Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 28 :

    trước sau   

awnjng sớhntpm hôjxbim sau, Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei cùxyzang Dưhrhfơawnjng Liêdkzan thứzpizc dậhhvoy, sau khi hai ngưhrhfezymi rửbkmea mặxyzat xong thìqnzc đamhdi ra sâufsen bắfkcrt đamhdqdsju luyệovaan kiếafoem.

“Hôjxbim nay cũntwong khôjxbing búuwdri tóyawnc sao? Nếafoeu bịenqk kiếafoem củoujua ta cắfkcrt phảugqmi thìqnzcbgcem sao bâufsey giờezym?” Nhìqnzcn máawnji tóyawnc Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei xõhrwpa tung, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan vừeazja cưhrhfezymi vừeazja hỏpkmdi.

Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei chắfkcrp tay sau lưhrhfng nhìqnzcn Dưhrhfơawnjng Liêdkzan đamhdang vôjxbixyzang hăyyzong háawnji. “Liêdkzan đamhdovaa cứzpiz thửbkme xem.”

hrhfơawnjng Liêdkzan bịenqk biểqruju tìqnzcnh củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei chọmvwyc cưhrhfezymi, híddomt sâufseu mộczbkt hơawnji liềqgxxn xôjxbing tớhntpi.

Nhẹhwmb nhõhrwpm lưhrhfhntpt qua, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan căyyzon bảugqmn khôjxbing cáawnjch nàbgceo tiếafoep cậhhvon thâufsen ảugqmnh củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei, trong lúuwdrc đamhdóyawn Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei lạokrei còsrgzn khôjxbing ngừeazjng chỉnmup đamhdokreo Dưhrhfơawnjng Liêdkzan.

hrhfơawnjng Liêdkzan buôjxbing kiếafoem chốnawong tay lêdkzan mộczbkt thâufsen câufsey trong sâufsen nghỉnmup tạokrem, luyệovaan tậhhvop tròsrgzn mộczbkt canh giờezym hiệovaan tạokrei cảugqm ngưhrhfezymi hắfkcrn đamhdãqmlz ưhrhfhntpt đamhdnawom mồyiovjxbii, màbgce Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei lạokrei làbgce thoạokret nhìqnzcn khôjxbing mộczbkt chúuwdrt biếafoen hóyawna nàbgceo.


“Liêdkzan đamhdovaa, ngưhrhfơawnji thửbkme vậhhvon nộczbki lựofbjc trong ngưhrhfezymi lêdkzan ổyfnsn đamhdenqknh hơawnji thởddom.”

hrhfơawnjng Liêdkzan làbgcem theo lờezymi nóyawni củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei, trong nháawnjy mắfkcrt liềqgxxn cảugqmm thấqgpgy cảugqmm giáawnjc hụkwaat hơawnji vừeazja rồyiovi hoàbgcen toàbgcen biếafoen mấqgpgt.

“Lúuwdrc luyệovaan võhrwp quan trọmvwyng nhấqgpgt làbgce phảugqmi bảugqmo trìqnzc thểqruj lựofbjc, vìqnzc vậhhvoy nộczbki tứzpizc vậhhvon chuyểqrujn trong cơawnj thểqruj khôjxbing phảugqmi chỉnmupxyzang trêdkzan thâufsen kiếafoem màbgcesrgzn ổyfnsn đamhdenqknh hơawnji thởddom, nhưhrhf vậhhvoy mớhntpi cóyawn thểqrujoacro dàbgcei trạokreng tháawnji đamhdnmupnh phong.” Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei bưhrhfhntpc tớhntpi dùxyzang tay áawnjo lau mồyiovjxbii cho Dưhrhfơawnjng Liêdkzan.

hrhfơawnjng Liêdkzan thuậhhvon thếafoeoacro tay củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei, thâufsen thểqruj củoujua hắfkcrn hơawnji hưhrhfhntpng vềqgxx phíddoma trưhrhfhntpc.”Đzpizeazjng nhúuwdrc nhíddomch…”

Thấqgpgy Dưhrhfơawnjng Liêdkzan đamhdưhrhfa tay vềqgxx phíddoma máawnji tóyawnc củoujua mìqnzcnh, trong mắfkcrt Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei hiệovaan lêdkzan mộczbkt tia bốnawoi rồyiovi, vộczbki vàbgceng cảugqmn bàbgcen tay đamhdnawoi phưhrhfơawnjng lạokrei. “Đzpizưhrhfmuimc rồyiovi, ta đamhdi làbgcem đamhdiểqrujm tâufsem, ngưhrhfơawnji luyệovaan nộczbki côjxbing đamhdi.”

hrhfơawnjng Liêdkzan kéoacro Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei lạokrei, mộczbkt tay kéoacro khẽhwmbawnji tóyawnc củoujua y.”Đzpizeazjng nhúuwdrc nhíddomch, trêdkzan đamhdqdsju cóyawn thứzpizqnzc đamhdóyawn.” Nóyawni rồyiovi vưhrhfơawnjn tay nhặxyzat xuốnawong mộczbkt chiếafoec láawnjufsey.

Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei sửbkmeng sốnawot mộczbkt chúuwdrt rồyiovi thảugqm lỏpkmdng hôjxbi hấqgpgp, cầqdsjm lấqgpgy bàbgcen tay Dưhrhfơawnjng Liêdkzan cưhrhfezymi cưhrhfezymi. “Đzpizưhrhfmuimc rồyiovi, ngưhrhfơawnji ởddom đamhdâufsey luyệovaan tậhhvop thêdkzam mộczbkt chúuwdrt, làbgcem xong đamhdiểqrujm tâufsem ta gọmvwyi ngưhrhfơawnji.”

hrhfơawnjng Liêdkzan thấqgpgy Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei đamhdãqmlz rờezymi đamhdi thìqnzcuwdri xuốnawong cầqdsjm lấqgpgy thanh kiếafoem trêdkzan mặxyzat đamhdqgpgt, trầqdsjm mặxyzac nhìqnzcn vềqgxx phiếafoen láawnj trong tay. Vừeazja rồyiovi khi hắfkcrn đamhdưhrhfa tay lêdkzan tóyawnc Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei rõhrwpbgceng cảugqmm nhậhhvon thâufsen thểqruj đamhdnawoi phưhrhfơawnjng cứzpizng ngắfkcrc, thầqdsjn sắfkcrc cũntwong khẩqemfn trưhrhfơawnjng hơawnjn. Làbgce bởddomi vìqnzc sợmuim hắfkcrn thấqgpgy tóyawnc bạokrec củoujua y sao?

hrhfơawnjng Liêdkzan u áawnjm nhìqnzcn vềqgxx phíddoma nhàbgce bếafoep, từeazjawnjng hôjxbim qua hắfkcrn đamhdãqmlz pháawnjt hiệovaan thầqdsjn tháawnji củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei cóyawn chúuwdrt khôjxbing đamhdúuwdrng, khi nãqmlzy trong lúuwdrc luyệovaan kiếafoem lạokrei tìqnzcnh cờezym thấqgpgy đamhdưhrhfmuimc tóyawnc mai củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei cóyawn sợmuimi bạokrec, vốnawon hắfkcrn còsrgzn muốnawon giúuwdrp Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei nhổyfns đamhdi, thếafoe nhưhrhfng tháawnji đamhdczbk củoujua đamhdnawoi phưhrhfơawnjng trong nháawnjy mắfkcrt làbgcem y hiểqruju rõhrwp. Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng rấqgpgt đamhdqruj ýqmlz việovaac nàbgcey!

Ăipyon đamhdiểqrujm tâufsem xong, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan liềqgxxn vàbgceo phòsrgzng tậhhvop nộczbki côjxbing, màbgce Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei lạokrei ngồyiovi ởddomdkzan cạokrenh.

Nhìqnzcn gưhrhfơawnjng mặxyzat trẻplig trung tuấqgpgn túuwdr củoujua Dưhrhfơawnjng Liêdkzan đamhdang bìqnzcnh thảugqmn nhắfkcrm mắfkcrt, Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei khôjxbing khỏpkmdi dâufseng lêdkzan cảugqmm giáawnjc say đamhdfkcrm, y lạokrei quay đamhdqdsju vềqgxx phíddoma tấqgpgm gưhrhfơawnjng hấqgpgt hấqgpgt vàbgcei sợmuimi tóyawnc, mộczbkt đamhdưhrhfezymng chỉnmup bạokrec hiệovaan ra khiếafoen tay y run lêdkzan, Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei vưhrhfơawnjn tay nhổyfns cọmvwyng tóyawnc xuốnawong, bàbgcen tay cầqdsjm lưhrhfmuimc lạokrei siếafoet chặxyzat hơawnjn mộczbkt chúuwdrt.

uwdrc Dưhrhfơawnjng Liêdkzan mởddom mắfkcrt ra đamhdãqmlz thấqgpgy Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei ngồyiovi đamhdezym ra bêdkzan cửbkmea sổyfns.

“Liêdkzan đamhdovaa, ngưhrhfơawnji luyệovaan xong rồyiovi sao? Đzpizqruj ta xem mộczbkt chúuwdrt.” Lúuwdrc Dưhrhfơawnjng Liêdkzan đamhdi đamhdếafoen bêdkzan cạokrenh, Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei mớhntpi giậhhvot mìqnzcnh pháawnjt hiệovaan, mỉnmupm cưhrhfezymi kéoacro kéoacro cổyfns tay củoujua hắfkcrn dòsrgzoacrt.


“Thếafoebgceo?” Dưhrhfơawnjng Liêdkzan cúuwdri ngưhrhfezymi đamhdxyzat cằhwmbm lêdkzan cổyfns Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei, nhẹhwmb giọmvwyng hỏpkmdi.

“Nộczbki lựofbjc củoujua Liêdkzan đamhdovaayyzong trưhrhfddomng rấqgpgt nhanh.” Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei cầqdsjm lấqgpgy cổyfns tay củoujua Dưhrhfơawnjng Liêdkzan, nhãqmlzn thầqdsjn sáawnjng lêdkzan, cao hứzpizng nóyawni.

Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei mớhntpi vừeazja nóyawni xong, đamhdôjxbii môjxbii liềqgxxn bịenqkhrhfơawnjng Liêdkzan chặxyzan lạokrei.

Nụkwaajxbin dâufsey dưhrhfa khôjxbing dứzpizt, khi hai làbgcen môjxbii táawnjch ra y phụkwaac củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei đamhdãqmlz bịenqk cởddomi ra phâufsen nửbkmea, ngưhrhfezymi thìqnzc bịenqkhrhfơawnjng Liêdkzan đamhdxyzat trêdkzan nhuyễesgpn tháawnjp vuốnawot ve.

“Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng, tâufsem tìqnzcnh củoujua ngưhrhfơawnji khôjxbing tốnawot.” Nằhwmbm trêdkzan ngưhrhfezymi Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan vừeazja vưhrhfơawnjn tay vàbgceo y phụkwaac củoujua đamhdnawoi phưhrhfơawnjng vừeazja nóyawni.

Sắfkcrc mặxyzat Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei vốnawon đamhdang ửbkmeng đamhdpkmd, áawnjnh mắfkcrt mêdkzaqmlz, thếafoe nhưhrhfng sau khi nghe đamhdưhrhfmuimc câufseu hỏpkmdi củoujua Dưhrhfơawnjng Liêdkzan thìqnzc liềqgxxn thanh tỉnmupnh hơawnjn mộczbkt chúuwdrt, nghiêdkzang đamhdqdsju sang bêdkzan. “Khôjxbing cóyawn… Liêdkzan đamhdovaa!!”

Thừeazja lúuwdrc Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei khôjxbing cóyawn phòsrgzng bịenqk, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan đamhdưhrhfa mộczbkt ngóyawnn tay sáawnjp nhậhhvop, thấqgpgy đamhdnawoi phưhrhfơawnjng hơawnji nhíddomu màbgcey mớhntpi thảugqm lỏpkmdng đamhdczbkng táawnjc trêdkzan tay đamhdqruj ngưhrhfezymi kia thíddomch ứzpizng. Dưhrhfơawnjng Liêdkzan dùxyzang tay vuốnawot ve tráawnjn y, nóyawni “Ta đamhdãqmlz nhìqnzcn ra vìqnzc sao tâufsem tìqnzcnh ngưhrhfơawnji khôjxbing tốnawot.”

Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei míddomm nôjxbii, áawnjnh mắfkcrt cũntwong bấqgpgt chợmuimt ảugqmm đamhdokrem, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan thấqgpgy vậhhvoy thìqnzchrhfơawnjn tay vuốnawot ve sợmuimi tóyawnc củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei, thấqgpgy thâufsen thểqruj ngưhrhfezymi bêdkzan dưhrhfhntpi cứzpizng đamhdezym thìqnzchrhfơawnjn tay kéoacro mộczbkt sợmuimi tóyawnc xuốnawong.

“Làbgceqnzcawnji nàbgcey sao?” Dưhrhfơawnjng Liêdkzan hơawnji vuốnawot ve vùxyzang tóyawnc mai đamhdãqmlz bắfkcrt đamhdqdsju đamhdiểqrujm bạokrec củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei hỏpkmdi.

“Liêdkzan đamhdovaa đamhdãqmlz thấqgpgy từeazj sớhntpm rồyiovi sao?” Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei nhìqnzcn vềqgxx phíddoma Dưhrhfơawnjng Liêdkzan, trêdkzan khóyawne miệovaang treo mộczbkt nụkwaahrhfezymi khổyfns, y vưhrhfơawnjn tay vuốnawot ve gưhrhfơawnjng mặxyzat anh tuấqgpgn trưhrhfhntpc mắfkcrt. “Liêdkzan đamhdovaa, ngưhrhfơawnji còsrgzn trẻplig nhưhrhf vậhhvoy, màbgce ta… ngôjxbi, Liêdkzan đamhdovaa.” Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei còsrgzn chưhrhfa nóyawni hếafoet lờezymi đamhdãqmlz bịenqk sựofbj tiếafoen nhậhhvop đamhdczbkt ngộczbkt củoujua Dưhrhfơawnjng Liêdkzan cắfkcrt đamhdzpizt.

hrhfơawnjng Liêdkzan đamhdczbkng thâufsen thểqruj, tậhhvon tâufsem khơawnji màbgceo *** củoujua đamhdnawoi phưhrhfơawnjng, khi thấqgpgy thầqdsjn sắfkcrc củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei dầqdsjn mêdkza ly mớhntpi hơawnji dừeazjng lạokrei đamhdqruj y cóyawn mộczbkt chúuwdrt thanh tỉnmupnh, nỉnmup non. “Ta thíddomch thâufsen thểqruj củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng, mỗohzdi phâufsen mỗohzdi tấqgpgc đamhdqgxxu thíddomch.”

Dụkwaac vọmvwyng vừeazja hơawnji hạokre xuốnawong, Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei đamhdãqmlz nghe đamhdưhrhfmuimc lờezymi nóyawni phiếafoen tìqnzcnh nàbgcey nhấqgpgt thờezymi mặxyzat đamhdpkmd rựofbjc lêdkzan, trong mắfkcrt cũntwong lộczbk ra nhu tìqnzcnh, bàbgcen tay vưhrhfơawnjn lêdkzan ôjxbim chặxyzat lấqgpgy cơawnj thểqruj củoujua Dưhrhfơawnjng Liêdkzan.

“Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng, vôjxbi luậhhvon ngưhrhfơawnji cóyawn bềqgxx ngoàbgcei nhưhrhf thếafoebgceo ta cũntwong thíddomch.”


“Nhưhrhfng ta sẽhwmb từeazj từeazj giàbgce đamhdi, tóyawnc bạokrec mỗohzdi lúuwdrc mộczbkt nhiềqgxxu, trêdkzan mặxyzat cũntwong cóyawn nếafoep nhăyyzon, khi đamhdóyawn Liêdkzan đamhdovaa nhìqnzcn ta sẽhwmb thấqgpgy…” Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei ôjxbim chặxyzat Dưhrhfơawnjng Liêdkzan, tựofbja đamhdqdsju vàbgceo trong lòsrgzng y, giọmvwyng nóyawni mang theo cảugqmm xúuwdrc bi thưhrhfơawnjng cùxyzang vớhntpi khôjxbing cam lòsrgzng.

“Chờezymyawnc củoujua ngưhrhfơawnji bạokrec hếafoet, nếafoep nhăyyzon đamhdqdsjy mặxyzat, phỏpkmdng chừeazjng ta cũntwong đamhdãqmlz giàbgce rồyiovi, khi đamhdóyawn hai chúuwdrng ta đamhdqgxxu làbgceqmlzo nhâufsen, làbgcem gìqnzcyawn việovaac ai ghéoacrt bỏpkmd ai.” Nóyawni xong Dưhrhfơawnjng Liêdkzan cũntwong khôjxbing nhịenqkn đamhdưhrhfmuimc nghĩekek đamhdếafoen hìqnzcnh ảugqmnh kia, nhấqgpgt thờezymi bậhhvot cưhrhfezymi.

Thấqgpgy thầqdsjn sắfkcrc Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei dởddom khóyawnc dởddomhrhfezymi, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan lạokrei cọmvwy cọmvwydkzan mặxyzat y. “Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng lãqmlzo đamhdqdsju, bâufsey giờezym hẳkokhn khôjxbing phảugqmi làbgceuwdrc suy nghĩekek nhiềqgxxu nhưhrhf vậhhvoy đamhdâufseu. Hửbkmem?” Nóyawni xong dưhrhfhntpi thâufsen khẽhwmb đamhdczbkng, Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei liềqgxxn ngâufsem nga mộczbkt tiếafoeng, đamhdyiovng thờezymi cũntwong bịenqkhrhfng hôjxbi củoujua Dưhrhfơawnjng Liêdkzan chọmvwyc cưhrhfezymi.

Thấqgpgy Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei cưhrhfezymi ra tiếafoeng, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan nhấqgpgt thờezymi yêdkzan lòsrgzng cũntwong khôjxbing nhịenqkn nữqemfa, đamhdczbkng táawnjc trêdkzan ngưhrhfezymi Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei cũntwong mãqmlznh liệovaat hơawnjn, chỉnmup chốnawoc láawnjt sau đamhdãqmlz khiếafoen trong đamhdqdsju y hoàbgcen toàbgcen hỗohzdn đamhdczbkn, áawnjnh mắfkcrt cũntwong chỉnmupsrgzn lạokrei dụkwaac vọmvwyng.

Đzpizmuimi khi sắfkcrc trờezymi dầqdsjn tốnawoi, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan mớhntpi tha cho Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei, lúuwdrc nàbgcey y đamhdãqmlzawnjawnjbgceng màbgceng từeazjufseu rồyiovi.

hrhfơawnjng Liêdkzan đamhdxyzat Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei lêdkzan trêdkzan ngưhrhfezymi, bàbgcen tay nhẹhwmb nhàbgceng vuốnawot ve thâufsen thểqruj y, vôjxbixyzang khiêdkzau khíddomch đamhdkwaang chạokrem, nhấqgpgt thờezymi khiếafoen Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei lạokrei lầqdsjn nữqemfa bịenqk trêdkzau chọmvwyc tỉnmupnh.

Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei khẽhwmbdkzan rỉnmup trong cuốnawong họmvwyng, thâufsen thểqrujddomdkzan dưhrhfhntpi Dưhrhfơawnjng Liêdkzan xoay quanh, lắfkcrc đamhdqdsju nhìqnzcn Dưhrhfơawnjng Liêdkzan “Liêdkzan đamhdovaa, từeazj bỏpkmd… Ta từeazj bỏpkmd.”

bgcen tay nhẹhwmb nhàbgceng nhấqgpgn mộczbkt cáawnji, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan nghe đamhdưhrhfmuimc tiếafoeng rêdkzan rỉnmup run rẩqemfy củoujua Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei. “Nóyawni sau nàbgcey khôjxbing nghĩekek lung tung nữqemfa.” Dưhrhfơawnjng Liêdkzan cưhrhfezymi xấqgpgu xa, nghiêdkzang ngưhrhfezymi ôjxbim Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei vàbgceo trong lòsrgzng uy hiếafoep.

Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei thởddom gấqgpgp vàbgcei tiếafoeng, lạokrei bịenqk ngóyawnn tay củoujua Dưhrhfơawnjng Liêdkzan ởddom trong cơawnj thểqrujbgcem cho chếafoet đamhdi sốnawong lạokrei, nhấqgpgt thờezymi lắfkcrc đamhdqdsju nóyawni: “Khôjxbing đamhdưhrhfmuimc rồyiovi, ta khôjxbing suy nghĩekek lung tung nữqemfa, Liêdkzan đamhdovaa tha cho ta đamhdi!”

Nghe đamhdưhrhfmuimc Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei cầqdsju xin tha thứzpizhrhfơawnjng Liêdkzan mớhntpi hàbgcei lòsrgzng, ngóyawnn tay kíddomch thíddomch nơawnji nhạokrey cảugqmm trong cơawnj thểqruj Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei, chỉnmup chốnawoc láawnjt sau liềqgxxn cảugqmm thấqgpgy thâufsen thểqruj đamhdnawoi phưhrhfơawnjng siếafoet chặxyzat kêdkzau lêdkzan mộczbkt tiếafoeng thấqgpgt thanh, sau đamhdóyawn lạokrei xụkwaai lơawnj trong ngựofbjc hắfkcrn. Dưhrhfơawnjng Liêdkzan cúuwdri đamhdqdsju nhìqnzcn, phíddoma trưhrhfhntpc Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei cũntwong chảugqmy ra mộczbkt íddomt dịenqkch màbgceu trắfkcrng đamhdkwaac mặxyzac dùxyzayawn vẻpligjxbixyzang thưhrhfa thớhntpt.

Sau đamhdóyawn ngóyawnn tay lạokrei tiếafoep tụkwaac quấqgpgy rốnawoi trong cơawnj thểqruj Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei thêdkzam mộczbkt vòsrgzng.

“Liêdkzan đamhdovaa, ta từeazj bỏpkmd, tha cho ta đamhdi!” Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei cho rằhwmbng Dưhrhfơawnjng Liêdkzan còsrgzn muốnawon tiếafoep tụkwaac, nhấqgpgt thờezymi sợmuim đamhdếafoen tỏpkmd vẻplig đamhdáawnjng thưhrhfơawnjng ôjxbim chặxyzat cáawnjnh tay củoujua Dưhrhfơawnjng Liêdkzan.

“Ta giúuwdrp ngưhrhfơawnji lấqgpgy nhữqemfng thứzpizdkzan trong ra.” Dưhrhfơawnjng Liêdkzan vỗohzd vỗohzdhrhfng Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei ôjxbin nhu nóyawni, sau khi lấqgpgy nhữqemfng thứzpiz trong cơawnj thểqruj y ra liềqgxxn kéoacro tấqgpgm chăyyzon ởddomdkzan cạokrenh lêdkzan đamhdfkcrp lêdkzan ngưhrhfezymi y.

Trêdkzan ngưhrhfezymi bịenqk mồyiovjxbii thấqgpgm ưhrhfhntpt, Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei khóyawn chịenqku vặxyzan vẹhwmbo cơawnj thểqruj.

“Cứzpiz đamhdfkcrp tạokrem trưhrhfhntpc đamhdãqmlz, ta đamhdi nấqgpgu nưhrhfhntpc, bâufsey giờezym khíddom trờezymi cũntwong lạokrenh đamhdeazjng nêdkzan đamhdqruj cảugqmm lạokrenh.” Dưhrhfơawnjng Liêdkzan vỗohzd vỗohzd chăyyzon nóyawni, sau đamhdóyawn thấqgpgy Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei ôjxbim chặxyzat chăyyzon khôjxbing hềqgxx cửbkme đamhdczbkng mớhntpi mỉnmupm cưhrhfezymi hôjxbin lêdkzan môjxbii y, rồyiovi đamhdzpizng dậhhvoy mặxyzac y phụkwaac bưhrhfhntpc ra ngoàbgcei..

Đzpizmuimi đamhdếafoen khi Dưhrhfơawnjng Liêdkzan chuẩqemfn bịenqkhrhfhntpc ấqgpgm xong, Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei đamhdãqmlz ngủouju thiếafoep đamhdi từeazjufseu, vìqnzc vậhhvoy Dưhrhfơawnjng Liêdkzan chỉnmuphrhfezymi cưhrhfezymi ôjxbim ngưhrhfezymi mang đamhdi.

qmlzi đamhdếafoen khi Dưhrhfơawnjng Liêdkzan thảugqm Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei vàbgceo trong nưhrhfhntpc ngưhrhfezymi nọmvwy mớhntpi tỉnmupnh lạokrei, rũntwo mắfkcrt. “Liêdkzan đamhdovaa…” Trong lúuwdrc mơawnjawnjbgceng màbgceng, Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei vừeazja nhìqnzcn thấqgpgy ngưhrhfezymi trưhrhfhntpc mặxyzat làbgcehrhfơawnjng Liêdkzan liềqgxxn yêdkzan tâufsem ngủouju mấqgpgt.

Ôqgpgm lấqgpgy Đzpizôjxbing Phưhrhfơawnjng Bấqgpgt Bạokrei cùxyzang nhau tắfkcrm, Dưhrhfơawnjng Liêdkzan lạokrei dùxyzang khăyyzon mặxyzat lau khôjxbi ngưhrhfezymi cho y rồyiovi ôjxbim vềqgxx giưhrhfezymng.

Published by: ổyfnsxyzao lưhrhfezymi

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.