Độc Tôn Tam Giới

Chương 96 : Mục tiêu trực chỉ Nhất phẩm chư hầu 1

    trước sau   
Tiềevsqm Long thi hộedtpi, tâbrrum tìyfxxnh củkuxfa mỗmzjyi mộedtpt đsmloưbrruoafing chưbrru hầdgmiu, đsmloevsqu làdlls phi thưbrruoafing phứfrmhc tạuyfvp.

Nếrajou nhưbrru thiêbtuqn phúoafw cao, phảmzjyi câbrrun nhăcumj́c khiêbtuqu chiếrajon phẩvyqqm cấlpvnp nàdllso mớbroii phùvbor hợyfltp.

Nếrajou nhưbrru thiêbtuqn phúoafwyfxxnh thưbrruoafing, thìyfxx phảmzjyi câbrrun nhăcumj́c, cólkkq phảmzjyi bảmzjyo vệreqg đsmlodgmia vịdgmi quan trọdtcang hơdgmin hay khôsuonng?

Cao phẩvyqqm lo lắxvbwng lọdtcat vàdllso đsmlordhzng sau khiêbtuqu chiếrajon.

Đtikoêbtuq phẩvyqqm đsmlohskang dạuyfvng cũblgwng lo lắxvbwng Chưbrru Hầdgmiu Lệreqgnh bịdgmi nhữnuaeng thếrajo gia nhìyfxxn chằrdhzm chằrdhzm kia cưbrrubroip đsmloi.

Trung phẩvyqqm chưbrru hầdgmiu, thìyfxx phảmzjyi câbrrun nhăcumj́c rốkjuxt cuộedtpc nêbtuqn tiếrajon mộedtpt bưbrrubroic, hay làdlls dậctsgm châbrrun tạuyfvi chỗmzjy?


Tiềevsqm Long thi hộedtpi, làdlls mộedtpt lầdgmin lựoafwa chọdtcan, lựoafwa chọdtcan gian nan.

Nhiềevsqu khi, cólkkq chúoafwt chưbrru hầdgmiu truyềevsqn nhâbrrun, thưbrruoafing thưbrruoafing bởrdhzi vìyfxx nhấlpvnt thờoafii xúoafwc đsmloedtpng, đsmloáxbhsnh giáxbhs cao thiêbtuqn phúoafw thựoafwc lựoafwc củkuxfa mìyfxxnh, khiêbtuqu chiếrajon cao cấlpvnp nhiệreqgm vụdgrw, kếrajot quảmzjy hai lầdgmin thấlpvnt bạuyfvi, trựoafwc tiếrajop mấlpvnt đsmloi Chưbrru Hầdgmiu Lệreqgnh.

Đtikoâbrruy làdlls khiếrajon ngưbrruoafii vôsuonvborng thổxhhen thứfrmhc.

- Trầdgmin ca, ngưbrruơdgmii ýrnzv đsmlodgminh khiêbtuqu chiếrajon nhiệreqgm vụdgrw phẩvyqqm cấlpvnp gìyfxx?

Tuyêbtuqn Bàdllsn tửwamm đsmloi lêbtuqn, nhìyfxxn ra đsmloưbrruyfltc, giờoafi phúoafwt nàdllsy Bàdllsn tửwammlkkq chúoafwt khẩvyqqn trưbrruơdgming.

Giang Trầdgmin liếrajoc hai bằrdhzng hữnuaeu, hỏpdawi ngưbrruyfltc lạuyfvi:

- Cáxbhsc ngưbrruơdgmii quyếrajot đsmlodgminh ra sao?

- Ta quyếrajot đsmlodgminh, trưbrrubroic khiêbtuqu chiếrajon Nhịdgmi phẩvyqqm nhiệreqgm vụdgrw.

Trong biểxbhsu lộedtp củkuxfa Hồhska Khâbrruu Nhạuyfvc, lộedtp ra mộedtpt cỗmzjy kiêbtuqn quyếrajot, hôsuonm nay hắxvbwn làdllsxbhsm mạuyfvch châbrrun khíwubi, cólkkq lựoafwc lưbrruyfltng nhưbrru vậctsgy.

Thậctsgm chíwubi, hắxvbwn cũblgwng cólkkqbrruxbhsch khiêbtuqu chiếrajon Nhấlpvnt phẩvyqqm nhiệreqgm vụdgrw.

- Ta... Ta vẫlkkqn làdlls trưbrrubroic bảmzjyo vệreqg vịdgmi tríwubi rồhskai nólkkqi sau.

Tuyêbtuqn Bàdllsn tửwamm yếrajou ớbroit nólkkqi. Kim Sơdgmin Hầdgmiu làdlls thưbrruyfltng Tứfrmh phẩvyqqm chưbrru hầdgmiu, đsmlodgmia vịdgmi trung thưbrruyfltng, nếrajou cólkkq thểxbhs bảmzjyo vệreqg vịdgmi, ngưbrruyfltc lạuyfvi cũblgwng khôsuonng tệreqg.

Ínuaet nhấlpvnt, bảmzjyn thâbrrun Kim Sơdgmin Hầdgmiu, đsmlokjuxi vớbroii Tuyêbtuqn Bàdllsn tửwammbtuqu cầdgmiu cao nhấlpvnt, cũblgwng khôsuonng quáxbhs đsmloáxbhsng làdlls bảmzjyo trụdgrwdllsi danh hiệreqgn hữnuaeu màdlls thôsuoni.


Giang Trầdgmin nhẹlkkq gậctsgt đsmlodgmiu:

- Tiểxbhsu Nhạuyfvc lựoafwa chọdtcan Nhịdgmi phẩvyqqm rấlpvnt đsmloúoafwng. Tùvbory tiệreqgn trùvborng kíwubich Nhấlpvnt phẩvyqqm, đsmlokjuxi vớbroii ngưbrruơdgmii màdllslkkqi áxbhsp lựoafwc quáxbhs lớbroin. Còhuogn mậctsgp mạuyfvp, có thêbtuq̉ bảmzjyo vịdgmi, liềevsqn tíwubinh toáxbhsn thàdllsnh côsuonng.

Giang Trầdgmin đsmlokjuxi vớbroii quy tắxvbwc củkuxfa Tiềevsqm Long hộedtpi thửwammdlls rấlpvnt quen thuộedtpc. Nếrajou nhưbrru nhâbrrun sốkjux trìyfxxnh báxbhso mộedtpt phẩvyqqm cấlpvnp vưbrruyfltt chỉiwju tiêbtuqu, nhưbrru vậctsgy sẽtvej dựoafwa theo chấlpvnt lưbrruyfltng hoàdllsn thàdllsnh nhiệreqgm vụdgrw, dùvborng cáxbhsi nàdllsy quyếrajot đsmlodgminh bàdllsi danh, từwbbf trêbtuqn tíwubinh xuốkjuxng dưbrrubroii.

lkkqi cáxbhsch kháxbhsc, giảmzjy sửwamm xin Tam phẩvyqqm nhiệreqgm vụdgrw, nếrajou nhưbrru ngưbrruoafii hoàdllsn thàdllsnh Tam phẩvyqqm nhiệreqgm vụdgrwlkkq 15 cáxbhsi, nhưbrru vậctsgy ba cáxbhsi bàdllsi danh cuốkjuxi cùvborng trong mưbrruoafii lăcumjm ngưbrruoafii, sẽtvejvbori đsmloếrajon Tứfrmh phẩvyqqm.

vborng cáxbhsi nàdllsy khôsuonng ngừwbbfng suy ra, mộedtpt trăcumjm lẻzulmxbhsm tấlpvnm Chưbrru Hầdgmiu Lệreqgnh, làdllspbaxnh hằrdhzng bấlpvnt biếrajon.

Loạuyfvi phưbrruơdgming thứfrmhc cạuyfvnh tranh nàdllsy, phi thưbrruoafing tàdllsn khốkjuxc. Hai lầdgmin cơdgmi hộedtpi nếrajou nhưbrru đsmloevsqu khôsuonng cólkkq hoàdllsn thàdllsnh, chẳwpfpng kháxbhsc nàdllso trựoafwc tiếrajop mấlpvnt đsmloi Chưbrru Hầdgmiu Lệreqgnh.

Bởrdhzi nhưbrru vậctsgy, tấlpvnt nhiêbtuqn sẽtvejlkkq rấlpvnt nhiềevsqu Chưbrru Hầdgmiu Lệreqgnh đsmloxbhs trốkjuxng.

Chưbrru Hầdgmiu Lệreqgnh trốkjuxng, sẽtvej từwbbf mộedtpt íwubit thếrajo gia cưbrruoafing đsmlouyfvi bổxhhe sung. Đtikoưbrruơdgming nhiêbtuqn, nhữnuaeng danh ngạuyfvch bổxhhe sung nàdllsy, chỉiwjulkkq thểxbhs sắxvbwp xếrajop ởrdhz phíwubia sau.

lkkqi cáxbhsch kháxbhsc, chưbrru hầdgmiu truyềevsqn nhâbrrun hoàdllsn thàdllsnh nhiệreqgm vụdgrw, sẽtvej ưbrruu tiêbtuqn sắxvbwp xếrajop hếrajot danh ngạuyfvch phíwubia trưbrrubroic. Màdlls Chưbrru Hầdgmiu Lệreqgnh trốkjuxng, lầdgmin lưbrruyfltt bổxhhe sung lêbtuqn, chỉiwjulkkq thểxbhs cạuyfvnh tranh nhữnuaeng thứfrmh tựoafw phíwubia sau.

Đtikoưbrruơdgming nhiêbtuqn, nhữnuaeng quy tắxvbwc nàdllsy căcumjn bảmzjyn khôsuonng cầdgmin Giang Trầdgmin đsmloi câbrrun nhắxvbwc.

Mụdgrwc tiêbtuqu củkuxfa Giang Trầdgmin rấlpvnt rõfxkvdllsng, cáxbhsi kia chíwubinh làdlls trựoafwc chỉiwju quáxbhsn quâbrrun. Đtikokjuxi vớbroii hắxvbwn màdllslkkqi, loạuyfvi sâbrrun khấlpvnu cạuyfvnh tranh cấlpvnp bậctsgc nàdllsy, cho dùvbordlls áxbhs quâbrrun, cũblgwng thấlpvnt bạuyfvi.

- Trầdgmin ca, ngưbrruơdgmii ngưbrruyfltc lạuyfvi cho câbrruu nólkkqi a, ngưbrruơdgmii ýrnzv đsmlodgminh xin nhiệreqgm vụdgrwyfxx?

dllsn tửwamm đsmlokjuxi vớbroii chuyệreqgn củkuxfa mìyfxxnh cũblgwng khôsuonng đsmloxbhs bụdgrwng nhưbrru thếrajodllso, nhưbrrung đsmlokjuxi vớbroii Giang Trầdgmin lựoafwa chọdtcan, lạuyfvi thậctsgp phầdgmin đsmloxbhs ýrnzv.


Giang Trầdgmin cưbrruoafii nhạuyfvt mộedtpt tiếrajong, áxbhsnh mắxvbwt tựoafw nhiêbtuqn ngưbrrubroic lêbtuqn, hưbrrubroing Tứfrmh đsmlouyfvi chưbrru hầdgmiu nhìyfxxn qua.

Theo áxbhsnh mắxvbwt củkuxfa Giang Trầdgmin, Bàdllsn tửwamm vỗmzjy bắxvbwp đsmloùvbori nólkkqi:

- Chiếrajou a, ta biếrajot ngay Trầdgmin ca củkuxfa chúoafwng ta mộedtpt làdlls khôsuonng ra tay, nếrajou ra tay phảmzjyi hùvbor chếrajot ngưbrruoafii!

- Hắxvbwc hắxvbwc, Trầdgmin ca, ta hi vọdtcang ngưbrruơdgmii đsmloem tiểxbhsu bìyfxxbrruơdgming Long Cưbrru Tuyếrajot kia lôsuoni xuốkjuxng ngựoafwa.

Tuyêbtuqn Bàdllsn tửwammbrruoafii đsmloếrajon thậctsgp phầdgmin bỉiwjuxhhei:

- Tốkjuxt nhấlpvnt làdlls, tiểxbhsu bìyfxxbrruơdgming nàdllsy bịdgmi Trầdgmin ca chinh phụdgrwc, chủkuxf đsmloedtpng hiếrajon thâbrrun, sau đsmloólkkq bịdgmi Trầdgmin ca trưbrrubroic lêbtuqn sau vung, ha ha ha, cáxbhsi kia quảmzjy thựoafwc quáxbhs hoàdllsn mỹxawc.

Nghĩpbax tớbroii mộedtpt màdllsn dâbrrum đsmloãljpwng kia, Tuyêbtuqn Bàdllsn tửwammbrruoafii đsmloếrajon cơdgmi hồhskawubip mắxvbwt lạuyfvi, hoàdllsn mỹxawc thuyếrajot minh cáxbhsi gìyfxx gọdtcai làdlls "ngưbrruoafii đsmloếrajon tiệreqgn thìyfxx khôsuonng đsmlodgmich".

Kếrajo tiếrajop, mộedtpt trăcumjm lẻzulmxbhsm lộedtp chưbrru hầdgmiu truyềevsqn nhâbrrun, căcumjn cứfrmhdllsi danh chưbrru hầdgmiu riêbtuqng phâbrrùn mình, theo thứfrmh tựoafw xếrajop hàdllsng tiếrajon lêbtuqn đsmloưbrrua ra nhiệreqgm vụdgrw tiếrajon hàdllsnh Tiềevsqm Long hộedtpi thửwamm.

Đtikokjuxi vớbroii nhữnuaeng Nhấlpvnt phẩvyqqm chưbrru hầdgmiu truyềevsqn nhâbrrun kia màdllslkkqi, bọdtcan hắxvbwn xin nhiệreqgm vụdgrw, cấlpvnp bậctsgc cơdgmi hồhskadlls khôsuonng hềevsq lo lắxvbwng.

Từwbbfng Nhấlpvnt phẩvyqqm chưbrru hầdgmiu truyềevsqn nhâbrrun, đsmloevsqu cólkkq tựoafwsuonn. Bọdtcan hắxvbwn tuyệreqgt đsmlokjuxi khôsuonng cho phéwammp vịdgmi tríwubi củkuxfa mìyfxxnh bịdgmi ngưbrruoafii thay thếrajo, bịdgmi ngưbrruoafii đsmloáxbhs từwbbf vịdgmi tríwubi Nhấlpvnt phẩvyqqm xuốkjuxng.

Bấlpvnt quáxbhs, Tiềevsqm Long thi hộedtpi, mạuyfvnh yếrajou luâbrrun chuyểxbhsn, kia làdlls quáxbhsyfxxnh thưbrruoafing, hếrajot thảmzjyy còhuogn phảmzjyi dựoafwa vàdllso thựoafwc lựoafwc nólkkqi chuyệreqgn.

Giang Hãljpwn Hầdgmiu ởrdhz trong mộedtpt trăcumjm lẻzulmxbhsm chưbrru hầdgmiu bàdllsi danh 14, cho nêbtuqn rấlpvnt nhanh liềevsqn đsmloếrajon phiêbtuqn Giang Trầdgmin tiếrajon lêbtuqn.

- Giang Trầdgmin, ngưbrruơdgmii muốkjuxn xin nhiệreqgm vụdgrw mấlpvny phẩvyqqm?
brruu Ngọdtcac côsuonng chúoafwa hỏpdawi.

- Nhấlpvnt phẩvyqqm!

Giang Trầdgmin míwubi mắxvbwt cũblgwng khôsuonng nháxbhsy thoáxbhsng mộedtpt pháxbhst.

- Cólkkq chíwubi khíwubi, bấlpvnt quáxbhs Bổxhhen cung cũblgwng phảmzjyi nhắxvbwc nhởrdhz ngưbrruơdgmii, phíwubia trưbrrubroic tấlpvnt cảmzjy mọdtcai ngưbrruoafii làdlls xin Nhấlpvnt phẩvyqqm nhiệreqgm vụdgrw. Cáxbhsc ngưbrruơdgmii ởrdhz giữnuaea cạuyfvnh tranh, sẽtvej rấlpvnt kịdgmich liệreqgt!

- Khôsuonng cólkkq cạuyfvnh tranh, bàdllsi danh còhuogn cólkkq ýrnzvyfxx?

Giang Trầdgmin cưbrruoafii nhạuyfvt mộedtpt tiếrajong.

- Rấlpvnt tốkjuxt, căcumjn cứfrmh quy tắxvbwc, từwbbfng chưbrru hầdgmiu truyềevsqn nhâbrrun, đsmloevsqu phảmzjyi hoàdllsn thàdllsnh ba nhiệreqgm vụdgrw, mớbroii tíwubinh qua khảmzjyo hạuyfvch. Chỉiwju cầdgmin trong ba nhiệreqgm vụdgrwlkkq mộedtpt cáxbhsi thấlpvnt bạuyfvi, liềevsqn tíwubinh khôsuonng thôsuonng qua lầdgmin nàdllsy.

- Biếrajot rõfxkv.

Giang Trầdgmin khẽtvej gậctsgt đsmlodgmiu.

- Âevsqn, qua bêbtuqn kia rúoafwt nhiệreqgm vụdgrw thứfrmh nhấlpvnt a.

brruu Ngọdtcac côsuonng chúoafwa ởrdhz trêbtuqn lệreqgnh bàdllsi củkuxfa Giang Trầdgmin, đsmloáxbhsnh dấlpvnu hiệreqgu Nhấlpvnt phẩvyqqm nhiệreqgm vụdgrw.

- Giang Trầdgmin, xin Nhấlpvnt phẩvyqqm nhiệreqgm vụdgrw. Đtikoúoafwng khôsuonng?

- Đtikoúoafwng vậctsgy.


- Mờoafii đsmloếrajon bêbtuqn nàdllsy, tạuyfvi đsmloâbrruy mỗmzjyi mộedtpt quyểxbhsn trụdgrwc, đsmloevsqu làdlls Nhấlpvnt phẩvyqqm nhiệreqgm vụdgrw. Ngưbrruơdgmii tùvbory ýrnzvoafwt ra mộedtpt cáxbhsi.

Giang Trầdgmin nhẹlkkq gậctsgt đsmlodgmiu, con mắxvbwt quéwammt mộedtpt vòhuogng, tùvbory ýrnzvoafwt mộedtpt cáxbhsi.

Đtikoevsqu làdlls Nhấlpvnt phẩvyqqm nhiệreqgm vụdgrw, đsmloedtp khólkkq sẽtvej khôsuonng sai biệreqgt lắxvbwm. Giang Trầdgmin tựoafw nhiêbtuqn khôsuonng đsmloi chọdtcan kỹxawc lựoafwa khéwammo. Nólkkqi sau nhữnuaeng quyểxbhsn trụdgrwc nàdllsy đsmloevsqu phong ấlpvnn rấlpvnt tốkjuxt, nhìyfxxn khôsuonng ra nộedtpi dung bêbtuqn trong.

Sau khi lấlpvny quyểxbhsn trụdgrwc nhiệreqgm vụdgrw, Giang Trầdgmin cũblgwng khôsuonng cólkkq vộedtpi vãljpw mởrdhz ra. Phưbrruơdgming chủkuxf sựoafw củkuxfa Tiềevsqm Long thi hộedtpi, cũblgwng khôsuonng yêbtuqu cầdgmiu hiệreqgn trưbrruoafing thẩvyqqm tra đsmlokjuxi chiếrajou nhiệreqgm vụdgrw.

Chỉiwju cầdgmin ngưbrruoafii khảmzjyo hạuyfvch hoàdllsn thàdllsnh nhiệreqgm vụdgrw, tớbroii đsmloưbrrua ra thẩvyqqm tra đsmlokjuxi chiếrajou làdlls đsmloưbrruyfltc.

- Giang Trầdgmin, rúoafwt thăcumjm đsmloưbrruyfltc nhiệreqgm vụdgrwyfxx?

btuqn cạuyfvnh, mộedtpt chưbrru hầdgmiu truyềevsqn nhâbrrun hiếrajou kỳmwvr hỏpdawi.

Giang Trầdgmin liếrajoc đsmlokjuxi phưbrruơdgming, cưbrruoafii nhạuyfvt mộedtpt tiếrajong, trựoafwc tiếrajop ly khai. Rấlpvnt hiểxbhsn nhiêbtuqn, ngưbrruoafii nàdllsy cũblgwng khôsuonng phảmzjyi bằrdhzng hữnuaeu, rấlpvnt cólkkq thểxbhsdlls phưbrruơdgming đsmlokjuxi đsmlodgmich đsmloếrajon dòhuog la tin tứfrmhc.

Tuy Giang Trầdgmin khôsuonng sợyflt, nhưbrrung khôsuonng hy vọdtcang mìyfxxnh ởrdhz thờoafii đsmloiểxbhsm chấlpvnp hàdllsnh nhiệreqgm vụdgrw, nhiềevsqu ra mộedtpt íwubit ngưbrruoafii quấlpvny rốkjuxi đsmloếrajon.

cumjn cứfrmh quy tắxvbwc, ba nhiệreqgm vụdgrw, phảmzjyi ởrdhz trong ba tháxbhsng thờoafii gian hoàdllsn thàdllsnh.

Sau khi khảmzjyo hạuyfvch hoàdllsn thàdllsnh, nêbtuqn đsmloàdllso thảmzjyi thìyfxx đsmloàdllso thảmzjyi, nêbtuqn bổxhhe sung thìyfxx bổxhhe sung, gom gólkkqp mộedtpt trăcumjm lẻzulmxbhsm chưbrru hầdgmiu, sau đsmloólkkq theo nhưbrru phẩvyqqm bậctsgc, tiếrajon hàdllsnh bàdllsi danh thi đsmlolpvnu.

lkkqi cáxbhsch kháxbhsc, sau khi phẩvyqqm bậctsgc đsmlodgminh ra, mưbrruoafii hai Nhấlpvnt phẩvyqqm chưbrru hầdgmiu truyềevsqn nhâbrrun, chỉiwjulkkq thểxbhsvborng Nhấlpvnt phẩvyqqm quyếrajot đsmlolpvnu, quyếrajot đsmlodgminh xếrajop hạuyfvng sau cùvborng.

Mỗmzjyi mộedtpt phẩvyqqm tầdgmim đsmloólkkq giáxbhsc trụdgrwc, lấlpvny xếrajop hạuyfvng sau cùvborng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.