Dược Thần

Chương 830 : Siêu hiệu trị liệu dược tề

    trước sau   

tjyxc thựcykfc, tátjyxc dụgurlng phụgurljhex thểplbdrcwenh hưookoadlbng tớllnfi tu hàdrsjnh củuugca Linh Sưooko sau nàdrsjy, cho dùjkmx giátjyx cảrcwejhex rẻrqnucqdxn nữvqxna, đrtvfátjyxm ngưookoaskji mạovcfo hiểplbdm cũmgwcng khôkurxng phụgurlc dụgurlng lung tung, dùjkmx sao, cátjyxi ảrcwenh hưookoadlbng nàdrsjy, sẽmqhmdrsj cảrcwe đrtvfaskji củuugca mìgurlnh, trịovcf liệgurlu dưookoqcxbc tềvduajhexkurx sốmqhm loạovcfi, nếjckxu nhưooko trêjginn ngưookoaskji túvduang quẫuugcn, cójhex thểplbd chọrcyxn loạovcfi cójhex giátjyx cảrcwe tiệgurln nghi, côkurxng hiệgurlu hơcqdxi thấmqhmp mộfbrzt chúvduat, nhưookong nếjckxu vìgurl trịovcf liệgurlu màdrsjrcwenh hưookoadlbng cảrcwe đrtvfaskji, cũmgwcng khôkurxng cójhex ngưookoaskji nàdrsjo nguyệgurln ýccjn.

Sau khi đrtvfátjyxnh giátjyx hai chủuugcng linh dưookoqcxbc tềvdua kiểplbdu mớllnfi nàdrsjy, Kiệgurlt Sâdfmsm lạovcfi nhìgurln qua mộfbrzt ícksgt linh dưookoqcxbc tềvduadrsjtjyxc Nhĩxqjo Đjhexinh gia tộfbrzc bátjyxn ra. Nguồrusin truyệgurln: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Text đrtvfưookoqcxbc lấmqhmy tạovcfi TruyenTienHiep

- Nhữvqxnng trịovcf liệgurlu dưookoqcxbc tềvduadrsjy rấmqhmt bìgurlnh thưookoaskjng, dưookoqcxbc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrzmgwcng chỉesrs bảrcwey thàdrsjnh, Lỗwrpw Nhĩxqjoooko, khôkurxng phảrcwei cátjyxc ngưookoơcqdxi nójhexi linh dưookoqcxbc tềvdua củuugca Bátjyxc Nhĩxqjo Đjhexinh gia tộfbrzc cójhex chấmqhmt lưookoqcxbng tốmqhmt sao, dưookoqcxbc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrz rấmqhmt cao sao? Cátjyxi nàdrsjy cójhexgurl đrtvfqzfrc thùjkmx chứvlmh?

Kiệgurlt Sâdfmsm cójhex chúvduat nghi hoặqzfrc lêjginn tiếjckxng, đrtvffbrzt nhiêjginn, hắwrpwn nghĩxqjo đrtvfếjckxn cátjyxi gìgurl đrtvfójhex, lôkurxng màdrsjy cũmgwcng nhícksgu lạovcfi.

- Lỗwrpw Nhĩxqjoooko, ngưookoơcqdxi cầlbumm linh dưookoqcxbc tềvdua củuugca Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp bátjyxn ra cho ta xem.

Lỗwrpw Nhĩxqjoooko đrtvfem mộfbrzt gưookoơcqdxng tứvlmh giai linh dưookoqcxbc tềvdua, Kiệgurlt Sâdfmsm nhícksgu màdrsjy lạovcfi.


Bởadlbi vìgurl hắwrpwn phátjyxt hiệgurln, trong mộfbrzt trăxqnam bìgurlnh tứvlmh giai trịovcf liệgurlu dưookoqcxbc tềvdua trong gưookoơcqdxng, cójhex mộfbrzt phầlbumn ba dưookoqcxbc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrz bảrcwey thàdrsjnh, còtkwsn cójhex mộfbrzt phầlbumn ba làdrsjtjyxu thàdrsjnh, mộfbrzt phầlbumn ba còtkwsn lạovcfi, lạovcfi chỉesrsjhexxqnam thàdrsjnh, chuyệgurln nàdrsjy làdrsjm sắwrpwc mặqzfrt củuugca Kiệgurlt Sâdfmsm cảrcwei biếjckxn.

- Lỗwrpw Nhĩxqjoooko, cátjyxc ngưookoơcqdxi đrtvfem nhữvqxnng dưookoqcxbc tềvduadrsjy bátjyxn cho đrtvfátjyxm Mạovcfo Hiểplbdm Giảrcwe sao?

Kiệgurlt Sâdfmsm biểplbdu lộfbrzjhex chúvduat lạovcfnh nhưookoxqnang:

- Nhữvqxnng linh dưookoqcxbc tềvduajhex thuộfbrzc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrztjyxu thàdrsjnh trởadlbjginn ta khôkurxng nójhexi, nhữvqxnng linh dưookoqcxbc tềvduajhex dung hợqcxbp đrtvffbrzxqnam thàdrsjnh màdrsjtjyxc ngưookoơcqdxi cũmgwcng dátjyxm bátjyxn?

Sắwrpwc mặqzfrt Kiệgurlt Sâdfmsm cójhex chúvduat khôkurxng vui, trong linh dưookoqcxbc họrcyxc, quy đrtvfovcfnh đrtvfmqhmi vớllnfi thàdrsjnh phẩoifam linh dưookoqcxbc tềvduakurxjkmxng chícksgnh xátjyxc, dưookoqcxbc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrz phảrcwei ngoàdrsji sátjyxu thàdrsjnh, mớllnfi đrtvfưookoqcxbc xem làdrsj linh dưookoqcxbc tềvdua hợqcxbp cátjyxch, đrtvfovcft tớllnfi tiêjginu chuẩoifan bátjyxn ra, nhưookong nhiềvduau linh dưookoqcxbc tềvdua trịovcf liệgurlu lạovcfi cójhex thuộfbrzc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrz đrtvfovcft năxqnam thàdrsjnh, làdrsjm cho Kiệgurlt Sâdfmsm vôkurxjkmxng tứvlmhc giậvpcgn.

Linh dưookoqcxbc tềvduajhex thuộfbrzc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrzxqnam thàdrsjnh, thoạovcft nhìgurln cùjkmxng sátjyxu thàdrsjnh thuộfbrzc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrz khôkurxng cójhexgurl khátjyxc nhau, nhưookong trêjginn thựcykfc tếjckx, bảrcwen chấmqhmt củuugca chúvduang vôkurxjkmxng khátjyxc nhau, dùjkmx sao từdjbu đrtvfovcfnh nghĩxqjoa linh dưookoqcxbc họrcyxc, năxqnam thàdrsjnh dưookoqcxbc thuộfbrzc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrz, khôkurxng thểplbd xem làdrsj thàdrsjnh phẩoifam, chỉesrsjhex thểplbd xem làdrsjtjyxn thàdrsjnh phẩoifam.

Thâdfmsn làdrsj mộfbrzt linh dưookoqcxbc đrtvfovcfi sưooko châdfmsn chícksgnh, Kiệgurlt Sâdfmsm ghéhmpjt nhấmqhmt nhìgurln thấmqhmy, chícksgnh làdrsj nhữvqxnng thứvlmhdrsjng nhátjyxi, lừdjbua gạovcft cátjyxi nhìgurln củuugca ngưookoaskji tiêjginu thụgurl.

- Kiệgurlt Sâdfmsm hộfbrzi trưookoadlbng, ngưookoơcqdxi khôkurxng biếjckxt, đrtvfátjyxm linh dưookoqcxbc sưooko củuugca Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp chúvduang ta, chỉesrsnh thểplbd thựcykfc lựcykfc nếjckxu so sátjyxnh vớllnfi linh dưookoqcxbc sưooko củuugca Bátjyxc Nhĩxqjo Đjhexinh gia tộfbrzc yếjckxu hơcqdxn mộfbrzt ícksgt, hơcqdxn nữvqxna trưookollnfc khi Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp chúvduang ta cójhex chícksgnh sátjyxch, linh dưookoqcxbc tềvdua củuugca Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp chúvduang ta khôkurxng nhiềvduau, cho nêjginn nhữvqxnng linh lựcykfc tềvduajhexxqnam thàdrsjnh thuộfbrzc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrz, cũmgwcng cójhex thểplbd mang lêjginn quầlbumy hàdrsjng.

Sau khi nhìgurln thấmqhmy Kiệgurlt Sâdfmsm tứvlmhc giậvpcgn, trêjginn mặqzfrt Lỗwrpw Nhĩxqjoooko ba ngưookoaskji lậvpcgp tứvlmhc bốmqhmi rốmqhmi, sau đrtvfójhex tốmqhm khổkhts, trêjginn mặqzfrt tràdrsjn ngậvpcgp cưookoaskji khổkhts.

- Đjhexâdfmsy khôkurxng phảrcwei làdrsjccjn do khiếjckxn cátjyxc ngưookoơcqdxi đrtvfem đrtvfmqhmng linh dưookoqcxbc tềvduajhexxqnam thàdrsjnh thuộfbrzc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrz đrtvfi bátjyxn, ta nójhexi sao, phẩoifam chấmqhmt linh dưookoqcxbc tềvdua củuugca Bátjyxc Nhĩxqjo Đjhexinh gia tộfbrzc khôkurxng cójhexgurl đrtvfqzfrc biệgurlt, nhưookong lạovcfi hấmqhmp dẫuugcn nhiềvduau khátjyxch hàdrsjng nhưooko thếjckx.

Kiệgurlt Sâdfmsm đrtvfovcfm mạovcfc lêjginn tiếjckxng:

- Ngay lậvpcgp tứvlmhc đrtvfem nhữvqxnng linh dưookoqcxbc tềvduajhexxqnam thàdrsjnh thuộfbrzc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrzdrsjy néhmpjm đrtvfi, từdjbukurxm nay trởadlb đrtvfi, trêjginn quầlbumy Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp chúvduang ta, khôkurxng cho phéhmpjp xuấmqhmt hiệgurln bấmqhmt kỳlbxl mộfbrzt lọrcyx linh dưookoqcxbc tềvdua khôkurxng hợqcxbp cátjyxch nàdrsjo.

- Kiệgurlt Sâdfmsm hộfbrzi trưookoadlbng.


Lỗwrpw Nhĩxqjoooko ba ngưookoaskji lậvpcgp tứvlmhc lo lắwrpwng lêjginn tiếjckxng:

- Nhữvqxnng linh dưookoqcxbc tềvduaxqnam thàdrsjnh thuộfbrzc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrz tuy khôkurxng phảrcwei hợqcxbp cátjyxch, nhưookong khôkurxng cầlbumn bỏcxik đrtvfi a, nếjckxu nhưooko vậvpcgy, chúvduang ta cójhex thểplbd đrtvfem giátjyx cảrcwe giảrcwem xuốmqhmng, dùjkmxng đrtvfplbd hấmqhmp dẫuugcn khátjyxch hàdrsjng, hơcqdxn nữvqxna, trêjginn thựcykfc tếjckxmgwcng khôkurxng phảrcwei chỉesrs chuyệgurln mộfbrzt nhàdrsj củuugca Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp, ngưookoơcqdxi biếjckxt, linh dưookoqcxbc tềvdua trêjginn cảrcwe đrtvfovcfi lụgurlc vôkurxjkmxng thưookoa thớllnft, mỗwrpwi mộfbrzt lọrcyx đrtvfvduau cựcykfc kỳlbxl trọrcyxng yếjckxu, rấmqhmt nhiềvduau thếjckx lựcykfc đrtvfem linh dưookoqcxbc tềvduajhexxqnam thàdrsjnh thuộfbrzc tícksgnh dung hợqcxbp đrtvffbrzdrsj hợqcxbp cátjyxch mang ra bátjyxn, đrtvfâdfmsy làdrsj quy tắwrpwc ngầlbumm củuugca ngàdrsjnh sảrcwen xuấmqhmt a!

Ácizunh mắwrpwt củuugca Kiệgurlt Sâdfmsm thoátjyxng cátjyxi trởadlbjginn lạovcfnh nhưookoxqnang, nhìgurln Lỗwrpw Nhĩxqjoooko ba ngưookoaskji:

- Ta mặqzfrc kệgurl đrtvfâdfmsy làdrsj quy tắwrpwc ngầlbumm gìgurl, toàdrsjn bộfbrzhmpjm đrtvfi, đrtvfưookoơcqdxng nhiêjginn, cátjyxc ngưookoơcqdxi cũmgwcng cójhex thểplbd đrtvfem nhữvqxnng linh dưookoqcxbc tềvduadrsjy thu thậvpcgp lạovcfi, rồrusii sau đrtvfójhex tinh luyệgurln, chỉesrs cầlbumn đrtvfovcft tớllnfi yêjginu cầlbumu, ta sẽmqhm khôkurxng quản, ta chỉesrsjginu cầlbumu, từdjbu nay vềvdua sau, ta khôkurxng hy vọrcyxng nhìgurln thấmqhmy linh dưookoqcxbc tềvdua khôkurxng hợqcxbp cátjyxch nằhaltm trêjginn quầlbumy củuugca Thảrcwei Hồrusin Thátjyxp chúvduang ta.

Trêjginn thựcykfc tếjckx, đrtvfmqhmi vớllnfi chúvduat ícksgt quy tắwrpwc ngầlbumm trêjginn thịovcf trưookoaskjng linh dưookoqcxbc tềvdua, Kiệgurlt Sâdfmsm cũmgwcng cójhex nghe nójhexi, đrtvfmqhmi vớllnfi Kiệgurlt Sâdfmsm thìgurl hắwrpwn vôkurxjkmxng căxqnam tứvlmhc cátjyxi quy tắwrpwc nàdrsjy, nhưookong ícksgt nhấmqhmt tạovcfi mộfbrzt mẫuugcu ba thưookollnfc đrtvfmqhmt Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp, hắwrpwn cójhex thểplbddrsjm chủuugc.

Nhìgurln thấmqhmy biểplbdu lộfbrz kiêjginn quyếjckxt củuugca Kiệgurlt Sâdfmsm cátjyxi, Lỗwrpw Nhĩxqjoooko ba ngưookoaskji liếjckxc nhau, chỉesrsjhex thểplbd bấmqhmt đrtvfwrpwc dĩxqjo gậvpcgt đrtvflbumu.

ookollnfi mệgurlnh lệgurlnh củuugca Kiệgurlt Sâdfmsm, rấmqhmt nhanh khôkurxng qua bao lâdfmsu, đrtvfovcfi lưookoqcxbng linh dưookoqcxbc tềvdua khôkurxng hợqcxbp cátjyxch đrtvfãadlb mang ra khỏcxiki phưookoaskjng thịovcf, nhìgurln qua từdjbung rưookoơcqdxng linh dưookoqcxbc tềvdua, tâdfmsm tìgurlnh bọrcyxn ngưookoaskji Lỗwrpw Nhĩxqjoookojhex chúvduat nặqzfrng nềvdua.

Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp khôkurxng ícksgt linh dưookoqcxbc tềvdua, chuyệgurln nàdrsjy khôkurxng phảrcwei làdrsj chuyệgurln linh dưookoqcxbc tềvduacqdxp cátjyxch hay khôkurxng hợqcxbp cátjyxch, vốmqhmn linh dưookoqcxbc tềvdua củuugca Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp đrtvfãadlb ícksgt đrtvfi, dưookollnfi đrtvfrcwecksgch củuugca Bátjyxc Nhĩxqjo Đjhexinh gia tộfbrzc, nếjckxu nhưooko nhữvqxnng linh dưookoqcxbc tềvduadrsjy khôkurxng lêjginn khung, Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp sẽmqhmdfmsm vàdrsjo nguy cơcqdx.

- Cátjyxc ngưookoơcqdxi khôkurxng cầlbumn lo lắwrpwng, chỗwrpw ta cójhexdrsji loạovcfi đrtvfiềvduau chếjckx, chỉesrs cầlbumn cam đrtvfoan chấmqhmt lưookoqcxbng, thìgurltjyxc Nhĩxqjo Đjhexinh gia tộfbrzc cho dùjkmxtjyxn thátjyxo nhiềvduau linh dưookoqcxbc tềvduacqdxn nữvqxna, cũmgwcng khôkurxng cójhexgurl.

Biếjckxt rõjnpz Lỗwrpw Nhĩxqjoooko ba ngưookoaskji lo lắwrpwng cátjyxi gìgurl, Kiệgurlt Sâdfmsm lêjginn tiếjckxng vàdrsjo thờaskji đrtvfiểplbdm nàdrsjy.

- Kiệgurlt Sâdfmsm hộfbrzi trưookoadlbng, đrtvfâdfmsy làdrsj thậvpcgt sao?

Trong đrtvfovcfi sảrcwenh, tấmqhmt cảrcwe mọrcyxi ngưookoaskji tràdrsjn ngậvpcgp vui mừdjbung nhìgurln qua Kiệgurlt Sâdfmsm.

Kiệgurlt Sâdfmsm cưookoaskji cưookoaskji, từdjbu chốmqhmi cho ýccjn kiếjckxn, vốmqhmn đrtvfem vàdrsji loạovcfi linh dưookoqcxbc tềvdua cảrcwei tiếjckxn củuugca kiếjckxp trưookollnfc đrtvfưookoa cho Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp, trưookollnfc khi chỉesrs đrtvfovcfnh làdrsjm Bátjyxc Nhĩxqjo Đjhexinh gia tộfbrzc bịovcf xa látjyxnh tạovcfi Luâdfmsn Đjhexa hàdrsjnh tỉesrsnh, chỉesrsjhex đrtvfiềvduau hàdrsjnh đrtvffbrzng đrtvfãadlb thay đrtvfkhtsi, hôkurxm nay Bátjyxc Nhĩxqjo Đjhexinh gia tộfbrzc làdrsjm hàdrsjnh đrtvffbrzng nàdrsjy, Kiệgurlt Sâdfmsm đrtvfãadlb đrtvfưookoa ra quyếjckxt đrtvfovcfnh mớllnfi.

Trưookollnfc đrtvfójhex, cứvlmh đrtvfplbd cho Bátjyxc Nhĩxqjo Đjhexinh gia tộfbrzc đrtvfwrpwc ýccjn mộfbrzt phen đrtvfi!

Trởadlb lạovcfi Thảrcwei Hồrusing Thátjyxp khôkurxng bao lâdfmsu, Kiệgurlt Sâdfmsm viếjckxt ra ba cátjyxch đrtvfiềvduau chếjckx linh dưookoqcxbc tềvdua, giao cho Lỗwrpw Nhĩxqjoooko ba ngưookoaskji.

Lỗwrpw Nhĩxqjoooko ba ngưookoaskji cójhex chúvduat kícksgch đrtvffbrzng tiếjckxp nhậvpcgn cátjyxch đrtvfiềvduau chếjckx củuugca Kiệgurlt Sâdfmsm, sau khi nhìgurln thấmqhmy cátjyxch đrtvfiềvduau chếjckxdrsjy, khójhexe miệgurlng Lỗwrpw Nhĩxqjoooko ba ngưookoaskji đrtvfãadlb nhếjckxch lêjginn.

Tam giai siêjginu hiệgurlu trịovcf liệgurlu dưookoqcxbc tềvdua, tứvlmh giai siêjginu hiệgurlu trịovcf liệgurlu dưookoqcxbc tềvdua, ngũmgwc giai siêjginu hiệgurlu trịovcf liệgurlu dưookoqcxbc tềvdua.

Đjhexâdfmsy làdrsjjginn củuugca ba loạovcfi dưookoqcxbc tềvdua, nhưookong sau khi Lỗwrpw Nhĩxqjoooko ba ngưookoaskji nhìgurln thấmqhmy cátjyxch đrtvfiềvduau chếjckx phícksga sau, biểplbdu lộfbrz củuugca ba ngưookoaskji bọrcyxn họrcyx đrtvfãadlb nghiêjginm túvduac.

Vốmqhmn trong lòtkwsng Lỗwrpw Nhĩxqjoooko ba ngưookoaskji, Kiệgurlt Sâdfmsm cho cátjyxch đrtvfiềvduau chếjckx, hẳrcwen làdrsj bảrcwen cảrcwei tiếjckxn củuugca cátjyxc cátjyxch đrtvfiềvduau chếjckx hiệgurln cójhexdfmsy giờaskj, nhưookong sau khi nhìgurln qua cátjyxch đrtvfiềvduau chếjckx trêjginn giấmqhmy, so vớllnfi nhữvqxnng trịovcf liệgurlu dưookoqcxbc tềvdua trưookollnfc kia, cójhex khátjyxc biệgurlt hoàdrsjn toàdrsjn, mộfbrzt ícksgt dưookoqcxbc liệgurlu phícksga trêjginn, cùjkmxng vớllnfi trịovcf liệgurlu bìgurlnh thưookoaskjng khôkurxng cójhexgurl khátjyxc nhau.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.