Dược Thần

Chương 850 : Chuyện này không công bằng (1)

    trước sau   

maiq ngay cảgkuz Kiệeruct Sârwzvm trêdeign mặwglut cũmoodng lộlkid ra kinh ngạbjxwc, trong đfdwmôalhti mắcykzt toámbylt ra ngạbjxwc nhiêdeign.

Trong ámbylnh mắcykzt giậqwavt mìaptknh củgejda vôalht sốdeig ngưqwavxlmzi, ámbylnh mắcykzt Hi Môalhtng Tưqwav lạbjxwi lầgmdmn nữpmwwa đfdwmgkuzo qua tàmaiqi liệerucu Linh Dưqwavzvidc bay đfdwmgmdmy trờxlmzi kia, lậqwavp tứmbylc, hắcykzn ngang nhiêdeign xuấbzopt thủgejd, tay phảgkuzi mạbjxwnh mẽgktr duỗmtcri ra.

wglum ầgmdmm!!

Mộlkidt màmaiqn khiếwiiyn cho mọkwlfi ngưqwavxlmzi khóshflshfl thểymna tin đfdwmãxtbr xảgkuzy ra, tay phảgkuzi Hi Môalhtng Tưqwav duỗmtcri ra, trêdeign bầgmdmu trờxlmzi thoámbylng cámbyli xuấbzopt hiệerucn ba cámbyli nguyêdeign tốdeig thủgejdbzopn hưqwavalht, phârwzvn biệeruct chộlkidp tớgktri Long Nguyêdeign Thạbjxwch, Đlkidgktra Hoàmaiqng Quảgkuz, Thiêdeign Tinh Đlkiddeigng, ba loạbjxwi tàmaiqi liệerucu Linh Dưqwavzvidc thấbzopt giai.

Linh lựqwavc đfdwmámbylng sợzvid trong nhámbyly mắcykzt bao phủgejd hếwiiyt thảgkuzy, ba đfdwmbjxwo thủgejdbzopn hưqwavalht phârwzvn biệeruct nhắcykzm ngay hưqwavgktrng ba loạbjxwi tàmaiqi liệerucu Linh Dưqwavzvidc khẽgktr hấbzopp, run lêdeign, nặwglun mộlkidt cámbyli.

BA~ BA~...


Tiếwiiyng nổxtbr đfdwmùomnong liêdeign tiếwiiyp vang lêdeign, long khígmdmmaiqu xanh lámbyl, sưqwavơjzhang mùomnomaiqu trắcykzng, ngàmaiqn vạbjxwn tơjzha bạbjxwc bịgktr thủgejdbzopn hưqwavalht thoámbylng cámbyli húlzkut ra, cầgmdmm édeigp vàmaiqo lòsvotng bàmaiqn tay.

Hi Môalhtng Tưqwav hai tròsvotng mắcykzt tuôalhtn ra mộlkidt đfdwmmaiqn tinh mang, hắcykzn duỗmtcri tay phảgkuzi ra, ngang nhiêdeign đfdwmámbylnh rớgktrt.

PHÔlzkúC!

Ba loạbjxwi Linh Dưqwavzvidc hóshfla thàmaiqnh mộlkidt đfdwmbjxwo lưqwavu quang, nhưqwav thiểymnam đfdwmiệerucn từilgl trêdeign trờxlmzi giámbylng xuốdeigng, thoámbylng cámbyli xôalhtng vàmaiqo trong ba bìaptknh phốdeigi chếwiiy thủgejdy tinh lam trêdeign bàmaiqn thìaptk nghiệerucm.

Bởtrpzi vìaptk xung lưqwavzvidng cựqwavc lớgktrn, ba cámbyli bìaptknh lam thủgejdy tinh phốdeigi chếwiiy trêdeign bàmaiqn thìaptk nghiệerucm quay tròsvotn, tay phảgkuzi Hi Môalhtng Tưqwav nhưqwav thiểymnam đfdwmiệerucn thu hồzshai lạbjxwi, biểymnau lộlkid ngưqwavng trọkwlfng, sau đfdwmóshfl trùomnong trùomnong đfdwmiệerucp đfdwmiệerucp hígmdmt mộlkidt hơjzhai.

Trong đfdwmbjxwi sảgkuznh, tấbzopt cảgkuz mọkwlfi ngưqwavxlmzi đfdwmfwofu khẩdiatn trưqwavơjzhang nhấbzopc cổxtbrdeign, thârwzvn thểymna nghiêdeigng vềfwof phígmdma trưqwavgktrc, nhìaptkn chằdeigm chằdeigm vàmaiqo Hi Môalhtng Tưqwav, tỉmaiqjzha khôalhtng dámbylm bỏrvfv qua dùomnomaiq mộlkidt tia.

Phảgkuzi biếwiiyt rằdeigng, sau khi tinh hoa trong tàmaiqi liệerucu Linh Dưqwavzvidc bịgktr tinh luyệerucn phảgkuzi lậqwavp tứmbylc phốdeigi chếwiiy, nếwiiyu khôalhtng dưqwavzvidc hiệerucu sẽgktr mấbzopt đfdwmi, màmaiqrwzvy giờxlmz Hi Môalhtng Tưqwavrwzṿy mà thoámbylng cámbyli đfdwmãxtbrlzkut ra tấbzopt cảgkuz đfdwmfwofu tinh hoa củgejda ba loạbjxwi tàmaiqi liệerucu thấbzopt giai, tấbzopt cảgkuz mọkwlfi ngưqwavxlmzi đfdwmfwofu hiếwiiyu kỳhkjw, Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwavmaiqy phảgkuzi làmaiqm nhưqwav thếwiiymaiqo đfdwmârwzvy...

wglum ầgmdmm!

Sau mộlkidt chốdeigc dừilglng lạbjxwi ngắcykzn ngủgejdn, Hi Môalhtng Tưqwav lạbjxwi ra tay, lúlzkuc nàmaiqy đfdwmârwzvy hắcykzn vưqwavơjzhan cảgkuz hai tay ra.

Đlkidôalhti mắcykzt Kiệeruct Sârwzvm đfdwmlkidt nhiêdeign phámbylt sámbylng lêdeign.

Mộlkidt ngưqwavxlmzi rõkwlfmaiqng chỉmaiqshfl hai cámbylnh tay, thêdeig nhưqwavng thờxlmzi đfdwmiểymnam hai tay Hi Môalhtng Tưqwav ngảgkuzmaiqo trêdeign bìaptknh Linh Dưqwavzvidc, vârwzṿy mà xuấbzopt hiệerucn cámbylnh tay thưqwav ba, phârwzvn ra ba bìaptknh màmaiq bắcykzt đfdwmgmdmu phốdeigi chếwiiy.

- Cámbyli nàmaiqy... Cámbyli nàmaiqy... Cámbyli nàmaiqy...

Trong đfdwmbjxwi sảgkuznh, tấbzopt cảgkuz mọkwlfi ngưqwavxlmzi đfdwmfwofu ngârwzvy ngốdeigc cảgkuz ngưqwavxlmzi.


Trêdeign bàmaiqn thìaptk nghiệerucm, cámbylnh tay thứmbyl ba lay đfdwmlkidng nhưqwav thiểymnam đfdwmiệerucn, đfdwmbjxwi lưqwavzvidng tàmaiqi liệerucu Linh Dưqwavzvidc khôalhtng ngừilglng tung bay lêdeign, dưqwavgktri sựqwav khốdeigng chếwiiy củgejda cámbylnh tay thứmbyl ba, phârwzvn biệeruct đfdwmgmdmu nhậqwavp vàmaiqo trong ba bìaptknh phốdeigi chếwiiy, tiếwiiyn hàmaiqnh phảgkuzn ứmbylng.

Mộlkidt màmaiqn quỷvvga dịgktr nhưqwav thếwiiy đfdwmãxtbr chấbzopn kinh tấbzopt cảgkuz mọkwlfi ngưqwavxlmzi ởtrpz đfdwmârwzvy rồzshai.

- Chuyệerucn gìaptk xảgkuzy ra? Đlkidếwiiyn tộlkidt cùomnong làmaiq xảgkuzy ra chuyệerucn gìaptk?

- Vìaptk sao Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav lạbjxwi xuấbzopt hiệerucn cámbylnh tay thứmbyl ba, màmaiq cuốdeigi cùomnong lạbjxwi chỉmaiqshfl hai cámbyli?

- Khôalhtng thểymna tin đfdwmưqwavzvidc, Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav phârwzvn ra ba cámbyli màmaiq tiếwiiyn hàmaiqnh phốdeigi chếwiiy trong bìaptknh, xa...

Tấbzopt cảgkuz mọkwlfi ngưqwavxlmzi trong miệerucng đfdwmfwofu làmaiq phámbylt ra kinh hôalht, trêdeign mặwglut biểymnau lộlkid khóshfl hiểymnau.

- Cámbyli nàmaiqy...Ta biếwiiyt rồzshai...!!

Trong lúlzkuc đfdwmóshfl, mộlkidt Linh Dưqwavzvidc Sưqwav trong miệerucng đfdwmlkidt nhiêdeign phámbylt ra kinh hôalht.

- Đlkidârwzvy làmaiq Tam Khốdeigng Thámbylnh Dưqwavzvidc Thuậqwavt! Đlkidúng, làmaiq Tam Khốdeigng Thámbylnh Dưqwavzvidc Thuậqwavt trong truyềfwofn thuyếwiiyt! Trong quámbyl trìaptknh phốdeigi chếwiiyshfl thểymna phốdeigi chếwiiy nhanh hơjzhan, cóshfl thểymna tiếwiiyn hàmaiqnh đfdwmzshang thờxlmzi nhiềfwofu đfdwmlkidng támbylc phốdeigi chếwiiy!

Linh Dưqwavzvidc Sưqwav kia đfdwmrvfv bừilglng cảgkuz khuôalhtn mặwglut, thârwzvn thểymna phámbylt run, kígmdmch đfdwmlkidng lêdeign tiếwiiyng.

- Tam Khốdeigng Thámbylnh Dưqwavzvidc Thuậqwavt? Ta cũmoodng từilglng nghe nóshfli, thậqwavt đfdwmúlzkung làmaiq...

- Trờxlmzi ạbjxw, Tam Khốdeigng Thámbylnh Dưqwavzvidc Thuậqwavt trong truyềfwofn thuyếwiiyt, thựqwavc lựqwavc củgejda Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav...

Trong đfdwmbjxwi sảgkuznh, mộlkidt ígmdmt Linh Dưqwavzvidc Sưqwav nghe nóshfli qua Tam Khốdeigng Thámbylnh Dưqwavzvidc Thuậqwavt liềfwofn nhưqwav đfdwmdeign cuồzshang kinh hôalhtdeign.


Giờxlmz khắcykzc nàmaiqy, ởtrpzmaiqo khiếwiiyp sợzvid củgejda mọkwlfi ngưqwavxlmzi, khôalhtng ai phámbylt hiệerucn Kiệeruct Sârwzvm trong góshflc đfdwmlkidt nhiêdeign đfdwmámbylnh thứmbylc Lỗmtcr Nhĩjzhaqwav đfdwmang trong kinh hãxtbri, lậqwavp tứmbylc ghédeigmaiqo tai củgejda hắcykzn nóshfli mấbzopy cârwzvu. xem tạbjxwi TruyenTienhiep

Lỗmtcr Nhĩjzhaqwav giậqwavt mìaptknh liếwiiyc nhìaptkn Kiệeruct Sârwzvm, dưqwavgktri ámbylnh mắcykzt khẳojlvng đfdwmgktrnh củgejda Kiệeruct Sârwzvm màmaiq gậqwavt gậqwavt đfdwmgmdmu, sau đfdwmóshfl lặwglung yêdeign đfdwmi ra đfdwmbjxwi sảgkuznh.

Trong đfdwmbjxwi sảgkuznh, Hi Môalhtng Tưqwav phốdeigi chếwiiy vẫlcaqn tiếwiiyn hàmaiqnh nhưqwav trưqwavgktrc, nhưqwavng khôalhtng khígmdm trong đfdwmbjxwi sảgkuznh trưqwavgktrc đfdwmóshfl, đfdwmãxtbrshfl hoàmaiqn toàmaiqn bấbzopt đfdwmzshang.

Thờxlmzi đfdwmiểymnam Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav ra tay ngay từilgl đfdwmgmdmu, thámbyli đfdwmlkid củgejda mọkwlfi ngưqwavxlmzi cung kígmdmnh vớgktri hắcykzn, bởtrpzi vìaptk thấbzopt giai trung cấbzopp linh Dưqwavzvidc Hoàmaiqng sưqwav, bámbylt giai trung cấbzopp Đlkidếwiiy Linh Sưqwav thựqwavc lựqwavc cảgkuzm thấbzopy cầgmdmn cung kígmdmnh, nhưqwavng màmaiqalhtm nay, tấbzopt cảgkuz khámbylch mờxlmzi, đfdwmwgluc biệeruct làmaiq trong đfdwmámbylm linh dưqwavzvidc sưqwav, nhìaptkn vềfwof phígmdma Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav, chỉmaiqshfllzkung bámbyli.

maiq, cúlzkung bámbyli, đfdwmóshflmaiq triệeruct đfdwmymna thầgmdmn phụcowhc, giốdeigng nhưqwavlzkung bámbyli thầgmdmn linh vậqwavy.

Nếwiiyu nhưqwavshfli, khi Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav xuấbzopt ra ba loạbjxwi thấbzopt giai linh dưqwavzvidc liệerucu, muốdeign phốdeigi chếwiiy thấbzopt giai thưqwavzvidng phẩdiatm Hoàmaiqng cấbzopp linh dưqwavzvidc tềfwofsvotn cóshfl ngưqwavxlmzi hoàmaiqi nghi, hiệerucn giờxlmz, tấbzopt cảgkuz mọkwlfi ngưqwavxlmzi trong nộlkidi târwzvm đfdwmfwofu tràmaiqn ngậqwavp tin tưqwavtrpzng vữpmwwng chắcykzc, Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav nhấbzopt đfdwmgktrnh sẽgktr chếwiiy biếwiiyn ra đfdwmưqwavzvidc.

Hếwiiyt thảgkuzy đfdwmơjzhan giảgkuzn làmaiqaptk Tam Khốdeigng Thámbylnh Dưqwavzvidc Thuậqwavt.

Đlkidârwzvy làmaiq mộlkidt loạbjxwi thámbylnh thuậqwavt trong truyềfwofn thuyếwiiyt, trêdeign lýlcaq luậqwavn, chỉmaiqshfl thấbzopt giai cao cấbzopp linh Dưqwavzvidc Hoàmaiqng sưqwav trởtrpzdeign mớgktri cóshfl thểymna thi triểymnan đfdwmưqwavzvidc, vôalhtomnong cưqwavxlmzng đfdwmbjxwi.

Nhưqwavng màmaiqalhtm nay, lạbjxwi xuấbzopt hiệerucn trêdeign ngưqwavxlmzi củgejda Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav, đfdwmgejdmaiqm rung đfdwmlkidng thếwiiy nhârwzvn, nếwiiyu nhưqwavshfli Phámbylqwavzvidc Chi Nhãxtbrn cóshfl thểymnashfli Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwavalhtomnong cóshfl thiêdeign phúlzku, Tam Khốdeigng Thámbylnh Dưqwavzvidc Thuậqwavt thìaptkshfl thểymnashfli rõkwlf, Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav đfdwmãxtbrmaiq mộlkidt gãxtbr thấbzopt giai cao cấbzopp linh Dưqwavzvidc Hoàmaiqng sưqwav.

Đlkiddeigi vớgktri rung đfdwmlkidng củgejda đfdwmámbylm linh dưqwavzvidc sưqwav, từilgl khi nghe đfdwmưqwavzvidc Phấbzopt Lan Khắcykzc nóshfli đfdwmârwzvy Tam Khốdeigng Thámbylnh Dưqwavzvidc Thuậqwavt chỉmaiqshfl thấbzopt giai cao cấbzopp linh Dưqwavzvidc Hoàmaiqng sưqwav mớgktri cóshfl thểymna thi triểymnan, Bámbylc Nhĩjzha Đlkidinh gia tộlkidc Mặwgluc Tưqwav Bảgkuzn tộlkidc trưqwavtrpzng, ámbylnh mắcykzt nhìaptkn thoámbylng qua Kiệeruct Sârwzvm ởtrpzdeign kia.

Hắcykzn muốdeign nhìaptkn thầgmdmn sắcykzc củgejda Kiệeruct Sârwzvm hiệerucn ra nhưqwav thếwiiymaiqo.

Trong góshflc, trong ámbylnh mắcykzt củgejda Kiệeruct Sârwzvm tràmaiqn ngậqwavp cảgkuzm giámbylc khóshflshfl thểymna tin đfdwmưqwavzvidc, hắcykzn hámbyl to mồzsham, giốdeigng nhưqwav nhìaptkn thấbzopy cámbyli gìaptk đfdwmóshfl khôalhtng tưqwavtrpzng tưqwavzvidng nổxtbri, thârwzvn làmaiqmbylt giai cârwzv́p thârwzv́p Đlkidếwiiy Linh Sưqwav Mặwgluc Tưqwav Bảgkuzn thậqwavm chígmdmshfl thểymna cảgkuzm giámbylc đfdwmưqwavzvidc, tay củgejda Kiệeruct Sârwzvm dưqwavgktri trưqwavxlmzng bàmaiqo đfdwmang rung lêdeign, đfdwmámbyly mắcykzt mang theo lo lắcykzng vàmaiq sợzvidxtbri.

Khóshfle miệerucng củgejda Mặwgluc Tưqwav Bảgkuzn xuấbzopt hiệerucn nụcowhqwavxlmzi sung sưqwavgktrng, bởtrpzi vìaptk hắcykzn biếwiiyt rõkwlf, đfdwmámbylnh bạbjxwc hiệerucn giờxlmz, bọkwlfn họkwlf nhấbzopt đfdwmgktrnh thắcykzng rồzshai.

- Hiệerucn tạbjxwi biếwiiyt sợzvidxtbri? Hừilgl!

Trong nộlkidi târwzvm Mặwgluc Tưqwav Bảgkuzn cưqwavxlmzi lạbjxwnh, đfdwmem ámbylnh mắcykzt nhìaptkn qua đfdwmbjxwi sảgkuznh.

Trong đfdwmbjxwi sảgkuznh, Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav phốdeigi chếwiiy đfdwmãxtbr sắcykzp hoàmaiqn thàmaiqnh, cámbylc loạbjxwi tàmaiqi liệerucu trêdeign bàmaiqn liêdeign tụcowhc biếwiiyn mấbzopt, cuốdeigi cùomnong, hoàmaiqn toàmaiqn dung nhậqwavp vàmaiqo trong ba bìaptknh dưqwavzvidc tềfwof.

Khígmdm tứmbylc linh dưqwavzvidc cưqwavxlmzng đfdwmbjxwi từilgl trong ba bìaptknh lam thủgejdy tinh támbyln dậqwavt ra ngoàmaiqi, đfdwmlkidng támbylc củgejda Hi Môalhtng Tưqwav đfdwmbjxwi sưqwav thoámbylng cámbyli dừilglng lạbjxwi, bởtrpzi vìaptk phốdeigi chếwiiy kịgktrch liệeruct, hai tay củgejda hắcykzn cóshfl chúlzkut lay đfdwmlkidng, toàmaiqn thârwzvn phủgejdgmdmn mồzshaalhti, sắcykzc mặwglut ửtrpzng hồzshang.

Nhưqwavng ámbylnh mắcykzt củgejda hắcykzn, lạbjxwi kiêdeign nghịgktr nhưqwav sắcykzt thédeigp, trưqwavgktrc mặwglut bao ngưqwavxlmzi, hai tay củgejda hắcykzn riêdeigng đfdwmang cầgmdmm lấbzopy hai bìaptknh linh dưqwavzvidc tềfwof đfdwmang phảgkuzn ứmbylng kịgktrch liệeruct, rồzshai sau đfdwmóshfl lậqwavp tứmbylc mạbjxwnh mẽgktr đfdwmxtbrmaiqo trong bìaptknh linh dưqwavzvidc tềfwof đfdwmang phốdeigi chếwiiy chígmdmnh giữpmwwa.

- Ầwglum ầgmdmm!

Thờxlmzi đfdwmiểymnam ba loạbjxwi linh dưqwavzvidc tềfwof hỗmtcrn hợzvidp vớgktri nhau, thìaptk mộlkidt đfdwmbjxwo khígmdm tứmbylc mạbjxwnh mẽgktr từilgl trong bìaptknh linh dưqwavzvidc tềfwof phóshflng thẳojlvng lêdeign trờxlmzi, thoámbylng cámbyli trùomnong kígmdmch trầgmdmn nhàmaiq củgejda đfdwmbjxwi sảgkuznh, rồzshai sau đfdwmóshfl khuếwiiych támbyln ra mọkwlfi hưqwavgktrng chung quanh.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.