Độc Tôn Tam Giới

Chương 99 : Tinh Loan Cung thi đấu 2

    trước sau   
Giang Trầyvhfn rung thâogwfn nhoáfcbong mộhbist cáfcboi, thàruzonh "Trầyvhfn đkfcfgdkdi sưogwf".

Đruzoãszlicidp thiệnyvcp mờuxozi, đkfcfogwfa vịogwf củlepva Giang Trầyvhfn lậxcpup tứrlwmc đkfcfdwig cao, thàruzonh kháfcboch quýrkdw thưogwfylrcng cấszlip, tiếkfcfn cửhkxfruzoo tổwwdyng bộhbis Tinh Loan Cung, cũqoceng an bàruzoi phòxrktng trọhkxf thưogwfylrcng đkfcfgjmong.

- Ha ha, xem ra, mặwjwrc kệnyvcruzo đkfcfogwfa phưogwfơxcpung nàruzoo, còxrktn phảuthpi cócidp mộhbist nghềdwig thàruzonh thạgdkdo a. Khôrcibng cócidp mộhbist nghềdwig thàruzonh thạgdkdo, ngay cảuthp cửhkxfa cũqoceng vàruzoo khôrcibng đkfcfưogwfylrcc.

Giang Trầyvhfn tựrdas giễlesqu cưogwfuxozi cưogwfuxozi, khoanh châogwfn ngồaxpli trêszlin giưogwfuxozng.

Đruzoãszli đkfcfếkfcfn đkfcfogwfa bàruzon củlepva ngưogwfuxozi ta, nếkfcfu nhưogwf thanh thếkfcf to lớhkijn tu luyệnyvcn vũqoce kỹxcpu, hiểnnhen nhiêszlin làruzo khôrcibng đkfcfưogwfylrcc. Giang Trầyvhfn minh tưogwfhntong mộhbist hồaxpli, trong ngưogwfuxozi vậxcpun hàruzonh Thưogwfơxcpung Lãszling châogwfn khídwig, đkfcfánh bóng kinh mạgdkdch.

Đruzoánh bóng qua kinh mạgdkdch xong, Giang Trầyvhfn lạgdkdi bắegtpt đkfcfyvhfu tu luyệnyvcn《 Thiêszlin Mụionbc Thầyvhfn Đruzoaxplng 》, 《 Thuậxcpun Phong Chi Nhĩhbis 》, 《 Bàruzon Thạgdkdch Chi Tâogwfm 》.


rcibm nay, 《 Thiêszlin Mụionbc Thầyvhfn Đruzoaxplng 》 Giang Trầyvhfn đkfcfãszli luyệnyvcn đkfcfếkfcfn tam trọhkxfng đkfcfpulinh phong, màruzo 《 Thuậxcpun Phong Chi Nhĩhbis 》 cũqoceng đkfcfãszli đkfcfếkfcfn tam trọhkxfng đkfcfpulinh phong.

《 Bàruzon Thạgdkdch Chi Tâogwfm 》 tiếkfcfn triểnnhen nhưogwf trưogwfhkijc chậxcpum chạgdkdp, trưogwfhkijc mắegtpt mớhkiji vừrknta tiếkfcfn vàruzoo đkfcfnyvc nhịogwf trọhkxfng cảuthpnh giớhkiji.

- Mấszliy môrcibn thầyvhfn thôrcibng nàruzoy, đkfcfưogwfylrcc xưogwfng kháfcbom pháfcbo Tam Thậxcpup Tam Thiêszlin, bởhntoi vậxcpuy cócidp ba mưogwfơxcpui ba trọhkxfng cảuthpnh giớhkiji, hôrcibm nay ta khôrcibng quáfcbo đkfcfáfcbong làruzo vừrknta vặwjwrn câogwf́t bưogwfơxcpúc màruzo thôrcibi.

Giang Trầyvhfn cũqoceng biếkfcft, vừrknta mớhkiji bắegtpt đkfcfyvhfu tu luyệnyvcn coi nhưogwf dễlesqruzong, nhưogwfng càruzong đkfcfi vềdwig phídwiga sau, chỉpuli sợylrc sẽhkxfruzong khócidp.

rcibm nay phạgdkdm vi《 Thiêszlin Mụionbc Thầyvhfn Đruzoaxplng 》 cùauoeng 《 Thuậxcpun Phong Chi Nhĩhbis 》 cócidp thểnnhe bao trùauoem, cũqoceng khôrcibng quáfcbo đkfcfáfcbong làruzo phưogwfơxcpung viêszlin ngàruzon méxrktt.

Lạgdkdi xa, liềdwign khôrcibng thểnnhe thấszliy rõpuli.

ruzoogwfm lựrdasc củlepva《 Bàruzon Thạgdkdch Chi Tâogwfm 》, lạgdkdi khôrcibng cócidp đkfcfogwfnh lưogwfylrcng cụionb thểnnhe. Đruzoưogwfơxcpung nhiêszlin, Giang Trầyvhfn cũqoceng cócidp thểnnhepuliruzong cảuthpm ứrlwmng đkfcfưogwfylrcc, tâogwfm lựrdasc củlepva mìronfnh tăjevvng lêszlin khôrcibng ídwigt.

ogwfm lựrdasc cảuthpnh giớhkiji, chỉpulicidphnto chỗultj rấszlit nhỏyslq, mớhkiji có thêszlỉ cảuthpm nhậxcpun đkfcfưogwfylrcc. Đruzoâogwfy làruzo mộhbist loạgdkdi bảuthpn năjevvng, làruzo giáfcboc quan thứrlwmfcbou vưogwfylrct qua ngũqoce giáfcboc...

Vừrknta rạgdkdng sáfcbong ngàruzoy thứrlwm hai, Giang Trầyvhfn liềdwign dậxcpuy thậxcput sớhkijm. Bởhntoi vìronf, Tinh Loan Cung mưogwfuxozi năjevvm mộhbist lầyvhfn thi đkfcfszliu, sẽhkxfruzoo hôrcibm nay khai hỏyslqa.

ruzo Giang Trầyvhfn vớhkiji tưogwffcboch Linh Dưogwfylrcc giớhkiji "Trầyvhfn đkfcfgdkdi sưogwf", rõpuliruzong đkfcfưogwfylrcc an bàruzoi mộhbist ghếkfcf nhịogwf đkfcfgjmong. Vịogwf trídwig củlepva hắegtpn rấszlit tốkfcft, khôrcibng thua kéxrktm mấszliy "Đruzogdkdi nhâogwfn vậxcput" xếkfcfp hàruzong phídwiga trưogwfhkijc rôrcib̀i.

Giang Trầyvhfn thôrcibng qua 《 Thiêszlin Mụionbc Thầyvhfn Đruzoaxplng 》quan sáfcbot thoáfcbong mộhbist pháfcbot, pháfcbot hiệnyvcn nhữdwjnng ngưogwfuxozi hàruzong phídwiga trưogwfhkijc kia, đkfcfdwigu cócidp đkfcfưogwfylrcc thếkfcf lựrdasc khôrcibng thua Tinh Loan Cung nam bắegtpc hai tôrcibng.

Trêszlin cơxcpu bảuthpn đkfcfdwigu làruzo bảuthpy mạgdkdch châogwfn khídwig.

- Xem ra, vùauoeng Cựrdas Thạgdkdch châogwfu nàruzoy, võpuli phong cũqoceng rấszlit hưogwfng thịogwfnh. Võpuli Giảuthp bảuthpy mạgdkdch châogwfn khídwig, có thêszlỉ cócidp nhiềdwigu nhưogwf vậxcpuy, cũqoceng coi nhưogwf khócidp đkfcfưogwfylrcc rôrcib̀i.


Trong nộhbisi tâogwfm Giang Trầyvhfn âogwfm thầyvhfm đkfcfáfcbonh giáfcbo thoáfcbong mộhbist pháfcbot, lạgdkdi cócidp chúdwigt lo lắegtpng.

- Cócidp nhiềdwigu bảuthpy mạgdkdch châogwfn khídwigogwfuxozng giảuthp tọhkxfa trấszlin nhưogwf vậxcpuy, Thảuthpi Liêszlin Kháfcboch kia mặwjwrc dùauoeruzofcbom mạgdkdch châogwfn khídwig, chỉpuli sợylrcqoceng khôrcibng dáfcbom côrcibng nhiêszlin lỗultjszling a?

Giang Trầyvhfn tâogwfm lýrkdw rấszlit phứrlwmc tạgdkdp, hắegtpn đkfcfãszli hi vọhkxfng Thảuthpi Liêszlin Kháfcboch nàruzoy xuấszlit hiệnyvcn, lạgdkdi khôrcibng hy vọhkxfng cócidp nữdwjn tu sĩhbis bịogwf Thảuthpi Liêszlin Kháfcboch nhìronfn chằlralm chằlralm vàruzoo.

Đruzoang do dựrdasdwigc, hai bêszlin cửhkxfa hiêszlin, riêszling phâogwf̀n mình đkfcfi ra mộhbist nhócidpm ngưogwfuxozi.

Hai nhócidpm đkfcfhbisi ngũqoceruzoy, mộhbist bêszlin làruzo thuầyvhfn mộhbist sắegtpc huyềdwign y nam tửhkxf, làruzo ngưogwfuxozi Nam Tôrcibng.

ruzo đkfcfáfcbom nữdwjn tửhkxfszlin kia, phầyvhfn lớhkijn làruzo quầyvhfn áfcboo vàruzong nhạgdkdt, hiểnnhen nhiêszlin làruzo ngưogwfuxozi Bắegtpc Tôrcibng.

Nam Tôrcibng tôrcibng chủlepv, têszlin làruzo Thẩmundm Nhung, ưogwfhkijc chừrkntng bốkfcfn mưogwfơxcpui tuổwwdyi, dàruzoi râogwfu, phốkfcfi hợylrcp khuôrcibn mặwjwrt gầyvhfy gòxrkt, ngưogwfylrcc lạgdkdi lộhbis ra cócidp phầyvhfn khídwig đkfcfhbis.

ruzo Bắegtpc Tôrcibng tôrcibng chủlepv, mỗultji ngưogwfuxozi đkfcfdwigu gọhkxfi nàruzong làruzo "Ngọhkxfc phu nhâogwfn", làruzo mộhbist thiếkfcfu phụionb, nhìronfn vềdwig phídwiga trêszlin vâogwf̣y mà chỉpulicidp 27-28 tuổwwdyi, mộhbist đkfcfôrcibi mắegtpt xếkfcfch, thậxcpup phầyvhfn xinh đkfcfhntop, cũqoceng khôrcibng biếkfcft làruzo sốkfcf tuổwwdyi thậxcput sựrdas, hay làruzocidp thuậxcput trúdwig nhan.

Giang Trầyvhfn vớhkiji tưogwffcboch kháfcboch mờuxozi, cũqoceng khôrcibng thểnnhe khôrcibng kiêszling nểnnheronf cảuthp thôrcibng qua Thiêszlin Mụionbc Thầyvhfn Đruzoaxplng quan sáfcbot hai tôrcibng chủlepvruzoy, nhưogwfng từrknt trựrdasc quan đkfcfếkfcfn pháfcbon đkfcffcbon, hai ngưogwfuxozi nàruzoy tuyệnyvct đkfcfkfcfi đkfcfdwigu làruzo cao giai Châogwfn Khídwig cảuthpnh.

Rốkfcft cuộhbisc làruzo bảuthpy mạgdkdch châogwfn khídwig, hay làruzofcbom mạgdkdch châogwfn khídwig, Giang Trầyvhfn khôrcibng nhìronfn kỹxcpu, cũqoceng khôrcibng cho phéxrktp nhìronfn kỹxcpu.

- Ha ha, Ngọhkxfc sưogwf muộhbisi, từrknt biệnyvct mưogwfuxozi năjevvm, ngưogwfơxcpui phong tháfcboi nhưogwf trưogwfhkijc a.

Thẩmundm Nhung cưogwfuxozi ha ha, trưogwfhkijc tiêszlin mởhnto miệnyvcng.

- Thẩmundm Nhung, lơxcpùi ong tiêszlíng ve khôrcibng nócidpi nhiềdwigu. Lầyvhfn nàruzoy nam bắegtpc thi đkfcfszliu, Bắegtpc Tôrcibng ta nhấszlit đkfcfogwfnh phảuthpi đkfcfoạgdkdt lạgdkdi quyềdwign khốkfcfng chếkfcf Tinh Loan Cung.
Ngọhkxfc phu nhâogwfn nhídwigu màruzoy, thanh âogwfm nhưogwf ngọhkxfc vang lêszlin.

- Tốkfcft, cáfcboi kia liềdwign đkfcfnnhe cho đkfcfnyvc tửhkxf quyếkfcft sốkfcfng máfcboi a!

Thẩmundm Nhung tiêszliu sáfcboi cưogwfuxozi cưogwfuxozi.

Song phưogwfơxcpung ưogwfhkijc đkfcfogwfnh, riêszling phâogwf̀n mình pháfcboi ra năjevvm đkfcfnyvc tửhkxf xuấszlit chiếkfcfn. Mộhbist phưogwfơxcpung năjevvm chiếkfcfn ba thắegtpng, tídwignh toáfcbon làruzo ngưogwfuxozi thắegtpng, sẽhkxfogwfhkijp lấszliy quyềdwign khốkfcfng chếkfcf Tinh Loan Cung mưogwfuxozi năjevvm kếkfcf tiếkfcfp.

Giang Trầyvhfn đkfcfkfcfi vớhkiji cấszlip bậxcpuc tỷhbis thídwigjevvm mạgdkdch châogwfn khídwigruzoy, làruzo mộhbist chúdwigt hứrlwmng thúdwigqoceng khôrcibng cócidp.

Thờuxozi đkfcfiểnnhem áfcbonh mắegtpt mọhkxfi ngưogwfuxozi đkfcfdwigu ngừrkntng lạgdkdi ởhnto trêszlin ngưogwfuxozi đkfcfáfcbom thiếkfcfu nam thiếkfcfu nữdwjn, Giang Trầyvhfn lặwjwrng lẽhkxf vậxcpun Thiêszlin Mụionbc Thầyvhfn Đruzoaxplng, bắegtpt đkfcfyvhfu quan sáfcbot kháfcboch nhâogwfn đkfcfang ngồaxpli.

Nếkfcfu nhưogwf Thảuthpi Liêszlin Kháfcboch tớhkiji, tựrdas nhiêszlin sẽhkxf khôrcibng côrcibng nhiêszlin xuấszlit hiệnyvcn. Tấszlit sẽhkxf giảuthp trang thàruzonh kháfcboch mờuxozi, nhâogwfn lúdwigc cháfcboy nhàruzoruzo đkfcfi hôrcibi củlepva.

Khôrcibng thểnnhe khôrcibng nócidpi, nhữdwjnng kháfcboch nhâogwfn nàruzoy xem vôrcibauoeng nhậxcpup thầyvhfn, chỗultj Thiêszlin Mụionbc Thầyvhfn Đruzoaxplng củlepva Giang Trầyvhfn khuếkfcfch táfcbon, cơxcpu hồaxpl mỗultji ngưogwfuxozi đkfcfdwigu tậxcpup trung tinh thầyvhfn, nhìronfn xem tỷhbis thídwig trong tràruzong.

Đruzoâogwfy chídwignh làruzo mộhbist đkfcfuxozi đkfcfnyvc tửhkxf kiệnyvct xuấszlit nhấszlit củlepva Tinh Loan Cung tỷhbis thídwig, nhữdwjnng hàruzoo kiệnyvct nàruzoy phầyvhfn lớhkijn làruzohntoauoeng Cựrdas Thạgdkdch châogwfu kiếkfcfm ăjevvn, tựrdas nhiêszlin phảuthpi chúdwig ýrkdwronfnh huốkfcfng đkfcfuxozi sau củlepva Tinh Loan Cung.

Hai cuộhbisc chiếkfcfn trưogwfhkijc rấszlit nhanh liềdwign xong, Nam Tôrcibng cùauoeng Bắegtpc Tôrcibng mỗultji ngưogwfuxozi thắegtpng mộhbist váfcbon.

ruzo Giang Trầyvhfn, cũqoceng hoàruzon thàruzonh mộhbist vòxrktng quan sáfcbot. Kếkfcft quảuthpruzo khôrcibng thu hoạgdkdch đkfcfưogwfylrcc gìronf. Nhữdwjnng ngưogwfuxozi nàruzoy, nhìronfn vềdwig phídwiga trêszlin đkfcfdwigu khôrcibng giốkfcfng nhưogwfruzo Thảuthpi Liêszlin Kháfcboch ngụionby trang.

Giang Trầyvhfn lo lắegtpng, lạgdkdi quan sáfcbot mộhbist lầyvhfn, kếkfcft quảuthp vẫupfsn làruzo đkfcfaxplng dạgdkdng. Từrknt trêszlin thâogwfn nhữdwjnng ngưogwfuxozi nàruzoy, Giang Trầyvhfn nhìronfn khôrcibng ra nửhkxfa đkfcfiểnnhem sơxcpu hởhnto.

- Thảuthpi Liêszlin Kháfcboch kia, chẳgjmong lẽhkxf thậxcput sựrdas khôrcibng tớhkiji? Hoặwjwrc làruzocidpi, hắegtpn ngụionby trang quáfcbo tốkfcft, đkfcfếkfcfn nỗultji Thiêszlin Mụionbc Thầyvhfn Đruzoaxplng củlepva ta cũqoceng nhìronfn khôrcibng ra?

Giang Trầyvhfn cócidp chút hoàruzoi nghi pháfcbon đkfcffcbon củlepva mìronfnh, tu luyệnyvcn 《 Bàruzon Thạgdkdch Chi Tâogwfm 》, hắegtpn ẩmundn ẩmundn cócidp mộhbist loạgdkdi tâogwfm thầyvhfn trựrdasc giáfcboc, nócidpi cho hắegtpn biếkfcft hôrcibm nay Tinh Loan Cung sẽhkxf xảuthpy ra chúdwigt sựrdasronfnh, hơxcpun nữdwjna rấszlit cócidp thểnnheauoeng Thảuthpi Liêszlin Kháfcboch cócidp quan hệnyvc.

cidpi cáfcboch kháfcboc, Thảuthpi Liêszlin Kháfcboch nócidpi khôrcibng chừrkntng đkfcfãszlihnto đkfcfâogwfy rôrcib̀i.

Chỉpuliruzo, kháfcboch nhâogwfn đkfcfang xem cuộhbisc chiếkfcfn ởhnto đkfcfâogwfy, khoảuthpng chừrkntng 300, ai làruzo Thảuthpi Liêszlin Kháfcboch? Giang Trầyvhfn trưogwfhkijc thôrcibng qua Thiêszlin Mụionbc Thầyvhfn Đruzoaxplng quan sáfcbot, lạgdkdi thôrcibng qua Thuậxcpun Phong Chi Nhĩhbis lắegtpng nghe nhữdwjnng ngưogwfuxozi nàruzoy hôrcib hấszlip, nhịogwfp đkfcfxcpup.

Kếkfcft quảuthp, vẫupfsn khôrcibng thu hoạgdkdch đkfcfưogwfylrcc gìronf.

- Chẳgjmong lẽhkxf cảuthpm giáfcboc củlepva ta sai?

Giang Trầyvhfn suy nghĩhbis, chiếkfcfn đkfcfszliu kia đkfcfãszli hoàruzon thàruzonh bốkfcfn cụionbc, mỗultji bêszlin lạgdkdi thắegtpng hai trậxcpun.

dwigc nàruzoy, sau lưogwfng Bắegtpc Tôrcibng Ngọhkxfc phu nhâogwfn, mộhbist thiếkfcfu nữdwjnogwfuxozi lăjevvm mưogwfuxozi sáfcbou tuổwwdyi, khinh y màruzou vàruzong nhạgdkdt, thâogwfn thểnnhe linh lung, châogwfn thàruzonh đkfcfi lêszlin đkfcfàruzoi.

- Bắegtpc Tôrcibng đkfcfnyvc tửhkxf Ôealxn Tửhkxf Kỳngca, xin chỉpuli giáfcboo.

Thiếkfcfu nữdwjn gọhkxfi Ôealxn Tửhkxf Kỳngcaruzoy, tócidpc đkfcfen nhưogwf tháfcboc, con ngưogwfơxcpui nhưogwfogwfhkijc sơxcpun, lộhbis ra mộhbist loạgdkdi thanh thuầyvhfn nhưogwfruzoxcpun tuyềdwign.

Nhẹhnto giọhkxfng nócidpi mộhbist câogwfu, liềdwign khiếkfcfn ngưogwfuxozi trìronfu mếkfcfn.

- Nghe nócidpi Bắegtpc Tôrcibng Ngọhkxfc sưogwf thúdwigc thu mộhbist đkfcfnyvc tửhkxf giỏyslqi, chắegtpc hẳgjmon làruzoogwf muộhbisi ngưogwfơxcpui rồaxpli. Ngu huynh Lụionbc Báfcbo Ngọhkxfc, cùauoeng sưogwf muộhbisi ngưogwfơxcpui đkfcfi mấszliy chiêszliu a.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.