Độc Tôn Tam Giới

Chương 97 : Mục tiêu trực chỉ Nhất phẩm chư hầu 2

    trước sau   
Sau khi lấyszly quyểghghn trụubhyc nhiệfuxgm vụubhy, tấyszlt cảkavq chưkcff hầbxoou truyềdafan nhâubiwn liềdafan cóptex thểghgh đdcrbi ra. Ngàhedpy sau chỉbrja cầbxoon mỗhedpi hoàhedpn thàhedpnh mộhpvet nhiệfuxgm vụubhy, liềdafan trởnrvy lạmpqgi đdcrbfrxpi chiếxqqvu, sau đdcrbóptexgudrt lấyszly nhiệfuxgm vụubhy thứenml hai.

- Trầbxoon Nhi, rúgudrt thăkavqm nhiệfuxgm vụubhylcqp?

Trởnrvy lạmpqgi Hầbxoou phủenml, Giang Phong khôfrxpng thểghgh chờatwc đdcrbsucai đdcrbưkcffsucac hỏlaimi.

Giang Trầbxoon giao quyểghghn trụubhyc nhiệfuxgm vụubhy cho Giang Phong, Giang Phong nhìlcqpn mộhpvet chúgudrt, cau màhedpy nóptexi:

- Nhiệfuxgm vụubhy thứenml nhấyszlt nàhedpy, so sáfjcfnh phứenmlc tạmpqgp.

- Âhpndn?


- Vùrqlong Thiêptean Hồjjnawvxcnh Xítzzgch Nguyệfuxgt phủenml, xuấyszlt hiệfuxgn mộhpvet gãqjomfjcfi hoa đdcrbmpqgo tặstedc, khinh côfrxpng rấyszlt cao minh, tựstedkcffng Thảkavqi Liêptean Kháfjcfch, chuyêptean môfrxpn cưkcffrxvcng hiếxqqvp mộhpvet ítzzgt thiếxqqvu nữtolb tuổuvhai trẻbxoo. Tăkavq̣c nàhedpy hung hãqjomn tàhedpn nhẫsjkun, mỗhedpi tháfjcfi bổuvha mộhpvet thiếxqqvu nữtolb, cògudrn muốfrxpn đdcrbem ngưkcffatwci sáfjcft hạmpqgi, cògudrn cắvqtit lấyszly nhũixbg phong, dùrqlong lưkcffu làhedpm kỷqrzm niệfuxgm.

- Thếxqqv gian lạmpqgi cóptex ngưkcffatwci pháfjcft rồjjna nhưkcff vậlaimy?

Giang Trầbxoon cũixbgng hơjsjbi cóptex chúgudrt kinh ngạmpqgc. Loạmpqgi hung đdcrbjjna tộhpvei áfjcfc chồjjnang chấyszlt nàhedpy, nêptean sớfuxgm bịuvhaubiwy giếxqqvt mớfuxgi đdcrbúgudrng, sao lạmpqgi đdcrbghgh cho hắvqtin tiêpteau sáfjcfi đdcrbếxqqvn nay, hạmpqgi nhiềdafau táfjcfnh mạmpqgng nhưkcff vậlaimy?

- Tu vi tặstedc nàhedpy, nghe nóptexi ởnrvyhedpo khoảkavqng táfjcfm mạmpqgch châubiwn khítzzg đdcrbếxqqvn chítzzgn mạmpqgch châubiwn khítzzg. Bởnrvyi vìlcqphedp đdcrbmpqgo tặstedc đdcrbhpvec hàhedpnh, thâubiwn kinh báfjcfch chiếxqqvn, cho nêptean sứenmlc chiếxqqvn đdcrbyszlu cựstedc kỳhgbz cao minh. Trầbxoon Nhi, nhiệfuxgm vụubhyhedpy củenmla ngưkcffơjsjbi, khôfrxpng đdcrbơjsjbn giảkavqn a.

Giang Trầbxoon cũixbgng cóptex chúgudrt ngoàhedpi ýtolb muốfrxpn, Nhấyszlt phẩdafam nhiệfuxgm vụubhy, quảkavq nhiêptean khôfrxpng cóptex mộhpvet cáfjcfi nàhedpo đdcrbơjsjbn giảkavqn. Nhiệfuxgm vụubhy thứenml nhấyszlt, chítzzgnh làhedp phảkavqi chéskghm giếxqqvt mộhpvet cao giai Châubiwn Khítzzg cảkavqnh cưkcffatwcng giảkavqptex đdcrbưkcffsucac táfjcfm mạmpqgch đdcrbếxqqvn chítzzgn mạmpqgch châubiwn khítzzg.

jsjbn nữtolba, nhiệfuxgm vụubhyhedpy phảkavqi trong vògudrng mộhpvet tháfjcfng hoàhedpn thàhedpnh.

kavqn cứenml quy tắvqtic khảkavqo hạmpqgch, chưkcff hầbxoou truyềdafan nhâubiwn tham dựsted khảkavqo hạmpqgch, tuyệfuxgt đdcrbfrxpi phảkavqi giữtolbtzzg mậlaimt thâubiwn phậlaimn, khôfrxpng thểghghrqlong mạmpqgng lưkcfffuxgi quan hệfuxg.

Nếxqqvu nhưkcff tựsted tiệfuxgn vậlaimn dụubhyng mạmpqgng lưkcfffuxgi quan hệfuxg, mộhpvet khi bịuvha pháfjcft giáfjcfc, sẽmtof trựstedc tiếxqqvp pháfjcfn làhedp nhiệfuxgm vụubhy thấyszlt bạmpqgi, dùrqlong ăkavqn gian luậlaimn xửdcia, thu hồjjnai Chưkcff Hầbxoou Lệfuxgnh.

Nhữtolbng năkavqm qua, cũixbgng cóptex mộhpvet ítzzgt chưkcff hầbxoou truyềdafan nhâubiwn mang theo tâubiwm lýtolb may mắvqtin, kếxqqvt quảkavq thưkcffatwcng thưkcffatwcng sẽmtof bịuvhakavqng lựstedc tìlcqpnh báfjcfo cưkcffatwcng đdcrbmpqgi củenmla Đbrjaôfrxpng Phưkcffơjsjbng nhấyszlt tộhpvec hiểghghu rõuvha, bịuvha nắvqtim ra, thu hồjjnai Chưkcff Hầbxoou Lệfuxgnh.

Cho nêptean hiệfuxgn nay, chưkcff hầbxoou truyềdafan nhâubiwn ôfrxpm lấyszly tâubiwm lýtolb may mắvqtin, làhedphedpng ngàhedpy càhedpng ítzzgt rôfrxp̀i.

Việfuxgc nàhedpy khôfrxpng nêptean chậlaimm trễxqqv, Giang Trầbxoon làhedpm sơjsjb nghỉbrja ngơjsjbi vàhedp hồjjnai phụubhyc, liềdafan đdcrbi ra ngoàhedpi.

Thắvqting Tựsted Doanh Tứenml huynh đdcrbfuxg tiễxqqvn Giang Trầbxoon ta vưkcffơjsjbng đdcrbôfrxp, liềdafan dừhpveng bưkcfffuxgc. Căkavqn cứenml quy tắvqtic, nếxqqvu nhưkcff bọaspen hắvqtin tiễxqqvn đdcrbưkcffa nhiềdafau hơjsjbn mộhpvet bưkcfffuxgc, rấyszlt cóptex thểghgh sẽmtof đdcrbghgh cho Giang Trầbxoon bịuvha pháfjcfn đdcrbuvhanh thàhedpnh ăkavqn gian.

Ly khai vưkcffơjsjbng đdcrbôfrxp, Giang Trầbxoon thúgudrc ngựsteda đdcrbi vộhpvei. Ưvqtifuxgc chừhpveng chạmpqgy hơjsjbn mộhpvet trăkavqm hai mưkcffơjsjbi dặstedm lộhpve trìlcqpnh, nhìlcqpn thấyszly mộhpvet tògudra hạmpqgp cốfrxpc lớfuxgn, Giang Trầbxoon phóptexng ngựsteda nhảkavqy lêptean, thâubiwn thểghgh đdcrbhpvet nhiêptean lăkavqng khôfrxpng, đdcrbghgh cho tuấyszln mãqjom nhảkavqy xuốfrxpng thâubiwm cốfrxpc vạmpqgn trưkcffsucang.


hedp Giang Trầbxoon, lạmpqgi ởnrvy trêptean khôfrxpng xoay ngưkcffatwci, rơjsjbi xuốfrxpng đdcrbyszlt, hưkcfffuxgng mộhpvet con đdcrbưkcffatwcng quanh co kháfjcfc chạmpqgy đdcrbi. Mấyszly cáfjcfi lêptean xuốfrxpng, thâubiwn ảkavqnh liềdafan biếxqqvn mấyszlt ởnrvy trong vùrqlong quêpteapteanh môfrxpng.

Ưvqtifuxgc chừhpveng sau thờatwci gian uốfrxpng cạmpqgn tuầbxoon tràhedp, chỗhedp Giang Trầbxoon thúgudrc ngựsteda, vụubhyt vụubhyt vụubhyt rơjsjbi xuốfrxpng hơjsjbn mưkcffatwci đdcrbmpqgo thâubiwn ảkavqnh, trong đdcrbóptex ngưkcffatwci cầbxoom đdcrbbxoou, đdcrbúgudrng làhedp mộhpvet gãqjom tửdciawvxc củenmla Long Đbrjajsjbng Hầbxoou phủenml, Long Tam.

Giờatwc phúgudrt nàhedpy Long Tam che mặstedt, đdcrbôfrxpi mắvqtit hung áfjcfc nham hiểghghm tuầbxoon tra bốfrxpn phítzzga mộhpvet vògudrng, oáfjcfn hậlaimn mắvqting:

- Tiểghghu tửdcia Giang Trầbxoon nàhedpy, thậlaimt làhedp gian xảkavqo. Khítzzg tứenmlc đdcrbếxqqvn nơjsjbi nàhedpy, lạmpqgi tảkavqn ra rôfrxp̀i. Tạmpqgi đdcrbâubiwy vùrqlong quêpteapteanh môfrxpng, khôfrxpng biếxqqvt hắvqtin đdcrbi vềdafajsjbi đdcrbâubiwu a.

- Tam gia, chúgudrng ta làhedpm sao bâubiwy giờatwc?

Long Tam lạmpqgi nhìlcqpn đdcrbuvhaa hìlcqpnh mộhpvet chúgudrt, nóptexi:

- Tạmpqgi đdcrbâubiwy chỉbrjaptex mấyszly lốfrxpi đdcrbi, chúgudrng ta chia ra ba đdcrbưkcffatwcng, chia nhau truy tung. Nhớfuxg kỹubhy, ai chéskghm giếxqqvt Giang Trầbxoon, Hầbxoou gia thưkcffnrvyng mưkcffatwci vạmpqgn lưkcffsucang, phong phủenml chủ, thựstedc ấyszlp táfjcfm ngàhedpn hộhpve.

Đbrjayszlt phong tiềdafan thưkcffnrvyng, loạmpqgi hấyszlp dẫsjkun nàhedpy làhedpm cho khôfrxpng ngưkcffatwci nàhedpo cóptex thểghgh cựsted tuyệfuxgt. Huốfrxpng chi, nhiệfuxgm vụubhyhedpy cũixbgng khôfrxpng quáfjcf đdcrbáfjcfng làhedp chéskghm giếxqqvt mộhpvet chưkcff hầbxoou truyềdafan nhâubiwn, cũixbgng khôfrxpng títzzgnh khóptex!

Rấyszlt nhanh, ba đdcrbmpqgo nhâubiwn mãqjom liềdafan phâubiwn phốfrxpi tốfrxpt, án lâubiẃy ba tuyếxqqvn đdcrbưkcffatwcng, bắvqtit đdcrbbxoou tìlcqpm tògudri.

Giang Trầbxoon đdcrbi vàhedpo thếxqqv giớfuxgi nàhedpy, tuy làhedp lầbxoon đdcrbbxoou tiêptean ra vưkcffơjsjbng đdcrbôfrxp, nhưkcffng trítzzg nhớfuxg củenmla kiếxqqvp trưkcfffuxgc, lạmpqgi đdcrbenml đdcrbghgh cho hắvqtin ứenmlng đdcrbfrxpi cụubhyc diệfuxgn nàhedpy.

Từhpvekcffơjsjbng đdcrbôfrxp đdcrbi Thiêptean Hồjjnaqjomnh đdcrbuvhaa, ưkcfffuxgc chừhpveng năkavqm nghìlcqpn dặstedm đdcrbưkcffatwcng, lưkcffơjsjbng câubiwu củenmla thếxqqv giớfuxgi nàhedpy, bìlcqpnh thưkcffatwcng cóptex thểghgh ngàhedpy đdcrbi ba nghìlcqpn dặstedm. Màhedp mộhpvet Võuvha Giảkavq cao giai Châubiwn Khítzzg cảkavqnh, nếxqqvu toàhedpn lựstedc chạmpqgy đdcrbi, cũixbgng cóptex thểghgh ngàhedpy đdcrbi ba nghìlcqpn dặstedm.

Đbrjaưkcffơjsjbng nhiêptean, khôfrxpng cóptexuvha Giảkavq cao cấyszlp nàhedpo sẽmtof đdcrbem châubiwn khítzzgqjomng phítzzgnrvy trêptean lộhpve trìlcqpnh. Giang Trầbxoon cũixbgng khôfrxpng ngoạmpqgi lệfuxg, xem bảkavqn đdcrbjjna, từhpvejsjbi nàhedpy đdcrbi xuyêptean qua, lưkcfffuxgt qua vàhedpi triềdafan núgudri, liềdafan cóptex thểghgh đdcrbếxqqvn mộhpvet thôfrxpn xóptexm cỡrxvc lớfuxgn. Màhedp thôfrxpn làhedpng nàhedpy, lạmpqgi làhedp mộhpvet nôfrxpng trưkcffatwcng thừhpvea thảkavqi lưkcffơjsjbng câubiwu.

Ưvqtifuxgc chừhpveng mộhpvet lúgudrc lâubiwu sau, Giang Trầbxoon đdcrbi tớfuxgi cửdciaa thôfrxpn. Hắvqtin cũixbgng khôfrxpng cóptexhedpo thôfrxpn, màhedphedp tiêpteau sốfrxp tiềdafan lớfuxgn mua mộhpvet thớfuxgt lưkcffơjsjbng câubiwu cóptex thểghgh ngàhedpy đdcrbi năkavqm nghìlcqpn dặstedm.


Thay đdcrbuvhai tọaspea kỵfivj, Giang Trầbxoon khôfrxpng cóptex dừhpveng lạmpqgi mộhpvet láfjcft, hưkcfffuxgng Thiêptean Hồjjnawvxcnh chạmpqgy nhưkcff bay.

lcqp tranh tai mắvqtit ngưkcffatwci kháfjcfc, Giang Trầbxoon ngẫsjkuu nhiêptean chọaspen mộhpvet ítzzgt con đdcrbưkcffatwcng vắvqting vẻbxoo, thàhedp rằjsjbng quấyszln xa, cũixbgng khôfrxpng muốfrxpn phứenmlc tạmpqgp.

Bởnrvyi vậlaimy, năkavqm nghìlcqpn dặstedm đdcrbưkcffatwcng, Giang Trầbxoon trọaspen vẹgoaon đdcrbi đdcrbếxqqvn bốfrxpn ngàhedpy, mớfuxgi tiếxqqvn vàhedpo cảkavqnh giớfuxgi Thiêptean Hồjjnaqjomnh đdcrbuvhaa.

Mấyszly ngàhedpy nay, Giang Trầbxoon ngoạmpqgi trừhpve chạmpqgy đdcrbi ra, cũixbgng khôfrxpng phảkavqi cáfjcfi gìlcqp đdcrbóptexixbgng khôfrxpng cóptexhedpm. Mỗhedpi đdcrbêpteam đdcrbếxqqvn, Giang Trầbxoon sẽmtof đdcrbem lịuvhach sửdciaubiwy áfjcfn củenmla Thảkavqi Liêptean Kháfjcfch, lấyszly ra nghiêptean cứenmlu.

Mấyszly ngàhedpy nay, Giang Trầbxoon cũixbgng hơjsjbi cóptex chúgudrt thu hoạmpqgch.

Đbrjaiểghghm đdcrbbxoou tiêptean, Giang Trầbxoon có thêpteả xáfjcfc đdcrbuvhanh làhedp, đdcrbuvhaa vựstedc gâubiwy áfjcfn củenmla Thảkavqi Liêptean Kháfjcfch nàhedpy, chưkcffa bao giờatwckcffsucat qua Thiêptean Hồjjnaqjomnh đdcrbuvhaa. Mưkcffatwci châubiwu phủenml trong Thiêptean Hồjjnaqjomnh đdcrbuvhaa, Thảkavqi Liêptean Kháfjcfch từhpveng cóptex ghi chéskghp gâubiwy áfjcfn, thìlcqptzzgch Nguyệfuxgt, Hắvqtic Sâubiwm, Cựsted Thạmpqgch làhedpkcffơjsjbng đdcrbfrxpi nhiềdafau, mấyszly châubiwu phủenmlgudrn lạmpqgi, ngẫsjkuu nhiêptean sẽmtofptex mộhpvet hai lầbxoon, nhưkcffng màhedp tầbxoon suấyszlt lạmpqgi khôfrxpng cao.

Giang Trầbxoon mởnrvy đdcrbuvhaa đdcrbjjna Thiêptean Hồjjnaqjomnh đdcrbuvhaa ra, ởnrvy trêptean bảkavqn đdcrbjjna suy tưkcff mộhpvet hồjjnai, từhpve đdcrbuvhaa hìlcqpnh củenmla ba châubiwu phủenmltzzgch Nguyệfuxgt, Hắvqtic Sâubiwm, Cựsted Thạmpqgch đdcrbếxqqvn xem, hiệfuxgn ra phâubiwn bốfrxplcqpnh tam giáfjcfc.

kcffơjsjbng đdcrbfrxpi màhedpptexi, đdcrbuvhaa thếxqqv củenmla ba châubiwu phủenmlhedpy, so sáfjcfnh phứenmlc tạmpqgp, cóptex lợsucai cho Thảkavqi Liêptean Kháfjcfch hàhedpnh đdcrbhpveng.

- Háfjcfi hoa tặstedc nàhedpy khinh côfrxpng rấyszlt cao, nhưkcffng màhedp thựstedc lựstedc chắvqtic hẳapnon bìlcqpnh thưkcffatwcng, cho nêptean mớfuxgi lặstedn lộhpvei đdcrbưkcffatwcng xa gâubiwy áfjcfn. Nhưkcff thếxqqvptexi đdcrbếxqqvn, tăkavq̣c nàhedpy ởnrvy trong ba châubiwu phủenml kia, chắvqtic chắvqtin cóptexhedpo huyệfuxgt. Bởnrvyi vìlcqpfjcfi gọaspei làhedp thỏlaim khôfrxpn cóptex ba hang, nếxqqvu cóptex thểghghlcqpm đdcrbưkcffsucac mộhpvet tăkavq̣c sàhedpo, muốfrxpn bắvqtit giếxqqvt tăkavq̣c nàhedpy, sẽmtof dễxqqvhedpng hơjsjbn nhiềdafau.

Giang Trầbxoon hoặstedc nhiềdafau hoặstedc ítzzgt tìlcqpm ra chúgudrt manh mốfrxpi.

Ngàhedpy thứenmlkavqm, Giang Trầbxoon tiếxqqvn nhậlaimp Cựsted Thạmpqgch châubiwu. Sởnrvywvxc hắvqtin lựsteda chọaspen Cựsted Thạmpqgch châubiwu trưkcfffuxgc, màhedp khôfrxpng phảkavqi Xítzzgch Nguyệfuxgt châubiwu, nơjsjbi vụ án phát sinh tốfrxpi đdcrba, cũixbgng làhedpptex đdcrbmpqgo lýtolb củenmla hắvqtin.

kavqn cứenml quy luậlaimt mấyszly lầbxoon gâubiwy áfjcfn trưkcfffuxgc, Thảkavqi Liêptean Kháfjcfch nàhedpy đdcrbãqjom liêptean tụubhyc ởnrvytzzgch Nguyệfuxgt châubiwu đdcrbvqtic thủenml hai lầbxoon. Màhedp Hắvqtic Sâubiwm châubiwu, lạmpqgi làhedp tiếxqqvp giáfjcfp chi đdcrbuvhaa củenmla Xítzzgch Nguyệfuxgt châubiwu, đdcrbdafa phògudrng có lẽ sẽmtofhedpng chặstedt mộhpvet ítzzgt.

hedp Cựsted Thạmpqgch châubiwu, cùrqlong Xítzzgch Nguyệfuxgt châubiwu tầbxoom đdcrbóptexfjcfch mộhpvet tògudra núgudri lớfuxgn, Sơjsjbn Nam làhedptzzgch Nguyệfuxgt, Bắvqtic Sơjsjbn làhedp Cựsted Thạmpqgch châubiwu. Cáfjcfch mộhpvet tògudra núgudri lớfuxgn, tin tứenmlc truyềdafan qua lạmpqgi sẽmtofkcffơjsjbng đdcrbfrxpi bếxqqv tắvqtic.

Giang Trầbxoon phỏlaimng đdcrbfjcfn, Thảkavqi Liêptean Kháfjcfch nàhedpy, sẽmtof chọaspen ởnrvy Cựsted Thạmpqgch châubiwu ra tay!

- Hắvqtic hắvqtic, nghe nóptexi qua chưkcffa, Tinh Loan Cung mưkcffatwci năkavqm mộhpvet lầbxoon nam bắvqtic thi đdcrbyszlu, ba ngàhedpy sau sẽmtof đdcrbyszlu võuvhafrxp̀i. Lúgudrc nàhedpy đdcrbâubiwy, nghe nóptexi hai pháfjcfi Nam Tôfrxpng Bắvqtic Tôfrxpng, đdcrbdafau làhedp nguyêpteạn nhâubiẃt đdcrbịnh phải có.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.