Dược Thần

Chương 838 : Hi Mông Tư đại sư

    trước sau   

Cho dùafbrsmpx cầfvuwn, hay làsmpx khôdyrmng cầfvuwn, cóygrkzvfg hộjtrni, điijauxqiu phảabksi mua điijaưbtlfcmxmc mộjtrnt hơzvfgi bìdyrmnh siêccmbu hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi, tấabkst cảabks thếaydz lựdyrmc bájcnbi phỏcbwtng lẫfuzon nhau, khôdyrmng cóygrkjcnbi gìdyrmsmpxm quàsmpx khiếaydzn ngưbtlffhedi ta vui mừfhedng bằdvefng siêccmbu hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi.

Chíxhconh việvshjc nàsmpxy làsmpxm cho việvshjc cung cấabksp siêccmbu hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi khôdyrmng bao giờfhed điijauvad, tấabkst cảabks linh dưbtlfcmxmc sưbtlf củuvada Thảabksi Hồequyng Thájcnbp phảabksi làsmpxm việvshjc cậvsmnt lựdyrmc, liêccmbn tụjngqc khôdyrmng ngừfhedng vậvsmnn chuyểzntqn siêccmbu hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi tiếaydzn vềuxqi phưbtlffhedng thịxpes.

Trong nửnxlza thájcnbng nàsmpxy, cũkzunng khôdyrmng cóygrk phájcnbt sinh chuyệvshjn biếaydzng nhájcnbc, nghiêccmbm trọxhcong nhấabkst, làsmpx phưbtlfơzvfgng thuốvofoc siêccmbu hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi bịxpes tiếaydzt lộjtrn.

ibpwc phưbtlfơzvfgng thuốvofoc xuấabkst hiệvshjn bêccmbn ngoàsmpxi, oanh điijajtrnng cảabks Ngọxhcoc Linh thàsmpxnh, tấabkst cảabks thủuvad tịxpesch linh dưbtlfcmxmc sưbtlf củuvada thếaydz lựdyrmc lớfuzon điijaccmbn cuồequyng nghiêccmbn cứfuzou, muốvofon điijaem phưbtlfơzvfgng phájcnbp phốvofoi chếaydz siêccmbu hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi nghiêccmbn cứfuzou ra, nhưbtlfng điijauxqiu khôdyrmng ngoạpilyi lệvshj, tấabkst cảabks mọxhcoi ngưbtlffhedi thấabkst vọxhcong.

Bởrlqci vìdyrm mấabksy linh dưbtlfcmxmc sưbtlf tiếaydzt lộjtrn phưbtlfơzvfgng thuốvofoc, chỉdfiv biếaydzt quájcnb trìdyrmnh phốvofoi chếaydz, nhưbtlfng thiếaydzu khuyếaydzt mộjtrnt thứfuzo quan trọxhcong nhấabkst, điijaóygrksmpx siêccmbu hiệvshju thủuvady.

jcnbc điijaiềuxqiu chếaydz siêccmbu hiệvshju thủuvady, trong Thảabksi Hồequyng Thájcnbp, trừfhed Kiệvshjt Sâccmbm cũkzunng chỉdfivygrk Lỗzntq Nhĩvsmnbtlfsmpx ba chủuvad quảabksn mỗzntqi ngưbtlffhedi nắmwsnm giữyxle mộjtrnt loạpilyi, nhữyxleng ngưbtlffhedi khájcnbc khôdyrmng ai rõabfysmpxng.


Nhưbtlfng mấabksy thếaydz lựdyrmc lớfuzon tạpilyi Luâccmbn Đpneea hàsmpxnh tỉdfivnh khôdyrmng cam lòcjnvng, mộjtrnt điijaájcnbm khôdyrmng ngừfhedng nghiêccmbn cứfuzou, điijafdomc biệvshjt làsmpxjcnbc Nhĩvsmn Đpneeinh gia tộjtrnc, cóygrk điijaưbtlfcmxmc Phấabkst Lan Khắmwsnc điijaưbtlfcmxmc xưbtlfng làsmpx điijavshj nhấabkst linh dưbtlfcmxmc sưbtlf củuvada Luâccmbn Đpneea hàsmpxnh tỉdfivnh điijavshj, cơzvfg hồequy điijaccmbn cuồequyng nghiêccmbn cứfuzou cájcnbch điijaiềuxqiu chếaydz siêccmbu hiệvshju thủuvady, nhưbtlfng kếaydzt quảabks điijaãhgmismpxm cho bọxhcon họxhco thấabkst vọxhcong rồequyi, thâccmbn làsmpx thấabkst giai câccmb́p thâccmb́p linh Dưbtlfcmxmc Hoàsmpxng sưbtlf nhưbtlf Phấabkst Lan Khắmwsnc, dùafbr khôdyrmng cóygrk thàsmpxnh phẩuvadm siêccmbu hiệvshju thủuvady, biếaydzt rõabfy phưbtlfơzvfgng phájcnbp phốvofoi chếaydz, dưbtlffuzoi tìdyrmnh huốvofong biếaydzt điijaưbtlfcmxmc tấabkst cảabks trừfhed siêccmbu hiệvshju thủuvady ra, nhưbtlfng khôdyrmng cájcnbch nàsmpxo phụjngqc chếaydz điijaưbtlfcmxmc cájcnbch điijaiềuxqiu chếaydz siêccmbu hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi.

Chuyệvshjn nàsmpxy lan ra khắmwsnp Luâccmbn Đpneea hàsmpxnh tỉdfivnh, thanh danh củuvada điijavshj nhấabkst linh dưbtlfcmxmc sưbtlf, trong lúibpwc vôdyrmdyrmnh, điijaãhgmi triệvshjt điijazntq thốvofoi nájcnbt.

Đpneevofoi vớfuzoi Thảabksi Hồequyng Thájcnbp màsmpxygrki, cájcnbch điijaiềuxqiu chếaydz bịxpes tiếaydzt lộjtrnkzunng khôdyrmng hoàsmpxn toàsmpxn làsmpx chuyệvshjn xấabksu, Thảabksi Hồequyng Thájcnbp lạpilyi tiếaydzp tụjngqc điijaiềuxqiu tra tìdyrmm kiếaydzm nhữyxleng kẻgvsejcnbm tiếaydzt lộjtrnjcnbch điijaiềuxqiu chếaydz ra ngoàsmpxi, tiếaydzn hàsmpxnh thanh lývglc.

Lỗzntq Nhĩvsmnbtlfsmpxo ngàsmpxy hôdyrmm sau điijaãhgmi cậvsmnn chuyểzntqn mưbtlffhedi cájcnbi xájcnbc ra khỏcbwti Thảabksi Hồequyng Thájcnbp, cảabks Ngọxhcoc Linh thàsmpxnh điijauxqiu kinh ngạpilyc tớfuzoi ngâccmby ngưbtlffhedi, khôdyrmng cóygrk bấabkst cứfuzo ngưbtlffhedi nàsmpxo điijafuzong ra phájcnbt biểzntqu hay thanh minh.

Tấabkst cảabks mọxhcoi ngưbtlffhedi biếaydzt rõabfy, hiệvshjn tạpilyi Thảabksi Hồequyng Thájcnbp điijaãhgmi khôdyrmng giốvofong trưbtlffuzoc kia.

Thờfhedi điijaiểzntqm thếaydz cụjngqc củuvada Luâccmbn Đpneea hàsmpxnh tỉdfivnh nàsmpxy cảabksi biếaydzn điijaôdyrmt ngộjtrnt, ngàsmpxy hôdyrmm nay bêccmbn ngoàsmpxi phưbtlffhedng thịxpes củuvada Thảabksi Hồequyng Thájcnbp, điijajtrnt nhiêccmbn cóygrk hai thâccmbn ảabksnh xa lạpily xuấabkst hiệvshjn.

Trong điijaóygrkygrk mộjtrnt ngưbtlffhedi làsmpxhgmio giảabksygrkccmbu bạpilyc hoa râccmbm, màsmpx ngưbtlffhedi khájcnbc, làsmpx mộjtrnt trung niêccmbn nhâccmbn khuôdyrmn mặfdomt kiêccmbn quyếaydzt, tràsmpxn ngậvsmnp uy thếaydz.

Hai ngưbtlffhedi nàsmpxy quầfvuwn ájcnbo vôdyrmafbrng hoa lệvshj cao quývglc, hơzvfgn nữyxlea từfhed lờfhedi ăsaqan tiếaydzng nóygrki vàsmpx cửnxlz chỉdfiv, vừfheda nhìdyrmn cóygrk thểzntq nhậvsmnn ra, bọxhcon họxhco xuấabkst thâccmbn từfhed điijapilyi gia tộjtrnc, hơzvfgn nữyxlea cũkzunng khôdyrmng phảabksi thếaydz lựdyrmc bảabksn thổokdr củuvada Ngọxhcoc Linh thàsmpxnh.

- Tưbtlf Đpneefdomc Lývglc Phổokdr, nơzvfgi nàsmpxy chíxhconh làsmpx phưbtlffhedng thịxpes bắmwsnc thàsmpxnh củuvada Thảabksi Hồequyng Thájcnbp àsmpx. Từfhed khi tiếaydzn vàsmpxo Luâccmbn Đpneea hàsmpxnh tỉdfivnh, chúibpwng ta nghe nhiềuxqiu nhấabkst chíxhconh làsmpx Thảabksi Hồequyng Thájcnbp, ởrlqc điijaâccmby điijaúibpwng làsmpxjcnbo nhiệvshjt.

ccmbn ngoàsmpxi phưbtlffhedng thịxpes, lãhgmio giảabks nhìdyrmn qua phưbtlffhedng thịxpesdyrmafbrng nájcnbo nhiệvshjt, trêccmbn mặfdomt nhạpilyt cưbtlffhedi ra tiếaydzng.

Trêccmbn mặfdomt trung niêccmbn nhâccmbn khôdyrmng cóygrk bấabkst cứfuzo biếaydzn hóygrka nàsmpxo, chỉdfiv điijai theo sau lưbtlfng lãhgmio giảabks, lẫfuzon vàsmpxo điijaájcnbm ngưbtlffhedi, sau mộjtrnt lájcnbt, thờfhedi điijaiểzntqm nhìdyrmn qua trung niêccmbn nhâccmbn, trêccmbn tay hắmwsnn điijaãhgmi xuấabkst hiệvshjn siêccmbu hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi àsmpxm vôdyrm sốvofo ngưbtlffhedi tranh giàsmpxnh mua vớfuzoi nhau.

hgmio giảabksygrk phầfvuwn cóygrk hứfuzong thúibpw tiếaydzp nhậvsmnn siêccmbu hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi, tinh tếaydz cảabksm giájcnbc hai cájcnbi. Lậvsmnp tứfuzoc gậvsmnt gậvsmnt điijafvuwu:

- Đpneeúibpwng vậvsmny, điijaúibpwng làsmpx giốvofong nhưbtlf điijaúibpwc thứfuzo chúibpwng ta điijapilyt điijaưbtlfcmxmc.


Mộjtrnt bêccmbn, mộjtrnt íxhcot Mạpilyo Hiểzntqm Giảabks thấabksy trong tay củuvada lãhgmio giảabks xuấabkst hiệvshjn siêccmbu hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi, trêccmbn mặfdomt điijauxqiu lộjtrn ra hàsmpxo quang khájcnbt vọxhcong vàsmpxccmbm mộjtrn, nhưbtlfng thấabksy khíxhco điijajtrn tựdyrm nhiêccmbn củuvada lãhgmio giảabks, nhữyxleng mạpilyo hiểzntqm giảabks quanh năsaqam chiếaydzn điijaabksu sốvofong chếaydzt vớfuzoi linh thúibpw, cũkzunng cóygrk thểzntq nhìdyrmn ra ra lãhgmio giảabkssmpxy khôdyrmng dễabks chọxhcoc.

- Đpneei thôdyrmi!

Thờfhedi điijaiểzntqm vôdyrm sốvofo Mạpilyo Hiểzntqm Giảabksccmbm mộjtrn, kiêccmbng kịxpes, lãhgmio giảabkssmpx trung niêccmbn nhâccmbn điijaãhgmi rờfhedi điijai, rờfhedi khỏcbwti phưbtlffhedng thịxpes, biếaydzn mấabkst ởrlqc cuốvofoi điijaưbtlffhedng.

Phủuvad điijavshj củuvada Bájcnbc Nhĩvsmn Đpneeinh gia tộjtrnc.

- Cájcnbi gìdyrm? Ngưbtlfơzvfgi nóygrki cájcnbi gìdyrm?

Mặfdomc Tưbtlf Bảabksn tộjtrnc trưbtlfrlqcng mặfdomt mũkzuni tràsmpxn điijafvuwy tứfuzoc giậvsmnn lêccmbn tiếaydzng, sắmwsnc mặfdomt âccmbm trầfvuwm, khíxhco tứfuzoc âccmbm lãhgminh trêccmbn ngưbtlffhedi củuvada hắmwsnn tájcnbn dậvsmnt ra ngoàsmpxi, làsmpxm cho quảabksn sựdyrm phưbtlffhedng thịxpes điijaang quỳhplcbtlffuzoi điijaabkst run lẩuvady bẩuvady.

- Cuốvofoi cùafbrng làsmpx chuyệvshjn gìdyrm xảabksy ra? Gầfvuwn điijaâccmby linh dưbtlfcmxmc tềuxqi cho dùafbrsmpx sốvofobtlfcmxmng hay làsmpx chấabkst lưbtlfcmxmng điijauxqiu hạpily thấabksp, làsmpxygrk ngưbtlffhedi nàsmpxo giởrlqc tròcjnv, ngưbtlfơzvfgi làsmpx quảabksn sựdyrmsmpxm ăsaqan cájcnbi gìdyrm thếaydz, chúibpwt chuyệvshjn nàsmpxy cũkzunng làsmpxm khôdyrmng xong?

Mặfdomc Tưbtlf Bảabksn tộjtrnc trưbtlfrlqcng mởrlqc to hai mắmwsnt, tứfuzoc giậvsmnn lêccmbn tiếaydzng, phájcnbt ra uy ájcnbp điijaájcnbng sợcmxm, giốvofong nhưbtlf con sưbtlf tửnxlz điijaang tứfuzoc giậvsmnn.

Trong ájcnbnh mắmwsnt củuvada quảabksn sựdyrm phưbtlffhedng thịxpes điijaang quỳhplcbtlffuzoi điijaabkst điijafvuwy sợcmxmhgmii, run rẩuvady lêccmbn tiếaydzng:

- Mặfdomc Tưbtlf Bảabksn tộjtrnc trưbtlfrlqcng, nhữyxleng linh dưbtlfcmxmc sưbtlf kia mộjtrnt thájcnbng trưbtlffuzoc toàsmpxn lựdyrmc luyệvshjn chếaydz, vốvofon cũkzunng cóygrk rấabkst nhiềuxqiu câccmbu oájcnbn hậvsmnn, hơzvfgn nữyxlea nghe nóygrki gia tộjtrnc chúibpwng ta còcjnvn muốvofon hạpily thấabksp điijaãhgmii ngộjtrn, mộjtrnt điijaájcnbm nájcnbo loạpilyn khôdyrmng côdyrmng tájcnbc, cho nêccmbn sốvofobtlfcmxmng linh dưbtlfcmxmc tềuxqi hai ngàsmpxy gầfvuwn điijaâccmby điijaãhgmi giảabksm xuốvofong mộjtrnt nửnxlza, chấabkst lưbtlfcmxmng cũkzunng hạpily thấabksp theo, khôdyrmng íxhcot linh dưbtlfcmxmc sưbtlfcjnvn muốvofon rờfhedi khỏcbwti gia tộjtrnc, ta cũkzunng khôdyrmng cóygrkjcnbch nàsmpxo ah.

- Đpneeájcnbng giậvsmnn, nhữyxleng têccmbn linh dưbtlfcmxmc sưbtlf kia cũkzunng thậvsmnt làsmpx, mộjtrnt điijaájcnbm điijauxqiu hung hăsaqang càsmpxn quấabksy, bìdyrmnh thưbtlffhedng chúibpwng ta luôdyrmn lấabksy điijaãhgmii ngộjtrn tốvofot nhấabkst điijavofoi điijaãhgmii vớfuzoi chúibpwng, nhưbtlfng hiệvshjn giờfhedzvfgi hạpily thấabksp điijaãhgmi điijaòcjnvi điijai, điijaájcnbng giậvsmnn, thậvsmnt sựdyrmsmpx điijaájcnbng giậvsmnn.

Mặfdomc Tưbtlf Bảabksn điijai tớfuzoi điijai lui trong điijapilyi sảabksnh, trêccmbn mặfdomt mang theo bựdyrmc bộjtrni.

Thờfhedi điijaiểzntqm siệvshju hiệvshju trịxpes liệvshju dưbtlfcmxmc tềuxqi củuvada Thảabksi Hồequyng Thájcnbp xuấabkst hiệvshjn, tìdyrmnh cảabksnh củuvada Bájcnbc Nhĩvsmn Đpneeinh gia tộjtrnc mộjtrnt ngàsmpxy khôdyrmng bằdvefng mộjtrnt ngàsmpxy, vìdyrm muốvofon cạpilynh tranh vớfuzoi Thảabksi Hồequyng Thájcnbp, Mặfdomc Tưbtlf Bảabksn chỉdfivygrk khôdyrmng ngừfhedng điijaiềuxqiu điijajtrnng hạpily giájcnb cảabks linh dưbtlfcmxmc xuốvofong, mớfuzoi có thêccmb̉ kềuxqim chếaydz điijaxpesnh mứfuzoc thịxpes trưbtlffhedng củuvada gia tộjtrnc giảabksm xuốvofong, nhưbtlfng trựdyrmc tiếaydzp giảabksm giájcnb, sẽfhedsmpxm lợcmxmi nhuậvsmnn bịxpes co rúibpwt lạpilyi.

dyrm thếaydz, Mặfdomc Tưbtlf Bảabksn nghĩvsmn rấabkst nhiềuxqiu biệvshjn phájcnbp, từfhedjcnbc loạpilyi thàsmpxnh phẩuvadm cứfuzong ngắmwsnc, căsaqan bảabksn khôdyrmng cóygrk khảabkssaqang cảabksi biếaydzn nữyxlea, Mặfdomc Tưbtlf Bảabksn chỉdfivygrk thểzntq giảabksm điijaãhgmii ngộjtrn củuvada điijaájcnbm linh dưbtlfcmxmc sưbtlf xuốvofong. Nhưbtlfng màsmpx khôdyrmng điijacmxmi hắmwsnn hạpily quyếaydzt tâccmbm, chỉdfivzvfgi thảabkso luậvsmnn điijaôdyrmi chúibpwt trong gia tộjtrnc, cũkzunng khôdyrmng biếaydzt làsmpx ai điijazntq lộjtrn tin tứfuzoc, lậvsmnp tứfuzoc khiếaydzn cho linh dưbtlfcmxmc sưbtlf trong côdyrmng tájcnbc phưbtlffhedng củuvada gia tộjtrnc bộjtrnc phájcnbt.

Vốvofon nhữyxleng ngàsmpxy nàsmpxy, điijaájcnbm linh dưbtlfcmxmc sưbtlf bịxpesbtlfgsoqng éxeurp luyệvshjn chếaydz linh dưbtlfcmxmc tềuxqi điijaãhgmijcnbn than tậvsmnn trờfhedi, sau khi nghe nóygrki Bájcnbc Nhĩvsmn Đpneeinh gia tộjtrnc còcjnvn muốvofon hạpily thấabksp điijaãhgmii ngộjtrn củuvada bọxhcon họxhco, lậvsmnp tứfuzoc nhưbtlf ong vỡgsoq tổokdr, ầfvuwm ầfvuwm nhưbtlf nổokdr tung. truyệvshjn điijaưbtlfcmxmc lấabksy tạpilyi TruyenTienHiep

Rấabkst nhiềuxqiu ájcnbnh mắmwsnt nhạpilyy cảabksm củuvada điijaájcnbm linh dưbtlfcmxmc sưbtlfkzunng nhìdyrmn ra thếaydz cụjngqc củuvada Luâccmbn Đpneea hàsmpxnh tỉdfivnh khôdyrmng ngừfhedng cảabksi biếaydzn, vàsmpxo thờfhedi khắmwsnc mấabksu chốvofot nhao nhao rờfhedi khỏcbwti côdyrmng tájcnbc phưbtlffhedng củuvada Bájcnbc Nhĩvsmn Đpneeinh gia tộjtrnc, tìdyrmm nơzvfgi nưbtlfơzvfgng tựdyrma làsmpx Thảabksi Hồequyng Thájcnbp, màsmpx nhữyxleng têccmbn linh dưbtlfcmxmc sưbtlfsmpxy tiêccmbu cựdyrmc biếaydzn nhájcnbc, tiếaydzn hàsmpxnh khájcnbng nghịxpes, làsmpxm cho Mặfdomc Tưbtlf Bảabksn tứfuzoc giậvsmnn. Nếaydzu nhưbtlfsmpx ngưbtlffhedi bìdyrmnh thưbtlffhedng nhájcnbo sựdyrm, vớfuzoi tíxhconh tìdyrmnh củuvada hắmwsnn, điijaãhgmi sớfuzom trấabksn ájcnbp, nhưbtlfng linh dưbtlfcmxmc sưbtlfsmpx quầfvuwn thểzntq điijafdomc thùafbr, dùafbr Mặfdomc Tưbtlf Bảabksn cóygrk tứfuzoc giậvsmnn, cũkzunng điijaàsmpxnh phảabksi kiêccmbn nhẫfuzon trấabksn an.

Thờfhedi điijaiểzntqm Mặfdomc Tưbtlf Bảabksn chau màsmpxy, điijaang nôdyrmn nóygrkng bấabkst an điijai qua điijai lạpilyi, thờfhedi điijaiểzntqm suy nghĩvsmn, cửnxlza phòcjnvng bịxpes điijauvady ra.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.