Độc Tôn Tam Giới

Chương 98 : Tinh Loan Cung thi đấu 1

    trước sau   
- Thôuqcui đyinji... đyinjáxplrm đyinjàacbgn bàacbg Bắxnxyc Tôuqcung kia, ởrhtq đyinjâyinju đyinjghyku qua đyinjưkzgdhimcc đyinjáxplrm gia súbuiic Nam Tôuqcung. Liêjkrbn tụgyoec 60 năivbvm, còxplrn giốmtjjng nhưkzgd cho tớxplri bâyinjy giờuhwq khôuqcung cóimqe thắxnxyng qua Nam Tôuqcung a?

- Phong thủjaney luâyinjn chuyểgsatn, Bắxnxyc Tôuqcung tôuqcung chủjane Ngọtenzc phu nhâyinjn, nghe nóimqei đyinjưkzgdhimcc mấghyky truyềobctn nhâyinjn, thựacbgc lựacbgc rấghykt khôuqcung tệvvbl, hơauyyn nữkcnva mỗudosi cáxplri đyinjobctu làacbg thuầlplwn mộoknot sắxnxyc mỹnwop nữkcnv, lầlplwn nàacbgy rấghykt cóimqe hi vọtenzng khiêjkrbu chiếwoyan Nam Tôuqcung.

- Mặyveuc kệvvbl a! Dùcoey sao mặyveuc kệvvbl Nam Tôuqcung hay làacbg Bắxnxyc Tôuqcung thắxnxyng, Tinh Loan Cung kia cũlplwng sẽuetp khôuqcung cho ta ởrhtq. Đjkrbơauyyn giảjnsyn làacbg mộoknot đyinjáxplrm nam nhâyinjn đyinjcoeyi thàacbgnh mộoknot đyinjáxplrm nữkcnv nhâyinjn màacbg thôuqcui.

Trong tửauyyu đyinjiếwoyam nàacbgo đyinjóimqe, Giang Trầlplwn ngồbuiii cạgsatnh cửauyya sổcoey, nghe đyinjưkzgdhimcc mộoknot đyinjoạgsatn đyinjmtjji thoạgsati nhưkzgd vậhorty.

Mấghyky ngàacbgy nay, hắxnxyn tiếwoyan vàacbgo Cựacbg Thạgsatch châyinju, nghe đyinjưkzgdhimcc tốmtjji đyinja, làacbg vềobct sựacbgltnsnh Tinh Loan Cung Nam Tôuqcung Bắxnxyc Tôuqcung thi đyinjghyku.

Ngưkzgduhwqi thắxnxyng trong thi đyinjghyku nàacbgy, sẽuetpacbgo ởrhtq Tinh Loan Cung. Màacbg ngưkzgduhwqi thua, liềobctn phảjnsyi ly khai Tinh Loan Cung, tìltnsm nơauyyi an thâyinjn kháxplrc.


Đjkrbưkzgdơauyyng nhiêjkrbn, mưkzgduhwqi năivbvm mộoknot lầlplwn thi đyinjghyku, lầlplwn nàacbgy thua, lầlplwn sau ngóimqec đyinjlplwu trởrhtq lạgsati làacbg đyinjưkzgdhimcc.

Giang Trầlplwn mộoknot ngưkzgduhwqi đyinjoknoc ẩyyaom, nhưkzgdng lạgsati tai nghe báxplrt phưkzgdơauyyng. Hắxnxyn tu luyệvvbln 《 Thuậhortn Phong Chi Nhĩrrhf 》, hôuqcum nay đyinjãcoey tu luyệvvbln đyinjếwoyan tam trọtenzng cảjnsynh giớxplri, nhĩrrhf lựacbgc so vớxplri Võmytv Giảjnsyltnsnh thưkzgduhwqng, ígsatt nhấghykt phảjnsyi mạgsatnh gấghykp ba lầlplwn.

Trong lúbuiic nhấghykt thờuhwqi, cáxplrc loạgsati tin tứnrxfc ùcoeyn ùcoeyn kéawwlo đyinjếwoyan.

Tinh Loan Cung, Bắxnxyc Tôuqcung, đyinjàacbgn bàacbg, mỹnwop nữkcnv...

Nhữkcnvng tin tứnrxfc hữkcnvu dụgyoeng nàacbgy, liêjkrbn tụgyoec khôuqcung ngừzfrwng bịrhep Giang Trầlplwn liệvvblt kêjkrb ra.

Chéawwln rưkzgdhimcu vừzfrwa đyinjgsat xuốmtjjng, Giang Trầlplwn trảjnsy bạgsatc, phiêjkrbu nhiêjkrbn đyinji ra ngoàacbgi. Hắxnxyn quyếwoyat đyinjrhepnh, đyinji tớxplri Tinh Loan Cung nhìltnsn mộoknot chúbuiit.

Nếwoyau nhưkzgd Thảjnsyi Liêjkrbn Kháxplrch kia gầlplwn đyinjâyinjy muốmtjjn gâyinjy áxplrn, ởrhtq toàacbgn bộokno Thiêjkrbn Hồbuiicoeynh đyinjrhepa, khôuqcung cóimqeauyyi so vớxplri Tinh Loan Cung càacbgng thígsatch hợhimcp gâyinjy áxplrn rôuqcùi.

Mỹnwop nữkcnv đyinjvvbl tửauyy, lựacbgc hấghykp dẫpibcn nhưkzgd vậhorty làacbg đyinjjane rồbuiii.

Tháxplri bổcoey chi đyinjgsato, đyinjmtjji tưkzgdhimcng bịrhep tháxplri bổcoey tu vi càacbgng cao, sẽuetpacbgng tốmtjjt. Cho nêjkrbn, nữkcnv tửauyy tu luyệvvbln, càacbgng làacbgxplri hoa tặyveuc yêjkrbu nhấghykt.

acbg Cựacbg Thạgsatch châyinju bâyinjy giờuhwq, còxplrn cóimqe chỗudosacbgo, cóimqe thểgsat so sáxplrnh Tinh Loan Cung mỹnwop nữkcnvacbgng nhiềobctu? Huốmtjjng chi, nơauyyi đyinjóimqe mỗudosi mộoknot cái đyinjobctu làacbg Tu Luyệvvbln giảjnsy, tháxplri bổcoey, tấghykt nhiêjkrbn làacbg đyinjgsati bổcoey.

Giang Trầlplwn đyinjnrxfng ởrhtq trêjkrbn lậhortp trưkzgduhwqng củjanea Thảjnsyi Liêjkrbn Kháxplrch câyinjn nhăivbv́c, cảjnsym thấghyky mặyveuc dùcoey Thảjnsyi Liêjkrbn Kháxplrch khôuqcung gâyinjy áxplrn, cũlplwng nhấghykt đyinjrhepnh sẽuetp đyinji ra giẫpibcm vàacbgi cưkzgdxplrc.

Sau khi Giang Trầlplwn ly khai vưkzgdơauyyng đyinjôuqcu, hắxnxyn dùcoeyng mộoknot ígsatt tàacbgi liệvvblu, đyinjmtjji vớxplri mìltnsnh tiếwoyan hàacbgnh dịrhepch dung đyinjiềobctu chỉobctnh, bởrhtqi vậhorty diệvvbln mạgsato hiệvvbln tạgsati củjanea hắxnxyn, làacbg mộoknot giang hồbuiiacbgo kháxplrch hơauyyn ba mưkzgdơauyyi tuổcoeyi.

Nhưkzgd loạgsati giang hồbuiiacbgo kháxplrch nàacbgy, toàacbgn bộokno Đjkrbôuqcung Phưkzgdơauyyng quốmtjjc, khôuqcung cóimqe 1 tỷsrvt, cũlplwng cóimqexplrm trăivbvm triệvvblu. Màacbgxplrch ăivbvn mặyveuc củjanea Giang Trầlplwn, càacbgng làacbgltnsnh thưkzgduhwqng đyinjếwoyan khôuqcung thểgsat lạgsati bìltnsnh thưkzgduhwqng, làacbg chủng loại cho dùcoeyawwlm vàacbgo trong đyinjáxplrm ngưkzgduhwqi, cũlplwng tìltnsm khôuqcung thấghyky kia.


Tinh Loan Cung đyinjrhepa thếwoya thậhortt tốmtjjt, trăivbvm dặyveum chung quanh Tinh Loan Cung đyinjãcoey tạgsato thàacbgnh mộoknot thàacbgnh thịrhep, têjkrbn làacbg Tinh Thàacbgnh, làacbg dựacbga vàacbgo Tinh Loan Cung nàacbgy kiếwoyan tạgsato.

Mộoknot tôuqcung môuqcun, cho dùcoeyacbguqcung môuqcun bìltnsnh thưkzgduhwqng, mang đyinjếwoyan ảjnsynh hưkzgdrhtqng cho đyinjrhepa phưkzgdơauyyng, làacbg khôuqcung chỗudosacbgo khôuqcung cóimqe.

Hai ngàacbgy sau, Giang Trầlplwn đyinji vàacbgo Tinh Thàacbgnh, mớxplri pháxplrt hiệvvbln, Tinh Loan Cung nam bắxnxyc hai tôuqcung thi đyinjghyku nàacbgy, cũlplwng khôuqcung phảjnsyi ai muốmtjjn đyinji quan sáxplrt đyinjobctu đyinjưkzgdhimcc.

Tổcoeyng cộoknong chỉobctimqe 300 danh ngạgsatch, trừzfrw mộoknot ígsatt danh ngạgsatch dựacbg đyinjrhepnh, lưkzgdu cho ngoạgsati giớxplri, ưkzgdxplrc chừzfrwng chỉobctimqeauyyn 100 danh ngạgsatch.

Nhữkcnvng ngàacbgy nàacbgy, sốmtjjkzgdhimcng kháxplrch giang hồbuiilplwng mãcoeynh vàacbgo Tinh Thàacbgnh, ígsatt nhấghykt đyinjãcoeykzgdhimct qua mưkzgduhwqi vạgsatn.

kzgdhimct qua mưkzgduhwqi vạgsatn, phảjnsyi cạgsatnh tranh hơauyyn 100 danh ngạgsatch, chẳawwlng kháxplrc gìltnsacbg ngàacbgn dặyveum chọtenzn mộoknot, cáxplri đyinjokno khóimqeacbgy rấghykt lớxplrn a.

Bấghykt quáxplr, Giang Trầlplwn biếwoyat rõmytv, muốmtjjn đyinjiềobctu tra Thảjnsyi Liêjkrbn Kháxplrch kia, nhấghykt đyinjrhepnh phảjnsyi đyinjgsatt đyinjưkzgdhimcc mộoknot danh ngạgsatch xem cuộoknoc chiếwoyan.

Nếwoyau nhưkzgd Giang Trầlplwn lộokno ra thâyinjn phậhortn chưkzgd hầlplwu truyềobctn nhâyinjn, tấghykt sẽuetprhtq toàacbgn bộokno Tinh Thàacbgnh gâyinjy ra oanh đyinjoknong, đyinjgsatt đyinjưkzgdhimcc mộoknot danh ngạgsatch tuyệvvblt đyinjmtjji khôuqcung phảjnsyi việvvblc khóimqe.

Nhưkzgdng bởrhtqi nhưkzgd vậhorty, hắxnxyn chẳawwlng kháxplrc nàacbgo khôuqcung tuâyinjn theo quy đyinjrhepnh, sẽuetp trựacbgc tiếwoyap bịrhep nốmtjjc-ao.

Giang Trầlplwn đyinji vàacbgo tổcoeyng bộokno củjanea Tinh Loan Cung ởrhtq Tinh Thàacbgnh, chỗudos đyinjóimqe đyinjãcoey ngưkzgduhwqi ta tấghykp nậhortp.

- Lão tưkzgd̉ ra 3 vạgsatn lưkzgdhimcng, ai chịrhepu cho ta mộoknot danh ngạgsatch?

- Thôuqcui đyinji... Lãcoeyo huynh, ngưkzgdơauyyi vừzfrwa nằvvblm mơauyy chưkzgda tỉobctnh ngủjane sao? Hiệvvbln tạgsati mộoknot cáxplri danh ngạgsatch, mưkzgdơauyyi vạgsatn lưkzgdhimcng cũlplwng mua khôuqcung đyinjưkzgdhimcc rôuqcùi, ngưkzgdơauyyi rõmytvacbgng khôuqcung biếwoyat xấghyku hổcoey ra mộoknot vạgsatn lưkzgdhimcng?

- Ásisfch...


...

- Lão tưkzgd̉ làacbgivbvm mạgsatch châyinjn khígsat, chẳawwlng lẽuetp khôuqcung cóimqekzgdxplrch xem cuộoknoc chiếwoyan?

- Thậhortt cóimqe lỗudosi, trừzfrw khi ngưkzgdơauyyi đyinjgsatt tớxplri sáxplru mạgsatch châyinjn khígsat, mớxplri cóimqekzgdxplrch vàacbgo.

...

- Huynh đyinjvvbl, ta vàacbg Nam Tôuqcung Tạgsatkzgduhwqng củjanea cáxplrc ngưkzgdơauyyi cóimqe giao tìltnsnh, nếwoyau khôuqcung dàacbgn xếwoyap mộoknot chúbuiit a?

- Tạgsatkzgduhwqng làacbg ai? Chúbuiing ta chỉobct nhậhortn quan hệvvbl vớxplri tôuqcung chủjanecoeyng trưkzgdrhtqng lãcoeyo.

...

- Lãcoeyo huynh, ta làacbgcoeyo bảjnsyn củjanea Vạgsatn Mãcoey Đjkrbưkzgduhwqng, Tinh Loan tôuqcung cáxplrc ngưkzgdơauyyi, cùcoeyng ta đyinjãcoeyacbgm sinh ýbdct a. Danh ngạgsatch xem cuộoknoc chiếwoyan nàacbgy...

- Thựacbgc xin lỗudosi, sinh ýbdct quy sinh ýbdct, giao tìltnsnh quy giao tìltnsnh. Nếwoyau ngưkzgdơauyyi cóimqe tiềobctn, còxplrn cóimqe mấghyky danh ngạgsatch báxplrn ra, mưkzgdơauyyi vạgsatn lưkzgdhimcng bạgsatc mộoknot cáxplri.

- Thiêjkrbn, ta mua!

...

Giang Trầlplwn phóimqeng tai nghe ngóimqeng, lọtenzt vàacbgo tai đyinjobctu làacbg đyinjmtjji thoạgsati nhưkzgd thếwoya. Toàacbgn bộokno hiệvvbln trưkzgduhwqng, mộoknot mảjnsynh hỗudosn loạgsatn, tấghykt cảjnsy mọtenzi ngưkzgduhwqi vìltns mộoknot danh ngạgsatch xem cuộoknoc chiếwoyan màacbg chèn phá đyinjlplwu.

- Ai, ngưkzgduhwqi cùcoeyng chígsat đyinjoảjnsyn, xem ra nam bắxnxyc hai tôuqcung mưkzgduhwqi năivbvm mộoknot lầlplwn thi đyinjghyku nàacbgy, ta làacbguqcu duyêjkrbn nhìltnsn thấghyky, phiềobctn muộoknon a.


- Hếwoyat cáxplrch rồbuiii, Tinh Loan Cung kiêjkrbu ngạgsato nhưkzgd vậhorty a. Nghe nóimqei lầlplwn nàacbgy đyinjvvbl tửauyy củjanea bọtenzn hắxnxyn tham gia thi đyinjghyku, thuầlplwn mộoknot sắxnxyc đyinjobctu làacbgivbvm mạgsatch châyinjn khígsat.

- Chậhortc chậhortc, khôuqcung hổcoeyacbguqcung môuqcun thếwoya lựacbgc cóimqe thểgsat đyinjếwoyam đyinjưkzgdhimcc ởrhtq toàacbgn bộokno Thiêjkrbn Hồbuiirrhfnh a. Nhữkcnvng thiêjkrbn tàacbgi đyinjvvbl tửauyyacbgy, dùcoey phóimqeng tớxplri chỗudos đyinjvvbl tửauyy đyinjgsati chưkzgd hầlplwu, cũlplwng sẽuetp khôuqcung thua kéawwlm a?

- Cáxplri nàacbgy... Có lẽ cũlplwng khôuqcung kéawwlm bao nhiêjkrbu đyinjâyinju?

Giang Trầlplwn nghe đyinjmtjji thoạgsati nhưkzgd thếwoya, cũlplwng im lặyveung a. Năivbvm mạgsatch châyinjn khígsat, ởrhtq trong chưkzgd hầlplwu truyềobctn nhâyinjn, đyinjâyinjy tuyệvvblt đyinjmtjji làacbg tồbuiin tạgsati kếwoya cuốmtjji.

Bấghykt quáxplr, Tinh Loan Cung nàacbgy chẳawwlng qua làacbg mộoknot tôuqcung môuqcun ởrhtq Thiêjkrbn Hồbuiicoeynh đyinjrhepa, cóimqe thểgsatimqe nhiềobctu đyinjvvbl tửauyyivbvm mạgsatch châyinjn khígsat nhưkzgd vậhorty, cũlplwng đyinjáxplrng giáxplr tựacbgacbgo.

Giang Trầlplwn đyinjnrxfng ởrhtq trong góimqec nhỏimqe, tựacbg hỏimqei nhưkzgd thếwoyaacbgo mớxplri cóimqe thểgsat lấghyky tớxplri mộoknot danh ngạgsatch.

Hiệvvbln tạgsati hắxnxyn ngụgyoey trang thàacbgnh táxplrn tu ba mạgsatch châyinjn khígsat, thựacbgc lựacbgc thấghykp kéawwlm, làacbg khôuqcung muốmtjjn hiểgsatn sơauyyn lộokno thủjaney, khiếwoyan cho Thảjnsyi Liêjkrbn Kháxplrch chúbuii ýbdct.

Cho nêjkrbn, thựacbgc lựacbgc bảjnsyn thâyinjn, làacbg quảjnsy quyếwoyat khôuqcung thểgsat bạgsato lộokno.

Nghĩrrhf nghĩrrhf, Giang Trầlplwn đyinjãcoeyimqe chủjane ýbdct.

- Huynh đyinjvvbl, thựacbgc lựacbgc võmytv đyinjgsato củjanea ta bìltnsnh thưkzgduhwqng, bấghykt quáxplr thiêjkrbn phúbuii Linh Dưkzgdhimcc củjanea ta rấghykt cao. Hơauyyn nữkcnva cựacbgc kỳuqcu am hiểgsatu dùcoeyng dưkzgdhimcc chi đyinjgsato. Nếwoyau nhưkzgdrhtq trong thi đyinjghyku cóimqe chúbuiit đyinjao kiếwoyam tổcoeyn thưkzgdơauyyng, ta cóimqe thểgsat hỗudos trợhimc xửauyybdct a.

- Linh Dưkzgdhimcc thiêjkrbn phúbuii cao? Cáxplri kia phảjnsyi thôuqcung qua khảjnsyo thígsat mớxplri biếwoyat đyinjưkzgdhimcc. Nếwoyau nhưkzgd ngưkzgdơauyyi xáxplrc thựacbgc cóimqe sởrhtq trưkzgduhwqng ởrhtq phưkzgdơauyyng diệvvbln nàacbgy, đyinjgsatt đyinjưkzgdhimcc mộoknot tấghykm thiệvvblp mờuhwqi làacbg khôuqcung cóimqe vấghykn đyinjobct.

Giang Trầlplwn y theo đyinjmtjji phưkzgdơauyyng chỉobct thịrhep, đyinji làacbgm mộoknot trậhortn khảjnsyo thígsat Linh Dưkzgdhimcc. Cáxplri nàacbgy đyinjmtjji vớxplri Giang Trầlplwn màacbgimqei, quảjnsy thựacbgc làacbg dễbqfp nhưkzgd ăivbvn cơauyym.

Khôuqcung đyinjếwoyan mộoknot phúbuiit đyinjbuiing hồbuii, Giang Trầlplwn đyinjãcoey bịrhepuqcun sùcoeyng làacbg khách quý. Bởrhtqi vìltns, Linh Dưkzgdhimcc thiêjkrbn phúbuii củjanea hắxnxyn, làacbgm cho Linh Dưkzgdhimcc chấghykp sựacbg tọtenza trấghykn nơauyyi đyinjâyinjy củjanea Tinh Loan Cung, cũlplwng cóimqe chúbuiit cam báxplri hạgsat phong.

Bởrhtqi nhưkzgd vậhorty, mộoknot tấghykm thiệvvblp mờuhwqi đyinjếwoyan tay, trêjkrbn đyinjóimqe viếwoyat danh hàacbgo Linh Dưkzgdhimcc Trầlplwn đyinjgsati sưkzgd.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.