Dược Thần

Chương 840 : Yến hội (2)

    trước sau   

- Nhưohxung ta khôvboeng còqwuxn cámezmch nàbpyvo, đvpxzàbpyvnh phảtohui chịddfku thua, thờttsdi đvpxziểxtwqm ta muốisown bồtftwi thưohxuttsdng chuộwuepc lạevsyi con mìpdmanh, thìpdma Kiệqdvst Sâuxqum sửuxqu dụdotpng côvboeng phu sưohxu tửuxqu ngoạevsym, bắbpyvt Bámezmc Nhĩgezh Đbcuginh gia tộwuepc chúghgxng ta bồtftwi thưohxuơbxtqng trărcyfm ứcdccc linh tệqdvs, hơbxtqn nữtftwa phảtohui làbpyv tiềgadtn mặbxtqt vàbpyvohxucitpc liệqdvsu thấtgmdt giai, bámezmt giai.

- Lúghgxc ấtgmdy ta nghĩgezh, cho dùttsd ta chếubmot, ta vìpdma muốisown cứcdccu Liêdotpn Nhi trởzlfe vềgadt, dưohxuvjfdi tìpdmanh huốisowng đvpxzótfzb, ta khôvboeng cótfzbmezmch nàbpyvo, chỉdgxitfzb thểxtwq đvpxzámezmp ứcdccng yêdotpu cầjylfu vôvboei lýnidp củvpxza Kiệqdvst Sâuxqum.

- Mộwuept, thậdwast sựpdmabpyv con sốisow quámezm lớvjfdn, chúghgxng ta bámezmn củvpxza cảtohui vàbpyv rấtgmdt nhiềgadtu gia sảtohun lấtgmdy tiềgadtn mặbxtqt, đvpxzgadtu chỉdgxi đvpxzncqfi đvpxzưohxucitpc ba mưohxuơbxtqi lărcyfm ứcdccc linh tệqdvs, lúghgxc trưohxuvjfdc ta cũjcbkng rấtgmdt mâuxquu thuẫufkwn, cuốisowi cùttsdng, thậdwast sựpdmabpyv khôvboeng cótfzbmezmch nàbpyvo, Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun ta làbpyv ngưohxuttsdi thủvpxzqdvsn, cho dùttsd Kiệqdvst Sâuxqum cótfzb ngang ngưohxucitpc, nhưohxung chuyệqdvsn ta đvpxzãufkw đvpxzámezmp ứcdccng thìpdma phảtohui làbpyvm đvpxzưohxucitpc, đvpxzâuxquy làbpyv chuẩlzsvn tắbpyvc làbpyvm ngưohxuttsdi củvpxza ta.

tfzbi đvpxzếubmon đvpxzâuxquy, Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun tộwuepc trưohxuzlfeng tràbpyvn đvpxzjylfy ámezmy námezmy đvpxzcdccng lêdotpn, sau đvpxzótfzb khom ngưohxuttsdi bámezmi Hi Môvboeng Tưohxu đvpxzevsyi sưohxu thậdwast sâuxquu.

- Vìpdma thủvpxzqdvsn, vìpdma cứcdccu con củvpxza ta, ta khôvboeng cótfzbmezmch nàbpyvo, chỉdgxitfzb thểxtwq đvpxzem bámezmt giai Mệqdvsnh Tinh Thảtohuo màbpyv ta đvpxzãufkw đvpxzámezmp ứcdccng giao cho ngàbpyvi mang đvpxzi bồtftwi thưohxuttsdng, tấtgmdt cảtohubpyvi liệqdvsu linh dưohxucitpc cao cấtgmdp đvpxzgadtu mang đvpxzi bồtftwi thưohxuttsdng cho Kiệqdvst Sâuxqum.

- Hi Môvboeng Tưohxu đvpxzevsyi sưohxu, thậdwast sựpdmabpyvtfzb lỗjslqi, Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun ta thấtgmdy thẹddfkn đvpxzisowi vớvjfdi ngưohxuơbxtqi...


Trong đvpxzôvboei mắbpyvt củvpxza Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun tộwuepc trưohxuzlfeng cótfzbohxuvjfdc mắbpyvt chớvjfdp đvpxzwuepng, lậdwasp tứcdccc hiệqdvsn ra mộwuept tia kiêdotpn quyếubmot.

- Nhưohxung Hi Môvboeng Tưohxu đvpxzevsyi sưohxu ngưohxuơbxtqi yêdotpn tâuxqum, mộwuept khi cótfzbbxtq hộwuepi, Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun ta sẽzicy nghĩgezh tấtgmdt cảtohu biệqdvs phámezmp, cũjcbkng phảtohui chuộwuepc lạevsyi Mệqdvsnh Tinh Thảtohuo từdifx trong tay củvpxza Kiệqdvst Sâuxqum, tựpdmapdmanh đvpxzưohxua cho đvpxzevsyi sưohxu ngưohxuơbxtqi.

Trong đvpxzevsyi sảtohunh, Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun nótfzbi chégdgim đvpxzinh chặbxtqt sắbpyvt, vôvboettsdng kiêdotpn quyếubmot.

- Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun tộwuepc trưohxuzlfeng nótfzbi nhưohxu vậdwasy, cho dùttsd Mệqdvsnh Tinh Thảtohuo khôvboeng cótfzb, nhưohxung lãufkwo hủvpxz vẫufkwn tỏhjbr vẻaruz cảtohum tạevsy vớvjfdi Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun tộwuepc trưohxuzlfeng rồtftwi.

Hi Môvboeng Tưohxu đvpxzcdccng dậdwasy, lêdotpn tiếubmong nótfzbi.

- Hi Môvboeng Tưohxu đvpxzevsyi sưohxu đvpxzdifxng nótfzbi nhưohxu vậdwasy, Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun ta sẽzicy xấtgmdu hổncqf, quámezm xấtgmdu hổncqf a.

Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun vộwuepi vàbpyvng lắbpyvc đvpxzjylfu.

- Chiếubmou theo lờttsdi củvpxza Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun tộwuepc trưohxuzlfeng nótfzbi, vậdwasy Mệqdvsnh Tinh Thảtohuo kia hiệqdvsn giờttsd đvpxzang nằfmklm trong tay Kiệqdvst Sâuxqum hộwuepi trưohxuzlfeng củvpxza Thảtohui Hồtftwng Thámezmp sao?

Hi Môvboeng Tưohxudotpn tiếubmong hỏhjbri thărcyfm, nhưohxung ámezmnh mắbpyvt lạevsyi đvpxzărcyfm chiêdotpu. Nguồtftwn truyệqdvsn: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Nguồtftwn tạevsyi http://TruyenTienHiep

- Hẳjtrzn làbpyv nhưohxu vậdwasy!

Mặbxtqc Tưohxu Bảtohun gậdwast đvpxzjylfu, nhìpdman qua Hi Môvboeng Tưohxu đvpxzevsyi sưohxu đvpxzang cúghgxi đvpxzjylfu trầjylfm tưohxu, trong đvpxzôvboei mắbpyvt cótfzb linh quámezmng lótfzbe lêdotpn, khótfzbe miệqdvsng nhếubmoch lêdotpn mộwuept đvpxzưohxuttsdng cong khôvboeng cótfzb ai biếubmot, lậdwasp tứcdccc lặbxtqng yêdotpn nhạevsyt nhòqwuxa.

Bởzlfei vìpdma siêdotpu hiệqdvsu trịddfk liệqdvsu dưohxucitpc tềgadt quámezmtfzbng nảtohuy, Thảtohui Hồtftwng Thámezmp gầjylfn đvpxzâuxquy bậdwasn rộwuepn khôvboeng rảtohunh rỗjslqi.

Đbcugbxtqc biệqdvst làbpyv Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi, siêdotpu hiệqdvsu thủvpxzy phốisowi chếubmo đvpxzcitpt đvpxzjylfu tiêdotpn đvpxzãufkw khôvboeng còqwuxn, ba ngưohxuttsdi lạevsyi tiếubmop tụdotpc bếubmo quan mộwuept ngàbpyvy, phốisowi chếubmo đvpxzevsyi lưohxucitpng siêdotpu hiệqdvsu thủvpxzy.


bpyv ban thưohxuzlfeng cho linh dưohxucitpc sưohxu trong côvboeng támezmc phưohxuttsdng rấtgmdt tốisowt, nêdotpn cámezmc linh dưohxucitpc sưohxuvboettsdng hărcyfng hámezmi làbpyvm việqdvsc, Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi trừdifx mỗjslqi ngàbpyvy vộwuepi vàbpyvng mang siêdotpu hiệqdvsu trịddfk liệqdvsu dưohxucitpc tềgadt ra ngoàbpyvi tiêdotpu thụdotp, cũjcbkng giảtohui đvpxzámezmp rấtgmdt nhiềgadtu nan đvpxzgadt củvpxza cámezmc linh dưohxucitpc trong Thảtohui Hồtftwng Thámezmp. Mỗjslqi mộwuept linh dưohxucitpc sưohxu trong quámezm trìpdmanh họmtuvc tậdwasp, hoặbxtqc íqdvst hoặbxtqc nhiềgadtu sẽzicytfzb nghi hoặbxtqc, dưohxuvjfdi tìpdmanh huốisowng bìpdmanh thưohxuttsdng, bọmtuvn họmtuv đvpxzgadtu tuyêdotpn bốisow vấtgmdn đvpxzgadt đvpxzótfzb trong côvboeng hộwuepi, dùttsdng giámezm cao đvpxzxtwqpdmam ngưohxuttsdi giảtohui đvpxzámezmp.

Nhưohxung hiệqdvsu suấtgmdt cũjcbkng khôvboeng cao, bởzlfei vìpdma trừdifx mộwuept íqdvst linh dưohxucitpc sưohxu cấtgmdp thấtgmdp ra, tuyệqdvst đvpxzevsyi đvpxza sốisow linh dưohxucitpc sưohxu gặbxtqp vấtgmdn đvpxzgadt, đvpxzgadtu làbpyv vấtgmdn đvpxzgadt cổncqf quámezmi vàbpyv cao thâuxqum, muốisown giảtohui đvpxzámezmp vấtgmdn đvpxzgadt nhưohxu thếubmo, ngưohxuttsdi giảtohui đvpxzámezmp trừdifx cầjylfn phảtohui cótfzb tạevsyo nghệqdvs linh dưohxucitpc họmtuvc cưohxuttsdng đvpxzevsyi, còqwuxn phảtohui phíqdvs đvpxzevsyi lưohxucitpng thờttsdi gian chứcdccng minh làbpyv đvpxzúghgxng.

Đbcugisowi vớvjfdi mộwuept gãufkw linh dưohxucitpc sưohxuohxuttsdng đvpxzevsyi màbpyvtfzbi, đvpxzâuxquy thậdwast sựpdmabpyv chuyệqdvsn đvpxzưohxucitpc khôvboeng bùttsd mấtgmdt, bởzlfei vậdwasy cótfzb rấtgmdt íqdvst vấtgmdn đvpxzgadt linh dưohxucitpc họmtuvc màbpyvmezmc linh dưohxucitpc sưohxu gặbxtqp phảtohui đvpxzưohxucitpc giảtohui đvpxzámezmp, vìpdmatfzb quámezm khótfzb khărcyfn, đvpxzisowi vớvjfdi bọmtuvn hắbpyvn màbpyvtfzbi, giảtohui đvpxzámezmp vấtgmdn đvpxzgadt thu hoạevsych khôvboeng còqwuxn cao bằfmklng trựpdmac tiếubmop đvpxzi luyệqdvsn chếubmo đvpxzevsyi lưohxucitpng linh dưohxucitpc tềgadt, vìpdma luyệqdvsn chếubmo linh dưohxucitpc tềgadt mang lạevsyi lợcitpi íqdvsch còqwuxn thựpdmac tếubmobxtqn.

Thờttsdi đvpxziểxtwqm linh dưohxucitpc sưohxu gặbxtqp vấtgmdn đvpxzgadt trong quámezm trìpdmanh luyệqdvsn chếubmo, chỉdgxitfzb thểxtwq tựpdmapdmanh giảtohui quyếubmot, trởzlfe thàbpyvnh chưohxuvjfdng ngạevsyi lớvjfdn củvpxza mỗjslqi linh dưohxucitpc sưohxu.

bpyv Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi làbpyv lụdotpc giai cao cấtgmdp linh dưohxucitpc tôvboen sưohxu, tựpdma nhiêdotpn cótfzb thểxtwq giảtohui quyếubmot khôvboeng íqdvst nan đvpxzgadt củvpxza ngưohxuttsdi khámezmc, thờttsdi đvpxziểxtwqm ba ngưohxuttsdi bọmtuvn họmtuv hỏhjbri thărcyfm Kiệqdvst Sâuxqum côvboeng támezmc ban thưohxuzlfeng ra sao, Kiệqdvst Sâuxqum đvpxzãufkw đvpxzgadt ra chủvpxz ýnidpbpyvy.

Kếubmot quảtohubpyv, Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi vôvboettsdng bậdwasn rộwuepn, sau đvpxzótfzb đvpxzi thôvboeng bámezmo phầjylfn thưohxuzlfeng nàbpyvy cho đvpxzámezmm linh dưohxucitpc sưohxu phíqdvsa dưohxuvjfdi, hơbxtqn nữtftwa bắbpyvt đvpxzjylfu thu thậdwasp nan đvpxzgadt trong quámezm trìpdmanh luyệqdvsn chếubmo linh dưohxucitpc củvpxza bọmtuvn họmtuv, hơbxtqn nữtftwa tiếubmon hàbpyvnh giảtohui đvpxzámezmp.

Tin tứcdccc nàbpyvy làbpyvm tấtgmdt cảtohu linh dưohxucitpc sưohxu trong côvboeng támezmc phưohxuttsdng phấtgmdn chấtgmdn, thờttsdi đvpxziểxtwqm Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi giảtohui đvpxzámezmp nan đvpxzgadt, bọmtuvn họmtuvjcbkng toàbpyvn lựpdmac phốisowi chếubmoohxucitpc tềgadt.

bpyv Nhĩgezhohxu ba nghĩgezh kếubmo Kiệqdvst Sâuxqum cuốisowi cùttsdng nhấtgmdt vẫufkwn khôvboeng thểxtwqbpyvo trámezmnh thoámezmt thanh nhàbpyvn, bịddfk quấtgmdn đvpxzi vàbpyvo.

Bởzlfei vìpdma linh dưohxucitpc sưohxu trong côvboeng támezmc phưohxuttsdng sốisowohxucitpng quámezm nhiềgadtu, hơbxtqn nữtftwa khôvboeng íqdvst đvpxzgadtu làbpyv ngũjcbk giai Linh Dưohxucitpc Tôvboeng Sưohxu thậdwasm chíqdvsqwuxn cótfzbbxtqn mưohxuttsdi linh dưohxucitpc tôvboen sưohxu, vấtgmdn đvpxzgadttfzb đvpxzvpxz loạevsyi, dùttsdng thựpdmac lựpdmac lụdotpc giai cao cấtgmdp linh dưohxucitpc tôvboen sưohxu củvpxza Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi, khôvboeng íqdvst vấtgmdn đvpxzgadt đvpxzgadtu khôvboeng giảtohui đvpxzưohxucitpc, chỉdgxitfzb thểxtwq xin giúghgxp đvpxzquox từdifx Kiệqdvst Sâuxqum.

Sau khi bọmtuvn ngưohxuttsdi Lỗjslq Nhĩgezhohxu đvpxzưohxua vấtgmdn đvpxzgadt xong liềgadtn tràbpyvn ngậdwasp tâuxqum thâuxqùn bâuxqút đvpxzịnh, dùttsd sao Kiệqdvst Sâuxqum cũjcbkng làbpyv hộwuepi trưohxuzlfeng củvpxza Thảtohui Hồtftwng Thámezmp, loạevsyi chuyệqdvsn nàbpyvy cărcyfn bảtohun khôvboeng cầjylfn hộwuepi trưohxuzlfeng đvpxzi làbpyvm, nhưohxung khôvboeng qua hai canh giờttsd sau, giảtohui phámezmp củvpxza cámezmc vấtgmdn đvpxzgadt đvpxzgadtu nằfmklm trong tay Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi.

Nhìpdman thấtgmdy Kiệqdvst Sâuxqum nhanh chótfzbng giảtohui đvpxzámezmp vấtgmdn đvpxzgadt nhưohxu thếubmo, Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi tâuxqum tìpdmanh khôvboeng nhịddfkn đvpxzưohxucitpc màbpyv suy nghĩgezh Kiệqdvst Sâuxqum cótfzb giảtohui đvpxzưohxucitpc hay khôvboeng, lạevsyi phámezmt hiệqdvsn nhữtftwng khoảtohung trốisowng trêdotpn giấtgmdy đvpxzãufkwtfzb chữtftw rậdwasm rạevsyp.

Sau khi quan sámezmt mỗjslqi câuxquu chữtftw trong cámezmc vấtgmdn đvpxzgadtbpyvy, Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi triệqdvst đvpxzxtwq kinh ngạevsyc đvpxzếubmon ngâuxquy ngưohxuttsdi.

Nhữtftwng vấtgmdn đvpxzgadtbpyvy bao hàbpyvm nhiềgadtu phưohxuơbxtqng diệqdvsn, đvpxzgadtu đvpxzưohxucitpc Kiệqdvst Sâuxqum trảtohu lờttsdi, dĩgezh nhiêdotpn làbpyvmezmc vấtgmdn đvpxzgadtbpyv Lỗjslq Nhĩgezhohxu, Đbcugevsyt La Đbcugbxtqc, Ai Nhĩgezhmezm Thámezmp làbpyv ba gãufkw lụdotpc giai cao cấtgmdp linh dưohxucitpc tôvboen sưohxu khôvboeng cámezmch nàbpyvo giảtohui đvpxzámezmp đvpxzưohxucitpc, nhưohxung khôvboeng tớvjfdi hai giờttsd, Kiệqdvst Sâuxqum vôvboettsdng cổncqf quámezmi, sắbpyvc bégdgin, cámezmc vấtgmdn đvpxzgadt đvpxzưohxucitpc giảtohui đvpxzámezmp hàbpyvng ngàbpyvy, làbpyvm cho Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi triệqdvst đvpxzxtwq cảtohum thấtgmdy khótfzbtfzb thểxtwq tin đvpxzưohxucitpc.

bpyvi ngàbpyvy kếubmo tiếubmop, Kiệqdvst Sâuxqum lạevsyi lâuxqum vàbpyvo trong tu luyệqdvsn, trong khi tu luyệqdvsn. Kiệqdvst Sâuxqum hồtftwn nhiêdotpn quêdotpn đvpxzi thờttsdi gian

Thờttsdi đvpxziểxtwqm bừdifxng tỉdgxinh lầjylfn nữtftwa, làbpyv bịddfk Lỗjslq Nhĩgezhohxu đvpxzámezmnh thứcdccc.

- Nhưohxu thếubmobpyvo? Chẳjtrzng lẽzicytfzb vấtgmdn đvpxzgadtpdma cầjylfn ta giảtohui đvpxzámezmp sao!

Nhìpdman qua Lỗjslq Nhĩgezhohxu đvpxzang ởzlfe cửuxqua ra vàbpyvo, Kiệqdvst Sâuxqum mởzlfe miệqdvsng lêdotpn tiếubmong.

- Kiệqdvst Sâuxqum hộwuepi trưohxuzlfeng, vừdifxa rồtftwi quảtohun gia củvpxza phủvpxz thàbpyvnh chủvpxz đvpxzưohxua thiếubmop mờttsdi tớvjfdi, mờttsdi Thảtohui Hồtftwng Thámezmp chúghgxng ta tham gia yếubmon hộwuepi.

Lỗjslq Nhĩgezhohxu cung kíqdvsnh lêdotpn tiếubmong.

- Yếubmon hộwuepi gìpdma? Cámezmc ngưohxuơbxtqi đvpxzi làbpyv đvpxzưohxucitpc rồtftwi, ta khôvboeng phảtohui nótfzbi cámezmc chuyệqdvsn khámezmc đvpxzgadtu giao cho cámezmc ngưohxuơbxtqi sao.

Kiệqdvst Sâuxqum trựpdmac tiếubmop lêdotpn tiếubmong.

Nhữtftwng ngàbpyvy nàbpyvy bởzlfei vìpdma siêdotpu hiệqdvsu trịddfk liệqdvsu dưohxucitpc tềgadt, tấtgmdt cảtohu thếubmo lựpdmac lớvjfdn trong Luâuxqun Đbcuga hàbpyvnh tỉdgxinh đvpxzgadtu tìpdmam tớvjfdi Thảtohui Hồtftwng Thámezmp, mụdotpc tiêdotpu chỉdgxitfzb mộwuept, muốisown bámezmi phỏhjbrng Kiệqdvst Sâuxqum, mua sắbpyvm đvpxzevsyi lưohxucitpng siêdotpu hiệqdvsu trịddfkohxucitpc tềgadt.

Kiệqdvst Sâuxqum tựpdma nhiêdotpn mặbxtqc kệqdvs nhữtftwng chuyệqdvsn nhưohxu thếubmo, tấtgmdt cảtohu đvpxzgadtu giao cho Lỗjslq Nhĩgezhohxu ba ngưohxuttsdi toàbpyvn quyềgadtn phụdotp trámezmch, vềgadt phầjylfn hắbpyvn, đvpxzcitpi tớvjfdi khi chuyệqdvsn nàbpyvy qua đvpxzi, hắbpyvn sẽzicy rờttsdi đvpxzi.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.