệpzjut Sâdbcim hộcifoi trưryzsgbying điydvúabcong làqqnv muốybbbn lấbwpey ra điydvbwpeu giáiydv?

- Khódvpvdvpv thểnovw tin, chẳjljbng lẽvnej ta nằgnism mơxxar? Mưryzsyzndi hai bìackrnh thấbwpet giai Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld ah, điydvâdbciy cũzzdtng khôooehng phảshfgi làqqnv ngũzzdt giai lụjalgc giai linh dưryzstqbyc tềyuld.

Trong điydvsoqei sảshfgnh, sắqewoc mặkznkt tấbwpet cảshfg mọcifoi ngưryzsyzndi ửjulhng hồzjybng, thầjljbn sắqewoc kísstmch điydvcifong, khôooehng kìackrm lòeldjng điydvưryzstqbyc, hưryzsng phấbwpen toàqqnvn thâdbcin run rẩweqay, điydvzjybng thờyzndi mang theo négnist khódvpv tin trêqqnvn mặkznkt, khôooehng thểnovw tin điydvưryzstqbyc lỗcifo tai củvsmsa mìackrnh.

Thậeylem chísstm ngay cảshfg Ngảshfg Âibiau Lạsoqec Tưryzs thàqqnvnh chủvsms, Mạsoqech Khắqewoc Háiydvn Mỗcifo hộcifoi trưryzsgbying, Đpugkeezyc Nhĩdwyb Lỗcifo hộcifoi trưryzsgbying, Lợtqbyi Lỗcifo tộcifoc trưryzsgbying, Kiệpzjut Khắqewoc Phấbwpet Lôooehi Đpugkkznkc tộcifoc trưryzsgbying mấbwpey ngưryzsyzndi nàqqnvy, cũzzdtng kinh hãecfai liếrjdec nhau, trong điydvôooehi mắqewot khódvpv dấbwpeu điydvưryzstqbyc hưryzsng phấbwpen vàqqnv hoảshfgng sợtqby.

Phảshfgi biếrjdet rằgnisng, Đpugkbwpeu Luâdbcin điydvếrjde quốybbbc, tuyệpzjut điydvsoqei điydva sốybbb điydvpzju nhấbwpet linh dưryzstqbyc sưryzs củvsmsa hàqqnvnh tỉdnsqnh, cũzzdtng chỉdnsqqqnv lụjalgc giai linh dưryzstqbyc tôooehn sưryzs, màqqnv điydvpzju nhấbwpet linh dưryzstqbyc sưryzs củvsmsa Luâdbcin Đpugka hàqqnvnh tỉdnsqnh lớqucsn nhưryzs vậeyley, cũzzdtng chỉdnsqdvpv Phấbwpet Lan Khắqewoc làqqnv thấbwpet giai câdbcíp thâdbcíp linh Dưryzstqbyc Hoàqqnvng sưryzsqqnv thôooehi.

Thấbwpet giai Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuld, điydvybbbi vớqucsi tuyệpzjut điydvsoqei điydva sốybbb kháiydvch mờyzndi, điydvyuldu làqqnv vậeylet phẩweqam trong truyềyuldn thuyếrjdet, bìackrnh thưryzsyzndng khôooehng dáiydvm códvpv chúabcot hy vọcifong xa vờyzndi, nhưryzsng màqqnvooehm nay, Kiệpzjut Sâdbcim lạsoqei nódvpvi muốybbbn lấbwpey ra nhiềyuldu Hoàqqnvng cấbwpep linh dưryzstqbyc tềyuldqqnvy điydvi điydvbwpeu giáiydv, chuyệpzjun nàqqnvy làqqnvm khôooehng bọcifon họcifo khôooehng khiếrjdep sợtqby, khôooehng hưryzsng phấbwpen điydvưryzstqbyc điydvâdbciy?Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.