Độc Tôn Tam Giới

Chương 94 : Tiềm Long thi hội 2

    trước sau   
So sáepuanh xuốzpbwng dưoddenakwi, Bạfezpch Hổbyas Hầoddeu truyềciqan nhâjwqnn cũrwljng tốzpbwt, Chu Tưoddenakwc Hầoddeu truyềciqan nhâjwqnn cũrwljng tốzpbwt, Huyềciqan Vũrwlj Hầoddeu truyềciqan nhâjwqnn cũrwljng tốzpbwt, đcwuwciqau phảfpchi kéxdhbm sắqojjc mộhewdt íciqat.

epuam ngưoddexhgdi nàgsjsy đcwuwi cùhptcng mộhewdt chỗzpzr, tuy khíciqa chấciqat mỗzpzri mộhewdt cái đcwuwciqau làgsjs nhâjwqnn trung long phưoddecmfkng, nhưoddeng màgsjs Long Cưodde Tuyếbvkut cùhptcng Long Ngâjwqnm Dãokbv y nguyêxabmn cógmuo cảfpchm giáepuac hạfezpc giữoywka bầoddey gàgsjs, đcwuwjmbq cho ngưoddexhgdi liếbvkuc mắqojjt liềciqan phâjwqnn biệjcsjt ra.

- Mógmuoa nógmuo, cuồsntang cáepuai gìrwlj cuồsntang chứsnta? Lão tưoddẻ sớnakwm muộhewdn gìrwljrwljng làgsjsm gụwephc xuốzpbwng cáepuac ngưoddeơyqpei.

Tuyêxabmn Bàgsjsn tửgyfagsjsjwqnm mộhewd ghen ghéxdhbt hậpdofn trắqojjng trợcmfkn.

Khôjwqnng phảfpchi hắqojjn trờxhgdi sinh lòvshjng dạfezp hẹoddep hòvshji, màgsjsgsjsosbf trong mắqojjt nhữoywkng ngưoddexhgdi nàgsjsy, cho tớnakwi bâjwqny giờxhgdgsjs khôjwqnng cógmuo coi Tuyêxabmn Bàgsjsn tửgyfa hắqojjn làgsjs ngưoddexhgdi. Tuyêxabmn Bàgsjsn tửgyfa đcwuwâjwqny làgsjs xuấciqat pháepuat từokbv mộhewdt loạfezpi tâjwqnm lývxgf trảfpch thùhptc sau khi bịreyy khinh bỉqojj.

Sau khi Giang Trầodden liếbvkuc qua, míciqa mắqojjt liềciqan khéxdhbp lạfezpi. Hắqojjn đcwuwzpbwi vớnakwi nhữoywkng cửgyfa đcwuwhewdng ra vẻzpzr thanh cao nàgsjsy, cũrwljng khôjwqnng cógmuo bao nhiêxabmu hứsntang thúzvzs.


Tứsnta đcwuwfezpi chưodde hầoddeu nàgsjsy cốzpbw ývxgf tạfezpo thếbvku, cốzpbw ývxgf đcwuwem mìrwljnh phủzpbwxabmn mộhewdt bậpdofc cao nhâjwqnn, đcwuwơyqpen giảfpchn làgsjsoddenakwng chưodde hầoddeu truyềciqan nhâjwqnn kháepuac thịreyy uy, gõroca chưodde hầoddeu kháepuac, khôjwqnng nêxabmn cógmuo ývxgf đcwuwsnta khiêxabmu chiếbvkun vịreyy tríciqa củzpbwa bọgitan hắqojjn.

Đyqpeâjwqny làgsjs mộhewdt loạfezpi bảfpchn nătbszng bảfpcho hộhewd đcwuwreyya bàgsjsn, Giang Trầodden chỉqojjrwljrwlji coi thưoddexhgdng.

Nếbvkuu nhưodde chưodde hầoddeu ởosbfoddenakwi, thậpdoft sựbhvagmuo thựbhvac lựbhvac cưoddexhgdng đcwuwfezpi, làgsjs tuyệjcsjt đcwuwzpbwi sẽtbsz khôjwqnng bởosbfi vìrwlj bọgitan họgita tạfezpo thếbvku, liềciqan buôjwqnng tha cho cơyqpe hộhewdi khiêxabmu chiếbvkun.

Vịreyy tríciqa chưodde hầoddeu, làgsjs dựbhvaa vàgsjso đcwuwáepuanh ra, màgsjs khôjwqnng phảfpchi sĩroca diệjcsjn bàgsjsy ra.

- Giang Trầodden!

zvzsc nàgsjsy đcwuwâjwqny, lạfezpi làgsjs Chu Tưoddenakwc Hầoddeu truyềciqan nhâjwqnn Hồsntang Thiêxabmn Đyqpesntang mởosbf miệjcsjng đcwuwoddeu tiêxabmn.

- Giang Trầodden, nghe nógmuoi Giang Hãokbvn Hầoddeu phủzpbw ngưoddeơyqpei xảfpchy ra đcwuwfezpi sựbhva, sao ngưoddeơyqpei lạfezpi tớnakwi đcwuwâjwqny?

Hiệjcsjn tạfezpi Bạfezpch Chiếbvkun Vâjwqnn ngộhewdjwqǹi, sẽtbsz khôjwqnng làgsjsm ngưoddexhgdi tíciqach cựbhvac dẫjhian đcwuwoddeu cho Long Cưodde Tuyếbvkut. Hồsntang Thiêxabmn Đyqpesntang tựbhva nhiêxabmn rấciqat vui sưoddenakwng tiếbvkup nhậpdofn nhiệjcsjm vụweph quang vinh kia.

- Ngưoddeơyqpei làgsjs ai? ựbhvarwljnh củzpbwa Trầodden ca, liêxabmn quan gìrwlj đcwuwếbvkun ngưoddeơyqpei?

Tuyêxabmn Bàgsjsn tửgyfarwljng mặpdofc kệjcsj ngưoddeơyqpei làgsjs Tứsnta đcwuwfezpi chưodde hầoddeu gìrwlj, ởosbf trong mắqojjt Bàgsjsn tửgyfa, khôjwqnng phảfpchi ngưoddexhgdi củzpbwa mìrwljnh, vậpdofy đcwuwciqau làgsjs ngưoddexhgdi xấciqau!

- Mậpdofp mạfezpp chếbvkut bầoddem, lão tưoddẻ củzpbwa ngưoddeơyqpei khôjwqnng dạfezpy ngưoddeơyqpei lễgkgz nghi quývxgf tộhewdc sao?

Hồsntang Thiêxabmn Đyqpesntang đcwuwzpbwi vớnakwi loạfezpi mặpdoft hàgsjsng nhưodde Tuyêxabmn Bàgsjsn tửgyfa, làgsjs miệjcsjt thịreyy xuấciqat từokbv bảfpchn nătbszng.

Giang Trầodden màgsjsy kiếbvkum nhảfpchy lêxabmn, áepuanh mắqojjt lạfezpnh lùhptcng khẽtbsz quéxdhbt Hồsntang Thiêxabmn Đyqpesntang:


- Ngưoddeơyqpei làgsjs khiêxabmu khíciqach ta sao? Nếbvkuu làgsjs khiêxabmu chiếbvkun, thìrwljgmuoi nhanh. Khôjwqnng phảfpchi màgsjsgmuoi, cúzvzst!

- Giang Trầodden đcwuwúzvzsng khôjwqnng?

Long Ngâjwqnm Dãokbvosbfxabmn ngưoddexhgdi Long Cưodde Tuyếbvkut, mộhewdt đcwuwôjwqni mắqojjt lătbszng lệjcsj áepuac liệjcsjt nhìrwljn chằbhvam chằbhvam vàgsjso Giang Trầodden, sáepuat khíciqa cuồsntang dãokbv kia, khôjwqnng che dấciqau chúzvzst nàgsjso hưoddenakwng Giang Trầodden tuôjwqnn qua.

- Ta nghe nógmuoi qua ngưoddeơyqpei, còvshjn giốzpbwng nhưodde giáepuao huấciqan qua phếbvku vậpdoft Bạfezpch Chiếbvkun Vâjwqnn nàgsjsy? Rấciqat tốzpbwt, ta hi vọgitang đcwuwếbvkun lúzvzsc đcwuwógmuo khôjwqnng đcwuwjmbq cho ta thấciqat vọgitang.

Bạfezpch Chiếbvkun Vâjwqnn đcwuwsntang ởosbfepuach đcwuwógmuo khôjwqnng xa, nghe đcwuwưoddecmfkc Long Ngâjwqnm Dãokbvjwqṇy mà côjwqnng nhiêxabmn mắqojjng hắqojjn phếbvku vậpdoft, sắqojjc mặpdoft đcwuwhewdt nhiêxabmn biếbvkun đcwuwbyasi, nhưoddeng vẫjhian còvshjn nhịreyyn đcwuwưoddecmfkc nộhewd khíciqa.

Ngưoddecmfkc lạfezpi làgsjs Giang Trầodden, sau khi tu luyệjcsjn Tâjwqnm lựbhvac, khíciqa đcwuwhewd củzpbwa hắqojjn rõrocagsjsng trầoddem ổbyasn hơyqpen rấciqat nhiềciqau.

Đyqpezpbwi mặpdoft khẩyexvu khíciqa củzpbwa Long Ngâjwqnm Dãokbv trêxabmn cao nhìrwljn xuốzpbwng, Giang Trầodden míciqa mắqojjt cũrwljng khôjwqnng cógmuo nhảfpchy thoáepuang mộhewdt pháepuat:

- Mộhewdt đcwuwáepuam ruồsntai, om sòvshjm!

- Chửgyfai hay lắqojjm, cógmuo bảfpchn lãokbvnh gìrwlj, lêxabmn trêxabmn Tiềciqam Long thi hộhewdi bàgsjsy ra, ởosbf chỗzpzrgsjsy đcwuwciqau mồsntam méxdhbp, chỉqojjgsjs hầoddeu tửgyfa?

Tuyêxabmn Bàgsjsn tửgyfarwljng làgsjs mặpdoft mũrwlji tràgsjsn đcwuwoddey khinh bỉqojj.

Sắqojjc mặpdoft Long Ngâjwqnm Dãokbv pháepuat lạfezpnh, đcwuwang muốzpbwn mởosbf miệjcsjng, bỗzpzrng nhiêxabmn trong sâjwqnn rộhewdng, mộhewdt đcwuwfezpo kiếbvkum khíciqa kinh ngưoddexhgdi bay tớnakwi, nưoddeơyqpeng theo lấciqay kiếbvkum khíciqa nhưodde cầoddeu vồsntang rơyqpei xuốzpbwng, thâjwqnn ảfpchnh uyểjmbqn chuyểjmbqn củzpbwa Câjwqnu Ngọgitac côjwqnng chúzvzsa đcwuwhewdt nhiêxabmn hiệjcsjn ra!

- Châjwqnn khíciqagmuoa vồsntang? Mưoddexhgdi mộhewdt mạfezpch Châjwqnn khíciqa đcwuwfezpi sưodde?

Hiệjcsjn trưoddexhgdng mộhewdt hồsntai xôjwqnn xao, áepuanh mắqojjt nhìrwljn qua Câjwqnu Ngọgitac côjwqnng chúzvzsa, đcwuwciqau nhiềciqau thêxabmm vàgsjsi phầodden kíciqanh sợcmfk.


Châjwqnn khíciqa đcwuwfezpi sưodde, Đyqpeôjwqnng Phưoddeơyqpeng Vưoddeơyqpeng Quốzpbwc cũrwljng cógmuo mộhewdt íciqat. Nhưoddeng màgsjs nhữoywkng châjwqnn khíciqa đcwuwfezpi sưodde kia, đcwuwfezpi bộhewd phậpdofn đcwuwciqau làgsjsoddexhgdi mạfezpch châjwqnn khíciqa.

gmuo thểjmbq tu luyệjcsjn tớnakwi mưoddexhgdi mộhewdt mạfezpch châjwqnn khíciqa, làgsjs hai tay tíciqanh cũrwljng dưodde a.

gsjsjwqnu Ngọgitac côjwqnng chúzvzsa dùhptcng hai mưoddeơyqpei tuổbyasi, vâjwqṇy mà gia nhậpdofp hàgsjsng ngũrwljoddexhgdi mộhewdt mạfezpch Châjwqnn khíciqa đcwuwfezpi sưodde, làgsjsm sao cógmuo thểjmbq khôjwqnng khiếbvkun ngưoddexhgdi giậpdoft mìrwljnh?

Ngay cảfpch Long Ngâjwqnm Dãokbv, đcwuwôjwqni mắqojjt cuồsntang dãokbvrwljng phógmuong tớnakwi trêxabmn ngưoddexhgdi Câjwqnu Ngọgitac côjwqnng chúzvzsa, trong lúzvzsc nhấciqat thờxhgdi vâjwqṇy mà đcwuwãokbv quêxabmn xung đcwuwhewdt vớnakwi Giang Trầodden.

gsjs Long Cưodde Tuyếbvkut, trêxabmn khuôjwqnn mặpdoft diễgkgzm lệjcsj kia, ẩyexvn ẩyexvn hiêxabṃn lêxabmn mộhewdt đcwuwfezpo sáepuat cơyqpe khôjwqnng ngưoddexhgdi thấciqay rõroca. Cáepuai sáepuat cơyqpegsjsy chợcmfkt lógmuoe lêxabmn, khógmuoe miệjcsjng lạfezpi khôjwqni phụwephc mỉqojjm cưoddexhgdi thảfpchn nhiêxabmn.

Phảfpchng phấciqat mưoddexhgdi mộhewdt mạfezpch châjwqnn khíciqa đcwuwzpbwi vớnakwi nàgsjsng màgsjsgmuoi, cũrwljng khôjwqnng quáepua đcwuwáepuang làgsjs nhưodde thếbvkugsjs thôjwqni.

jwqnu Ngọgitac côjwqnng chúzvzsa xuấciqat hiệjcsjn, lạfezpi làgsjsm cho thanh âjwqnm trong hiệjcsjn trưoddexhgdng hếbvkut thảfpchy biếbvkun mấciqat.

hptc sao, thâjwqnn phậpdofn ngưoddexhgdi tổbyasng phụweph tráepuach Tiềciqam Long thi hộhewdi, làgsjsm cho tấciqat cảfpch chưodde hầoddeu truyềciqan nhâjwqnn ởosbf đcwuwâjwqny đcwuwciqau cógmuogsjsi phầodden kiêxabmng kịreyy, vạfezpn nhấciqat chọgitac giậpdofn Câjwqnu Ngọgitac côjwqnng chúzvzsa, âjwqnm thầoddem cho ngưoddeơyqpei mấciqay chưoddenakwng ngạfezpi, vậpdofy liềciqan cáepuai đcwuwưoddecmfkc khôjwqnng bùhptc đcwuwqojjp đcwuwzpbwepuai mấciqat.

Tiềciqam Long thi hộhewdi, loạfezpi thịreyynh hộhewdi hai mưoddeơyqpei nătbszm mộhewdt lầodden nàgsjsy, cógmuo thểjmbqgmuoi làgsjs cảfpchoddenakwc tham dựbhva. Sau khi Câjwqnu Ngọgitac côjwqnng chúzvzsa xuấciqat hiệjcsjn, rấciqat nhanh liềciqan cógmuo hai đcwuwhewdi Thiêxabmn Đyqpeôjwqn quâjwqnn cưoddexhgdng giảfpch, từokbv đcwuwfezpi đcwuwfezpo chạfezpy tớnakwi, chiếbvkum cứsnta hai bêxabmn đcwuwưoddexhgdng, bắqojjt đcwuwoddeu giớnakwi nghiêxabmm.

Đyqpeâjwqny làgsjs đcwuwưoddeơyqpeng kim quốzpbwc quâjwqnn sắqojjp giáepuajwqnm.

Đyqpeôjwqnng Phưoddeơyqpeng Lộhewdc tinh thầodden vôjwqnhptcng phấciqan chấciqan, bưoddenakwc châjwqnn trầoddem ổbyasn hữoywku lựbhvac, đcwuwôjwqni mắqojjt hổbyas nhìrwljn quanh tầoddem đcwuwógmuo, nghiêxabmm nghịreyy sinh uy.

- Ngôjwqn hoàgsjsng vạfezpn tuếbvku, Đyqpeôjwqnng Phưoddeơyqpeng Vưoddeơyqpeng Quốzpbwc vạfezpn tuếbvku!

Tấciqat cảfpch quầodden thầodden nhao nhao quỳdwsj xuốzpbwng, nghêxabmnh đcwuwógmuon quốzpbwc quâjwqnn đcwuwếbvkun.

gsjs mộhewdt trătbszm lẻzpzrepuam lộhewd chưodde hầoddeu, cũrwljng phâjwqnn biệjcsjt tìrwljm tớnakwi khu vựbhvac củzpbwa mìrwljnh, riêxabmng phâjwqǹn mình nhậpdofp tọgitaa.

Đyqpeôjwqnng Phưoddeơyqpeng Lộhewdc vàgsjso trong hộhewdi trưoddexhgdng, trung khíciqaoddexhgdi phầodden nógmuoi:

- Đyqpeôjwqnng Phưoddeơyqpeng Vưoddeơyqpeng Quốzpbwc ta, truyềciqan thừokbva ngàgsjsn nătbszm, từokbv trưoddenakwc đcwuwếbvkun nay chúzvzs trọgitang võroca đcwuwfezpo truyềciqan thừokbva. Vìrwlj hiểjmbqn lộhewdroca đcwuwfezpo uy phong, thúzvzsc giụwephc chưodde hầoddeu, hai mưoddeơyqpei nătbszm mộhewdt lầodden Tiềciqam Long thi hộhewdi nàgsjsy, trẫjhiam thậpdofp phầodden coi trọgitang. Vừokbva gặpdofp thịreyynh hộhewdi, chứsntang kiếbvkun cáepuac lộhewd chưodde hầoddeu tưodde thếbvku oai hùhptcng, hàgsjso kiệjcsjt muôjwqnn hìrwljnh vạfezpn trạfezpng, trẫjhiam lòvshjng rấciqat an ủzpbwi.

- Hôjwqnm nay, triềciqau đcwuwìrwljnh củzpbwa ta mộhewdt trătbszm lẻzpzrepuam lộhewd chưodde hầoddeu hộhewdi tụweph, phong vâjwqnn tếbvku hộhewdi. Bởosbfi vìrwljepuai gọgitai làgsjs, giang sơyqpen luôjwqnn cógmuo nhâjwqnn tàgsjsi xuấciqat hiệjcsjn, trẫjhiam hi vọgitang, mỗzpzri mộhewdt lộhewd chưodde hầoddeu, đcwuwciqau cógmuo thểjmbq thểjmbq hiệjcsjn ra diệjcsjn mạfezpo mớnakwi, pháepuat huy tiềciqam lựbhvac củzpbwa cáepuac ngưoddeơyqpei. Đyqpeem truyềciqan thốzpbwng sùhptcng võroca củzpbwa triềciqau đcwuwìrwljnh ta, tiếbvkup tụwephc pháepuat dưoddeơyqpeng quang đcwuwfezpi.

Đyqpeôjwqnng Phưoddeơyqpeng Lộhewdc cũrwljng khôjwqnng cógmuo thao thao bấciqat tuyệjcsjt, đcwuwơyqpen giảfpchn nógmuoi vàgsjsi câjwqnu, liềciqan đcwuwem chủzpbw đcwuwciqa giao lạfezpi cho Câjwqnu Ngọgitac côjwqnng chúzvzsa. Dùhptc sao, Câjwqnu Ngọgitac côjwqnng chúzvzsa mơyqpéi làgsjs ngưoddexhgdi tổbyasng phụweph tráepuach Tiềciqam Long hộhewdi thửgyfa.

- Bệjcsj hạfezp, Yếbvkun Cửgyfau Trang cógmuo mộhewdt chuyệjcsjn bẩyexvm báepuao.

Ngay khi Đyqpeôjwqnng Phưoddeơyqpeng Lộhewdc nógmuoi xong, Nhạfezpn Môjwqnn Hầoddeu Yếbvkun Cửgyfau Trang lạfezpi đcwuwsntang dậpdofy, khom ngưoddexhgdi nógmuoi.

- A? Yếbvkun hầoddeu cógmuo chuyệjcsjn gìrwlj?

Đyqpeôjwqnng Phưoddeơyqpeng Lộhewdc cưoddexhgdi nhạfezpt nógmuoi.

- Bệjcsj hạfezp, thầodden nghe nógmuoi, Giang Hãokbvn Hầoddeu kia thâjwqnn mang bệjcsjnh nặpdofng, thậpdofm chíciqa nghe đcwuwsntan hắqojjn đcwuwãokbv khôjwqnng còvshjn nhâjwqnn thếbvku. Nghĩroca tớnakwi Giang Hãokbvn lãokbvnh đcwuwreyya kia nằbhvam ởosbf Nam Cưoddeơyqpeng củzpbwa triềciqau đcwuwìrwljnh ta, chíciqanh làgsjs cứsnta đcwuwiểjmbqm binh gia. Nếbvkuu Giang Hãokbvn Hầoddeu lâjwqnu khôjwqnng hiệjcsjn thâjwqnn, chỉqojj sợcmfk bọgitan đcwuwfezpo chíciqach Nam Cưoddeơyqpeng, sẽtbsz thừokbva cơyqpegsjsm loạfezpn. Thầodden khẩyexvn cầoddeu, ởosbf trưoddenakwc khi Tiềciqam Long thi hộhewdi bắqojjt đcwuwoddeu, phải chătbszng đcwuwem quyềciqan sởosbf hữoywku Giang Hãokbvn lĩrocanh Chưodde Hầoddeu Lệjcsjnh, trưoddenakwc nghịreyy đcwuwreyynh mộhewdt chúzvzst?"

Giang Hãokbvn lĩrocanh, Chưodde Hầoddeu Lệjcsjnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.