Dược Thần

Chương 837 : Nóng nảy kéo dài (2)

    trước sau   

Phấbrnct Lan Khắvbbuc tádcsmi nhợfonat, sắvbbuc mặrhaot thoádcsmng cádcsmi cóbcjf chúezuyt đkroixfzvqmyan, thẹqlxhn quádcsm hoádcsm giậtsyin nóbcjfi:

- Côiucing hiệyrqnu ba loạhwvci Linh Dưiucifonac tềsqjzkvvay cưiucivbbung đkroihwvci nhưiuci thếnqjq, nhấbrnct đkroirhaonh làkvva do Kiệyrqnt Sâigyfm kia mang từqcdw trong thádcsmp Linh Dưiucifonac Sưiuci ra, nếnqjqu cóbcjf thểkhtk đkroiơlevkn giảlevkn phádcsm giảlevki, thádcsmp Linh Dưiucifonac Sưiuci kia cũqzssng uổqcdwng xưiucing làkvva đkroihwvci lụyrqnc thádcsmnh đkroirhaoa Linh Dưiucifonac Sưiuciiucìi.

- Vậtsyiy làkvvam sao bâigyfy giờvbbu?

Mộwvfst ígfdpt thàkvvanh viêqmyan thầbrncn sắvbbuc kinh ngạhwvcc, trong miệyrqnng đkroisqjzu làkvva nghẹqlxhn ngàkvvao.

- Phấbrnct Lan Khắvbbuc, thậtsyit sựxlsy ngay cảlevk mộwvfst chúezuyt biệyrqnn phádcsmp cũqzssng khôiucing cóbcjf sao?

Mặrhaoc Tưiuci Bảlevkn trầbrncm thấbrncp lêqmyan tiếnqjqng.


- Ta đkroiãhwdblywwng qua tâigyf́t cả phưiuciơlevkng phádcsmp xửlyrtsszd thígfdp nghiệyrqnm, ígfdpt nhấbrnct dùlywwng thựxlsyc lựxlsyc củwvfsa ta bâigyfy giờvbbu, căkzuvn bảlevkn khôiucing cóbcjf biệyrqnn phádcsmp.

bcjfi đkroiếnqjqn đkroiâigyfy, Phấbrnct Lan Khắvbbuc cóbcjf chúezuyt xấbrncu hổqcdw, hắvbbun làkvva Linh Dưiucifonac Hoàkvvang Sưiuci thấbrnct giai câigyf́p thâigyf́p, thậtsyim chígfdp ngay cảlevkdcsmch đkroiiềsqjzu chếnqjq mấbrncy bìsqjznh Linh Dưiucifonac tềsqjz cấbrncp thấbrncp cũqzssng khôiucing cóbcjf biệyrqnn phádcsmp, nếnqjqu truyềsqjzn ra ngoàkvvai, chỉuuqg sợfona thanh danh cũqzssng hủwvfsy theo a.

Trong đkroihwvci sảlevknh tấbrnct cảlevk mọopcri ngưiucivbbui hai mặrhaot nhìsqjzn nhau, khôiucing biếnqjqt nêqmyan nóbcjfi cádcsmi gìsqjz.

- Bâigyfy giờvbbu chỉuuqghqlfn cádcsmch phảlevki gia tăkzuvng trùlywwng kígfdpch Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp, chỉuuqgbcjf thểkhtk giảlevkm giádcsm tiềsqjzn Linh Dưiucifonac tềsqjz củwvfsa chúezuyng ta xuốdxdung.

Sau nửlyrta ngàkvvay, tộwvfsc trưiucinywdng Mặrhaoc Tưiuci Bảlevkn bấbrnct đkroivbbuc dĩgfdpqmyan tiếnqjqng.

- Giảlevkm giádcsm xuốdxdung? Phụyrqn thâigyfn, cádcsmi nàkvvay làkvvam sao cóbcjf thểkhtk, Linh Dưiucifonac tềsqjz trong phưiucivbbung thịrhao chúezuyng ta giádcsm cảlevk đkroiãhwdb cựxlsyc thấbrncp a, nếnqjqu lạhwvci giảlevkm thấbrncp nữopcra, gia tộwvfsc chúezuyng ta chỉuuqg sợfona khôiucing thểkhtk bảlevko chứwxigng lợfonai nhuậtsyin rồxdeki!

Bốdxdu Lạhwvcp Đvrqkhwvct nhịrhaon khôiucing đkroiưiucifonac lêqmyan tiếnqjqng.

Phảlevki biếnqjqt rằnqjqng, bấbrnct luậtsyin mộwvfst lọopcr Linh Dưiucifonac tềsqjzsqjz, tuy rằnqjqng tàkvvai liệyrqnu phígfdpqzssng khôiucing quádcsm đkroivbbut, nhưiucing nếnqjqu bádcsmn ra ngoàkvvai lạhwvci phảlevki cóbcjf bao khỏxfzva cho Linh Dưiucifonac Sưiuci chêqmyá tác, Bádcsmc Nhĩgfdp Đvrqkinh Gia Tộwvfsc nuôiucii nhiềsqjzu Linh Dưiucifonac Sưiuci nhưiuci thếnqjq, sốdxduiucifonang chi tiêqmyau hàkvvang năkzuvm làkvva mộwvfst sốdxduiucilywwng lớsdsdn, nếnqjqu lạhwvci giảlevkm giádcsm xuốdxdung nữopcra, tuy rằnqjqng Bádcsmc Nhĩgfdp Đvrqkinh Gia Tộwvfsc chưiucia chắvbbuc sẽswam lỗigyf vốdxdun, nhưiucing lợfonai nhuậtsyin cơlevk bảlevkn sẽswam ígfdpt đkroiếnqjqn thưiuciơlevkng cảlevkm rôiucìi.

- Ngoạhwvci trừqcdw giảlevkm giádcsm xuốdxdung, còhqlfn cóbcjf biệyrqnn phádcsmp nàkvvao, chúezuyng ta trưiucisdsdc chờvbbu, ta cũqzssng khôiucing tin Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp kia cóbcjf thểkhtk giữopcrgfdp mậtsyit cádcsmch đkroiiềsqjzu chếnqjq nghiêqmyam khắvbbuc đkroiưiucifonac nhưiuci thếnqjq, đkroifonai mấbrncy Linh Dưiucifonac Sưiuci gia tộwvfsc chúezuyng ta an bàkvvai trong Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp đkroiem cádcsmch đkroiiềsqjzu chếnqjq ra, mọopcri chuyệyrqnn đkroisqjzu đkroiưiucifonac xửlyrtsszd tốdxdut rồxdeki.

Trong đkroihwvci sảlevknh, tấbrnct cảlevk mọopcri ngưiucivbbui đkroisqjzu trầbrncm mặrhaoc khôiucing nóbcjfi, Bádcsmc Nhĩgfdp Đvrqkinh Gia Tộwvfsc nhữopcrng năkzuvm gầbrncn đkroiâigyfy phádcsmt triểkhtkn mộwvfst đkroiưiucivbbung thuậtsyin buồxdekm xuôiucii gióbcjf, bọopcrn hắvbbun làkvva lầbrncn đkroibrncu tiêqmyan lâigyfm vàkvvao hoàkvvan cảlevknh tiếnqjqn thoádcsmi khóbcjf xửlyrt.

Tộwvfsc trưiucinywdng Mặrhaoc Tưiuci Bảlevkn hai tay vịrhaon ghếnqjq, trong lòhqlfng nảlevky lêqmyan cảlevkm giádcsmc hốdxdui hậtsyin khóbcjf hiểkhtku, lúezuyc trưiucisdsdc cũqzssng khôiucing nêqmyan vìsqjz Âiucim Ảkuwtnh sơlevkn cốdxduc màkvva chọopcrc Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp kia. . .

. . .

Khádcsmc vớsdsdi bầbrncu khôiucing khígfdp ádcsmp lựxlsyc củwvfsa Bádcsmc Nhĩgfdp Đvrqkinh Gia Tộwvfsc, ởnywdqmyan trong Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp giờvbbu phúezuyt nàkvvay lạhwvci làkvva mộwvfst mảlevknh chúezuyc mừqcdwng.


Siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz xuấbrnct hiệyrqnn, cơlevk hồxdekkvva giốdxdung nhưiuci biểkhtkn gầbrncm, lậtsyip tứwxigc cuốdxdun qua toàkvvan bộwvfs Ngọopcrc Linh thàkvvanh, dùlywwng xu thếnqjqpszqt đkroiádcsmnh khôiucing kịrhaop bưiucing tai, nhanh chóbcjfng đkroiádcsmnh tan tìsqjznh thếnqjq xấbrncu củwvfsa Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp, càkvvang làkvvam cho nhâigyfn khígfdp phưiucivbbung thịrhao Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp trong vòhqlfng mộwvfst ngàkvvay ngắvbbun ngủwvfsn, khôiucii phụyrqnc tớsdsdi đkroiuuqgnh phong.

Sau khi Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp phádcsmt đkroiwvfsng phảlevkn kígfdpch, Bádcsmc Nhĩgfdp Đvrqkinh Gia Tộwvfsc lạhwvci lầbrncn nữopcra đkroiiềsqjzu đkroiwvfsng hạhwvc giádcsm cảlevk trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz, cơlevk hồxdek tớsdsdi gầbrncn cựxlsyc hạhwvcn màkvva bọopcrn hắvbbun cóbcjf khảlevkkzuvng thừqcdwa nhậtsyin, nhưiucing màkvva hiệyrqnu quảlevk quádcsm mứwxigc bépszq nhỏxfzv, nhâigyfn khígfdp trong phưiucivbbung thịrhaodcsmc Nhĩgfdp Đvrqkinh Gia Tộwvfsc cũqzssng khôiucing cóbcjfkzuvng lạhwvci bao nhiêqmyau. Bạhwvcn đkroiang xem tạhwvci Nguồxdekn truyệyrqnn: TruyentienHiep.vn">TruyenTienHiep - Nguồxdekn truyệyrqnn: TruyentienHiep.vn

kvva trong phưiucivbbung thịrhao Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp, tiếnqjqng ngưiucivbbui lạhwvci thủwvfsy chung huyêqmyan nádcsmo, phi thưiucivbbung nádcsmo nhiệyrqnt, mỗigyfi ngàkvvay đkroiwvfsi ngũqzss mua sắvbbum Linh Dưiucifonac tềsqjz đkroisqjzu làkvva xếnqjqp thàkvvanh môiucịt hàkvvang dàkvvai, lan tràkvvan đkroiếnqjqn cạhwvcnh đkroiưiucivbbung đkroii, thậtsyim chígfdp bếnqjq tắvbbuc giao thôiucing, mộwvfst đkroiiểkhtkm hộwvfs vệyrqn kia củwvfsa Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp căkzuvn bảlevkn khôiucing đkroiwvfslywwng, thàkvvanh chủwvfs Ngảlevki Âiuciu Lạhwvcc Tưiuci khôiucing thểkhtk khôiucing phádcsmi ra mộwvfst đkroihwvci đkroiwvfsi thàkvvanh vệyrqn quâigyfn, đkroiếnqjqn thay Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp duy trìsqjz trậtsyit tựxlsy.

Hiêqmyạu quả nhưiuci thêqmyá phảlevki quy côiucing sádcsmch lưiucifonac đkroirhaonh giádcsmlywwng tiêqmyau thụyrqn củwvfsa Kiệyrqnt Sâigyfm.

Ngay từqcdw khi chuẩrvken bịrhao đkroirvkey ra siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz, ba ngưiucivbbui Lỗigyf Nhĩgfdpiuci đkroirhaoc biệyrqnt trưiucing cầbrncu ýsszd kiếnqjqn Kiệyrqnt Sâigyfm, ýsszd đkroirhaonh củwvfsa bọopcrn Lỗigyf Nhĩgfdpiuci vốdxdun làkvva đkroiem toàkvvan bộwvfs siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz chếnqjq tạhwvco trong mưiucivbbui ngàkvvay tấbrnct cảlevk đkroisqjzu đkroirvkey ra, hơlevkn nữopcra dùlywwng mộwvfst giádcsm cảlevk khôiucing sai biệyrqnt lắvbbum vớsdsdi trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz củwvfsa Bádcsmc Nhĩgfdp Đvrqkinh Gia Tộwvfsc đkroikhtkdcsmn ra, rấbrnct nhanh chiếnqjqm trưiucisdsdc thịrhao trưiucivbbung, liềsqjzn bịrhao Kiệyrqnt Sâigyfm bádcsmc bỏxfzv.

Đvrqkdxdui vớsdsdi siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz, Kiệyrqnt Sâigyfm cóbcjf tin tưiucinywdng vôiucilywwng lớsdsdn, yêqmyau cầbrncu đkroirhaonh giádcsm siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz khôiucing đkroiưiucifonac thấbrncp hơlevkn giádcsm cảlevk trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz ưiuciu chấbrnct bìsqjznh thưiucivbbung củwvfsa đkroihwvci lụyrqnc, hơlevkn nữopcra cũqzssng sẽswam khôiucing thoảlevki mádcsmi cung ứwxigng, màkvvakvva cung ứwxigng sốdxduiucifonang cóbcjf hạhwvcn, mỗigyfi ngàkvvay chỉuuqg tiêqmyau thụyrqn sốdxduiucifonang nhấbrnct đkroirhaonh.

Chígfdpnh sádcsmch nàkvvay ngay từqcdw đkroibrncu ba ngưiucivbbui Lỗigyf Nhĩgfdpiucihqlfn chưiucia hiểkhtku, thếnqjq nhưiucing đkroifonai đkroiếnqjqn lúezuyc siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz đkroiưiucifonac đkroirvkey ra, đkroiiềsqjzu kiệyrqnn cung ứwxigng sốdxduiucifonang cóbcjf hạhwvcn nàkvvay lạhwvci đkroiưiucia tớsdsdi mộwvfst hồxdeki phong bạhwvco khôiucing ai cóbcjf thểkhtk dựxlsy liệyrqnu đkroiưiucifonac.

Bởnywdi vìsqjziucing hiệyrqnu kinh ngưiucivbbui củwvfsa siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz, thoádcsmng cádcsmi đkroiãhwdb trởnywd thàkvvanh sảlevkn phẩrvkem màkvva toàkvvan bộwvfs Luâigyfn Đvrqka Hàkvvanh Tỉuuqgnh ngưiucivbbui ngưiucivbbui đkroisqjzu biếnqjqt, lạhwvci bởnywdi vìsqjz sốdxduiucifonang cung ứwxigng cóbcjf hạhwvcn, sốdxduiucifonang mỗigyfi ngàkvvay đkroiem bádcsmn cóbcjf hạhwvcn, đkroiưiucia đkroiếnqjqn rấbrnct nhiềsqjzu ngưiucivbbui muốdxdun mua nhưiucing lạhwvci tìsqjzm khôiucing thấbrncy đkroirhaoa phưiuciơlevkng bádcsmn, cóbcjf tiềsqjzn màkvva khôiucing mua đkroiưiucifonac tràkvvang diệyrqnn a.

Theo côiucing hiệyrqnu siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjzkvvay, mạhwvco hiểkhtkm giảlevkkvvang ngàkvvay càkvvang truyềsqjzn lạhwvci thàkvvanh thầbrncn thoạhwvci, khiếnqjqn rấbrnct nhiềsqjzu mạhwvco hiểkhtkm giảlevk hoa mộwvfst sốdxdu tiềsqjzn lớsdsdn chỉuuqgsqjz cầbrncu mua mộwvfst lọopcr siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz, kếnqjqt quảlevkkvva Luâigyfn Đvrqka Hàkvvanh Tỉuuqgnh sảlevkn sinh ra mộwvfst loạhwvci chứwxigc nghiệyrqnp trưiucisdsdc nay chưiucia cóbcjf trong lịrhaoch sửlyrt, Hoàkvvang Ngưiuciu Đvrqklevkng.

Hoàkvvang Ngưiuciu Đvrqklevkng nàkvvay trêqmyan cơlevk bảlevkn đkroisqjzu làkvva mộwvfst ígfdpt thếnqjq lựxlsyc thàkvvanh viêqmyan ngầbrncm củwvfsa Luâigyfn Đvrqka Hàkvvanh Tỉuuqgnh, giảlevk mạhwvco mạhwvco hiểkhtkm giảlevk, trắvbbung đkroiêqmyam xếnqjqp hàkvvang bêqmyan ngoàkvvai phưiucivbbung thịrhao Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp, sau khi mua siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz, lạhwvci dùlywwng giádcsm cao hơlevkn bádcsmn qua tay cho ngưiucivbbui khádcsmc, đkroihwvct đkroiưiucifonac tiềsqjzn lờvbbui cựxlsyc lớsdsdn.

Hoàkvvang Ngưiuciu Đvrqklevkng xuấbrnct hiệyrqnn liềsqjzn trựxlsyc tiếnqjqp nâigyfng lêqmyan giádcsm cảlevk củwvfsa siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz, trong chợfona đkroien củwvfsa Luâigyfn Đvrqka Hàkvvanh Tỉuuqgnh, siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz thậtsyim chígfdp đkroiãhwdb trởnywd thàkvvanh vậtsyit phẩrvkem nổqcdwi tiếnqjqng nhấbrnct, mộwvfst khi xuấbrnct hiệyrqnn sẽswam lậtsyip tứwxigc bịrhao tranh mua khôiucing còhqlfn, màkvva giádcsm cảlevk trong chợfona đkroien càkvvang làkvva nhảlevky lêqmyan tớsdsdi, đkroiãhwdblevkn gấbrncp đkroiôiucii giádcsm tiêqmyau thụyrqn củwvfsa Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp.

Giádcsm cảlevk kinh ngưiucivbbui nhưiuci thếnqjqqzssng khôiucing khiếnqjqn đkroiádcsmm mạhwvco hiểkhtkm giảlevk lui bưiucisdsdc, ngưiucifonac lạhwvci tranh mua siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjzkvvang thêqmyam nguy kịrhaoch hơlevkn, nhấbrnct dưiucifonac khóbcjf cầbrncu.

Nghe nóbcjfi mạhwvco hiểkhtkm đkroikvvan hạhwvcng nhấbrnct lúezuyc trưiucisdsdc tiếnqjqn vàkvvao phưiucivbbung thịrhao Thảlevki Hồxdekng chi thádcsmp, bởnywdi vìsqjz đkroikvvan trưiucinywdng hàkvvao phóbcjfng mua mộwvfst đkroiádcsmm siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz, làkvvam cho mạhwvco hiểkhtkm đkroikvvan nàkvvay vềsqjz sau kiếnqjqm đkroiưiucifonac mộwvfst sốdxdu lớsdsdn, khiếnqjqn vôiuci sốdxdu ngưiucivbbui đkroixfzv mắvbbut.

Sau khi siệyrqnu hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz ra đkroivbbui khôiucing tớsdsdi nửlyrta thádcsmng, Thảlevki Hồxdekng Thádcsmp đkroiãhwdb xoay ngưiucivbbui mộwvfst cádcsmch triệyrqnt đkroikhtk, bao quádcsmt tádcsmm thàkvvanh lợfonai nhuậtsyin linh dưiucifonac tềsqjznywd Ngọopcrc Linh thàkvvanh, làkvvam cho Thảlevki Hồxdekng Thádcsmp triệyrqnt triệyrqnt đkroikhtk đkroikhtk đkroiem Bádcsmc Nhĩgfdp Đvrqkinh gia tộwvfsc đkroièmabh xuốdxdung dưiucisdsdi, chỉuuqgbcjf thểkhtkpszqo dàkvvai hơlevki tàkvvan

Trong nửlyrta thádcsmng ngắvbbun ngủwvfsi đkroióbcjf, bởnywdi vìsqjz chígfdpnh sádcsmch sốdxduiucifonang cóbcjf hạhwvcn củwvfsa Thảlevki Hồxdekng Thádcsmp, siêqmyau hiệyrqnu trịrhao liệyrqnu dưiucifonac tềsqjz đkroiãhwdb khôiucing còhqlfn làkvva mộwvfst loạhwvci dưiucifonac tềsqjz trịrhao liệyrqnu nhưiuci trưiucisdsdc nữopcra, nóbcjf đkroiãhwdb triệyrqnt đkroikhtk trởnywd thàkvvanh đkroixdek vậtsyit thờvbbui thưiucifonang nhấbrnct củwvfsa Luâigyfn Đvrqka hàkvvanh tỉuuqgnh.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.