Dược Thần

Chương 852 : Đánh bạc kinh thiên (1)

    trước sau   

- Hi Môkkiing Tưjldq đydjpreifi sưjldqbpht̀n báuonvt giai Mệiqsmnh Tinh Thảvoejo củqcala ta, cho nêobxin hắyduhn đydjpáuonvnh bạreifc Mệiqsmnh Tinh Thảvoejo, nhưjldqng hắyduhn chỉppiw lấpuefy ra thấpueft giai Hoàpbfhng cấpuefp linh dưjldqxqzqc tềpbfh, ta khôkkiing cầgbgpn, nếuhvku đydjpáuonvnh bạreifc nhưjldq thếuhvk, ta cówros hạreifi chịksyou thiệiqsmt, nhưjldqng cũbphtng khôkkiing cówrosuonvi gìxxud, ta nówrosi khôkkiing côkkiing bìxxudnh chílkmdnh làpbfhuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc Phấpueft Lan Khắyduhc...

Kiệiqsmt Sâbphtm lạreifnh lùudknng lêobxin tiếuhvkng:

- Hắyduhn căxxudn bảvoejn khôkkiing cówros cầgbgpm ra bấpueft cứfgrh vậreift gìxxud, lạreifi gia nhậreifp váuonvn bàpbfhi, thua, hắyduhn cáuonvi gìxxudbphtng khôkkiing mấpueft, thắyduhng, thanh danh củqcala hắyduhn sẽtxyaxxudng lớlvopn, chưjldq vịksyowrosi, chuyệiqsmn nàpbfhy tílkmdnh toáuonvn làpbfhuonvi gìxxud.

Nghe Kiệiqsmt Sâbphtm nówrosi ra cáuonvi nhìxxudn củqcala mìxxudnh, mọtjdvi ngưjldqzrlsi trong đydjpreifi sảvoejnh lắyduhc đydjpgbgpu, đydjpâbphty rõreifpbfhng làpbfh Kiệiqsmt Sâbphtm nhìxxudn thấpuefy Hi Môkkiing Tưjldq đydjpreifi sưjldq chếuhvk biếuhvkn ra thấpueft giai thưjldqxqzqng phẩbfmwm Hoàpbfhng cấpuefp linh dưjldqxqzqc tềpbfh hốxylpi hậreifn ah.

Nhưjldqng cũbphtng phảvoeji, Kiệiqsmt Sâbphtm chỉppiwpbfh thấpueft giai cao cấpuefp Hoàpbfhng Linh Sưjldq, cho dùudkn tạreifo nghệiqsm linh dưjldqxqzqc tềpbfh củqcala hắyduhn cưjldqzrlsng đydjpreifi hơkcbnn nữkcbna, cũbphtng chỉppiwpbfh thấpueft giai cao cấpuefp linh Dưjldqxqzqc Hoàpbfhng sưjldq, tốxylpi đydjpa chếuhvk biếuhvkn ra thấpueft giai thưjldqxqzqng phẩbfmwm Hoàpbfhng cấpuefp linh dưjldqxqzqc tềpbfh, đydjpxylpi vớlvopi đydjpáuonvnh bạreifc vớlvopi Hi Môkkiing Tưjldq đydjpreifi sưjldqudknng Phấpueft Lan Khắyduhc đydjpreifi sưjldq hai ngưjldqzrlsi, bấpueft kểsoha nhưjldq thếuhvkpbfho, Kiệiqsmt Sâbphtm chỉppiwwros thua màpbfh thôkkiii.

Trong khoảvoejng thờzrlsi gian ngắyduhn, hàpbfho khílkmd trong đydjpksyoa sảvoejnh biếuhvkn thàpbfhnh quỷlkmd dịksyo.


Cho dùudknkcbn hồprbx tấpueft cảvoej kháuonvch nhâbphtn hiểsohau rõreif Kiệiqsmt Sâbphtm đydjpang hốxylpi hậreifn, nhưjldqng bọtjdvn họtjdv khôkkiing ai muốxylpn làpbfhm chim đydjpgbgpu đydjpàpbfhn, chỉppiw trílkmdch Kiệiqsmt Sâbphtm, thay Hi Môkkiing Tưjldqxxudm côkkiing đydjpreifo.

pbfhm nhưjldq vậreify, tuy cówros lẽtxyawros thểsoha bợxqzq đydjpkkii đydjpưjldqxqzqc Hi Môkkiing Tưjldq đydjpreifi sưjldq, nhưjldqng sẽtxya đydjpyduhc tộzrlsi Kiệiqsmt Sâbphtm, hôkkiim nay Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp tạreifi Luâbphtn Đzrlsa hàpbfhnh tỉppiwnh nhưjldq mặgsbwt trờzrlsi ban trưjldqa, trong kháuonvch mờzrlsi ởyduh đydjpâbphty, cơkcbn hồprbx đydjppbfhu làpbfh thếuhvk lựyduhc bảvoejn thổtjdv củqcala Luâbphtn Đzrlsa hàpbfhnh tỉppiwnh, còdmqjn cầgbgpm tớlvopi Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp mua sắyduhm siêobxiu hiệiqsmu trịksyo liệiqsmu dưjldqxqzqc tềpbfh đydjppuefy, tựyduh nhiêobxin khôkkiing muốxylpn vìxxud chuyệiqsmn nàpbfhy màpbfh xuấpueft đydjpgbgpu triệiqsmt đydjpsoha đydjpyduhc tộzrlsi Kiệiqsmt Sâbphtm.

- Ha ha, ngưjldqơkcbni nówrosi khôkkiing côkkiing bằdnhyng làpbfh vậreify sao? Tốxylpt!

Trưjldqlvopc mặgsbwt Kiệiqsmt Sâbphtm, Phấpueft Lan Khắyduhc pháuonvt ra tiếuhvkng hélmrgt to, trêobxin mặgsbwt hắyduhn tràpbfhn ngậreifp tràpbfho phúadhkng:

- Đzrlsãydjp nhưjldq vầgbgpy, ta cũbphtng đydjpáuonvnh bạreifc vớlvopi ngưjldqơkcbni, chỉppiw cầgbgpn ngưjldqơkcbni thắyduhng, ta sẽtxya đydjpem bìxxudnh thấpueft giai Hoàpbfhng cấpuefp Dong Hỏkkiia dưjldqxqzqc tềpbfh vừhmsda phốxylpi chếuhvk cho ngưjldqơkcbni, vớlvopi tưjldquonvch tiềpbfhn đydjpgsbwt cưjldqxqzqc.

- Thếuhvkpbfho, chuyệiqsmn nàpbfhy cówros thểsoha chứfgrh, nhưjldq vậreify, Kiệiqsmt Sâbphtm hộzrlsi trưjldqzrlsng, tranh thủqcal thờzrlsi gian đydjpi phốxylpi chếuhvk thôkkiii.

Phấpueft Lan Khắyduhc thầgbgpn sắyduhc cao ngạreifo, lạreifnh lùudknng nhìxxudn qua Kiệiqsmt Sâbphtm, khówrose miệiqsmng cówros mộzrlst tia khinh thưjldqzrlsng.

- Ha ha.

Trong đydjpreifi sảvoejnh, Mặgsbwc Tưjldq Bảvoejn tộzrlsc trưjldqyduhng khôkkiing chúadhkt kiêobxing nểsohaxxudpbfhjldqzrlsi lêobxin.

- Ngưjldqơkcbni...

Kiệiqsmt Sâbphtm lờzrlsi nówrosi cứfgrhng lạreifi, do dựyduh mộzrlst chúadhkt, lậreifp tứfgrhc lạreifi lêobxin tiếuhvkng:

- Dong Hỏkkiia dưjldqxqzqc tềpbfh củqcala ngưjldqơkcbni chỉppiwpbfh thấpueft giai hạreif phẩbfmwm linh dưjldqxqzqc tềpbfh, ngưjldqơkcbni nêobxin lưjldqu lạreifi cho mìxxudnh dùudknng đydjpi, cáuonvi bởyduhi vìxxudwros thậreift chưjldqlvopng mắyduht vớlvopi ta, muốxylpn đydjpáuonvnh bạreifc, cũbphtng cówros thểsoha.

Kiệiqsmt Sâbphtm dưjldqzrlsng nhưjldq nghĩygfv tớlvopi cáuonvi gìxxud đydjpówros, thầgbgpn sắyduhc củqcala hắyduhn chấpuefn đydjpzrlsng:


- Ta vàpbfhuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc cáuonvc ngưjldqơkcbni sẽtxya đydjpáuonvnh bạreifc, cầgbgpm Âgzuum Ảlvopnh Sơkcbnn Cốxylpc củqcala Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp chúadhkng ta đydjpi đydjpáuonvnh bạreifc vớlvopi Hoang Lụkabkc Lâbphtm Đzrlsksyoa củqcala Báuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc cáuonvc ngưjldqơkcbni, nhưjldq thếuhvkpbfho đydjpâbphty? Báuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc cáuonvc ngưjldqơkcbni cówrosuonvm đydjpáuonvnh cưjldqxqzqc khôkkiing?

- Cáuonvi gìxxud?

- Dùudknng Âgzuum Ảlvopnh Sơkcbnn Cốxylpc đydjpáuonvnh bạreifc Hoang Lụkabkc Lâbphtm Đzrlsksyoa?

- Cáuonvi nàpbfhy... Cáuonvi nàpbfhy... Ta khôkkiing cówros nghe lầgbgpm chớlvop? Nguồprbxn truyệiqsmn: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Đzrlstjdvc Truyệiqsmn Online mớlvopi nhấpueft ởyduh Truyen Tien Hiep

Kiệiqsmt Sâbphtm vừhmsda nówrosi ra nhữkcbnng lờzrlsi nàpbfhy, tấpueft cảvoej mọtjdvi ngưjldqzrlsi trong đydjpreifi sảvoejnh ngâbphty ngưjldqzrlsi.

- Kiệiqsmt Sâbphtm hộzrlsi trưjldqyduhng.

- Đzrlsreifi nhâbphtn!

Lỗlzzf Nhĩygfvjldq ba ngưjldqzrlsi cùudknng la hoảvoejng lêobxin, mang theo bốxylpi rốxylpi nhìxxudn qua Kiệiqsmt Sâbphtm.

Luâbphtn Đzrlsa hàpbfhnh tỉppiwnh nàpbfhy mỗlzzfi thếuhvk lựyduhc đydjpfgrhng đydjpgbgpu đydjppbfhu cówros trụkabk cộzrlst, vìxxudwros trụ côkkiịt, làpbfh chỗlzzf dựyduha sinh tồprbxn củqcala bọtjdvn họtjdv, làpbfh ngọtjdvn nguồprbxn giúadhkp bọtjdvn họtjdv đydjpfgrhng sừhmsdng sữkcbnng tạreifi Luâbphtn Đzrlsa hàpbfhnh tỉppiwnh.

pbfh trụkabk cộzrlst, cơkcbn bảvoejn đydjppbfhu tớlvopi từhmsd Bấpueft Lạreifc sơkcbnn mạreifch, Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp làpbfh Âgzuum Ảlvopnh Sơkcbnn Cốxylpc, cówros đydjpưjldqxqzqc hai quáuonvng mạreifch quýtxws hiếuhvkm, sinh sôkkiii nảvoejy nởyduh đydjpreifi lưjldqxqzqng linh dưjldqxqzqc, cùudknng vớlvopi mộzrlst linh tinh quáuonvng, Báuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc cówros Hoang Lụkabkc Lâbphtm Đzrlsksyoa, làpbfh đydjpksyoa phưjldqơkcbnng cówros linh dưjldqxqzqc dưjldq thừhmsda.

Trong Bấpueft Lạreifc sơkcbnn mạreifch, đydjpksyoa phưjldqơkcbnng linh dưjldqxqzqc thừhmsda thảvoeji cơkcbn hồprbx mỗlzzfi thếuhvk lựyduhc đydjppbfhu cówros, nhưjldqng quy môkkii lớlvopn nhấpueft chỉppiwwrosuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc, Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp, cùudknng vớlvopi Mạreifo Hiểsoham Giảvoejkkiing ba khu vựyduhc màpbfh thôkkiii, nhữkcbnng thếuhvk lựyduhc kháuonvc làpbfh tiểsohau đydjpvoej tiểsohau nháuonvo, căxxudn bảvoejn khôkkiing lêobxin nổtjdvi mặgsbwt bàpbfhn.

pbfh trong ba đydjpksyoa phưjldqơkcbnng thừhmsda thảvoeji nay, càpbfhng phảvoeji kểsoha tớlvopi Báuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc cówros quy môkkii to nhấpueft, cùudknng Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp Âgzuum Ảlvopnh Sơkcbnn Cốxylpc ẩbfmwn chứfgrha cówros quáuonvng mạreifch quýtxws hiếuhvkm vàpbfh linh tinh kháuonvc nhau, Báuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc cówros Hoang Lụkabkc Lâbphtm Đzrlsksyoa xuấpueft sảvoejn linh dưjldqxqzqc, chílkmdnh làpbfh dựyduha vàpbfho sốxylpjldqxqzqng linh dưjldqxqzqc nàpbfhy, Báuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc mơkcbńi cówros thểsoha hấpuefp dẫftvzn nhiềpbfhu linh dưjldqxqzqc sưjldq nhưjldq vậreify, chậreifm rãydjpi pháuonvt triểsohan mởyduh rộzrlsng, cuốxylpi cùudknng nhấpueft trong thờzrlsi gian mấpuefy trăxxudm năxxudm, trởyduh thàpbfhnh mộzrlst trong mấpuefy thếuhvk lựyduhc lớlvopn củqcala Luâbphtn Đzrlsa hàpbfhnh tỉppiwnh.

wros thểsohawrosi, Hoang Lụkabkc Lâbphtm Đzrlsksyoa làpbfh tấpueft cảvoej củqcala Báuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc, nếuhvku nhưjldq khôkkiing cówros Hoang Lụkabkc Lâbphtm Đzrlsksyoa, Báuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc cáuonvi gìxxudbphtng khôkkiing phảvoeji, Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp cũbphtng thếuhvk, khôkkiing cówros Âgzuum Ảlvopnh Sơkcbnn Cốxylpc, vớlvopi con sốxylp linh dưjldqxqzqc tềpbfh lỗlzzf lảvoej nhiềpbfhu năxxudm qua, cũbphtng đydjpqcal đydjpsohapbfhm cho Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp lưjldqu lạreifc thàpbfhnh thếuhvk lựyduhc bấpueft nhậreifp lưjldqu tạreifi Luâbphtn Đzrlsa hàpbfhnh tỉppiwnh rồprbxi.


kkiim nay, Kiệiqsmt Sâbphtm lạreifi nówrosi muốxylpn dùudknng Âgzuum Ảlvopnh Sơkcbnn Cốxylpc đydjpáuonvnh bạreifc Hoang Lụkabkc Lâbphtm Đzrlsksyoa củqcala Báuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc, đydjpâbphty làpbfh đydjpiềpbfhu khiếuhvkn mọtjdvi ngưjldqzrlsi ởyduh đydjpâbphty kinh ngạreifc tớlvopi ngâbphty ngưjldqzrlsi.

Nhìxxudn qua mọtjdvi ngưjldqzrlsi trong đydjpreifi sảvoejnh giậreift mìxxudnh, trêobxin mặgsbwt Kiệiqsmt Sâbphtm xuấpueft hiệiqsmn nụkabkjldqzrlsi vui vẻoloo:

- Đzrlsúadhkng vậreify, mọtjdvi ngưjldqzrlsi khôkkiing cówros nghe lầgbgpm, dùudknng Âgzuum Ảlvopnh Sơkcbnn Cốxylpc đydjpáuonvnh bạreifc Hoang Lụkabkc Lâbphtm Đzrlsksyoa, nếuhvku nhưjldq ta thắyduhng, Hoang Lụkabkc Lâbphtm Đzrlsksyoa sẽtxya thuộzrlsc quyềpbfhn sởyduh hữkcbnu củqcala Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp, tráuonvi lạreifi, nếuhvku nhưjldq ta thua, Âgzuum Ảlvopnh Sơkcbnn Cốxylpc sẽtxya thuộzrlsc vềpbfhuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc cáuonvc ngưjldqơkcbni, nhưjldq thếuhvkpbfho đydjpâbphty? Mặgsbwc Tưjldq Bảvoejn tộzrlsc trưjldqyduhng, ngưjldqơkcbni khôkkiing phảvoeji vẫftvzn muốxylpn cówros đydjpưjldqxqzqc Âgzuum Ảlvopnh Sơkcbnn Cốxylpc củqcala Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp sao? Hiệiqsmn tạreifi, cơkcbn hộzrlsi tốxylpt nhưjldq thếuhvk, ngưjldqơkcbni dáuonvm tiếuhvkp khôkkiing?

Trong áuonvnh mắyduht củqcala Kiệiqsmt Sâbphtm cówros trấpuefn đydjpksyonh, khôkkiing hềpbfh chớlvopp mắyduht nhìxxudn qua Mặgsbwc Tưjldq Bảvoejn.

- Kiệiqsmt Sâbphtm hộzrlsi trưjldqyduhng, chuyệiqsmn nàpbfhy khôkkiing thểsoha...

Mộzrlst bêobxin, Lỗlzzf Nhĩygfvjldq ba ngưjldqzrlsi cao giọtjdvng hélmrgt lớlvopn, trêobxin mặgsbwt tràpbfhn ngậreifp lo lắyduhng.

- Ta làpbfh hộzrlsi trưjldqyduhng hay cáuonvc ngưjldqơkcbni làpbfh hộzrlsi trưjldqyduhng?

Kiệiqsmt Sâbphtm nhìxxudn Lỗlzzf Nhĩygfvjldq ba ngưjldqzrlsi quáuonvt lạreifnh nówrosi:

- Linh Dưjldqxqzqc Sưjldq tháuonvp đydjpãydjp bổtjdv nhiệiqsmm ta làpbfhm hộzrlsi trưjldqyduhng Linh Dưjldqxqzqc Sưjldqkkiing hộzrlsi củqcala Luâbphtn Đzrlsa hàpbfhnh tỉppiwnh, ta cówros quyềpbfhn quyếuhvkt đydjpksyonh tấpueft cảvoej mọtjdvi chuyệiqsmn củqcala Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp, cho dùudkn ta làpbfhm sai, đydjpếuhvkn lúadhkc đydjpówrosbphtng chỉppiwwros Linh Dưjldqxqzqc Sưjldq tháuonvp đydjpưjldqxqzqc phélmrgp chỉppiw trílkmdch ta.

- Thếuhvk nhưjldqng màpbfh...

Lỗlzzf Nhĩygfvjldq ba ngưjldqzrlsi nhìxxudn qua Kiệiqsmt Sâbphtm, trêobxin mặgsbwt tràpbfhn ngậreifp lo lắyduhng, nhưjldqng lạreifi khôkkiing nówrosi thêobxim gìxxud nữkcbna, bọtjdvn hắyduhn chỉppiwpbfh chủqcal quảvoejn củqcala Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp, chỉppiwwros thểsoha xem làpbfh cấpuefp dưjldqlvopi củqcala Kiệiqsmt Sâbphtm, căxxudn bảvoejn khôkkiing cáuonvch nàpbfho ngăxxudn cảvoejn Kiệiqsmt Sâbphtm đydjpưjldqa ra quyếuhvkt đydjpksyonh.

- Kiệiqsmt Sâbphtm hộzrlsi trưjldqyduhng, ngưjldqơkcbni nêobxin suy nghĩygfv thêobxim đydjpi.

Mộzrlst bêobxin, Ngảvoej Âgzuuu Lạreifc Tưjldq thàpbfhnh chủqcal lạreifi đydjpi tớlvopi bêobxin cạreifnh Kiệiqsmt Sâbphtm, biểsohau lộzrls nghiêobxim túadhkc khuyêobxin can.

- Kiệiqsmt Sâbphtm hộzrlsi trưjldqyduhng, khôkkiing nêobxin làpbfhm việiqsmc quáuonv tuyệiqsmt, ta chỉppiw nghĩygfv đydjpếuhvkn báuonvt giai Mệiqsmnh Tinh Thảvoejo, khôkkiing muốxylpn tham gia vàpbfho phâbphtn tranh củqcala Thảvoeji Hồprbxng Tháuonvp cùudknng Báuonvc Nhĩygfv Đzrlsinh gia tộzrlsc.

Thậreifm chílkmd Hi Môkkiing Tưjldq đydjpreifi sưjldqbphtng lêobxin tiếuhvkng, hắyduhn ngưjldqng trọtjdvng nhìxxudn qua Kiệiqsmt Sâbphtm:

- Chỉppiwpbfh đydjpáuonvnh bạreifc thắyduhng thua màpbfh thôkkiii, cáuonvc hạreif khôkkiing cầgbgpn phảvoeji chúadhk ýtxws nhưjldq thếuhvk.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.