Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 10 :

    trước sau   

“Khôrdqmng… ta thậqjbvt cao hứrpbwng.” Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi nhìzrtyn vềmlnr phífslca Dưeuchơaatmng Liênwkkn, sắhkujc mặdobzt đghqgrdqm bừvqvjng, trong mắhkujt cũvqvjng lộicxk ra vui sưeuchcmoeng.

“Vậqjbvy làjajn tốvurft rồtrmci, nóouvui rõzqnp ta hầquicu hạdobz giázjxho chủizst rấtrmct tốvurft.” Cưeuchzxlji xấtrmcu xa mộicxkt tiếayglng, Dưeuchơaatmng Liênwkkn dùyhnsng mũvqvji mìzrtynh cọthzn cọthznnwkkn mũvqvji Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi, vừvqvja cưeuchzxlji vừvqvja nóouvui.

gsexm trạdobzng vui vẻfyyo, Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi nhìzrtyn vềmlnr phífslca Dưeuchơaatmng Liênwkkn, ázjxhnh mắhkujt lộicxk vẻfyyo say đghqghkujm. “Liênwkkn đghqglwij…”

“Đxetaưeuchbsyec rồtrmci, ta đghqgi lấtrmcy nưeuchcmoec, cứrpbw đghqgjhzz thứrpbw kia trong cơaatm thểjhzzvqvjng khôrdqmng tốvurft lắhkujm.” Hôrdqmn nhẹeuchnwkkn môrdqmi Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi, Dưeuchơaatmng Liênwkkn mỉzrtym cưeuchzxlji phủizst thênwkkm ázjxho khoázjxhc ra ngoàjajni. Sau khi mang vềmlnr mộicxkt chậqjbvu nưeuchcmoec nóouvung hắhkujn liềmlnrn giúliogp Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi thanh lýdsqs thâgsexn thểjhzz sạdobzch sẽrmjr, lạdobzi đghqgcmfyi mớcmoei chăliogn nệlwijm rồtrmci mớcmoei cùyhnsng nhau lênwkkn giưeuchzxljng nghỉzrty ngơaatmi.

qbdqng tay ôrdqmm lấtrmcy Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi, Dưeuchơaatmng Liênwkkn nghiênwkkng đghqgquicu hôrdqmn lênwkkn môrdqmi y. “Đxetaưeuchbsyec rồtrmci, ngủizst đghqgi!”

Đxetaãwokv rấtrmct lâgsexu khôrdqmng trảtgcti qua tìzrtynh sựghqg, nhấtrmct thờzxlji thâgsexn thểjhzz củizsta Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi cũvqvjng khôrdqmng trázjxhnh đghqgưeuchbsyec uểjhzz oảtgcti, hơaatmn nữtxgoa vừvqvja rồtrmci tâgsexm lýdsqs trảtgcti qua thỏrdqma mãwokvn cựghqgc đghqgicxk, hiệlwijn giờzxljzrtynh tĩnghanh lạdobzi liềmlnrn dịazuv thưeuchzxljng mệlwijt mỏrdqmi, bịazuveuchơaatmng Liênwkkn ôrdqmm vàjajno lòqbdqng khôrdqmng đghqgưeuchbsyec bao lâgsexu thìzrty từvqvj từvqvj thiếayglp đghqgi.


rdqmm sau, khi Dưeuchơaatmng Liênwkkn tỉzrtynh lạdobzi vẫtxgon thấtrmcy Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi còqbdqn đghqgang ngủizst say, hắhkujn hơaatmi kinh ngạdobzc mộicxkt chúliogt liềmlnrn mởfyyo nụizsteuchzxlji. Tốvurfi hôrdqmm qua, sau khi chìzrtym vàjajno giấtrmcc ngủizst, trênwkkn môrdqmi Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi vẫtxgon lộicxklepet tưeuchơaatmi cưeuchzxlji, hiệlwijn tạdobzi nélepet mặdobzt cũvqvjng vôrdqmyhnsng nhu hòqbdqa, khóouvue mắhkujt đghqgrdqmi màjajny thậqjbvt sựghqg khiếaygln Dưeuchơaatmng Liênwkkn đghqgicxkng tâgsexm khôrdqmng ngớcmoet.

euchơaatmng Liênwkkn vẫtxgon chăliogm chúliog nhìzrtyn vẻfyyo mặdobzt ngủizst say củizsta Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi đghqgếaygln tậqjbvn khi đghqgvurfi phưeuchơaatmng chậqjbvm rãwokvi mởfyyo mắhkujt.

“Thứrpbwc rồtrmci? Tốvurfi qua ngủizst ngon giấtrmcc khôrdqmng?” Gưeuchơaatmng mặdobzt đghqgjhzz lộicxk thầquicn sắhkujc mậqjbvp mờzxlj, Dưeuchơaatmng Liênwkkn cọthzn cọthzn cằpzzxm Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi hỏrdqmi.

Sắhkujc mặdobzt Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi ửypuang đghqgrdqm, hơaatmi liếayglc nhìzrtyn Dưeuchơaatmng Liênwkkn rồtrmci xoay ngưeuchzxlji đghqgrpbwng dậqjbvy, chỉzrtyjajn vừvqvja khẽrmjr đghqgicxkng liềmlnrn cảtgctm thấtrmcy toàjajnn thâgsexn đghqgau nhứrpbwc.

Nhẹeuch nhàjajnng kélepeo Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi trởfyyo vềmlnr ôrdqmm chặdobzt vàjajno lòqbdqng, Dưeuchơaatmng Liênwkkn tựghqga vàjajno thâgsexn thểjhzz củizsta đghqgvurfi phưeuchơaatmng, nóouvui. “Cóouvu phảtgcti trênwkkn ngưeuchzxlji khóouvu chịazuvu hay khôrdqmng, ta xoa xoa cho ngưeuchơaatmi.” Mộicxkt bênwkkn xoa, mộicxkt bênwkkn lạdobzi khôrdqmng ngừvqvjng trắhkujng trợbsyen ăliogn đghqgqjbvu hũvqvj.

Biếayglt rõzqnp ýdsqs tứrpbw củizsta Dưeuchơaatmng Liênwkkn, tuy rằpzzxng trong lòqbdqng Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi muốvurfn ngăliogn cảtgctn nhưeuchng cũvqvjng khôrdqmng nhịazuvn đghqgưeuchbsyec cảtgctm thấtrmcy thoảtgcti mázjxhi, vìzrty vậqjbvy liềmlnrn hífslcp mắhkujt dựghqga vàjajno lòqbdqng Dưeuchơaatmng Liênwkkn tìzrtym mộicxkt tưeuch thếaygl tốvurft rồtrmci khôrdqmng cửypua đghqgicxkng nữtxgoa.

Xoa nhẹeuch thênwkkm vàjajni vòqbdqng, Dưeuchơaatmng Liênwkkn thảtgct tay xuốvurfng. “Ngưeuchơaatmi lạdobzi nghỉzrty ngơaatmi thênwkkm mộicxkt lázjxht, ta đghqgi phâgsexn phóouvu đghqgiểjhzzm tâgsexm.”

“Hôrdqmm nay vốvurfn đghqgazuvnh đghqgjhzz Liênwkkn đghqglwij nếayglm thửypua tay nghềmlnr củizsta ta.” Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi nằpzzxm lạdobzi trênwkkn giưeuchzxljng, hơaatmi tiếayglc nuốvurfi nóouvui.

euchơaatmng Liênwkkn lạdobzi vưeuchơaatmn ngưeuchzxlji qua hôrdqmn lênwkkn môrdqmi Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi mộicxkt chúliogt, mỉzrtym cưeuchzxlji. “Ta đghqgãwokv nếayglm mùyhnsi vịazuv củizsta Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng rồtrmci, rấtrmct ngon miệlwijng. Vềmlnr phầquicn tay nghềmlnr, đghqgbsyei cóouvuaatm hộicxki làjajn đghqgưeuchbsyec.” Nóouvui xong, còqbdqn đghqgưeucha tay lênwkkn vuốvurft ve gòqbdqzjxh đghqgrdqm bừvqvjng củizsta đghqgvurfi phưeuchơaatmng, nởfyyo mộicxkt nụizsteuchzxlji thỏrdqma mãwokvn xấtrmcu xa bưeuchcmoec ra ngoàjajni.

Mang vềmlnr đghqgizst loạdobzi đghqgiểjhzzm tâgsexm, sau khi nhìzrtyn thấtrmcy Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi ăliogn xong lạdobzi élepep y uốvurfng dưeuchbsyec hoàjajnn, đghqgếaygln lúliogc nàjajny Dưeuchơaatmng Liênwkkn mớcmoei lênwkkn tiếayglng: “Ta đghqgi ra ngoàjajni mộicxkt chuyếaygln, đghqgbsyei quay vềmlnr sẽrmjr tặdobzng cho ngưeuchơaatmi mộicxkt móouvun lễpzzx vậqjbvt.”

euchơaatmng mặdobzt Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi lộicxk ra thầquicn sắhkujc mong chờzxlj, ázjxhnh mắhkujt cũvqvjng sázjxhng lênwkkn. “Lễpzzx vậqjbvt gìzrty?”

“Cázjxhi nàjajny, đghqgbsyei lázjxht nữtxgoa ngưeuchơaatmi sẽrmjr biếayglt. Ta bảtgcto chứrpbwng, ngưeuchơaatmi tuyệlwijt đghqgvurfi thífslcch.” Dưeuchơaatmng Liênwkkn mỉzrtym cưeuchzxlji thầquicn bífslcouvui.

Đxetabsyei đghqgếaygln khi Dưeuchơaatmng Liênwkkn rờzxlji khỏrdqmi, Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi vẫtxgon nhìzrtyn vềmlnr phífslca cửypuaa, nửypuaa ngàjajny sau nụizsteuchzxlji trênwkkn môrdqmi vẫtxgon khôrdqmng tắhkujt.


*************************

euchơaatmng Liênwkkn quay vềmlnr trong giázjxho xửypuadsqsrdqmng vụizst, mấtrmcy hôrdqmm nay cũvqvjng khôrdqmng cóouvu chuyệlwijn lớcmoen gìzrty pházjxht sinh, sau khi nhậqjbvn đghqgưeuchbsyec móouvun đghqgtrmc nửypuaa tházjxhng trưeuchcmoec đghqgãwokv dặdobzn dòqbdq, hắhkujn liềmlnrn vui vẻfyyo quay vềmlnr tiểjhzzu việlwijn cùyhnsng Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi.

Nửypuaa tházjxhng trưeuchcmoec hắhkujn vừvqvja vặdobzn tìzrtym đghqgưeuchbsyec mộicxkt khốvurfi noãwokvn ngọthznc muốvurfn tặdobzng cho Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi, thếaygl nhưeuchng lạdobzi cảtgctm thấtrmcy chỉzrty tặdobzng mộicxkt viênwkkn ngọthznc thìzrty Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi cũvqvjng khôrdqmng cóouvu chỗjnaayhnsng. Dưeuchơaatmng Liênwkkn lạdobzi pházjxht hiệlwijn cho dùyhns Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi khôrdqmng mặdobzc trang phụizstc nữtxgo thìzrty chỉzrtyouvu hai bộicxk ázjxho choàjajnng đghqgrdqm sậqjbvm vàjajn ázjxhnh tífslcm đghqgjhzz thay đghqgcmfyi. Nghĩngha đghqgếaygln Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi hẳvqvjn làjajn sẽrmjr thífslcch màjajnu sắhkujc rựghqgc rỡcfih, chỉzrtyjajn khôrdqmng muốvurfn trang đghqgiểjhzzm nhưeuch trưeuchcmoec kia, nênwkkn Dưeuchơaatmng Liênwkkn liềmlnrn tựghqg tay vẽrmjr lạdobzi mộicxkt ífslct trang phụizstc đghqgãwokv từvqvjng thấtrmcy nhữtxgong diễpzzxn viênwkkn thủizst vai Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi mặdobzc qua trênwkkn TV ởfyyo đghqgzxlji trưeuchcmoec, lạdobzi tìzrtym ngưeuchzxlji gấtrmcp rúliogt làjajnm ra.

Ábifdo bàjajno đghqgrdqm rựghqgc, bơaatm̉i vì kiểjhzzu dázjxhng đghqgdobzc biệlwijt nênwkkn mặdobzc vàjajno khôrdqmng cóouvu cảtgctm giázjxhc nữtxgo khífslcjajnjajn huy hoàjajnng rựghqgc rỡcfih, lạdobzi vấtrmcn tóouvuc lênwkkn, đghqgếaygln lúliogc đghqgóouvu nhấtrmct đghqgazuvnh Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi vôrdqmyhnsng xinh đghqgeuchp.

Cầquicm y phụizstc quay vềmlnr tiểjhzzu việlwijn, Dưeuchơaatmng Liênwkkn liềmlnrn thấtrmcy Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi ngồtrmci ởfyyo trênwkkn giưeuchzxljng, trênwkkn ngưeuchzxlji tùyhnsy tiệlwijn khoázjxhc hờzxlj mộicxkt tấtrmcm trưeuchzxljng bàjajno, trong tay khôrdqmng ngừvqvjng thênwkku thùyhnsa, thấtrmcy hắhkujn tiếaygln đghqgếaygln thìzrty đghqgdobzt thứrpbw trênwkkn tay xuốvurfng lộicxk ra nụizsteuchzxlji.

“Liênwkkn đghqglwij đghqgang cầquicm vậqjbvt gìzrty đghqgóouvu?” Nhìzrtyn nhữtxgong thứrpbw trênwkkn tay Dưeuchơaatmng Liênwkkn, Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi lộicxk ra thầquicn sắhkujc tòqbdqqbdq.

euchơaatmng Liênwkkn lấtrmcy y phụizstc trong tay ra ưeuchcmoem lênwkkn ngưeuchzxlji Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi, màjajnu sắhkujc đghqgrdqmeuchơaatmi trong nházjxhy mắhkujt liềmlnrn khiếaygln đghqgvurfi phưeuchơaatmng hàjajni lòqbdqng vui vẻfyyo. “Liênwkkn đghqglwij, bộicxk y phụizstc nàjajny làjajn muốvurfn tặdobzng ta sao? “

“Ừengy, làjajn ta đghqgdobzc biệlwijt gọthzni ngưeuchzxlji làjajnm cho ngưeuchơaatmi, mặdobzc lênwkkn cho ta xem nàjajno.” Dưeuchơaatmng Liênwkkn mỉzrtym cưeuchzxlji tàjajnjajnlepeo Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi vềmlnr phífslca mìzrtynh, bắhkujt đghqgquicu đghqgicxkng thủizst thay y phụizstc cho ngưeuchzxlji kia.

nwkkn trong làjajn đghqgai lưeuchng màjajnu đghqgen ázjxhnh tífslcm, bênwkkn ngoàjajni lạdobzi khoázjxhc mộicxkt tấtrmcm trưeuchzxljng bàjajno đghqgrdqm rựghqgc, trênwkkn vạdobzt ázjxho còqbdqn thênwkku hoa văliogn chỉzrtyjajnng. Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi mặdobzc xong y phụizstc thìzrtyeuchơaatmng Liênwkkn liềmlnrn khôrdqmng giấtrmcu đghqgưeuchbsyec ázjxhnh mắhkujt kinh diễpzzxm, ngưeuchzxlji nàjajny còqbdqn mênwkk ngưeuchzxlji gấtrmcp mấtrmcy lầquicn tưeuchfyyong thưeuchbsyeng trong đghqgquicu hắhkujn. Dưeuchơaatmng Liênwkkn lạdobzi lôrdqmi kélepeo Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi ngồtrmci xuốvurfng trưeuchcmoec gưeuchơaatmng, lấtrmcy ngọthznc quan đghqgưeuchbsyec làjajnm từvqvj miếayglng noãwokvn ngọthznc đghqgrdqm rựghqgc ra đghqgicxki lênwkkn cho y. Vừvqvja nhìzrtyn thấtrmcy tạdobzo hìzrtynh hoàjajnn thiệlwijn củizsta Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi, trong nházjxhy mắhkujt trong đghqgquicu Dưeuchơaatmng Liênwkkn liềmlnrn hiệlwijn ra hai câgsexu ‘Nhậqjbvt xuấtrmct Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng, duy ngãwokv Bấtrmct bạdobzi.

“Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng, ngưeuchơaatmi thậqjbvt đghqgeuchp.” Dưeuchơaatmng Liênwkkn lẩjnaam bẩjnaam nóouvui ra mộicxkt câgsexu, tay liềmlnrn trựghqgc tiếayglp đghqgdobzt lênwkkn eo Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi hung hăliogng hôrdqmn lênwkkn môrdqmi y. Đxetabsyei đghqgếaygln khi nụizstrdqmn cuồtrmcng nhiệlwijt qua đghqgi, Dưeuchơaatmng Liênwkkn mớcmoei buôrdqmng đghqgvurfi phưeuchơaatmng ra.

liogi đghqgquicu nhìzrtyn ázjxho choàjajnng trênwkkn ngưeuchzxlji mìzrtynh, Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi lộicxk ra ázjxhnh mắhkujt vui sưeuchcmoeng, lạdobzi nhìzrtyn vàjajno gưeuchơaatmng mộicxkt chúliogt, nụizsteuchzxlji trênwkkn mặdobzt càjajnng thênwkkm hàjajni lòqbdqng.

euchơaatmng Liênwkkn từvqvj phífslca sau bưeuchcmoec đghqgếaygln ôrdqmm lấtrmcy Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi, đghqgquicu tựghqga trênwkkn vai y, mắhkujt cũvqvjng nhìzrtyn thẳvqvjng vàjajno gưeuchơaatmng, nhẹeuch giọthznng hỏrdqmi: “Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng, ngưeuchơaatmi thífslcch khôrdqmng?”

“Thífslcch, ta rấtrmct thífslcch. Liênwkkn đghqglwij…”


“Ta biếayglt nhấtrmct đghqgazuvnh ngưeuchơaatmi sẽrmjr thífslcch.” Trênwkkn mặdobzt cũvqvjng lộicxk vẻfyyoeuchơaatmi cưeuchzxlji, Dưeuchơaatmng Liênwkkn tựghqgjajno nóouvui.

Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi xoay ngưeuchzxlji nhìzrtyn Dưeuchơaatmng Liênwkkn, biểjhzzu tìzrtynh chífslcnh làjajnrdqmyhnsng cảtgctm đghqgicxkng. “Liênwkkn đghqglwij, cázjxhm ơaatmn ngưeuchơaatmi.”

“Giữtxgoa hai chúliogng ta còqbdqn cóouvu chuyệlwijn tạdobz ơaatmn sao, vậqjbvy sau nàjajny ta cũvqvjng sẽrmjr cảtgctm tạdobz giázjxho chủizst…” Dưeuchơaatmng Liênwkkn trừvqvjng mắhkujt, tỏrdqm ra mấtrmct hứrpbwng nóouvui.

aatmi giậqjbvt giậqjbvt tay ázjxho đghqgvurfi phưeuchơaatmng, Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi ázjxhy názjxhy mỉzrtym cưeuchzxlji. “Liênwkkn đghqglwij khôrdqmng nênwkkn tứrpbwc giậqjbvn, ta chỉzrtyjajn cảtgctm thấtrmcy quázjxh vui mừvqvjng, khôrdqmng biếayglt biểjhzzu đghqgdobzt thếaygljajno cho phảtgcti nênwkkn mớcmoei nóouvui lờzxlji cảtgctm tạdobz, cũvqvjng khôrdqmng phảtgcti muốvurfn tỏrdqm ra xa lạdobz vớcmoei ngưeuchơaatmi.”

“Nếayglu ngưeuchơaatmi thậqjbvt sựghqg khôrdqmng biếayglt biểjhzzu đghqgdobzt thếaygl nào ta liềmlnrn chỉzrty cho mộicxkt chúliogt.” Nghe đghqgưeuchbsyec lờzxlji nóouvui củizsta Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi, tròqbdqng mắhkujt Dưeuchơaatmng Liênwkkn khôrdqmng ngừvqvjng xoay chuyểjhzzn.

“Chuyệlwijn gìzrty?”

euchơaatmng Liênwkkn cưeuchzxlji hắhkujc hắhkujc mấtrmcy tiếayglng, lạdobzi ghélepezjxht bênwkkn tai Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi nhỏrdqm giọthznng nóouvui mấtrmcy câgsexu, chỉzrty thấtrmcy gưeuchơaatmng mặdobzt Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi nhấtrmct thờzxlji đghqgrdqm bừvqvjng, đghqgôrdqmi mi rũvqvj xuốvurfng. “Đxetaưeuchbsyec, nếayglu Liênwkkn đghqglwij đghqgãwokvouvui vậqjbvy ta cũvqvjng nguyệlwijn ýdsqs.”

euchơaatmng Liênwkkn cưeuchzxlji to mộicxkt tiếayglng, trênwkkn miệlwijng pházjxht ra mộicxkt tiếayglng hoan hôrdqm, mộicxkt hơaatmi nhấtrmcc bổcmfyng Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi lênwkkn đghqgdobzt vàjajno trênwkkn gưeuchzxljng.

Từvqvj sau đghqgênwkkm đghqgóouvu, khôrdqmng chỉzrtyouvueuchơaatmng Liênwkkn, Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi cũvqvjng trảtgcti nghiệlwijm khôrdqmng ífslct cảtgctm giázjxhc vui thífslcch trênwkkn giưeuchzxljng, hai ngưeuchzxlji trênwkkn phưeuchơaatmng diệlwijn tìzrtynh sựghqgvqvjng càjajnng lúliogc càjajnng hòqbdqa thuậqjbvn, sựghqg mỹnlfh diệlwiju vàjajno đghqgênwkkm chẳvqvjng cầquicn phảtgcti nhiềmlnru lờzxlji.

***************************

rdqmm nay, Dưeuchơaatmng Liênwkkn nhậqjbvn đghqgưeuchbsyec mậqjbvt bázjxho vềmlnrzrtynh hìzrtynh củizsta Ngũvqvj Nhạdobzc pházjxhi chuẩjnaan bịazuv đghqgdobzi hộicxki võzqnpgsexm. Tuy rằpzzxng lầquicn trưeuchcmoec Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi đghqgãwokvouvui mấtrmcy ngưeuchzxlji Đxetatrmcng Bázjxhch Hùyhnsng khôrdqmng cầquicn sợbsyewokvi, kỳlwij thựghqgc làjajn mộicxkt ngưeuchzxlji biếayglt đghqgưeuchbsyec nộicxki dung cốvurft truyệlwijn Dưeuchơaatmng Liênwkkn cũvqvjng hiểjhzzu mấtrmcy ngưeuchzxlji kia khôrdqmng đghqgưeuchbsyec bao nhiênwkku bảtgctn lĩnghanh, căliogn bảtgctn khôrdqmng phảtgcti đghqgvurfi thủizst củizsta Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi.

Then chốvurft chífslcnh làjajn, chuyệlwijn nàjajny vừvqvja lúliogc cóouvu thểjhzz xem nhưeuch mộicxkt cơaatm hộicxki đghqgjhzz Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi ra ngoàjajni mộicxkt phen. Dưeuchơaatmng Liênwkkn đghqgãwokv sớcmoem cảtgctm thấtrmcy Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi cứrpbwfyyowokvi trong tiểjhzzu việlwijn kia, khôrdqmng phảtgcti thênwkku hoa thìzrty đghqgthznc sázjxhch sẽrmjrrdqmyhnsng nhàjajnm cházjxhn, hắhkujn cũvqvjng chưeucha từvqvjng nhìzrtyn thấtrmcy Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi luyệlwijn côrdqmng, tiếayglp tụizstc nhưeuch vậqjbvy cóouvu phảtgcti thậqjbvt sựghqg sẽrmjrouvu chuyệlwijn hay khôrdqmng. Khôrdqmng bằpzzxng mưeuchbsyen cơaatm hộicxki nàjajny đghqgi ra ngoàjajni, vừvqvja cóouvu thểjhzz tra xélepet đghqgázjxhm chífslcnh đghqgdobzo, vừvqvja cóouvu thểjhzz mộicxkt đghqgưeuchzxljng du sơaatmn ngoạdobzn thủizsty, cũvqvjng cóouvu thểjhzz khiếaygln cho tâgsexm tìzrtynh Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi thảtgct lỏrdqmng mộicxkt chúliogt.

Đxetabsyei đghqgếaygln buổcmfyi tốvurfi quay vềmlnr tiểjhzzu việlwijn, Dưeuchơaatmng Liênwkkn vừvqvja vàjajno liềmlnrn thấtrmcy Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi đghqgang ngồtrmci bênwkkn bàjajnn thênwkku hoa, thấtrmcy hắhkujn tiếaygln đghqgếaygln cũvqvjng chỉzrty ngẩjnaang đghqgquicu cưeuchzxlji tỏrdqm ýdsqs đghqgãwokv biếayglt. Đxetabsyei đghqgếaygln khi Dưeuchơaatmng Liênwkkn đghqgếaygln bênwkkn cạdobznh tiệlwijn tay châgsexm giùyhnsm y thênwkkm hai ngọthznn đghqgèxetan mớcmoei dừvqvjng tay mộicxkt chúliogt.

“Ngồtrmci thênwkku cảtgct mộicxkt ngàjajny?” Dưeuchơaatmng Liênwkkn ngồtrmci mộicxkt bênwkkn nhìzrtyn vậqjbvt trong tay Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi, hóouvua ra làjajn mộicxkt bộicxk y phụizstc, vừvqvja thấtrmcy liềmlnrn biếayglt làjajnjajnm cho hắhkujn.

“Khôrdqmng cóouvu, chỉzrty nửypuaa ngàjajny màjajn thôrdqmi, sắhkujp xong rồtrmci, ngàjajny mai làjajn Liênwkkn đghqglwijouvu thểjhzz mặdobzc đghqgưeuchbsyec.” Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi mỉzrtym cưeuchzxlji ôrdqmn nhu, đghqgưeuchzxljng kim dưeuchcmoei tay liềmlnrn nhanh thênwkkm mộicxkt chúliogt, Dưeuchơaatmng Liênwkkn chỉzrty thấtrmcy trong chớcmoep mắhkujt ởfyyo trênwkkn vạdobzt ázjxho liềmlnrn xuấtrmct hiệlwijn mộicxkt đghqgóouvua hoa nhỏrdqm.

“Thậqjbvt lợbsyei hạdobzi.” Dưeuchơaatmng Liênwkkn khôrdqmng khỏrdqmi cảtgctm tházjxhn, đghqgâgsexy vẫtxgon làjajn lầquicn đghqgquicu tiênwkkn hắhkujn nhìzrtyn Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi thênwkku hoa ởfyyo khoảtgctng cázjxhch gầquicn nhưeuch vậqjbvy.

Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi cong khóouvue miệlwijng, đghqgicxkng tázjxhc trênwkkn tay cũvqvjng khôrdqmng chậqjbvm lạdobzi, từvqvj tốvurfn nóouvui: “Quỳlwij Hoa Bảtgcto Đxetaiểjhzzn coi trọthznng nhanh màjajn chuẩjnaan, lúliogc bắhkujt đghqgquicu luyệlwijn ta cũvqvjng khôrdqmng bắhkujt đghqgưeuchbsyec trọthznng đghqgiểjhzzm, phảtgcti đghqgi rấtrmct nhiềmlnru đghqgưeuchzxljng vòqbdqng. Mãwokvi đghqgếaygln mộicxkt ngàjajny ta bấtrmct ngờzxljwokvnh ngộicxk từvqvj trong việlwijc thênwkku hoa, từvqvj đghqgóouvu vềmlnr sau mỗjnaai ngàjajny côrdqmng lựghqgc tăliogng gấtrmcp bộicxki, việlwijc thênwkku hoa càjajnng cóouvu thểjhzz khiếaygln cho lòqbdqng ta bìzrtynh thảtgctn, thậqjbvt sựghqgouvu lợbsyei cho việlwijc luyệlwijn võzqnp.”

euchơaatmng Liênwkkn giốvurfng nhưeuch chợbsyet ngộicxk ra đghqgiềmlnru gìzrty, nhìzrtyn ngóouvun tay nhảtgcty múlioga khôrdqmng ngừvqvjng củizsta Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi hỏrdqmi: “Nhưeuch vậqjbvy lúliogc ngưeuchơaatmi thênwkku hoa cũvqvjng làjajn đghqgang luyệlwijn côrdqmng?”

“Khôrdqmng sai.” Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi gậqjbvt đghqgquicu, cắhkujt đghqgrpbwt sợbsyei chỉzrty thừvqvja, sau đghqgóouvu lạdobzi lấtrmcy ra mộicxkt sợbsyei tơaatmyhnsng màjajnu.

euchơaatmng Liênwkkn ngồtrmci bênwkkn cạdobznh chưeucha đghqgếaygln nửypuaa nélepen hưeuchơaatmng, Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi đghqgãwokv thênwkku xong, lênwkkn tiếayglng gọthzni hắhkujn qua mặdobzc thửypua. Đxetabsyei đghqgếaygln khi xázjxhc đghqgazuvnh khôrdqmng cóouvu chỗjnaajajno cầquicn sửypuaa chữtxgoa, Đxetaôrdqmng Phưeuchơaatmng Bấtrmct Bạdobzi mớcmoei hàjajni lòqbdqng buôrdqmng kim chỉzrty xuốvurfng.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.