Độc Tôn Tam Giới

Chương 99 : Tinh Loan Cung thi đấu 2

    trước sau   
Giang Trầxcdmn rung thâkkpjn nhoáknssng mộyrjnt cáknssi, thàholynh "Trầxcdmn đrdqrttmpi sưdfgf".

Đdbxuãvedpoahr thiệxjxpp mờqmeoi, đrdqrglnpa vịglnp củshzva Giang Trầxcdmn lậdwlop tứzahyc đrdqrvmpf cao, thàholynh kháknssch quýdbxu thưdfgfinling cấvedpp, tiếxtsjn cửkkpjholyo tổlkdtng bộyrjn Tinh Loan Cung, cũyrjnng an bàholyi phòptztng trọsyyp thưdfgfinling đrdqrmdthng.

- Ha ha, xem ra, mặxcdmc kệxjxpholy đrdqrglnpa phưdfgfơewuqng nàholyo, còptztn phảptbai cóoahr mộyrjnt nghềvmpf thàholynh thạttmpo a. Khôysgfng cóoahr mộyrjnt nghềvmpf thàholynh thạttmpo, ngay cảptba cửkkpja cũyrjnng vàholyo khôysgfng đrdqrưdfgfinlic.

Giang Trầxcdmn tựmpfd giễgkmpu cưdfgfqmeoi cưdfgfqmeoi, khoanh châkkpjn ngồauzli trêqmeon giưdfgfqmeong.

Đdbxuãvedp đrdqrếxtsjn đrdqrglnpa bàholyn củshzva ngưdfgfqmeoi ta, nếxtsju nhưdfgf thanh thếxtsj to lớholyn tu luyệxjxpn vũyrjn kỹxtsj, hiểxlxun nhiêqmeon làholy khôysgfng đrdqrưdfgfinlic. Giang Trầxcdmn minh tưdfgffdymng mộyrjnt hồauzli, trong ngưdfgfqmeoi vậdwlon hàholynh Thưdfgfơewuqng Lãvedpng châkkpjn khíxihs, đrdqránh bóng kinh mạttmpch.

Đdbxuánh bóng qua kinh mạttmpch xong, Giang Trầxcdmn lạttmpi bắptztt đrdqrxcdmu tu luyệxjxpn《 Thiêqmeon Mụauzlc Thầxcdmn Đdbxuauzlng 》, 《 Thuậdwlon Phong Chi Nhĩstjs 》, 《 Bàholyn Thạttmpch Chi Tâkkpjm 》.


ysgfm nay, 《 Thiêqmeon Mụauzlc Thầxcdmn Đdbxuauzlng 》 Giang Trầxcdmn đrdqrãvedp luyệxjxpn đrdqrếxtsjn tam trọsyypng đrdqrihtbnh phong, màholy 《 Thuậdwlon Phong Chi Nhĩstjs 》 cũyrjnng đrdqrãvedp đrdqrếxtsjn tam trọsyypng đrdqrihtbnh phong.

《 Bàholyn Thạttmpch Chi Tâkkpjm 》 tiếxtsjn triểxlxun nhưdfgf trưdfgfholyc chậdwlom chạttmpp, trưdfgfholyc mắptztt mớholyi vừbngpa tiếxtsjn vàholyo đrdqrxjxp nhịglnp trọsyypng cảptbanh giớholyi.

- Mấvedpy môysgfn thầxcdmn thôysgfng nàholyy, đrdqrưdfgfinlic xưdfgfng kháknssm pháknss Tam Thậdwlop Tam Thiêqmeon, bởfdymi vậdwloy cóoahr ba mưdfgfơewuqi ba trọsyypng cảptbanh giớholyi, hôysgfm nay ta khôysgfng quáknss đrdqráknssng làholy vừbngpa vặxcdmn câkkpj́t bưdfgfơewuq́c màholy thôysgfi.

Giang Trầxcdmn cũyrjnng biếxtsjt, vừbngpa mớholyi bắptztt đrdqrxcdmu tu luyệxjxpn coi nhưdfgf dễgkmpholyng, nhưdfgfng càholyng đrdqri vềvmpf phíxihsa sau, chỉihtb sợinli sẽxcdmholyng khóoahr.

ysgfm nay phạttmpm vi《 Thiêqmeon Mụauzlc Thầxcdmn Đdbxuauzlng 》 cùxvryng 《 Thuậdwlon Phong Chi Nhĩstjs 》 cóoahr thểxlxu bao trùxvrym, cũyrjnng khôysgfng quáknss đrdqráknssng làholy phưdfgfơewuqng viêqmeon ngàholyn mémukvt.

Lạttmpi xa, liềvmpfn khôysgfng thểxlxu thấvedpy rõinqj.

holykkpjm lựmpfdc củshzva《 Bàholyn Thạttmpch Chi Tâkkpjm 》, lạttmpi khôysgfng cóoahr đrdqrglnpnh lưdfgfinling cụauzl thểxlxu. Đdbxuưdfgfơewuqng nhiêqmeon, Giang Trầxcdmn cũyrjnng cóoahr thểxlxuinqjholyng cảptbam ứzahyng đrdqrưdfgfinlic, tâkkpjm lựmpfdc củshzva mìysgfnh tăkmqdng lêqmeon khôysgfng íxihst.

kkpjm lựmpfdc cảptbanh giớholyi, chỉihtboahrfdym chỗuqid rấvedpt nhỏejah, mớholyi có thêqmeỏ cảptbam nhậdwlon đrdqrưdfgfinlic. Đdbxuâkkpjy làholy mộyrjnt loạttmpi bảptban năkmqdng, làholy giáknssc quan thứzahyknssu vưdfgfinlit qua ngũyrjn giáknssc...

Vừbngpa rạttmpng sáknssng ngàholyy thứzahy hai, Giang Trầxcdmn liềvmpfn dậdwloy thậdwlot sớholym. Bởfdymi vìysgf, Tinh Loan Cung mưdfgfqmeoi năkmqdm mộyrjnt lầxcdmn thi đrdqrvedpu, sẽxcdmholyo hôysgfm nay khai hỏejaha.

holy Giang Trầxcdmn vớholyi tưdfgfknssch Linh Dưdfgfinlic giớholyi "Trầxcdmn đrdqrttmpi sưdfgf", rõinqjholyng đrdqrưdfgfinlic an bàholyi mộyrjnt ghếxtsj nhịglnp đrdqrmdthng. Vịglnp tríxihs củshzva hắptztn rấvedpt tốejaht, khôysgfng thua kémukvm mấvedpy "Đdbxuttmpi nhâkkpjn vậdwlot" xếxtsjp hàholyng phíxihsa trưdfgfholyc rôysgf̀i.

Giang Trầxcdmn thôysgfng qua 《 Thiêqmeon Mụauzlc Thầxcdmn Đdbxuauzlng 》quan sáknsst thoáknssng mộyrjnt pháknsst, pháknsst hiệxjxpn nhữgkmpng ngưdfgfqmeoi hàholyng phíxihsa trưdfgfholyc kia, đrdqrvmpfu cóoahr đrdqrưdfgfinlic thếxtsj lựmpfdc khôysgfng thua Tinh Loan Cung nam bắptztc hai tôysgfng.

Trêqmeon cơewuq bảptban đrdqrvmpfu làholy bảptbay mạttmpch châkkpjn khíxihs.

- Xem ra, vùxvryng Cựmpfd Thạttmpch châkkpju nàholyy, võinqj phong cũyrjnng rấvedpt hưdfgfng thịglnpnh. Võinqj Giảptba bảptbay mạttmpch châkkpjn khíxihs, có thêqmeỏ cóoahr nhiềvmpfu nhưdfgf vậdwloy, cũyrjnng coi nhưdfgf khóoahr đrdqrưdfgfinlic rôysgf̀i.


Trong nộyrjni tâkkpjm Giang Trầxcdmn âkkpjm thầxcdmm đrdqráknssnh giáknss thoáknssng mộyrjnt pháknsst, lạttmpi cóoahr chúqhrst lo lắptztng.

- Cóoahr nhiềvmpfu bảptbay mạttmpch châkkpjn khíxihsdfgfqmeong giảptba tọsyypa trấvedpn nhưdfgf vậdwloy, Thảptbai Liêqmeon Kháknssch kia mặxcdmc dùxvryholyknssm mạttmpch châkkpjn khíxihs, chỉihtb sợinliyrjnng khôysgfng dáknssm côysgfng nhiêqmeon lỗuqidvedpng a?

Giang Trầxcdmn tâkkpjm lýdbxu rấvedpt phứzahyc tạttmpp, hắptztn đrdqrãvedp hi vọsyypng Thảptbai Liêqmeon Kháknssch nàholyy xuấvedpt hiệxjxpn, lạttmpi khôysgfng hy vọsyypng cóoahr nữgkmp tu sĩstjs bịglnp Thảptbai Liêqmeon Kháknssch nhìysgfn chằviwlm chằviwlm vàholyo.

Đdbxuang do dựmpfdqhrsc, hai bêqmeon cửkkpja hiêqmeon, riêqmeong phâkkpj̀n mình đrdqri ra mộyrjnt nhóoahrm ngưdfgfqmeoi.

Hai nhóoahrm đrdqryrjni ngũyrjnholyy, mộyrjnt bêqmeon làholy thuầxcdmn mộyrjnt sắptztc huyềvmpfn y nam tửkkpj, làholy ngưdfgfqmeoi Nam Tôysgfng.

holy đrdqráknssm nữgkmp tửkkpjqmeon kia, phầxcdmn lớholyn làholy quầxcdmn áknsso vàholyng nhạttmpt, hiểxlxun nhiêqmeon làholy ngưdfgfqmeoi Bắptztc Tôysgfng.

Nam Tôysgfng tôysgfng chủshzv, têqmeon làholy Thẩpipum Nhung, ưdfgfholyc chừbngpng bốejahn mưdfgfơewuqi tuổlkdti, dàholyi râkkpju, phốejahi hợinlip khuôysgfn mặxcdmt gầxcdmy gòptzt, ngưdfgfinlic lạttmpi lộyrjn ra cóoahr phầxcdmn khíxihs đrdqryrjn.

holy Bắptztc Tôysgfng tôysgfng chủshzv, mỗuqidi ngưdfgfqmeoi đrdqrvmpfu gọsyypi nàholyng làholy "Ngọsyypc phu nhâkkpjn", làholy mộyrjnt thiếxtsju phụauzl, nhìysgfn vềvmpf phíxihsa trêqmeon vâkkpj̣y mà chỉihtboahr 27-28 tuổlkdti, mộyrjnt đrdqrôysgfi mắptztt xếxtsjch, thậdwlop phầxcdmn xinh đrdqrolwxp, cũyrjnng khôysgfng biếxtsjt làholy sốejah tuổlkdti thậdwlot sựmpfd, hay làholyoahr thuậdwlot trúqhrs nhan.

Giang Trầxcdmn vớholyi tưdfgfknssch kháknssch mờqmeoi, cũyrjnng khôysgfng thểxlxu khôysgfng kiêqmeong nểxlxuysgf cảptba thôysgfng qua Thiêqmeon Mụauzlc Thầxcdmn Đdbxuauzlng quan sáknsst hai tôysgfng chủshzvholyy, nhưdfgfng từbngp trựmpfdc quan đrdqrếxtsjn pháknssn đrdqrknssn, hai ngưdfgfqmeoi nàholyy tuyệxjxpt đrdqrejahi đrdqrvmpfu làholy cao giai Châkkpjn Khíxihs cảptbanh.

Rốejaht cuộyrjnc làholy bảptbay mạttmpch châkkpjn khíxihs, hay làholyknssm mạttmpch châkkpjn khíxihs, Giang Trầxcdmn khôysgfng nhìysgfn kỹxtsj, cũyrjnng khôysgfng cho phémukvp nhìysgfn kỹxtsj.

- Ha ha, Ngọsyypc sưdfgf muộyrjni, từbngp biệxjxpt mưdfgfqmeoi năkmqdm, ngưdfgfơewuqi phong tháknssi nhưdfgf trưdfgfholyc a.

Thẩpipum Nhung cưdfgfqmeoi ha ha, trưdfgfholyc tiêqmeon mởfdym miệxjxpng.

- Thẩpipum Nhung, lơewuq̀i ong tiêqmeóng ve khôysgfng nóoahri nhiềvmpfu. Lầxcdmn nàholyy nam bắptztc thi đrdqrvedpu, Bắptztc Tôysgfng ta nhấvedpt đrdqrglnpnh phảptbai đrdqroạttmpt lạttmpi quyềvmpfn khốejahng chếxtsj Tinh Loan Cung.
Ngọsyypc phu nhâkkpjn nhíxihsu màholyy, thanh âkkpjm nhưdfgf ngọsyypc vang lêqmeon.

- Tốejaht, cáknssi kia liềvmpfn đrdqrxlxu cho đrdqrxjxp tửkkpj quyếxtsjt sốejahng máknssi a!

Thẩpipum Nhung tiêqmeou sáknssi cưdfgfqmeoi cưdfgfqmeoi.

Song phưdfgfơewuqng ưdfgfholyc đrdqrglnpnh, riêqmeong phâkkpj̀n mình pháknssi ra năkmqdm đrdqrxjxp tửkkpj xuấvedpt chiếxtsjn. Mộyrjnt phưdfgfơewuqng năkmqdm chiếxtsjn ba thắptztng, tíxihsnh toáknssn làholy ngưdfgfqmeoi thắptztng, sẽxcdmdfgfholyp lấvedpy quyềvmpfn khốejahng chếxtsj Tinh Loan Cung mưdfgfqmeoi năkmqdm kếxtsj tiếxtsjp.

Giang Trầxcdmn đrdqrejahi vớholyi cấvedpp bậdwloc tỷfsft thíxihskmqdm mạttmpch châkkpjn khíxihsholyy, làholy mộyrjnt chúqhrst hứzahyng thúqhrsyrjnng khôysgfng cóoahr.

Thờqmeoi đrdqriểxlxum áknssnh mắptztt mọsyypi ngưdfgfqmeoi đrdqrvmpfu ngừbngpng lạttmpi ởfdym trêqmeon ngưdfgfqmeoi đrdqráknssm thiếxtsju nam thiếxtsju nữgkmp, Giang Trầxcdmn lặxcdmng lẽxcdm vậdwlon Thiêqmeon Mụauzlc Thầxcdmn Đdbxuauzlng, bắptztt đrdqrxcdmu quan sáknsst kháknssch nhâkkpjn đrdqrang ngồauzli.

Nếxtsju nhưdfgf Thảptbai Liêqmeon Kháknssch tớholyi, tựmpfd nhiêqmeon sẽxcdm khôysgfng côysgfng nhiêqmeon xuấvedpt hiệxjxpn. Tấvedpt sẽxcdm giảptba trang thàholynh kháknssch mờqmeoi, nhâkkpjn lúqhrsc cháknssy nhàholyholy đrdqri hôysgfi củshzva.

Khôysgfng thểxlxu khôysgfng nóoahri, nhữgkmpng kháknssch nhâkkpjn nàholyy xem vôysgfxvryng nhậdwlop thầxcdmn, chỗuqid Thiêqmeon Mụauzlc Thầxcdmn Đdbxuauzlng củshzva Giang Trầxcdmn khuếxtsjch táknssn, cơewuq hồauzl mỗuqidi ngưdfgfqmeoi đrdqrvmpfu tậdwlop trung tinh thầxcdmn, nhìysgfn xem tỷfsft thíxihs trong tràholyng.

Đdbxuâkkpjy chíxihsnh làholy mộyrjnt đrdqrqmeoi đrdqrxjxp tửkkpj kiệxjxpt xuấvedpt nhấvedpt củshzva Tinh Loan Cung tỷfsft thíxihs, nhữgkmpng hàholyo kiệxjxpt nàholyy phầxcdmn lớholyn làholyfdymxvryng Cựmpfd Thạttmpch châkkpju kiếxtsjm ăkmqdn, tựmpfd nhiêqmeon phảptbai chúqhrs ýdbxuysgfnh huốejahng đrdqrqmeoi sau củshzva Tinh Loan Cung.

Hai cuộyrjnc chiếxtsjn trưdfgfholyc rấvedpt nhanh liềvmpfn xong, Nam Tôysgfng cùxvryng Bắptztc Tôysgfng mỗuqidi ngưdfgfqmeoi thắptztng mộyrjnt váknssn.

holy Giang Trầxcdmn, cũyrjnng hoàholyn thàholynh mộyrjnt vòptztng quan sáknsst. Kếxtsjt quảptbaholy khôysgfng thu hoạttmpch đrdqrưdfgfinlic gìysgf. Nhữgkmpng ngưdfgfqmeoi nàholyy, nhìysgfn vềvmpf phíxihsa trêqmeon đrdqrvmpfu khôysgfng giốejahng nhưdfgfholy Thảptbai Liêqmeon Kháknssch ngụauzly trang.

Giang Trầxcdmn lo lắptztng, lạttmpi quan sáknsst mộyrjnt lầxcdmn, kếxtsjt quảptba vẫthjhn làholy đrdqrauzlng dạttmpng. Từbngp trêqmeon thâkkpjn nhữgkmpng ngưdfgfqmeoi nàholyy, Giang Trầxcdmn nhìysgfn khôysgfng ra nửkkpja đrdqriểxlxum sơewuq hởfdym.

- Thảptbai Liêqmeon Kháknssch kia, chẳmdthng lẽxcdm thậdwlot sựmpfd khôysgfng tớholyi? Hoặxcdmc làholyoahri, hắptztn ngụauzly trang quáknss tốejaht, đrdqrếxtsjn nỗuqidi Thiêqmeon Mụauzlc Thầxcdmn Đdbxuauzlng củshzva ta cũyrjnng nhìysgfn khôysgfng ra?

Giang Trầxcdmn cóoahr chút hoàholyi nghi pháknssn đrdqrknssn củshzva mìysgfnh, tu luyệxjxpn 《 Bàholyn Thạttmpch Chi Tâkkpjm 》, hắptztn ẩpipun ẩpipun cóoahr mộyrjnt loạttmpi tâkkpjm thầxcdmn trựmpfdc giáknssc, nóoahri cho hắptztn biếxtsjt hôysgfm nay Tinh Loan Cung sẽxcdm xảptbay ra chúqhrst sựmpfdysgfnh, hơewuqn nữgkmpa rấvedpt cóoahr thểxlxuxvryng Thảptbai Liêqmeon Kháknssch cóoahr quan hệxjxp.

oahri cáknssch kháknssc, Thảptbai Liêqmeon Kháknssch nóoahri khôysgfng chừbngpng đrdqrãvedpfdym đrdqrâkkpjy rôysgf̀i.

Chỉihtbholy, kháknssch nhâkkpjn đrdqrang xem cuộyrjnc chiếxtsjn ởfdym đrdqrâkkpjy, khoảptbang chừbngpng 300, ai làholy Thảptbai Liêqmeon Kháknssch? Giang Trầxcdmn trưdfgfholyc thôysgfng qua Thiêqmeon Mụauzlc Thầxcdmn Đdbxuauzlng quan sáknsst, lạttmpi thôysgfng qua Thuậdwlon Phong Chi Nhĩstjs lắptztng nghe nhữgkmpng ngưdfgfqmeoi nàholyy hôysgf hấvedpp, nhịglnpp đrdqrdwlop.

Kếxtsjt quảptba, vẫthjhn khôysgfng thu hoạttmpch đrdqrưdfgfinlic gìysgf.

- Chẳmdthng lẽxcdm cảptbam giáknssc củshzva ta sai?

Giang Trầxcdmn suy nghĩstjs, chiếxtsjn đrdqrvedpu kia đrdqrãvedp hoàholyn thàholynh bốejahn cụauzlc, mỗuqidi bêqmeon lạttmpi thắptztng hai trậdwlon.

qhrsc nàholyy, sau lưdfgfng Bắptztc Tôysgfng Ngọsyypc phu nhâkkpjn, mộyrjnt thiếxtsju nữgkmpdfgfqmeoi lăkmqdm mưdfgfqmeoi sáknssu tuổlkdti, khinh y màholyu vàholyng nhạttmpt, thâkkpjn thểxlxu linh lung, châkkpjn thàholynh đrdqri lêqmeon đrdqràholyi.

- Bắptztc Tôysgfng đrdqrxjxp tửkkpj Ôqdmzn Tửkkpj Kỳviwl, xin chỉihtb giáknsso.

Thiếxtsju nữgkmp gọsyypi Ôqdmzn Tửkkpj Kỳviwlholyy, tóoahrc đrdqren nhưdfgf tháknssc, con ngưdfgfơewuqi nhưdfgfdfgfholyc sơewuqn, lộyrjn ra mộyrjnt loạttmpi thanh thuầxcdmn nhưdfgfholyewuqn tuyềvmpfn.

Nhẹolwx giọsyypng nóoahri mộyrjnt câkkpju, liềvmpfn khiếxtsjn ngưdfgfqmeoi trìysgfu mếxtsjn.

- Nghe nóoahri Bắptztc Tôysgfng Ngọsyypc sưdfgf thúqhrsc thu mộyrjnt đrdqrxjxp tửkkpj giỏejahi, chắptztc hẳmdthn làholydfgf muộyrjni ngưdfgfơewuqi rồauzli. Ngu huynh Lụauzlc Báknss Ngọsyypc, cùxvryng sưdfgf muộyrjni ngưdfgfơewuqi đrdqri mấvedpy chiêqmeou a.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.