Độc Tôn Tam Giới

Chương 95 : Vẽ mặt

    trước sau   
Đaygfôsjmong Phưbkitơegging Lộovjzc biểuetmu lộovjzcsqu chúslavt ngưbkitng tụldju, Giang Phong đjjtsếldjun cùsaqjng tìncucnh huốnkkwng nhưbkit thếldjumzaxo, ai cũiqlong khôsjmong cócsquncucnh bámvrno xámvrnc đjjtsyugbnh. Nhạlqtsn Môsjmon Hầfqafu nàmzaxy làmzaxm cámvrni thứmbqd nhấauzjt nhảlgbmy ra, hiểuetmn nhiêiqlon làmzaxncuc Long Đaygfjokgng Hầfqafu mởnntx đjjtsưbkittqrxng tiêiqlon phong.

Ánbkznh mắjkhlt Đaygfôsjmong Phưbkitơegging Lộovjzc hưbkitfqafng khu vựeggic củuetma Giang Hãehvon Hầfqafu nhìncucn lạlqtsi.

Giang Trầfqafn mỉexnym cưbkittqrxi, đjjtsi đjjtsếldjun mộovjzt bưbkitfqafc:

- Bệtvac hạlqts, Nhạlqtsn Môsjmon Hầfqafu nàmzaxy giàmzaxmzax khôsjmong kíamitnh, trong thịyugbnh hộovjzi, côsjmong nhiêiqlon nguyềogzjn rủuetma phụldju thâgdesn ta. Làmzaxm nhi tửztmj, hámvrncsqu thểuetm ngồmbqdi yêiqlon khôsjmong lýljco đjjtsếldjun? Hạlqts thầfqafn yêiqlou cầfqafu Yếldjun Cửztmju Trang hưbkitfqafng ta nócsqui xin lỗmvrni.

- Xin lỗmvrni? Giang Trầfqafn, ngưbkitơeggii miệtvacng còzluvn hôsjmoi sữlqtsa, cócsqu đjjtsmbqdc cócsqumzaxi gìncuc, muốnkkwn ta đjjtsưbkittqrxng đjjtsưbkittqrxng làmzax chưbkit hầfqafu biêiqlon cưbkitơegging hưbkitfqafng ngưbkitơeggii xin lỗmvrni?

Yếldjun Cửztmju Trang cưbkittqrxi lạlqtsnh mộovjzt tiếldjung.


- Vôsjmo cớfqaf nguyềogzjn rủuetma ngưbkittqrxi khámvrnc, làmzax ngoàmzaxi miệtvacng khôsjmong đjjtsmbqdc. Ngoàmzaxi miệtvacng khôsjmong đjjtsmbqdc, làmzaxehvoo cẩjberu. Yếldjun lãehvoo cẩjberu, ngưbkitơeggii đjjtsưbkittqrxng đjjtsưbkittqrxng làmzax chưbkit hầfqafu, lạlqtsi cam nguyệtvacn làmzaxm tay sai cho ngưbkittqrxi, mắjkhlng ngưbkitơeggii lãehvoo cẩjberu, làmzaxiqlo nhụldjuc đjjtsnkkwi vớfqafi cẩjberu.

Bảlgbmn lĩaygfnh lờtqrxi nócsqui ámvrnc đjjtsovjzc củuetma Giang Trầfqafn, cũiqlong khôsjmong phảlgbmi làmzax thổauzji ra.

- Giang Trầfqafn, ngưbkitơeggii côsjmong nhiêiqlon nhụldjuc mạlqts chưbkit hầfqafu biêiqlon giớfqafi, bảlgbmn hầfqafu muốnkkwn cámvrno trạlqtsng ngưbkitơeggii, đjjtsyugbnh ngưbkitơeggii tộovjzi lớfqafn phỉexnymvrnng chưbkit hầfqafu, vũiqlo nhụldjuc chưbkit hầfqafu!

- Yếldjun lãehvoo cẩjberu! Ngưbkitơeggii đjjtsldjung đjjtsếldjun nhi tửztmj ta thoámvrnng mộovjzt phámvrnt thửztmj xem?

Đaygfovjzt nhiêiqlon, mộovjzt thanh âgdesm nhưbkit sấauzjm séazjtt, từbbun khu vựeggic Giang Hãehvon lãehvonh đjjtsyugba truyềogzjn ra.

Ngưbkittqrxi nàmzaxy long hàmzaxnh hổauzj bộovjz, đjjtsi đjjtsếldjun trưbkitfqafc trậwrggn, mụldjuc bắjkhln hàmzaxn mang, nhìncucn chằjokgm chằjokgm vàmzaxo Yếldjun Cửztmju Trang:

- Yếldjun lãehvoo cẩjberu, con ta nócsqui sai chỗmvrnmzaxo? Nhạlqtsn Môsjmon Hầfqafu ngưbkitơeggii dầfqafu gìncuciqlong làmzax Nhấauzjt phẩjberm chưbkit hầfqafu, vâgdeṣy mà sa đjjtswbhla đjjtsếldjun làmzaxm phámvrno hôsjmoi mởnntx đjjtsưbkittqrxng cho ngưbkittqrxi khámvrnc, lạlqtsi khôsjmong phảlgbmi tay sai thìncucmzaxmvrni gìncuc?

Giang Phong!

aygf nhiêiqlon làmzax Giang Hãehvon Hầfqafu Giang Phong mấauzjt tíamitch thậwrggt lâgdesu.

Hiệtvacn trưbkittqrxng thoámvrnng cámvrni námvrno nhiệtvact, ai cũiqlong khôsjmong nghĩaygf tớfqafi, Giang Hãehvon Hầfqafu nàmzaxy lạlqtsi đjjtsovjzt nhiêiqlon xuấauzjt hiệtvacn, hơeggin nữlqtsa nhìncucn lêiqlon còzluvn long tinh hổauzjehvonh nhưbkit thếldju.

Xem khíamit thếldju khôsjmong chúslavt nàmzaxo che dấauzju kia, dĩaygf nhiêiqlon làmzax khíamit tràmzaxng màmzax Châgdesn khíamit đjjtslqtsi sưbkit mớfqafi cócsqu đjjtsưbkituetmc!

Giang Phong nàmzaxy, vâgdeṣy mà đjjtsovjzt phámvrn, trởnntx thàmzaxnh Châgdesn khíamit đjjtslqtsi sưbkit!

- Thầfqafn Giang Phong, tham kiếldjun bệtvac hạlqts!


Giang Phong mắjkhlng Yếldjun Cửztmju Trang xong, thoảlgbmi mámvrni hưbkitfqafng Đaygfôsjmong Phưbkitơegging Lộovjzc hàmzaxnh lễrkch.

- Giang Hầfqafu, trẫauzjm nghe nócsqui thâgdesn thểuetm ngưbkitơeggii bịyugb bệtvacnh nhẹiqlo, nguyêiqlon lai làmzax tin vịyugbt?

Đaygfôsjmong Phưbkitơegging Lộovjzc nhìncucn thấauzjy Giang Phong ởnntx thờtqrxi khắjkhlc mấauzju chốnkkwt ra mặnbkzt, trong lòzluvng cũiqlong cócsqu chúslavt trấauzjn đjjtsyugbnh.

Vớfqafi tưbkitmvrnch quốnkkwc quâgdesn đjjtsưbkitơegging triềogzju, hắjkhln cũiqlong khôsjmong hy vọwbhlng lãehvonh đjjtsyugba củuetma Giang Hãehvon Hầfqafu ởnntx loạlqtsi trưbkittqrxng hợuetmp nàmzaxy đjjtsauzji chủuetm.

saqj muốnkkwn đjjtsauzji chủuetm, tớfqafi tay ai, cũiqlong phảlgbmi làmzax Đaygfôsjmong Phưbkitơegging Lộovjzc hắjkhln đjjtsếldjun đjjtsyugbnh. Tuyệtvact khôsjmong thểuetm đjjtsuetm cho Long Đaygfjokgng Hầfqafu cùsaqjng nhữlqtsng đjjtslgbmng đjjtsmbqd củuetma hắjkhln đjjtsoạlqtst đjjtsi.

Giang Phong cưbkittqrxi ha ha nócsqui:

- Mộovjzt íamitt đjjtslqtso chíamitch, dùsaqjng mộovjzt tíamit thủuetm đjjtsoạlqtsn âgdesm hiểuetmm màmzax thôsjmoi, khôsjmong đjjtsámvrnng giámvrn nhắjkhlc tớfqafi.

- Ha ha, Giang Hầfqafu trung can nghĩaygfa đjjtslgbmm, sẽljcocsqu Thiêiqlon Đaygfyugba phùsaqj hộovjz. Xem ra, ngưbkituetmc lạlqtsi làmzax trẫauzjm quámvrn lo lắjkhlng.

Đaygfôsjmong Phưbkitơegging Lộovjzc cũiqlong làmzaxgdesm tìncucnh thậwrggt tốnkkwt.

iqlon Long Đaygfjokgng Hầfqafu kia, lạlqtsi phiềogzjn muộovjzn khôsjmong thôsjmoi. Giang Phong nàmzaxy, vâgdeṣy mà khôsjmong chếldjut? Còzluvn sốnkkwng long tinh hổauzjehvonh nhưbkit thếldju? Xem ra tu vi còzluvn đjjtsovjzt phámvrn.

Trong nộovjzi tâgdesm Long Chiếldjuu Phong mộovjzt bụldjung phiềogzjn muộovjzn, đjjtsnkkwi thủuetm vớfqafi năvocrng lựeggic làmzaxm việtvacc củuetma hạlqts nhâgdesn làmzaxmzaxng bấauzjt mãehvon rôsjmòi. Từbbun khi cùsaqjng Giang gia phụldju tửztmjmzaxy trởnntx mặnbkzt, đjjtsogzju khôsjmong cócsqu mộovjzt việtvacc thuậwrggn lợuetmi.

Giang Phong nàmzaxy, rõnsdimzaxng trúslavng đjjtsovjzc hẳtlcjn phảlgbmi chếldjut, làmzaxm sao lạlqtsi có thêiqlỏ long tinh hổauzjehvonh nhưbkit thếldju?

Giang Phong chẳtlcjng nhữlqtsng khôsjmong chếldjut, tu vi còzluvn tinh tiếldjun mộovjzt tầfqafng. Bởnntxi nhưbkit vậwrggy, bọwbhln hắjkhln muốnkkwn thôsjmong qua âgdesm mưbkitu cưbkitfqafp lấauzjy Giang Hãehvon lãehvonh đjjtsyugba, đjjtsâgdesy khôsjmong phảlgbmi làmzax tựeggi đjjtsòzluvi mấauzjt mặnbkzt sao?


Sắjkhlc mặnbkzt Nhạlqtsn Môsjmon Hầfqafu xấauzju hổauzj, phảlgbmng phấauzjt bịyugb ngưbkittqrxi ởnntx trêiqlon mũiqloi hung hăvocrng đjjtsámvrnnh mộovjzt quyềogzjn, trong lúslavc nhấauzjt thờtqrxi tiếldjun cũiqlong khôsjmong đjjtsưbkituetmc, thốnkkwi cũiqlong khôsjmong xong, cựeggic kỳwrgg xấauzju hổauzj.

- Nhạlqtsn Môsjmon Hầfqafu, Giang Phong ta cócsqu mộovjzt lờtqrxi khuyêiqlon. Muốnkkwn làmzaxm bia đjjtsơeggĩ đjjtsạn cho ngưbkittqrxi, trưbkitfqafc xem kếldjut cụldjuc củuetma Đaygfmvrn Nhưbkit Hảlgbmi mộovjzt chúslavt, còzluvn cócsqu kếldjut cụldjuc củuetma Đaygfan Vưbkitơegging Uyểuetmn.

mzax nhữlqtsng chưbkit hầfqafu sau lưbkitng Long Đaygfjokgng Hầfqafu kia, nghe lờtqrxi nàmzaxy củuetma Giang Phong, lòzluvng cũiqlong cócsqu nhậwrggn thấauzjy.

Đaygfúslavng vậwrggy a, Đaygfmvrn Nhưbkit Hảlgbmi mởnntx đjjtsưbkittqrxng cho Long Đaygfjokgng Hầfqafu, kếldjut quảlgbm bịyugb Long Đaygfjokgng Hầfqafu tựeggincucnh ra tay giảlgbmi quyếldjut, sau đjjtsócsquzluvn rơeggii vàmzaxo kếldjut cụldjuc cảlgbm nhàmzax bịyugb tịyugbch thu tàmzaxi sảlgbmn, gia sảlgbmn sung côsjmong.

Mặnbkzc dùsaqj Đaygfan Vưbkitơegging Uyểuetmn khôsjmong cócsqu chếldjut ngưbkittqrxi, nhưbkitng ởnntx kinh doanh cũiqlong bịyugbbkituetmc Sưbkit Đaygfiệtvacn đjjtsámvrnnh cho hoa rơeggii nưbkitfqafc chảlgbmy, liêiqlon tiếldjup bạlqtsi lui. Càmzaxng cócsqu nghe đjjtsmbqdn, bọwbhln hắjkhln đjjtsãehvo triệtvact đjjtsuetmmvrnn mìncucnh cho Long Đaygfjokgng Hầfqafu, đjjtsãehvo mấauzjt đjjtsi quyềogzjn tựeggi chủuetm.

Yếldjun Cửztmju Trang phiềogzjn muộovjzn, nhưbkitng khẩjberu khíamit lạlqtsi vôsjmosaqjng ngạlqtso khíamit:

- Giang Phong, ngưbkitơeggii chớfqaf đjjtsjkhlc ýljco quámvrn sớfqafm.

- Vìncucmvrni gìncuc ta khôsjmong thểuetm đjjtsjkhlc ýljco?

Giang Phong cưbkittqrxi vôsjmosaqjng cởnntxi mởnntx.

- Yếldjun Cửztmju Trang ngưbkitơeggii, luậwrggn mộovjzt mìncucnh đjjtsauzju, đjjtsámvrnnh khôsjmong lạlqtsi ta; so nhi tửztmj, con củuetma ngưbkitơeggii hai lầfqafn bịyugb Trầfqafn Nhi nhàmzax ta hoàmzaxnh ngưbkituetmc. Ởuwds trưbkitfqafc mặnbkzt ngưbkitơeggii, ta tìncucm khôsjmong thấauzjy lýljco do khôsjmong đjjtsjkhlc ýljco a. Ngưbkitơeggii nócsqui cócsqu đjjtsúslavng khôsjmong?

Yếldjun Cửztmju Trang khôsjmong phảlgbmn bámvrnc đjjtsưbkituetmc.

Giang Trầfqafn nghe đjjtsưbkituetmc phụldju thâgdesn phảlgbmn kíamitch nhưbkit thếldju, tâgdesm tìncucnh cũiqlong rấauzjt tốnkkwt. Khôsjmong thểuetm khôsjmong nócsqui, cócsqu thểuetmmzaxm tớfqafi mộovjzt lộovjz chưbkit hầfqafu, mỗmvrni ngưbkittqrxi đjjtsogzju cócsqu biệtvacn phámvrnp sinh tồmbqdn.

Theo Giang Phong xuấauzjt hiệtvacn, sựeggi việtvacc xen giữlqtsa tựeggi nhiêiqlon dùsaqjng Yếldjun Cửztmju Trang bịyugb đjjtsámvrnnh mặnbkzt chấauzjm dứmbqdt.


gdesu Ngọwbhlc côsjmong chúslava mắjkhlt phưbkituetmng hơeggii đjjtsovjzng mộovjzt chúslavt, hưbkitfqafng bêiqlon Giang Trầfqafn quăvocrng đjjtsếldjun ámvrnnh mắjkhlt ýljco vịyugb thâgdesm trưbkittqrxng.

- Chưbkit vịyugb, hiệtvacn tạlqtsi Bổauzjn cung tuyêiqlon bốnkkw, mộovjzt lầfqafn Tiềogzjm Long hộovjzi thửztmj mớfqafi, chíamitnh thứmbqdc bắjkhlt đjjtsfqafu. Quy củuetm vẫauzjn làmzax quy củuetmiqlo, bắjkhlt đjjtsfqafu xin nhiệtvacm vụldju khảlgbmo hạlqtsch.

- Lầfqafn khảlgbmo hạlqtsch nàmzaxy, đjjtsmbqdng dạlqtsng phâgdesn chíamitn cấauzjp nhiệtvacm vụldju. Mỗmvrni mộovjzt cấauzjp bậwrggc nhiệtvacm vụldju, đjjtslqtsi biểuetmu mộovjzt phẩjberm hầfqafu vịyugb.

Đaygfôsjmong Phưbkitơegging Vưbkitơegging Quốnkkwc mộovjzt trăvocrm lẻljcomvrnm lộovjz chưbkit hầfqafu, chung chia làmzaxm Cửztmju phẩjberm. Mỗmvrni mộovjzt phẩjberm đjjtsogzju cócsqubkittqrxi hai chưbkit hầfqafu, dùsaqjng cámvrni nàmzaxy suy ra.

Giang Hãehvon Hầfqafu ởnntx trong mộovjzt trăvocrm lẻljcomvrnm lộovjz chưbkit hầfqafu, bàmzaxi danh 14, xem nhưbkit Nhịyugb phẩjberm chưbkit hầfqafu.

amit dụldju nhưbkit, chưbkit hầfqafu xếldjup hàmzaxng thứmbqd nhấauzjt đjjtsếldjun 12, đjjtsogzju làmzax Nhấauzjt phẩjberm chưbkit hầfqafu. Ởuwds trong Nhấauzjt phẩjberm chưbkit hầfqafu, tựeggi nhiêiqlon cũiqlong chia đjjtstlcjng cấauzjp.

Mộovjzt đjjtsếldjun bốnkkwn, chíamitnh làmzaxbkitơegging Quốnkkwc Tứmbqd đjjtslqtsi chưbkit hầfqafu, đjjtsưbkituetmc tôsjmon xưbkitng làmzax Chíamitsjmon Nhấauzjt phẩjberm.

vocrm đjjtsếldjun támvrnm, thìncucsjmon xưbkitng làmzax chíamitnh Nhấauzjt phẩjberm.

Chíamitn đjjtsếldjun mưbkittqrxi hai, thìncuc trởnntx thàmzaxnh phụldju Nhấauzjt phẩjberm.

Đaygfãehvo đjjtsếldjun nhịyugb phẩjberm chưbkit hầfqafu, thậwrggm chíamit phẩjberm bậwrggc chưbkit hầfqafu thấauzjp hơeggin, sẽljco khôsjmong cócsqu danh tựeggi Chíamitsjmon. Ởuwds trong phẩjberm cấauzjp riêiqlong phâgdes̀n mình, cũiqlong chia ba cấauzjp bậwrggc.

saqjng Nhịyugb phẩjberm làmzaxm thíamit dụldju, chia làmzax thưbkituetmng Nhịyugb phẩjberm, trung Nhịyugb phẩjberm, hạlqts Nhịyugb phẩjberm.

Giang Hãehvon Hầfqafu, làmzax thưbkituetmng Nhịyugb phẩjberm chưbkit hầfqafu!

mzax Tiềogzjm Long thi hộovjzi, làmzax trậwrggn đjjtsauzju quyếldjut đjjtsyugbnh bàmzaxi danh chưbkit hầfqafu lầfqafn tiếldjup theo.

Mộovjzt trăvocrm lẻljcomvrnm lộovjz chưbkit hầfqafu truyềogzjn nhâgdesn, cócsqu thểuetm xin bấauzjt luậwrggn phẩjberm bậwrggc nhiệtvacm vụldjuncuc. Đaygfưbkitơegging nhiêiqlon, từbbunng chưbkit hầfqafu truyềogzjn nhâgdesn, đjjtsogzju chỉexnycsqu hai lầfqafn cơeggi hộovjzi.

Nếldjuu nhưbkit hai lầfqafn đjjtsogzju khôsjmong hoàmzaxn thàmzaxnh nhiệtvacm vụldju, vậwrggy thìncuc chờtqrx khảlgbmo hạlqtsch thấauzjt bạlqtsi, giao ra Chưbkit Hầfqafu Lệtvacnh.

Đaygfuetm cho nhữlqtsng thếldju gia cưbkittqrxng đjjtslqtsi khôsjmong cócsqu Chưbkit Hầfqafu Lệtvacnh kia lầfqafn lưbkituetmt bổauzj sung lêiqlon.

Bởnntxi vìncuc khảlgbmo hạlqtsch chỉexnycsqu hai lầfqafn cơeggi hộovjzi, cho nêiqlon đjjtslqtsi bộovjz phậwrggn chưbkit hầfqafu truyềogzjn nhâgdesn, đjjtsogzju rấauzjt cẩjbern thậwrggn, lợuetmi dụldjung tốnkkwt hai lầfqafn cơeggi hộovjzi nàmzaxy.

Lầfqafn thứmbqd nhấauzjt, cócsqu lẽljcocsqu chúslavt chưbkit hầfqafu truyềogzjn nhâgdesn sẽljco khiêiqlou chiếldjun nhiệtvacm vụldju cao cấauzjp thoámvrnng mộovjzt phámvrnt. Nhưbkitng nếldjuu lầfqafn đjjtsfqafu tiêiqlon khiêiqlou chiếldjun thấauzjt bạlqtsi, dùsaqjng đjjtsếldjun lầfqafn cơeggi hộovjzi thứmbqd hai, liềogzjn phảlgbmi cựeggic kỳwrgg thậwrggn trọwbhlng rôsjmòi. Nếldjuu khôsjmong, lầfqafn thứmbqd hai xin nhiệtvacm vụldju lạlqtsi thấauzjt thủuetm, chẳtlcjng khámvrnc nàmzaxo chắjkhlp tay giao ra Chưbkit Hầfqafu Lệtvacnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.