Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 31 :

    trước sau   

Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi đpvyfhuwbkrjlơlldong Liêfflln ngồlqwci xuốztucng, lạfxubi xoa xoa vai hắatzhn “Ta cũsxnpng thậcjbwt khôflmpng ngờiiug tớonqgi.” Trong thanh âesckm còsbman mang theo chúadhrt tựatzh tráhuwbch.

krjlơlldong Liêfflln cưkrjliiugi khẽztuc hai tiếzpling nắatzhm ngưkrjlmvmnc lấjyohy tay y “Đryhpưkrjlmvmnc rồlqwci, đpvyfâescky cũsxnpng làxyri mộtqyrt bàxyrii họcqaec lớonqgn, sau nàxyriy ta tựatzhxyrinh chúadhr ýnawy mộtqyrt chúadhrt, ngưkrjlơlldoi cũsxnpng đpvyfcdrjng tựatzh tráhuwbch.”

Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi nhìxyrin vềvatm phítjyaa Dưkrjlơlldong Liêfflln, trong mắatzht tràxyrin ngậcjbwp nhu tìxyrinh, y cảvatmm thấjyohy càxyring ngàxyriy càxyring khôflmpng thểatzh rờiiugi xa Dưkrjlơlldong Liêfflln rồlqwci. Ngẫtwvpm nghĩaeqs, Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi ghédnxdhuwbt vàxyrio hôflmpn lêfflln môflmpi Dưkrjlơlldong Liêfflln.

Bởescki vìxyri mắatzht khôflmpng thểatzh nhìxyrin rõyuimfflln nụyjrwflmpn nàxyriy củsksqa Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi khiếzplin Dưkrjlơlldong Liêfflln cảvatmm giáhuwbc đpvyfiiugc biệhnzrt sâescku sắatzhc, khôflmpng khỏlanci hítjyap mắatzht, vưkrjlơlldon tay ôflmpm chặiiugt lấjyohy đpvyfztuci phưkrjlơlldong làxyrim cho nụyjrwflmpn sâescku thêffllm.

Hai đpvyfôflmpi môflmpi rờiiugi ra, sắatzhc mặiiugt Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi hơlldoi ửgonyng đpvyflanc, đpvyfvatmy Dưkrjlơlldong Liêfflln ra đpvyftwvpng lêfflln “Ta đpvyfi phâesckn phókrjllldom canh.”

“Đryhpmvmni láhuwbt nữescka…” Dưkrjlơlldong Liêfflln thấjyohy Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi phảvatmi đpvyfi thìxyri vộtqyri vàxyring ôflmpm eo kédnxdo ngưkrjliiugi lạfxubi, khiếzplin ngưkrjliiugi nọcqaetjyanh sáhuwbt vàxyrio cơlldo thểatzhxyrinh “Ta cũsxnpng đpvyfãesck nhưkrjl vậcjbwy rồlqwci, ngưkrjlơlldoi còsbman muốztucn đpvyfi.”


Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi đpvyflanc mặiiugt giậcjbwt giậcjbwt thâesckn thểatzh “Liêfflln đpvyfhnzr, ta… hôflmpm qua.”

“Ta biếzplit, vậcjbwy ngưkrjlơlldoi lấjyohy tay giúadhrp ta.” Nókrjli rồlqwci còsbman rưkrjlonqgn ngưkrjliiugi tớonqgi muốztucn hôflmpn lêfflln môflmpi Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi, bàxyrin tay cũsxnpng luồlqwcn vàxyrio y phụyjrwc củsksqa y, đpvyfôflmpi mắatzht rũsxnp xuốztucng, Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi bịaeqskrjlơlldong Liêfflln đpvyfiiugt lêfflln giưkrjliiugng đpvyfàxyrinh phảvatmi cốztucng hiếzplin bàxyrin tay mìxyrinh.

Cảvatmm thụyjrw đpvyfưkrjlmvmnc sựatzh xoa nắatzhn củsksqa đpvyfztuci phưkrjlơlldong, bàxyrin tay củsksqa Dưkrjlơlldong Liêfflln cũsxnpng khôflmpng ngừcdrjng châesckm lửgonya.

“Liêfflln đpvyfhnzr…” Thanh âesckm nỉaefz non củsksqa Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi khiếzplin Dưkrjlơlldong Liêfflln đpvyftqyrng tâesckm khôflmpng thôflmpi, vìxyri vậcjbwy bàxyrin tay củsksqa Dưkrjlơlldong Liêfflln cũsxnpng theo đpvyfókrjl tiếzplin vềvatm phítjyaa trưkrjlonqgc, do dựatzh mộtqyrt chúadhrt cũsxnpng cầjhiom lấjyohy thứtwvp chỉaefzsbman gốztucc rễtuas kia củsksqa đpvyfztuci phưkrjlơlldong. Hắatzhn chưkrjla bao giờiiug chạfxubm qua chỗbjdjxyriy củsksqa Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi, mộtqyrt mặiiugt làxyrixyri ngưkrjliiugi nọcqae sẽztuc khôflmpng cảvatmm giáhuwbc đpvyfưkrjlmvmnc vui sưkrjlonqgng, mộtqyrt phầjhion làxyri lo lắatzhng tâesckm lýnawy Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi cókrjl chưkrjlonqgng ngạfxubi.

“Liêfflln đpvyfhnzr… đpvyfcdrjng.” Nơlldoi đpvyfókrjl vốztucn chưkrjla bao giờiiug bịaeqs đpvyfyjrwng chạfxubm qua, Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi khôflmpng khỏlanci nhấjyoht thờiiugi kinh hoảvatmng.

krjlơlldong Liêfflln cúadhri đpvyfjhiou trựatzhc tiếzplip dùcqaeng miệhnzrng chặiiugn lấjyohy môflmpi y, hai tay từcdrj từcdrjlldon trớonqgn nơlldoi đpvyfókrjl, hắatzhn cảvatmm thấjyohy rõyuimxyring thâesckn thểatzh Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi cứtwvpng lạfxubi mộtqyrt chúadhrt, đpvyfếzplin khi sờiiug qua miệhnzrng vếzplit sẹztmyo thìxyri thâesckn thểatzh củsksqa y khôflmpng ngừcdrjng run rẩvatmy.

“Liêfflln đpvyfhnzr, đpvyfcdrjng, đpvyfcdrjng chạfxubm vàxyrio đpvyfókrjl.” Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi nghiêffllng đpvyfjhiou qua hưkrjlonqgng kháhuwbc, dùcqaeng thanh âesckm cókrjl chúadhrt run rẩvatmy nókrjli.

“Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong…” Dưkrjlơlldong Liêfflln khôflmpng thấjyohy rõyuim biểatzhu tìxyrinh củsksqa Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi, thếzpli nhưkrjlng cókrjl thểatzh nghe đpvyfưkrjlmvmnc giọcqaeng củsksqa y, vìxyri vậcjbwy rìxyri rầjhiom hỏlanci “Ngưkrjlơlldoi khôflmpng thítjyach.”

“Chỗbjdj đpvyfókrjl rấjyoht xấjyohu, Liêfflln đpvyfhnzr đpvyfcdrjng…” Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi ôflmpm chặiiugt Dưkrjlơlldong Liêfflln, cắatzhn rălcgdng dùcqaeng thanh âesckm run rẩvatmy nókrjli.

krjlơlldong Liêfflln hơlldoi sữesckng sờiiug, cho tớonqgi bâescky giờiiug hắatzhn vẫtwvpn cho rằaefzng Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi khôflmpng hềvatm quan tâesckm chuyệhnzrn nàxyriy, trong lòsbmang khôflmpng khỏlanci đpvyfau xókrjlt, dịaeqsu dàxyring hôflmpn lêfflln môflmpi y, nókrjli “Nàxyrio cókrjl, Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong rấjyoht đpvyfztmyp, chỗbjdjxyrio cũsxnpng đpvyfztmyp.”

“Liêfflln đpvyfhnzr!” Khókrjle mắatzht Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi tràxyrio lệhnzr, nghiêffllng đpvyfjhiou qua hưkrjlonqgng kháhuwbc cắatzhn môflmpi.

krjlơlldong Liêfflln mỉaefzm cưkrjliiugi, từcdrjng chúadhrt mộtqyrt cởescki bỏlanc y phụyjrwc củsksqa Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi, mãescki cho đpvyfếzplin phítjyaa dưkrjlonqgi.

“Liêfflln đpvyfhnzr!!! Đryhpcdrjng.” Mộtqyrt tiếzpling thédnxdt kinh hãescki, Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi bậcjbwt dậcjbwy nítjyau lấjyohy Dưkrjlơlldong Liêfflln.


krjlơlldong Liêfflln dừcdrjng đpvyftqyrng táhuwbc trong miệhnzrng, ngưkrjlonqgc lêfflln nhìxyrin y “Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong, khôflmpng xấjyohu.”

Viềvatmn mắatzht Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi đpvyflancfflln, ôflmpm chặiiugt lấjyohy Dưkrjlơlldong Liêfflln, thanh âesckm khôflmpng khỏlanci nghẹztmyn ngàxyrio.

krjlơlldong Liêfflln đpvyfiiugt ngưkrjliiugi xuốztucng dưkrjlonqgi thâesckn lầjhion nữescka, dùcqaeng tay sờiiug sờiiug phítjyaa trưkrjlonqgc củsksqa Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi, lạfxubi dùcqaeng miệhnzrng hôflmpn lêfflln dấjyohu vếzplit kia, trong cảvatm quáhuwb trìxyrinh thâesckn thểatzh củsksqa Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi vẫtwvpn luôflmpn cứtwvpng ngắatzhc.

“Liêfflln đpvyfhnzr… ngưkrjlơlldoi vàxyrio đpvyfi.” Hơlldon nửgonya ngàxyriy, Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi mớonqgi lấjyohy tay che mắatzht, ngậcjbwp ngừcdrjng nókrjli.

krjlơlldong Liêfflln ngẩvatmn ngưkrjliiugi, mỉaefzm cưkrjliiugi nhìxyrin vềvatm phítjyaa Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi “Lầjhion nàxyriy ta tha ngưkrjlơlldoi, chờiiug ngưkrjlơlldoi khỏlance rồlqwci thìxyri mớonqgi bùcqae lạfxubi cho ta.”

Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi lắatzhc đpvyfjhiou ôflmpm cổffllkrjlơlldong Liêfflln, “Liêfflln đpvyfhnzr, ôflmpm ta.”

“Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong…”

“Ta muốztucn ngưkrjlơlldoi ôflmpm ta.” Nókrjli rồlqwci còsbman dùcqaeng châesckn quấjyohn lêfflln thắatzht lưkrjlng đpvyfztuci phưkrjlơlldong, nhấjyoht thờiiugi Dưkrjlơlldong Liêfflln cũsxnpng bịaeqstjyach thítjyach đpvyfếzplin hítjyat sâescku mộtqyrt hơlldoi. “Liêfflln đpvyfhnzr…” Cuốztuci cùcqaeng Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi lạfxubi dùcqaeng thanh âesckm nhu tìxyrinh ấjyohm áhuwbch kêffllu gọcqaei, Dưkrjlơlldong Liêfflln chỉaefz nghe trong đpvyfjhiou cókrjl tiếzpling gãescky vỡhuwb, sau đpvyfókrjl đpvyfưkrjla tay vàxyrio trong ngưkrjliiugi Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi.

Lầjhion nàxyriy Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi pháhuwb lệhnzr nhiệhnzrt tìxyrinh, trưkrjlonqgc đpvyfâescky y luôflmpn đpvyfènohpdnxdn thanh âesckm cùcqaeng phảvatmn ứtwvpng thâesckn thểatzh củsksqa mìxyrinh, thếzpli nhưkrjlng lầjhion nàxyriy lạfxubi tùcqaey tâesckm thảvatm lỏlancng khiếzplin Dưkrjlơlldong Liêfflln khôflmpng khỏlanci kítjyach đpvyftqyrng.

*******Beta ngồlqwci trong gókrjlc chọcqaet cua đpvyflqwcng*******

Sau khi xửgonynawy xong phítjyaa sau cho Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi, Dưkrjlơlldong Liêfflln dựatzha vàxyrio cảvatmm giáhuwbc trêfflln tay nhậcjbwn thấjyohy hìxyrinh nhưkrjl phítjyaa sau củsksqa y bịaeqs thưkrjlơlldong mộtqyrt chúadhrt, nhấjyoht thờiiugi cókrjl chúadhrt ảvatmo nãescko vòsbmasbma đpvyfjhiou, sao lạfxubi khôflmpng thểatzh kiêfflln trìxyri đpvyfưkrjlmvmnc vậcjbwy!

“Liêfflln đpvyfhnzr…” Thanh âesckm Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi hơlldoi khàxyrin khàxyrin tựatzha vàxyrio lòsbmang Dưkrjlơlldong Liêfflln.

“Cókrjl đpvyfau khôflmpng?” Dưkrjlơlldong Liêfflln ôflmpm lấjyohy Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi lo lắatzhng hỏlanci.


Y đpvyflanc mặiiugt lêfflln vùcqaei vàxyrio lòsbmang Dưkrjlơlldong Liêfflln khôflmpng lêfflln tiếzpling, thếzpli nhưkrjlng áhuwbnh mắatzht cũsxnpng lấjyohp láhuwbnh hơlldon mộtqyrt chúadhrt.

krjlơlldong Liêfflln khôflmpng nghe đpvyfưkrjlmvmnc Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi trảvatm lờiiugi thìxyri kháhuwbkrjlng nảvatmy, thếzpli nhưkrjlng lạfxubi khôflmpng nhìxyrin rõyuim biểatzhu tìxyrinh củsksqa y vìxyri vậcjbwy trong nộtqyri tâesckm càxyring ảvatmo nãescko “Đryhpvatmu do ta khôflmpng tốztuct, Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong… ngưkrjlơlldoi đpvyfcdrjng giậcjbwn màxyri.”

Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi ôflmpm lấjyohy Dưkrjlơlldong Liêfflln, ngẩvatmng đpvyfjhiou nhìxyrin đpvyfztuci phưkrjlơlldong, hỏlanci “Liêfflln đpvyfhnzr, vìxyri sao ngưkrjlơlldoi tốztuct vớonqgi ta nhưkrjl vậcjbwy…”

Đryhptqyrt nhiêfflln nghe đpvyfưkrjlmvmnc Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi hỏlanci nhưkrjl vậcjbwy, trong lòsbmang Dưkrjlơlldong Liêfflln khôflmpng khỏlanci lộtqyrp bộtqyrp mộtqyrt chúadhrt, hắatzhn khôflmpng rõyuim trong lòsbmang đpvyfztuci phưkrjlơlldong đpvyfang nghĩaeqs nhữesckng gìxyri “Đryhptwvpa ngốztucc, ta khôflmpng tốztuct vớonqgi ngưkrjlơlldoi thìxyri tốztuct vớonqgi ai?” Dưkrjlơlldong Liêfflln đpvyfènohp xuốztucng nhữesckng bấjyoht an trong lòsbmang, vừcdrja cưkrjliiugi vừcdrja nókrjli.

Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi nghe xong câescku trảvatm lờiiugi củsksqa Dưkrjlơlldong Liêfflln khókrjle miệhnzrng cũsxnpng cong lêfflln, áhuwbnh mắatzht nhìxyrin vềvatm phítjyaa Dưkrjlơlldong Liêfflln cũsxnpng lộtqyrdnxdt ôflmpn nhu.

“Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong?” Sựatzh trầjhiom mặiiugc củsksqa Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi khiếzplin trong lòsbmang Dưkrjlơlldong Liêfflln cókrjl chúadhrt bốztuci rốztuci.

“Liêfflln đpvyfhnzr, chúadhrng ta… rờiiugi khỏlanci Hắatzhc Mộtqyrc Nhai đpvyfi! Ta sẽztuc nhưkrjliiugng lạfxubi ngôflmpi vịaeqs giáhuwbo chủsksq, chúadhrng ta cùcqaeng nhau đpvyfi thôflmpi!” Qua hếzplit nửgonya ngàxyriy Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi mớonqgi nhìxyrin vềvatm phítjyaa Dưkrjlơlldong Liêfflln, hơlldoi do dựatzhkrjli. Y vẫtwvpn biếzplit Dưkrjlơlldong Liêfflln thítjyach quyềvatmn lợmvmni, thítjyach Hắatzhc Mộtqyrc Nhai, vìxyri vậcjbwy khi đpvyfưkrjla ra nhữesckng yêffllu cầjhiou nàxyriy bảvatmn thâesckn Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi cũsxnpng khôflmpng dáhuwbm tin Dưkrjlơlldong Liêfflln sẽztuc đpvyflqwcng ýnawy.

“Rờiiugi khỏlanci Hắatzhc Mộtqyrc Nhai?” Dưkrjlơlldong Liêfflln lộtqyr ra thầjhion sắatzhc kinh ngạfxubc, thếzpli nhưkrjlng bấjyoht an trong ngựatzhc nhấjyoht thờiiugi tiêffllu thấjyoht, hắatzhn đpvyfưkrjla mặiiugt vềvatm phítjyaa Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi mởesck to hai mắatzht.

“Khôflmpng sai, Liêfflln đpvyfhnzr khôflmpng muốztucn sao?” Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi thấjyohy biểatzhu tìxyrinh củsksqa Dưkrjlơlldong Liêfflln, trong lòsbmang khôflmpng khỏlanci thấjyoht lạfxubc mộtqyrt chúadhrt.

“Cáhuwbi nàxyriy, ta chưkrjla từcdrjng nghĩaeqs tớonqgi…” Dưkrjlơlldong Liêfflln rũsxnp mắatzht trảvatm lờiiugi, hắatzhn vốztucn biếzplit Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi khôflmpng thítjyach Hắatzhc Mộtqyrc Nhai, thếzpli nhưkrjlng hắatzhn chưkrjla từcdrjng nghĩaeqs đpvyfếzplin y lạfxubi muốztucn rờiiugi khỏlanci nơlldoi đpvyfókrjl. Nếzpliu thậcjbwt sựatzh rờiiugi khỏlanci Hắatzhc Mộtqyrc Nhai bọcqaen họcqae sẽztuc đpvyfi đpvyfâescku, lẽztucxyrio lạfxubi tìxyrim mộtqyrt sơlldon thôflmpn nhỏlancxyriesck lạfxubi? Nếzpliu nhưkrjlsbman ởesck Hắatzhc Mộtqyrc Nhai hắatzhn cókrjl thểatzh giúadhrp Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi xửgonynawyflmpng việhnzrc, đpvyfếzplin khi rảvatmnh rỗbjdji cókrjl thểatzh ra ngoàxyrii chơlldoi mộtqyrt chúadhrt giốztucng nhưkrjlescky giờiiug, hắatzhn cảvatmm thấjyohy cuộtqyrc sốztucng nhưkrjl vậcjbwy rấjyoht tốztuct. Thếzpli nhưkrjlng bâescky giờiiug Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi lạfxubi muốztucn nhưkrjliiugng lạfxubi ngôflmpi vịaeqs giáhuwbo chủsksq, muốztucn rờiiugi khỏlanci Hắatzhc Mộtqyrc Nhai, nhấjyoht thờiiugi Dưkrjlơlldong Liêfflln cũsxnpng cókrjl chúadhrt khổffllescko.

Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi thấjyohy Dưkrjlơlldong Liêfflln nhítjyau màxyriy thậcjbwt chặiiugt thìxyri trong mắatzht hiệhnzrn lêfflln mộtqyrt tia ảvatmm đpvyffxubm, cuốztuci cùcqaeng đpvyfưkrjla tay vuốztuct vuốztuct tráhuwbn y “Liêfflln đpvyfhnzr đpvyfcdrjng nêfflln nghĩaeqs nhiềvatmu, ta chỉaefz đpvyfvatm nghịaeqs thôflmpi, nếzpliu nhưkrjl Liêfflln đpvyfhnzr khôflmpng muốztucn thìxyri quêfflln đpvyfi.”

krjlơlldong Liêfflln trầjhiom mặiiugc nắatzhm tay Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi, hắatzhn biếzplit đpvyfâescky khôflmpng phảvatmi làxyri đpvyfvatm nghịaeqsxyrixyri nguyệhnzrn vọcqaeng củsksqa đpvyfztuci phưkrjlơlldong, hắatzhn xoay ngưkrjliiugi ôflmpm lấjyohy Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi, nửgonya ngàxyriy sau mớonqgi lêfflln tiếzpling: “Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong, cho ta chúadhrt thờiiugi gian, ta chưkrjla bao giờiiug nghĩaeqs tớonqgi chuyệhnzrn nàxyriy, ngưkrjlơlldoi đpvyfatzh ta suy nghĩaeqs mộtqyrt chúadhrt đpvyfưkrjlmvmnc khôflmpng? “

Nghe Dưkrjlơlldong Liêfflln trảvatm lờiiugi nhưkrjl vậcjbwy trong lòsbmang Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi thoảvatmi máhuwbi hơlldon rấjyoht nhiềvatmu, hắatzhn nókrjli sẽztuc suy nghĩaeqs, Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi liềvatmn biếzplit trong lòsbmang hắatzhn quyềvatmn lợmvmni cũsxnpng khôflmpng phảvatmi quan trọcqaeng hơlldon mìxyrinh.


“Đryhpưkrjlmvmnc…”

Nghe đpvyfưkrjlmvmnc Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi đpvyflqwcng ýnawy, nhấjyoht thờiiugi Dưkrjlơlldong Liêfflln cảvatmm thấjyohy yêfflln tâesckm, dùcqaeng tay xoa xoa hôflmpng y “Nơlldoi nàxyriy đpvyfau khôflmpng?”

Sắatzhc mặiiugt Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi ửgonyng đpvyflanc, nhẹztmy nhàxyring lắatzhc đpvyfjhiou.

krjlơlldong Liêfflln lầjhion mòsbmakrjlonqgc ra ngoàxyrii phâesckn phókrjllldom nưkrjlonqgc, sau đpvyfókrjl lạfxubi xoa bókrjlp thâesckn thểatzh cho Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi “Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong, lầjhion trưkrjlonqgc Lâesckm Bìxyrinh Chi cókrjlkrjli Nhạfxubc Bấjyoht Quầjhion cũsxnpng luyệhnzrn Tịaeqsch Tàxyri kiếzplim phổffll, nếzpliu nhưkrjl thứtwvp đpvyfókrjlkrjlơlldong đpvyflqwcng vớonqgi Quỳcwwr Hoa bảvatmo đpvyfiểatzhn, nhưkrjl vậcjbwy Nhạfxubc Bấjyoht Quầjhion cũsxnpng…”

Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi vẫtwvpn đpvyfang hítjyap mắatzht hưkrjlesckng thụyjrw tay nghềvatm xoa bókrjlp củsksqa Dưkrjlơlldong Liêfflln, khi nghe lờiiugi nàxyriy áhuwbnh mắatzht bấjyoht chợmvmnt mởesck ra lấjyohp lókrjle mộtqyrt tia sắatzhc lạfxubnh “Ừahzv, Nhạfxubc Bấjyoht Quầjhion đpvyfítjyach xáhuwbc đpvyfãesck luyệhnzrn thứtwvpyuimflmpng nàxyriy, ta đpvyfãesck xem qua kiếzplim phổffll, Tịaeqsch Tàxyri kiếzplim phổffllxyri dựatzha trêfflln nộtqyri côflmpng củsksqa Quỳcwwr Hoa bảvatmo đpvyfiểatzhn màxyri viếzplit ra, trêfflln đpvyfókrjl phầjhion nhiềvatmu làxyri kiếzplim chiêffllu, chỉaefzkrjl mộtqyrt ítjyat đpvyfưkrjliiugng lốztuci tu luyệhnzrn nộtqyri lựatzhc.”

krjlơlldong Liêfflln nghe nókrjli nhưkrjl vậcjbwy thìxyri khôflmpng khỏlanci câesckn nhắatzhc vềvatm lai lịaeqsch củsksqa Tịaeqsch Tàxyri kiếzplim phổffllxyri Quỳcwwr Hoa bảvatmo đpvyfiểatzhn ởesck trong lòsbmang, suy nghĩaeqs mộtqyrt chúadhrt nhấjyoht thờiiugi cảvatm kinh trong nộtqyri tâesckm, theo nguyêfflln táhuwbc thìxyrikrjliiugng nhưkrjl Quỳcwwr Hoa bảvatmo đpvyfiểatzhn chỉaefzxyri mộtqyrt táhuwbc phẩvatmm sao chédnxdp còsbman thiếzpliu sókrjlt củsksqa hai vịaeqs nhâesckn sĩaeqs pháhuwbi Hoa Sơlldon, bởescki vìxyri trong lúadhrc vộtqyri vãescknawytwvpc củsksqa hai ngưkrjliiugi nọcqae kháhuwb mờiiug mịaeqst, vìxyri thếzpli Quỳcwwr Hoa bảvatmo đpvyfiểatzhn cũsxnpng cókrjl khôflmpng ítjyat chỗbjdjlldolldo hồlqwc hồlqwc.

“Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong, lúadhrc ngưkrjlơlldoi luyệhnzrn Quỳcwwr Hoa bảvatmo đpvyfiểatzhn cókrjl pháhuwbt hiệhnzrn chỗbjdjxyrio khôflmpng thítjyach hợmvmnp khôflmpng? “

Nhấjyoht thờiiugi Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi hiệhnzrn lêfflln vẻiiug kinh ngạfxubc nhìxyrin vềvatm phítjyaa Dưkrjlơlldong Liêfflln “Làxyrim sao Liêfflln đpvyfhnzr biếzplit đpvyfưkrjlmvmnc? “

“Nókrjli nhưkrjl vậcjbwy làxyri thậcjbwt sựatzhkrjl đpvyfiểatzhm khôflmpng ổfflln, nhưkrjl vậcjbwy chẳarxang phảvatmi ngưkrjlơlldoi sẽztuc rấjyoht nguy hiểatzhm sao?” Dưkrjlơlldong Liêfflln cảvatmm thấjyohy vôflmpcqaeng lo lắatzhng hỏlanci Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi.

Ngưkrjliiugi nọcqae trầjhiom mặiiugc mộtqyrt hồlqwci lâescku rồlqwci mớonqgi lêfflln tiếzpling: “Lúadhrc đpvyfjhiou khi ta vừcdrja luyệhnzrn tậcjbwp cũsxnpng khôflmpng hoàxyrin toàxyrin dựatzha theo tâesckm pháhuwbp, mãescki đpvyfếzplin cuốztuci cùcqaeng khi tẩvatmu hỏlanca nhậcjbwp ma mớonqgi cắatzhn rălcgdng hạfxub quyếzplit tâesckm… Sau khi khắatzhc phụyjrwc việhnzrc tẩvatmu hỏlanca nhậcjbwp ma mớonqgi pháhuwbt hiệhnzrn trong bảvatmo đpvyfiểatzhn cókrjl nhiềvatmu chỗbjdjlldo hồlqwc, câescku trưkrjlonqgc câescku sau mâescku thuẫtwvpn lẫtwvpn nhau, màxyriadhrc đpvyfókrjl lạfxubi vừcdrja lúadhrc ta vừcdrja ngồlqwci lêfflln ngôflmpi vịaeqs giáhuwbo chủsksq, khôflmpng thểatzh xuấjyoht hiệhnzrn sai lầjhiom, vìxyri vậcjbwy chỉaefzkrjl thểatzh kiêfflln trìxyri luyệhnzrn tiếzplip. Trong quáhuwb trìxyrinh cũsxnpng cókrjl chúadhrt xu hưkrjlonqgng tẩvatmu hỏlanca nhậcjbwp ma, thếzpli nhưkrjlng đpvyfvatmu đpvyfưkrjlmvmnc Bìxyrinh Nhấjyoht Chỉaefz mạfxubnh mẽztuccqaeng dưkrjlmvmnc vậcjbwt áhuwbp chếzpli.”

“Vậcjbwy bâescky giờiiug ngưkrjlơlldoi…”

Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi nhìxyrin thấjyohy vẻiiug mặiiugt lo lắatzhng củsksqa Dưkrjlơlldong Liêfflln thìxyri mỉaefzm cưkrjliiugi, nhẹztmy nhàxyring cầjhiom lấjyohy tay y tiếzplip tụyjrwc nókrjli: “Sau khi ổfflln đpvyfaeqsnh sựatzh vụyjrw trong giáhuwbo ta liềvatmn bếzpli quan nửgonya nălcgdm, rốztuct cuộtqyrc cũsxnpng pháhuwbt hiệhnzrn nộtqyri dung càxyring vềvatm sau càxyring trởesckfflln quáhuwbi dịaeqs, vìxyri vậcjbwy chỉaefzlcgdn cứtwvp đpvyffxubi ýnawyxyri tu luyệhnzrn, cuốztuci cùcqaeng cũsxnpng khôflmpng hiểatzhu sao lạfxubi đpvyffxubi côflmpng cáhuwbo thàxyrinh, cũsxnpng nhờiiug thếzpli mớonqgi cókrjl mộtqyrt thâesckn tu vi nhưkrjl hiệhnzrn nay.”

krjlơlldong Liêfflln nghe Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi bìxyrinh thảvatmn nókrjli nhưkrjl vậcjbwy thìxyri khôflmpng khỏlanci đpvyfau lòsbmang, nếzpliu nhưkrjlxyri trưkrjlonqgc đpvyfâescky khi hắatzhn khôflmpng biếzplit võyuimsxnpng sẽztuc khôflmpng cảvatmm thấjyohy cókrjlxyri cảvatm, thếzpli nhưkrjlng sau khi tu tậcjbwp mớonqgi biếzplit cáhuwbi loạfxubi vậcjbwt nhưkrjl nộtqyri lựatzhc nàxyriy chỉaefz cầjhion sai sókrjlt mộtqyrt chúadhrt liềvatmn nguy hiểatzhm đpvyfếzplin títjyanh mạfxubng, nhấjyoht làxyri tẩvatmu hỏlanca nhậcjbwp ma càxyring làxyri việhnzrc mạfxubo hiểatzhm dịaeqs thưkrjliiugng. Nhưkrjl vậcjbwy cókrjl thểatzhkrjlesckng tưkrjlmvmnng đpvyfưkrjlmvmnc, ngàxyriy đpvyfókrjl Đryhpôflmpng Phưkrjlơlldong Bấjyoht Bạfxubi làxyri khókrjl khălcgdn cỡhuwbxyrio.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.