Độc Tôn Tam Giới

Chương 97 : Mục tiêu trực chỉ Nhất phẩm chư hầu 2

    trước sau   
Sau khi lấrqkwy quyểlzrjn trụnjdvc nhiệrqkwm vụnjdv, tấrqkwt cảbqux chưjvon hầncwiu truyềedron nhâupgnn liềedron cóhysu thểlzrj đsomdi ra. Ngàtvely sau chỉupgn cầncwin mỗxsani hoàtveln thàtvelnh mộkdhlt nhiệrqkwm vụnjdv, liềedron trởqtsc lạdmbui đsomdicqsi chiếedrou, sau đsomdóhysujsnat lấrqkwy nhiệrqkwm vụnjdv thứluas hai.

- Trầncwin Nhi, rújsnat thăgfiqm nhiệrqkwm vụnjdvnjuo?

Trởqtsc lạdmbui Hầncwiu phủduva, Giang Phong khôxsanng thểlzrj chờioym đsomdtavni đsomdưjvontavnc hỏdfhti.

Giang Trầncwin giao quyểlzrjn trụnjdvc nhiệrqkwm vụnjdv cho Giang Phong, Giang Phong nhìnjuon mộkdhlt chújsnat, cau màtvely nóhysui:

- Nhiệrqkwm vụnjdv thứluas nhấrqkwt nàtvely, so sánhvsnh phứluasc tạdmbup.

- Âfxzgn?


- Vùonacng Thiêkbjsn Hồisuaxsannh Xíreyoch Nguyệrqkwt phủduva, xuấrqkwt hiệrqkwn mộkdhlt gãreyonhvsi hoa đsomddmbuo tặylkic, khinh côxsanng rấrqkwt cao minh, tựnjdvjvonng Thảbquxi Liêkbjsn Khánhvsch, chuyêkbjsn môxsann cưjvonduvang hiếedrop mộkdhlt íreyot thiếedrou nữlzrj tuổggori trẻxsan. Tăgfiq̣c nàtvely hung hãreyon tàtveln nhẫicqsn, mỗxsani thánhvsi bổggor mộkdhlt thiếedrou nữlzrj, còfhbyn muốicqsn đsomdem ngưjvonioymi sánhvst hạdmbui, còfhbyn cắgytbt lấrqkwy nhũkppk phong, dùonacng lưjvonu làtvelm kỷsnkp niệrqkwm.

- Thếedro gian lạdmbui cóhysu ngưjvonioymi phánhvst rồisua nhưjvon vậyxmsy?

Giang Trầncwin cũkppkng hơjsnai cóhysu chújsnat kinh ngạdmbuc. Loạdmbui hung đsomdisua tộkdhli ánhvsc chồisuang chấrqkwt nàtvely, nêkbjsn sớftbjm bịislyupgny giếedrot mớftbji đsomdújsnang, sao lạdmbui đsomdlzrj cho hắgytbn tiêkbjsu sánhvsi đsomdếedron nay, hạdmbui nhiềedrou tánhvsnh mạdmbung nhưjvon vậyxmsy?

- Tu vi tặylkic nàtvely, nghe nóhysui ởqtsctvelo khoảbquxng tánhvsm mạdmbuch châupgnn khíreyo đsomdếedron chíreyon mạdmbuch châupgnn khíreyo. Bởqtsci vìnjuotvel đsomddmbuo tặylkic đsomdkdhlc hàtvelnh, thâupgnn kinh bánhvsch chiếedron, cho nêkbjsn sứluasc chiếedron đsomdrqkwu cựnjdvc kỳrbnu cao minh. Trầncwin Nhi, nhiệrqkwm vụnjdvtvely củduvaa ngưjvonơjsnai, khôxsanng đsomdơjsnan giảbquxn a.

Giang Trầncwin cũkppkng cóhysu chújsnat ngoàtveli ýupgn muốicqsn, Nhấrqkwt phẩunskm nhiệrqkwm vụnjdv, quảbqux nhiêkbjsn khôxsanng cóhysu mộkdhlt cánhvsi nàtvelo đsomdơjsnan giảbquxn. Nhiệrqkwm vụnjdv thứluas nhấrqkwt, chíreyonh làtvel phảbquxi chéhoelm giếedrot mộkdhlt cao giai Châupgnn Khíreyo cảbquxnh cưjvonioymng giảbquxhysu đsomdưjvontavnc tánhvsm mạdmbuch đsomdếedron chíreyon mạdmbuch châupgnn khíreyo.

jsnan nữlzrja, nhiệrqkwm vụnjdvtvely phảbquxi trong vòfhbyng mộkdhlt thánhvsng hoàtveln thàtvelnh.

gfiqn cứluas quy tắgytbc khảbquxo hạdmbuch, chưjvon hầncwiu truyềedron nhâupgnn tham dựnjdv khảbquxo hạdmbuch, tuyệrqkwt đsomdicqsi phảbquxi giữlzrjreyo mậyxmst thâupgnn phậyxmsn, khôxsanng thểlzrjonacng mạdmbung lưjvonftbji quan hệrqkw.

Nếedrou nhưjvon tựnjdv tiệrqkwn vậyxmsn dụnjdvng mạdmbung lưjvonftbji quan hệrqkw, mộkdhlt khi bịisly phánhvst giánhvsc, sẽmhpl trựnjdvc tiếedrop phánhvsn làtvel nhiệrqkwm vụnjdv thấrqkwt bạdmbui, dùonacng ăgfiqn gian luậyxmsn xửzpoo, thu hồisuai Chưjvon Hầncwiu Lệrqkwnh.

Nhữlzrjng năgfiqm qua, cũkppkng cóhysu mộkdhlt íreyot chưjvon hầncwiu truyềedron nhâupgnn mang theo tâupgnm lýupgn may mắgytbn, kếedrot quảbqux thưjvonioymng thưjvonioymng sẽmhpl bịislygfiqng lựnjdvc tìnjuonh bánhvso cưjvonioymng đsomddmbui củduvaa Đhnumôxsanng Phưjvonơjsnang nhấrqkwt tộkdhlc hiểlzrju rõduva, bịisly nắgytbm ra, thu hồisuai Chưjvon Hầncwiu Lệrqkwnh.

Cho nêkbjsn hiệrqkwn nay, chưjvon hầncwiu truyềedron nhâupgnn ôxsanm lấrqkwy tâupgnm lýupgn may mắgytbn, làtveltvelng ngàtvely càtvelng íreyot rôxsaǹi.

Việrqkwc nàtvely khôxsanng nêkbjsn chậyxmsm trễluas, Giang Trầncwin làtvelm sơjsna nghỉupgn ngơjsnai vàtvel hồisuai phụnjdvc, liềedron đsomdi ra ngoàtveli.

Thắgytbng Tựnjdv Doanh Tứluas huynh đsomdrqkw tiễluasn Giang Trầncwin ta vưjvonơjsnang đsomdôxsan, liềedron dừfcytng bưjvonftbjc. Căgfiqn cứluas quy tắgytbc, nếedrou nhưjvon bọggorn hắgytbn tiễluasn đsomdưjvona nhiềedrou hơjsnan mộkdhlt bưjvonftbjc, rấrqkwt cóhysu thểlzrj sẽmhpl đsomdlzrj cho Giang Trầncwin bịisly phánhvsn đsomdislynh thàtvelnh ăgfiqn gian.

Ly khai vưjvonơjsnang đsomdôxsan, Giang Trầncwin thújsnac ngựnjdva đsomdi vộkdhli. Ưrpboftbjc chừfcytng chạdmbuy hơjsnan mộkdhlt trăgfiqm hai mưjvonơjsnai dặylkim lộkdhl trìnjuonh, nhìnjuon thấrqkwy mộkdhlt tòfhbya hạdmbup cốicqsc lớftbjn, Giang Trầncwin phóhysung ngựnjdva nhảbquxy lêkbjsn, thâupgnn thểlzrj đsomdkdhlt nhiêkbjsn lăgfiqng khôxsanng, đsomdlzrj cho tuấrqkwn mãreyo nhảbquxy xuốicqsng thâupgnm cốicqsc vạdmbun trưjvontavnng.


tvel Giang Trầncwin, lạdmbui ởqtsc trêkbjsn khôxsanng xoay ngưjvonioymi, rơjsnai xuốicqsng đsomdrqkwt, hưjvonftbjng mộkdhlt con đsomdưjvonioymng quanh co khánhvsc chạdmbuy đsomdi. Mấrqkwy cánhvsi lêkbjsn xuốicqsng, thâupgnn ảbquxnh liềedron biếedron mấrqkwt ởqtsc trong vùonacng quêkbjskbjsnh môxsanng.

Ưrpboftbjc chừfcytng sau thờioymi gian uốicqsng cạdmbun tuầncwin tràtvel, chỗxsan Giang Trầncwin thújsnac ngựnjdva, vụnjdvt vụnjdvt vụnjdvt rơjsnai xuốicqsng hơjsnan mưjvonioymi đsomddmbuo thâupgnn ảbquxnh, trong đsomdóhysu ngưjvonioymi cầncwim đsomdncwiu, đsomdújsnang làtvel mộkdhlt gãreyo tửzpooxsan củduvaa Long Đhnumcegfng Hầncwiu phủduva, Long Tam.

Giờioym phújsnat nàtvely Long Tam che mặylkit, đsomdôxsani mắgytbt hung ánhvsc nham hiểlzrjm tuầncwin tra bốicqsn phíreyoa mộkdhlt vòfhbyng, oánhvsn hậyxmsn mắgytbng:

- Tiểlzrju tửzpoo Giang Trầncwin nàtvely, thậyxmst làtvel gian xảbquxo. Khíreyo tứluasc đsomdếedron nơjsnai nàtvely, lạdmbui tảbquxn ra rôxsaǹi. Tạdmbui đsomdâupgny vùonacng quêkbjskbjsnh môxsanng, khôxsanng biếedrot hắgytbn đsomdi vềedrojsnai đsomdâupgnu a.

- Tam gia, chújsnang ta làtvelm sao bâupgny giờioym?

Long Tam lạdmbui nhìnjuon đsomdislya hìnjuonh mộkdhlt chújsnat, nóhysui:

- Tạdmbui đsomdâupgny chỉupgnhysu mấrqkwy lốicqsi đsomdi, chújsnang ta chia ra ba đsomdưjvonioymng, chia nhau truy tung. Nhớftbj kỹunsk, ai chéhoelm giếedrot Giang Trầncwin, Hầncwiu gia thưjvonqtscng mưjvonioymi vạdmbun lưjvontavnng, phong phủduva chủ, thựnjdvc ấrqkwp tánhvsm ngàtveln hộkdhl.

Đhnumrqkwt phong tiềedron thưjvonqtscng, loạdmbui hấrqkwp dẫicqsn nàtvely làtvelm cho khôxsanng ngưjvonioymi nàtvelo cóhysu thểlzrj cựnjdv tuyệrqkwt. Huốicqsng chi, nhiệrqkwm vụnjdvtvely cũkppkng khôxsanng quánhvs đsomdánhvsng làtvel chéhoelm giếedrot mộkdhlt chưjvon hầncwiu truyềedron nhâupgnn, cũkppkng khôxsanng tíreyonh khóhysu!

Rấrqkwt nhanh, ba đsomddmbuo nhâupgnn mãreyo liềedron phâupgnn phốicqsi tốicqst, án lâupgńy ba tuyếedron đsomdưjvonioymng, bắgytbt đsomdncwiu tìnjuom tòfhbyi.

Giang Trầncwin đsomdi vàtvelo thếedro giớftbji nàtvely, tuy làtvel lầncwin đsomdncwiu tiêkbjsn ra vưjvonơjsnang đsomdôxsan, nhưjvonng tríreyo nhớftbj củduvaa kiếedrop trưjvonftbjc, lạdmbui đsomdduva đsomdlzrj cho hắgytbn ứluasng đsomdicqsi cụnjdvc diệrqkwn nàtvely.

Từfcytjvonơjsnang đsomdôxsan đsomdi Thiêkbjsn Hồisuareyonh đsomdislya, ưjvonftbjc chừfcytng năgfiqm nghìnjuon dặylkim đsomdưjvonioymng, lưjvonơjsnang câupgnu củduvaa thếedro giớftbji nàtvely, bìnjuonh thưjvonioymng cóhysu thểlzrj ngàtvely đsomdi ba nghìnjuon dặylkim. Màtvel mộkdhlt Võduva Giảbqux cao giai Châupgnn Khíreyo cảbquxnh, nếedrou toàtveln lựnjdvc chạdmbuy đsomdi, cũkppkng cóhysu thểlzrj ngàtvely đsomdi ba nghìnjuon dặylkim.

Đhnumưjvonơjsnang nhiêkbjsn, khôxsanng cóhysuduva Giảbqux cao cấrqkwp nàtvelo sẽmhpl đsomdem châupgnn khíreyoreyong phíreyoqtsc trêkbjsn lộkdhl trìnjuonh. Giang Trầncwin cũkppkng khôxsanng ngoạdmbui lệrqkw, xem bảbquxn đsomdisua, từfcytjsnai nàtvely đsomdi xuyêkbjsn qua, lưjvonftbjt qua vàtveli triềedron nújsnai, liềedron cóhysu thểlzrj đsomdếedron mộkdhlt thôxsann xóhysum cỡduva lớftbjn. Màtvel thôxsann làtvelng nàtvely, lạdmbui làtvel mộkdhlt nôxsanng trưjvonioymng thừfcyta thảbquxi lưjvonơjsnang câupgnu.

Ưrpboftbjc chừfcytng mộkdhlt lújsnac lâupgnu sau, Giang Trầncwin đsomdi tớftbji cửzpooa thôxsann. Hắgytbn cũkppkng khôxsanng cóhysutvelo thôxsann, màtveltvel tiêkbjsu sốicqs tiềedron lớftbjn mua mộkdhlt thớftbjt lưjvonơjsnang câupgnu cóhysu thểlzrj ngàtvely đsomdi năgfiqm nghìnjuon dặylkim.


Thay đsomdggori tọggora kỵvfff, Giang Trầncwin khôxsanng cóhysu dừfcytng lạdmbui mộkdhlt lánhvst, hưjvonftbjng Thiêkbjsn Hồisuaxsannh chạdmbuy nhưjvon bay.

njuo tranh tai mắgytbt ngưjvonioymi khánhvsc, Giang Trầncwin ngẫicqsu nhiêkbjsn chọggorn mộkdhlt íreyot con đsomdưjvonioymng vắgytbng vẻxsan, thàtvel rằcegfng quấrqkwn xa, cũkppkng khôxsanng muốicqsn phứluasc tạdmbup.

Bởqtsci vậyxmsy, năgfiqm nghìnjuon dặylkim đsomdưjvonioymng, Giang Trầncwin trọggorn vẹyxmsn đsomdi đsomdếedron bốicqsn ngàtvely, mớftbji tiếedron vàtvelo cảbquxnh giớftbji Thiêkbjsn Hồisuareyonh đsomdislya.

Mấrqkwy ngàtvely nay, Giang Trầncwin ngoạdmbui trừfcyt chạdmbuy đsomdi ra, cũkppkng khôxsanng phảbquxi cánhvsi gìnjuo đsomdóhysukppkng khôxsanng cóhysutvelm. Mỗxsani đsomdêkbjsm đsomdếedron, Giang Trầncwin sẽmhpl đsomdem lịislych sửzpooupgny ánhvsn củduvaa Thảbquxi Liêkbjsn Khánhvsch, lấrqkwy ra nghiêkbjsn cứluasu.

Mấrqkwy ngàtvely nay, Giang Trầncwin cũkppkng hơjsnai cóhysu chújsnat thu hoạdmbuch.

Đhnumiểlzrjm đsomdncwiu tiêkbjsn, Giang Trầncwin có thêkbjs̉ xánhvsc đsomdislynh làtvel, đsomdislya vựnjdvc gâupgny ánhvsn củduvaa Thảbquxi Liêkbjsn Khánhvsch nàtvely, chưjvona bao giờioymjvontavnt qua Thiêkbjsn Hồisuareyonh đsomdislya. Mưjvonioymi châupgnu phủduva trong Thiêkbjsn Hồisuareyonh đsomdislya, Thảbquxi Liêkbjsn Khánhvsch từfcytng cóhysu ghi chéhoelp gâupgny ánhvsn, thìnjuoreyoch Nguyệrqkwt, Hắgytbc Sâupgnm, Cựnjdv Thạdmbuch làtveljvonơjsnang đsomdicqsi nhiềedrou, mấrqkwy châupgnu phủduvafhbyn lạdmbui, ngẫicqsu nhiêkbjsn sẽmhplhysu mộkdhlt hai lầncwin, nhưjvonng màtvel tầncwin suấrqkwt lạdmbui khôxsanng cao.

Giang Trầncwin mởqtsc đsomdislya đsomdisua Thiêkbjsn Hồisuareyonh đsomdislya ra, ởqtsc trêkbjsn bảbquxn đsomdisua suy tưjvon mộkdhlt hồisuai, từfcyt đsomdislya hìnjuonh củduvaa ba châupgnu phủduvareyoch Nguyệrqkwt, Hắgytbc Sâupgnm, Cựnjdv Thạdmbuch đsomdếedron xem, hiệrqkwn ra phâupgnn bốicqsnjuonh tam giánhvsc.

jvonơjsnang đsomdicqsi màtvelhysui, đsomdislya thếedro củduvaa ba châupgnu phủduvatvely, so sánhvsnh phứluasc tạdmbup, cóhysu lợtavni cho Thảbquxi Liêkbjsn Khánhvsch hàtvelnh đsomdkdhlng.

- Hánhvsi hoa tặylkic nàtvely khinh côxsanng rấrqkwt cao, nhưjvonng màtvel thựnjdvc lựnjdvc chắgytbc hẳgfiqn bìnjuonh thưjvonioymng, cho nêkbjsn mớftbji lặylkin lộkdhli đsomdưjvonioymng xa gâupgny ánhvsn. Nhưjvon thếedrohysui đsomdếedron, tăgfiq̣c nàtvely ởqtsc trong ba châupgnu phủduva kia, chắgytbc chắgytbn cóhysutvelo huyệrqkwt. Bởqtsci vìnjuonhvsi gọggori làtvel thỏdfht khôxsann cóhysu ba hang, nếedrou cóhysu thểlzrjnjuom đsomdưjvontavnc mộkdhlt tăgfiq̣c sàtvelo, muốicqsn bắgytbt giếedrot tăgfiq̣c nàtvely, sẽmhpl dễluastvelng hơjsnan nhiềedrou.

Giang Trầncwin hoặylkic nhiềedrou hoặylkic íreyot tìnjuom ra chújsnat manh mốicqsi.

Ngàtvely thứluasgfiqm, Giang Trầncwin tiếedron nhậyxmsp Cựnjdv Thạdmbuch châupgnu. Sởqtscxsan hắgytbn lựnjdva chọggorn Cựnjdv Thạdmbuch châupgnu trưjvonftbjc, màtvel khôxsanng phảbquxi Xíreyoch Nguyệrqkwt châupgnu, nơjsnai vụ án phát sinh tốicqsi đsomda, cũkppkng làtvelhysu đsomddmbuo lýupgn củduvaa hắgytbn.

gfiqn cứluas quy luậyxmst mấrqkwy lầncwin gâupgny ánhvsn trưjvonftbjc, Thảbquxi Liêkbjsn Khánhvsch nàtvely đsomdãreyo liêkbjsn tụnjdvc ởqtscreyoch Nguyệrqkwt châupgnu đsomdgytbc thủduva hai lầncwin. Màtvel Hắgytbc Sâupgnm châupgnu, lạdmbui làtvel tiếedrop giánhvsp chi đsomdislya củduvaa Xíreyoch Nguyệrqkwt châupgnu, đsomdedro phòfhbyng có lẽ sẽmhpltvelng chặylkit mộkdhlt íreyot.

tvel Cựnjdv Thạdmbuch châupgnu, cùonacng Xíreyoch Nguyệrqkwt châupgnu tầncwim đsomdóhysunhvsch mộkdhlt tòfhbya nújsnai lớftbjn, Sơjsnan Nam làtvelreyoch Nguyệrqkwt, Bắgytbc Sơjsnan làtvel Cựnjdv Thạdmbuch châupgnu. Cánhvsch mộkdhlt tòfhbya nújsnai lớftbjn, tin tứluasc truyềedron qua lạdmbui sẽmhpljvonơjsnang đsomdicqsi bếedro tắgytbc.

Giang Trầncwin phỏdfhtng đsomdnhvsn, Thảbquxi Liêkbjsn Khánhvsch nàtvely, sẽmhpl chọggorn ởqtsc Cựnjdv Thạdmbuch châupgnu ra tay!

- Hắgytbc hắgytbc, nghe nóhysui qua chưjvona, Tinh Loan Cung mưjvonioymi năgfiqm mộkdhlt lầncwin nam bắgytbc thi đsomdrqkwu, ba ngàtvely sau sẽmhpl đsomdrqkwu võduvaxsaǹi. Lújsnac nàtvely đsomdâupgny, nghe nóhysui hai phánhvsi Nam Tôxsanng Bắgytbc Tôxsanng, đsomdedrou làtvel nguyêkbjṣn nhâupgńt đsomdịnh phải có.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.