Dược Thần

Chương 848 : Kiệt Sâm khẩn trương (2)

    trước sau   

Phấwlkqt Lan Khắbjtsc trong miệkumeng thởwlkq ra mộbrhxt hơerjti thậxnukt dàrvdxi, trêjxywn mặjejlt tràrvdxn đmfwznytny dáqogkng tưwyczơerjti cưwyczruqui, hắbjtsn thoáqogkng lau đmfwzi mồisnsixsvi trêjxywn tráqogkn, hai châjnqjn cóixsv chúugtnt nhưwycz nhũerjtn ra, rấwlkqt hiểqkzun nhiêjxywn phốisnsi chếbjtsugtnc trưwyczwougc đmfwzãtudi hao phíqaiy đmfwzqreji lưwyczkbbung tinh lựvpvdc củtudia hắbjtsn.

Nhưwyczng áqogknh mắbjtst củtudia hắbjtsn lạqreji vôixsvlefkng phấwlkqn khởwlkqi kíqaiych đmfwzbrhxng, mộbrhxt tay cầnytnm lấwlkqy nắbjtsp bìfbuqnh dưwyczkbbuc tềrcvz trưwyczwougc mặjejlt đmfwzóixsvng lạqreji, linh lựvpvdc hỏlkfva hệkume nồisnsng đmfwzxnukm trong đmfwzqreji sảvadbnh chậxnukm rãtudii tiêjxywu táqogkn, sau đmfwzóixsv hắbjtsn trưwyczwougc mắbjtst bao ngưwyczruqui thoáqogkng mộbrhxt pháqogkt lấwlkqy Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz trong tay mìfbuqnh giơerjt cao lêjxywn.

Trong đmfwzqreji sảvadbnh, tâjnqj́t cả kháqogkch mớwougi đmfwzrcvzu làrvdxqaiych đmfwzbrhxng nhìfbuqn qua Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz trong tay Phấwlkqt Lan Khắbjtsc, chờruqu đmfwzkbbui Phấwlkqt Lan Khắbjtsc tuyêjxywn bốisns, bọbryfn hắbjtsn thâjnqjn làrvdx thếbjts lựvpvdc thủtudisznsnh củtudia Luâjnqjn Đmfwza Hàrvdxnh Tỉisqqnh, nhưwycz thếbjtsrvdxo lạqreji nhậxnukn thứbryfc khôixsvng ra, mộbrhxt màrvdxn kinh ngưwyczruqui lúugtnc trưwyczwougc kia đmfwzúugtnng làrvdx Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai xuấwlkqt thếbjts mớwougi khiếbjtsn thiêjxywn đmfwzolfma dịolfmwyczkbbung a!

- Chưwycz vịolfm, đmfwzâjnqjy làrvdx Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz ta phốisnsi chếbjts, thấwlkqt giai hạqrej phẩwyczm Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz, Dung Hỏlkfva Dưwyczkbbuc Tềrcvz!

Thanh âjnqjm Phấwlkqt Lan Khắbjtsc cao vúugtnt rung đmfwzbrhxng toàrvdxn bộbrhx đmfwzqreji sảvadbnh:

- Côixsvng hiệkumeu củtudia nóixsvrvdxixsv thểqkzurvdxm cho thấwlkqt giai hoàrvdxng Linh Sưwycz hỏlkfva hệkume, đmfwzisnsi vớwougi pháqogkp tắbjtsc hỏlkfva nguyêjxywn tốisnssznsnh ngộbrhx dễqkmfrvdxng hơerjtn, càrvdxng thêjxywm thấwlkqu triệkumet, càrvdxng thêjxywm tựvpvd nhiêjxywn, đmfwzisnsng thờruqui nếbjtsu làrvdxixsvn Linh Sưwycz hỏlkfva hệkume lụzlloc giai cao cấwlkqp phụzlloc dụzllong màrvdxixsvi, cóixsv thểqkzu nắbjtsm chắbjtsc năbrhxm thàrvdxnh cơerjt hộbrhxi tấwlkqn cấwlkqp đmfwzếbjtsn hoàrvdxng Linh Sưwycz hỏlkfva hệkume thấwlkqt giai câjnqj́p thâjnqj́p!


Xoạqrejt!!

Toàrvdxn bộbrhx đmfwzqreji sảvadbnh sôixsvi tràrvdxo, tấwlkqt cảvadb mọbryfi ngưwyczruqui đmfwzrcvzu nhao nhao nghịolfm luậxnukn, tròoprr chuyệkumen vớwougi nhau, rấwlkqt nhiềrcvzu tâjnqjn kháqogkch ởwlkq đmfwzâjnqjy đmfwzrcvzu làrvdx thấwlkqt giai thấwlkqt giai hoàrvdxng Linh Sưwycz, cho dùlefk Phấwlkqt Lan Khắbjtsc phốisnsi chếbjts chỗyoia Dung Hỏlkfva Dưwyczkbbuc Tềrcvzrvdxy chỉisqq hữdsvcu hiệkumeu đmfwzisnsi vớwougi Linh Sưwycz hỏlkfva hệkume, nhưwyczng cáqogki nàrvdxy cũerjtng khôixsvng ảvadbnh hưwyczwlkqng đmfwzếbjtsn kíqaiych đmfwzbrhxng củtudia bọbryfn hắbjtsn, dùlefk sao đmfwzâjnqjy chíqaiynh làrvdx Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai a, toàrvdxn bộbrhx Luâjnqjn Đmfwza Hàrvdxnh Tỉisqqnh cũerjtng chỉisqqixsvqogkc Nhĩszns Đmfwzinh Gia Tộbrhxc cóixsv Phấwlkqt Lan Khắbjtsc, Linh Dưwyczkbbuc Hoàrvdxng Sưwycz thấwlkqt giai câjnqj́p thâjnqj́p nhưwycz vậxnuky.

Vềrcvz phầnytnn mộbrhxt íqaiyt hỏlkfva hệkume hoàrvdxng Linh Sưwycz thấwlkqt giai, càrvdxng làrvdxqaiych đmfwzbrhxng đmfwzếbjtsn tộbrhxt đmfwzisqqnh, tíqaiynh toáqogkn đmfwzkbbui sau khi quyếbjtst đmfwzwlkqu Linh Dưwyczkbbuc kếbjtst thúugtnc, cóixsv thểqkzu đmfwzoạqrejt thấwlkqt giai Hoàrvdxng cấwlkqp Dung Hỏlkfva Dưwyczkbbuc Tềrcvzrvdxy giao dịolfmch tớwougi tay hay khôixsvng .

Bấwlkqt quáqogk sau khi bọbryfn hắbjtsn nghĩszns đmfwzếbjtsn thâjnqjn phậxnukn Phấwlkqt Lan Khắbjtsc , mỗyoiai mộbrhxt cái đmfwzrcvzu làrvdx thốisnsng khổzikv hếbjtst hy vọbryfng rôixsv̀i, Phấwlkqt Lan Khắbjtsc làrvdx Linh Dưwyczkbbuc Sưwycz củtudia Báqogkc Nhĩszns Đmfwzinh Gia Tộbrhxc, tâjnqj́t cả Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai phốisnsi chếbjts đmfwzưwyczkbbuc đmfwzrcvzu cho thàrvdxnh viêjxywn Báqogkc Nhĩszns Đmfwzinh Gia Tộbrhxc hưwyczwlkqng dụzllong, căbrhxn bảvadbn sẽxnuk khôixsvng lấwlkqy ra đmfwzwlkqu giáqogk, íqaiyt nhấwlkqt trong lịolfmch sửyhof Luâjnqjn Đmfwza Hàrvdxnh Tỉisqqnh, Báqogkc Nhĩszns Đmfwzinh Gia Tộbrhxc còoprrn chưwycza bao giờruqu lấwlkqy mộbrhxt lọbryf Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai báqogkn ra.

Cảvadbm thụzllo đmfwzưwyczkbbuc hàrvdxo khíqaiy hỗyoian loạqrejn bêjxywn trong đmfwzqreji sảvadbnh, trêjxywn mặjejlt Phấwlkqt Lan Khắbjtsc tràrvdxn đmfwznytny tưwyczơerjti cưwyczruqui pháqogkt ra từiqzj nộbrhxi tâjnqjm, hắbjtsn tuy rằkumeng thâjnqjn làrvdx Linh Dưwyczkbbuc Hoàrvdxng Sưwycz thấwlkqt giai câjnqj́p thâjnqj́p, nhưwyczng khi phốisnsi chếbjts Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai vẫtlmun cóixsv tỉisqq lệkume thấwlkqt bạqreji rấwlkqt lớwougn, trong quáqogk trìfbuqnh phốisnsi chếbjtsugtnc nãtudiy, cuốisnsi cùlefkng cũerjtng thàrvdxnh côixsvng, khiếbjtsn hắbjtsn cảvadbm nhậxnukn đmfwzưwyczkbbuc hưwyczng phấwlkqn cùlefkng tựvpvdrvdxo vôixsvlefkng.

- Hi Môixsvng Tưwycz đmfwzqreji sưwycz, Phấwlkqt Lan Khắbjtsc lạqreji bêjxywu xấwlkqu trưwyczwougc mặjejlt ngưwyczơerjti rồisnsi! Nguồisnsn truyệkumen: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Nguồisnsn tạqreji http://TruyenTienHiep

Cầnytnm Dung Hỏlkfva Dưwyczkbbuc Tềrcvz, Phấwlkqt Lan Khắbjtsc vẻnytn mặjejlt tưwyczơerjti cưwyczruqui hưwyczwougng chỗyoia Hi Môixsvng Tưwycz đmfwzqreji sưwycz đmfwzi tớwougi, trong miệkumeng ra vẻnytn khiêjxywm tốisnsn lêjxywn tiếbjtsng, nhưwyczng ai cũerjtng đmfwzrcvzu cóixsv thểqkzu cảvadbm nhậxnukn đmfwzưwyczkbbuc trong ngữdsvc khíqaiylefkng áqogknh mắbjtst củtudia hắbjtsn ẩwyczn ẩwyczn mộbrhxt cổzikvrvdxm xúugtnc đmfwzbjtsc ýiqzj.

Bấwlkqt quáqogk lạqreji khôixsvng ai cảvadbm thấwlkqy cháqogkn ghékhszt, thâjnqjn làrvdx mộbrhxt Linh Dưwyczkbbuc đmfwzqreji sưwycz vừiqzja mớwougi phốisnsi chếbjts thàrvdxnh côixsvng Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai, đmfwziểqkzum ấwlkqy đmfwzbjtsc ýiqzj khôixsvng đmfwzáqogkng kểqkzu chúugtnt nàrvdxo.

- Phấwlkqt Lan Khắbjtsc, khôixsvng tệkume a!

Hi Môixsvng Tưwycz khẽxnuk gậxnukt đmfwznytnu, thâjnqjn làrvdx Linh Dưwyczkbbuc Hoàrvdxng Sưwycz thấwlkqt giai trung cấwlkqp, cóixsv thểqkzu thấwlkqy đmfwzưwyczkbbuc vàrvdxi chỗyoia sai lầnytnm trong quáqogk trìfbuqnh Phấwlkqt Lan Khắbjtsc phốisnsi chếbjts, nhưwyczng bấwlkqt kểqkzu nhưwycz thếbjtsrvdxo, Phấwlkqt Lan Khắbjtsc cuốisnsi cùlefkng cũerjtng đmfwzãtudi phốisnsi chếbjts thàrvdxnh côixsvng rồisnsi.

ixsvjnqju nóixsvi nhưwycz thếbjtsrvdxo thìfbuqixsvi(?) Chỉisqqixsv phốisnsi chếbjts Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thàrvdxnh côixsvng mơerjt́i làrvdx phốisnsi chếbjts tốisnst nhấwlkqt.

- Ha ha, Hi Môixsvng Tưwycz đmfwzqreji sưwycz quáqogk khen, Phấwlkqt Lan Khắbjtsc vẫtlmun chờruqu xem thâjnqjn thủtudi đmfwzqreji triểqkzun kếbjts tiếbjtsp củtudia ngưwyczơerjti đmfwzâjnqjy nàrvdxy!

Phấwlkqt Lan Khắbjtsc đmfwzbjtsc ýiqzjjxywn tiếbjtsng, còoprrn cốisns ýiqzj nhìfbuqn Kiệkumet Sâjnqjm cáqogkch đmfwzóixsv khôixsvng xa.


- Tốisnst, đmfwzãtudi nhưwycz vầnytny, ta cũerjtng khôixsvng lãtuding phíqaiy thờruqui gian củtudia mọbryfi ngưwyczruqui!

Hi Môixsvng Tưwycz thoáqogkng cáqogki từiqzj trong đmfwzáqogkm ngưwyczruqui đmfwzi ra, sau đmfwzóixsv vữdsvcng vàrvdxng hưwyczwougng đmfwzi trong đmfwzqreji sảvadbnh.

- Phấwlkqt Lan Khắbjtsc, làrvdxm thìfbuq tốisnst hơerjtn..

Tộbrhxc trưwyczwlkqng Mặjejlc Tưwycz Bảvadbn cao hứbryfng vỗyoia bảvadb vai Phấwlkqt Lan Khắbjtsc mộbrhxt cáqogki, dưwyczwougi sựvpvdjnqjm mộbrhx củtudia vôixsv sốisns hoàrvdxng Linh Sưwycz hỏlkfva hệkume, trong áqogknh mắbjtst ghen ghékhszt, cầnytnm đmfwzi Dung Hỏlkfva Dưwyczkbbuc Tềrcvz trong tay Phấwlkqt Lan Khắbjtsc, đmfwzqkzurvdxo khôixsvng gian giớwougi chỉisqq củtudia mìfbuqnh.

Trêjxywn mặjejlt Mặjejlc Tưwycz Bảvadbn tràrvdxn đmfwznytny tiếbjtsu ýiqzj, vìfbuq gia tộbrhxc củtudia mìfbuqnh nhiềrcvzu hơerjtn mộbrhxt lọbryf Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai màrvdxwyczng phấwlkqn khôixsvng thôixsvi, đmfwzisnsng thờruqui còoprrn khôixsvng quêjxywn vụzllong trộbrhxm ngắbjtsm nhìfbuqn Kiệkumet Sâjnqjm cáqogkch đmfwzóixsv khôixsvng xa, lạqreji pháqogkt hiệkumen Kiệkumet Sâjnqjm đmfwzbryfng đmfwzóixsv tựvpvda hồisns nắbjtsm chặjejlt trưwyczruqung bàrvdxo chíqaiynh mìfbuqnh, tay phảvadbi hơerjti cóixsv chúugtnt run rẩwyczy.

- Tiểqkzuu tửyhofrvdxy rốisnst cuộbrhxc cũerjtng biếbjtst khẩwyczn trưwyczơerjtng?

Tộbrhxc trưwyczwlkqng Mặjejlc Tưwycz Bảvadbn khóixsve miệkumeng lộbrhx ra mộbrhxt đmfwzqrejo châjnqjm chọbryfc.

Trong đmfwzqreji sảvadbnh, mọbryfi ngưwyczruqui đmfwzrcvzu cóixsvjnqjm cơerjt, Hi Môixsvng Tưwyczszns nhiêjxywn đmfwzi tớwougi trưwyczwougc bàrvdxn thìfbuq nghiệkumem, sắbjtsc mặjejlt bìfbuqnh tĩsznsnh, mộbrhxt cổzikv khíqaiy chấwlkqt đmfwzjejlc biệkumet từiqzj trêjxywn ngưwyczruqui pháqogkt ra.

Xoạqrejt!!

Tay phảvadbi củtudia hắbjtsn vung lêjxywn, mộbrhxt đmfwzisnsng tàrvdxi liệkumeu Linh Dưwyczkbbuc tảvadbn ra linh lựvpvdc nồisnsng đmfwzxnukm chấwlkqn đmfwzbrhxng, thoáqogkng cáqogki xuấwlkqt hiệkumen ởwlkq trêjxywn bàrvdxn thíqaiy nghiệkumem, xuấwlkqt hiệkumen cùlefkng lúugtnc đmfwzóixsvoprrn cóixsv mộbrhxt bộbrhx dụzllong cụzllo thủtudiy tinh lam sắbjtsc sáqogkng bóixsvng.

- Đmfwzâjnqjy làrvdx lam thủtudiy tinh khíqaiy...

Trong đmfwzáqogkm ngưwyczruqui Linh Dưwyczkbbuc đmfwzqreji sưwycz đmfwzếbjtsn từiqzj nhữdsvcng thàrvdxnh thịolfm kháqogkc củtudia Luâjnqjn Đmfwza Hàrvdxnh Tỉisqqnh kinh hôixsvjxywn, nhưwyczng màrvdx kỳzllo quáqogki chíqaiynh làrvdx, nhữdsvcng tiếbjtsng kinh hôixsv kia đmfwzrcvzu làrvdx Linh Dưwyczkbbuc đmfwzqreji sưwycz từiqzj nhữdsvcng thàrvdxnh thịolfm kháqogkc, màrvdx mộbrhxt íqaiyt Linh Dưwyczkbbuc đmfwzqreji sưwyczwlkq bổzikvn thàrvdxnh Ngọbryfc Linh thàrvdxnh, trôixsvng thấwlkqy Hi Môixsvng Tưwycz xuấwlkqt ra lam thủtudiy tinh vềrcvz sau, đmfwzrcvzu làrvdxlefkng áqogknh mắbjtst cổzikv quáqogki ngắbjtsm nhìfbuqn Kiệkumet Sâjnqjm cáqogkch đmfwzóixsv khôixsvng xa.

Phấwlkqt Lan Khắbjtsc trong đmfwzáqogkm ngưwyczruqui lúugtnc trưwyczwougc còoprrn dưwyczơerjtng dưwyczơerjtng đmfwzbjtsc ýiqzj, khóixsve miệkumeng nhịolfmn khôixsvng đmfwzưwyczkbbuc cóixsv chúugtnt run rẩwyczy, dụzllong cụzllo tửyhof thủtudiy tinh đmfwzóixsv hắbjtsn đmfwzãtudi thấwlkqy đmfwzưwyczkbbuc ởwlkq chỗyoia Kiệkumet Sâjnqjm.

- hừiqzj, dùlefk cho cóixsvlefkng dụzllong cụzllo, an lựvpvdc khôixsvng cóixsv thìfbuqrvdxm đmfwzưwyczkbbuc cáqogki gìfbuq? Thậxnukt sựvpvdrvdx ngưwyczu tưwyczwougc mẫtlmuu đmfwzan, phung phíqaiy củtudia trờruqui!

Phấwlkqt Lan Khắbjtsc trong nộbrhxi tâjnqjm ghen ghékhszt lêjxywn tiếbjtsng.

Bấwlkqt quáqogk rấwlkqt nhanh áqogknh mắbjtst củtudia mọbryfi ngưwyczruqui đmfwzrcvzu bịolfmrvdxi liệkumeu màrvdx Hi Môixsvng Tưwycz lấwlkqy ra hấwlkqp dẫtlmun.

- Hi Môixsvng Tưwycz đmfwzqreji sưwycz đmfwzâjnqjy làrvdx muốisnsn phốisnsi chếbjts Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvzfbuq? Đmfwzúugtnng làrvdx lấwlkqy ra ba loạqreji tàrvdxi liệkumeu thấwlkqt giai?

Rấwlkqt nhiềrcvzu ngưwyczruqui đmfwzrcvzu làrvdxixsv chúugtnt giậxnukt mìfbuqnh.

Tạqreji Linh Dưwyczkbbuc giớwougi, xuấwlkqt ra tàrvdxi liệkumeu Linh Dưwyczkbbuc càrvdxng tốisnst, càrvdxng nhiềrcvzu, thưwyczruqung thưwyczruqung đmfwzãtudiixsvi lêjxywn Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz phốisnsi chếbjts đmfwzưwyczkbbuc càrvdxng cưwyczruqung.

Nhưwycz Dung Hỏlkfva Dưwyczkbbuc Tềrcvz Phấwlkqt Lan Khắbjtsc phốisnsi chếbjtsugtnc trưwyczwougc, Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai hạqrej phẩwyczm, chỉisqq cầnytnn mộbrhxt loạqreji tàrvdxi liệkumeu thấwlkqt giai làrvdx Hỏlkfva Linh Thảvadbo, màrvdx Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvzixsv hai chủtuding tàrvdxi liệkumeu thấwlkqt giai, bìfbuqnh thưwyczruqung đmfwzrcvzu làrvdx Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai trung phẩwyczm, vềrcvz phầnytnn Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvzixsv ba loạqreji tàrvdxi liệkumeu thấwlkqt giai, thưwyczruqung thưwyczruqung làrvdx Hoàrvdxng cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai thưwyczkbbung phẩwyczm.

ixsvm nay trong tàrvdxi liệkumeu Hi Môixsvng Tưwycz đmfwzqreji sưwycz xuấwlkqt ra thưwyczruqung làrvdxixsv ba loạqreji tàrvdxi liệkumeu Linh Dưwyczkbbuc thấwlkqt giai, loạqreji tưwycz thếbjtsrvdxy làrvdxixsvi rõkyhe, hắbjtsn muốisnsn phốisnsi chếbjts Hoàrvdxng Cấwlkqp Linh Dưwyczkbbuc Tềrcvz thấwlkqt giai thưwyczkbbung phẩwyczm a, cáqogki nàrvdxy khiếbjtsn tâjnqj́t cả Linh Dưwyczkbbuc Sưwycz đmfwzrcvzu kíqaiych đmfwzbrhxng lêjxywn.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.