Dược Thần

Chương 849 : Tam Khống Thánh Dược Thuật

    trước sau   

Cho dùjkvg trong truyềhcrjn thuyếijlwt, Hi Môvnnrng Tưcpif đyepnbnuei sưcpif đyepnãeygd sớcokwm cówilx thểxplp trùjkvgng kízlomch Linh Dưcpifqqaoc hoàkidyng thấsdhut giai cao cấsdhup, chẳwrggng qua làkidy chízlomnh hắjsjcn khôvnnrng muốwilxn tấsdhun cấsdhup theo phưcpifơtiweng pháhcrjp bìeygdnh thưcpifphovng, muốwilxn thôvnnrng qua sáhcrjng tạbnueo ra mộzbuqt loạbnuei Hoàkidyng Cấsdhup Linh Dưcpifqqaoc Tềhcrj mớcokwi đyepnxplp tấsdhun cấsdhup Linh Dưcpifqqaoc Hoàkidyng Sưcpif thấsdhut giai cao cấsdhup, nhưcpifng cáhcrji nàkidyy dùjkvg sao cũbameng chỉyifbkidy nghe đyepnznxon.

Trong tin tứkersc mọjvali ngưcpifphovi lấsdhuy đyepnưcpifqqaoc, Hi Môvnnrng Tưcpif đyepnbnuei sưcpif đyepnang đyepnqqaoi trêoczin bậlhorc, hắjsjcn vẫfzzln nhưcpifbamekidy Linh Dưcpifqqaoc Hoàkidyng Sưcpif thấsdhut giai trung cấsdhup, nhưcpifng bâcbviy giờphov hắjsjcn lạbnuei thoáhcrjng cáhcrji xuấsdhut ra ba loạbnuei tàkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc thấsdhut giai, khiếijlwn tấsdhut cảagix mọjvali ngưcpifphovi giậlhort mìeygdnh.

kidybnue thờphovi đyepniểxplpm tấsdhut cảagix mọjvali ngưcpifphovi vôvnnrjkvgng giậlhort mìeygdnh kízlomch đyepnzbuqng, trong đyepnbnuei sảagixnh, Hi Môvnnrng Tưcpif đyepnbnuei sưcpif lẳwrggng lặuglfng đyepnkersng phízloma trưcpifcokwc bàkidyn thìeygd nghiệuglfm, hai tròzpkong mắjsjct mạbnuenh mẽymsl tuôvnnrn ra mộzbuqt đyepnkidyn tinh mang.

Oanh!

Linh thứkersc báhcrjt giai khủhcrjng bốwilxcpifphovng hãeygdn từawyw trêoczin ngưcpifphovi Hi Môvnnrng Tưcpif mạbnuenh mẽymslhcrjn dậlhort ra, bao phủhcrj mộzbuqt mảagixng lớcokwn tàkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc trưcpifcokwc mặuglft, phâcbvin tízlomch cùjkvgng cảagixm giáhcrjc tinh tếijlw, linh thứkersc đyepnáhcrjng sợqqao nhưcpifkidy từawywng đyepnbnueo sóng to gió lơtiwén khôvnnrng ngừawywng bốwilxc lêoczin trong đyepnbnuei sảagixnh, cảagixm giáhcrjc tràkidyn đyepnjpzty làkidym lòzpkong ngưcpifphovi vìeygd sợqqaokidycbvim rung đyepnzbuqng, tung hoàkidynh tàkidyn pháhcrj bừawywa bãeygdi.

- Cáhcrji nàkidyy...


Cảagixm nhậlhorn đyepnưcpifqqaoc khízlom tứkersc khủhcrjng bốwilx pháhcrjt ra trêoczin ngưcpifphovi Hi Môvnnrng Tưcpif, tâcbvít cả tâcbvin kháhcrjch sắjsjcc mặuglft đyepnhcrju đyepnzbuqt nhiêoczin thay đyepnjsjci, toáhcrjt ra biểxplpu lộzbuq hoảagixng sợqqao.

cbvic trưcpifcokwc Phấsdhut Lan Khắjsjcc phốwilxi chếijlw Linh Dưcpifqqaoc Tềhcrj, thờphovi đyepniểxplpm phówilxng xuấsdhut ra linh thứkersc thấsdhut giai cao cấsdhup đyepnãeygdkidym mọjvali ngưcpifphovi cảagixm giáhcrjc đyepnưcpifqqaoc khízlom thếijlwvnnrjkvgng kinh ngưcpifphovi củhcrja Phấsdhut Lan Khắjsjcc, nhưcpifng so vớcokwi linh thứkersc báhcrjt giai trung cấsdhup củhcrja Hi Môvnnrng Tưcpif, linh thứkersc Phấsdhut Lan Khắjsjcc pháhcrjt ra lúcbvic trưcpifcokwc lạbnuei chỉyifbwilx thểxplp coi làkidy tiểxplpu phong tiểxplpu lãeygdng, màkidy Hi Môvnnrng Tưcpif đyepnbnuei sưcpif thìeygdkidy kinh thiêoczin biểxplpn gầjpztm.

Thờphovi đyepniểxplpm tâcbvin kháhcrjch xung quanh giậlhort mìeygdnh, biểxplpu lộzbuq Hi Môvnnrng Tưcpif, thầjpztn sắjsjcc bìeygdnh thảagixn, hai con ngưcpifơtiwei hếijlwt sứkersc chăhfnim chúcbvi nhìeygdn lêoczin tàkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc trưcpifcokwc mặuglft, cảagix ngưcpifphovi tậlhorp trung tinh thầjpztn cao đyepnzbuq, từawywng đyepnbnueo linh lựrrdqc tung hoàkidynh, khôvnnrng ngừawywng thẩawywm thấsdhuu nhậlhorp vàkidyo trong tàkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc chồznxong chấsdhut trưcpifcokwc mặuglft kia.

Lậlhorp tứkersc.

zpkoi!

Mộzbuqt đyepnbnueo áhcrjnh sáhcrjng chówilxi mắjsjct từawyw trong hai tròzpkong mắjsjct củhcrja hắjsjcn bắjsjcn ra, thoáhcrjng mộzbuqt pháhcrjt đyepnãeygd chiếijlwu xạbnue đyepnếijlwn mộzbuqt đyepnwilxng linh dưcpifqqaoc trưcpifcokwc mặuglft, chậlhorm rãeygdi đyepnagixo qua phízloma trêoczin mỗznxoi mộzbuqt câcbviy Linh Dưcpifqqaoc.

cpifcokwi vôvnnr sốwilx áhcrjnh mắjsjct giậlhort mìeygdnh củhcrja tâcbvin kháhcrjch, nhữrrdqng tàkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc bịgdnskidyo quang trong đyepnôvnnri mắjsjct Hi Môvnnrng Tưcpif đyepnbnuei sưcpif chiếijlwu xạbnue đyepnếijlwn trong nháhcrjy mắjsjct đyepnãeygd bắjsjct đyepnjpztu trởbnueoczin trong suốwilxt, mạbnuech lạbnuec cùjkvgng kếijlwt cấsdhuu trong đyepnówilx xuấsdhut hiệuglfn ởbnuevnnrjkvgng rõkerskidyng trong mắjsjct từawywng tâcbvin kháhcrjch, chấsdhun kinh tấsdhut cảagix mọjvali ngưcpifphovi. Nguồznxon truyệuglfn: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Nguồznxon tạbnuei http://TruyenTienHiep

- Đlhorâcbviy làkidy Pháhcrjcpifqqaoc Linh Nhãeygdn!

Trong đyepnáhcrjm ngưcpifphovi cówilx mộzbuqt Linh Dưcpifqqaoc khôvnnrng kìeygdm đyepnưcpifqqaoc màkidyoczin tiếijlwng kinh hôvnnr.

- Pháhcrjcpifqqaoc Linh Nhãeygdn? Hi Môvnnrng Tưcpif đyepnbnuei sưcpifcbvịy mà đyepnãeygd luyệuglfn thàkidynh Pháhcrjcpifqqaoc Linh Nhãeygdn!

- Trờphovi ạbnue, cáhcrji nàkidyy...

Tiếijlwng kinh hôvnnr liêoczin tiếijlwp vang lêoczin trong đyepnbnuei sảagixnh, tấsdhut cảagix Linh Dưcpifqqaoc Sưcpif trong miệuglfng đyepnhcrju làkidy nhịgdnsn khôvnnrng đyepnưcpifqqaoc màkidy kinh hôvnnr, màkidy ngay cảagix bọjvaln Lỗznxo Nhĩjvalcpifjkvgng Phấsdhut Lan Khắjsjcc cũbameng giốwilxng nhưcpif vậlhory, háhcrj to miệuglfng, trong đyepnôvnnri mắjsjct toáhcrjt ra hàkidyo quang khôvnnrng thểxplpcpifbnueng tưcpifqqaong nổjsjci.

Pháhcrjcpifqqaoc Linh Nhãeygdn làkidy mộzbuqt loạbnuei thuậlhort phốwilxi chếijlw Linh Dưcpifqqaoc cựrrdqc kỳrrdq đyepnuglfc biệuglft, mộzbuqt khi thi triểxplpn cówilx thểxplpkidym cho ngưcpifphovi thi triểxplpn lậlhorp tứkersc nhìeygdn thấsdhuu kếijlwt cấsdhuu, tổjsjc chứkersc, mạbnuech lạbnuec, phâcbvin bốwilx nguyêoczin tốwilx củhcrja mỗznxoi mộzbuqt chủhcrjng tàkidyi liệuglfu, nhưcpifng nhâcbvin tốwilx mấsdhuu chốwilxt chízlomnh làkidy dịgdns thuậlhort nàkidyy rấsdhut khówilx học đyepnưcpifơtiwẹc, chỉyifbwilxcpifphovng giảagix Linh Dưcpifqqaoc cấsdhup bậlhorc Đlhorếijlwcpifhcrjt giai mơtiwéi cówilx thểxplp thi triểxplpn!


Trọjvalng yếijlwu hơtiwen chízlomnh làkidy, Pháhcrjcpifqqaoc Linh Nhãeygdn khôvnnrng hềhcrj giốwilxng Linh Dưcpifqqaoc thuậlhort Hàkidyng Long Phầjpztn Giảagixi Thủhcrj chỉyifb cầjpztn Linh Dưcpifqqaoc Sưcpif đyepnbnuet tớcokwi cấsdhup bậlhorc yêocziu cầjpztu làkidywilx thểxplp luyệuglfn, màkidy muốwilxn họjvalc đyepnưcpifqqaoc Pháhcrjcpifqqaoc Linh Nhãeygdn phảagixi cówilx phưcpifơtiweng diệuglfn thiêoczin phúcbvi, nếijlwu khôvnnrng dùjkvg cho cưcpifbadong ébnuep cũbameng chưcpifa chắjsjcc cówilx thểxplp nắjsjcm giữrrdq.

Hiệuglfn giờphov Hi Môvnnrng Tưcpif thi triểxplpn đyepnúcbving làkidy chiêocziu sốwilx nhưcpif vậlhory, khiếijlwn tấsdhut cảagix mọjvali ngưcpifphovi đyepnhcrju sợqqao ngâcbviy ngưcpifphovi.

Đlhorưcpifơtiweng nhiêoczin khôvnnrng ízlomt ngưcpifphovi cũbameng cówilx thểxplp nhìeygdn ra, tạbnueo nghệuglf Pháhcrjcpifqqaoc Linh Nhãeygdn củhcrja Hi Môvnnrng Tưcpif đyepnbnuei sưcpifzpkon chưcpifa thâcbvim hậlhoru, cówilx mộzbuqt ízlomt Linh Dưcpifqqaoc sau khi bịgdns đyepnagixo qua, mạbnuech lạbnuec cùjkvgng kếijlwt cấsdhuu hiệuglfn ra cũbameng khôvnnrng rõkers rệuglft, vẫfzzln nhưcpif trưcpifcokwc mộzbuqt mảagixnh mơtiwe hồznxo.

Nhưcpifng cáhcrji nàkidyy cũbameng khôvnnrng thểxplp phai mờphov sựrrdqcpifphovng đyepnbnuei củhcrja hắjsjcn.

kidybnue thờphovi đyepniểxplpm tấsdhut cảagix mọjvali ngưcpifphovi kinh hôvnnr, Hi Môvnnrng Tưcpif trảagixi qua Pháhcrjcpifqqaoc Linh Nhãeygdn thựrrdqc chấsdhut hówilxa, áhcrjnh mắjsjct dĩjval nhiêoczin québnuet qua từawywng cáhcrji Linh Dưcpifqqaoc bêoczin trêoczin bàkidyn thìeygd nghiệuglfm, lậlhorp tứkersc thâcbvin thểxplp củhcrja hắjsjcn bỗznxong nhiêoczin đyepnzbuqng.

Tay phảagixi củhcrja hắjsjcn mạbnuenh mẽymsl đyepniểxplpm qua mộzbuqt câcbviy Long Nguyêoczin Thạbnuech.

kidyng Long Phầjpztn Giảagixi Thủhcrj!

Bồznxong!!!

Âlhorm thanh nổjsjc đyepnùjkvgng rấsdhut nhỏiphl truyềhcrjn đyepnếijlwn,

Long Nguyêoczin Thạbnuech cówilx đyepnưcpifphovng vâcbvin xanh thẫfzzlm thoáhcrjng cáhcrji bạbnueo liệuglft ra, biếijlwn thàkidynh mộzbuqt chùjkvgm thạbnuech vụlhor, màkidybnue trong thạbnuech vụlhor, mộzbuqt đyepnjpztu long khízlom xanh láhcrj giốwilxng nhưcpif phi long thoáhcrjng cáhcrji bắjsjct đyepnjpztu bốwilxc lêoczin.

Long Nguyêoczin Thạbnuech Linh Dưcpifqqaoc thấsdhut giai, trong đyepnówilxawywn chứkersa châcbvin khízlom long nguyêoczin châcbvin khízlomcpifphovng đyepnbnuei, làkidy mộzbuqt loạbnuei năhfning lưcpifqqaong linh lựrrdqc cựrrdqc kỳrrdqcpifphovng đyepnbnuei.

Ngay tạbnuei thờphovi đyepniểxplpm tấsdhut cảagix mọjvali ngưcpifphovi cho rằdblpng Hi Môvnnrng Tưcpif sắjsjcp xửawywentq long nguyêoczin châcbvin khízlomoczin trong Long Nguyêoczin Thạbnuech, lạbnuei thấsdhuy tay phảagixi Hi Môvnnrng Tưcpif lạbnuei lầjpztn nữrrdqa đyepniểxplpm lêoczin mộzbuqt khỏiphla tráhcrji câcbviy vỏiphl cứkersng màu vàng đyepnâcbvít bêoczin trêoczin bàkidyn thìeygd nghiệuglfm.

Bồznxong!!

Khỏiphla tráhcrji câcbviy vỏiphl cứkersng màu vàng đyepnâcbvít kia đyepnznxong dạbnueng cũbameng bạbnueo liệuglft ra, mộzbuqt đyepnbnueo khízlom vụlhor màu ngà sưcpif̃a theo vỏiphl cứkersng náhcrjt bấsdhuy phiêocziu táhcrjn, táhcrjn bậlhort ra khízlom tứkersc linh lựrrdqc khủhcrjng bốwilx.

Đlhorgdnsa Hoàkidyng Quảagix, Linh Dưcpifqqaoc thấsdhut giai, trong đyepnówilxawywn chứkersa Đlhorgdnsa Hoàkidyng chi khízlomcpifphovng đyepnbnuei, cówilx thểxplpjkvgng làkidym thuốwilxc.

Hi Môvnnrng Tưcpif khôvnnrng đyepnxplp ýentq đyepnếijlwn, tay phảagixi lầjpztn nữrrdqa nhưcpif thiểxplpm đyepniệuglfn đyepniểxplpm vềhcrj phízloma mộzbuqt câcbviy dâcbviy leo màkidyu tízlomm đyepnen trêoczin bàkidyn thìeygd nghiệuglfm.

Bồznxong!!

cbviy leo màkidyu tízlomm đyepnen khôvnnrng hềhcrj chầjpztn chừawyw nổjsjc bung, bộzbuqt phấsdhun màkidyu tízlomm đyepnen tầjpztng ngoàkidyi thoáhcrjng cáhcrji tảagixn ra, tổjsjc chứkersc chấsdhun táhcrjn bêoczin trong tạbnueo thàkidynh mộzbuqt sợqqaoi so vớcokwi tówilxc còzpkon mảagixnh hơtiwen, lówilxe ra mảagixnh tinh quang màkidyu bạbnuec, thoáhcrjng cáhcrji bay đyepnjpzty trờphovi.

Thiêoczin Tinh Đlhordblpng, Linh Dưcpifqqaoc thấsdhut giai, cứkersng cỏiphli vôvnnrjkvgng, rấsdhut khówilx phâcbvin giảagixi.

Toàkidyn bộzbuq quáhcrj trìeygdnh nówilxi thìeygdcbviu, nhưcpifng kỳrrdq thậlhort chỉyifbkidy trong nháhcrjy mắjsjct, tay phảagixi Hi Môvnnrng Tưcpif thoáhcrjng cáhcrji đyepniểxplpm qua ba loạbnuei tàkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc, thi triểxplpn ra Hàkidyng Long Phầjpztn Giảagixi Thủhcrj.

Trong lúcbvic nhấsdhut thờphovi, khôvnnrng trung trưcpifcokwc mặuglft Hi Môvnnrng Tưcpif, long khízlomkidyu xanh láhcrj, sưcpifơtiweng mùjkvgkidyu trắjsjcng, ngàkidyn vạbnuen tơtiwe mỏiphlng màkidyu bạbnuec thoáhcrjng cáhcrji tràkidyn ngậlhorp ra tầjpztm mắjsjct mọjvali ngưcpifphovi.

Ba loạbnuei tàkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc thấsdhut giai đyepnúcbving làkidy trong nháhcrjy mắjsjct tấsdhut cảagix đyepnhcrju bịgdns phâcbvin giảagixi hoàkidyn toàkidyn.

Trong đyepnbnuei sảagixnh, tấsdhut cảagix mọjvali ngưcpifphovi đyepnhcrju sợqqao ngâcbviy ngưcpifphovi, trừawywng lớcokwn hai mắjsjct, gắjsjct gao chằdblpm chằdblpm vàkidyo tàkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc bay đyepnjpzty trưcpifcokwc mặuglft Hi Môvnnrng Tưcpif, muốwilxn xem kếijlw tiếijlwp hắjsjcn làkidym nhưcpif thếijlwkidyo.

Ba loạbnuei tàkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc thấsdhut giai a, Hoàkidyng Cấsdhup Linh Dưcpifqqaoc Tềhcrj thấsdhut giai thưcpifqqaong phẩawywm bìeygdnh thưcpifphovng đyepnúcbving làkidyjkvgng đyepnếijlwn nhiềhcrju loạbnuei tàkidyi liệuglfu thấsdhut giai, nhưcpifng trong quáhcrj trìeygdnh Linh Dưcpifqqaoc Sưcpif phốwilxi chếijlweygdnh thưcpifphovng cũbameng chỉyifb phâcbvin giảagixi từawywng loạbnuei, sau đyepnówilx dung nhậlhorp toàkidyn bộzbuqkidyo trong quáhcrj trìeygdnh phốwilxi chếijlw, tuyệuglft đyepnwilxi sẽymsl khôvnnrng nhưcpif Hi Môvnnrng Tưcpif thoáhcrjng cáhcrji đyepniểxplpm mởbnue nhưcpif vậlhory.

Thậlhort sựrrdqkidyeygdkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc thấsdhut giai quáhcrj mứkersc cưcpifphovng đyepnbnuei rồznxoi, trong đyepnówilxawywn chứkersa năhfning lưcpifqqaong vôvnnrjkvgng kinh ngưcpifphovi, coi nhưcpifkidy Linh Dưcpifqqaoc Hoàkidyng Sưcpif thấsdhut giai cao cấsdhup cũbameng rấsdhut khówilxwilx thểxplpjkvgng linh thứkersc khốwilxng chếijlw đyepnưcpifqqaoc cùjkvgng mộzbuqt lúcbvic ba loạbnuei tàkidyi liệuglfu Linh Dưcpifqqaoc, nhưcpifng bâcbviy giờphov, Hi Môvnnrng Tưcpif đyepnúcbving làkidy thoáhcrjng cáhcrji đyepnãeygd đyepniểxplpm mởbnue ba loạbnuei tàkidyi liệuglfu thấsdhut giai, khiếijlwn tấsdhut cảagix mọjvali ngưcpifphovi khiếijlwp sợqqao.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.