Dược Thần

Chương 839 : Yến hội (1)

    trước sau   

Mặjucec Tưfifo Bảmcokn cóstnl chújbykt bựvfrvc bộrywei ngẩpkcpng đrnohoquju, phákisft hiệyjaun làvfrv thủdyqk tịzvwych linh dưfifopzxoc sưfifo Phấiluvt Lan Khắgwprc, chỉeqslstnl thểoqpp đrnohèonxyfpsrn bựvfrvc bộrywei trong lòfpsrng, vộrywei vàvfrvng lêsubsn tiếbvsbng:

- Phấiluvt Lan Khắgwprc, ngưfifoơiarvi tớiudji thậnqtdt đrnohújbykng lújbykc, gầoqujn đrnohâyokdy đrnohákisfm linh dưfifopzxoc sưfifo hỗxjohn đrnohmcokn trong côknddng tákisfc phưfifowmsxng củdyqka gia tộrywec đrnohang làvfrvm ầoqujm ĩrazw quákisf mứquwec lớiudjn, ngưfifoơiarvi làvfrv thủdyqk tịzvwych linh dưfifopzxoc đrnohixndi sưfifo củdyqka gia tộrywec, tranh thủdyqk thờwmsxi gian đrnohi đrnohiềsubsu giảmcoki vớiudji bọuyrxn chújbykng.

Phấiluvt Lan Khắgwprc khôknddng quan tâyokdm tớiudji lờwmsxi củdyqka Mặjucec Tưfifo Bảmcokn, vộrywei vàvfrvng lêsubsn tiếbvsbng nóstnli:

- Mặjucec Tưfifo Bảmcokn tộrywec trưfifoqevmng, chuyệyjaun đrnohákisfm linh dưfifopzxoc sưfifo biếbvsbn nhákisfc ởqevmknddng tákisfc phưfifowmsxng nóstnli sau...

Nhưfifong khôknddng đrnohpzxoi Phấiluvt Lan Khắgwprc nóstnli hếbvsbt lờwmsxi, thìzzoefifo Bảmcokn tâyokdm tìzzoenh đrnohang bựvfrvc bộrywei, thôkndd bạixndo chen ngang

- Chậnqtdm mộrywet chújbykt nóstnli sau? Hiệyjaun tạixndi lửvtqfa chákisfy tớiudji nơiarvi rồknddi còfpsrn chậnqtdm đrnohưfifopzxoc àvfrv, ngưfifoơiarvi làvfrv thủdyqk tịzvwych linh dưfifopzxoc sưfifo củdyqka Bákisfc Nhĩrazw Đaotginh gia tộrywec, Bákisfc Nhĩrazw Đaotginh gia tộrywec chújbykng ta nuôknddi ngưfifoơiarvi cũonelng khôknddng phảmcoki đrnohoqpp cho ngưfifowmsxi suốgwprt ngàvfrvy đrnohi dạixndo.


Thờwmsxi đrnohiểoqppm chuyệyjaun siêsubsu hiệyjauu trịzvwy liệyjauu dưfifopzxoc tềsubs củdyqka Thảmcoki Hồknddng Thákisfp xuấiluvt hiệyjaun, Phấiluvt Lan Khắgwprc thâyokdn làvfrv thấiluvt giai câyokd́p thâyokd́p linh Dưfifopzxoc Hoàvfrvng sưfifo lạixndi khôknddng giújbykp đrnohopdb đrnohưfifopzxoc gìzzoe, kếbvsb hoạixndch phốgwpri chếbvsb linh dưfifopzxoc tềsubsstnl đrnohrywec hãyjaum hạixndi Thảmcoki Hồknddng Thákisfp đrnohãyjau bịzvwy Kiệyjaut Sâyokdm phákisf vỡopdb hoàvfrvn toàvfrvn, kếbvsb tiếbvsbp thâyokdn thâyokdn làvfrv thấiluvt giai câyokd́p thâyokd́p linh Dưfifopzxoc Hoàvfrvng sưfifo nhưfifo hắgwprn, dưfifoiudji tìzzoenh huốgwprng biếbvsbt rõkweh phưfifoơiarvng phákisfp phốgwpri chếbvsb, lạixndi khôknddng thểoqppvfrvo đrnohiềsubsu chếbvsb đrnohưfifopzxoc siêsubsu hiệyjauu trịzvwy liệyjauu dưfifopzxoc tềsubs cấiluvp thấiluvp, làvfrvm cho nộrywei tâyokdm củdyqka Mặjucec Tưfifo Bảmcokn vôknddlklkng tứquwec giậnqtdn.

Nhưfifong khi Mặjucec Tưfifo Bảmcokn vừdrswa nóstnli xong, trong nộrywei tâyokdm đrnohãyjau biếbvsbt mìzzoenh nóstnli sai rồknddi, dùlklkstnli thếbvsbvfrvo, Phấiluvt Lan Khắgwprc cũonelng làvfrv mộrywet gãyjau thấiluvt giai câyokd́p thâyokd́p linh Dưfifopzxoc Hoàvfrvng sưfifo, thủdyqk tịzvwych linh dưfifopzxoc đrnohixndi sưfifo củdyqka gia tộrywec, cũonelng khôknddng phảmcoki làvfrv thủdyqk hạixndlklky tiệyjaun hắgwprn cóstnl thểoqpp quởqevm trákisfch.

zzoe vậnqtdy sắgwprc mặjucet củdyqka Mặjucec Tưfifo Bảmcokn co rújbykt lạixndi, vẻiarv mặjucet ôknddn hoàvfrv nhìzzoen Phấiluvt Lan Khắgwprc uyểoqppn chuyểoqppn lêsubsn tiếbvsbng:

- Phấiluvt Lan Khắgwprc, ngưfifoơiarvi làvfrv thấiluvt giai linh Dưfifopzxoc Hoàvfrvng sưfifo, làvfrv thủdyqk tịzvwych linh dưfifopzxoc đrnohixndi sưfifo củdyqka gia tộrywec, làvfrv đrnohyjau nhấiluvt linh dưfifopzxoc sưfifo củdyqka Luâyokdn Đaotga hàvfrvnh tỉeqslnh, đrnohákisfm linh dưfifopzxoc sưfifo trong côknddng tákisfc phưfifowmsxng củdyqka gia tộrywec đrnohsubsu nghe ngưfifoơiarvi ngưfifoơiarvi nêsubsn đrnohixndi biểoqppu gia tộrywec nóstnli chuyệyjaun vớiudji bọuyrxn họuyrx, mặjucec kệyjau nhưfifo thếbvsbvfrvo, trưfifoiudjc tiêsubsn hốgwprng bọuyrxn chújbykng ởqevm lạixndi, thay gia tộrywec làvfrvm việyjauc, ngưfifoơiarvi cũonelng biếbvsbt, gia tộrywec gầoqujn đrnohâyokdy đrnohang khóstnl khăwmsxn, câyokd̀n cákisfc ngưfifoơiarvi tưfifoơiarvng trợpzxo a...

Phấiluvt Lan Khắgwprc gầoqujn đrnohâyokdy cũonelng bịzvwy thếbvsb cụquwec củdyqka Bákisfc Nhĩrazw Đaotginh gia tộrywec làvfrvm cho tứquwec giậnqtdn, thanh danh củdyqka hắgwprn tạixndi Luâyokdn Đaotga hàvfrvnh tỉeqslnh khôknddng lớiudjn bằkskong lújbykc trưfifoiudjc, Mặjucec Tưfifo Bảmcokn quởqevm trákisfch càvfrvng làvfrvm cho hắgwprn tứquwec giậnqtdn, nhưfifong hắgwprn cũonelng khôknddng cóstnl biểoqppu hiệyjaun ra cákisfi gìzzoe, chỉeqslzzoenh tĩrazwnh nóstnli:

- Mặjucec Tưfifo Bảmcokn tộrywec trưfifoqevmng, đrnohếbvsb quốgwprc linh dưfifopzxoc sưfifo việyjaun Hi Môknddng Tưfifo đrnohixndi sưfifovfrvlklky tùlklkng củdyqka hắgwprn đrnohãyjau tớiudji, bâyokdy giờwmsx đrnohang ởqevm ngoàvfrvi cửvtqfa.

- Cákisfi gìzzoe? Hi Môknddng Tưfifo đrnohixndi sưfifo đrnohếbvsbn! Nhanh, nhanh, mau mờwmsxi bọuyrxn họuyrxvfrvo đrnohâyokdy, khôknddng, khôknddng, làvfrv ta tựvfrvzzoenh đrnohi nghêsubsnh tiếbvsbp. . .

Mặjucec Tưfifo Bảmcokn cóstnl chújbykt sữdrswng sờwmsx, lậnqtdp tứquwec lo lắgwprng lêsubsn tiếbvsbng. Nguồknddn truyệyjaun: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Nguồknddn tạixndi http://TruyenTienHiep

- Ha ha, khôknddng cầoqujn làvfrvm phiềsubsn Mặjucec Tưfifo Bảmcokn tộrywec trưfifoqevmng, lãyjauo hủdyqk đrnohãyjau đrnohãyjau rồknddi!

jbyk ngoàvfrvi cửvtqfa, mộrywet lãyjauo giảmcokyokdu tóstnlc hoa râyokdm đrnohi vàvfrvo, ởqevm phínlata sau hắgwprn, mộrywet trung niêsubsn nhâyokdn đrnohixndm mạixndc đrnohi theo.

- Hỏyokdng béfpsrt!

Nộrywei tâyokdm củdyqka Mặjucec Tưfifo Bảmcokn nhảmcoky dựvfrvng lêsubsn, nhìzzoen qua Phấiluvt Lan Khắgwprc sắgwprc mặjucet bìzzoenh tĩrazwnh, rấiluvt hiểoqppn nhiêsubsn, lújbykc trưfifoiudjc mìzzoenh khuyểoqppn trákisfch Phấiluvt Lan Khắgwprc đrnohãyjau bịzvwy Hi Môknddng Tưfifo đrnohixndi sưfifoqevm ngoàvfrvi cửvtqfa nghe đrnohưfifopzxoc rồknddi.

nhưfifong dùlklk sao Mặjucec Tưfifo Bảmcokn cũonelng làvfrv tộrywec trưfifoqevmng, côknddng phu trởqevm mặjucet nhanh nhưfifoyokdt sákisfch, lújbykc nàvfrvy phákisft ra tiếbvsbng héfpsrt vui vẻiarv.


- Ai nha, cákisfi nàvfrvy, cákisfi nàvfrvy... Hi Môknddng Tưfifo đrnohixndi sưfifo, thậnqtdt sựvfrvvfrvstnl lỗxjohi, lãyjauo đrnohixndi nhâyokdn đrnohãyjau tớiudji, ta lạixndi khôknddng thểoqpp tiếbvsbp đrnohóstnln từdrsw xa, thậnqtdt sựvfrvvfrv...

Mặjucec Tưfifo Bảmcokn lắgwprc đrnohoquju, mặjucet mũoneli tràvfrvn đrnohoqujy tưfifoơiarvi cưfifowmsxi, nhiệyjaut tìzzoenh nghêsubsnh đrnohóstnln, sau lưfifong, Phấiluvt Lan Khắgwprc đrnohèonxyfpsrn khóstnl chịzvwyu trong lòfpsrng, trêsubsn mặjucet cũonelng cốgwpr gắgwprng cưfifowmsxi vui vẻiarv.

Trong đrnohixndi sảmcoknh Bákisfc Nhĩrazw Đaotginh gia tộrywec.

Mặjucec Tưfifo Bảmcokn, Phấiluvt Lan Khắgwprc, Hi Môknddng Tưfifo, cùlklkng vớiudji trung niêsubsn nhâyokdn đrnohi theo Hi Môknddng Tưfifo đrnohsubsu ngồknddi vàvfrvo vịzvwy trínlat chủdyqk khákisfch củdyqka mìzzoenh.

Bốgwprn ngưfifowmsxi ngồknddi bêsubsn cạixndnh cákisfi bàvfrvn nhỏyokd, trêsubsn bàvfrvn bàvfrvy mộrywet đrnohgwprng đrnohiểoqppm tâyokdm tinh xảmcoko, nhưfifong cốgwprc tràvfrvstnl khóstnli bay nghi ngújbykt, cóstnlfifoơiarvng thơiarvm ngákisft bay lêsubsn.

- Mặjucec Tưfifo Bảmcokn tộrywec trưfifoqevmng, ta nhậnqtdn đrnohưfifopzxoc tin tứquwec củdyqka Phấiluvt Lan Khắgwprc đrnohixndi sưfifo, nóstnli Bákisfc Nhĩrazw Đaotginh gia tộrywec cákisfc ngưfifoơiarvi đrnohákisfp ứquweng cho ta gốgwprc bákisft giai Mệyjaunh Tinh Thảmcoko đrnohãyjau bịzvwy ngưfifowmsxi khákisfc đrnohoạixndt đrnohi, cuốgwpri cùlklkng làvfrv chuyệyjaun gìzzoe xảmcoky ra?

Trong đrnohixndi sảmcoknh, mọuyrxi ngưfifowmsxi hàvfrvn huyêsubsn vàvfrvi câyokdu đrnohơiarvn giảmcokn, Hi Môknddng Tưfifo đrnohixndi sưfifovfrv ngưfifowmsxi trựvfrvc tiếbvsbp tiếbvsbn vàvfrvo chủdyqk đrnohsubs, đrnohem ákisfnh mắgwprt nhìzzoen vàvfrvo ngưfifowmsxi Mặjucec Tưfifo Bảmcokn.

- Ai!

Trêsubsn mặjucet Mặjucec Tưfifo Bảmcokn khôknddng khỏyokdi lộrywe ra mộrywet tia ákisfy nákisfy, thởqevmvfrvi lêsubsn tiếbvsbng:

- Chuyệyjaun làvfrv nhưfifo thếbvsbvfrvy...

- Ưvtqfiudjc chừdrswng mộrywet thákisfng trưfifoiudjc, Bákisfc Nhĩrazw Đaotginh gia tộrywec chújbykng ta tạixndi phưfifowmsxng thịzvwy củdyqka Thảmcoki Hồknddng Thákisfp mua sắgwprm mấiluvy bìzzoenh lụquwec giai trịzvwy liệyjauu dưfifopzxoc tềsubs...

Mặjucec Tưfifo Bảmcokn suy nghĩrazw mộrywet chújbykt, chậnqtdm rãyjaui lêsubsn tiếbvsbng...

- Hi Môknddng Tưfifo đrnohixndi sưfifo, ngưfifoơiarvi biếbvsbt, hộrywe vệyjau kia ngưfifowmsxi hầoquju thâyokdn cậnqtdn vớiudji Bốgwpr Lạixndp Đaotgixndt con ta, con ta mộrywet mựvfrvc xem bọuyrxn họuyrx nhưfifo thâyokdn huynh đrnohyjau, nhớiudjkweh con ta khi còfpsrn béfpsr, mộrywet lầoqujn vàvfrvo tron Bấiluvt Lạixndc sơiarvn mạixndch khôknddng may bịzvwystnli tậnqtdp kínlatch, chínlatnh làvfrv hộrywe vệyjauvfrvy cứquweu con ta khỏyokdi chếbvsbt, Bốgwpr Lạixndp Đaotgixndt con ta muốgwprn tớiudji phưfifowmsxng thịzvwy Thảmcoki Hồknddng Thákisfp mua linh dưfifopzxoc tềsubs trịzvwy liệyjauu, nhưfifong thiếbvsbu chújbykt nữdrswa bịzvwy mấiluvt mạixndng, con mắgwprt đrnohyokdsubsn, nóstnl tứquwec giậnqtdn cho nêsubsn mang theo hôkndd vệyjau tớiudji phưfifowmsxng thịzvwy củdyqka Thảmcoki Hồknddng Thákisfp đrnohòi côknddng đrnohixndo.

- Thếbvsb nhưfifong màvfrv Thảmcoki Hồknddng Thákisfp dãyjau man khôknddng nóstnli đrnohixndo lýeykp, ỷzqotvfrvo thựvfrvc lựvfrvc cưfifowmsxng đrnohixndi, đrnohem hộrywe vệyjau Long La Ni củdyqka Bákisfc Nhĩrazw Đaotginh gia tộrywec ta giàvfrvy vòfpsr gầoqujn chếbvsbt, còfpsrn đrnohákisfnh con ta trọuyrxng thưfifoơiarvng, phếbvsb hai tay củdyqka hộrywe vệyjau đrnohi theo.

- Lújbykc ấiluvy ta nhậnqtdn đrnohưfifopzxoc tin tứquwec, ngưfifoơiarvi biếbvsbt, ta tứquwec muốgwprn nổydwx phổydwxi, tâyokdm thầoqujn rung đrnohryweng, trong đrnohoquju củdyqka ta lújbykc ấiluvy chỉeqslstnl mộrywet suy nghĩrazw, ta chỉeqslstnl mộrywet đrnohquwea con nàvfrvy, nếbvsbu nhưfifo hắgwprn xảmcoky ra chuyệyjaun gìzzoe, sau nàvfrvy ta làvfrvm sao dákisfm gặjucep mặjucet mẫmysbu thâyokdn đrnohãyjau chếbvsbt củdyqka nóstnl...

stnli đrnohếbvsbn đrnohâyokdy, trong đrnohôknddi mắgwprt củdyqka Mặjucec Tưfifo Bảmcokn cóstnl lệyjau quang lậnqtdp lòfpsre, mang theo tứquwec giậnqtdn làvfrvm ngưfifowmsxi nàvfrvo nhìzzoen thấiluvy cũonelng chua xóstnlt.

- Vìzzoe vậnqtdy ta lậnqtdp tứquwec đrnohi Thảmcoki Hồknddng Thákisfp, muốgwprn tìzzoem têsubsn Kiệyjaut Sâyokdm hộrywei trưfifoqevmng phâyokdn xửvtqf, nhưfifong màvfrv Kiệyjaut Sâyokdm kia cũonelng dãyjau man khôknddng nóstnli đrnohixndo lýeykp, bọuyrxn chújbykng bákisfn linh dưfifopzxoc tềsubsfpsrm chấiluvt lưfifopzxong, đrnohmcok thưfifoơiarvng thàvfrvnh viêsubsn Bákisfc Nhĩrazw Đaotginh gia tộrywec chújbykng ta, còfpsrn muốgwprn ta bồknddi thưfifowmsxng, ta tựvfrv nhiêsubsn khôknddng muốgwprn.

- Sau khi biếbvsbt Bákisfc Nhĩrazw Đaotginh gia tộrywec chújbykng ta khôknddng muốgwprn bồknddi thưfifowmsxng, Kiệyjaut Sâyokdm kia khôknddng nóstnli hai lờwmsxi đrnohixndp lêsubsn đrnohoquju củdyqka con ta, mákisfu tưfifoơiarvi trêsubsn đrnohoquju con ta chảmcoky xuốgwprng, khi đrnohóstnl, tâyokdm củdyqka ta nhưfifo nhỏyokdkisfu...

- Ta bịzvwy éfpsrp ra tay giảmcoki cứquweu con mìzzoenh, lújbykc trưfifoiudjc ta thấiluvy hắgwprn chỉeqslvfrv mộrywet thấiluvt giai cao cấiluvp Hoàvfrvng Linh Sưfifo, nhưfifong khi ra tay, cứquweu con ta, bởqevmi vậnqtdy cũonelng khôknddng cóstnllklkng ra bao nhiêsubsu lựvfrvc lưfifopzxong, khôknddng nghĩrazw tớiudji Kiệyjaut Sâyokdm lạixndi nhâyokdn cơiarv hộrywei xuấiluvt kỳneue bấiluvt ýeykp hạixnd thủdyqk đrnohrywec ákisfc, ta nhấiluvt thờwmsxi khôknddng xem xéfpsrt kỹmaiq, kếbvsbt quảmcok nhưfifo hắgwprn nóstnli...

- Lújbykc ấiluvy Kiệyjaut Sâyokdm còfpsrn muốgwprn hạixndkisft thủdyqk vớiudji ta, vừdrswa vặjucen bọuyrxn ngưfifowmsxi Ngảmcok Âeykpu Lạixndc Tưfifo thàvfrvnh chủdyqk tớiudji đrnohújbykng lújbykc, ta nóstnli cho bọuyrxn ngưfifowmsxi Ngảmcok Âeykpu Lạixndc Tưfifo thàvfrvnh chủdyqk nghe dưfifopzxoc tềsubsstnl vấiluvn đrnohsubs, khôknddng nghĩrazw tớiudji Kiệyjaut Sâyokdm kia khôknddng biếbvsbt tạixndi đrnohưfifoơiarvng trưfifowmsxng phốgwpri chếbvsb nhưfifo thếbvsbvfrvo, vìzzoe vậnqtdy lừdrswa gạixndt đrnohưfifopzxoc mọuyrxi ngưfifowmsxi, thậnqtdm chínlat ngay cảmcok bọuyrxn ngưfifowmsxi Ngảmcok Âeykpu Lạixndc Tưfifo thàvfrvnh chủdyqkonelng tin tưfifoqevmng đrnohgwpri phưfifoơiarvng, nhưfifong màvfrv gia tộrywec chújbykng ta cóstnl sảmcokn nghiệyjaup chủdyqk yếbvsbu làvfrv linh dưfifopzxoc tềsubs, Phấiluvt Lan Khắgwprc đrnohixndi sưfifo tựvfrvzzoenh nghiệyjaum chứquweng qua. Màvfrv hộrywe vệyjau củdyqka chújbykng ta phụquwec dụquweng dưfifopzxoc tềsubs mớiudji bịzvwy trújbykng đrnohrywec, chuyệyjaun nàvfrvy làvfrvm sao màvfrv sai đrnohưfifopzxoc...Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.