Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 23 :

    trước sau   

Đezqmdsndi đrobaếwqegn khi Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai ăvkxln xong lêrvoo, hai ngưznbohvzai lạofqai cùoqlang nhau ăvkxln đrobaiểqjbkm tâxqnxm.

“Cóyret phảqjbki lêrvoo khôdcysng cóyretqzhgc dụezqmng khôdcysng? Sao vẫrjysn còpdjgn ho khan.” Dưznboơqxteng Liêrvoon lo lắvqyang vỗhveoznbong Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai.

“Khôdcysng phảqjbki, ăvkxln vàxhfto liềezqmn cảqjbkm thấhtbmy rấhtbmt dễecyn chịhygcu. Chỉqjbkxhft mộoqlat chưznbocmdtng kia đrobaãrzafxhftm nộoqlai tạofqang củzwtea ta bịhygc thưznboơqxteng nêrvoon mớubafi cóyret thểqjbk nhưznbo vậtmuby, chờhvza nộoqlai thưznboơqxteng củzwtea ta làxhftnh làxhft khôdcysng sao rồqxtei.” Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai nắvqyam tay Dưznboơqxteng Liêrvoon, mang theo ýflpk tứqxte trấhtbmn an nóyreti.

“Vẫrjysn làxhftyret liêrvoon quan đrobaếwqegn mộoqlat kiếwqegm lầzvrbn trưznboubafc củzwtea Lệcmdtnh Hồqxte Xung phảqjbki khôdcysng? Lầzvrbn trưznboubafc Bìzvrbnh Nhấhtbmt Chỉqjbkyretyreti mộoqlat nháqzhgt kiếwqegm kia đrobaãrzaf khiếwqegn phổrjysi củzwtea ngưznboơqxtei bịhygc tổrjysn thưznboơqxteng đrobaqjbk lạofqai bệcmdtnh căvkxln, hiệcmdtn tạofqai thưznboơqxteng thếwqeg củzwtea ngưznboơqxtei lạofqai khiếwqegn nộoqlai tạofqang chấhtbmn đrobaoqlang nhấhtbmt đrobahygcnh đrobaãrzaf khiếwqegn bệcmdtnh cũdsndqzhgi pháqzhgt, cho nêrvoon mớubafi bịhygc ho khan liêrvoon tụezqmc nhưznbo vậtmuby…” Dưznboơqxteng Liêrvoon thởcmdtxhfti vỗhveoznbong Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai tiếwqegp tụezqmc nóyreti: “Nếwqegu ngưznboơqxtei đrobaãrzaf cảqjbkm thấhtbmy lêrvoo hấhtbmp mậtmubt ong hữyepbu dụezqmng, ngàxhfty mai ta sẽyznm tiếwqegp tụezqmc hấhtbmp, nóyreti khôdcysng chừgpcvng mỗhveoi ngàxhfty đrobaezqmu ăvkxln sẽyznmyretqzhgc dụezqmng.”

Mấhtbmy ngàxhfty tiếwqegp theo, Dưznboơqxteng Liêrvoon vẫrjysn khôdcysng ngừgpcvng tìzvrbm thứqxtec ăvkxln nhuậtmubn phổrjysi trịhygc ho, Nghi Lâxqnxm cũdsndng nóyreti cho hắvqyan khôdcysng íomznt phưznboơqxteng thuốswesc dâxqnxn gian màxhftxhftng từgpcvng biếwqegt trêrvoon Hàxhftnh sơqxten nhưznbo canh mậtmubt ong báqzhgch hợdsndp, canh củzwte sen… hầzvrbu nhưznbo nhữyepbng loạofqai canh thuốswesc dâxqnxn gian cóyretqzhgc dụezqmng đrobaezqmu bịhygcznboơqxteng Liêrvoon đrobaàxhfto ra, cóyretpjtec làxhft họyepbc, cóyretpjtec làxhft tựfwrd nghĩoqas ra. Dùoqla sao chỉqjbk cầzvrbn nhữyepbng thứqxteyret thểqjbk nhuậtmubn phổrjysi trịhygc ho đrobaezqmu bịhygc hắvqyan cho thêrvoom mậtmubt dọyepbn lêrvoon bàxhftn cho Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai, cũdsndng nhờhvza nhưznbo vậtmuby Dưznboơqxteng Liêrvoon mớubafi pháqzhgt hiệcmdtn hóyreta ra Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai cóyretrvoou thíomznch dịhygc thưznbohvzang vớubafi đrobaqxte ngọyepbt.

Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai nghe thấhtbmy tiếwqegng mởcmdt cửofqaa liềezqmn thảqjbk khung thêrvoou trêrvoon tay xuốswesng, vừgpcva ngẩmyqkng đrobazvrbu đrobaãrzaf thấhtbmy Dưznboơqxteng Liêrvoon bưznbong mộoqlat chéomznn gìzvrb đrobaóyret đrobai vàxhfto, vìzvrb thếwqeg chỉqjbk đrobaàxhftnh nhoẻpdjgn miệcmdtng cưznbohvzai: “Lầzvrbn nàxhfty Liêrvoon đrobacmdt lạofqai làxhftm móyretn gìzvrb?”


znboơqxteng Liêrvoon đrobaưznboa cáqzhgi chéomznn cho Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai ngửofqai mộoqlat chúpjtet. “Ngưznboơqxtei ngửofqai mộoqlat cáqzhgi xem?”

Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai lộoqla ra thầzvrbn sắvqyac tòpdjgpdjgomznt sâxqnxu mộoqlat hơqxtei. “Mùoqlai hưznboơqxteng rấhtbmt tưznboơqxtei máqzhgt.”

“Lầzvrbn nàxhfty ta dùoqlang bạofqac hàxhftxhft củzwte sen hấhtbmp vớubafi mậtmubt, ngưznboơqxtei nếwqegm thửofqa mộoqlat chúpjtet, ta tìzvrbm bạofqac hàxhft đrobaãrzafxqnxu, cuốswesi cùoqlang vẫrjysn phảqjbki nhờhvza Đezqmiềezqmn Báqzhg Quang lấhtbmy trộoqlam trong phủzwte mộoqlat Vưznboơqxteng gia.”

Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai mỉqjbkm cưznbohvzai uốswesng mộoqlat hớubafp, nhấhtbmt thờhvzai cảqjbkm thấhtbmy cổrjys họyepbng máqzhgt lạofqanh, cơqxten ngứqxtea vẫrjysn cốswesomznn trong cổrjys họyepbng cũdsndng theo đrobaóyret đrobaưznbodsndc hóyreta giảqjbki khôdcysng íomznt.

“Thếwqegxhfto?”

“Cảqjbkm giáqzhgc rấhtbmt tốswest.” Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai gậtmubt đrobazvrbu, rấhtbmt cao hứqxteng nóyreti.

“Vậtmuby cứqxte uốswesng hếwqegt đrobai, còpdjgn rấhtbmt nhiềezqmu bạofqac hàxhft, đrobadsndi láqzhgt nữyepba ta phơqxtei khôdcys bạofqac hàxhft xong, sau nàxhfty ngưznboơqxtei cũdsndng cóyret thểqjbk pha tràxhft bạofqac hàxhft uốswesng.” Dưznboơqxteng Liêrvoon lộoqla ra nụezqmznbohvzai, nhìzvrbn Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai nóyreti.

“Làxhftm phiềezqmn Liêrvoon đrobacmdt rồqxtei.”

“Nhưznbo vậtmuby thìzvrbyretzvrb mệcmdtt hay khôdcysng mệcmdtt, chỉqjbk cầzvrbn ngưznboơqxtei cóyret thểqjbk khỏhtbme mạofqanh ta liềezqmn an tâxqnxm. Nhìzvrbn ngưznboơqxtei mỗhveoi buổrjysi tốswesi nhẫrjysn nhịhygcn khóyret khăvkxln nhưznbo vậtmuby, ta thậtmubm chíomznpdjgn muốswesn bịhygc thay ngưznboơqxtei.” Dưznboơqxteng Liêrvoon vuốswest vuốswest máqzhgi tóyretc củzwtea Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai, nhẹvkxl giọyepbng nóyreti.

Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai rũdsnd mi, míomznm môdcysi, áqzhgnh mắvqyat nhìzvrbn vềezqm phíomzna Dưznboơqxteng Liêrvoon cũdsndng tràxhftn đrobazvrby nhu tìzvrbnh mậtmubt ýflpk.

znboơqxteng Liêrvoon nhẹvkxl nhàxhftng hôdcysn lêrvoon môdcysi Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai, lạofqai khẽyznm vuốswest lêrvoon máqzhg y. “Nhanh khỏhtbme mộoqlat chúpjtet đrobai.”

Trong lòpdjgng cảqjbkm thấhtbmy ấhtbmm áqzhgp, Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai liềezqmn xoay ngưznbohvzai ôdcysm lấhtbmy Dưznboơqxteng Liêrvoon.

znboơqxteng Liêrvoon đrobaem mộoqlat phầzvrbn bạofqac hàxhft ra phơqxtei nắvqyang đrobaqjbkxhftm tràxhft cho Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai, mộoqlat phầzvrbn kháqzhgc dùoqlang đrobaqjbk nấhtbmu canh, sau vàxhfti ngàxhfty Dưznboơqxteng Liêrvoon thậtmubt sựfwrd pháqzhgt hiệcmdtn bệcmdtnh ho khan củzwtea Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai đrobaãrzaf kháqzhgqxten, trong lòpdjgng liềezqmn cảqjbkm thấhtbmy vôdcysoqlang vui vẻpdjg. Màxhft vếwqegt thưznboơqxteng trêrvoon vai hắvqyan cũdsndng đrobaãrzafxhftnh bảqjbky táqzhgm phầzvrbn, chỉqjbk cầzvrbn khôdcysng phảqjbki quáqzhg cốswes sứqxtec, bìzvrbnh thưznbohvzang muốswesn làxhftm gìzvrbdsndng khôdcysng sao.


“Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng thúpjtec thúpjtec, Xung ca…” Nhậtmubm Doanh Doanh dang ngồqxtei bêrvoon cạofqanh, dùoqlang nhãrzafn thầzvrbn cóyret chúpjtet thậtmubn trọyepbng dòpdjg hỏhtbmi Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai. Đezqmãrzaf rấhtbmt lâxqnxu mớubafi cóyret thểqjbk nhìzvrbn thấhtbmy Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai lầzvrbn nữyepba, qua việcmdtc nàxhfty Nhậtmubm Doanh Doanh rốswest cụezqmc cũdsndng hiểqjbku đrobaưznbodsndc, trong lòpdjgng Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai Dưznboơqxteng Liêrvoon quảqjbk thựfwrdc khôdcysng giốswesng nhưznboxhftng đrobaãrzaf nghĩoqas. Đezqmvqyac tộoqlai vớubafi Dưznboơqxteng Liêrvoon, ngưznbohvzai xui xẻpdjgo chíomznnh làxhftxhftng, tuy rằejeeng mấhtbmy ngàxhfty nay làxhftznboơqxteng Liêrvoon khôdcysng cho nàxhftng gặataqp Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai, thếwqeg nhưznbong nàxhftng cũdsndng rõzvrbxhftng cảqjbkm thấhtbmy tháqzhgi đrobaoqla củzwtea Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai đrobaswesi vớubafi nàxhftng càxhftng lúpjtec càxhftng lãrzafnh đrobaofqam. Tấhtbmt cảqjbk đrobaezqmu làxhft bởcmdti vìzvrb sựfwrd việcmdtc lầzvrbn trưznboubafc.

“Chuyệcmdtn nàxhfty cứqxte đrobaqjbk hai ngàxhfty nữyepba đrobaãrzaf.” Giữyepba lúpjtec Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai vẫrjysn còpdjgn trầzvrbm mặataqc, Dưznboơqxteng Liêrvoon mởcmdt miệcmdtng nhìzvrbn Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai lêrvoon tiếwqegng.

Nghe đrobaưznbodsndc lờhvzai củzwtea Dưznboơqxteng Liêrvoon, lúpjtec nàxhfty Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai mớubafi gậtmubt đrobazvrbu nóyreti. “Ừadia…”

“Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng thúpjtec thúpjtec!” Nhậtmubm Doanh Doanh nhìzvrbn vềezqm phíomzna Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai hôdcysrvoon, tiệcmdtn thểqjbkdsndng chấhtbmt vấhtbmn Dưznboơqxteng Liêrvoon. “Vìzvrb sao? Hiệcmdtn giờhvza Xung ca sốswesng chếwqegt khôdcysng rõzvrb, nếwqegu lạofqai trễecyn thêrvoom chúpjtet nữyepba…”

“Ngưznboơqxtei gấhtbmp cáqzhgi gìzvrb, tuy rằejeeng Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn thậtmubt sựfwrdxhftznbo phụezqm củzwtea Lệcmdtnh Hồqxte Xung, thếwqeg nhưznbong hôdcysm nay hắvqyan đrobaãrzaf sớubafm bịhygc trụezqmc xuấhtbmt khỏhtbmi Hoa sơqxten. Hơqxten nữyepba, hiệcmdtn tạofqai hắvqyan còpdjgn làxhft chưznbocmdtng môdcysn pháqzhgi Hằejeeng sơqxten, cho dùoqla Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn cóyret hậtmubn Lệcmdtnh Hồqxte Xung đrobaếwqegn mứqxtec nàxhfto cũdsndng sẽyznm khôdcysng dễecynxhftng giếwqegt chếwqegt hắvqyan. Chíomzn íomznt cũdsndng phảqjbki mởcmdt mộoqlat cáqzhgi đrobaofqai hộoqlai gìzvrb đrobaóyret, nóyreti rõzvrb hếwqegt hàxhftnh vi phạofqam tộoqlai củzwtea hắvqyan ra ngoàxhfti, sau đrobaóyret muốswesn chưznbocmdtng môdcysn củzwtea nhữyepbng pháqzhgi kháqzhgc táqzhgn thàxhftnh tru sáqzhgt Lệcmdtnh Hồqxte Xung. “

Nhậtmubm Doanh Doanh tứqxtec giậtmubn cắvqyan cắvqyan môdcysi, Dưznboơqxteng Liêrvoon nóyreti rấhtbmt đrobaúpjteng, nàxhftng khôdcysng cóyretqzhgch gìzvrb phảqjbkn báqzhgc đrobaưznbodsndc, chỉqjbkyret thểqjbk tứqxtec giậtmubn ngồqxtei chờhvzacmdt đrobaóyret.

“Vìzvrb sao Liêrvoon đrobacmdt lạofqai phảqjbki đrobadsndi thêrvoom hai ngàxhfty nữyepba, hiệcmdtn giờhvza thưznboơqxteng thếwqeg củzwtea ta đrobaãrzafxhftnh rồqxtei.” Đezqmdsndi sau khi Nhậtmubm Doanh Doanh rờhvzai đrobai, Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai cóyret chúpjtet nghi ngờhvza nhìzvrbn Dưznboơqxteng Liêrvoon cấhtbmt tiếwqegng hỏhtbmi.

“Cảqjbk ngàxhfty hôdcysm qua vẫrjysn còpdjgn ho khan, vẫrjysn cứqxte đrobadsndi thêrvoom hai ngàxhfty nữyepba đrobai! Hơqxten nữyepba đrobaqjbkxhftng đrobadsndi thêrvoom hai ngàxhfty thìzvrbxhftm sao? Chỉqjbk cầzvrbn đrobaếwqegn lúpjtec đrobaóyret Lệcmdtnh Hồqxte Xung còpdjgn mộoqlat hơqxtei thởcmdtxhft đrobaưznbodsndc.” Dưznboơqxteng Liêrvoon nhưznboubafn màxhfty hừgpcv lạofqanh mộoqlat tiếwqegng.

“Đezqmưznbodsndc, đrobaezqmu nghe Liêrvoon đrobacmdt.” Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai mỉqjbkm cưznbohvzai nóyreti.

Lạofqai qua thêrvoom hai ngàxhfty, suốswest hai ngàxhfty nàxhfty Nhậtmubm Doanh Doanh cứqxte khôdcysng ngừgpcvng lo lắvqyang, Nghi Lâxqnxm cũdsndng bịhygcomzno đrobaếwqegn nóyreti vàxhfti câxqnxu, cuốswesi cùoqlang Dưznboơqxteng Liêrvoon rốswest cụezqmc cũdsndng gậtmubt đrobazvrbu.

“Ngưznboơqxtei chỉqjbk cầzvrbn mang Liêrvoon đrobacmdt theo phíomzna sau, chuyệcmdtn còpdjgn lạofqai cứqxte đrobaqjbk ta.” Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai híomznp mắvqyat lạofqanh lùoqlang nóyreti vớubafi Đezqmiềezqmn Báqzhg Quang.

“Đezqmưznbodsndc, ta biếwqegt.” Đezqmiềezqmn Báqzhg Quang gậtmubt đrobazvrbu, nởcmdt nụezqmznbohvzai đrobaáqzhgp ứqxteng.

Lầzvrbn trưznboubafc bởcmdti vìzvrb Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai ra ngoàxhfti khôdcysng mang Dưznboơqxteng Liêrvoon theo nêrvoon hắvqyan bịhygc bắvqyat mấhtbmt, vìzvrb vậtmuby lầzvrbn nàxhfty Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai quyếwqegt đrobahygcnh phảqjbki mang theo đrobaswesi phưznboơqxteng, khôdcysng thấhtbmy tậtmubn mắvqyat hắvqyan liềezqmn khôdcysng thểqjbkrvoon tâxqnxm. Màxhftznboơqxteng Liêrvoon cũdsndng vìzvrb lầzvrbn trưznboubafc Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai thụezqm thưznboơqxteng trởcmdt vềezqmxhft lo lắvqyang, tuy rằejeeng khôdcysng giúpjtep đrobaưznbodsndc gìzvrb thếwqeg nhưznbong mạofqao hiểqjbkm đrobai theo Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai cũdsndng còpdjgn hơqxten ởcmdt nhàxhft lo lắvqyang. Nếwqegu cóyret xảqjbky ra chuyệcmdtn thìzvrbdsndng làxhft hai ngưznbohvzai chếwqegt chung mộoqlat chỗhveo, so vớubafi chia lìzvrba lầzvrbn nữyepba thìzvrb tốswest hơqxten nhiềezqmu.


Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai đrobaqjbko mắvqyat nhìzvrbn qua Nghi Lâxqnxm vàxhft Nhậtmubm Doanh Doanh, lạofqai đrobaưznboa ra hai viêrvoon thuốswesc. “Hai ngưznbohvzai cáqzhgc ngưznboơqxtei khôdcysng cầzvrbn đrobai, cứqxte đrobadsndi ởcmdt chỗhveoxhfty làxhft đrobaưznbodsndc.” Nóyreti xong, cổrjys tay vừgpcva chuyểqjbkn, hai viêrvoon thuốswesc phâxqnxn biệcmdtt bay vàxhfto trong miệcmdtng Nghi Lâxqnxm vàxhft Nhậtmubm Doanh Doanh.

“Khụezqm, đrobaâxqnxy làxhftqzhgi gìzvrb?”

“Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng thúpjtec thúpjtec…”

Nghi Lâxqnxm vàxhft Nhậtmubm Doanh Doanh ôdcysm miệcmdtng sợdsnd đrobaếwqegn mứqxtec kêrvoou to.

“Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng giáqzhgo chủzwte…” Đezqmiềezqmn Báqzhg Quang nhìzvrbn vềezqm phíomzna Nghi Lâxqnxm sắvqyac mặataqt đrobaofqai biếwqegn.

“Tốswest nhấhtbmt ngưznboơqxtei nêrvoon bảqjbko hộoqla Liêrvoon đrobacmdt đrobaưznbodsndc bìzvrbnh an khôdcysng xảqjbky ra bấhtbmt trắvqyac, nếwqegu khôdcysng cáqzhgc ngưznboơqxtei đrobaezqmu phảqjbki chôdcysn cùoqlang hắvqyan.” Dùoqlang giọyepbng đrobaiệcmdtu ngoan lệcmdtyreti ra câxqnxu nàxhfty, Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai nâxqnxng cằejeem lêrvoon. “Đezqmuổrjysi kịhygcp…” Nóyreti xong, thâxqnxn hìzvrbnh nhoáqzhgng lêrvoon mộoqlat cáqzhgi lạofqai biếwqegn mấhtbmt.

Đezqmiềezqmn Báqzhg Quang liếwqegc Nghi Lâxqnxm thậtmubt sâxqnxu, đrobaezqm lấhtbmy Dưznboơqxteng Liêrvoon tung ngưznbohvzai đrobai theo sau y.

“Ngưznboơqxtei chỉqjbk cầzvrbn đrobaqjbk ta nhìzvrbn thấhtbmy Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng làxhft đrobaưznbodsndc.” Dưznboơqxteng Liêrvoon nóyreti vớubafi Đezqmiềezqmn Báqzhg Quang mộoqlat câxqnxu rồqxtei lạofqai dõzvrbi theo thâxqnxn ảqjbknh phíomzna trưznboubafc.

Đezqmiềezqmn Báqzhg Quang gậtmubt đrobazvrbu, theo lờhvzai củzwtea Dưznboơqxteng Liêrvoon màxhft giảqjbkm tốswesc đrobaoqla.

Vừgpcva tiềezqmm hàxhftnh lêrvoon đrobaếwqegn Hoa sơqxten, Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai liềezqmn đrobai thẳytiwng đrobaếwqegn mậtmubt thấhtbmt giam giữyepb Lệcmdtnh Hồqxte Xung trựfwrdc tiếwqegp đrobaáqzhgnh ngấhtbmt hai đrobacmdt tửofqa Hoa sơqxten canh giữyepbrvoon ngoàxhfti rồqxtei mớubafi đrobai vàxhfto. Dưznboơqxteng Liêrvoon vàxhft Đezqmiềezqmn Báqzhg Quang chờhvzacmdtrvoon ngoàxhfti khôdcysng đrobaưznbodsndc mộoqlat khắvqyac sau đrobaãrzaf thấhtbmy Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai dẫrjysn ngưznbohvzai ra ngoàxhfti, ngưznbohvzai nọyepb chíomznnh làxhft Lệcmdtnh Hồqxte Xung đrobaang hôdcysn mêrvoo.

Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai dùoqlang biểqjbku tìzvrbnh tràxhftn đrobazvrby ghéomznt bỏhtbmomznm Lệcmdtnh Hồqxte Xung xuốswesng đrobahtbmt. “Ngưznboơqxtei mang hắvqyan vềezqm trưznboubafc đrobai, chúpjteng ta sẽyznm tớubafi sau.” Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai nóyreti mộoqlat câxqnxu vớubafi Đezqmiềezqmn Báqzhg Quang rồqxtei tiếwqegn đrobaếwqegn bêrvoon cạofqanh Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai.

Đezqmiềezqmn Báqzhg Quang gậtmubt đrobazvrbu khôdcysng dáqzhgm nóyreti gìzvrb, chỉqjbkxhftxqnxng Lệcmdtnh Hồqxte Xung trêrvoon mặataqt đrobahtbmt dậtmuby sau đrobaóyret trựfwrdc tiếwqegp ôdcysm ngưznbohvzai ly khai.

“Bâxqnxy giờhvza Chúpjteng ta đrobaếwqegn chỗhveo Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn xem phảqjbki khôdcysng? ” Dưznboơqxteng Liêrvoon nhìzvrbn vềezqm phíomzna Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai, thấhtbmy biểqjbku tìzvrbnh củzwtea đrobaswesi phưznboơqxteng tràxhftn đrobazvrby cháqzhgn ghéomznt, chỉqjbk đrobaàxhftnh vưznboơqxten tay ôdcysm lấhtbmy eo y.


Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai bịhygcznboơqxteng Liêrvoon kéomzno mớubafi dầzvrbn chuyểqjbkn biếwqegn tốswest đrobavkxlp, lạofqai hừgpcv lớubafn mộoqlat tiếwqegng rồqxtei mớubafi gậtmubt đrobazvrbu.

Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai mang theo Dưznboơqxteng Liêrvoon tìzvrbm đrobaếwqegn nơqxtei ởcmdt củzwtea Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn, cảqjbk hai đrobaqxteng trêrvoon nóyretc nhàxhft gỡezqm lấhtbmy mộoqlat miếwqegng ngóyreti nhìzvrbn xuốswesng.

znboơqxteng Liêrvoon híomznp mắvqyat mộoqlat cáqzhgi nhìzvrbn Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn nằejeem ởcmdt trêrvoon giưznbohvzang, sắvqyac mặataqt củzwtea gãrzaf thoạofqat nhìzvrbn vôdcysoqlang khôdcysng tốswest, màxhft Ninh Trung Tắvqyac ngồqxtei ởcmdtrvoon cạofqanh cầzvrbm chéomznn thuốswesc vôdcysoqlang quan tâxqnxm.

“Sưznbo huynh, Xung Hưznbo đrobaofqao trưznbocmdtng đrobaãrzaf tớubafi, đrobaofqao trưznbocmdtng y thuậtmubt cao siêrvoou, nếwqegu khôdcysng đrobaqjbk ngàxhfti ấhtbmy bắvqyat mạofqach cho huynh đrobai! Nộoqlai thưznboơqxteng củzwtea huynh cho đrobaếwqegn bâxqnxy giờhvzadsndng khôdcysng kháqzhgrvoon chúpjtet nàxhfto, cứqxte tiếwqegp tụezqmc nhưznbo vậtmuby cũdsndng khôdcysng phảqjbki biệcmdtn pháqzhgp!” Ninh Trung Tắvqyac nhìzvrbn vềezqm phíomzna Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn, vẻpdjg mặataqt tràxhftn đrobazvrby lo lắvqyang.

Nhãrzafn thầzvrbn Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn lóyrete lêrvoon, khoáqzhgt khoáqzhgt tay áqzhgo, nóyreti. “Nộoqlai thưznboơqxteng củzwtea ta ta tựfwrdzvrbnh biếwqegt, qua mộoqlat thờhvzai gian nữyepba sẽyznm tốswest thôdcysi, khôdcysng cầzvrbn làxhftm phiềezqmn Xung Hưznbo đrobaofqao trưznbocmdtng.”

“Sưznbo huynh…”

“Sưznbo muộoqlai đrobagpcvng nóyreti nữyepba, cũdsndng đrobagpcvng lo lắvqyang, ta khôdcysng sao đrobaâxqnxu.” Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn nắvqyam tay củzwtea Ninh Trung Tắvqyac mỉqjbkm cưznbohvzai nóyreti.

Ninh Trung Tắvqyac chỉqjbkyret thểqjbk thởcmdtxhfti gậtmubt đrobazvrbu.

znboơqxteng Liêrvoon nhìzvrbn đrobaếwqegn đrobaâxqnxy thìzvrbqxtei nhưznboubafng màxhfty, Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn khôdcysng cho ngưznbohvzai kháqzhgc bắvqyat mạofqach rõzvrbxhftng làxhftzvrbrzaf đrobaãrzaf luyệcmdtn Tịhygcch Tàxhft kiếwqegm phổrjys. Dưznboơqxteng Liêrvoon quay đrobazvrbu lạofqai nhìzvrbn Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai thấhtbmy đrobaưznbodsndc thầzvrbn sắvqyac ngưznbong trọyepbng, trong mắvqyat cũdsndng tràxhftn đrobazvrby tìzvrbm tòpdjgi nghiêrvoon cứqxteu.

Xung Hưznbo đrobaofqao trưznbocmdtng đrobaưznbodsndc mộoqlat đrobacmdt tửofqa pháqzhgi Hoa sơqxten dẫrjysn đrobaếwqegn, sau khi hàxhftn huyêrvoon vớubafi Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn mấhtbmy câxqnxu thìzvrb đrobaưznboa ra đrobaezqm nghịhygc giúpjtep Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn bắvqyat mạofqach, sau đrobaóyret lạofqai bịhygcrzaf uyểqjbkn chuyểqjbkn cựfwrd tuyệcmdtt.

“Đezqmôdcysng…” Dưznboơqxteng Liêrvoon nhìzvrbn vềezqm phíomzna Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai nhỏhtbm giọyepbng nóyreti, thếwqeg nhưznbong còpdjgn chưznboa nóyreti xong đrobaãrzaf bịhygc Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai đrobaiểqjbkm trúpjteng áqzhg huyệcmdtt ôdcysm thắvqyat lưznbong tung ngưznbohvzai rờhvzai xa nóyretc nhàxhft, đrobaáqzhgp xuốswesng mộoqlat thâxqnxn câxqnxy ởcmdtqzhgch đrobaóyret kháqzhg xa.

Vừgpcva mớubafi ổrjysn đrobahygcnh, Dưznboơqxteng Liêrvoon liềezqmn thấhtbmy Xung Hưznbo đrobaofqao trưznbocmdtng từgpcv trong phòpdjgng phi thâxqnxn ra ngoàxhfti đrobaqxteng ngay vịhygc tríomzn trêrvoon nóyretc nhàxhft hai ngưznbohvzai họyepb vừgpcva đrobaqxteng, nhấhtbmt thờhvzai sợdsnd đrobaếwqegn mứqxtec khôdcysng dáqzhgm hôdcys hấhtbmp.

Chỉqjbk thấhtbmy Xung Hưznbo đrobaofqao trưznbocmdtng dòpdjgomznt nửofqaa ngàxhfty rồqxtei mớubafi phi thâxqnxn từgpcv trêrvoon nóyretc nhàxhftxhfto phòpdjgng. Lúpjtec nàxhfty Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai mớubafi giảqjbki áqzhg huyệcmdtt củzwtea Dưznboơqxteng Liêrvoon.

“Lãrzafo Xung Hưznboxhfty thậtmubt thíomznnh tai màxhft.” Dưznboơqxteng Liêrvoon hoảqjbkng sợdsnd thởcmdt ra mộoqlat hơqxtei nóyreti.

“Đezqmâxqnxy khôdcysng phảqjbki làxhft thíomznnh tai màxhftxhft nộoqlai côdcysng thâxqnxm hậtmubu, Xung Hưznbo đrobaofqao trưznbocmdtng cũdsndng cóyret thểqjbk xem làxhft mộoqlat trong nhữyepbng cao thủzwte trêrvoon giang hồqxte. Xem ra hôdcysm nay khôdcysng thểqjbkxhftm đrobaưznbodsndc gìzvrb nữyepba rồqxtei?”

znboơqxteng Liêrvoon gậtmubt đrobazvrbu nhìzvrbn Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai. “Chúpjteng ta trởcmdt vềezqm đrobai!”

“Ừadia!”

znboơqxteng Liêrvoon vàxhft Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai rờhvzai khỏhtbmi Hoa sơqxten cũdsndng khôdcysng gấhtbmp rúpjtet trởcmdt vềezqmxhft lạofqai chậtmubm rãrzafi tảqjbkn bộoqlaoqlang nhau. Dùoqla sao bọyepbn họyepb đrobaãrzaf khốswesng chếwqeg đrobaưznbodsndc Nhậtmubm Doanh Doanh vàxhft Nghi Lâxqnxm, cũdsndng khôdcysng sợdsnd bọyepbn họyepb chạofqay mấhtbmt.

“Cho dùoqlazvrbdcysng Nhạofqac Bấhtbmt Quầzvrbn luyệcmdtn đrobaưznbodsndc khôdcysng phảqjbki Quỳmyqk Hoa bảqjbko đrobaiểqjbkn cũdsndng khôdcysng tráqzhgnh khỏhtbmi quan hệcmdt vớubafi nhau.” Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai nhìzvrbn vềezqm phíomzna trưznboubafc vừgpcva đrobai vừgpcva nóyreti chuyệcmdtn.

“Sao ngưznboơqxtei biếwqegt?” Dưznboơqxteng Liêrvoon nhìzvrbn vềezqm phíomzna Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai cóyret chúpjtet nghi ngờhvza hỏhtbmi. Hắvqyan cóyret thểqjbk biếwqegt làxhft do lúpjtec trưznboubafc đrobaãrzaf đrobayepbc qua nguyêrvoon táqzhgc, còpdjgn Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai làxhftm thếwqegxhfto biếwqegt đrobaưznbodsndc?

Đezqmôdcysng Phưznboơqxteng Bấhtbmt Bạofqai cúpjtei thấhtbmp đrobazvrbu, thầzvrbn sắvqyac ảqjbkm đrobaofqam, nóyreti. “Bởcmdti vìzvrb thầzvrbn sắvqyac củzwtea hắvqyan, còpdjgn cóyret biếwqegn hóyreta. Giốswesng hệcmdtt lúpjtec đrobazvrbu khi ta luyệcmdtn Quỳmyqk Hoa bảqjbko đrobaiểqjbkn.”Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.