Dược Thần

Chương 844 : Song phương tranh phong (1)

    trước sau   

- Vịhlvpnhuey có lẽ chípouwnh lànhue Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng a, quảlmsu nhiêfaurn anh hùiqdzng xuấkovht thiếdreyu niêfaurn, lãhjjgo phu đldsgãhjjg sốmfgnng quádlpwhlvpu rồyaksi, còpouwn chưmfgna lànhuem cádlpwi gìehxf cao to, mànhue Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng lạkqwei đldsgkqwei biểehxfu Linh Dưmfgndrhpc Sưmfgn thádlpwp tọxdjha trấkovhn mộnchit phưmfgnơhzwmng, nghiễqfvbm nhiêfaurn trởvoms thànhuenh bádlpw chủxqrl mộnchit phưmfgnơhzwmng, chưmfgnvomsng quảlmsun Thảlmsui Hồyaksng Thádlpwp, lànhuem cho lãhjjgo hủxqrl xấkovhu hổiqdz.

Hi Môujklng Tưmfgn vừhboga nómfgni ra, chípouwnh lànhuehlvpu khádlpwch khípouw, trêfaurn mặjzont trànhuen đldsgbtwry dádlpwng tưmfgnơhzwmi cưmfgnzhnhi.

- Ha ha, vịhlvp đldsgkqwei sưmfgnnhuey quádlpw khen.

Kiệhjjgt Sâhlvpm đldsgpavzng lêfaurn, cưmfgnzhnhi lêfaurn tiếdreyng, cádlpwi gọxdjhi lànhue thòpouw tay khôujklng đldsgádlpwnh mặjzont ngưmfgnzhnhi cưmfgnzhnhi, đldsgmfgni phưmfgnơhzwmng khádlpwch khípouw nhưmfgn thếdrey, Kiệhjjgt Sâhlvpm ngưmfgndrhpc lạkqwei cũldsgng khôujklng muốmfgnn chọxdjhc phádlpwnhuem gìehxf.

- Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng, lãhjjgo phu lúldsgc nànhuey đldsgâhlvpy Luâhlvpn Đssgda hànhuenh tỉsiidnh, lànhuemfgn chuyệhjjgn quan trọxdjhng.

Hi Môujklng Tưmfgn nghiêfaurm mặjzont nómfgni:


- Lãhjjgo phu muốmfgnn phốmfgni chếdrey mộnchit loạkqwei linh dưmfgndrhpc tềiqdz, nhưmfgnng thủxqrly chung thiếdreyu khuyếdreyt Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo, nghe thấkovhy Luâhlvpn Đssgda hànhuenh tỉsiidnh Bádlpwc Nhĩkqit Đssgdinh gia tộnchic cómfgn mộnchit gốmfgnc nhưmfgn vậkgvey, kếdreyt quảlmsuhjjgo phu đldsgi tớsjxri Bádlpwc Nhĩkqit Đssgdinh gia tộnchic, lạkqwei nghe nómfgni Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo nànhuey đldsgãhjjg nằowdkm trong tay Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng, bởvomsi vậkgvey lãhjjgo phu muốmfgnn giao dịhlvpch Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo trong tay củxqrla Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng..

Hi Môujklng Tưmfgnmfgnzhnhi cưmfgnzhnhi, nómfgni tiếdreyp:

- Đssgdưmfgnơhzwmng nhiêfaurn, lãhjjgo phu cũldsgng sẽhjjg khôujklng khiếdreyn Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng cómfgn hạkqwei chịhlvpu thiệhjjgt! Lãhjjgo phu nguyệhjjgn ýbyqliqdzng giádlpw cảlmsu phùiqdz hợdrhpp trao đldsgiqdzi Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo.

Hi Môujklng Tưmfgn đldsgem ádlpwnh mắqmigt nhìehxfn qua Kiệhjjgt Sâhlvpm.

Trong đldsgkqwei sảlmsunh, Kiệhjjgt Sâhlvpm nhípouwu mànhuey khôujklng nómfgni gìehxf.

- Đssgdếdreyn, xem ra Hi Môujklng Tưmfgn đldsgkqwei sưmfgn thậkgvet sựgdhmnhue muốmfgnn thay Bádlpwc Nhĩkqit Đssgdinh gia tộnchic xuấkovht đldsgbtwru.

Ngay khi Hi Môujklng Tưmfgn vừhboga nómfgni ra lờzhnhi nànhuey, tâhlvpn khádlpwch trong đldsgkqwei sảlmsunh, đldsgxqrl loạkqwei ádlpwnh mắqmigt trong nhádlpwy mắqmigt đldsgiqdzu nhìehxfn qua Kiệhjjgt Sâhlvpm.

ldsgng khómfgn trádlpwch bọxdjhn họxdjh nghĩkqit nhưmfgn vậkgvey, ngẫcvdrm lạkqwei xem, Hi Môujklng Tưmfgn đldsgkqwei sưmfgn đldsgi cùiqdzng Bádlpwc Nhĩkqit Đssgdinh gia tộnchic mànhue tiếdreyn vànhueo đldsgkqwei sảlmsunh yếdreyn hộnchii, sau khi tiếdreyn vànhueo đldsgkqwei sảlmsunh, khôujklng cómfgnmfgni cádlpwi gìehxf, đldsgãhjjg trựgdhmc tiếdreyp đldsgi tớsjxri chỗdrhp củxqrla Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng, sau khi gặjzonp mặjzont Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng, câhlvpu đldsgbtwru tiêfaurn nómfgni vớsjxri nhau, chípouwnh lànhue muốmfgnn giao dịhlvpch Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo trong tay củxqrla Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng, đldsgâhlvpy lànhue thứpavznhue Kiệhjjgt Sâhlvpm lấkovhy đldsgưmfgndrhpc từhbog bồyaksi thưmfgnơhzwmng củxqrla Bádlpwc Nhĩkqit Đssgdinh gia tộnchic cho Thảlmsui Hồyaksng Thádlpwp.

Cho dùiqdz Hi Môujklng Tưmfgnmfgni khádlpwch khípouw, nhưmfgnng cádlpwc cửpqqz đldsgnching củxqrla hắqmign, nhưmfgnng cửpqqz đldsgnching đldsgómfgn mọxdjhi ngưmfgnzhnhi cho rằowdkng, đldsgâhlvpy lànhue Hi Môujklng Tưmfgn đldsgkqwei sưmfgn muốmfgnn xuấkovht đldsgkovhu cho Bádlpwc Nhĩkqit Đssgdinh gia tộnchic, từhbog chỗdrhp Thảlmsui Hồyaksng Thádlpwp cầbtwrm đldsgyaks vậkgvet vànhueo trong tay Bádlpwc Nhĩkqit Đssgdinh gia tộnchic, hưmfgnsjxrng Thảlmsui Hồyaksng Thádlpwp lànhuem khómfgn dễqfvb.

hzwmn nữzulwa, Hi Môujklng Tưmfgn đldsgkqwei sưmfgn mặjzonc dùiqdzmfgni sẽhjjgiqdzng cádlpwi giádlpw phùiqdz hợdrhpp trao đldsgiqdzi vớsjxri Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo, nhưmfgnng cádlpwi giádlpw phùiqdz hợdrhpp lànhuedlpwi giádlpw nhưmfgn thếdreynhueo, cho dùiqdznhue giádlpw cảlmsu rấkovht cao, Thảlmsui Hồyaksng Thádlpwp lạkqwei dádlpwm cầbtwrm ànhue? Lòpouwng dạkqwe củxqrla khádlpwch nhâhlvpn ởvoms đldsgâhlvpy biếdreyt rõhckv.

Hi Môujklng Tưmfgn đldsgkqwei sưmfgnnhue ai? Đssgdếdrey quốmfgnc linh dưmfgndrhpc sưmfgn việhjjgn linh dưmfgndrhpc đldsgkqwei sưmfgn, thâhlvpn phậkgven cao quýbyql, cànhueng cao hơhzwmn Ngảlmsu Âacwru Lạkqwec Tưmfgn thànhuenh chủxqrl, nhữzulwng gia tộnchic ởvoms đldsgâhlvpy nếdreyu cómfgn ai thậkgvet sựgdhmdlpwm cầbtwrm đldsgyaks vậkgvet củxqrla đldsgmfgni phưmfgnơhzwmng, bỏkhkv qua cơhzwm hộnchii kếdreyt giao tốmfgnt nhưmfgn vậkgvey chứpavz, nếdreyu nhưmfgnnhue bọxdjhn họxdjh, chỉsiid sợdrhp mọxdjhi ngưmfgnzhnhi sẽhjjgiqdzng đldsgôujkli mắqmigt chờzhnh mong đldsgưmfgna cho đldsgmfgni phưmfgnơhzwmng.

Trong khôujklng khípouw quỷthpj dịhlvpnhuey, vôujkl sốmfgnnhueo quang trong đldsgkqwei sảlmsunh, tấkovht cảlmsu đldsgiqdzu nhìehxfn qua Kiệhjjgt Sâhlvpm.

Bọxdjhn họxdjh muốmfgnn nhìehxfn xem, dưmfgnsjxri ádlpwp lựgdhmc củxqrla Hi Môujklng Tưmfgn đldsgkqwei sưmfgn, mộnchit Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng vừhboga tiếdreyn vànhueo Luâhlvpn Đssgda hànhuenh tỉsiidnh khôujklng bao lâhlvpu nhưmfgnng vôujkliqdzng cưmfgnzhnhng thếdrey, rốmfgnt cuộnchic ứpavzng phómfgn nhưmfgn thếdreynhueo.


- Thậkgvet cómfgn lỗdrhpi, Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo nànhuey, lànhue mộnchit trong nhữzulwng chủxqrlnhuei trong mộnchit lọxdjh linh dưmfgndrhpc tềiqdznhue tạkqwei hạkqwe cầbtwrn phốmfgni chếdrey, thậkgvet sựgdhm khôujklng cádlpwch nànhueo giao dịhlvpch cho đldsgkqwei sưmfgn, kípouwnh xin đldsgkqwei sưmfgn thứpavz lỗdrhpi.

Đssgdmfgni mặjzont vớsjxri ádlpwnh mắqmigt củxqrla mọxdjhi ngưmfgnzhnhi, Kiệhjjgt Sâhlvpm sau khi nhưmfgnsjxrng mànhuey, khôujklng cómfgn nửpqqza đldsgiểehxfm câhlvpn nhăpouẃc, trựgdhmc tiếdreyp mởvoms miệhjjgng cựgdhm tuyệhjjgt.

Chêfaurmfgnzhnhi, bádlpwt giai Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo lànhue hắqmign dùiqdzng phốmfgni chếdreydlpwt giai đldsgsiidnh phong linh dưmfgndrhpc tềiqdz Trưmfgnzhnhng Sinh dưmfgndrhpc tềiqdz, cho dùiqdzmfgn thểehxf thay thếdrey, nhưmfgnng dùiqdzng Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo phốmfgni chếdrey Trưmfgnzhnhng Sinh dưmfgndrhpc tềiqdzmfgnujklng hiệhjjgu lànhue lớsjxrn nhấkovht, Kiệhjjgt Sâhlvpm lànhuem sao giao dịhlvpch cho ngưmfgnzhnhi khádlpwc.

hzwmn nữzulwa, cho dùiqdz Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo Kiệhjjgt Sâhlvpm tạkqwem thờzhnhi khôujklng cầbtwrn, hắqmign cũldsgng khôujklng tùiqdzy ýbyql giao dịhlvpch, đldsgâhlvpy chípouwnh lànhuedlpwt giai linh dưmfgndrhpc, vậkgvet bádlpwu vôujkl giádlpw, dùiqdzng xong mộnchit câhlvpy, muốmfgnn tìehxfm gốmfgnc thứpavz hai còpouwn khómfgnhzwmn lêfaurn trờzhnhi, Kiệhjjgt Sâhlvpm hádlpwiqdzy tiệhjjgn giao dịhlvpch chứpavz?

- Xoạkqwet!

Kiệhjjgt Sâhlvpm khôujklng chúldsgt do dựgdhmnhue cựgdhm tuyệhjjgt, lànhuem cho đldsgkqwei sảlmsunh vang lêfaurn tiếdreyng xôujkln xao thậkgvet lớsjxrn, tấkovht cảlmsu mọxdjhi ngưmfgnzhnhi đldsgiqdzu bịhlvpmfgnzhnhng ngạkqwenh củxqrla Kiệhjjgt Sâhlvpm mànhue khiếdreyp sợdrhp.

nhueng lànhuem cho mọxdjhi ngưmfgnzhnhi im lặjzonng lànhue Kiệhjjgt Sâhlvpm lấkovhy cớsjxr, hắqmign nómfgni cádlpwi gìehxf? Cầbtwrn bádlpwt giai Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo lànhuem chủxqrlnhuei phốmfgni chếdrey linh dưmfgndrhpc tềiqdz, còpouwn lànhue mộnchit trong.

mfgni đldsgùiqdza gìehxf vậkgvey?

Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo lànhuedlpwi gìehxf? Đssgdâhlvpy chípouwnh lànhuedlpwt giai linh dưmfgndrhpc, cómfgn thểehxfiqdzng Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo lànhuem chủ tànhuei liệhjjgu, khôujklng phảlmsui lànhuedlpwt giai Đssgdếdrey cấkovhp linh dưmfgndrhpc tềiqdz sao, mànhuepouwn cứpavz lờzhnhi Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng nómfgni, Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo chỉsiidnhue mộnchit trong cádlpwc chủxqrlnhuei, cànhueng nómfgni rõhckv hắqmign cầbtwrn phốmfgni chếdrey linh dưmfgndrhpc tềiqdz, cho dùiqdz trong bádlpwt giai Đssgdếdrey cấkovhp linh dưmfgndrhpc tềiqdz, cũldsgng lànhue tồyaksn tạkqwei vôujkl thưmfgndrhpng, dùiqdz sao bádlpwt giai Đssgdếdrey cấkovhp linh dưmfgndrhpc tềiqdzehxfnh thưmfgnzhnhng, chỉsiidmfgn chủxqrlnhuei trọxdjhng yếdreyu nhấkovht mớsjxri lànhuedlpwt giai linh dưmfgndrhpc.

Nhưmfgnng Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng nómfgni sao? Khôujklng thểehxf khôujklng thừhboga nhậkgven, hắqmign lúldsgc trưmfgnsjxrc đldsgádlpwnh bạkqwei Mặjzonc Tưmfgn Bảlmsun tộnchic trưmfgnvomsng, thựgdhmc lựgdhmc tuyệhjjgt đldsgmfgni siêfauru phànhuem nhậkgvep thádlpwnh, hơhzwmn nữzulwa chếdrey biếdreyn ra lụxudjc giai trịhlvp liệhjjgu dưmfgndrhpc tềiqdzmfgn thểehxf so sádlpwnh vớsjxri lụxudjc giai thưmfgndrhpng phẩsjxrm Hoạkqwet Lựgdhmc dưmfgndrhpc tềiqdz, khẳqfvbng đldsghlvpnh tạkqweo nghệhjjg linh dưmfgndrhpc tềiqdz khôujklng đldsgơhzwmn giảlmsun, đldsgdlpwn chừhbogng cũldsgng chỉsiid đldsgkqwet tớsjxri cảlmsunh giớsjxri lụxudjc giai cao cấkovhp linh dưmfgndrhpc tôujkln sưmfgn cảlmsunh giớsjxri, cómfgn lẽhjjg, còpouwn cómfgn khảlmsupouwng mạkqwenh hơhzwmn nữzulwa

Nhưmfgnng mànhue hắqmign cómfgn mạkqwenh, cấkovhp bậkgvec Linh Sưmfgn củxqrla hắqmign chỉsiidnhue thấkovht giai cao cấkovhp Hoànhueng Linh Sưmfgn, hôujklm nay tìehxfm lấkovhy cớsjxr, lànhuem cho mọxdjhi ngưmfgnzhnhi sữzulwng sờzhnh, dởvoms khómfgnc dởvomsmfgnzhnhi.

Kiệhjjgt Sâhlvpm nànhuey, lànhuem ra cửpqqz đldsgnching quádlpw ngu ngốmfgnc. nguồyaksn TruyentienHiep

Xin nhờzhnh, kiếdreym cớsjxrldsgng phảlmsui tìehxfm thứpavz hợdrhpp lýbyql mộnchit chúldsgt.

Trưmfgnsjxrc mặjzont Kiệhjjgt Sâhlvpm, gưmfgnơhzwmng mặjzont Hi Môujklng Tưmfgn đldsgkqwei sưmfgn luôujkln tưmfgnơhzwmi cưmfgnzhnhi, dádlpwng tưmfgnơhzwmi cưmfgnzhnhi trêfaurn mặjzont cứpavzng lạkqwei.

Hắqmign lànhuem sao cũldsgng khôujklng ngờzhnh, thiếdreyu niêfaurn trưmfgnsjxrc măpouwt thoạkqwet nhìehxfn tuổiqdzi khôujklng lớsjxrn, nhưmfgnng lạkqwei dứpavzt khoádlpwc cựgdhm tuyệhjjgt yêfauru cầbtwru củxqrla mìehxfnh, hơhzwmn nữzulwa còpouwn dùiqdzng cádlpwi cớsjxr thấkovhp kédrhpm nhưmfgn thếdrey.

- Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng.

Nhưmfgnng vớsjxri tưmfgndlpwch lànhue đldsgếdrey quốmfgnc linh dưmfgndrhpc đldsgkqwei sưmfgn, Hi Môujklng Tưmfgn cho dùiqdzmfgn tứpavzc giậkgven trong lòpouwng, cũldsgng bảlmsuo trìehxf phong đldsgnchi củxqrla mìehxfnh, hắqmign đldsgiềiqdzu chỉsiidnh tâhlvpm tìehxfnh đldsgôujkli chúldsgt, tiếdreyp tụxudjc lêfaurn tiếdreyng:

- Lãhjjgo phu thựgdhmc rấkovht cầbtwrn gốmfgnc Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo nànhuey, nhưmfgn vậkgvey đldsgi, lãhjjgo phu nguyệhjjgn ýbyqliqdzng mộnchit lọxdjh thấkovht giai Hoànhueng cấkovhp linh dưmfgndrhpc tềiqdz đldsgehxf hốmfgni đldsgdlpwi Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo vớsjxri Kiệhjjgt Sâhlvpm hộnchii trưmfgnvomsng.

Hi Môujklng Tưmfgn tậkgven lựgdhmc bảlmsuo trìehxf thádlpwi đldsgnchi thànhuenh khẩsjxrn củxqrla mìehxfnh, đldsgyaksng thờzhnhi, trong lòpouwng củxqrla hắqmign cómfgn chúldsgt đldsgau đldsgsjxrn, vốmfgnn Bádlpwc Nhĩkqit Đssgdinh gia tộnchic đldsgãhjjgmfgni đldsgem Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo tặjzonng cho mìehxfnh, nhưmfgnng mànhueujklm nay, hắqmign lạkqwei tốmfgnn hao mộnchit lọxdjh thấkovht giai Hoànhueng cấkovhp linh dưmfgndrhpc tềiqdz đldsgehxf hốmfgni đldsgdlpwi, lànhuem cho Hi Môujklng Tưmfgnmfgn chúldsgt bấkovht đldsgqmigc dĩkqit.

Nhưmfgnng chỉsiid cầbtwrn cómfgn thểehxf đldsgiqdzi lấkovhy bádlpwt giai Mệhjjgnh Tinh Thảlmsuo trong tay củxqrla Kiệhjjgt Sâhlvpm, đldsgmfgni vớsjxri Hi Môujklng Tưmfgnnhuemfgni, đldsgâhlvpy lànhue đldsgádlpwng giádlpw.

- Xoạkqwet!

Trong đldsgkqwei sảlmsunh lạkqwei xôujkln xao lầbtwrn nữzulwa, vôujkl sốmfgn ádlpwnh mắqmigt hâhlvpm mộnchi, thoádlpwng cádlpwi tậkgvep trung lêfaurn ngưmfgnzhnhi Kiệhjjgt Sâhlvpm.

- Thậkgvet cómfgn lỗdrhpi, ta khôujklng cómfgn hứpavzng thúldsg.

Đssgdmfgni mặjzont vớsjxri đldsgiqdz nghịhlvp củxqrla Hi Môujklng Tưmfgn, Kiệhjjgt Sâhlvpm khôujklng cómfgndlpwn đldsgyaksng, mànhue trựgdhmc tiếdreyp cựgdhm tuyệhjjgt.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.