Dược Thần

Chương 857 : Khảo vấn bản tâm (1)

    trước sau   

Trong đevgiojaoi sảzxqunh, trong miệenhqng Mặdeqhc Tưrqga Bảzxqun pháhafdt ra tiếrqging hôtlwo đevgiypcrn cuồnohzng.

Sắbokuc mặdeqht củnfyva hắbokun dữppyq tợozdhn, thầnvpfn tháhafdi đevgiypcrn cuồnohzng, hắbokun khôtlwong thểyxrm khôtlwong đevgiypcrn cuồnohzng, thua trậvcron nàukusy, căypcrn cứzoadukuso ưrqgazaqlc đevgieajynh trưrqgazaqlc đevgióxygr, Báhafdc Nhĩztad Đujzxinh gia tộohjec củnfyva hắbokun sẽnfyv mấxoqdt đevgii quyềdzoln khốxkxtng chếrqgi Hoang Lụkcwlc Lâffxem Đujzxeajya, chuyệenhqn nàukusy làukusm sao khôtlwong khiếrqgin hắbokun sợozdhvdpri tứzoadc giậvcron chứzoad.

Trong đevgiojaoi sảzxqunh, rấxoqdt nhiềdzolu kháhafdch mờhoifi linh dưrqgaozdhc sưrqga lộohje ra thầnvpfn sắbokuc vôtlwowzqzng khinh thưrqgahoifng, đevgixkxti vớzaqli lờhoifi nóxygri củnfyva Mặdeqhc Tưrqga Bảzxqun, càukusng xìjiljrvzti khôtlwon quan tâffxem.

Khôtlwong tíqlirnh phốxkxti chếrqgi mộohjet lầnvpfn? Mặdeqhc Tưrqga Bảzxqun nàukusy ngay cảzxqu linh dưrqgaozdhc sưrqgarvztng khôtlwong phảzxqui, cóxygrrqgahafdch gìjiljxygri ra lờhoifi nhưrqga vậvcroy? Kiệenhqt Sâffxem cũrvztng khôtlwong cóxygr phâffxen ra ba lưrqgaozdht chếrqgi biếrqgin ra ba bìjiljnh linh dưrqgaozdhc tềdzol kháhafdc nhau, màukusukus đevginohzng thờhoifi chếrqgi biếrqgin ra ba bìjiljnh thấxoqdt giai thưrqgaozdhng phẩghefm linh dưrqgaozdhc tềdzol, từtarxkcwl luậvcron, hoàukusn toàukusn xem nhưrqga mộohjet lầnvpfn phốxkxti chếrqgi, cho bấxoqdt cứzoad linh dưrqgaozdhc sưrqgaukuso nhậvcron đevgieajynh, cũrvztng sẽnfyvxygr kếrqgit quảzxqu nhưrqga vậvcroy.

Nhưrqgang bọbdghn họbdgh khôtlwong cóxygrypcrn tiếrqging, đevgiâffxey làukus hai đevgiojaoi siêypcru cấxoqdp thếrqgi lựebxkc củnfyva Luâffxen Đujzxa hàukusnh tỉevvunh tranh đevgixoqdu vớzaqli nhau, tuy bọbdghn họbdghxygr thểyxrm tham gia yếrqgin hộohjei, thếrqgi lựebxkc sau lưrqgang khôtlwong nhỏcrui, nhưrqgang so sáhafdnh vớzaqli Báhafdc Nhĩztad Đujzxinh gia tộohjec cùwzqzng vớzaqli Thảzxqui Hồnohzng Tháhafdp làukus hai siêypcru cấxoqdp thếrqgi lựebxkc củnfyva Luâffxen Đujzxa hàukusnh tỉevvunh, vẫfgkln cóxygr chêypcrnh lệenhqch thậvcrot lớzaqln.

Trong đevgiojaoi sảzxqunh hoàukusn toàukusn yêypcrn tĩztadnh lạojaoi, khôtlwong ngưrqgahoifi nàukuso dáhafdm lêypcrn tiếrqging, cũrvztng khôtlwong cóxygr ai dáhafdm đevgiohjeng đevgivcroy.


Trong đevgiojaoi sảzxqunh, sắbokuc mặdeqht Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqgahafdi nhợozdht, thầnvpfn sắbokuc củnfyva hắbokun khôtlwong còzoadn kíqlirch đevgiohjeng nhưrqga trưrqgazaqlc, áhafdnh mắbokut bìjiljnh tĩztadnh đevgii vềdzol phíqlira Kiệenhqt Sâffxem giữppyqa đevgiojaoi sảzxqunh, màukusppyq phíqlira sau hắbokun, trung niêypcrn nhâffxen sắbokuc mặdeqht lạojaonh lùwzqzng đevgii theo hắbokun, đevgiãvdpr đevgii đevgiếrqgin phíqlira trưrqgazaqlc.

Cửafgd đevgiohjeng củnfyva Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqga, lậvcrop tứzoadc hấxoqdp dẫfgkln áhafdnh mắbokut củnfyva tấxoqdt cảzxqu kháhafdch mờhoifi ởppyq đevgiâffxey.

- Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqga muốxkxtn làukusm gìjilj?

- Chẳcruing lẽnfyv hắbokun khôtlwong cam lòzoadng nhậvcron thua?

Trong lòzoadng mọbdghi ngưrqgahoifi đevgidzolu khôtlwong tựebxk chủnfyv xuấxoqdt hiệenhqn nghi hoặdeqhc, màukusffxeu trong đevgiáhafdy mắbokut Mặdeqhc Tưrqga Bảzxqun cùwzqzng Phấxoqdt Lan Khắbokuc hai ngưrqgahoifi, cóxygr mộohjet tia vui mừtarxng lộohje ra.

Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqgaukus ngưrqgahoifi đevgidzol xuấxoqdt lầnvpfn quyếrqgit đevgixoqdu nàukusy, hắbokun cóxygr kháhafdt vọbdghng vớzaqli Mệenhqnh Tinh Thảzxquo, tuyệenhqt đevgixkxti sẽnfyv khôtlwong dễqlirukusng nhậvcron thua, dùwzqzng thâffxen phậvcron đevgiếrqgi quốxkxtc linh dưrqgaozdhc sưrqga việenhqn đevgiojaoi sưrqga củnfyva hắbokun, thấxoqdt giai cao cấxoqdp linh Dưrqgaozdhc Hoàukusng sưrqga, chỉevvu cầnvpfn hắbokun khôtlwong nhậvcron thua, khôtlwong thừtarxa nhậvcron lầnvpfn phốxkxti chếrqgiukusy củnfyva Kiệenhqt Sâffxem, cho dùwzqzukus Ngảzxqu Âygeuu Lạojaoc Tưrqga thàukusnh chủnfyv, cũrvztng khôtlwong nóxygri đevgiưrqgaozdhc cáhafdi gìjilj.

Bởppyqi nhưrqga vậvcroy, nhữppyqng cảzxqui cọbdghbdghc trưrqgazaqlc sẽnfyv qua đevgii, Hoang Lụkcwlc Lâffxem Đujzxeajya củnfyva gia tộohjec hắbokun đevgiưrqgaozdhc bảzxquo trụkcwl, nếrqgiu Kiệenhqt Sâffxem khôtlwong phụkcwlc, chỉevvuxygr thểyxrmjiljm đevgiếrqgi quốxkxtc, tìjiljm Linh Dưrqgaozdhc Sưrqga tháhafdp, nhưrqgang đevgiếrqgi quốxkxtc tuyệenhqt đevgixkxti khôtlwong bao giờhoifxygr khuynh hưrqgazaqlng thếrqgi lựebxkc bêypcrn ngoàukusi màukus giảzxqui quyếrqgit ngưrqgahoifi củnfyva mìjiljnh, bởppyqi nhưrqga vậvcroy...

Trong nộohjei tâffxem củnfyva Mặdeqhc Tưrqga Bảzxqun suy nghĩztad mộohjet cáhafdch nhanh chóxygrng, lậvcrop tứzoadc, thờhoifi đevgiiểyxrmm mấxoqdu chốxkxtt nhấxoqdt, trong áhafdnh mắbokut toáhafdt ra kinh hỉevvu, nhưrqgang khôtlwong đevgiozdhi hắbokun vui mừtarxng quáhafdffxeu, thầnvpfn sắbokuc củnfyva hắbokun ngâffxey ngốxkxtc. Bạojaon đevgiang xem tạojaoi Nguồnohzn truyệenhqn: TruyentienHiep.vn">TruyenTienHiep - Nguồnohzn truyệenhqn: TruyentienHiep.vn

- Ta thua, Kiệenhqt Sâffxem hộohjei trưrqgappyqng, lầnvpfn quyếrqgit đevgixoqdu linh dưrqgaozdhc nàukusy, làukus Hi Môtlwong Tưrqga ta thua, Kiệenhqt Sâffxem hộohjei trưrqgappyqng tạojaoo nghệenhq phưrqgaơjtoung diệenhqn linh dưrqgaozdhc họbdghc, tạojaoi hạojao cảzxqum giáhafdc bộohjei phụkcwlc thậvcrot sâffxeu, cam báhafdi hạojao phong.

Trong đevgiojaoi sảzxqunh, Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqga đevgii tớzaqli trưrqgazaqlc mặdeqht củnfyva Kiệenhqt Sâffxem, sau khi cẩghefn thậvcron cảzxqum giáhafdc ba bìjiljnh linh dưrqgaozdhc tềdzol trưrqgazaqlc mặdeqht Kiệenhqt Sâffxem, trong miệenhqng nóxygri ra lờhoifi từtarx đevgiáhafdy lòzoadng.

Đujzxnohzng thờhoifi, tay phảzxqui củnfyva hắbokun duỗjhkei ra, bìjiljnh thấxoqdt giai thưrqgaozdhng phẩghefm Đujzxeajya Hoàukusng dưrqgaozdhc tềdzol hắbokun phốxkxti chếrqgibdghc trưrqgazaqlc, lậvcrop tứzoadc ra hiệenhqn trong tay hắbokun, đevgiưrqgaa vềdzol phíqlira Kiệenhqt Sâffxem.

- Kiệenhqt Sâffxem hộohjei trưrqgappyqng, ta nóxygri rồnohzi, nếrqgiu nhưrqga ta thua, ta sẽnfyv bồnohzi mộohjet bìjiljnh thấxoqdt giai Hoàukusng cấxoqdp linh dưrqgaozdhc tềdzol cho ngưrqgaơjtoui, đevgiâffxey làukusjiljnh thấxoqdt giai thưrqgaozdhng phẩghefm Đujzxeajya Hoàukusng dưrqgaozdhc tềdzol ta phốxkxti chếrqgibdghc trưrqgazaqlc, ta đevgiãvdpr thua trậvcron, cho nêypcrn nóxygr sẽnfyvukus vậvcrot bồnohzi thưrqgahoifng đevgideqht cưrqgaozdhc.

Hi Môtlwong Tưrqgajiljnh tĩztadnh lêypcrn tiếrqging, nhưrqgang thầnvpfn sắbokuc củnfyva hắbokun, lạojaoi tràukusn ngậvcrop mỏcruii mệenhqt, trong nháhafdy mắbokut giàukus đevgii mấxoqdy tuổujzxi.


- Cáhafdi nàukusy...

Cửafgd đevgiohjeng củnfyva Hi Môtlwong Tưrqga, làukusm cho tấxoqdt cảzxqu kháhafdch mờhoifi ởppyq đevgiâffxey kinh ngạojaoc tớzaqli ngâffxey ngưrqgahoifi, thờhoifi đevgiiểyxrmm Hi Môtlwong Tưrqga đevgii vềdzol phíqlira Kiệenhqt Sâffxem, trong nộohjei tâffxem củnfyva bọbdghn họbdgh đevgiãvdprxygr nhiềdzolu suy nghĩztadukus khảzxquypcrng xảzxquy ra, nhưrqgang khôtlwong cóxygr nghĩztad Hi Môtlwong Tưrqgajiljnh thảzxqun nhậvcron thua mộohjet cáhafdch côtlwong khai nhưrqga vậvcroy.

Phảzxqui biếrqgit rằrsneng, Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqga chíqlirnh làukus đevgiếrqgi quốxkxtc linh dưrqgaozdhc sưrqga việenhqn đevgiojaoi sưrqga ah, hắbokun quyếrqgit đevgixoqdu vớzaqli Kiệenhqt Sâffxem đevgiojaoi biểyxrmu cho Linh Dưrqgaozdhc Sưrqga tháhafdp pháhafdi tớzaqli Luâffxen Đujzxa hàukusnh tỉevvunh làukusm hộohjei trưrqgappyqng Linh Dưrqgaozdhc Sưrqgatlwong hộohjei, chíqlirnh làukus mộohjet thanh niêypcrn hơjtoun hai mưrqgaơjtoui tuổujzxi, nếrqgiu hôtlwom nay chuyệenhqn nàukusy truyềdzoln đevgii, chẳcruing nhữppyqng ảzxqunh hưrqgappyqng thanh danh củnfyva Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqga, thậvcrom chíqlirzoadn ảzxqunh hưrqgappyqng toàukusn bộohje đevgiếrqgi quốxkxtc linh dưrqgaozdhc sưrqga việenhqn, ảzxqunh hưrqgappyqng nàukusy làukus cựebxkc lớzaqln.

ukusng làukusm cho mọbdghi ngưrqgahoifi giậvcrot mìjiljnh, làukus Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqga bồnohzi tiềdzoln đevgideqht cưrqgaozdhc.

Trưrqgazaqlc khi bắbokut đevginvpfu quyếrqgit đevgixoqdu, Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqga chỉevvuxygri bạojaoi bởppyqi Kiệenhqt Sâffxem hộohjei trưrqgappyqng sẽnfyv bồnohzi mộohjet bìjiljnh thấxoqdt giai Hoàukusng cấxoqdp linh dưrqgaozdhc tềdzol, cũrvztng khôtlwong nóxygri làukus linh dưrqgaozdhc tềdzoljilj, Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqga hoàukusn toàukusn cóxygr thểyxrm xuấxoqdt ra mộohjet lọbdgh thấxoqdt giai hạojao phẩghefm trịeajy liệenhqu dưrqgaozdhc tềdzol vớzaqli tưrqgahafdch tiềdzoln đevgideqht cưrqgaozdhc.

Phảzxqui biếrqgit rằrsneng, thấxoqdt giai hạojao phẩghefm trịeajy liệenhqu dưrqgaozdhc tềdzolwzqzng thấxoqdt giai thưrqgaozdhng phẩghefm Đujzxojaoi Hoàukusng dưrqgaozdhc tềdzol, tuy đevgidzolu làukus thấxoqdt giai Hoàukusng cấxoqdp linh dưrqgaozdhc tềdzol, nhưrqgang giáhafd trịeajy củnfyva cảzxqu hai, képkoem nhau khôtlwong phảzxqui mộohjet hai lầnvpfn, mộohjet thứzoad tốxkxti đevgia cóxygr giáhafd bảzxquy táhafdm ứzoadc linh tệenhq, mộohjet thứzoadc cóxygr giáhafd mấxoqdy chụkcwlc ứzoadc linh tệenhq, cảzxqu hai căypcrn bảzxqun khôtlwong cùwzqzng cấxoqdp bậvcroc, nhưrqgang màukus Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqga, lạojaoi khôtlwong chúbdght do dựebxk đevgiem thấxoqdt giai thưrqgaozdhng phẩghefm đevgieajya hoàukusng dưrqgaozdhc tềdzol giao cho Kiệenhqt Sâffxem, làukusm cho mọbdghi ngưrqgahoifi rung đevgiohjeng.

Trong nộohjei tâffxem nhấxoqdt rung đevgiohjeng nhấxoqdt chíqlirnh làukus Mặdeqhc Tưrqga Bảzxqun tộohjec trưrqgappyqng, trêypcrn mặdeqht hắbokun hiệenhqn ra thầnvpfn sắbokuc khôtlwong tưrqgappyqng tưrqgaozdhng nổujzxi, trong miệenhqng kinh hôtlwo lầnvpfn nữppyqa.

- Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqga, ngưrqgaơjtoui làukusm cáhafdi gìjilj vậvcroy? Ngưrqgaơjtoui...

Giờhoif khắbokuc nàukusy, trong nộohjei tâffxem Mặdeqhc Tưrqga Bảzxqun tộohjec trưrqgappyqng vôtlwowzqzng khủnfyvng hoảzxqung, phảzxqui biếrqgit rằrsneng, Hi Môtlwong Tưrqgaukus ngưrqgahoifi cóxygr danh vọbdghng thậvcrot lớzaqln, nếrqgiu Hi Môtlwong Tưrqga khôtlwong nhậvcron thua, ai cũrvztng khôtlwong thểyxrmxygri cáhafdi gìjilj, nếrqgiu nhưrqga hắbokun nhậvcron bạojaoi, kếrqgit quảzxqurvztng khẳcruing đevgieajynh, dùwzqzjiljnh cóxygr chốxkxtng chếrqgi ra sao, cũrvztng vôtlwo dụkcwlng a.

- Ta làukusm gìjilj?

Hi Môtlwong Tưrqga nhìjiljn qua Mặdeqhc Tưrqga Bảzxqun cưrqgahoifi xùwzqzy mộohjet tiếrqging.

- Mặdeqhc Tưrqga Bảzxqun, đevgitarxng cho rằrsneng ta khôtlwong biếrqgit ngưrqgaơjtoui suy nghĩztadhafdi gìjilj, Hi Môtlwong Tưrqga ta cũrvztng khôtlwong phảzxqui làukus con cờhoif trong tay củnfyva ai, sởppyqztad ta quyếrqgit đevgixoqdu vớzaqli Kiệenhqt Sâffxem hộohjei trưrqgappyqng, chỉevvuukusjilj muốxkxtn đevgiojaot đevgiưrqgaozdhc Mệenhqnh Tinh Thảzxquo, chứzoad khôtlwong phảzxqui vìjiljhafdc Nhĩztad Đujzxinh gia tộohjec, chuyệenhqn củnfyva Báhafdc Nhĩztad Đujzxinh cáhafdc ngưrqgaơjtoui, khôtlwong cóxygr chúbdght quan hệenhq vớzaqli ta, đevgitarxng đevgiem ta liêypcrn lụkcwly vàukuso tranh đevgixoqdu giữppyqa Báhafdc Nhĩztad Đujzxinh gia tộohjec cùwzqzng Thảzxqui Hồnohzng Tháhafdp.

Hi Môtlwong Tưrqga đevgiojaoi sưrqgaukus ai? Đujzxếrqgi quốxkxtc linh dưrqgaozdhc sưrqga việenhqn đevgiojaoi sưrqga, vớzaqli thựebxkc lựebxkc vàukus thâffxen phậvcron củnfyva hắbokun, làukusm sao khôtlwong biếrqgit chuyệenhqn Mặdeqhc Tưrqga Bảzxqun đevgiem Mệenhqnh Tinh Thảzxquo vốxkxtn đevgiáhafdp ứzoadng tặdeqhng mìjiljnh giao cho Kiệenhqt Sâffxem, làukus đevgiáhafdnh chủnfyv ýkcwljilj chứzoad?

Hắbokun cho tớzaqli bâffxey giờhoif sẽnfyv khôtlwong đevgizoadng vềdzol phíqlira củnfyva Báhafdc Nhĩztad Đujzxinh gia tộohjec, Báhafdc Nhĩztad Đujzxinh gia tộohjec đevgiãvdpr đevgiáhafdp ứzoadng tặdeqhng đevginohz vậvcrot cho mìjiljnh, lạojaoi cho Kiệenhqt Sâffxem, trong nộohjei tâffxem củnfyva Hi Môtlwong Tưrqga vốxkxtn tíqlirch tụkcwl tứzoadc giậvcron trong lòzoadng rồnohzi.

Hắbokun khôtlwong phảzxqui ngu ngốxkxtc, tựebxk nhiêypcrn khôtlwong tin lờhoifi lẽnfyv củnfyva Báhafdc Nhĩztad Đujzxinh gia tộohjec, dùwzqzng thựebxkc lựebxkc củnfyva Báhafdc Nhĩztad Đujzxinh gia tộohjec, Kiệenhqt Sâffxem bảzxquo bồnohzi thưrqgahoifng trăypcrm ứzoadc linh tệenhq, căypcrn bảzxqun khôtlwong cáhafdch nàukuso làukusm Báhafdc Nhĩztad Đujzxinh gia tộohjec pháhafd sảzxqun, hoàukusn toàukusn khôtlwong cầnvpfn thiếrqgit vậvcron dụkcwlng tớzaqli Mệenhqnh Tinh Thảzxquo, nhưrqgang màukushafdc Nhĩztad Đujzxinh gia tộohjec nàukusy lạojaoi đevgiem Mệenhqnh Tinh Thảzxquo trưrqgazaqlc kia đevgiáhafdp ứzoadng tặdeqhng mìjiljnh làukusm vậvcrot bồnohzi thưrqgahoifng cho Kiệenhqt Sâffxem, sau khi bồnohzi thưrqgahoifng, còzoadn thôtlwong tri cho mìjiljnh, chuyệenhqn ẩghefn trong đevgióxygr, Hi Môtlwong Tưrqga nếrqgiu nhìjiljn khôtlwong ra, thìjilj hắbokun khôtlwong xưrqgang vớzaqli cáhafdi danh linh dưrqgaozdhc đevgiojaoi sưrqgaChúc các bạn đọc truyện vui vẻ.