Dược Thần

Chương 847 : Kiệt Sâm khẩn trương (1)

    trước sau   

Đzangxxoki mặxtmlt vớfsvti rung đexibpygsng phấsxovn kíazbsch ởhanw chung quanh, trêyxmrn mặxtmlt củetkfa Phấsxovt Lan Khắogakc lạfnrvi khôheuwng cókwnq chútmiat biếmrzon hókwnqa nàrgito, trong mắogakt củetkfa hắogakn cókwnqrgito quang lưheuwu chuyểvepsn, hoàrgitn toàrgitn dung nhậulvgp vàrgito tàrgiti liệdcxfu trưheuwfsvtc mặxtmlt mìyqmgnh.

Từldojng hàrgitnh đexibpygsng phốxxoki chếmrzo kếmrzo tiếmrzop, nhanh chókwnqng xuấsxovt hiệdcxfn trong đexibkskku củetkfa hắogakn, linh thứhcddc thấsxovt giai cao cấsxovp nhanh chókwnqng lưheuwfsvtt qua mặxtmlt bàrgitn, linh thứhcddc cưheuwldojng đexibfnrvi tung hoàrgitnh trong đexibfnrvi sảltgrnh, tràrgitn ngậulvgp khíazbs tứhcddc bápbxz đexibfnrvo.

Đzangpygst nhiêyxmrn, trong đexibôheuwi mắogakt cókwnq quang mang bắogakn ra ngoàrgiti, tay phảltgri nhưheuw thiểvepsm đexibiệdcxfn, nhanh chókwnqng xẹybtvt qua mộpygst gốxxokc tàrgiti liệdcxfu trêyxmrn bàrgitn thíazbs nghiệdcxfm.

- Bồiilrng!

Tay phảltgri củetkfa hắogakn cókwnq mộpygst đexibfnrvo quang mang lókwnqe lêyxmrn, cảltgr gốxxokc linh dưheuwukgkc liệdcxfu bổiaad tung, hókwnqa thàrgitnh mộpygst chùhanwm bộpygst phấsxovn, sau đexibókwnq linh lựsxovc thấsxovt giai cao cấsxovp phụbhxst lêyxmrn, nhanh chókwnqng lọzdjvc qua bộpygst phấsxovn, trong đexibókwnqkwnq mộpygst íazbst bộpygs phậulvgn hókwnqa thàrgitnh hưheuwheuw, màrgit nhữipipng bộpygst phấsxovn còfonrn lạfnrvi, đexibãlvvv lặxtmlng yêyxmrn rơtzkbi vàrgito trong đexibápbxzy bìyqmgnh.

- Đzangâzwwgy làrgit... Hàrgitng Long Phâzwwgn Giảltgri Thủetkf!


Nhìyqmgn thấsxovy chiêyxmru thứhcddc Phấsxovt Lan Khắogakc thi triểvepsn ra, tấsxovt cảltgr linh dưheuwukgkc sưheuwhanw đexibâzwwgy đexibiilrng thờldoji kinh hôheuw thàrgitnh tiếmrzong, ngay cảltgr đexibôheuwi mắogakt Hi Môheuwng Tưheuw đexibfnrvi sưheuwzdjvng ngưheuwng tụbhxs.

Nhưheuwng Kiệdcxft Sâzwwgm ởhanwyxmrn cạfnrvnh, trong đexibôheuwi mắogakt khôheuwng cókwnq khẩybtvn trưheuwơtzkbng chútmiat nàrgito, tràrgitn ngậulvgp lạfnrvnh nhạfnrvt.

rgitng Long Phâzwwgn Giảltgri Thủetkfrgity, làrgit thôheuwng qua thủetkf phápbxzp đexibxtmlc biệdcxft, đexibem linh lựsxovc trong cơtzkb thểveps linh dưheuwukgkc sưheuw phụbhxst ra, hơtzkbn nữipipa sinh ra chấsxovn đexibpygsng tầkskkn suấsxovt cao, chấsxovn vỡjveq kếmrzot cấsxovu củetkfa linh dưheuwukgkc liệdcxfu.

Mộpygst khi thi triểvepsn ra, cókwnq thểveps lậulvgp tứhcddc làrgitm tấsxovt cảltgr thàrgitnh phầkskkn nguyêyxmrn tốxxok trong linh dưheuwukgkc liệdcxfu, phâzwwgn giảltgri trong nhápbxzy mắogakt, đexibiilrng thờldoji tầkskkn suấsxovt chấsxovn đexibpygsng đexibxtmlc biệdcxft, sẽzbhm đexibem cápbxzc loạfnrvi nguyêyxmrn tốxxokrgit tạfnrvp chấsxovt khápbxzc nhau, phâzwwgn biệdcxft rõpbxzrgitng, sau đexibókwnq chọzdjvn lọzdjvc.

Nhưheuwng Hàrgitng Long Phâzwwgn Giảltgri Thủetkf luyệdcxfn tậulvgp cókwnq đexibpygs khókwnq cựsxovc cao, tu luyệdcxfn giảltgr, phảltgri trởhanw thàrgitnh thấsxovt giai câzwwǵp thâzwwǵp linh Dưheuwukgkc Hoàrgitng sưheuwtzkb́i cókwnq thểveps sửuqtb dụbhxsng, hơtzkbn nữipipa yêyxmru cầkskku thiêyxmrn phútmia đexibxxoki vớfsvti linh dưheuwukgkc sưheuwzdjvng rấsxovt cao, đexibxtmlc biệdcxft làrgitfonrng lựsxovc khốxxokng chếmrzo linh lựsxovc, mộpygst khi vôheuw ýliwg, nhẹybtv thìyqmg phâzwwgn giảltgri khôheuwng hoàrgitn toàrgitn, làrgitm cho tạfnrvp chấsxovt cùhanwng tinh hoa hỗheuwn tạfnrvp vớfsvti nhau, khôheuwng cápbxzch nàrgito phâzwwgn biệdcxft, nặxtmlng thìyqmg triệdcxft đexibveps phápbxzheuw linh dưheuwukgkc liệdcxfu, làrgitm cho tàrgiti liệdcxfu hoàrgitn toàrgitn bápbxzo hỏzwwgng.

tmiac trưheuwfsvtc, Kiệdcxft Sâzwwgm tạfnrvi Linh Dưheuwukgkc thàrgitnh cùhanwng Mạfnrvt Nhĩlbxt Đzangxtmlc La quyếmrzot đexibsxovu, đexibãlvvv từldojng nhìyqmgn thấsxovy Mạfnrvt Nhĩlbxt Đzangxtmlc La thi triểvepsn qua mộpygst chiêyxmru nàrgity, hôheuwm nay, cùhanwng Mạfnrvt Nhĩlbxt Đzangxtmlc La so sápbxznh vớfsvti nhau, đexibpygsng tápbxzc củetkfa Phấsxovt Lan Khắogakc thi triểvepsn cókwnq chútmiat thôheuwpbxzp, ra tay, cũzdjvng khôheuwng hoàrgitn toàrgitn phâzwwgn biệdcxft tạfnrvp chấsxovt vàrgit nguyêyxmrn tốxxok, đexibâzwwgy mớfsvti làrgit thứhcdd khiếmrzon Kiệdcxft Sâzwwgm rung đexibpygsng.

Phủetkf thàrgitnh chủetkf Ngọzdjvc Linh thàrgitnh.

Trong đexibfnrvi sảltgrnh, linh đexibăfonrng toảltgr ra hàrgito quang nhu hòfonra, chiếmrzou sápbxzng mộpygst mảltgrnh đexibfnrvi sảltgrnh.

Trêyxmrn bàrgitn thíazbs nghiệdcxfm, linh lựsxovc thấsxovt giai cao cấsxovp củetkfa Phấsxovt Lan Khắogakc cưheuwldojng hoàrgitnh trưheuwfsvtc bàrgitn thìyqmg nghiệdcxfm, tung hoàrgitnh tùhanwy ýliwg, cápbxzc loạfnrvi tàrgiti liệdcxfu Linh Dưheuwukgkc dưheuwfsvti khốxxokng chếmrzo củetkfa hắogakn khôheuwng ngừldojng bịgphh phâzwwgn giảltgri, sau đexibókwnq trảltgri qua xửuqtbliwg, từldojng cápbxzi tiếmrzon vàrgito trong bìyqmgnh phốxxoki chếmrzo.

Thủetkf phápbxzp củetkfa hắogakn ổiaadn trọzdjvng màrgit lạfnrvi kiệdcxfn trápbxzng, phầkskkn lớfsvtn Linh Dưheuwukgkc Sưheuwhanw đexibâzwwgy đexibnddmu ngâzwwgy ngưheuwldoji, nớfsvti rộpygsng hai mắogakt, con mắogakt ngay cảltgr nhápbxzy cũzdjvng khôheuwng dápbxzm nhápbxzy thoápbxzng mộpygst phápbxzt, sợukgk bỏzwwg lỡjveq bấsxovt kỳjslt mộpygst chi tiếmrzot nàrgito.

Phấsxovt Lan Khắogakc thâzwwgn làrgit đexibdcxf nhấsxovt Linh Dưheuwukgkc Sưheuw củetkfa Luâzwwgn Đzanga Hàrgitnh Tỉfrxqnh, rấsxovt íazbst khi phốxxoki chếmrzo trưheuwfsvtc mặxtmlt côheuwng chútmiang, cơtzkb hộpygsi tốxxokt nhưheuw vậulvgy ai lạfnrvi dápbxzm bỏzwwg qua, nguyêyxmrn mộpygst đexibápbxzm đexibnddmu lưheuwu mỗheuwi mộpygst cápbxzi đexibpygsng tápbxzc củetkfa Phấsxovt Lan Khắogakc vàrgito tríazbs nhớfsvt, muốxxokn từldoj đexibókwnq đexibfnrvt đexibưheuwukgkc cảltgrm ngộpygs. Màrgit ngay cảltgr ba ngưheuwldoji Lỗheuw Nhĩlbxtheuwzdjvng giốxxokng nhưheuw thếmrzo, bọzdjvn hắogakn thâzwwgn làrgit hoàrgitng linh sưheuw thấsxovt giai cao cấsxovp, tạfnrvi cấsxovp bậulvgc Linh Dưheuwukgkc Tôheuwn Sưheuw lụbhxsc giai cao cấsxovp đexibãlvvv dừldojng lạfnrvi rấsxovt lâzwwgu lạfnrvi thủetkfy chung khôheuwng thểveps đexibpygst phápbxz, hôheuwm nay khókwnq đexibưheuwukgkc chứhcddng kiếmrzon mộpygst Linh Dưheuwukgkc Hoàrgitng Sưheuw thấsxovt giai phốxxoki chếmrzo, hơtzkbn nữipipa vừldoja vặxtmln làrgit Linh Dưheuwukgkc Hoàrgitng Sưheuw thấsxovt giai câzwwǵp thâzwwǵp, so vớfsvti bọzdjvn hắogakn mạfnrvnh hơtzkbn mộpygst cấsxovp, khiếmrzon bọzdjvn hắogakn kíazbsch đexibpygsng vôheuwhanwng, khôheuwng ngừldojng họzdjvc tậulvgp.

Bọzdjvn hắogakn rấsxovt nghiêyxmrm tútmiac quan sápbxzt mỗheuwi mộpygst bưheuwfsvtc cửuqtb đexibpygsng củetkfa Phấsxovt Lan Khắogakc, đexibiilrng thờldoji trong nộpygsi tâzwwgm yêyxmrn lặxtmlng tựsxov hỏzwwgi, chíazbsnh mìyqmgnh phải chăfonrng cókwnq thểvepsrgitm đexibưheuwukgkc, tíazbsnh toápbxzn tìyqmgm ra chêyxmrnh lệdcxfch giữipipa mìyqmgnh vàrgit Phấsxovt Lan Khắogakc, từldoj đexibókwnqyqmgm đexibưheuwukgkc cơtzkb hộpygsi đexibpygst phápbxz đexibếmrzon Linh Dưheuwukgkc Hoàrgitng Sưheuw thấsxovt giai câzwwǵp thâzwwǵp.

heuwfsvti tìyqmgnh huốxxokng nhưheuw vậulvgy, toàrgitn bộpygs trong đexibfnrvi sảltgrnh hoàrgitn toàrgitn yêyxmrn tĩlbxtnh, chỉfrxqkwnq Phấsxovt Lan Khắogakc tạfnrvi n bàrgitn thìyqmg nghiệdcxfm làrgit khôheuwng ngừldojng phốxxoki chếmrzo lấsxovy.


Từldojng loạfnrvi tàrgiti liệdcxfu Linh Dưheuwukgkc dưheuwfsvti sựsxov khốxxokng chếmrzo củetkfa Phấsxovt Lan Khắogakc khôheuwng ngừldojng tiếmrzon vàrgito bìyqmgnh phốxxoki chếmrzo trưheuwfsvtc mặxtmlt Phấsxovt Lan Khắogakc, năfonrng lưheuwukgkng trong bìyqmgnh phốxxoki chếmrzo lộpygs ra càrgitng ngàrgity càrgitng lớfsvtn, phảltgrn ứhcddng cũzdjvng càrgitng ngàrgity càrgitng kịgphhch liệdcxft.

Phấsxovt Lan Khắogakc bắogakt đexibkskku cảltgrm nhậulvgn đexibưheuwukgkc cảltgrm giápbxzc cốxxok hếmrzot sứhcddc, mộpygst tia mồiilrheuwi từldoj trápbxzn củetkfa hắogakn nhỏzwwg xuốxxokng, đexibôheuwi mắogakt khẩybtvn trưheuwơtzkbng, đexibpygsng tápbxzc cũzdjvng càrgitng ngàrgity càrgitng nhu hòfonra.

zdjvng khôheuwng biếmrzot đexibãlvvv qua bao lâzwwgu, theo giảltgrm bớfsvtt củetkfa tàrgiti liệdcxfu Linh Dưheuwukgkc bêyxmrn trêyxmrn bàrgitn thìyqmg nghiệdcxfm, Phấsxovt Lan Khắogakc phốxxoki chếmrzo Linh Dưheuwukgkc Tềnddmzdjvng đexibãlvvv tiếmrzon vàrgito khâzwwgu cuốxxoki cùhanwng, bêyxmrn trêyxmrn bàrgitn thìyqmg nghiệdcxfm làrgit mộpygst đexibxxokng bừldoja bộpygsn, chỉfrxqfonrn lạfnrvi mộpygst câzwwgy tàrgiti liệdcxfu cuốxxoki cùhanwng.

Phấsxovt Lan Khắogakc nhanh chókwnqng tinh luyệdcxfn mộpygst câzwwgy tàrgiti liệdcxfu cuốxxoki cùhanwng, sau đexibókwnq tạfnrvi thờldoji khắogakc mấsxovu chốxxokt nébhxsm vàrgito gia nhậulvgp trong bìyqmgnh phốxxoki chếmrzo.

- Ồiaadiilr!

Theo sựsxov gia nhậulvgp củetkfa tàrgiti liệdcxfu cuốxxoki cùhanwng, bìyqmgnh phốxxoki chếmrzo trưheuwfsvtc mặxtmlt Phấsxovt Lan Khắogakc đexibpygst nhiêyxmrn bắogakt đexibkskku phảltgrn ứhcddng kịgphhch liệdcxft, linh lựsxovc khủetkfng bốxxok thoápbxzng cápbxzi tápbxzn dậulvgt, nguyêyxmrn tốxxok linh lựsxovc trong khôheuwng khíazbs khôheuwng ngừldojng lưheuwfsvtt lêyxmrn đexibfnrvo đexibfnrvo cuồiilrng bạfnrvo.

Biểvepsu lộpygs Phấsxovt Lan Khắogakc thoápbxzng cápbxzi đexibãlvvvfonrng cứhcddng rôheuẁi, nébhxst mặxtmlt ngưheuwng trọzdjvng, linh thứhcddc thấsxovt giai cao cấsxovp cưheuwldojng đexibfnrvi thoápbxzng cápbxzi thu rútmiac vàrgito cùhanwng mộpygst chỗheuw, sau đexibókwnq thẩybtvm thấsxovu nhậulvgp vàrgito trong bìyqmgnh phốxxoki chếmrzo, phốxxoki hợukgkp vớfsvti linh lựsxovc cưheuwldojng đexibfnrvi đexibãlvvvkwnq thểveps khốxxokng chếmrzo đexibưheuwukgkc phảltgrn ứhcddng giữipipa linh nguyêyxmrn tốxxok trong bìyqmgnh phốxxoki chếmrzo. Bâzwwgy giờldojrgit thờldoji khắogakc mấsxovu chốxxokt cuốxxoki cùhanwng, cũzdjvng làrgit thờldoji khắogakc dễukchrgitng thấsxovt bạfnrvi nhấsxovt. Tấsxovt cảltgrzwwgn khápbxzch trong đexibfnrvi sảltgrnh đexibnddmu làrgit đexibhcddng thẳhanwng ngưheuwldoji, hai mắogakt gắogakt gao chằtzkbm chằtzkbm vàrgito Phấsxovt Lan Khắogakc ởhanw giữipipa đexibfnrvi sảltgrnh, ngay cảltgr thởhanwzdjvng khôheuwng dápbxzm gấsxovp gápbxzp thởhanw mạfnrvnh, sợukgk quấsxovy rầkskky đexibếmrzon Phấsxovt Lan Khắogakc đexibang phốxxoki chếmrzo.

Giọzdjvt giọzdjvt mồiilrheuwi từldoj trápbxzn củetkfa Phấsxovt Lan Khắogakc chảltgry xuốxxokng, bởhanwi vìyqmg tinh thầkskkn khẩybtvn trưheuwơtzkbng cao đexibpygs, Phấsxovt Lan Khắogakc trêyxmrn mặxtmlt đexibzwwgyxmrn, dung dịgphhch trong bìyqmgnh phốxxoki chếmrzo trưheuwfsvtc mặxtmlt khôheuwng ngừldojng kịgphhch liệdcxft quay cuồiilrng, linh lựsxovc tápbxzn dậulvgt đexibápbxzng sợukgk, lạfnrvi khôheuwng ngừldojng kébhxso lêyxmrn, dung dịgphhch phápbxzt ra thanh âzwwgm xuy xuy, tựsxova hồiilrhanwy thờldoji đexibnddmu cókwnq khảltgrfonrng bạfnrvo tạfnrvc nổiaad tung. Ngay tạfnrvi thờldoji đexibiểvepsm sắogakc mặxtmlt tấsxovt cảltgr mọzdjvi ngưheuwldoji đexibfnrvi biếmrzon.

jiozm ầkskkm!!!

fonrng lưheuwukgkng trong bìyqmgnh phốxxoki chếmrzo trưheuwfsvtc mặxtmlt Phấsxovt Lan Khắogakc thoápbxzng cápbxzi nhảltgry lêyxmrn tớfsvti cựsxovc đexibiểvepsm, lậulvgp tứhcddc cũzdjvng khôheuwng cókwnq bạfnrvo tạfnrvc nổiaad tung nhưheuw mọzdjvi ngưheuwldoji tưheuwhanwng, màrgitrgit sinh ra mộpygst đexibfnrvo khíazbs tứhcddc linh lựsxovc kinh ngưheuwldoji từldoj trong bìyqmgnh phốxxoki chếmrzo kia thoápbxzng cápbxzi phókwnqng lêyxmrn trờldoji, khíazbs tứhcddc năfonrng lưheuwukgkng hỏzwwga hồiilrng sắogakc trong nhápbxzy mắogakt lan ra toàrgitn bộpygs đexibfnrvi sảltgrnh. truyệdcxfn đexibưheuwukgkc lấsxovy tạfnrvi TruyenTienHiep

Trong khoảltgrnh khắogakc, toàrgitn bộpygs đexibfnrvi sảltgrnh nhưheuwrgit phủetkf thêyxmrm mộpygst màrgitng hỏzwwga hồiilrng sắogakc, đexibfnrvo đexibfnrvo khíazbs tứhcddc năfonrng lưheuwukgkng hỏzwwga hệdcxf nồiilrng đexibulvgm khôheuwng ngừldojng khuếmrzoch tápbxzn mộpygst đexibfnrvo dưheuwukgkc hưheuwơtzkbng đexibxtmlc biệdcxft tápbxzn dậulvgt, tâzwwǵt cả Linh Sưheuw hỏzwwga hệdcxf trong đexibfnrvi sảltgrnh ngửuqtbi đexibưheuwukgkc cổiaadheuwukgkc hưheuwơtzkbng nàrgity đexibnddmu cảltgrm giápbxzc đexibưheuwukgkc linh lựsxovc hỏzwwga hệdcxf trong cơtzkb thểvepsyqmgnh nhưheuw sốxxokng lêyxmrn, coi nhưheuwrgit thấsxovt giai hoàrgitng Linh Sưheuwzdjvng khôheuwng ngoạfnrvi lệdcxf, tiêyxmrm hệdcxf linh lựsxovc trong cơtzkb thểveps tựsxov nhiêyxmrn màrgit bắogakt đexibkskku lưheuwu chuyểvepsn, sung mãlvvvn hâzwwgn hoan nhưheuw chim sẻcyyl.

- Ha ha, ha ha ha!

Tiếmrzong cưheuwldoji Phấsxovt Lan Khắogakc từldoj trong đexibfnrvi sảltgrnh truyềnddmn đexibếmrzon, tấsxovt cảltgr mọzdjvi ngưheuwldoji đexibnddmu hưheuwfsvtng ápbxznh mắogakt đexibếmrzon chỗheuw Phấsxovt Lan Khắogakc, giờldoj phútmiat nàrgity, trưheuwfsvtc mặxtmlt Phấsxovt Lan Khắogakc, mộpygst lọzdjv Linh Dưheuwukgkc Linh Dưheuwukgkc Tềnddm hỏzwwga hồiilrng sắogakc tràrgitn đexibkskky khíazbs tứhcddc cuồiilrng bạfnrvo im im lặxtmlng lặxtmlng xuấsxovt hiệdcxfn trưheuwfsvtc mặxtmlt mọzdjvi ngưheuwldoji.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.