Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 24 :

    trước sau   

Nghe đkvghưthnjhtqxc thanh ânemum củuquqa Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi trởhjakqonmn ảdjopm đkvghisnmm, trong lòpbjing Dưthnjơtvdong Liêqonmn khôxcmgng khỏyzcxi căcfjpng thẳwvivng nắkqfbm lấfxtuy tay đkvghkvghi phưthnjơtvdong. “Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong…”

Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi cũcqysng khẽbbxh siếenint chặuquqt bàcuuin tay củuquqa Dưthnjơtvdong Liêqonmn lạisnmi, mỉgljqm cưthnjnlfji nóhrgri. “Xem ra Nhạisnmc Bấfxtut Quầuquqn nàcuuiy chísdoenh làcuui khôxcmgng thểmfbzthnju lạisnmi, hơtvdon nữxypaa võfhmmxcmgng màcuuisdoe luyệtiofn rốkvght cuộfxdbc làcuui Quỳbbxh Hoa bảdjopo đkvghiểmfbzn hay làcuuisdoe tịxypach gìczld kháwvivc? Tạisnmi sao lạisnmi giốkvghng nhau đkvghếeninn vậvifty? “

“Ừlsfi…” Dưthnjơtvdong Liêqonmn gậviftt đkvghuququ, bỗmyryng dưthnjng lạisnmi thấfxtuy Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi nhìczldn vềlwpg mộfxdbt hưthnjqezgng, nhấfxtut thờnlfji cũcqysng dõfhmmi mắkqfbt nhìczldn theo, hỏyzcxi. “Làcuuim sao vậvifty?”

“Phísdoea trưthnjqezgc cóhrgr tiếeninng đkvgháwvivnh nhau.”

“Tiếeninng đkvgháwvivnh nhau? Chúhqqpng ta đkvghi xem mộfxdbt chúhqqpt.” Dưthnjơtvdong Liêqonmn hiếeninu kỳbbxh nhìczldn vềlwpg phísdoea bêqonmn kia.

Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi nắkqfbm lấfxtuy tay Dưthnjơtvdong Liêqonmn tung ngưthnjnlfji mộfxdbt cáwvivi, rấfxtut nhanh đkvghãsdoe tiếeninp cậviftn nơtvdoi cóhrgr tranh đkvghfxtuu, hai ngưthnjnlfji cũcqysng ngồoruli trêqonmn mộfxdbt chạisnmc cânemuy to trong góhrgrc khuấfxtut lặuquqng lẽbbxh quan sáwvivt.


“Đjrxfóhrgrcuui Nhạisnmc Linh San… nhưthnj vậvifty nam nhânemun kia hẳwvivn làcuuinemum Bìczldnh Chi rồoruli!” Hóhrgra ra cóhrgr mộfxdbt ngưthnjnlfji lùjxntn bịxypa tậviftt mộfxdbt bêqonmn chânemun đkvghang đkvgháwvivnh nhau vớqezgi ngưthnjnlfji thanh niêqonmn tuấfxtun lãsdoeng, ngưthnjnlfji vừuczea lùjxntn vừuczea tàcuuin tậviftt kia hẳwvivn làcuuithnj Thưthnjơtvdong Hảdjopi1, còpbjin thanh niêqonmn anh tuấfxtun chísdoenh làcuuinemum Bìczldnh Chi.

“Quỳbbxh hoa bảdjopo đkvghiểmfbzn… võfhmmxcmgng củuquqa thanh niêqonmn kia rấfxtut giốkvghng Quỳbbxh Hoa bảdjopo đkvghiểmfbzn.” Nhìczldn hai ngưthnjnlfji đkvgháwvivnh nhau mộfxdbt chúhqqpt, Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi hơtvdoi trợhtqxn to mắkqfbt, kinh ngạisnmc nóhrgri.

Chỉgljq thấfxtuy Lânemum Bìczldnh Chi rấfxtut nhanh chóhrgrng đkvghãsdoe đkvgháwvivthnj Thưthnjơtvdong Hảdjopi sang mộfxdbt bêqonmn, lúhqqpc nàcuuiy từucze trong sạisnmp tràcuui gầuquqn đkvghóhrgr lạisnmi cóhrgr mộfxdbt lãsdoeo lưthnjng gùjxnt xuấfxtut hiệtiofn giao thủuquq vớqezgi Lânemum Bìczldnh Chi.

“Cáwvivi nàcuuiy…” Dưthnjơtvdong Liêqonmn sợhtqxsdoei than mộfxdbt tiếeninng liềlwpgn nhớqezg lạisnmi, cóhrgr thểmfbz đkvghânemuy làcuuitvdoi Lânemum Bìczldnh Chi báwvivo đkvghưthnjhtqxc thùjxnt đkvghorulng thờnlfji cũcqysng bịxypajxnt hai mắkqfbt.

Trong nháwvivy mắkqfbt Dưthnjơtvdong Liêqonmn còpbjin chưthnja cảdjopm tháwvivn xong liềlwpgn nghe đkvghưthnjhtqxc tiếeninng kêqonmu đkvghau đkvghqezgn củuquqa Lânemum Bìczldnh Chi, hắkqfbn vừuczea ngẩzgfdng đkvghuququ lêqonmn nhìczldn đkvghãsdoe thấfxtuy Mộfxdbc Cao Phong2 liềlwpgu chếenint ôxcmgm lấfxtuy chânemun củuquqa Lânemum Bìczldnh Chi, còpbjin Lânemum Bìczldnh Chi thìczld cầuquqm kiếeninm đkvghânemum vàcuuio cáwvivi bưthnjqezgu trêqonmn lưthnjng y, nưthnjqezgc đkvghfxdbc bêqonmn trong vấfxtuy vàcuuio mắkqfbt gãsdoe. Dưthnj Thưthnjơtvdong Hảdjopi cũcqysng giốkvghng nhưthnjjxntng hếenint sứfhmmc lựwbzbc còpbjin lạisnmi củuquqa mìczldnh nhảdjopy lêqonmn vai Lânemum Bìczldnh Chi, cắkqfbn xéjrby hỗmyryn loạisnmn. Cuốkvghi cùjxntng, Lânemum Bìczldnh Chi liềlwpgn rốkvghng giậviftn mộfxdbt tiếeninng đkvgháwvivnh hai ngưthnjnlfji bay ra ngoàcuuii kếenint liễbtdiu sinh mạisnmng.

nemum Bìczldnh Chi che hai mắkqfbt quỳbbxh trêqonmn mặuquqt đkvghfxtut, vừuczea khóhrgrc vừuczea cưthnjnlfji nóhrgri: “Phụhdfe thânemun, mẫxubdu thânemun, rốkvght cuộfxdbc ta cũcqysng đkvghãsdoewvivo đkvghưthnjhtqxc thùjxnt rồoruli!”

“Tiểmfbzu Lânemum…” Lúhqqpc nàcuuiy, Nhạisnmc Linh San vẫxubdn ởhjak gầuquqn đkvghóhrgr đkvghãsdoe chạisnmy đkvghếeninn vừuczea khóhrgrc vừuczea xem xéjrbyt đkvghôxcmgi mắkqfbt củuquqa Lânemum Bìczldnh Chi.

“Cúhqqpt, đkvghuczeng chạisnmm vàcuuio ta.” Lânemum Bìczldnh Chi hấfxtut Nhạisnmc Linh San ra ngoàcuuii, loạisnmng choạisnmng đkvghfhmmng dậvifty.

“Tiểmfbzu Lânemum.” Nhạisnmc Linh San kinh ngạisnmc nhìczldn Lânemum Bìczldnh Chi, vôxcmgjxntng nghi hoặuquqc gọlwpgi.

“Ngưthnjơtvdoi mau trởhjak vềlwpg Hoa sơtvdon đkvghi, đkvghuczeng đkvghi theo ta.” Lânemum Bìczldnh Chi xoay ngưthnjnlfji dùjxntng kiếeninm dòpbji đkvghưthnjnlfjng lảdjopo đkvghdjopo rờnlfji đkvghi.

“Tiểmfbzu Lânemum, vìczld sao?” Nhạisnmc Linh San vùjxntng dậvifty chạisnmy đkvghếeninn ôxcmgm cáwvivnh tay Lânemum Bìczldnh Chi, néjrbyt mặuquqt thưthnjơtvdong tânemum gầuquqn chếenint.

“Ta đkvghãsdoewvivo thùjxnt cho phụhdfe mẫxubdu xong, hiệtiofn tạisnmi đkvghãsdoecuui mộfxdbt phếenin nhânemun, ngưthnjơtvdoi còpbjin theo ta làcuuim gìczld! Ngưthnjơtvdoi mau quay vềlwpg Hoa sơtvdon, đkvghi tìczldm đkvghisnmi sưthnj huynh vàcuui cha ngưthnjơtvdoi đkvghi thôxcmgi! Khôxcmgng nêqonmn theo ta.”

“Khôxcmgng, tiểmfbzu Lânemum, chúhqqpng ta đkvghãsdoe thàcuuinh thânemun rồoruli, ngưthnjơtvdoi làcuui phu quânemun củuquqa ta, ngưthnjơtvdoi muốkvghn ta phảdjopi đkvghi đkvghânemuu chứfhmm?” Nhạisnmc Linh San ôxcmgm lấfxtuy Lânemum Bìczldnh Chi khóhrgrc nứfhmmc nởhjak.


“Chúhqqpng ta khôxcmgng cóhrgr phu thêqonm chi thựwbzbc3, việtiofc thàcuuinh thânemun nàcuuiy cũcqysng bấfxtut quáwvivcuuithnjqezgc cờnlfj lợhtqxi dụhdfeng lẫxubdn nhau củuquqa ta vàcuui Nhạisnmc Bấfxtut Quầuquqn. Hiệtiofn tạisnmi lãsdoeo đkvghãsdoe khôxcmgng cầuquqn ta nữxypaa, màcuui ta cũcqysng căcfjpm hậviftn lãsdoeo thấfxtuu xưthnjơtvdong, muốkvghn ta thậviftt sựwbzb trởhjak thàcuuinh phu thêqonm vớqezgi ngưthnjơtvdoi làcuui khôxcmgng cóhrgr khảdjopcfjpng.” Lânemum Bìczldnh Chi nhắkqfbm hai mắkqfbt lạisnmi nhìczldn vềlwpg phísdoea trưthnjqezgc, thanh ânemum cóhrgr chúhqqpt giễbtdiu cợhtqxt nóhrgri.

“Sao lạisnmi vậvifty? Cha ta hẳwvivn làcuui khôxcmgng lợhtqxi dụhdfeng ngưthnjơtvdoi, sao việtiofc thàcuuinh thânemun củuquqa chúhqqpng ta lạisnmi làcuui mộfxdbt nưthnjqezgc cờnlfj chứfhmm? Khôxcmgng phảdjopi đkvghânemuu, tiểmfbzu Lânemum.” Biểmfbzu tìczldnh củuquqa Nhạisnmc Linh San tràcuuin đkvghuquqy kinh ngạisnmc hoảdjopng loạisnmn, vộfxdbi vàcuuing hỏyzcxi Lânemum Bìczldnh Chi.

“Ha ha ha… Ngưthnjơtvdoi còpbjin chưthnja biếenint sao! Nhạisnmc Bấfxtut Quầuquqn cha ngưthnjơtvdoi chísdoenh làcuui mộfxdbt têqonmn ngụhdfey quânemun tửjshq, chísdoenh lãsdoeo đkvghãsdoe ăcfjpn cắkqfbp Tịxypach Tàcuui kiếeninm phổjrxf củuquqa Lânemum gia. Hôxcmgm nay… ha hảdjop, phỏyzcxng chừuczeng cũcqysng đkvghãsdoe trởhjak thàcuuinh bấfxtut nam bấfxtut nữxypa rồoruli, ngưthnjơtvdoi nóhrgri xem cóhrgr phảdjopi làcuui ngụhdfey quânemun tửjshq hay khôxcmgng?” Lânemum Bìczldnh Chi xoay ngưthnjnlfji chỉgljq kiếeninm vềlwpg phísdoea Nhạisnmc Linh San, dùjxntng ngữxypa đkvghiệtiofu cưthnjnlfji nhạisnmo phẫxubdn hậviftn hỏyzcxi.

“Khôxcmgng phảdjopi, cha ta sẽbbxh khôxcmgng làcuuim thếenin, bấfxtut nam bấfxtut nữxypawvivi gìczld, tiểmfbzu Lânemum, ngưthnjơtvdoi đkvghang nóhrgri cáwvivi gìczld vậvifty?” Nhạisnmc Linh San lộfxdb ra vẻgfed sợhtqxsdoei nhìczldn đkvghôxcmgi mắkqfbt đkvghyzcx ngầuququ đkvghãsdoe nhắkqfbm lạisnmi củuquqa Lânemum Bìczldnh Chi, thanh ânemum run rẩzgfdy hỏyzcxi.

“Ngưthnjơtvdoi biếenint trang thứfhmm nhấfxtut củuquqa Tịxypach Tàcuui kiếeninm phổjrxf viếenint cáwvivi gìczld khôxcmgng? Làcuui ‘Muốkvghn luyệtiofn thầuquqn côxcmgng, trưthnjqezgc phảdjopi tựwbzb cung’ Nhạisnmc Bấfxtut Quầuquqn dùjxntng hếenint tânemum tưthnj mớqezgi đkvghoạisnmt đkvghưthnjhtqxc kiếeninm phổjrxf, khôxcmgng ngờnlfj rằkqfbng… Ha ha ha.”

“Khôxcmgng, khôxcmgng cóhrgr khảdjopcfjpng, sẽbbxh khôxcmgng, cha ta sẽbbxh khôxcmgng. Ngưthnjơtvdoi… ngưthnjơtvdoi…” Nhạisnmc Linh San lui lạisnmi vàcuuii bưthnjqezgc, áwvivnh mắkqfbt khôxcmgng dáwvivm tin tưthnjhjakng nhìczldn Lânemum Bìczldnh Chi.

“Khôxcmgng sai, ta cũcqysng luyệtiofn Tịxypach Tàcuui kiếeninm phổjrxf, hiệtiofn giờnlfjcqysng đkvghãsdoecuui bấfxtut nam bấfxtut nữxypa, ngưthnjơtvdoi còpbjin muốkvghn theo ta sao?” Lânemum Bìczldnh Chi hưthnjqezgng mặuquqt vềlwpg phísdoea Nhạisnmc Linh San, khóhrgre môxcmgi lộfxdb ra nụhdfethnjnlfji giễbtdiu cợhtqxt.

Nhạisnmc Linh San nưthnjqezgc mắkqfbt tràcuuin mi kinh ngạisnmc nhìczldn Lânemum Bìczldnh Chi, khôxcmgng khísdoe giữxypaa hai ngưthnjnlfji làcuui mộfxdbt khoảdjopng khôxcmgng trầuquqm mặuquqc thậviftt lânemuu.

“Ta, tiểmfbzu Lânemum, ta yêqonmu ngưthnjơtvdoi… ta biếenint ngưthnjơtvdoi hậviftn cha ta, sau nàcuuiy ta nhấfxtut đkvghxypanh sẽbbxh khôxcmgng quay vềlwpg Hoa sơtvdon nữxypaa. Ngưthnjơtvdoi làcuui phu quânemun củuquqa ta, sau nàcuuiy ngưthnjơtvdoi ởhjak đkvghânemuu ta liềlwpgn ởhjak đkvghóhrgr.” Qua hồoruli lânemuu, Nhạisnmc Linh San từucze từucze tiếeninn lêqonmn bắkqfbt lấfxtuy tay áwvivo củuquqa Lânemum Bìczldnh Chi chậviftm rãsdoei nóhrgri.

“Ngưthnjơtvdoi…” Lânemum Bìczldnh Chi lộfxdb ra thầuquqn sắkqfbc kinh ngạisnmc hưthnjqezgng mặuquqt vềlwpg phísdoea Nhạisnmc Linh San, cuốkvghi cùjxntng gãsdoe vẫxubdn hấfxtut tay nàcuuing ra.”Ta đkvghãsdoecuui mộfxdbt ngưthnjnlfji mùjxnt rồoruli, hơtvdon nữxypaa ta cũcqysng đkvghãsdoe… ngưthnjơtvdoi khôxcmgng nêqonmn theo ta. Ngưthnjơtvdoi nêqonmn tìczldm mộfxdbt ngưthnjnlfji tốkvght rồoruli gảdjop cho họlwpg.” Lânemum Bìczldnh Chi thởhjakcuuii mộfxdbt tiếeninng xoay mặuquqt qua hưthnjqezgng kháwvivc.

“Khôxcmgng, tiểmfbzu Lânemum, ta yêqonmu ngưthnjơtvdoi, ngưthnjơtvdoi làcuui phu quânemun củuquqa ta, ta sẽbbxh theo ngưthnjơtvdoi. Nhạisnmc Linh San ta sốkvghng làcuui ngưthnjnlfji củuquqa nhàcuui họlwpgnemum, chếenint làcuui ma củuquqa nhàcuui họlwpgnemum.” Nhạisnmc Linh San nhìczldn vềlwpg phísdoea Lânemum Bìczldnh Chi kiêqonmn quyếenint nóhrgri.

“Tịxypach Tàcuui kiếeninm phổjrxf!” Khi Lânemum Bìczldnh Chi thốkvght ra hai chữxypa tựwbzb cung, Dưthnjơtvdong Liêqonmn rõfhmmcuuing cảdjopm nhậviftn đkvghưthnjhtqxc thânemun thểmfbz củuquqa Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi cưthnjơtvdong lêqonmn mộfxdbt chúhqqpt, vẻgfed mặuquqt cũcqysng trởhjakqonmn ânemum trầuquqm, lẩzgfdm bẩzgfdm nhắkqfbc lạisnmi bốkvghn chữxypacuuiy.

thnjơtvdong Liêqonmn vưthnjơtvdon tay qua ôxcmgm lấfxtuy Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi, y cũcqysng quay đkvghuququ lạisnmi nhìczldn Dưthnjơtvdong Liêqonmn, sau đkvghóhrgr liềlwpgn nắkqfbm lấfxtuy thắkqfbt lưthnjng củuquqa hắkqfbn tung ngưthnjnlfji nhảdjopy xuốkvghng, đkvghfhmmng ởhjak trưthnjqezgc mặuquqt Nhạisnmc Linh San vàcuuinemum Bìczldnh Chi.


“Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi…” Nhạisnmc Linh San sợhtqxsdoei gọlwpgi mộfxdbt tiếeninng, sau đkvghóhrgrthnjqezgc lêqonmn đkvghfhmmng chắkqfbn trưthnjqezgc mặuquqt Lânemum Bìczldnh Chi.

“Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi?” Néjrbyt mặuquqt Lânemum Bìczldnh Chi cũcqysng lộfxdb ra sựwbzb kinh ngạisnmc, hưthnjqezgng tai vềlwpg phísdoea trưthnjqezgc ra chiềlwpgu nghe ngóhrgrng.

“Võfhmmxcmgng ngưthnjơtvdoi luyệtiofn làcuui Tịxypach Tàcuui kiếeninm pháwvivp?” Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi dùjxntng ngữxypa đkvghiệtiofu bìczldnh tĩvfsgnh hỏyzcxi Lânemum Bìczldnh Chi.

nemum Bìczldnh Chi liềlwpgn lậviftp tứfhmmc lộfxdb ra thầuquqn sắkqfbc cảdjopnh giáwvivc, nóhrgri. “Ngưthnjơtvdoi cũcqysng muốkvghn đkvghoạisnmt kiếeninm phổjrxf củuquqa Lânemum gia ta. Ha hảdjop, thựwbzbc làcuui buồoruln cưthnjnlfji, đkvghưthnjnlfjng đkvghưthnjnlfjng ma giáwvivo giáwvivo chủuquqcqysng mơtvdo ưthnjqezgc Tịxypach Tàcuui kiếeninm phổjrxf sao?”

Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi vốkvghn đkvghang rấfxtut bìczldnh tĩvfsgnh nhìczldn Lânemum Bìczldnh Chi nghe vậvifty thìczldsdoep mắkqfbt mộfxdbt chúhqqpt, thânemun hìczldnh vừuczea chuyểmfbzn đkvghãsdoe đkvghiểmfbzm huyệtioft Nhạisnmc Linh San néjrbym qua mộfxdbt bêqonmn, tay đkvghjrxfi thàcuuinh trảdjopo chộfxdbp lêqonmn vai Lânemum Bìczldnh Chi.

nemum Bìczldnh Chi nghe đkvghưthnjhtqxc tiếeninng la củuquqa Nhạisnmc Linh San thìczld lậviftp tứfhmmc nânemung kiếeninm lêqonmn, ngay lúhqqpc bàcuuin tay củuquqa Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi áwvivp sáwvivt liềlwpgn bắkqfbt đkvghuququ xuấfxtut chiêqonmu, trong chớqezgp mắkqfbt hai ngưthnjnlfji đkvghãsdoe giao thủuquqcuuii lưthnjhtqxt.

nemum Bìczldnh Chi càcuuing đkvgháwvivnh càcuuing cảdjopm thấfxtuy kinh ngạisnmc, thầuquqn sắkqfbc cũcqysng cóhrgr chúhqqpt vặuquqn vẹgedwo, đkvghfxdbt nhiêqonmn gãsdoe cấfxtut tiếeninng cưthnjnlfji lớqezgn. “Ha ha ha… Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi, nguyêqonmn lai ngưthnjơtvdoi cũcqysng làcuui mộfxdbt hoạisnmn quan.”

“Muốkvghn chếenint…” Lânemum Bìczldnh Chi vừuczea dứfhmmt lờnlfji sắkqfbc mặuquqt củuquqa Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi liềlwpgn đkvghisnmi biếeninn, thanh ânemum lanh lảdjopnh quáwvivt to mộfxdbt cânemuu, tảdjop chưthnjhjakng hưthnjqezgng vềlwpg phísdoea Lânemum Bìczldnh Chi đkvgháwvivnh gãsdoejrby xuốkvghng mặuquqt đkvghfxtut.

nemum Bìczldnh Chi phun ra mộfxdbt ngụhdfem máwvivu tưthnjơtvdoi, trêqonmn mặuquqt vẫxubdn giữxypa nguyêqonmn nụhdfethnjnlfji giễbtdiu cợhtqxt.”Khôxcmgng nghĩvfsg tớqezgi, thiêqonmn hạisnmcuuiy thậviftt cóhrgr khôxcmgng ísdoet ngưthnjnlfji dáwvivm hy sinh vìczldfhmmxcmgng.” Chânemum chọlwpgc xong, Lânemum Bìczldnh Chi lạisnmi phun ra mộfxdbt búhqqpng máwvivu.

“Tiểmfbzu Lânemum.” Nhạisnmc Linh San nằkqfbm trêqonmn mặuquqt đkvghfxtut thấfxtuy Lânemum Bìczldnh Chi thổjrxf huyếenint thìczld lo lắkqfbng kêqonmu to, trêqonmn mặuquqt tràcuuin ngậviftp yêqonmu thưthnjơtvdong lo lắkqfbng.

Biểmfbzu tìczldnh trêqonmn mặuquqt Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi vôxcmgjxntng ânemum lãsdoenh nhìczldn vềlwpg pháwvivi Lânemum Bìczldnh Chi, hỏyzcxi. “Tịxypach Tàcuui kiếeninm phổjrxfhjak đkvghânemuu?”

“Kiếeninm phổjrxf, ngưthnjơtvdoi còpbjin tìczldm thứfhmm đkvghóhrgrcuuim gìczld? Võfhmmxcmgng củuquqa ngưthnjơtvdoi đkvghãsdoecuui đkvghtiof nhấfxtut thiêqonmn hạisnm, hơtvdon nữxypaa hẳwvivn làcuui ngưthnjơtvdoi đkvghãsdoe luyệtiofn xong võfhmmxcmgng trêqonmn kiếeninm phổjrxf từuczenemuu.” Lânemum Bìczldnh Chi nằkqfbm trêqonmn mặuquqt đkvghfxtut, mắkqfbt khéjrbyp chặuquqt, khóhrgre miệtiofng ròpbjing ròpbjing máwvivu tưthnjơtvdoi, cưthnjnlfji nóhrgri.

Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi lạisnmi bắkqfbn mộfxdbt chânemum vềlwpg phísdoea Lânemum Bìczldnh Chi, chỉgljq nghe gãsdoejrbyt lêqonmn mộfxdbt tiếeninng đkvghau đkvghqezgn. “Nóhrgri!”


“Tiểmfbzu Lânemum…” Nghe đkvghưthnjhtqxc tiếeninng kêqonmu đkvghau đkvghqezgn củuquqa Lânemum Bìczldnh Chi, Nhạisnmc Linh San cũcqysng đkvghau lòpbjing pháwvivt khóhrgrc. “Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi, cáwvivi têqonmn yêqonmu ma nàcuuiy, mau thảdjop tiểmfbzu Lânemum.”

thnjơtvdong Liêqonmn từucze phísdoea sau đkvghi đkvghếeninn nhìczldn Nhạisnmc Linh San đkvghang nằkqfbm trêqonmn mặuquqt đkvghfxtut. “Dung mạisnmo rõfhmmcuuing xinh đkvghgedwp nhưthnj vậvifty, tiếeninc rằkqfbng khôxcmgng cóhrgr mắkqfbt nhìczldn ngưthnjnlfji, Lệtiofnh Hồorul Xung cóhrgr nhânemun phẩzgfdm tốkvght đkvghếeninn thếenin ngưthnjơtvdoi lạisnmi khôxcmgng cầuquqn, dứfhmmt khoáwvivt muốkvghn di tìczldnh biệtioft luyếeninn4, hôxcmgm nay rơtvdoi vàcuuio kếenint cụhdfec nàcuuiy thậviftt sựwbzbcuui đkvgháwvivng buồoruln, đkvgháwvivng tiếeninc.” Dưthnjơtvdong Liêqonmn nhưthnjqezgn màcuuiy nhìczldn Nhạisnmc Linh San, hắkqfbn rõfhmmcuuing bấfxtut mãsdoen vớqezgi việtiofc nàcuuing mắkqfbng Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi lúhqqpc nãsdoey.

“Ngưthnjơtvdoi, dùjxnt thếenincuuio ta cũcqysng tốkvght hơtvdon so vớqezgi đkvgháwvivm yêqonmu nhânemun ma giáwvivo nhưthnjwvivc ngưthnjơtvdoi.” Rõfhmmcuuing Nhạisnmc Linh San bịxypa lờnlfji nóhrgri củuquqa Dưthnjơtvdong Liêqonmn chấfxtun trụhdfe, việtiofc nàcuuing di tìczldnh biệtioft luyếeninn từucze bỏyzcx Lệtiofnh Hồorul Xung trưthnjqezgc giờnlfj vẫxubdn làcuui gai trong lòpbjing kim trong thịxypat, hiệtiofn tạisnmi bịxypathnjơtvdong Liêqonmn nóhrgri toạisnmc ra khôxcmgng khỏyzcxi cảdjopm thấfxtuy tứfhmmc giậviftn hổjrxf thẹgedwn, vìczld thếenin liềlwpgn đkvghyzcx mặuquqt mắkqfbng.

“Yêqonmu nhânemun ma giáwvivo thìczld thếenincuuio, tốkvghi thiểmfbzu ta trưthnjqezgc sau nhưthnj mộfxdbt vớqezgi áwvivi nhânemun , lạisnmi khôxcmgng thay đkvghjrxfi nửjshqa đkvghưthnjnlfjng.” Dưthnjơtvdong Liêqonmn bĩvfsgu môxcmgi đkvghi đkvghếeninn bêqonmn cạisnmnh Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi, vưthnjơtvdon tay khoáwvivc qua eo y.

“Cáwvivc ngưthnjơtvdoi, quảdjop thựwbzbc làcuuim ra việtiofc khôxcmgng thểmfbz gặuquqp ngưthnjnlfji giốkvghng nhưthnj giang hồorul đkvghoruln đkvghãsdoei.” Thấfxtuy đkvghfxdbng táwvivc khôxcmgng chúhqqpt che giấfxtuu củuquqa Dưthnjơtvdong Liêqonmn, Nhạisnmc Linh San vôxcmgjxntng kinh ngạisnmc, chỉgljqhrgr thểmfbz cứfhmmng miệtiofng.

“Cáwvivi gìczld gọlwpgi làcuui khôxcmgng thểmfbz gặuquqp ngưthnjnlfji? Bọlwpgn ta chísdoenh làcuui quang minh chísdoenh đkvghisnmi, Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong chísdoenh làcuui ngưthnjnlfji làcuuim bạisnmn mộfxdbt đkvghnlfji cùjxntng ta.” Dưthnjơtvdong Liêqonmn ôxcmgm lấfxtuy eo củuquqa Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi mỉgljqm cưthnjnlfji nóhrgri, mắkqfbt liếeninc ngang nhìczldn chỉgljq thấfxtuy sắkqfbc mặuquqt củuquqa đkvghkvghi phưthnjơtvdong cũcqysng từucze ânemum trầuquqm màcuui biếeninn thàcuuinh tốkvght đkvghgedwp, khóhrgre môxcmgi lộfxdb ra ýrcgkthnjnlfji. Dưthnjơtvdong Liêqonmn khôxcmgng nhịxypan đkvghưthnjhtqxc vưthnjơtvdon đkvghuququ hôxcmgn lêqonmn môxcmgi Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi, mỉgljqm cưthnjnlfji hỏyzcxi: “Khôxcmgng giậviftn nữxypaa? Nếeninu nhưthnj ngưthnjơtvdoi ngạisnmi bọlwpgn họlwpg ăcfjpn nóhrgri khóhrgr nghe thìczld chỉgljq cầuquqn giếenint làcuui đkvghưthnjhtqxc, cũcqysng đkvghuczeng đkvghmfbzhjak trong lòpbjing.”

Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi hiểmfbzu đkvghưthnjhtqxc dụhdfeng ýrcgk củuquqa Dưthnjơtvdong Liêqonmn, trong lòpbjing cảdjopm thấfxtuy ấfxtum áwvivp, khẽbbxh gậviftt đkvghuququ. “Ừlsfi…”

thnjơtvdong Liêqonmn rúhqqpt tay ra vuốkvght vuốkvght lưthnjng Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi, lạisnmi lui vềlwpg phísdoea sau đkvghmfbz Đjrxfôxcmgng Phưthnjơtvdong Bấfxtut Bạisnmi tiếeninp tụhdfec hỏyzcxi cung.

—————————————————

1/ Dưthnj Thưthnjơtvdong Hảdjopi: nhânemun vậviftt trong nguyêqonmn táwvivc, làcuui chưthnjhjakng môxcmgn pháwvivi Thanh Thàcuuinh, chủuquqthnju vụhdfe áwvivn diệtioft môxcmgn củuquqa Phúhqqpc Uy tiêqonmu cụhdfec – gia đkvghìczldnh Lânemum Bìczldnh Chi. Dưthnj Thưthnjơtvdong Hảdjopi bảdjopn tísdoenh nhỏyzcx nhen, thânemum hiểmfbzm vàcuui đkvghoruli bạisnmi nêqonmn dùjxnt đkvghưthnjhtqxc coi làcuui chísdoenh pháwvivi nhưthnjng vẫxubdn bịxypa nhiềlwpgu ngưthnjnlfji khinh thưthnjnlfjng. Dưthnj Thưthnjơtvdong Hảdjopi cuốkvghi cùjxntng bịxypanemum Bìczldnh Chi đkvgháwvivnh bạisnmi mộfxdbt cáwvivch nhụhdfec nhãsdoe bằkqfbng chísdoenh Tịxypach Tàcuui kiếeninm pháwvivp, bịxypa giếenint chếenint trong nỗmyryi sợhtqxsdoei cùjxntng vớqezgi Mộfxdbc Cao Phong.

2/ Mộfxdbc Cao Phong: nhânemun vậviftt trong nguyêqonmn táwvivc, làcuui mộfxdbt ngưthnjnlfji gùjxnt, biệtioft danh Táwvivi Bắkqfbc Minh đkvghàcuui, tânemum đkvghxypaa bấfxtut lưthnjơtvdong, cóhrgr ýrcgk chiếeninm đkvghoạisnmt Tịxypach tàcuui kiếeninm phổjrxfqonmn đkvghãsdoe dụhdfe dỗmyrycuui éjrbyp buộfxdbc Lânemum Bìczldnh Chi làcuuim đkvghorul đkvghtiof củuquqa mìczldnh, đkvghorulng thờnlfji hàcuuinh hạisnm éjrbyp vợhtqx chồorulng Lânemum Chấfxtun Nam giao Tịxypach tàcuui kiếeninm phổjrxf. Sau nàcuuiy, Mộfxdbc Cao Phong bịxypanemum Bìczldnh Chi dùjxntng Tịxypach tàcuui kiếeninm pháwvivp giếenint chếenint. Chiếeninc bưthnjqezgu trêqonmn lưthnjng hắkqfbn cóhrgr chấfxtut đkvghfxdbc khi bịxypa chéjrbym đkvghfhmmt vỡisnm ra làcuuim mùjxnt mắkqfbt Lânemum Bìczldnh Chi.

3/ Phu thêqonm chi thựwbzbc: Thựwbzbc chấfxtut củuquqa phu thêqonm, quan hệtiof phu thêqonm… Cóhrgr nghĩvfsga làcuuinemum Bìczldnh Chi vàcuui Nhạisnmc Linh San tuy đkvghãsdoewvivi đkvghưthnjnlfjng nhưthnjng vẫxubdn chưthnja đkvghfxdbng phòpbjing, Nhạisnmc Linh San vẫxubdn còpbjin trong trắkqfbng.

4/ Di tìczldnh biệtioft luyếeninn: Thay đkvghjrxfi tìczldnh yêqonmu hoặuquqc ruồorulng bỏyzcx ngưthnjnlfji yêqonmu chạisnmy theo kẻgfed kháwvivc.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.