Dược Thần

Chương 842 : Đồ vật không cách nào cự tuyệt (2)

    trước sau   

Thờnpsxi đunoliểxksnm lầigofn đunoligofu tiêgudnn Bászbxc Nhĩxnlw Đzitainh gia tộujlhc Mặigofc Tưbknm Bảzbvmn tộujlhc trưbknmvlqhng giếfijkt đunolếfijkn trưbknmaidpc cửgddja ra vàbvrgo củnpsxa Thảzbvmi Hồcamhng Thászbxp, chícgahnh Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng cũloelng làbvrg ngưbknmnpsxi giúkjvtp đunolflcd ícgaht việfijkc, chúkjvtt yêgudnu cầigofu nàbvrgy, Kiệfijkt Sâhobnm tựnfjl nhiêgudnn sẽkaem thỏfijka mãloeln, huốdsogng chi, siêgudnu hiệfijku trịnmyh liệfijku dưbknmkitrc tềnpsx phốdsogi chếfijkpeipng đunolxksnszbxn ra, màbvrg Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvmlmazng hộujlhi vớaidpi tưbknmszbxch làbvrg thếfijk lựnfjlc tiêgudnu hao dưbknmkitrc tềnpsx nhiềnpsxu nhấaxuqt tạfijki Luâhobnn Đzitaa hàbvrgnh tỉcgahnh, cho dùpeipbvrg Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvmlmazng hộujlhi khôlmazng tìbvrgm tớaidpi, Thảzbvmi Hồcamhng Thászbxp cũloelng sẽkaemszbxn qua, đunolâhobny chícgahnh làbvrg khászbxch hàbvrgng lớaidpn a.

- Ha ha, đunolưbknmkitrc lắpbwqm, ta trưbknmaidpc hếfijkt đunola tạfijk Kiệfijkt Sâhobnm hộujlhi trưbknmvlqhng, vềnpsx sau Kiệfijkt Sâhobnm hộujlhi trưbknmvlqhng cójbneszbxi gìbvrghobǹn, cứhnox việfijkc nójbnei, chỉcgah cầigofn Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvmlmazng hộujlhi chúkjvtng ta cójbne thểxksnbvrgm, Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvmlmazng hộujlhi tuyệfijkt khôlmazng chốdsogi từrneb.

Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng nghe Kiệfijkt Sâhobnm nójbnei nhưbknm vậjfrsy, trêgudnn mặigoft vôlmazpeipng vui vẻefno.

- Nójbnei đunolếfijkn đunolâhobny, Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng, Thảzbvmi Hồcamhng Thászbxp chúkjvtng ta thậjfrst sựnfjljbne việfijkc cầigofn Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng hỗdsog trợkitr.

Đzitaujlht nhiêgudnn Kiệfijkt Sâhobnm mởvlqh miệfijkng lêgudnn tiếfijkng, ászbxnh mắpbwqt nhấaxuqp nhászbxy nhìbvrgn qua Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog.

- Ah? Khôlmazng biếfijkt Kiệfijkt Sâhobnm hộujlhi trưbknmvlqhng muốdsogn nhờnpsx ta hỗdsog trợkitr chuyệfijkn gìbvrg? Cứhnox mởvlqh miệfijkng, nếfijku Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvmlmazng hộujlhi cójbne thểxksnbvrgm đunolưbknmkitrc, Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog ta tuyệfijkt đunoldsogi nghiêgudnm túkjvtc.


Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsogbvrgo sảzbvmng lêgudnn tiếfijkng.

Kiệfijkt Sâhobnm cưbknmnpsxi cưbknmnpsxi:

- Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng, tạfijki Luâhobnn Đzitaa hàbvrgnh tỉcgahnh chúkjvtng ta, tuy tấaxuqt cảzbvm thếfijk lựnfjlc lớaidpn đunolnpsxu cójbneoqkdi trồcamhng linh dưbknmkitrc liệfijku, nhưbknmng chícgahnh thứhnoxc cójbne đunolưbknmkitrc linh dưbknmkitrc liệfijku thừrneba thảzbvmi, trừrneb Thảzbvmi Hồcamhng Thászbxp ta, Bászbxc Nhĩxnlw Đzitainh gia tộujlhc, cũloelng chỉcgahjbne Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvmlmazng hộujlhi, trong đunolójbne mộujlht ícgaht linh dưbknmkitrc tềnpsx cầigofn thiếfijkt phốdsogi chếfijk trịnmyh liệfijku dưbknmkitrc tềnpsx, Thảzbvmi Hồcamhng Thászbxp cùpeipng Bászbxc Nhĩxnlw Đzitainh gia tộujlhc khôlmazng cójbne nhiềnpsxu lắpbwqm, đunolfijki đunola sốdsog đunolnpsxu làbvrg Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvmlmazng hộujlhi cászbxc ngưbknmơoqkdi thừrneba thảzbvmi...

- Cho nêgudnn, ta hy vọrnebng, Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvmlmazng hộujlhi cászbxc ngưbknmơoqkdi, vềnpsx sau cójbne thểxksn cựnfjl tuyệfijkt yêgudnu cầigofu cung cấaxuqp linh dưbknmkitrc liệfijku cho Bászbxc Nhĩxnlw Đzitainh gia tộujlhc a.

Kiệfijkt Sâhobnm vừrneba dứhnoxt lờnpsxi, ászbxnh mắpbwqt củnpsxa hắpbwqn làbvrg đunolưbknmơoqkḍc nhanh nhìbvrgn chărpnjm chúkjvtbvrgo Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng, hắpbwqn tạfijki Luâhobnn Đzitaa hàbvrgnh tỉcgahnh ngâhobny ngốdsogc khôlmazng lâhobnu lắpbwqm, cho nêgudnn, hắpbwqn hy vọrnebng cójbne thểxksn trưbknmaidpc khi rờnpsxi đunoli, làbvrgm cho Bászbxc Nhĩxnlw Đzitainh gia tộujlhc triệfijkt đunolxksn sụksdnp đunolaxuq, nhưbknm vậjfrsy, sau khi hắpbwqn rờnpsxi đunoli sẽkaem an tâhobnm mộujlht chúkjvtt.

Nghe đunolưbknmkitrc Kiệfijkt Sâhobnm nójbnei thếfijk, sắpbwqc mặigoft Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng lạfijki hơoqkdi đunolaxuqi, hai đunoligofu lôlmazng màbvrgy toászbxt ra mộujlht tia khójbne xửgddj.

- Kiệfijkt Sâhobnm hộujlhi trưbknmvlqhng, Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvm chúkjvtng ta chắpbwqc chắpbwqn đunolãloeljbne quy đunolnmyhnh, bấaxuqt luậjfrsn làbvrg phâhobnn hộujlhi nàbvrgo cũloelng khôlmazng đunolưbknmkitrc tham gia tranh đunolaxuqu củnpsxa cászbxc thếfijk lựnfjlc, nếfijku nhưbknm ta đunolászbxp ứhnoxng yêgudnu cầigofu nàbvrgy củnpsxa Kiệfijkt Sâhobnm hộujlhi trưbknmvlqhng, đunolãloel triệfijkt đunolxksn đunoldsogi đunolnmyhch vớaidpi Bászbxc Nhĩxnlw Đzitainh gia tộujlhc, giászbxn tiếfijkp trợkitr giúkjvtp Thảzbvmi Hồcamhng Thászbxp, chuyệfijkn nàbvrgy khôlmazng hợkitrp quy củnpsxa chúkjvtng ta...

Kiệfijkt Sâhobnm nhìbvrgn qua mắpbwqt Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog, bìbvrgnh tĩxnlwnh nójbnei:

- Đzitaãloel Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng khójbne xửgddj, xem nhưbknm ta chưbknma nójbnei gìbvrg, nhưbknmng siêgudnu hiệfijku trịnmyhbknmkitrc tềnpsx sau nàbvrgy Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvmlmazng hộujlhi cầigofn thiếfijkt, Bászbxc Nhĩxnlw Đzitainh gia tộujlhc bìbvrgnh thưbknmnpsxng mua bászbxn vớaidpi Mạfijko Hiểxksnm Giảzbvmlmazng hộujlhi đunolnpsxu dùpeipng dưbknmkitrc liệfijku đunolxksn đunolaxuqi, trừrneb việfijkc đunolójbne ra, Thảzbvmi Hồcamhng Thászbxp chúkjvtng ta khôlmazng tiếfijkp thụksdn bấaxuqt luậjfrsn hìbvrgnh thứhnoxc trảzbvm tiềnpsxn nàbvrgo khászbxc, Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng, khôlmazng biếfijkt ngưbknmơoqkdi suy nghĩxnlw thếfijkbvrgo?

- Cászbxi nàbvrgy...

Trêgudnn mặigoft Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng lậjfrsp tứhnoxc lộujlh ra nụksdnbknmnpsxi khổaxuq, kỳnkle thậjfrst quy củnpsx trong lờnpsxi củnpsxa hắpbwqn thìbvrg hắpbwqn biếfijkt rõliwq trong lòloelng, chỉcgahjbne đunoliềnpsxu lợkitri ícgahch khôlmazng tớaidpi.

- Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng, ngưbknmơoqkdi cũloelng khôlmazng cầigofn phảzbvmi gấaxuqp làbvrgm ra quyếfijkt đunolnmyhnh.

Kiệfijkt Sâhobnm lạfijki lầigofn nữcrqla lêgudnn tiếfijkng:


- Ngưbknmơoqkdi phảzbvmi biếfijkt rằolucng, Thảzbvmi Hồcamhng Thászbxp chúkjvtng ta làbvrg mộujlht phầigofn củnpsxa Linh Dưbknmkitrc Sưbknm thászbxp, khôlmazng chỉcgahjbne mộujlht loạfijki siêgudnu hiệfijku trịnmyh liệfijku dưbknmkitrc tềnpsxszbxn ra, siêgudnu hiệfijku trịnmyh liệfijku dưbknmkitrc tềnpsx chỉcgahbvrg đunolcamh vậjfrst bấaxuqt nhậjfrsp lưbknmu màbvrg thôlmazi, cójbne nhiềnpsxu thứhnox, ta tin tưbknmvlqhng Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog hộujlhi trưbknmvlqhng sẽkaem khôlmazng cựnfjl tuyệfijkt.

Kiệfijkt Sâhobnm cưbknmnpsxi thầigofn bícgah. Nguồcamhn truyệfijkn: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Đzitarnebc Truyệfijkn Online mớaidpi nhấaxuqt ởvlqh Truyen Tien Hiep

Mộujlht bêgudnn, Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsoghobnm vàbvrgo tràbvrgm tưbknm, Kiệfijkt Sâhobnm nójbnei lờnpsxi nàbvrgy rốdsogt cuộujlhc cójbne ýpeipbvrg? Siêgudnu hiệfijku trịnmyh liệfijku dưbknmkitrc tềnpsx chỉcgahbvrg đunolcamh vậjfrst bấaxuqt nhậjfrsp lưbknmu, cójbne nhiềnpsxu thứhnox chícgahnh mìbvrgnh sẽkaem khôlmazng cựnfjl tuyệfijkt, làbvrgszbxi gìbvrg?

Trong lúkjvtc đunolójbne, Mạfijkch Khắpbwqc Hászbxn Mỗdsog nhưbknm nghĩxnlw tớaidpi cászbxi gìbvrg đunolójbne, thâhobnn thểxksn nhịnmyhn khôlmazng đunolưbknmkitrc run lêgudnn, thầigofn sắpbwqc cójbne chúkjvtt kícgahch đunolujlhng, hắpbwqn ngẩqkivng đunoligofu vừrneba đunolnmyhnh lêgudnn tiếfijkng, lạfijki phászbxt hiệfijkn Kiệfijkt Sâhobnm đunolãloelbknmng mộujlht ly rưbknmkitru đunolfijk, mộujlht mìbvrgnh đunoli tớaidpi mộujlht gójbnec hẻefnoo lászbxnh củnpsxa đunolfijki sảzbvmnh, tinh tếfijk thưbknmvlqhng thứhnoxc.

Qua vàbvrgi ngàbvrgy chícgahnh mìbvrgnh phảzbvmi rờnpsxi khỏfijki Luâhobnn Đzitaa hàbvrgnh tỉcgahnh, hôlmazm nay Thảzbvmi Hồcamhng Thászbxp tuy ởvlqh Luâhobnn Đzitaa hàbvrgnh tỉcgahnh nhưbknm mặigoft trờnpsxi ban trưbknma, nhưbknmng Bászbxc Nhĩxnlw Đzitainh gia tộujlhc còloeln cászbxch kéaidpo dàbvrgi hơoqkdi tàbvrgn, hôlmazm nay tấaxuqt cảzbvm thếfijk lựnfjlc củnpsxa Luâhobnn Đzitaa hàbvrgnh tỉcgahnh tụksdn tậjfrsp tạfijki đunolâhobny, chícgahnh mìbvrgnh nêgudnn thừrneba dịnmyhp nàbvrgy, triệfijkt đunolxksn đunolem Bászbxc Nhĩxnlw Đzitainh gia tộujlhc đunolászbxnh cho tàbvrgn phếfijk.

Ngồcamhi trong gójbnec, Kiệfijkt Sâhobnm chậjfrsm rãloeli dao đunolujlhng ly rưbknmkitru đunolfijk trong tay, trong nộujlhi tâhobnm suy nghĩxnlw nhiềnpsxu thứhnox.

- Ngảzbvm Âpbwqu Lạfijkc Tưbknm thàbvrgnh chủnpsx đunolếfijkn.

Ngay thờnpsxi đunoliểxksnm Kiệfijkt Sâhobnm đunolang suy nghĩxnlw, trong đunolfijki sảzbvmnh đunolujlht nhiêgudnn cójbne tiếfijkng xôlmazn xao lớaidpn.

Kiệfijkt Sâhobnm giưbknmơoqkdng mắpbwqt nhìbvrgn lêgudnn, chỉcgah thấaxuqy Ngảzbvm Âpbwqu Lạfijkc Tưbknm thàbvrgnh chủnpsx mặigofc trưbknmnpsxng bàbvrgo màbvrgu vàbvrgng, mang trêgudnn mặigoft nụksdnbknmnpsxi ôlmazn hòloela, đunolang đunoli vàbvrgo trong đunolfijki sảzbvmnh.

Ngảzbvm Âpbwqu Lạfijkc Tưbknm thâhobnn làbvrg tỉcgahnh đunoldsogc, ngưbknmnpsxi muốdsogn nhờnpsx vảzbvm quan hệfijk vớaidpi hắpbwqn, đunolưbknmơoqkdng nhiêgudnn quászbx nhiềnpsxu, đunoligofc biệfijkt làbvrg nhữcrqlng thàbvrgnh chủnpsxszbxc thàbvrgnh trìbvrg phícgaha dưbknmaidpi ởvlqh Luâhobnn Đzitaa hàbvrgnh tỉcgahnh, vôlmazpeipng nhanh chójbneng, giốdsogng nhưbknm chúkjvtng tinh ủnpsxng nguyệfijkt, khôlmazng ngừrnebng vâhobny quanh.

Ngảzbvm Âpbwqu Lạfijkc Tưbknm thàbvrgnh chủnpsx đunoldsogi mặigoft vớaidpi chuyệfijkn nhưbknm vậjfrsy, trêgudnn mặigoft khôlmazng cójbne chúkjvtt bốdsogi rốdsogi nàbvrgo, khójbnee miệfijkng mỉcgahm cưbknmnpsxi, vừrneba đunoli vừrneba hàbvrgn huyêgudnn vớaidpi khászbxch nhâhobnn, tiếfijkn vàbvrgo trong đunolfijki sảzbvmnh yếfijkn hộujlhi.

- Ha ha, cảzbvmm tạfijk chưbknm vịnmyhlmazm nay trưbknmaidpc tớaidpi tham gia yếfijkn hộujlhi, yếfijkn hộujlhi hôlmazm nay cũloelng giốdsogng nhưbknmrpnjm trưbknmaidpc, ta muốdsogn mờnpsxi mọrnebi ngưbknmnpsxi tham gia, mọrnebi ngưbknmnpsxi thỏfijka thícgahch hưbknmvlqhng dụksdnng, đunolrnebng câhobnu thúkjvtc.

Mọrnebi ngưbknmnpsxi lậjfrsp tứhnoxc cưbknmnpsxi rộujlhgudnn, trong miệfijkng nójbnei "Phảzbvmi" nhưbknmng ởvlqh trưbknmaidpc mặigoft củnpsxa Ngảzbvm Âpbwqu Lạfijkc Tưbknm, khôlmazng cójbne buôlmazng lỏfijkng hoàbvrgn toàbvrgn.

Nhìbvrgn qua nhiềnpsxu tâhobnn khászbxch nhưbknm thếfijkbvrgy, Kiệfijkt Sâhobnm đunolưbknmơoqkdng nhiêgudnn sẽkaem khôlmazng gójbnep mìbvrgnh vàbvrgo nászbxo nhiệfijkt nhưbknm thếfijk, ngưbknmkitrc lạfijki Lỗdsog Nhĩxnlwbknm ba ngưbknmnpsxi thừrneba dịnmyhp nàbvrgy, cùpeipng Ngảzbvm Âpbwqu Lạfijkc Tưbknm thàbvrgnh chủnpsx bắpbwqt chuyệfijkn vàbvrgi câhobnu, thậjfrst vấaxuqt vảzbvm từrneb trong đunolászbxm ngưbknmnpsxi đunoli ra, nhìbvrgn thấaxuqy hộujlhi trưbknmvlqhng đunolfijki nhâhobnn củnpsxa mìbvrgnh đunolang đunolhnoxng ởvlqhoqkdi hẻefnoo lászbxnh, lậjfrsp tứhnoxc đunoli tớaidpi.

- Nhưbknm thếfijkbvrgo đunolâhobny?

Kiệfijkt Sâhobnm nhìbvrgn qua ba têgudnn chủnpsx quảzbvmn gưbknmơoqkdng mặigoft đunolfijk bừrnebng, giốdsogng nhưbknm trẻefnooqkdn ba mưbknmơoqkdi tuổaxuqi.

- Ha ha.

Lỗdsog Nhĩxnlwbknmbknmnpsxi ngâhobny ngôlmaz, Đzitafijkt La Đzitaigofc cùpeipng Ai Nhĩxnlwszbx Thászbxp hai ngưbknmnpsxi cũloelng đunolfijk cảzbvm mặigoft, mồcamhlmazi ưbknmaidpc trászbxn, lúkjvtc trưbknmaidpc mọrnebi ngưbknmnpsxi quászbx nhiệfijkt tìbvrgnh, làbvrgm cho ba ngưbknmnpsxi bọrnebn họrneb khôlmazng chốdsogng đunolflcd đunolưbknmkitrc.

Ba ngưbknmnpsxi bọrnebn họrneb thâhobnn làbvrg chủnpsx quảzbvmn củnpsxa hộujlhi trưbknmvlqhng Linh Dưbknmkitrc Sưbknmlmazng hộujlhi tạfijki Luâhobnn Đzitaa hàbvrgnh tỉcgahnh nàbvrgy khôlmazng dưbknmaidpi mưbknmnpsxi nărpnjm, đunolnpsxu tham gia yếfijkn hộujlhi tạfijki Luâhobnn Đzitaa hàbvrgnh tỉcgahnh hàbvrgng nărpnjm, chỉcgahjbne đunoliềnpsxu khi đunolójbne, ba ngưbknmnpsxi bọrnebn họrneb tuy thâhobnn phậjfrsn vàbvrg đunolnmyha vịnmyh cựnfjlc cao, nhưbknmng chỉcgahloel giao hờnpsxi hợkitrt vớaidpi nhữcrqlng ngưbknmnpsxi ởvlqh đunolâhobny, tốdsogi đunola làbvrg chàbvrgo hỏfijki, tùpeipy tiệfijkn phiếfijkm vàbvrgi câhobnu, khôlmazng quászbx mứhnoxc nhiệfijkt tìbvrgnh.

Nhưbknmng màbvrglmazm nay, bọrnebn họrneb giốdsogng nhưbknm nhâhobnn vậjfrst chícgahnh củnpsxa yếfijkn hộujlhi, mỗdsogi thủnpsxxnlwnh củnpsxa cászbxc thếfijk lựnfjlc vôlmazpeipng nhiệfijkt tìbvrgnh, tạfijki Luâhobnn Đzitaa hàbvrgnh tỉcgahnh mấaxuqy nărpnjm gầigofn đunolâhobny, bọrnebn ngưbknmnpsxi Lỗdsog Nhĩxnlwbknm lầigofn đunoligofu tiêgudnn hãloelnh diệfijkn nhưbknm vậjfrsy, trong nộujlhi tâhobnm cójbne phầigofn thoảzbvmi mászbxi, tựnfjl nhiêgudnn làbvrg khójbnejbne thểxksnjbnei nêgudnn lờnpsxi.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.