Dược Thần

Chương 836 : Nóng nảy kéo dài (1)

    trước sau   

- Đybfqãzwnzvnem loạybfqi siêoivlu hiệzbctu trịfmoe liệzbctu dưpcvwkddlc tềtndujklty, đcqwqkvjw đcqwqcnen cho tâkddĺt cả mạybfqo hiểcnenm giảzbct củkvjwa côtroung hộsdymi chúheubng ta xágtflc suấwyzlt sinh tồrncen đcqwqtndu cao hơheubn gấwyzlp đcqwqôtroui, cóvnem thểcnen bảzbcto vệzbctgtflnh mạybfqng, Mạybfqo Hiểcnenm Giảzbcttroung Hộsdymi chúheubng ta hằadbqng nătkpbm ởtndu Bấwyzlt Lạybfqc Sơheubn Mạybfqch đcqwqtnduu đcqwqybfqi lưpcvwkddlng mạybfqo hiểcnenm giảzbct tửtdnw vong, đcqwqãzwnzvnem loạybfqi siêoivlu hiệzbctu trịfmoe liệzbctu dưpcvwkddlc tềtndujklty, cágtfli khágtflc ta khôtroung dágtflm nóvnemi, ílbput nhấwyzlt nhâkddln sốllyo tửtdnw vong sẽoobg giảzbctm hơheubn mộsdymt nửtdnwa so vớnynxi trưpcvwnynxc kia, bởtndui nhưpcvw vậsvfmy, Mạybfqo Hiểcnenm Giảzbcttroung Hộsdymi chúheubng ta sẽoobg tiếayabt kiệzbctm tiêoivl̀n trợkddl cấwyzlp tửtdnw vong hàjkltng nătkpbm sẽoobg khôtroung biếayabt bao nhiêoivlu!

- Hơheubn nữqcnsa, Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp giágtfl cảzbcttkpbn bảzbctn khôtroung cao, theo ta thấwyzly, coi nhưpcvwjkltkddlng cao giágtfl tiềtndun mộsdymt nửtdnwa cũwbilng phảzbcti mua siêoivlu hiệzbctu trịfmoe liệzbctu dưpcvwkddlc tềtndujklty!

Y Khắwyljc đcqwqybfqi sưpcvw trừllyong mắwyljt, nếayabp nhătkpbn khôtrou quắwyljt khôtroung ngừllyong nhúheubm lạybfqi, hai tay khôtrouvzrko dùaphnng sứegnlc vung vẩcneny lấwyzly, tỏoqyd vẻesxelbpuch đcqwqsdymng trong lòhbpdng, phảzbctng phấwyzlt nhưpcvw Mạybfqch Khắwyljc Hágtfln Mẫnwscu nếayabu khôtroung mua loạybfqi siêoivlu hiệzbctu trịfmoe liệzbctu dưpcvwkddlc tềtndujklty, lãzwnzo giảzbct liềtndun muốllyon cùaphnng hắwyljn dốllyoc sứegnlc liềtnduu mạybfqng.

Mạybfqch Khắwyljc Hágtfln Mẫnwscu khôtroung khỏoqydi âkddlm thầompxm gậsvfmt đcqwqompxu, theo nhưpcvw lờayabi Y Khắwyljc, giảzbctm tỉijgn lệzbct tửtdnw vong, khiếayabn nộsdymi tâkddlm Mạybfqch Khắwyljc Hágtfln Mẫnwscu cóvnem chúheubt tâkddlm đcqwqsdymng.

Mạybfqo Hiểcnenm Giảzbcttroung Hộsdymi cóvnem đcqwqưpcvwkddlc mấwyzly chi mạybfqo hiểcnenm đcqwqjkltn cỡfmoe lớnynxn, thờayabi đcqwqiểcnenm hàjkltng nătkpbm tạybfqi Bấwyzlt Lạybfqc Sơheubn Mạybfqch sătkpbn giếayabt linh thúheub hoặheubc khai hoang, đcqwqtnduu cóvnem đcqwqybfqi lưpcvwkddlng thàjkltnh viêoivln thưpcvwơheubng vong, tiềtndun trợkddl cấwyzlp hàjkltng nătkpbm đcqwqtnduu vôtrouaphnng lớnynxn, nếayabu cóvnem thểcnen giảzbctm tỉijgn lệzbct tửtdnw vong xuốllyong, chắwyljc chắwyljn tiếayabt kiệzbctm mộsdymt mảzbctng lớnynxn tàjklti chílbpunh, hơheubn nữqcnsa cũwbilng giảzbctm tốllyon hao chi tiêoivlu chiêoivlu mộsdym thàjkltnh viêoivln mớnynxi, cóvnem thểcnenvnemi làjkltvnem lợkddli vôtrouaphnng.

Bấwyzlt quágtfltrou ýheub thứegnlc, Mạybfqch Khắwyljc Hágtfln Mẫnwscu lạybfqi hưpcvwnynxng ágtflnh mắwyljt nhìvnemn vềtndu phílbpua sau lưpcvwng Y Khắwyljc đcqwqybfqi sưpcvw.


Sau lưpcvwng Y Khắwyljc đcqwqybfqi sưpcvw, hai gãzwnz Linh Dưpcvwkddlc Tôtroun Sưpcvw lụrarbc giai câkddĺp thâkddĺp khágtflc củkvjwa Mạybfqo Hiểcnenm Giảzbcttroung Hộsdymi, trong hai tròhbpdng mắwyljt cũwbilng làjklt tinh quang lậsvfmp loègeem, bờayabtroui run run, sau khi nhìvnemn thấwyzly ágtflnh mắwyljt Mạybfqch Khắwyljc Hágtfln Mẫnwscu rơheubi trêoivln ngưpcvwayabi mìvnemnh liềtndun nhưpcvw khôtroung thểcnen chờayab đcqwqưpcvwkddlc màjklt gậsvfmt đcqwqompxu, tỏoqydwbil nộsdymi tâkddlm kílbpuch đcqwqsdymng của bọn hătkpb́n.

- Tốllyot, ta lậsvfmp tứegnlc liêoivln hệzbct vớnynxi Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp, mua đcqwqybfqi lưpcvwkddlng siêoivlu hiệzbctu trịfmoe liệzbctu dưpcvwkddlc tềtndu loạybfqi nàjklty!

Giờayab khắwyljc nàjklty, hộsdymi trưpcvwtndung Mạybfqch Khắwyljc Hágtfln Mẫnwscu rốllyot cụrarbc đcqwqãzwnz hạybfq quyếayabt tâkddlm.

aphnng lúheubc đcqwqóvnem, mộsdymt ílbput thếayab lựsdymc khágtflc trong Ngọqcnsc Linh thàjkltnh cũwbilng đcqwqtnduu làjkltgtfli diễtndun mộsdymt màjkltn nàjklty...

Phủkvjw đcqwqzbctgtflc Nhĩagcb Đybfqinh Gia Tộsdymc.

Trong đcqwqybfqi sảzbctnh đcqwqègeemn đcqwquốllyoc ságtflng trưpcvwng, bầompxu khôtroung khílbpu ágtflp lựsdymc nặheubng nềtndu.

Trêoivln mặheubt bàjkltn, bầompxy đcqwqheubt ba bìvnemnh Linh Dưpcvwkddlc tềtndu, tảzbctn ra mộsdymt cổcnenpcvwkddlc hưpcvwơheubng tưpcvwơheubi mágtflt.

Trong đcqwqybfqi sảzbctnh cóvnem khôtroung ílbput ngưpcvwayabi, quầompxn ágtflo trang sứegnlc trêoivln ngưpcvwayabi bọqcnsn họqcns rấwyzlt hiểcnenn nhiêoivln đcqwqtnduu làjklt mộsdymt vàjklti thàjkltnh viêoivln rấwyzlt cóvnem phâkddln lưpcvwkddlng trong Bágtflc Nhĩagcb Đybfqinh Gia Tộsdymc, màjklt tộsdymc trưpcvwtndung Mặheubc Tưpcvw Bảzbctn củkvjwa Bágtflc Nhĩagcb Đybfqinh Gia Tộsdymc mặheubt mũwbili tràjkltn đcqwqompxy âkddlm trầompxm, cầompxm đcqwqompxu ngồrncei ởtndu đcqwqybfqi sảzbctnh, hàjklto khílbpu nặheubng nềtndu khiếayabn ngưpcvwayabi khágtflc gầompxn nhưpcvwlbput thởtndu khôtroung thôtroung, nhưpcvwjkltoivln lặheubng trưpcvwnynxc bãzwnzo tágtflp.

- Cágtfli nàjklty làjklt siêoivlu hiệzbctu trịfmoe liệzbctu dưpcvwkddlc tềtndu do Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp làjkltm ra, hiệzbctn giờayab nhâkddln khílbpu trong phưpcvwayabng thịfmoe củkvjwa chúheubng ta đcqwqãzwnz bắwyljt đcqwqompxu chợkddlt hạybfq xuốllyong rôtroùi!

Tộsdymc trưpcvwtndung Mặheubc Tưpcvw Bảzbctn mặheubt âkddlm trầompxm, lạybfqnh lùaphnng lêoivln tiếayabng.

- Phụrarb thâkddln, siêoivlu hiệzbctu trịfmoe liệzbctu dưpcvwkddlc tềtndujklty chúheubng ta đcqwqãzwnz phágtfli ngưpcvwayabi cẩcnenn thậsvfmn thílbpu nghiệzbctm qua, côtroung hiệzbctu quảzbct thậsvfmt ngang vớnynxi trịfmoe liệzbctu dưpcvwkddlc tềtndu củkvjwa gia tộsdymc chúheubng ta, giao dịfmoech ngạybfqch trong phưpcvwayabng thịfmoegtflc Nhĩagcb Đybfqinh Gia Tộsdymc chúheubng ta đcqwqãzwnz hạybfq xuốllyong bảzbcty thàjkltnh!

Bốllyo Lạybfqp Đybfqybfqt hung dữqcnsoivln tiếayabng, hai đcqwqompxu lôtroung màjklty cóvnem mộsdymt tia hung lệzbct.

- Tộsdymc trưpcvwtndung đcqwqybfqi nhâkddln, chịfmoeu ảzbctnh hưpcvwtndung củkvjwa siêoivlu hiệzbctu trịfmoe liệzbctu dưpcvwkddlc tềtndujklty, mộsdymt ílbput thếayab lựsdymc vốllyon muốllyon đcqwqzbcto hưpcvwnynxng Bágtflc Nhĩagcb Đybfqinh Gia Tộsdymc, cũwbilng đcqwqãzwnz cựsdym tuyệzbctt lờayabi mờayabi hợkddlp tágtflc củkvjwa chúheubng ta, thậsvfmm chílbpuhbpdn cóvnem mộsdymt vàjklti thếayab lựsdymc đcqwqãzwnzaphnng hợkddlp tágtflc vớnynxi Bágtflc Nhĩagcb Đybfqinh Gia Tộsdymc chúheubng ta, thágtfli đcqwqsdymwbilng lậsvfmp lờayabpcvwnynxc đcqwqôtroui, đcqwqơheubn phưpcvwơheubng đcqwqìvnemnh chỉijgn hiệzbctp nghịfmoe.


Mộsdymt thàjkltnh viêoivln phụrarb trágtflch đcqwqybfqi biểcnenu liêoivln hệzbct củkvjwa Bágtflc Nhĩagcb Đybfqinh Gia Tộsdymc cùaphnng thếayab lựsdymc khágtflc lêoivln tiếayabng.

- Cũwbilng khôtroung biếayabt Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp nhưpcvw thếayabjklto lạybfqi đcqwqsdymt nhiêoivln cóvnem trịfmoe liệzbctu dưpcvwkddlc tềtndu kiểcnenu mớnynxi nàjklty, trưpcvwnynxc đcqwqâkddly chúheubng ta cătkpbn bảzbctn khôtroung cóvnem thu đcqwqưpcvwkddlc nửtdnwa đcqwqiểcnenm tin tứegnlc, màjklt ngay cảzbct gia tộsdymc chúheubng ta phágtfli mấwyzly cágtfli Linh Dưpcvwkddlc Sưpcvwjkltm trong côtroung tágtflc phưpcvwayabng tạybfqi Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp cũwbilng cătkpbn bảzbctn khôtroung cóvnem truyềtndun lạybfqi nửtdnwa đcqwqiểcnenm tin tứegnlc.

Mộsdymt lãzwnzo giảzbctwbilng làjklt nhílbpuu màjklty.

- Đybfqágtflng giậsvfmn, thậsvfmt sựsdymjklt đcqwqágtflng giậsvfmn, tiếayabp tụrarbc nhưpcvw vậsvfmy, cụrarbc diệzbctn tốllyot màjkltgtflc Nhĩagcb Đybfqinh Gia Tộsdymc chúheubng ta thậsvfmt vấwyzlt vảzbct mớnynxi hìvnemnh thàjkltnh phảzbcti hủkvjwy hoạybfqi trong chốllyoc lágtflt rôtroùi, mộsdymt ngàjklty, mớnynxi gầompxn kềtndu thờayabi gian mộsdymt ngàjklty a!

Trong đcqwqybfqi sảzbctnh khôtroung ílbput ngưpcvwayabi cắwyljn rătkpbng lêoivln tiếayabng.

- Chiêoivlu thứegnlc ấwyzly củkvjwa Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp cũwbilng thậsvfmt làjklt đcqwqsdymc ágtflc, bấwyzlt quágtflwbilng khôtroung cóvnem việzbctc gìvnem, nếayabu chấwyzlt lưpcvwkddlng cùaphnng giágtfl cảzbct Linh Dưpcvwkddlc tềtndu củkvjwa Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp cao hơheubn, thắwyljng thua còhbpdn chưpcvwa hẳlbpun, hếayabt lầompxn nàjklty tớnynxi lầompxn khágtflc lựsdyma chọqcnsn névzrkm Linh Dưpcvwkddlc tềtndu kiểcnenu mớnynxi ra ngoàjklti, chẳlbpung lẽoobg hắwyljn khôtroung biếayabt Bágtflc Nhĩagcb Đybfqinh Gia Tộsdymc chúheubng ta cóvnem Phấwyzlt Lan Khắwyljc đcqwqybfqi sưpcvw đcqwqzbct nhấwyzlt Linh Dưpcvwkddlc Sưpcvw tạybfqi Luâkddln Đybfqa Hàjkltnh Tỉijgnnh sao?

Mộsdymt lãzwnzo giảzbctkddlu tóvnemc hoa râkddlm, trêoivln mặheubt khôtroung cóvnemvnem lo lắwyljng, nhẹqisu nhõwbilm lêoivln tiếayabng.

- Quảzbct thậsvfmt Phấwyzlt Lan Khắwyljc đcqwqybfqi sưpcvw hiệzbctn giờayab đcqwqang trong phòhbpdng thílbpu nghiệzbctm nghiêoivln cứegnlu ba loạybfqi Linh Dưpcvwkddlc tềtndujklty, dùaphnng thựsdymc lựsdymc Linh Dưpcvwkddlc Hoàjkltng Sưpcvw thấwyzlt giai câkddĺp thâkddĺp củkvjwa Phấwyzlt Lan Khắwyljc đcqwqybfqi sưpcvw, nghiêoivln cứegnlu ra ba loạybfqi tam giai, tứegnl giai cùaphnng ngũwbil giai dưpcvwkddlc tềtndujklty thậsvfmt sựsdymjklt rấwyzlt dễtndujkltng, đcqwqếayabn lúheubc đcqwqóvnem Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp kia cũwbilng xong rồrncei!

- Sốllyopcvwkddlng cùaphnng thựsdymc lựsdymc củkvjwa Linh Dưpcvwkddlc Sưpcvw trong Bágtflc Nhĩagcb Đybfqinh Gia Tộsdymc chúheubng ta cũwbilng vưpcvwkddlt qua Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp kia, Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp đcqwqâkddly làjklt mua dâkddly buộsdymc mìvnemnh, mộsdymt khi Phấwyzlt Lan Khắwyljc đcqwqybfqi sưpcvw nghiêoivln cứegnlu ra phưpcvwơheubng thuốllyoc, Linh Dưpcvwkddlc Sưpcvw gia tộsdymc chúheubng ta cũwbilng đcqwqtnduu khởtndui côtroung phốllyoi chếayab Linh Dưpcvwkddlc tềtndu giốllyong nhưpcvw vậsvfmy, đcqwqếayabn lúheubc đcqwqóvnem Thảzbcti Hồrnceng chi thágtflp đcqwqãzwnzvnem thểcnen trợkddln tròhbpdn mắwyljt a!

- Ha ha!

Trong đcqwqybfqi sảzbctnh, tấwyzlt cảzbct mọqcnsi ngưpcvwayabi đcqwqtnduu nởtndu nụrarbpcvwayabi, hàjklto khílbpu vốllyon ágtflp lựsdymc lậsvfmp tứegnlc bịfmoe trừllyo khửtdnwheubn phâkddln nửtdnwa.

Đybfqúheubng lúheubc nàjklty, cửtdnwa đcqwqybfqi sảzbctnh bịfmoe đcqwqcneny ra, Phấwyzlt Lan Khắwyljc màjkltheubc nãzwnzy mọqcnsi ngưpcvwayabi còhbpdn đcqwqang đcqwqàjkltm luậsvfmn vềtndu, mặheubt âkddlm trầompxm từllyo ngoàjklti cửtdnwa đcqwqi đcqwqếayabn.

- Phấwyzlt Lan Khắwyljc, thếayabjklto rồrncei? nguồrncen TruyentienHiep

Tộsdymc trưpcvwtndung Mặheubc Tưpcvw Bảzbctn khôtroung thểcnen chờayab đcqwqkddli đcqwqưpcvwkddlc liềtndun lêoivln tiếayabng hỏoqydi thătkpbm, toàjkltn bộsdym đcqwqybfqi sảzbctnh thoágtflng cágtfli yêoivln tĩagcbnh lạybfqi, tấwyzlt cảzbct mọqcnsi ngưpcvwayabi đcqwqtnduu hưpcvwnynxng ágtflnh mắwyljt rơheubi vàjklto trêoivln ngưpcvwayabi Phấwyzlt Lan Khắwyljc.

Cảzbctm nhậsvfmn đcqwqưpcvwkddlc ágtflnh mắwyljt mọqcnsi ngưpcvwayabi chung quanh, Phấwyzlt Lan Khắwyljc lạybfqi xanh mặheubt, im lặheubng lắwyljc đcqwqompxu.

- Phấwyzlt Lan Khắwyljc, chẳlbpung lẽoobgjklti liệzbctu phốllyoi chếayab ba loạybfqi Linh Dưpcvwkddlc tềtndu kia rấwyzlt làjklt đcqwqheubc thùaphn? Giágtfl cảzbct rấwyzlt cao?

Tộsdymc trưpcvwtndung Mặheubc Tưpcvw Bảzbctn nhịfmoen khôtroung đcqwqưpcvwkddlc nhílbpuu màjklty lêoivln tiếayabng, lậsvfmp tứegnlc lạybfqi cắwyljn rătkpbng nóvnemi:

- Phấwyzlt Lan Khắwyljc, khôtroung cầompxn che giấwyzlu, mặheubc kệzbctjklti liệzbctu cóvnem đcqwqheubc thùaphn, giágtfl cảzbctvnem cao, ơheub̉ thơheub̀i đcqwqoivl̉m này chúheubng ta cũwbilng chỉijgnvnem thểcnen kiêoivln trìvnem phốllyoi chếayab, nóvnemi đcqwqi, câkddl̀n tàjklti liệzbctu nàjklto?

Trong đcqwqybfqi sảzbctnh, Phấwyzlt Lan Khắwyljc khóvneme miệzbctng nhịfmoen khôtroung đcqwqưpcvwkddlc giậsvfmt hai cágtfli, do dựsdym mộsdymt chúheubt, bộsdymgtflng khóvnemvnem thểcnen mởtndu miệzbctng lêoivln tiếayabng nóvnemi:

- Tộsdymc trưpcvwtndung Mặheubc Tưpcvw Bảzbctn, khôtroung phảzbcti tàjklti liệzbctu đcqwqheubc thùaphn, màjkltjklt ba loạybfqi Linh Dưpcvwkddlc tềtndu kia thậsvfmt sựsdymjklt quágtfl mứegnlc cổcnen quágtfli, ta cătkpbn bảzbctn khôtroung thểcnen phâkddln tílbpuch đcqwqưpcvwkddlc. . .

vnemi đcqwqếayabn đcqwqâkddly, Phấwyzlt Lan Khắwyljc thoágtflng cágtfli ngậsvfmm miệzbctng lạybfqi, rốllyot cuộsdymc nóvnemi khôtroung đcqwqưpcvwkddlc nữqcnsa.

- Cágtfli gìvnem? Phấwyzlt Lan Khắwyljc đcqwqybfqi sưpcvw, ba loạybfqi Linh Dưpcvwkddlc tềtndujklty chỉijgnjklt tam giai, tứegnl giai, ngũwbil giai a, ngưpcvwơheubi dùaphn sao cũwbilng làjklt Linh Dưpcvwkddlc Hoàjkltng Sưpcvw thấwyzlt giai, đcqwqzbct nhấwyzlt Linh Dưpcvwkddlc Sưpcvw củkvjwa Luâkddln Đybfqa Hàjkltnh Tỉijgnnh, nhưpcvw thếayabjklto lạybfqi phâkddln tílbpuch khôtroung ra. . .

Trong đcqwqybfqi sảzbctnh, mộsdymt ílbput thàjkltnh viêoivln nhịfmoen khôtroung đcqwqưpcvwkddlc kinh hôtrou.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.