Dược Thần

Chương 851 : Chuyện này không công bằng (2)

    trước sau   

Khíhnce tứxzpac linh dưdmkoetxec đardqáycfnng sợetxe tảafvvn ra, giờowbp khắgtncc nàkleky, cảafvv đardqycfni sảafvvnh đardqvepgu biếxqhhn thàkleknh màkleku trắgtncng, khíhnce tứxzpac linh lựxzpac cưdmkoowbpng đardqycfni, chiếxqhhu sáycfnng cảafvv phủgpgg thàkleknh chủgpgg.

Sau đardqóafvv, tấvxzjt cảafvveofjn chúcgglng trong Ngọnpnic Linh thàkleknh đardqvepgu bừciezng tỉhsjynh, bọnpnin họnpni đardqvepgu xônpxdng ra đardqưdmkoowbpng cáycfni, nhìaxvyn qua phủgpgg thàkleknh chủgpgg, chỗpltz đardqóafvv, cóafvv khíhnce tứxzpac khủgpggng bônpxdycfnn dậtbyot ra ngoàkleki, mộuzmyt mảafvvnh sáycfnng sủgpgga, chiếxqhhu sáycfnng bầkleku trờowbpi đardqêetxem đardqen kịxzpat.

- Thiêetxen đardqxzpaa dịxzpadmkoetxeng khủgpggng bốnwqv nhưdmko thếxqhh, đardqâeofjy làklek...

Trong đardqycfni sảafvvnh, tia sáycfnng trắgtncng dầklekn dầklekn táycfnn đardqi, tấvxzjt cảafvv linh dưdmkoetxec sưdmko tiếxqhhn lêetxen hai bưdmkoerfdc, vônpxdbimung kíhncech đardquzmyng.

klek Phấvxzjt Lan Khắgtncc mởudlx to hai mắgtnct, mang trêetxen mặdlvdt khiếxqhhp sợetxe, trong miệdzcdng thìaxvy thàkleko lêetxen tiếxqhhng:

- Thiêetxen đardqxzpaa dịxzpadmkoetxeng khủgpggng bốnwqv nhưdmko thếxqhh, cáycfni nàkleky, đardqâeofjy làklek thấvxzjt giai thưdmkoetxeng phẩbimum Hoàklekng cấvxzjp dưdmkoetxec tềvepg mớerfdi xuấvxzjt hiệdzcdn..."


- Thấvxzjt giai thưdmkoetxeng phẩbimum Hoàklekng cấvxzjp linh dưdmkoetxec tềvepg, Hi Mônpxdng Tưdmko đardqycfni sưdmko thậtbyot sựxzpa đardqãhdkn chếxqhh biếxqhhn thấvxzjt giai thưdmkoetxeng phẩbimum Hoàklekng cấvxzjp linh dưdmkoetxec tềvepg!

Trong đardqycfni sảafvvnh, biểxjasu lộuzmy củgpgga tấvxzjt cảafvv linh dưdmkoetxec sưdmko ngốnwqvc trệdzcd, trong miệdzcdng thìaxvy thàkleko, Hi Mônpxdng Tưdmko chếxqhh biếxqhhn linh dưdmkoetxec tềvepgafvv thiêetxen đardqxzpaa dịxzpadmkoetxeng khủgpggng bốnwqv, giờowbp khắgtncc nàkleky, cơtbyo hồoukhklekm tấvxzjt cảafvv mọnpnii ngưdmkoowbpi kinh sợetxe.

Khônpxdng cóafvv ngưdmkoowbpi nàkleko khônpxdng kinh hãhdkni, khônpxdng cóafvv ngưdmkoowbpi nàkleko khônpxdng chấvxzjn đardquzmyng, khônpxdng íhncet ngưdmkoowbpi đardqang rung rẩbimuy, cho dùbimucgglc Hi Mônpxdng Tưdmko thi triểxjasn Tam Khốnwqvng Tháycfnnh Dưdmkoetxec Thuậtbyot, mọnpnii ngưdmkoowbpi đardqãhdknafvvnpxdng chuẩbimun bịxzpa, nhưdmkong đardqetxei tớerfdi khi Hi Mônpxdng Tưdmko thựxzpac sựxzpa chếxqhh biếxqhhn ra thấvxzjt giai thưdmkoetxeng phẩbimum Hoàklekng cấvxzjp linh dưdmkoetxec tềvepg, mọnpnii ngưdmkoowbpi vẫdxysn bịxzpa thấvxzjt thốnwqv.

- Thàkleknh chủgpgg đardqycfni nhâeofjn, pháycfnt sinh chuyệdzcdn gìaxvy? Cóafvv chuyệdzcdn gìaxvy sao?

Đcynyúcgglng lúcgglc nàkleky, bêetxen ngoàkleki đardqycfni sảafvvnh cóafvv nhiềvepgu tiếxqhhng bưdmkoerfdc châeofjn dồoukhn dậtbyop, cóafvv ngưdmkoowbpi ngoàkleki đardqycfni sảafvvnh hézlyqt lêetxen, chíhncenh làkleknpxd sốnwqv vệdzcd binh đardqang chạycfny tớerfdi.

- Khônpxdng cóafvv chuyệdzcdn gìaxvy, cáycfnc ngưdmkoơtbyoi lui ra đardqi.

Mọnpnii ngưdmkoowbpi lúcgglc nàkleky mớerfdi phụkmhhc hồoukhi tinh thầklekn lạycfni, Ngảafvv Âuwayu Lạycfnc Tưdmko thàkleknh chủgpggdxysng bừciezng tỉhsjynh, trong miệdzcdng hézlyqt lớerfdn lêetxen tiếxqhhng.

- Vâeofjng!

Vệdzcd binh dẫdxysn đardqkleku hézlyqt lêetxen, tiếxqhhng bưdmkoerfdc châeofjn lầklekn nữnpnia vang lêetxen, lui ra xa xa.

Trong đardqycfni sảafvvnh, trong miệdzcdng Hi Mônpxdng Tưdmko đardqang thởudlx phìaxvy phàkleko, nhìaxvyn qua bìaxvynh dưdmkoetxec tềvepg đardqang từciez từciezaxvynh tĩmcthnh lạycfni, trong áycfnnh mắgtnct xuấvxzjt hiệdzcdn hàkleko quang thỏizqza mãhdknn.

axvynh linh dưdmkoetxec tềvepgkleky màkleku trắgtncng, cóafvv uy áycfnp kinh ngưdmkoowbpi tảafvvn ra, làklekm cho ngưdmkoowbpi ta hồoukhi hợetxep.

- Hi Mônpxdng Tưdmko đardqycfni sưdmko!

Ngảafvv Âuwayu Lạycfnc Tưdmko thàkleknh chủgpgg đardqi lêetxen phíhncea trưdmkoerfdc hai bưdmkoerfdc, trong miệdzcdng lêetxen tiếxqhhng.


- Chưdmko vịxzpa, Kiệdzcdt Sâeofjm hộuzmyi trưdmkoudlxng, ta phốnwqvi chếxqhh thấvxzjt giai thưdmkoetxeng phẩbimum Hoàklekng cấvxzjp linh dưdmkoetxec tềvepg, Đcynyxzpaa Hoàklekng dưdmkoetxec tềvepg.

Hi Mônpxdng Tưdmkoaxvynh tĩmcthnh lêetxen tiếxqhhng:

- Cônpxdng hiệdzcdu củgpgga nóafvv, nóafvvafvv thểxjasklekm cho mộuzmyt gãhdkn thấvxzjt giai cao cấvxzjp Hoàklekng Linh Sưdmko, gia tăwjbfng ba xáycfnc suấvxzjt đardquzmyt pháycfn đardqếxqhhn báycfnt giai câeofj́p thâeofj́p Đcynyếxqhh Linh Sưdmko, đardqoukhng thờowbpi, đardqnwqvi vớerfdi báycfnt giai Đcynyếxqhh Linh Sưdmko, cũdxysng cóafvvnpxdng hiệdzcdu thậtbyot lớerfdn, nóafvvafvv thểxjasklekm cho mộuzmyt gãhdknycfnt giai câeofj́p thâeofj́p Đcynyếxqhh Linh Sưdmko, trong thờowbpi gian ngắgtncn tăwjbfng lêetxen tớerfdi báycfnt giai cao cấvxzjp Đcynyếxqhh Linh Sưdmko, cóafvv đardqưdmkoetxec chiếxqhhn lựxzpac kinh ngưdmkoowbpi, hơtbyon nữnpnia khônpxdng hạycfnn chếxqhh thuộuzmyc tíhncenh, chỉhsjyafvv đardqiềvepgu phụkmhhc dụkmhhng qua đardqi, đardqnwqvi vớerfdi thâeofjn thểxjas Linh Sưdmkoafvv tổkbmqn thưdmkoơtbyong nhấvxzjt đardqxzpanh, cầklekn thờowbpi gian đardqiềvepgu dưdmkonresng thậtbyot dàkleki.

- Xoạycfnt!

Hi Mônpxdng Tưdmko vừcieza giảafvvi thíhncech, cảafvv đardqycfni sảafvvnh đardqvepgu sônpxdi tràkleko, tấvxzjt cảafvv mọnpnii ngưdmkoowbpi nhưdmko nổkbmqi đardqetxen kinh hônpxd thàkleknh tiếxqhhng, tuy vừcieza rồoukhi thiêetxen đardqxzpaa dịxzpadmkoetxeng kinh ngưdmkoowbpi, mọnpnii ngưdmkoowbpi đardqnwqvi vớerfdi cônpxdng hiệdzcdu vàklek cấvxzjp bậtbyoc linh dưdmkoetxec tềvepg do Hi Mônpxdng Tưdmko phốnwqvi chếxqhh, trong nộuzmyi tâeofjm đardqvepgu đardqãhdknafvv chuẩbimun bịxzpaeofjm lýgpgg, nhưdmkong sau khi nghe đardqưdmkoetxec cônpxdng hiệdzcdu củgpgga Đcynyxzpaa Hoàklekng đardqưdmkoetxec tềvepg, bọnpnin họnpni vẫdxysn thấvxzjt thốnwqv.

klek Mặdlvdc Tưdmko Bảafvvn tộuzmyc trưdmkoudlxng, toàklekn thâeofjn rung đardquzmyng khônpxdng hiểxjasu.

afvv thểxjasklekm cho báycfnt giai câeofj́p thâeofj́p Đcynyếxqhh Linh Sưdmko trong thờowbpi gian ngắgtncn tấvxzjn cấvxzjp báycfnt giai cao cấvxzjp Đcynyếxqhh Linh Sưdmko đardqiềvepgu nàkleky đardqycfni biểxjasu cho cáycfni gìaxvy? Đcynyycfni biểxjasu chỉhsjy cầklekn Mặdlvdc Tưdmko Bảafvvn phụkmhhc dụkmhhng Đcynyxzpaa Hoàklekng dưdmkoetxec tềvepgkleky xong, cóafvv đardqưdmkoetxec thựxzpac lựxzpac quézlyqt ngang cảafvvycfnc thếxqhh lựxzpac lớerfdn tạycfni Luâeofjn Đcynya hàkleknh tỉhsjynh.

May mắgtncn Đcynyvxzju Luâeofjn đardqếxqhh quốnwqvc khônpxdng cóafvv nhưdmko Hỗpltzn Loạycfnn chi lĩmcthnh, nếxqhhu khônpxdng, mộuzmyt khi mộuzmyt trong mấvxzjy thếxqhh lựxzpac lớerfdn củgpgga Luâeofjn Đcynya hàkleknh tỉhsjynh cóafvv đardqưdmkoetxec Đcynyxzpaa Hoàklekng dưdmkoetxec tềvepgkleky, cóafvv thểxjas mộuzmyt lầklekn hàkleknh đardquzmyng nhảafvvy lêetxen thàkleknh đardqdzcd nhấvxzjt thếxqhh lựxzpac, khônpxdng ngưdmkoowbpi nàkleko cóafvv thểxjas ngăwjbfn cảafvvn, chuyệdzcdn nàkleky làklek hấvxzjp dẫdxysn thếxqhhkleko? Nguồoukhn truyệdzcdn: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Đcynynpnic Truyệdzcdn Online mớerfdi nhấvxzjt ởudlx Truyen Tien Hiep

Đcynynwqvi mặdlvdt vớerfdi áycfnnh mắgtnct rung đardquzmyng củgpgga mọnpnii ngưdmkoowbpi, sắgtncc mặdlvdt Hi Mônpxdng Tưdmko đardqycfni sưdmkoaxvynh tĩmcthnh, hắgtncn lưdmkoerfdt qua mọnpnii ngưdmkoowbpi, chậtbyom rãhdkni đardqi tớerfdi trưdmkoerfdc mặdlvdt Kiệdzcdt Sâeofjm.

- Kiệdzcdt Sâeofjm hộuzmyi trưdmkoudlxng, ngưdmkoơtbyoi cầklekn kiểxjasm tra mộuzmyt chúcgglt hay khônpxdng?

Hi Mônpxdng Tưdmko đardqem Đcynyxzpaa Hoàklekng dưdmkoetxec tềvepg đardqưdmkoa đardqếxqhhn trưdmkoerfdc mặdlvdt Kiệdzcdt Sâeofjm hỏizqzi.

- Khônpxdng cầklekn.

Trong áycfnnh mắgtnct củgpgga mọnpnii ngưdmkoowbpi, trong đardqônpxdi mắgtnct củgpgga Kiệdzcdt Sâeofjm cóafvv mộuzmyt tia hốnwqvi hậtbyon, hắgtncn lui ra phíhncea sau hai bưdmkoerfdc, cốnwqv gắgtncng trấvxzjn đardqxzpanh lêetxen tiếxqhhng.


Hi Mônpxdng Tưdmko gậtbyot gậtbyot đardqkleku, đardqem Đcynyxzpaa Hoàklekng dưdmkoetxec tềvepg thu hồoukhi lạycfni.

- Chưdmko vịxzpa, Ngảafvv Âuwayu Lạycfnc Tưdmko thàkleknh chủgpgg, cáycfnc ngưdmkoơtbyoi chậtbyom rãhdkni tròyzba chuyệdzcdn, Thảafvvi Hồoukhng Tháycfnp chúcgglng ta còyzban cóafvv việdzcdc, nêetxen đardqi trưdmkoerfdc.

Kiệdzcdt Sâeofjm vừcieza nóafvvi ra lờowbpi nàkleky, lậtbyop tứxzpac nhìaxvyn qua Lỗpltz Nhĩmcthdmko, cùbimung vớerfdi Đcynyycfnt La Đcynydlvdc, Ai Nhĩmcthycfn Tháycfnp ba ngưdmkoowbpi nháycfny mắgtnct, sau đardqóafvv trựxzpac tiếxqhhp đardqi ra khỏizqzi đardqycfni sảafvvnh.

Trong đardqycfni sảafvvnh, tấvxzjt cảafvv kháycfnch nhâeofjn đardqvepgu sửhsjyng sốnwqvt.

- Kiệdzcdt Sâeofjm, ngưdmkoơtbyoi cóafvv ýgpggaxvy?

Phấvxzjt Lan Khắgtncc thoáycfnng cáycfni đardqãhdkn xuấvxzjt hiệdzcdn trưdmkoerfdc mặdlvdt củgpgga Kiệdzcdt Sâeofjm, trong miệdzcdng quáycfnt lạycfnnh lêetxen tiếxqhhng.

Mộuzmyt bêetxen, Hi Mônpxdng Tưdmko đardqycfni sưdmko nhíhnceu màkleky.

- Cáycfni gìaxvyafvv ýgpggaxvy? Phấvxzjt Lan Khắgtncc, ngưdmkoơtbyoi tráycfnnh ra, ta khônpxdng phảafvvi nóafvvi sao, Thảafvvi Hồoukhng Tháycfnp chúcgglng ta cóafvv việdzcdc, cầklekn phảafvvi rờowbpi đardqi.

Kiệdzcdt Sâeofjm trong miệdzcdng lêetxen tiếxqhhng.

- Rờowbpi đardqi? Chẳgowcng lẽwcvs ngưdmkoơtbyoi quêetxen chúcgglng ta đardqang quyếxqhht đardqvxzju?

Phấvxzjt Lan Khắgtncc cưdmkoowbpi lạycfnnh, nóafvvi:

- Lúcgglc trưdmkoerfdc ngưdmkoơtbyoi đardqãhdkn đardqáycfnp ứxzpang, nhưdmkong màklek chờowbp ta vàklek Hi Mônpxdng Tưdmko đardqycfni sưdmko phốnwqvi chếxqhh xong, ngưdmkoơtbyoi lạycfni muốnwqvn rờowbpi khỏizqzi, làklekm gìaxvyafvv chuyệdzcdn nhưdmko vậtbyoy.

- Kiệdzcdt Sâeofjm, ngưdmkoơtbyoi rờowbpi đardqi khônpxdng cóafvv việdzcdc gìaxvy, chỉhsjy cầklekn ngưdmkoơtbyoi cônpxdng khai nhậtbyon thua làklek đardqưdmkoetxec, đardqoukhng thờowbpi đardqem Mệdzcdnh Tinh Thảafvvo củgpgga Báycfnc Nhĩmcth Đcynyinh gia tộuzmyc chúcgglng ta giao cho Hi Mônpxdng Tưdmko đardqycfni sưdmkoklekafvv thểxjas.


Mặdlvdc Tưdmko Bảafvvn cũdxysng đardqi tớerfdi trưdmkoerfdc mặdlvdt Kiệdzcdt Sâeofjm, ngăwjbfn đardqưdmkoowbpng đardqi củgpgga Kiệdzcdt Sâeofjm, trong miệdzcdng lạycfnnh lùbimung lêetxen tiếxqhhng.

Trong đardqycfni sảafvvnh, rấvxzjt nhiềvepgu kháycfnch lúcgglc nàkleky đardqvepgu mởudlx miệdzcdng nghịxzpa luậtbyon, nghi hoặdlvdc nhìaxvyn qua Kiệdzcdt Sâeofjm.

- Mặdlvdc Tưdmko Bảafvvn, Mệdzcdnh Tinh Thảafvvo nàkleky rõvepgklekng làklek củgpgga ta, tạycfni sao lạycfni biếxqhhn thàkleknh củgpgga Báycfnc Nhĩmcth Đcynyinh gia tộuzmyc cáycfnc ngưdmkoơtbyoi? Vềvepg phầklekn nhậtbyon thua, chuyệdzcdn nàkleky làklek khônpxdng thểxjaskleko, ta cảafvvm thấvxzjy quyếxqhht đardqvxzju nhưdmko vậtbyoy làklek khônpxdng cônpxdng bằyzbang.

Kiệdzcdt Sâeofjm nóafvvi ra.

- Khônpxdng cônpxdng bằyzbang? Kiệdzcdt Sâeofjm nàkleky quáycfn mứxzpac vônpxd sỉhsjy a.

Rấvxzjt đardqônpxdng kháycfnch nhâeofjn ởudlx đardqâeofjy thiếxqhhu chúcgglt nữnpnia đardqãhdkn phun máycfnu tưdmkoơtbyoi, trưdmkoerfdc kia, làklek hắgtncn muốnwqvn khiêetxeu chiếxqhhn vớerfdi cảafvv Hi Mônpxdng Tưdmkobimung Phấvxzjt Lan Khắgtncc hai ngưdmkoowbpi, hiệdzcdn tạycfni còyzban nóafvvi khônpxdng cônpxdng bằyzbang, Kiệdzcdt Sâeofjm nàkleky nóafvvi đardqùbimua gìaxvy vậtbyoy?

Trong nộuzmyi tâeofjm rấvxzjt nhiềvepgu kháycfnch nhâeofjn giậtbyot mìaxvynh, xem ra Kiệdzcdt Sâeofjm nàkleky biếxqhht rõvepg khônpxdng sáycfnnh bằyzbang Hi Mônpxdng Tưdmko đardqycfni sưdmkobimung Phấvxzjt Lan Khắgtncc đardqycfni sưdmko hai ngưdmkoowbpi, cho nêetxen muốnwqvn quỵaxvyt nợetxe.

- Khônpxdng cônpxdng bằyzbang? Ha ha.

Phấvxzjt Lan Khắgtncc bắgtnct đardqkleku cưdmkoowbpi tràkleko phúcgglng, nóafvvi:

- Kiệdzcdt Sâeofjm, muốnwqvn quyếxqhht đardqvxzju vớerfdi ta vàklek Hi Mônpxdng Tưdmko đardqycfni sưdmko, làklek chíhncenh ngưdmkoơtbyoi đardqvepg nghịxzpa, hiệdzcdn tạycfni còyzban nóafvvi khônpxdng cônpxdng bằyzbang, làklekm gìaxvy dễgcfnklekng nhưdmko ngưdmkoơtbyoi nóafvvi vậtbyoy.

Sắgtncc mặdlvdt Kiệdzcdt Sâeofjm liêetxen tiếxqhhp chuyệdzcdn xấvxzju đardqi, cuốnwqvi cùbimung, hắgtncn đardqem áycfnnh mắgtnct nhìaxvyn qua mọnpnii ngưdmkoowbpi trong đardqycfni sảafvvnh, cấvxzjt cao giọnpning nóafvvi:

- Chưdmko vịxzpa, Hi Mônpxdng Tưdmko đardqycfni sưdmko, Kiệdzcdt Sâeofjm ta làklek ngưdmkoowbpi cônpxdng chíhncenh, khônpxdng cônpxdng bằyzbang nhưdmko lờowbpi củgpgga ta nóafvvi, cũdxysng khônpxdng phảafvvi quyếxqhht đardqvxzju vớerfdi Hi Mônpxdng Tưdmko đardqycfni sưdmkobimung Phấvxzjt Lan Khắgtncc hai ngưdmkoowbpi làklek khônpxdng cônpxdng bằyzbang, màklekklekycfndmkoetxec khônpxdng cônpxdng bằyzbang.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.