Dược Thần

Chương 829 : Bác Nhĩ Đinh gia tộc phản kích (2)

    trước sau   

Trong văbbaon phòhxzzng, Kiệyafqt Sâgdsim đgogwang câgdsin nhắvxqyc, nólwfzi:

- Cuộketgc chiếjajhn giárfgd cảyafq, chẳhpvqng lẽxnog bọklofn họkloflwfz thểgxyu đgogwárfgdnh, chúwyubng ta khôrfgdng thểgxyu đgogwárfgdnh, cùylzgng làxnogxnogi liệyafqu giốlozong nhau, dưbgdtzjioc tềyafq nhưbgdt nhau, Bárfgdc Nhĩvgjv Đipixinh gia tộketgc hắvxqyn cólwfz thấimnkp cũfazang khôrfgdng thấimnkp đgogwưbgdtzjioc bao nhiêzrcmu, Thảyafqi Hồuyibng Thárfgdp chúwyubng ta cũfazang cólwfz thểgxyurfgdnh chịplpcu.

- Kiệyafqt Sâgdsim hộketgi trưbgdtimnkng, lầdelbn nàxnogy khôrfgdng giốlozong. Nguồuyibn truyệyafqn: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Text đgogwưbgdtzjioc lấimnky tạbbaoi TruyenTienHiep

Trêzrcmn mặcwybt Lỗgdto Nhĩvgjvbgdt lộketg ra thầdelbn sắvxqyc xấimnku hổgxyu.

- Bárfgdc Nhĩvgjv Đipixinh gia tộketgc trảyafqi qua phárfgdt triểgxyun nhiềyafqu năbbaom, sốlozobgdtzjiong linh dưbgdtzjioc sưbgdtxnog cấimnkp bậwpxoc, còhxzzn cao hơzuamn Thảyafqi Hồuyibng Thárfgdp chúwyubng ta rấimnkt nhiềyafqu, bởimnki vậwpxoy linh dưbgdtzjioc tềyafq củrfgda Thảyafqi Hồuyibng Thárfgdp chúwyubng ta, cũfazang khôrfgdng cólwfz chấimnkt lưbgdtzjiong tốlozot nhưbgdt đgogwlozoi phưbgdtơzuamng, hơzuamn nữfotqa Bárfgdc Nhĩvgjv Đipixinh gia tộketgc còhxzzn đgogwgxyuy ra hai loạbbaoi linh dưbgdtzjioc tềyafq kiểgxyuu mớzrcmi, côrfgdng hiệyafqu khôrfgdng khárfgdc hơzuamn linh dưbgdtzjioc tềyafqylzgng loạbbaoi bao nhiêzrcmu, giárfgd cảyafq thìhwgp thấimnkp hơzuamn khôrfgdng íbofbt, hấimnkp dẫhxzzn đgogwbbaoi lưbgdtzjiong Mạbbaoo Hiểgxyum Giảyafq.

- Khôrfgdng cólwfz chấimnkt lưbgdtzjiong tốlozot nhưbgdt đgogwlozoi phưbgdtơzuamng? Đipixbbaoi lụjajhc cólwfzrfgdc đgogwiềyafqu chếjajhbgdtzjioc tềyafq thốlozong nhấimnkt vớzrcmi nhau, đgogwuyibng dạbbaong làxnog linh dưbgdtzjioc tềyafq, cólwfzrfgdi gìhwgp khárfgdc nhau?


Kiệyafqt Sâgdsim cólwfz chúwyubt khólwfz hiểgxyuu.

- Cárfgdi nàxnogy...

Lỗgdto Nhĩvgjvbgdtbgdtqlakng nhưbgdt khólwfz mởimnk miệyafqng, lúwyubng túwyubng nólwfzi:

- Kiệyafqt Sâgdsim hộketgi trưbgdtimnkng, linh dưbgdtzjioc tềyafq củrfgda Thảyafqi Hồuyibng Thárfgdp chúwyubng ta cólwfzbgdtzjioc tíbofbnh dung hợzjiop đgogwketg, cólwfz chêzrcmnh lệyafqch nhấimnkt đgogwplpcnh vớzrcmi đgogwlozoi phưbgdtơzuamng.

- Dưbgdtzjioc tíbofbnh dung hợzjiop đgogwketg?

Kiệyafqt Sâgdsim giậwpxot mìhwgpnh rồuyibi, lậwpxop tứklofc nhíbofbu màxnogy, nólwfzi:

- Nhưbgdt vậwpxoy linh dưbgdtzjioc tềyafq trịplpc liệyafqu cấimnkp thấimnkp củrfgda chúwyubng ta vàxnogrfgdc Nhĩvgjv Đipixinh gia tộketgc chêzrcmnh lệyafqch ra sao? Cárfgdc ngưbgdtơzuami cólwfz mang đgogwếjajhn khôrfgdng?

- Cárfgdi nàxnogy, ba chúwyubng ta thờqlaki đgogwiểgxyum đgogwi tớzrcmi đgogwâgdsiy đgogwãdleg mua khôrfgdng íbofbt, nhưbgdtng khôrfgdng nghiêzrcmn cứklofu ra cárfgdi gìhwgp, đgogwyafqu đgogwgxyu lạbbaoi trong phưbgdtqlakng thịplpc!

Lỗgdto Nhĩvgjvbgdt ba ngưbgdtqlaki liếjajhc nhau, biểgxyuu lộketglwfz chúwyubt ngạbbaoc nhiêzrcmn.

- Kiệyafqt Sâgdsim hộketgi trưbgdtimnkng, ta lậwpxop tứklofc mang hai bìhwgpnh tớzrcmi đgogwâgdsiy!

Lỗgdto Nhĩvgjvbgdtdlegi đgogwdelbu mộketgt cárfgdi, ảyafqo nãdlego nólwfzi:

- Chúwyubng ta đgogwyafqu lo lắvxqyng, nhấimnkt thờqlaki quêzrcmn mấimnkt...

- Đipixi, cárfgdc ngưbgdtơzuami vàxnog ta đgogwi tớzrcmi phưbgdtqlakng thịplpc nhìhwgpn mộketgt chúwyubt!


Kiệyafqt Sâgdsim lắvxqyc đgogwdelbu lêzrcmn tiếjajhng.

Thờqlaki đgogwiểgxyum đgogwi tớzrcmi phưbgdtqlakng thịplpc bắvxqyc thàxnognh củrfgda Thảyafqi Hồuyibng Thárfgdp lầdelbn nữfotqa, cárfgdc cửjivwa hàxnogng giăbbaong lưbgdtzrcmi bắvxqyt chim, khárfgdch hàxnogng lẻvgjv tẻvgjv, làxnogm cho Kiệyafqt Sâgdsim sửjivwng sờqlak.

xnog phưbgdtqlakng thịplpc đgogwlozoi diệyafqn củrfgda Thảyafqi Hồuyibng Thárfgdp cárfgdch đgogwólwfz khôrfgdng xa, chíbofbnh làxnog phưbgdtqlakng thịplpc củrfgda Bárfgdc Nhĩvgjv Đipixinh gia tộketgc, xa xa nhìhwgpn lạbbaoi, trêzrcmn đgogwưbgdtqlakng phốlozo rộketgng rãdlegi, đgogwdelbu ngưbgdtqlaki di đgogwketgng, mộketgt íbofbt đgogwbbaoi hárfgdn cárfgdnh tay trầdelbn trụjajhi, vừbbyla héqohjt lớzrcmn tiếjajhng, vừbbyla dốlozoc sứklofc liềyafqu mạbbaong lárfgdch ngưbgdtqlaki vàxnogo.

Từbbyl quầdelbn árfgdo vàxnog trang sứklofc củrfgda đgogwbbaoi hárfgdn nàxnogy, cộketgng vớzrcmi diệyafqn mụjajhc dữfotq tợzjion, có lẽ phầdelbn lớzrcmn đgogwyafqu làxnog nhữfotqng Mạbbaoo Hiểgxyum Giảyafq trêzrcmn tay đgogwdelby márfgdu, thưbgdtqlakng xuyêzrcmn cắvxqyn xéqohj vớzrcmi linh thúwyub, đgogwlozoi vớzrcmi trịplpc liệyafqu dưbgdtzjioc tềyafq, cơzuam hồuyiblwfz nhiệyafqt tìhwgpnh tớzrcmi cốlozo chấimnkp, dùylzg sao, lúwyubc xâgdsim nhậwpxop vàxnogo mộketgt íbofbt nơzuami nguy hiểgxyum, mộketgt lọklof trịplpc liệyafqu dưbgdtzjioc tềyafq tốlozot, nólwfzi khôrfgdng chừbbylng cólwfz thểgxyuqohjo mộketgt mạbbaong củrfgda đgogwuyibng bạbbaon trởimnk vềyafq.

xnog Luâgdsin Đipixa hàxnognh tỉdeobnh nằylzgm gầdelbn Bấimnkt Lạbbaoc sơzuamn mạbbaoch, Mạbbaoo Hiểgxyum Giảyafqxnog đgogwlozoi tưbgdtzjiong tiêzrcmu hao linh dưbgdtzjioc tềyafq nhiềyafqu nhấimnkt, nếjajhu ai đgogwbbaot đgogwưbgdtzjioc thịplpc trưbgdtqlakng củrfgda Mạbbaoo Hiểgxyum Giảyafq, chẳhpvqng khárfgdc sẽxnog chiếjajhm cứklof đgogwưbgdtzjioc thịplpc trưbgdtqlakng linh dưbgdtzjioc tềyafq củrfgda Luâgdsin Đipixa hàxnognh tỉdeobnh.

- Kiệyafqt Sâgdsim hộketgi trưbgdtimnkng, ba vịplpc chủ Quảyafqn đgogwbbaoi nhâgdsin.

Nhìhwgpn thấimnky Kiệyafqt Sâgdsim đgogwi tớzrcmi, thốlozong lĩvgjvnh phưbgdtqlakng thịplpc Kiệyafqt Âzuamn lậwpxop tứklofc dẫhxzzn theo mộketgt đgogwárfgdm hộketg vệyafq đgogwi tớzrcmi, đgogwuyibng thờqlaki khôrfgdng cólwfz khárfgdch nhâgdsin gìhwgp, mộketgt íbofbt nhâgdsin viêzrcmn côrfgdng tárfgdc cũfazang nhao nhao dừbbylng tay, đgogwi lêzrcmn cung kíbofbnh chàxnogo hỏpfgri.

Trêzrcmn mặcwybt củrfgda nhữfotqng nhâgdsin viêzrcmn côrfgdng tárfgdc kia, nhìhwgpn Kiệyafqt Sâgdsim hiệyafqn ra mộketgt tia árfgdy nárfgdy, trong lòhxzzng bọklofn họklof nghĩvgjv đgogwếjajhn, khôrfgdng cólwfz kinh doanh tốlozot phưbgdtqlakng thịplpc củrfgda Thảyafqi Hồuyibng Thárfgdp, làxnogrfgdi sai củrfgda bọklofn họklof.

- Tốlozot, khôrfgdng cầdelbn đgogwa lễbuyx, tấimnkt cảyafq mọklofi ngưbgdtqlaki làxnogm việyafqc đgogwi.

Kiệyafqt Sâgdsim khoárfgdt khoárfgdt tay, màxnog Lỗgdto Nhĩvgjvbgdt ba ngưbgdtqlaki thìhwgp nhanh chólwfzng đgogwi ra sau quầdelby lấimnky ba lọklofbgdtzjioc tềyafq, bầdelby đgogwcwybt trưbgdtzrcmc mặcwybt Kiệyafqt Sâgdsim.

- Kiệyafqt Sâgdsim hộketgi trưbgdtimnkng, nhữfotqng linh dưbgdtzjioc tềyafqxnogy, đgogwyafqu làxnog linh dưbgdtzjioc tềyafq củrfgda Bárfgdc Nhĩvgjv Đipixinh gia tộketgc bárfgdn ra, hai chủrfgdng nàxnogy, chíbofbnh làxnog linh dưbgdtzjioc tềyafq kiểgxyuu mớzrcmi củrfgda Bárfgdc Nhĩvgjv Đipixinh gia tộketgc bárfgdn ra, côrfgdng hiệyafqu yếjajhu hơzuamn linh dưbgdtzjioc tềyafq trịplpc liệyafqu bìhwgpnh thưbgdtqlakng mộketgt íbofbt, nhưbgdtng làxnog giárfgd cảyafq lạbbaoi thấimnkp khôrfgdng íbofbt, hấimnkp dẫhxzzn đgogwbbaoi lưbgdtzjiong Mạbbaoo Hiểgxyum Giảyafq, tuy nólwfzi hai chủrfgdng linh dưbgdtzjioc tềyafqxnogy làxnog tứklof giai, ngũfaza giai, nhưbgdtng qua xem xéqohjt củrfgda chúwyubng ta, khôrfgdng cólwfz thểgxyu nhìhwgpn ra đgogwcwybc thùylzgzrcmn trong.

lwfzi đgogwếjajhn đgogwâgdsiy, Lỗgdto Nhĩvgjvbgdt ba ngưbgdtqlaki biểgxyuu lộketglwfz chúwyubt xấimnku hổgxyu, ba ngưbgdtqlaki bọklofn họklof đgogwyafqu làxnog lụjajhc giai cao cấimnkp linh dưbgdtzjioc tôrfgdn sưbgdt, nhưbgdtng khôrfgdng nhìhwgpn ra hai chủrfgdng tứklof giai, ngũfaza giai linh dưbgdtzjioc tềyafqxnogy cólwfzhwgp đgogwcwybc biệyafqt, thậwpxot sựzuamxnoglwfz chúwyubt mấimnkt mặcwybt, khôrfgdng nhậwpxon ra phưbgdtơzuamng thứklofc phốlozoi chếjajhxnoghwgpnh thưbgdtqlakng, dùylzg sao phốlozoi chếjajhxnog chuyệyafqn vôrfgdylzgng rưbgdtqlakm ràxnog, nhưbgdtng khôrfgdng thểgxyu nhìhwgpn ra thàxnognh phầdelbn bêzrcmn trong, cũfazang cólwfz chúwyubt khôrfgdng thểgxyuxnogo nólwfzi nổgxyui.

Kiệyafqt Sâgdsim gậwpxot đgogwdelbu, tiếjajhp nhậwpxon hai bìhwgpnh dưbgdtzjioc tềyafqxnogy quan sárfgdt cẩgxyun thậwpxon, sau đgogwólwfzbgdtqlaki lêzrcmn.

- Hai chủrfgdng linh dưbgdtzjioc tềyafqxnogy kỳmaag thậwpxot cũfazang khôrfgdng cólwfzhwgp, chỉdeob cảyafqi biếjajhn cárfgdch đgogwiềyafqu chếjajh tứklof giai trịplpc liệyafqu dưbgdtzjioc tềyafqylzgng ngũfaza giai trịplpc liệyafqu dưbgdtzjioc tềyafq cảyafqi biếjajhn mộketgt chúwyubt, đgogwem Mộketgng U Hoa vàxnog Long Thiệyafqt Lan thay thếjajh bằylzgng linh dưbgdtzjioc rẻvgjv tiềyafqn, hơzuamn nữfotqa dùylzgng thủrfgd phárfgdp đgogwcwybc thùylzg che dấimnku, tuy loạbbaoi đgogwiềyafqu chếjajhxnogy giárfgd rẻvgjv, nhưbgdtng làxnoglwfzrfgdc dụjajhng phụjajh, Linh Sưbgdt trưbgdtqlakng kỳmaag phụjajhc dụjajhng, sẽxnog sinh ra ảyafqnh hưbgdtimnkng vớzrcmi tu luyệyafqn sau nàxnogy.

Kiệyafqt Sâgdsim lắvxqyc đgogwdelbu lêzrcmn tiếjajhng, vốlozon hắvxqyn còhxzzn cho rằylzgng linh dưbgdtzjioc tềyafq kiểgxyuu mớzrcmi củrfgda Bárfgdc Nhĩvgjv Đipixinh gia tộketgc nàxnogy, sẽxnoglwfz đgogwiềyafqu vui mừbbylng, khôrfgdng nghĩvgjv tớzrcmi chỉdeobxnog cảyafqi biếjajhn, làxnogm cho hắvxqyn vôrfgdylzgng thấimnkt vọklofng.

Trong đgogwbbaoi sảyafqnh, Lỗgdto Nhĩvgjvbgdt ba ngưbgdtqlaki cùylzgng rấimnkt nhiềyafqu nhâgdsin viêzrcmn côrfgdng tárfgdc, đgogwyafqu ngạbbaoc nhiêzrcmn.

wyubc trưbgdtzrcmc mua hai bìhwgpnh linh dưbgdtzjioc tềyafq kiểgxyuu mớzrcmi nàxnogy, Lỗgdto Nhĩvgjvbgdt ba ngưbgdtqlaki nghiêzrcmn cứklofu ởimnk phưbgdtqlakng thịplpc thậwpxot lâgdsiu, dùylzgng cárfgdc loạbbaoi phưbgdtơzuamng thứklofc dòhxzzqohjt, cuốlozoi cùylzgng vẫhxzzn khôrfgdng dòhxzzqohjt ra đgogwưbgdtzjioc thàxnognh phầdelbn bêzrcmn trong làxnoghwgp, nhưbgdtng Kiệyafqt Sâgdsim hiệyafqn giờqlak chỉdeob cầdelbn nhìhwgpn mộketgt lúwyubc, làxnog đgogwãdleg nhìhwgpn ra cảyafqi biếjajhn, cùylzgng vớzrcmi côrfgdng hiệyafqu, tárfgdc dụjajhng phụjajhgdsin...vâgdsin, tấimnkt cảyafq đgogwyafqu nólwfzi ra, làxnogm cho mọklofi ngưbgdtqlaki ởimnk đgogwâgdsiy vôrfgdylzgng ngạbbaoc nhiêzrcmn.

lwfzi thựzuamc ra, mặcwybc dùylzg đgogwlozoi vớzrcmi thựzuamc lựzuamc củrfgda Kiệyafqt Sâgdsim, Lỗgdto Nhĩvgjvbgdt tràxnogn ngậwpxop tin tưbgdtimnkng, nhưbgdtng đgogwlozoi vớzrcmi Kiệyafqt Sâgdsim tạbbaoo nghệyafq linh dưbgdtzjioc họklofc màxnoglwfzi, bọklofn họklof hiểgxyuu cũfazang khôrfgdng nhiềyafqu.

Khi bọklofn họklof nghĩvgjv đgogwếjajhn, Kiệyafqt Sâgdsim bằylzgng chừbbylng ấimnky tuổgxyui đgogwãdleglwfz thựzuamc lựzuamc kinh ngưbgdtqlaki nhưbgdt vậwpxoy, thàxnognh tựzuamu vàxnog thựzuamc lựzuamc, tấimnkt nhiêzrcmn khôrfgdng kéqohjm linh dưbgdtzjioc họklofc cũfazang khôrfgdng kéqohjm đgogwưbgdtzjioc, dùylzg sao hai phưbgdtơzuamng diệyafqn nàxnogy cho dùylzg phưbgdtơzuamng diệyafqn nàxnogo, đgogwyafqu cầdelbn đgogwbbaoi lưbgdtzjiong thờqlaki gian cùylzgng tinh lựzuamc đgogwi nghiêzrcmn cứklofu, rấimnkt khólwfzxnogrfgdch rờqlaki nhau..

Cho dùylzgwyubc trưbgdtzrcmc sởimnk Thảyafqi Hồuyibng Thárfgdp khôrfgdng lâgdsiu, Kiệyafqt Sâgdsim phốlozoi chếjajh mộketgt lọklof linh dưbgdtzjioc tềyafq trịplpc liệyafqu kiểgxyuu mớzrcmi, nhưbgdtng Kiệyafqt Sâgdsim trong quárfgd trìhwgpnh phốlozoi chếjajh, trừbbyl phưbgdtơzuamng phárfgdp xửjivwmaag đgogwcwybc thùylzg ra, thủrfgd phárfgdp phốlozoi chếjajh cựzuamc kỳmaag đgogwơzuamn giảyafqn, cũfazang nhìhwgpn khôrfgdng ra cárfgdi gìhwgp cao minh.

rfgdm nay nhìhwgpn Kiệyafqt Sâgdsim trong chốlozoc lárfgdt, nhìhwgpn khôrfgdng bao lâgdsiu đgogwãdleg nhậwpxon ra đgogwưbgdtzjioc thàxnognh phầdelbn trong hai lọklofbgdtzjioc tềyafq kiềyafqu mớzrcmi màxnog bảyafqn thâgdsin ba ngưbgdtqlaki bọklofn họklof nhìhwgpn suốlozot cảyafq ngàxnogy khôrfgdng rõbghi, Lỗgdto Nhĩvgjvbgdt ba ngưbgdtqlaki đgogwyafqu sợzjiodlegi thárfgdn phụjajhc, Kiệyafqt Sâgdsim hộketgi trưbgdtimnkng trừbbyl thựzuamc lựzuamc siêzrcmu tuyệyafqt ra, tạbbaoo nghệyafq phưbgdtơzuamng diệyafqn linh dưbgdtzjioc tềyafq, cũfazang khôrfgdng phảyafqi bìhwgpnh thưbgdtqlakng.

Ílrvet nhấimnkt còhxzzn cưbgdtqlakng hãdlegn hơzuamn ba lụjajhc giai cao cấimnkp linh dưbgdtzjioc tôrfgdn sưbgdt nhưbgdt bọklofn họklof.

- Hai chủrfgdng linh dưbgdtzjioc tềyafq kiểgxyuu mớzrcmi nàxnogy khôrfgdng cólwfzrfgdi gìhwgp, chỉdeobbgdtu hàxnognh hiệyafqn tạbbaoi, đgogwzjioi mộketgt thờqlaki gian khôrfgdng lâgdsiu mọklofi ngưbgdtqlaki phárfgdt hiệyafqn ra tárfgdc dụjajhng phụjajh củrfgda hai chủrfgdng dưbgdtzjioc tềyafqxnogy, sẽxnog khôrfgdng còhxzzn tìhwgpnh cảyafqnh nólwfzng bỏpfgrng nhưbgdt hiệyafqn tạbbaoi, tuy giárfgd cảyafq rẻvgjv tiềyafqn mộketgt chúwyubt, nhưbgdtng khôrfgdng đgogwrfgdgdsiy sợzjio, linh dưbgdtzjioc tềyafqlwfzrfgdc dụjajhng phụjajh, hơzuamn nữfotqa còhxzzn làxnogrfgdc dụjajhng phụjajh nghiêzrcmm trọklofng nhưbgdt thếjajh, côrfgdng hiệyafqu cólwfz cao, cũfazang khôrfgdng nhấimnkc lêzrcmn sólwfzng giólwfzhwgp.

Khôrfgdng đgogwgxyu ýmaag đgogwếjajhn kinh ngạbbaoc trêzrcmn mặcwybt mọklofi ngưbgdtqlaki, Kiệyafqt Sâgdsim lêzrcmn tiếjajhng nólwfzi.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.