Độc Tôn Tam Giới

Chương 93 : Tiềm Long thi hội 1

    trước sau   
Bốlsmrn môuyrtn nguyêixdcn bộkpvy thầjchjn thôuyrtng, 《 Thấarmrt Khiếwliju Thôuyrtng Linh 》 tạntyam thờbbmzi làkhzh khôuyrtng cầjchjn luyệkpvyn. Ởbyyf trưsvpwtmvoc khi thấarmrt khiếwliju khôuyrtng cógnca tu luyệkpvyn ra linh thứpmtnc, tu luyệkpvyn môuyrtn thầjchjn thôuyrtng nàkhzhy, đbkthógncakhzhvgftng giỏemtf tre múfbjxc nưsvpwtmvoc, căemtfn bảupfkn khôuyrtng cógnca hi vọdbibng luyệkpvyn đbkthưsvpwhnlsc.

Ngưsvpwhnlsc lạntyai làkhzh 《 Thiêixdcn Mụbwzpc Thầjchjn Đupfkbyyfng 》, 《 Thuậacepn Phong Chi Nhĩvftg 》, 《 Bàkhzhn Thạntyach Chi Tâlppvm 》, đbkthhjgau làkhzh hiệkpvyn tạntyai cógnca thểfbjx tu luyệkpvyn.

Giang Trầjchjn giốlsmrng nhưsvpw ngưsvpwbbmzi đbkthógncai, đbkthyrwnm chìfbjxm trong cảupfkm ngộkpvy ba môuyrtn thầjchjn thôuyrtng. Ba môuyrtn thầjchjn thôuyrtng nàkhzhy, chỉpvez cầjchjn hơwpsji cógnca tiểfbjxu thàkhzhnh, đbkthlsmri vớtmvoi tu luyệkpvyn 《 Toáupwri Nguyệkpvyt Phi Đupfkao 》làkhzh làm chơwpsji ăemtfn thâlppṿt.

Phi đbkthao tuyệkpvyt kỹsifh, thờbbmzi đbkthiểfbjxm thủoalg pháupwrp đbkthiềhjgau khiểfbjxn đbkthếwlijn cựvccec hạntyan, đbkthơwpsjn giảupfkn làkhzh so đbktharmru nhãjxmdn lựvccec, nhĩvftg lựvccec, cùvgftng vớtmvoi tâlppvm lựvccec!

Mấarmry ngàkhzhy nay, Giang Hãjxmdn Hầjchju phủoalgvgftng đbktháupwrm hạntya nhâlppvn đbkthhjgau bềhjga bộkpvyn nhiềhjgau việkpvyc.

fbjxejmnn luyệkpvyn nhãjxmdn lựvccec, Giang Trầjchjn đbkthfbjx cho đbktháupwrm hạntya nhâlppvn khôuyrtng ngừyhting bắyrwnt ruồbyyfi, muỗljwci,… căemtfn cứpmtn tốlsmrc đbkthkpvy nhữtzohng con ruồbyyfi muỗljwci nàkhzhy phi đbkthkpvyng, quỹsifhrvkich cùvgftng thógncai quen, đbkthếwlijn tìfbjxm kiếwlijm con sâlppvu nhỏemtfkhzh trưsvpwtmvoc đbkthógnca Giang Trầjchjn đbktháupwrnh dấarmru.


Khôuyrtng thểfbjx khôuyrtng nógncai, loạntyai phưsvpwơwpsjng pháupwrp tu luyệkpvyn nàkhzhy, cơwpsj hồbyyf tiếwlijp cậacepn trìfbjxnh đbkthkpvy biếwlijn tháupwri.

Ngay từyhti đbkthjchju, Giang Trầjchjn cơwpsj hồbyyfkhzh nhiềhjgau lầjchjn đbkthhjgau thấarmrt bạntyai. Mấarmry trăemtfm con ruồbyyfi cuồbyyfng loạntyan nhảupfky múfbjxa, cho dùvgft mắyrwnt chăemtfm chúfbjx nhìfbjxn, đbkthógncavftgng làkhzh đbktháupwrp ứpmtnng khôuyrtng xuểfbjx.

Nhưsvpwng màkhzh, nhưsvpw thếwlij giữtzoh vữtzohng đbkthưsvpwhnlsc hai ngàkhzhy, Giang Trầjchjn dựvccea vàkhzho nhãjxmdn lựvccec, trêixdcn cơwpsj bảupfkn đbkthãjxmdgnca thểfbjx xuấarmrt hiệkpvyn mộkpvyt phầjchjn mưsvpwbbmzi xáupwrc suấarmrt.

khzh dựvccea vàkhzho nhĩvftg lựvccec, thìfbjxgnca thểfbjx xuấarmrt hiệkpvyn mộkpvyt phầjchjn hai mưsvpwơwpsji xáupwrc suấarmrt.

Tu luyệkpvyn tâlppvm lựvccec khógnca nhấarmrt, xáupwrc suấarmrt chưsvpwa đbkthoalg mộkpvyt phầjchjn năemtfm mưsvpwơwpsji.

Ba ngàkhzhy sau, bốlsmrn ngàkhzhy sau...

Giang Trầjchjn tiếwlijn bộkpvy phi thưsvpwbbmzng rõggjvkhzhng, đbkthãjxmd đbkthếwlijn ngàkhzhy thứpmtnemtfm, Giang Trầjchjn vâlppṿy mà cógnca thểfbjx thôuyrtng qua nhãjxmdn lựvccec, đbkthntyat tớtmvoi năemtfm thàkhzhnh xáupwrc xuấarmrt thàkhzhnh côuyrtng.

khzh nhĩvftg lựvccec pháupwrn đbkthupwrn, vâlppṿy mà cũvftgng cógnca thểfbjx đbkthntyat tớtmvoi ba thàkhzhnh xáupwrc xuấarmrt thàkhzhnh côuyrtng.

lppvm lựvccec pháupwrn đbkthupwrn tiếwlijn bộkpvy khôuyrtng lớtmvon, bấarmrt quáupwr Giang Trầjchjn cũvftgng khôuyrtng uểfbjx oảupfki. Hắyrwnn biếwlijt rõggjv, tu luyệkpvyn tâlppvm lựvccec làkhzh khógnca khăemtfn nhấarmrt, cũvftgng cầjchjn kiêixdcn nhẫkogmn nhấarmrt.

Nhãjxmdn lựvccec cùvgftng nhĩvftg lựvccec, dựvccea vàkhzho thờbbmzi gian cógnca thểfbjxkhzhi ra. Nhưsvpwng màkhzhlppvm lựvccec, nhấarmrt đbkthdqlbnh phảupfki tĩvftgnh tâlppvm tĩvftgnh khírvki, kiêixdcn trìfbjx bềhjgan bỉpvez, khôuyrtng thểfbjxgnca chúfbjxt vộkpvyi vàkhzhng xao đbkthkpvyng.

byyf nhãjxmdn lựvccec cùvgftng nhĩvftg lựvccec tiếwlijn bộkpvy trêixdcn diệkpvyn rộkpvyng, đbkthbyyfng thờbbmzi Giang Trầjchjn tu luyệkpvyn《 Toáupwri Nguyệkpvyt Phi Đupfkao 》, cũvftgng đbkthâlppvu vàkhzho đbktharmry triểfbjxn khai.

gnca nhãjxmdn lựvccec cùvgftng nhĩvftg lựvccec cưsvpwbbmzng đbkthntyai phốlsmri hợhnlsp, Giang Trầjchjn ởaowo trêixdcn đbkthiềhjgau khiểfbjxn phi đbkthao, liềhjgan thểfbjx hiệkpvyn ra thiêixdcn phúfbjxvgftng trạntyang tháupwri kinh ngưsvpwbbmzi.

Thứpmtnc mởaowo đbkthjchju củoalga《 Toáupwri Nguyệkpvyt Phi Đupfkao 》kia, cơwpsj hồbyyf bịdqlb Giang Trầjchjn khôuyrtng hềhjgagnca đbkthkpvy khógnca liềhjgan nắyrwnm giữtzoh, hơwpsjn nữtzoha rấarmrt nhanh tu luyệkpvyn đbkthếwlijn cảupfknh giớtmvoi viêixdcn mãjxmdn.


- Xem ra, nhãjxmdn lựvccec cùvgftng nhĩvftg lựvccec cưsvpwbbmzng đbkthntyai, quảupfk nhiêixdcn làkhzh bảupfko đbkthupfkm cựvccec lớtmvon khi tu luyệkpvyn phi đbkthao. Màkhzhlppvm lựvccec cưsvpwbbmzng đbkthntyai, càkhzhng cógnca thểfbjx đbkthfbjx cho phi đbkthao tuyệkpvyt kỹsifhvgfty tâlppvm sởaowo dụbwzpc.

Giang Trầjchjn thôuyrtng qua tu luyệkpvyn nhãjxmdn lựvccec cùvgftng nhĩvftg lựvccec, trởaowoixdcn tai thírvkinh mắyrwnt tinh; màkhzh tu luyệkpvyn Tâlppvm lựvccec tuy chậacepm chạntyap, lạntyai làkhzhm cho khírvki đbkthkpvy cảupfk ngưsvpwbbmzi hắyrwnn càkhzhng thêixdcm trầjchjm ổduxhn, càkhzhng thêixdcm tựvcce tin, thong dong.

Ngắyrwnn ngủoalgn khôuyrtng đbkthếwlijn nửhnlsa tháupwrng thờbbmzi gian, trêixdcn ngưsvpwbbmzi Giang Trầjchjn, lạntyai xuấarmrt hiệkpvyn biếwlijn hógncaa thoáupwrt thai hoáupwrn cốlsmrt. Theo tu luyệkpvyn khôuyrtng ngừyhting xâlppvm nhậacepp, hắyrwnn mỗljwci ngàkhzhy đbkthhjgau cógnca thểfbjx cảupfkm nhậacepn đbkthưsvpwhnlsc tiếwlijn bộkpvy đbktháupwrng mừyhting.

khzh theo thờbbmzi gian trôuyrti qua, Tiềhjgam Long hộkpvyi thửhnls Chung Cựvccec khảupfko hạntyach, rốlsmrt cụbwzpc đbkthãjxmd đbkthếwlijn.

Mộkpvyt ngàkhzhy nàkhzhy, trong quảupfkng trưsvpwbbmzng Tiềhjgam Long hộkpvyi trưsvpwbbmzng, mộkpvyt trăemtfm lẻbnnnupwrm lộkpvy chưsvpw hầjchju truyềhjgan nhâlppvn, toàkhzhn bộkpvy đbkthếwlijn đbkthoalg.

Giang Trầjchjn cũvftgng khôuyrtng ngoạntyai lệkpvy, hắyrwnn vìfbjx Tiềhjgam Long thịdqlbnh hộkpvyi làkhzhm rấarmrt nhiềhjgau chuẩpdymn bịdqlb, tựvcce nhiêixdcn khôuyrtng cógnca khảupfkemtfng bỏemtf qua thờbbmzi gian long trọdbibng nàkhzhy.

gnca thểfbjxgncai, đbkthâlppvy làkhzh từyhti khi hắyrwnn chuyêixdc̉n sinh đbkthếwlijn nay, lầjchjn thứpmtn nhấarmrt nghêixdcnh đbkthógncan khiêixdcu chiếwlijn chírvkinh thứpmtnc.

Tiềhjgam Long thi hộkpvyi, cũvftgng làkhzhlppvn khấarmru thứpmtn nhấarmrt đbkthfbjx Giang Trầjchjn chứpmtnng minh mìfbjxnh. Giang Trầjchjn khôuyrtng muốlsmrn thua!

upwrc lộkpvy chưsvpw hầjchju truyềhjgan nhâlppvn, lẫkogmn nhau đbkthhjgau dùvgftng cáupwrc loạntyai áupwrnh mắyrwnt phứpmtnc tạntyap nhìfbjxn nhau, thậacepm chírvkikhzh va chạntyam giao phong.

Loạntyai trưsvpwbbmzng hợhnlsp nàkhzhy, ai cũvftgng muốlsmrn lớtmvon tiếwlijng doạntya ngưsvpwbbmzi, ai cũvftgng khôuyrtng muốlsmrn trưsvpwtmvoc khi bắyrwnt đbkthjchju liềhjgan mấarmrt nhuệkpvy khírvki.

Cho nêixdcn, cáupwrc loạntyai áupwrnh mắyrwnt đbkthlsmri chọdbibi gay gắyrwnt, tràkhzhn ngậacepp ởaowoupwrc nơwpsji trong hiệkpvyn trưsvpwbbmzng.

Giang Trầjchjn cũvftgng gặvgftp đbkthưsvpwhnlsc Tuyêixdcn Bàkhzhn tửhnlskhzh Hồbyyf Khâlppvu Nhạntyac, sáupwru mạntyach châlppvn khírvki củoalga Tuyêixdcn Bàkhzhn tửhnls đbkthãjxmd phi thưsvpwbbmzng vữtzohng chắyrwnc, dùvgftng lờbbmzi củoalga hắyrwnn màkhzhgncai, đbkthkpvyt pháupwr bảupfky mạntyach châlppvn khírvki, nhiềhjgau lắyrwnm làkhzh hai tháupwrng thờbbmzi gian.

khzh Hồbyyf Khâlppvu Nhạntyac, đbkthãjxmdkhzhupwrm mạntyach châlppvn khírvki. Sau khi hăemtf́n khôuyrtng cógnca khắyrwnc chếwlij tu vi, lạntyai dẫkogmn tớtmvoi mộkpvyt phen oanh đbkthkpvyng.


vgft sao, táupwrm mạntyach châlppvn khírvki, đbkthâlppvy tuyệkpvyt đbkthlsmri làkhzh tồbyyfn tạntyai cấarmrp bậacepc thậacepp đbkthntyai chưsvpw hầjchju!

Giang Trầjchjn, nếwliju nhưsvpw xung kírvkich táupwrm mạntyach châlppvn khírvki, xáupwrc suấarmrt thàkhzhnh côuyrtng tuyệkpvyt đbkthlsmri trêixdcn chírvkin thàkhzhnh, bấarmrt quáupwr hắyrwnn khôuyrtng cógnca tậacepn lựvccec đbkthi làkhzhm nhưsvpw vậacepy.

Bảupfky mạntyach châlppvn khírvkivgftng táupwrm mạntyach châlppvn khírvki, đbkthlsmri vớtmvoi hắyrwnn hiệkpvyn tạntyai màkhzhgncai, ảupfknh hưsvpwaowong khôuyrtng lớtmvon.

Hiểfbjxn nhiêixdcn, tiếwlijn bộkpvy khôuyrtng riêixdcng gìfbjx mấarmry ngưsvpwbbmzi bọdbibn hắyrwnn, nhữtzohng ngưsvpwbbmzi kháupwrc cũvftgng cógnca tiếwlijn bộkpvy. Bấarmrt kểfbjxkhzh bằvcceng hữtzohu, hay làkhzh đbkthlsmri đbkthjchju, từyhting chưsvpw hầjchju truyềhjgan nhâlppvn, đbkthhjgau vì Tiềhjgam Long thi hộkpvyi làkhzhm lấarmry chạntyay nưsvpwtmvoc rúfbjxt cuốlsmri cùvgftng.

Cho nêixdcn, thờbbmzi đbkthiểfbjxm mỗljwci ngưsvpwbbmzi xuấarmrt hiệkpvyn, hoặvgftc nhiềhjgau hoặvgftc írvkit đbkthhjgau cógnca chúfbjxt tiếwlijn bộkpvy.

Nhạntyan Môuyrtn Hầjchju truyềhjgan nhâlppvn Yếwlijn Nhấarmrt Minh, quỷngaq khôuyrtng may bịdqlb Giang Trầjchjn chàkhzh đbkthntyap hai lầjchjn nàkhzhy, cũvftgng khôuyrtng biếwlijt đbkthãjxmd nhậacepn đbkthưsvpwhnlsc đbkthan dưsvpwhnlsc thầjchjn kỳdbibfbjx, vâlppṿy mà khôuyrti phụbwzpc thưsvpwơwpsjng thếwlij, hơwpsjn nữtzoha tu vi còurarn nâlppvng cao mộkpvyt bưsvpwtmvoc, đbkthkpvyt pháupwr đbkthếwlijn bảupfky mạntyach châlppvn khírvki!

- Giang Trầjchjn, ngưsvpwơwpsji mấarmry lầjchjn sửhnls dụbwzpng tàkhzh pháupwrp áupwrm toáupwrn ta, trêixdcn Tiềhjgam Long thi hộkpvyi nàkhzhy, Yếwlijn Nhấarmrt Minh ta nhấarmrt đbkthdqlbnh sẽjxhlfbjxm trởaowo vềhjga. Hôuyrtm nay ta tiếwlijn vàkhzho cao giai Châlppvn Khírvki cảupfknh, nhữtzohng chiêixdcu sốlsmr âlppvm hiểfbjxm kia củoalga ngưsvpwơwpsji, còurarn hữtzohu dụbwzpng sao?

Yếwlijn Nhấarmrt Minh xa xa trừyhting mắyrwnt nhìfbjxn Giang Trầjchjn, trong lòurarng pháupwrt ra chírvki nguyệkpvyn to lớtmvon, thềhjga muốlsmrn hung áupwrc hàkhzhnh hạntya Giang Trầjchjn.

- Trầjchjn ca, nhìfbjxn bêixdcn cạntyanh, Tứpmtn đbkthntyai chưsvpw hầjchju truyềhjgan nhâlppvn! Chậacepc chậacepc, Tứpmtn đbkthntyai chưsvpw hầjchju quảupfk nhiêixdcn làkhzh thoảupfki máupwri, cógnca thểfbjxgnca hai danh ngạntyach. Đupfkâlppvy cũvftgng làkhzh đbkthvgftc quyềhjgan a.

Tuyêixdcn Bàkhzhn tửhnlsgnca chút ghen ghépffut.

emtfn cứpmtn quy tắyrwnc Tiềhjgam Long hộkpvyi thửhnls, nếwliju nhưsvpw chưsvpw hầjchju bàkhzhi danh trưsvpwtmvoc bốlsmrn, trêixdcn Tiềhjgam Long thi hộkpvyi, cógnca thểfbjxgnca đbkthưsvpwhnlsc hai danh ngạntyach, chọdbibn ưsvpwu bỏemtf khuyếwlijt.

upwri nàkhzhy chẳcdqjng kháupwrc nàkhzho bỏemtf thêixdcm mộkpvyt tầjchjng bảupfko hiểfbjxm, đbkthfbjx cho cưsvpwbbmzng giảupfkkhzhng mạntyanh.

Tứpmtn đbkthntyai chưsvpw hầjchju, theo thứpmtn tựvccekhzh Long Đupfkvcceng Hầjchju, Bạntyach Hổduxh Hầjchju, Chu Tưsvpwtmvoc Hầjchju, cùvgftng vớtmvoi Huyềhjgan Vũvftg Hầjchju... Giang Trầjchjn nghe tiếwlijng, hưsvpwtmvong bêixdcn kia quăemtfng đbkthi thoáupwrng nhìfbjxn nhàkhzhn nhạntyat.

Tứpmtn đbkthntyai chưsvpw hầjchju đbkthkpvy tửhnls, nguyêixdcn mộkpvyt đbktháupwrm quảupfk nhiêixdcn rấarmrt biếwlijt phôuyrt trưsvpwơwpsjng. Nhấarmrt làkhzh Long Đupfkvcceng Hầjchju truyềhjgan nhâlppvn, càkhzhng làkhzh mộkpvyt bộkpvy nhâlppvn vậacept chírvkinh.

Nữtzoh chírvkinh, dĩvftg nhiêixdcn làkhzh Long Cưsvpw Tuyếwlijt rồbyyfi.

Nam chírvkinh, làkhzh ca ca củoalga Long Cưsvpw Tuyếwlijt, Long Ngâlppvm Dãjxmd.

Long Ngâlppvm Dãjxmd, ngưsvpwbbmzi cũvftgng nhưsvpwixdcn, lạntyanh lùvgftng cao ngạntyao, lộkpvy ra mộkpvyt cỗljwc khírvki chấarmrt cuồbyyfng dãjxmd, cảupfk ngưsvpwbbmzi nhưsvpw mộkpvyt con Giao Long dờbbmzi sôuyrtng lấarmrp biểfbjxn, tràkhzhn ngậacepp khírvki tứpmtnc cuồbyyfng dãjxmd.

Ngưsvpwbbmzi nàkhzhy, tuy thanh danh khôuyrtng bằvcceng Tiêixdcn Thiêixdcn Thanh Loan thểfbjx Long Cưsvpw Tuyếwlijt, nhưsvpwng lạntyai càkhzhng thêixdcm thầjchjn bírvki. Hơwpsjn nữtzoha nghe nógncai tu vi châlppvn thậacept, cũvftgng khôuyrtng képffum Long Cưsvpw Tuyếwlijt, thậacepm chírvkiemtfng lựvccec thựvccec chiếwlijn còurarn mạntyanh hơwpsjn.

gncai cáupwrch kháupwrc, Long Đupfkvcceng Hầjchju mộkpvyt trai mộkpvyt gáupwri, cơwpsj hồbyyfkhzhixdcn song bảupfko hiểfbjxm, tuyệkpvyt đbkthlsmri sẽjxhl khôuyrtng đbkthfbjx cho khôuyrti thủoalg Tiềhjgam Long hộkpvyi thửhnlswpsji trong tay ngưsvpwbbmzi kháupwrc.

svpwơwpsjng Quốlsmrc đbkthkpvy nhấarmrt chưsvpw hầjchju, cógnca vốlsmrn liếwlijng, cógnca ngạntyao khírvki củoalga bọdbibn hắyrwnn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.