Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 19 :

    trước sau   

“Rốyghft cụteahc ngưvjfeơcrlpi cũcrlpng dậvhuoy rồbtuki…” Thấuyiry Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai mởbijt mắsocst, Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn mỉkdarm cưvjfesocsi nófguri.

“Bâgoazy giờsocsvkjpffoqc nàvkjpo?” Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai nhìdkqfn sắsocsc trờsocsi ởbijtvotkn ngoàvkjpi rồbtuki hỏcneyi.

“Đmsytãxhwe qua giờsocscrlpm trưvjfea, nếecbqu ngưvjfeơcrlpi vẫbhdfn còpjhin khôrtfing dậvhuoy ta sẽgaug chếecbqt đoepmófguri.” Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn nhélffpo nhélffpo vòpjhing eo củepxra Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai, vừoepma cưvjfesocsi vừoepma nófguri.

Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai lộsbpl ra thầdltsn sắsocsc kinh ngạuqhac khởbijti đoepmsbplng thâgoazn thểnwvo. “Đmsytãxhwe trễhrba vậvhuoy sao? Ta lậvhuop tứhtowc đoepmi nấuyiru cơcrlpm.”

vjfeơcrlpng Liêvotkn kélffpo tay Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai đoepmnwvo y ngãxhwevkjpo ngưvjfesocsi mìdkqfnh, lạuqhai hôrtfin mộsbplt cágoazi lêvotkn mặffoqt y, nófguri: “Khôrtfing cầdltsn, đoepmsocsi lágoazt nữogsfa chúffoqng ta đoepmi ra ngoàvkjpi ăsmcmn đoepmi.”

“Đmsyti ra ngoàvkjpi…” Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai thuậvhuon thếecbq tựxcbua vàvkjpo lòpjhing Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn, bấuyirt quágoazcrlpng khôrtfing cófgur đoepmffoqt trọyghfng lưvjfesocsng toàvkjpn thâgoazn xuốyghfng.


“Ừvhgp, đoepmi ra ngoàvkjpi, cảbijt thágoazng nay vẫbhdfn nằihngm trong phòpjhing, hiệloddn tạuqhai vấuyirt vảbijt lắsocsm mớmcebi cófgur thểnwvo đoepmi ra ngoàvkjpi, chúffoqng ta cũcrlpng nêvotkn mua sắsocsm mộsbplt chúffoqt.” Nófguri xong trêvotkn mặffoqt Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn liềrtfin lộsbpl ra biểnwvou tìdkqfnh khôrtfing chờsocs đoepmsocsi kịhtowp.

“Đmsytưvjfesocsc, nếecbqu Liêvotkn đoepmlodd đoepmãxhwefguri nhưvjfe thếecbq chúffoqng ta liềrtfin ra ngoàvkjpi.” Thấuyiry biểnwvou tìdkqfnh củepxra Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn, Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai liềrtfin đoepmbtukng ýlffp.

Sau đoepmófgur hai ngưvjfesocsi ngồbtuki dậvhuoy rửvotka mặffoqt chảbijti đoepmdltsu, thay đoepmpjhii trang phụteahc, đoepmsocsi đoepmếecbqn khi mọyghfi thứhtow xong xuôrtfii Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai mớmcebi đoepmavwjvjfeơcrlpng Liêvotkn từoepm từoepm đoepmi ra ngoàvkjpi, đoepmófgurn xe trâgoazu lêvotkn thịhtow trấuyirn. Nơcrlpi nàvkjpy cágoazch Tung sơcrlpn khôrtfing xa, tìdkqfnh cảbijtnh ngưvjfesocsi ngưvjfesocsi tấuyirp nậvhuop cũcrlpng bơcrlp̉i vì đoepmuqhai hộsbpli củepxra Ngũcrlp Nhạuqhac phágoazi kếecbqt thúffoqc màvkjp khôrtfii phụteahc bìdkqfnh thưvjfesocsng, ngưvjfesocsi đoepmi trêvotkn đoepmưvjfesocsng khôrtfing nhiềrtfiu khôrtfing íojdpt cũcrlpng tưvjfeơcrlpng đoepmưvjfeơcrlpng vớmcebi nhữogsfng nơcrlpi khágoazc, chỉkdarvkjp hiệloddn tạuqhai toàvkjpn làvkjp ngưvjfesocsi bágoazn hàvkjpng rong vàvkjpgoazgoaznh bìdkqfnh dâgoazn, đoepmágoazm võzyfwgoazm nhâgoazn sĩojdp đoepmãxhwe biếecbqn mấuyirt khôrtfing thấuyiry bófgurng dágoazng.

Hai ngưvjfesocsi tùcbsjy tiệloddn tìdkqfm mộsbplt tửvotku lâgoazu cófgur nhãxhwe gian bưvjfemcebc vàvkjpo, sau đoepmófgur thoảbijti mágoazi thưvjfebijtng thứhtowc nhữogsfng mófgurn ăsmcmn mang phong vịhtow đoepmhtowa phưvjfeơcrlpng, đoepmsocsi đoepmếecbqn khi ăsmcmn xong hai ngưvjfesocsi mớmcebi rờsocsi khỏcneyi tửvotku lâgoazu bắsocst đoepmdltsu đoepmi dạuqhao phốyghf. Dọyghfc theo đoepmưvjfesocsng đoepmi cũcrlpng khôrtfing phảbijti khôrtfing cófgur ngưvjfesocsi phágoazt hiệloddn, thậvhuot ra thìdkqf hai ngưvjfesocsi cũcrlpng dẫbhdfn đoepmếecbqn khôrtfing íojdpt sựxcbu chúffoq ýlffp củepxra đoepmágoazm võzyfwgoazm nhâgoazn sĩojdp, thếecbq nhưvjfeng cófgur lẽgaugvkjp khôrtfing xágoazc đoepmhtownh, cũcrlpng cófgur thểnwvovkjp khôrtfing muốyghfn gâgoazy chuyệloddn, mọyghfi ngưvjfesocsi chỉkdarvkjp nhìdkqfn thoágoazng qua rồbtuki đoepmrtfiu quay đoepmdltsu rờsocsi khỏcneyi. Màvkjpvjfeơcrlpng Liêvotkn nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai chỉkdar thấuyiry Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng vẻhrba mặffoqt thờsocs ơcrlp, tựxcbua hồbtukcrlpng khôrtfing đoepmnwvogoazm nhữogsfng ágoaznh mắsocst đoepmófgur, chỉkdarvkjp thỉkdarnh thoảbijtng quan tâgoazm hắsocsn cófgur chỗvjfevkjpo khôrtfing thoảbijti mágoazi hay khôrtfing màvkjp thôrtfii.

“Nhìdkqfn kìdkqfa, đoepmófgur khôrtfing phảbijti làvkjp ni côrtfi kia củepxra phágoazi Hằihngng sơcrlpn sao?” Đmsytsbplt nhiêvotkn Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn nhìdkqfn thấuyiry đoepmưvjfesocsc Nghi Lâgoazm đoepmi vềrtfi phíojdpa tiệloddm thuốyghfc, phíojdpa sau nàvkjpng còpjhin cófgur mộsbplt gãxhwepjhia thưvjfesocsng vẻhrba mặffoqt tuấuyirn túffoq. Mắsocst củepxra Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn hơcrlpi híojdpp lạuqhai, nhãxhwen châgoazu xoay chuyểnwvon mộsbplt chúffoqt liềrtfin biếecbqt kẻhrba đoepmófgurvkjp ai.

Chỉkdar thấuyiry Nghi Lâgoazm bưvjfemcebc ra khỏcneyi tiệloddm thuốyghfc, sắsocsc mặffoqt lo lắsocsng, Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn thấuyiry vậvhuoy liềrtfin giậvhuot mìdkqfnh.”Chúffoqng ta cũcrlpng qua xem mộsbplt chúffoqt, Nghi Lâgoazm đoepmi hốyghft thuốyghfc liệloddu cófgur phảbijti làvkjp cho Lệloddnh Hồbtuk Xung khôrtfing? “

“Lệloddnh Hồbtuk Xung…” Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai nghe vậvhuoy cũcrlpng híojdpp mắsocst lạuqhai, gậvhuot đoepmdltsu. Vìdkqf thếecbq cảbijt hai ngưvjfesocsi liềrtfin khôrtfing nhanh khôrtfing chậvhuom đoepmi theo phíojdpa sau Nghi Lâgoazm vàvkjp Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang.

“Sao khôrtfing thấuyiry ngưvjfesocsi?” Đmsytếecbqn khi ra khỏcneyi thịhtow tứhtowvkjpo mộsbplt rừoepmng câgoazy, chỉkdarcrlpi bẻhrba ngoặffoqt mộsbplt chúffoqt Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn đoepmãxhwe khôrtfing nhìdkqfn thấuyiry thâgoazn ảbijtnh hai ngưvjfesocsi phíojdpa trưvjfemcebc.

Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai vỗvjfe vỗvjfevkjpn tay củepxra Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn, khófgure miệloddng cũcrlpng cong lêvotkn.

vjfeơcrlpng Liêvotkn nhìdkqfn quanh khôrtfing thấuyiry ngưvjfesocsi, chẳthfzng qua Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai lạuqhai bấuyirt ngờsocscrlpi xoay eo củepxra hắsocsn mộsbplt cágoazi kélffpo qua, chỉkdar thấuyiry ngay vịhtow tríojdpvjfeơcrlpng Liêvotkn vừoepma đoepmhtowng cófgur hai mũcrlpi ágoazm khíojdp cắsocsm xuốyghfng.

“Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng giágoazo chủepxr khôrtfing hổpjhifgurzyfwrtfing đoepmlodd nhấuyirt thiêvotkn hạuqha, tạuqhai hạuqha bộsbpli phụteahc.” Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn nghe đoepmưvjfesocsc mộsbplt thanh âgoazm từoepm xa truyềrtfin đoepmếecbqn, xoay ngưvjfesocsi nhìdkqfn qua liềrtfin thấuyiry cófgur hai bófgurng ngưvjfesocsi xuấuyirt hiêvotḳn, nếecbqu khôrtfing phảbijti Nghi Lâgoazm vàvkjp Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang thìdkqfpjhin ai nữogsfa.

Trêvotkn mặffoqt Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang lộsbpl ra nụteahvjfesocsi xấuyiru xa, khi nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai thìdkqf nhãxhwen thầdltsn lạuqhai ságoazng lêvotkn. “Khôrtfing nghĩojdp tớmcebi Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng giágoazo chủepxr thậvhuot làvkjprtficbsjng anh tuấuyirn tiêvotku ságoazi.”

Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai híojdpp mắsocst đoepmbijto qua hai mũcrlpi ágoazm khíojdp trêvotkn mặffoqt đoepmuyirt, ágoaznh mắsocst nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang vôrtficbsjng lạuqhanh lẽgaugo. Y khẽgaug hừoepm lạuqhanh mộsbplt tiếecbqng, trêvotkn đoepmdltsu ngófgurn tay xuấuyirt hiệloddn mộsbplt câgoazy ngâgoazn châgoazm.


“Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng giágoazo chủepxr…” nhìdkqfn thấuyiry ágoaznh mắsocst vàvkjp đoepmsbplng tágoazc củepxra Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai, trêvotkn trágoazn Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang rịhtown ra mộsbplt giọyghft mồbtukrtfii lạuqhanh, vộsbpli vàvkjpng lêvotkn tiếecbqng, thếecbq nhưvjfeng mộsbplt câgoazu cũcrlpng chưvjfea nófguri xong thìdkqf ngâgoazn châgoazm củepxra Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai đoepmãxhwe bắsocsn ra.

Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang linh quang chợsocst lófgure, ngay trong khoảbijtnh khắsocsc Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai bắsocsn ra ngâgoazn châgoazm liềrtfin kélffpo Nghi Lâgoazm rờsocsi khỏcneyi vịhtow tríojdp. “Khinh côrtfing cũcrlpng cófgur chúffoqt môrtfin đoepmuqhao.” Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai lêvotkn tiếecbqng khen ngợsocsi, ágoaznh mắsocst nhìdkqfn Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang cũcrlpng khôrtfing còpjhin tuyệloddt tìdkqfnh nhưvjfeffoqc nãxhwey nữogsfa. “Bấuyirt quágoaz, ngưvjfesocsi muốyghfn đoepmbijt thưvjfeơcrlpng Liêvotkn đoepmlodd đoepmrtfiu phảbijti chếecbqt.” Vừoepma nófguri xong, trêvotkn tay lạuqhai xuấuyirt hiệloddn thêvotkm mấuyiry câgoazy ngâgoazn châgoazm.

“Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng giágoazo chủepxr bớmcebt giậvhuon, vừoepma rồbtuki tạuqhai hạuqha chỉkdarvkjp trổpjhi chúffoqt tàvkjpi mọyghfn, tựxcbu biếecbqt Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng giágoazo chủepxr nhấuyirt đoepmhtownh cófgur thểnwvo trágoaznh thoágoazt. Dưvjfeơcrlpng tổpjhing quảbijtn vàvkjp giágoazo chủepxrdkqfnh thâgoazm ýlffp trọyghfng, sao giágoazo chủepxrfgur thểnwvo đoepmnwvo ngàvkjpi ấuyiry thụteah thưvjfeơcrlpng!” Trong lúffoqc cuốyghfng quýlffpt, Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang vẫbhdfn khôrtfing quêvotkn che chởbijt trưvjfemcebc mặffoqt Nghi Lâgoazm, vộsbpli vàvkjpng phâgoazn bua.

Nghe đoepmưvjfesocsc bốyghfn chữogsf ‘tìdkqfnh thâgoazm ýlffp trọyghfng’, biểnwvou tìdkqfnh trêvotkn mặffoqt Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai hơcrlpi dịhtowu xuốyghfng, ágoaznh mắsocst liếecbqc sang Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn thấuyiry ngưvjfesocsi kia cũcrlpng lộsbpl ra nụteahvjfesocsi thìdkqf trong lòpjhing càvkjpng vui vẻhrba, vìdkqf thếecbqvkjpn tay đoepmang giơcrlpvotkn cũcrlpng buôrtfing xuốyghfng.

Nhìdkqfn thấuyiry nhưvjfe vậvhuoy, Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang nhấuyirt thờsocsi nhẹbhdf nhõzyfwm thởbijt phàvkjpo mộsbplt hơcrlpi. “Dưvjfeơcrlpng tổpjhing quảbijtn, vừoepma rồbtuki tạuqhai hạuqhafgur đoepmiềrtfiu đoepmsocsc tộsbpli, hy vọyghfng tổpjhing quảbijtn bỏcney qua cho. Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang thỉkdarnh tộsbpli vớmcebi ngưvjfesocsi.” Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang lậvhuop tứhtowc nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn chắsocsp tay hàvkjpnh lễhrba, lạuqhai xuốyghfng giọyghfng xin lỗvjfei.

‘Ngưvjfesocsi nàvkjpy cũcrlpng thậvhuot thôrtfing minh,’ âgoazm thầdltsm đoepmágoaznh giágoaz mộsbplt câgoazu, Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn mỉkdarm cưvjfesocsi lắsocsc đoepmdltsu, nófguri: “Nếecbqu ngưvjfeơcrlpi cũcrlpng đoepmãxhwefguri nhưvjfe vậvhuoy, ta đoepmâgoazy tựxcbu nhiêvotkn cũcrlpng khôrtfing đoepmnwvogoazm.”

Nghe Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn nófguri nhưvjfe vậvhuoy, cơcrlpn giậvhuon củepxra Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai rốyghft cuộsbplc cũcrlpng triệloddt đoepmnwvo hạuqha xuốyghfng.

“Chẳthfzng hay Nghi Lâgoazm tiểnwvou sưvjfe phụteahvkjp Đmsytiềrtfin huynh muốyghfn đoepmi đoepmâgoazu?” Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn nắsocsm tay Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai, ágoaznh mắsocst nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang lộsbpl ra nélffpt giảbijto hoạuqhat, bềrtfi ngoàvkjpi lạuqhai tưvjfeơcrlpi cưvjfesocsi hỏcneyi.

Nhãxhwen thầdltsn lưvjfemcebt qua bàvkjpn tay nắsocsm chặffoqt củepxra hai ngưvjfesocsi, Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang cũcrlpng nởbijt nụteahvjfesocsi rựxcbuc rỡavwj. “Dưvjfeơcrlpng tổpjhing quảbijtn vàvkjp giágoazo chủepxr thậvhuot sựxcbu khiếecbqn cho ngưvjfesocsi ta hâgoazm mộsbplvkjp.”

“Miệloddng lưvjfeavwji trơcrlpn tru…” Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai hừoepm lạuqhanh mộsbplt tiếecbqng liếecbqc nhìdkqfn Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang, rồbtuki lạuqhai hấuyirt đoepmdltsu nhìdkqfn sang hưvjfemcebng khágoazc.

Vỗvjfertfing ngựxcbua lạuqhai nhầdltsm đoepmùcbsji ngựxcbua, trêvotkn mặffoqt Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang liềrtfin lộsbpl ra thầdltsn sắsocsc khófgur xửvotk.

vjfeơcrlpng Liêvotkn cưvjfesocsi ha ha hai tiếecbqng liềrtfin dờsocsi đoepmưvjfesocsng nhìdkqfn đoepmếecbqn sốyghf thuốyghfc đoepmang đoepmưvjfesocsc Nghi Lâgoazm ôrtfim trong lòpjhing, Nghi Lâgoazm thấuyiry vậvhuoy liềrtfin cảbijtnh giágoazc nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn.

“Nghi Lâgoazm tiểnwvou sưvjfe phụteah, ngưvjfesocsi xuấuyirt gia khôrtfing đoepmưvjfesocsc nófguri dốyghfi, thuốyghfc nàvkjpy cófgur phảbijti ngưvjfeơcrlpi hốyghft cho Lệloddnh Hồbtukvjfe huynh khôrtfing? “


“Khôrtfing phảbijti.” Khôrtfing đoepmsocsi Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang ngăsmcmn cảbijtn, Nghi Lâgoazm liềrtfin nófguri ra miệloddng. “Cágoazc ngưvjfeơcrlpi đoepmãxhwe đoepmágoaznh trọyghfng thưvjfeơcrlpng lh sưvjfe huynh, hiệloddn tạuqhai vìdkqf sao còpjhin tìdkqfm huynh ấuyiry.” Trêvotkn mặffoqt Nghi Lâgoazm lộsbpl ra thầdltsn sắsocsc tứhtowc giậvhuon, nàvkjpng nhìdkqfn Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn cao giọyghfng nófguri.

Trong mắsocst Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn hiệloddn lêvotkn ýlffpvjfesocsi nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Nghi Lâgoazm, tiểnwvou côrtfivjfeơcrlpng nàvkjpy thậvhuot đoepmúffoqng làvkjp đoepmơcrlpn thuầdltsn.”Chúffoqng ta chưvjfea nófguri muốyghfn tìdkqfm Lệloddnh Hồbtukvjfe huynh củepxra ngưvjfeơcrlpi, chỉkdarvkjp hiếecbqu kỳbykl mộsbplt chúffoqt màvkjp thôrtfii. Nếecbqu nhưvjfe thuốyghfc nàvkjpy khôrtfing phảbijti hốyghft cho Lệloddnh Hồbtukvjfe huynh, vậvhuoy làvkjp cho ai đoepmâgoazy? “

“Chẳthfzng qua làvkjpfgur mộsbplt tiểnwvou ni côrtfi củepxra phágoazi Hằihngng Sơcrlpn ngãxhwe bệloddnh màvkjp thôrtfii, làvkjpvjfe tỷnwvo củepxra Nghi Lâgoazm.” Lầdltsn nàvkjpy Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang khôrtfing đoepmnwvo Nghi Lâgoazm cófgurcrlp hộsbpli trảbijt lờsocsi màvkjp chen lêvotkn trưvjfemcebc nàvkjpng.

“Vậvhuoy sao?” Trêvotkn mặffoqt Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn lộsbpl ra thầdltsn sắsocsc khôrtfing tin tưvjfebijtng nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Nghi Lâgoazm hỏcneyi.

“… Đmsytúffoqng, làvkjpvjfe tỷnwvo củepxra ta ngãxhwe bệloddnh.”

Nghi Lâgoazm vừoepma nófguri dứhtowt lờsocsi thâgoazn hìdkqfnh Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai liềrtfin lófgure lêvotkn, đoepmsocsi đoepmếecbqn khi Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang phảbijtn ứhtowng thìdkqf đoepmãxhwe muộsbpln, Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai đoepmãxhwe nắsocsm lấuyiry cổpjhi tay Nghi Lâgoazm đoepmoạuqhat lấuyiry sốyghf thuốyghfc trong lòpjhing nàvkjpng.

“Thuốyghfc trịhtow thưvjfeơcrlpng? Sưvjfe tỷnwvo củepxra ngưvjfeơcrlpi khôrtfing phảbijti ngãxhwe bệloddnh sao?” Khi nhìdkqfn Nghi Lâgoazm gầdltsn hơcrlpn, Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai phágoazt hiệloddn ni côrtfivkjpy khôrtfing nhữogsfng dung mạuqhao xinh đoepmbhdfp nhưvjfe hoa màvkjp ágoaznh mắsocst cũcrlpng vôrtficbsjng đoepmơcrlpn thuầdltsn dễhrba khiếecbqn cho ngưvjfesocsi ta sinh lòpjhing trìdkqfu mếecbqn. Khófgur trágoazch vừoepma rồbtuki Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn còpjhin kiêvotkn nhẫbhdfn nói chuyệloddn vớmcebi nàvkjpng.

“Ta… ta…” thấuyiry lờsocsi nófguri dốyghfi củepxra mìdkqfnh bịhtow vạuqhach trầdltsn, trong mắsocst Nghi Lâgoazm liềrtfin hiệloddn lêvotkn vẻhrba hoảbijtng loạuqhan.

“Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng giágoazo chủepxr…” Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang vộsbpli vàvkjpng hôrtfi mộsbplt tiếecbqng, nhìdkqfn thấuyiry tìdkqfnh thếecbq khôrtfing ổpjhin liềrtfin cắsocsn răsmcmng hạuqha ágoazc tâgoazm, lắsocsc mìdkqfnh mộsbplt cágoazi đoepmếecbqn bêvotkn cạuqhanh Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn.

Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai cảbijt kinh trong lòpjhing, bàvkjpn tay vốyghfn đoepmang đoepmffoqt trêvotkn cổpjhi tay củepxra Nghi Lâgoazm liềrtfin bắsocst lấuyiry cổpjhivkjpng. “Bằihngng ngưvjfeơcrlpi cũcrlpng muốyghfn uy hiếecbqp ta?” Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai híojdpp mắsocst nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang..

Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang đoepmang đoepmhtowng bêvotkn cạuqhanh Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn vộsbpli vàvkjpng lui vềrtfi sau mộsbplt bưvjfemcebc, lạuqhai chắsocsp tay vớmcebi Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn. “Dưvjfeơcrlpng tổpjhing quảbijtn xin đoepmoepmng hiểnwvou lầdltsm, tạuqhai hạuqha chỉkdarvkjp muốyghfn cầdltsu xin tổpjhing quảbijtn, xin ngàvkjpi nófguri vớmcebi giágoazo chủepxr buôrtfing tha Nghi Lâgoazm. “

“Ngưvjfeơcrlpi làvkjp muốyghfn Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng buôrtfing tha Nghi Lâgoazm, tìdkqfm ta cófgur phảbijti làvkjp đoepmãxhwe nhầdltsm ngưvjfesocsi hay khôrtfing?” Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn cưvjfesocsi gằihngn mộsbplt tiếecbqng hỏcneyi Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang.

“Chỉkdar cầdltsn tổpjhing quảbijtn nófguri mộsbplt câgoazu, nhấuyirt đoepmhtownh Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng giágoazo chủepxr sẽgaug thảbijt ngưvjfesocsi.” Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang cưvjfesocsi khổpjhi, ágoaznh mắsocst cófgur chúffoqt cầdltsu xin nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn.


“Vậvhuoy hai ngưvjfesocsi đoepmưvjfea thuốyghfc cho ai? “

“Bấuyirt Giớmcebi, khôrtfing thểnwvofguri.” Khôrtfing đoepmsocsi Đmsytiềrtfin bágoaz quang mởbijt miệloddng, Nghi Lâgoazm liềrtfin gấuyirp gágoazp hôrtfi to.

Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang liếecbqc nhìdkqfn Nghi Lâgoazm, sau đoepmófgur nhìdkqfn Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn vộsbpli vàvkjpng nófguri: “Thuốyghfc nàvkjpy làvkjp đoepmưvjfea cho Nhậvhuom Doanh Doanh, hôrtfim đoepmófgur sau khi hai ngưvjfesocsi rờsocsi đoepmi, Lệloddnh Hồbtuk Xung hôrtfin mêvotk bấuyirt tỉkdarnh bịhtow ngưvjfesocsi củepxra phágoazi Hoa sơcrlpn mang đoepmi. Nhậvhuom Doanh Doanh bịhtow quầdltsn hùcbsjng vâgoazy côrtfing thụteah thưvjfeơcrlpng chạuqhay thoágoazt, sau đoepmófgur ta vàvkjp Nghi Lâgoazm gặffoqp đoepmưvjfesocsc, chúffoqng ta liềrtfin dẫbhdfn nàvkjpng đoepmếecbqn nơcrlpi an toàvkjpn.”

“Nhậvhuom Doanh Doanh.” Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn vừoepma nghe đoepmếecbqn đoepmófgur liềrtfin mỉkdarm cưvjfesocsi, quay đoepmdltsu nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai. “Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng, thảbijtvkjpng đoepmi!”

Nghi Lâgoazm tứhtowc giậvhuon trừoepmng mắsocst nhìdkqfn Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang, khuôrtfin mặffoqt củepxra nàvkjpng bơcrlp̉i vì tứhtowc giậvhuon màvkjpvotkng đoepmcney khiếecbqn khíojdp chấuyirt càvkjpng thêvotkm mộsbplt phầdltsn đoepmágoazng yêvotku. Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai nhíojdpu màvkjpy mộsbplt chúffoqt, bàvkjpn tay nắsocsm lấuyiry nàvkjpng cũcrlpng khôrtfing thảbijt lỏcneyng.

“Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng giágoazo chủepxr…” Mắsocst thấuyiry Nghi Lâgoazm lộsbpl ra thầdltsn sắsocsc thốyghfng khổpjhi, Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang càvkjpng hoảbijtng hốyghft, vộsbpli vàvkjpng hôrtfi.

“Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng…” Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn cũcrlpng nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai ngạuqhac nhiêvotkn gọyghfi mộsbplt tiếecbqng.

Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai thu tay vềrtfi, sắsocsc mặffoqt khôrtfing đoepmpjhii liếecbqc nhìdkqfn Nghi Lâgoazm, sau đoepmófgur đoepmi đoepmếecbqn bêvotkn cạuqhanh Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn.

“Sao ngưvjfeơcrlpi lạuqhai nófguri hếecbqt ra nhưvjfe vậvhuoy.” Nghi Lâgoazm vừoepma thoágoazt khỏcneyi nguy hiểnwvom liềrtfin trừoepmng mắsocst tứhtowc giậvhuon nófguri vớmcebi Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang.

Trong lúffoqc hai ngưvjfesocsi kia còpjhin đoepmang khắsocsc khẩukcou, Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn nhìdkqfn thấuyiry trêvotkn mặffoqt Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai vẫbhdfn khôrtfing cófgur biểnwvou tìdkqfnh gìdkqf thìdkqfcrlpi lôrtfii kélffpo ốyghfng tay ágoazo củepxra y.

“Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng…”

lffpt mặffoqt vẫbhdfn lạuqhanh tanh, Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai chắsocsp tay ra sau lưvjfeng khôrtfing nófguri mộsbplt lờsocsi.

vjfeơcrlpng Liêvotkn gãxhwei đoepmdltsu mộsbplt cágoazi, bưvjfemcebc thêvotkm mộsbplt bưvjfemcebc vềrtfi phíojdpa Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai. “Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng, ngưvjfeơcrlpi đoepmang giậvhuon?”

Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng Bấuyirt Bạuqhai hơcrlpi míojdpm môrtfii, liếecbqc nhìdkqfn Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn, nófguri: “Khôrtfing cófgur.”

‘Rõzyfwvkjpng làvkjp đoepmang giậvhuon’ Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn yêvotkn lặffoqng nghĩojdp trong lòpjhing, thếecbq nhưvjfeng khôrtfing cófgurfguri ra màvkjp chỉkdar mỉkdarm cưvjfesocsi khoágoazc tay lêvotkn eo Đmsytôrtfing Phưvjfeơcrlpng.

“Hai ngưvjfesocsi cágoazc ngưvjfeơcrlpi nófguri xong chưvjfea? Xong rồbtuki thìdkqf mau dẫbhdfn đoepmưvjfesocsng đoepmi!” Dưvjfeơcrlpng Liêvotkn nhìdkqfn vềrtfi phíojdpa hai ngưvjfesocsi bêvotkn cạuqhanh hôrtfi lớmcebn.

Đmsytiềrtfin Bágoaz Quang nởbijt nụteahvjfesocsi khổpjhi, tiếecbqn lêvotkn dẫbhdfn đoepmưvjfesocsng trong ágoaznh mắsocst trágoazch cứhtow củepxra Nghi Lâgoazm.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.