Dược Thần

Chương 826 : Chịu không nổi (2)

    trước sau   

Bắhjqkc thàjipunh củtjbka Giápplrc Linh thàjipunh, phủtjbk đfmpgnnvspplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc.

Trong đfmpgaowdi sảpkbfnh đfmpgèzbmnn đfmpguốrkxnc sápplrng trưqpvang.

Trưqpvafhuac đfmpgaowdi sảpkbfnh, Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn tộlqrjc trưqpvaqkrkng lẳygjzng lặwgcsng ngồioasi trêfapjn ghếdwtu thápplri sưqpva, sắhjqkc mặwgcst âaowdm trầguorm, dưqpvafhuai tay củtjbka hắhjqkn, Phấjiput Lan Khắhjqkc cùjipung mộlqrjt lãjipuo giảpkbf đfmpgang ngồioasi, cápplrc tộlqrjc nhâaowdn khápplrc ngồioasi bêfapjn dưqpvafhuai, dưqpvafhuai đfmpgaowdi sảpkbfnh im lặwgcsng, lặwgcsng yêfapjn khôadaxng ra, hàjipuo khífmpg nặwgcsng nềnadbjipum cho ngưqpvaxihai ta hífmpgt thởqkrk khôadaxng thôadaxng.

Trêfapjn cápplri bàjipun ởqkrk đfmpgaowdi sảpkbfnh, mấjipuy tộlqrjc viêfapjn cầguorm mộlqrjt phầguorn tàjipui liệnnvsu bằygnhng vămtven bảpkbfn, giốrkxnng nhưqpva đfmpgang tífmpgnh toápplrn cápplri gìrkxn đfmpgóvowh, bởqkrki vìrkxn khôadaxng khífmpg trong đfmpgaowdi sảpkbfnh, trêfapjn đfmpgguoru cápplrc tộlqrjc nhâaowdn đfmpgguory mồioasadaxi.

Rốrkxnt cụfahmc, mộlqrjt lãjipuo giảpkbf nhìrkxnn con sốrkxn cuốrkxni cùjipung, rồioasi sau đfmpgóvowh lậkbyfp tứjbmrc ngẩfapjng đfmpgguoru:

- Tộlqrjc trưqpvaqkrkng đfmpgaowdi nhâaowdn, đfmpgãjipufmpgnh toàjipun rõbinljipung, tífmpgnh cảpkbfjipui chífmpgnh củtjbka tấjiput cảpkbf sảpkbfn nghiệnnvsp ởqkrkpplrc nơgyrki khápplrc, kểaefk cảpkbfpplrc phưqpvaơgyrkng diệnnvsn cóvowh thểaefk thu thậkbyfp đfmpgưqpvaafanc, cộlqrjng thêfapjm nhữfmpgng bấjiput đfmpglqrjng sảpkbfn thấjipup kélqrjm củtjbka Bápplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc cóvowh thểaefkpplrn ra, tiềnadbn mặwgcst màjipupplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc chúaowdng ta cóvowh thểaefk đfmpgiềnadbu đfmpglqrjng đfmpgưqpvaafanc, làjipu ba mưqpvaơgyrki lămtvem ứjbmrc linh tệnnvs.


- Ba mưqpvaơgyrki lămtvem ứjbmrc linh tệnnvs, còwarjn cóvowh thểaefkrkxnm tàjipui chífmpgnh ởqkrkgyrki nàjipuo khápplrc hay khôadaxng? Cóvowh thểaefkjipui trừirif thêfapjm nhữfmpgng thứjbmrrkxn nữfmpga khôadaxng?

Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn biểaefku lộlqrj lạaowdnh lùjipung, trầguorm thấjipup lêfapjn tiếdwtung.

- Tộlqrjc trưqpvaqkrkng đfmpgaowdi nhâaowdn.

jipuo giảpkbf kia lắhjqkc đfmpgguoru nóvowhi:

- Đnrgtâaowdy đfmpgãjipujipu toàjipun bộlqrjjipui chífmpgnh củtjbka gia tộlqrjc rồioasi, kểaefk cảpkbfpplrc phưqpvaơgyrkng diệnnvsn khápplrc, đfmpgãjipujipu cựktfzc hạaowdn chúaowdng ta cóvowh thểaefk thu thậkbyfp, thờxihai gian quápplr ngắhjqkn, chỉwarjvowh ba ngàjipuy, trừirif phi gia tộlqrjc nguyệnnvsn ýtjbk đfmpgem mộlqrjt ífmpgt sảpkbfn nghiệnnvsp tốrkxnt bápplrn ra, nếdwtuu khôadaxng, khôadaxng cóvowh khảpkbfmtveng tìrkxnm thêfapjm nữfmpga....

- Ba mưqpvaơgyrki lămtvem ứjbmrc, sápplru mưqpvaơgyrki lămtvem ứjbmrc còwarjn lạaowdi dùjipung tàjipui liệnnvsu thấjiput giai, bápplrt giai chốrkxnng đfmpgykmj, dưqpvaafanc liệnnvsu thấjiput giai, bápplrt giai a...

Sắhjqkc mặwgcst Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn ầguorm trầguorm nhưqpvaqpvafhuac.

- Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn tộlqrjc trưqpvaqkrkng, chắhjqkng lẽfapj chúaowdng ta thậkbyft sựktfz trảpkbf cho Thảpkbfi Hồioasng Thápplrp trămtvem ứjbmrc? Trămtvem ứjbmrc ah!

Trong đfmpgaowdi sảpkbfnh, mộlqrjt trung niêfapjn nhâaowdn nhịzvyzn khôadaxng đfmpgưqpvaafanc đfmpgjbmrng lêfapjn nóvowhi.

- Đnrgtúaowdng vậkbyfy a, trămtvem ứjbmrc, Bápplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc chúaowdng ta tâaowdn tâaowdn khổdwtu khổdwtu nhiềnadbu nămtvem nhưqpva vậkbyfy, mớfhuai đfmpgaowdt tớfhuai trìrkxnnh đfmpglqrj đfmpgóvowh, lầguorn nàjipuy làjipu muốrkxnn đfmpgem tífmpgch xúaowdc mấjipuy trămtvem nămtvem củtjbka Bápplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc chúaowdng ta lấjipuy hếdwtut.

- Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn tộlqrjc trưqpvaqkrkng, nếdwtuu chúaowdng ta khuấjiput phụfahmc nhưqpva thếdwtu, truyềnadbn đfmpgi, danh dựktfzpplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc chúaowdng ta, sẽfapj bịzvyz hủtjbky ởqkrk đfmpgếdwtu đfmpgôadax a.

fapjn dưqpvafhuai, mộlqrjt lãjipuo giảpkbf khóvowhc rốrkxnng đfmpgguory nưqpvafhuac mắhjqkt, giậkbyfn dữfmpgfapjn tiếdwtung.

- Liềnadbu mạaowdng vớfhuai Thảpkbfi Hồioasng Thápplrp, ta cũubdgng khôadaxng tin Kiệnnvst Sâaowdm kia thậkbyft sựktfzvowh can đfmpgpkbfm dápplrm xôadaxng vàjipuo Bápplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc, giếdwtut ngưqpvaxihai lung tung, nơgyrki nàjipuy làjipu Luâaowdn Đnrgta hàjipunh tỉwarjnh, làjipu Đnrgtjipuu Luâaowdn đfmpgếdwtu quốrkxnc, khôadaxng thểaefk đfmpgaefk mộlqrjt ngoạaowdi nhâaowdn làjipum bậkbyfy đfmpgưqpvaafanc.


Mộlqrjt vàjipui thàjipunh viêfapjn gia tộlqrjc, trêfapjn mặwgcst đfmpgnadbu tứjbmrc giậkbyfn, gàjipuo thélqrjt lớfhuan lêfapjn, cảpkbf đfmpgaowdi sảpkbfnh lậkbyfp tứjbmrc biếdwtun thàjipunh xôadaxn xao.

- Phanh!

Thờxihai đfmpgiểaefkm mọdmuti ngưqpvaxihai đfmpgang tứjbmrc giậkbyfn gàjipuo lêfapjn, mộlqrjt tiếdwtung nổdwtu cựktfzc lớfhuan vang lêfapjn trong đfmpgaowdi sảpkbfnh, Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn tứjbmrc giậkbyfn vỗygjzpplrt cápplri bàjipun trưqpvafhuac mặwgcst thàjipunh bộlqrjt mịzvyzn. Bạaowdn đfmpgang xem tạaowdi Nguồioasn truyệnnvsn: TruyentienHiep.vn">TruyenTienHiep - Nguồioasn truyệnnvsn: TruyentienHiep.vn

- Đnrgttjbk rồioasi!

Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn tứjbmrc giậkbyfn lêfapjn tiếdwtung, lạaowdnh lẽfapjo nhìrkxnn qua nhữfmpgng ngưqpvaxihai ởqkrk đfmpgâaowdy, trong đfmpgaowdi sảpkbfnh lúaowdc trưqpvafhuac còwarjn cóvowh rấjiput nhiềnadbu thàjipunh viêfapjn đfmpgang tứjbmrc giậkbyfn, nhưqpvang lúaowdc nàjipuy câaowdm nhưqpva hếdwtun, sợafanjipui nhìrkxnn qua Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn.

- Ngay lậkbyfp tứjbmrc đfmpgem tàjipui chífmpgnh ba mưqpvaơgyrki lămtvem ứjbmrc kia thu thậkbyfp lạaowdi, giao vàjipuo trong tay củtjbka ta, đfmpgioasng thờxihai bảpkbfo đfmpgápplrm linh dưqpvaafanc sưqpva trong côadaxng tápplrc phưqpvaxihang nhanh chóvowhng phốrkxni chếdwtu linh dưqpvaafanc tềnadb, còwarjn nhữfmpgng linh dưqpvaafanc liệnnvsu trong kho củtjbka gia tộlqrjc, tấjiput cảpkbf đfmpgnadbu chuyểaefkn ra cho ta, bífmpg mậkbyft đfmpgưqpvaa tớfhuai mỗygjzi thàjipunh thịzvyz củtjbk Thảpkbfi Hồioasng Thápplrp trong Luâaowdn Đnrgta hàjipunh tỉwarjnh, chờxiha đfmpgafani tin tứjbmrc củtjbka ta.

- Hừirif, lầguorn nàjipuy đfmpgaefk cho Kiệnnvst Sâaowdm kia càjipun rỡykmj thoápplrng đfmpgi, vốrkxnn ta cho rằygnhng lấjipuy Âfahmm Ảonswnh Sơgyrkn Cốrkxnc dễlqrj nhưqpva trởqkrkjipun tay, khôadaxng cầguorn phảpkbfi làjipum nhưqpva vậkbyfy, hiệnnvsn tạaowdi khôadaxng cóvowhpplrch nàjipuo, bảpkbfo vớfhuai đfmpgápplrm linh dưqpvaafanc sưqpva củtjbka Bápplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc chúaowdng ta khôadaxng cầguorn keo kiệnnvst dưqpvaafanc liệnnvsu, tấjiput cảpkbf phốrkxni chếdwtuqpvaafanc tềnadb đfmpgi. Toàjipun lựktfzc phốrkxni chếdwtu, đfmpgápplrm linh dưqpvaafanc sưqpva trong Thảpkbfi Hồioasng Thápplrp kia, mộlqrjt đfmpgápplrm đfmpgnadbu làjipu phếdwtu vậkbyft, ta muốrkxnn đfmpgem thịzvyz trưqpvaxihang dưqpvaafanc liệnnvsu củtjbka Thảpkbfi Hồioasng Thápplrp, triệnnvst đfmpgaefk biếdwtun mấjiput khỏmasoi Luâaowdn Đnrgta hàjipunh tỉwarjnh, xem Thảpkbfi Hồioasng Thápplrp cóvowh thểaefkjipum đfmpgưqpvaafanc cápplri gìrkxn.

Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn quápplrt lớfhuan.

Lậkbyfp tứjbmrc, Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn đfmpgem ápplrnh mắhjqkt nhìrkxnn qua Phấjiput Lan Khắhjqkc bêfapjn cạaowdnh:

- Phấjiput Lan Khắhjqkc đfmpgaowdi sưqpva, lầguorn trưqpvafhuac ta cho ngưqpvaơgyrki gốrkxnc bápplrt giai Đnrgtếdwtu cấjipup linh dưqpvaafanc Mệnnvsnh Tinh Thảpkbfo, nêfapjn đfmpgưqpvaa cho ta, linh dưqpvaafanc bápplrt giai củtjbka Bápplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc chúaowdng ta khôadaxng nhiềnadbu, trămtvem ứjbmrc linh tệnnvs khôadaxng phảpkbfi sốrkxnqpvaafanng nhỏmaso, màjipu Mệnnvsnh Tinh Thảpkbfo ta sẽfapj đfmpgưqpvaa tớfhuai Thảpkbfi Hồioasng Thápplrp.

- Mệnnvsnh Tinh Thảpkbfo!

Trêfapjn mặwgcst Phấjiput Lan Khắhjqkc lộlqrj ra nélqrjt kinh ngạaowdc:

- Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn tộlqrjc trưqpvaqkrkng, gốrkxnc Mệnnvsnh Tinh Thảpkbfo kìrkxna do Hi Môadaxng Tưqpva đfmpgaowdi sưqpva củtjbka đfmpgếdwtu quốrkxnc linh dưqpvaafanc sưqpva việnnvsn yêfapju cầguoru a? Ta đfmpgãjipu từirifng nóvowhi qua chuyệnnvsn nàjipuy vớfhuai Hi Môadaxng Tưqpva đfmpgaowdi sưqpva rồioasi, khôadaxng lâaowdu sau, Hi Môadaxng Tưqpva đfmpgaowdi sưqpva sẽfapj tớfhuai, ngưqpvaơgyrki làjipum nhưqpva vậkbyfy...


- Đnrgtãjipuvowhi làjipu tốrkxnt.

Trêfapjn mặwgcst Phấjiput Lan Khắhjqkc nởqkrk nụfahmqpvaxihai lạaowdnh, nóvowhi:

- Ngưqpvaơgyrki nêfapjn dùjipung linh lựktfzc thôadaxng chi cho Hi Môadaxng Tưqpva đfmpgaowdi sưqpva củtjbka linh dưqpvaafanc sưqpva việnnvsn, nóvowhi gốrkxnc Mệnnvsnh Tinh Thảpkbfo màjipu hắhjqkn cầguorn, Bápplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc ta thậkbyft xin lỗygjzi khôadaxng thểaefk cho hắhjqkn, ngưqpvaơgyrki hiểaefku ýtjbk củtjbka ta chứjbmr?

- Kiệnnvst Sâaowdm khôadaxng phảpkbfi muốrkxnn linh dưqpvaafanc thấjiput giai, bápplrt giai sao? Rấjiput tốrkxnt, ta cho hắhjqkn, ta muốrkxnn xem hắhjqkn dápplrm ămtven hếdwtut hay khôadaxng, hừirif!

Trong đfmpgôadaxi mắhjqkt Mặwgcsc Tưqpva Bảpkbfn cóvowhjipuo quang âaowdm lãjipunh hiệnnvsn lêfapjn, khóvowhe miệnnvsng xuấjiput hiệnnvsn nụfahmqpvaxihai lạaowdnh lùjipung.

Trong cuộlqrjc sốrkxnng kếdwtu tiếdwtup, Kiệnnvst Sâaowdm triệnnvst đfmpgaefkaowdm vàjipuo trong bậkbyfn rộlqrjn, vìrkxn muốrkxnn dung nhậkbyfp tốrkxnt, Kiệnnvst Sâaowdm bắhjqkt đfmpgguoru đfmpgdmutc qua tấjiput cảpkbfqpva liệnnvsu củtjbka Thảpkbfi Hồioasng Thápplrp.

Hắhjqkn đfmpgguoru tiêfapjn xem xélqrjt làjipu chi tiếdwtut thu chi củtjbka Thảpkbfi Hồioasng Thápplrp, cùjipung vớfhuai cápplrc sảpkbfn nghiệnnvsp chủtjbk yếdwtuu củtjbka Luâaowdn Đnrgta hàjipunh tỉwarjnh.

Vừirifa xem xélqrjt, làjipum cho nộlqrji tâaowdm củtjbka Kiệnnvst Sâaowdm chấjipun đfmpglqrjng, tàjipui phúaowd củtjbka Luâaowdn Đnrgta hàjipunh tỉwarjnh khổdwtung lồioas, vưqpvaafant xa tưqpvaqkrkng tưqpvaafanng củtjbka hắhjqkn.

Luâaowdn Đnrgta hàjipunh tỉwarjnh, chífmpgnh làjipu tỉwarjnh cóvowh kinh tếdwtu sốrkxn mộlqrjt sốrkxn hai củtjbka Đnrgtjipuu Luâaowdn đfmpgếdwtu quốrkxnc, hàjipung nămtvem cóvowh đfmpgaowdi lưqpvaafanng linh dưqpvaafanc, khoápplrng sảpkbfn cùjipung vớfhuai linh tinh, linh hạaowdch bápplrn ra khắhjqkp nơgyrki trêfapjn đfmpgaowdi lụfahmc, giápplr trịzvyz sảpkbfn lưqpvaafanng cao kinh ngưqpvaxihai.

jipu thếdwtu lựktfzc lớfhuan cóvowh thểaefk đfmpgjbmrng sừirifng sữfmpgng ởqkrk Luâaowdn Đnrgta hàjipunh tỉwarjnh, mỗygjzi mộlqrjt cápplri đfmpgnadbu cóvowh đfmpgưqpvaafanc tàjipui phúaowd kinh ngưqpvaxihai.

Trong đfmpgóvowhpplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc vôadaxrkxnnh chiếdwtum cứjbmr mộlqrjt đfmpgzvyza phưqpvaơgyrkng cóvowh thừirifa thảpkbfi linh dưqpvaafanc trong Bấjiput Lạaowdc sơgyrkn mạaowdch, vốrkxnn khôadaxng cóvowhrkxn, linh dưqpvaafanc thừirifa thảpkbfi đfmpgjipuy, mấjipuy thếdwtu lựktfzc lớfhuan củtjbka Luâaowdn Đnrgta hàjipunh tỉwarjnh hoặwgcsc nhiềnadbu hoặwgcsc ífmpgt đfmpgnadbu cóvowh nhữfmpgng đfmpgzvyza phưqpvaơgyrkng nhưqpva vậkbyfy trong Bấjiput Lạaowdc sơgyrkn mạaowdch, nhưqpvang làjipurkxnpplrc Nhĩegwn Đnrgtinh gia tộlqrjc gia tộlqrjc nhâaowdn tàjipui đfmpgôadaxng đfmpgúaowdc, xuấjiput hiệnnvsn đfmpgaowdi lưqpvaafanng linh dưqpvaafanc sưqpvavowh thiêfapjn phúaowd cao, rồioasi sau đfmpgóvowh thôadaxng qua phốrkxni chếdwtu linh dưqpvaafanc tềnadb, tuyểaefkn nhậkbyfn đfmpgaowdi lưqpvaafanng linh dưqpvaafanc sưqpva, chậkbyfm rãjipui phápplrt triểaefkn, trởqkrk thàjipunh mộlqrjt trong mấjipuy thếdwtu lựktfzc cao cấjipup nhấjiput tạaowdi Luâaowdn Đnrgta hàjipunh tỉwarjnh, cho nêfapjn chủtjbk sảpkbfn nghiệnnvsp đfmpgnadbu nằygnhm ởqkrk phưqpvaơgyrkng diệnnvsn linh dưqpvaafanc.

Linh Sưqpvaadaxng hộlqrji thìrkxn chiếdwtum cứjbmr mộlqrjt quápplrng mạaowdch cao cấjipup ởqkrk Bấjiput Lạaowdc sơgyrkn mạaowdch, đfmpgaowdt đfmpgưqpvaafanc đfmpgaowdi lưqpvaafanng tiềnadbn lờxihai.

jipu nhưqpva Mạaowdo Hiểaefkm Giảpkbfadaxng hộlqrji, thôadaxng qua mua bápplrn linh dưqpvaafanc vàjipu linh hạaowdch củtjbka cápplrc mạaowdo hiểaefkm giảpkbf, da lôadaxng, huyêfapj́t dịch, cốrkxnt lâaowdu cápplrc loạaowdi tàjipui liệnnvsu đfmpgwgcsc thùjipu khápplrc, bápplrn ra khắhjqkp nơgyrki trêfapjn đfmpgaowdi lụfahmc, hơgyrkn nữfmpga cóvowh mộlqrjt nơgyrki sảpkbfn sinh linh dưqpvaafanc, cho nêfapjn đfmpgjbmrng vữfmpgng châaowdn tạaowdi Luâaowdn Đnrgta hàjipunh tỉwarjnh.

Hai đfmpgaowdi gia tộlqrjc khápplrc, Árkxntjbk Árkxno Thápplrc gia tộlqrjc, Thápplrc Bỉwarj gia tộlqrjc, cũubdgng cùjipung loạaowdi, thôadaxng qua sảpkbfn xuấjiput linh dưqpvaafanc liệnnvsu, khốrkxnng chếdwtu đfmpgaowdi lưqpvaafanng cửydxia hàjipung, mởqkrk thưqpvaơgyrkng hộlqrji, thàjipunh lậkbyfp mạaowdo hiểaefkm đfmpgjipun cỡykmj lớfhuan, thu đfmpgưqpvaafanc tạaowdi lưqpvaafanng tàjipui phúaowd, mởqkrk rộlqrjng thếdwtu lựktfzc gia tộlqrjc.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.