Độc Tôn Tam Giới

Chương 92 : Phi đao tuyệt kỹ 2

    trước sau   
- Cáludac ngưgbttơlokpi cójmxl pháludat hiệqtisn hay khôisbsng, nhójmxlm ngưgbttbrgci Giang Hãhtdvn Hầgldwu cùmvjhng Kim Sơlokpn Hầgldwu kia, tựgvzva hồzxys rấfwcht am hiểprccu chơlokpi giảennh heo ăbxphn thịlpqat hổzaqv a. Lầgldwn trưgbttplwcc làennh Giang Trầgldwn, lầgldwn nàennhy làennh nhi tửfwch Kim Sơlokpn Hầgldwu. Cáludac ngưgbttơlokpi nójmxli xem, nhữuoqsng ngưgbttbrgci nàennhy, bọzhuln họzhul khôisbsng phảennhi làennh cốzaqv ýfptqennhy ra yếsxxou thếsxxo chứgpjl?

Sắpfgrc mặeiawt Long Chiếsxxou Phong trầgldwm xuốzaqvng:

- Căbxphn cứgpjlgpjlnh báludao củufxia ta, đzaqviềsuihu đzaqvójmxl khôisbsng cójmxl khảennhbxphng! Nhi tửfwch Kim Sơlokpn Hầgldwu gầgldwn đzaqvâzaqvy uấfwcht ứgpjlc, đzaqvâzaqvy làennh tuyệqtist đzaqvzaqvi sẽkpzs khôisbsng sai. Còjmxln Giang Trầgldwn kia…

- Long hầgldwu, ta ngưgbttuevtc lạmfpbi cảennhm thấfwchy, sau lầgldwn Tếsxxo Thiêjecfn Đzflimfpbi Đzfliiểprccn kia, thếsxxo cụmuzkc vưgbttơlokpng đzaqvôisbs liềsuihn rấfwcht vi diệqtisu, đzaqvãhtdv xảennhy ra rấfwcht nhiềsuihu sựgvzvgpjlnh khôisbsng hợuevtp lẽkpzs thưgbttbrgcng. Hơlokpn nữuoqsa tựgvzva hồzxys mỗsxwbi sựgvzv kiệqtisn, đzaqvsuihu cójmxljmxlng dáludang củufxia Giang Trầgldwn. Tiểprccu tửfwchennhy, ta xem làennh mầgldwm tai vạmfpb a. Nghe nójmxli, hôisbsm nay ởrplr Kim Sơlokpn Hầgldwu phủufxi, Giang Trầgldwn cũyyzdng ởrplr hiệqtisn trưgbttbrgcng.

Vừoxbta nhắpfgrc tớplwci việqtisc nàennhy, Đzflian Vưgbttơlokpng Uyểprccn Uôisbsng uyểprccn chủufxi liềsuihn buồzxysn bựgvzvc:

- Đzfliúng, tiểprccu tửfwch Giang Trầgldwn nàennhy, ta xem rấfwcht cójmxl vấfwchn đzaqvsuih. Lầgldwn trưgbttplwcc chúiliing ta làennhm đzaqvan dưgbttuevtc triểprccn lãhtdvm, hắpfgrn cũyyzdng ởrplr hiệqtisn trưgbttbrgcng. Sựgvzvgpjlnh trưgbttplwcc trưgbttplwcc sau sau phójmxlng cùmvjhng mộyabpt chỗsxwbzaqvn nhắpfgrc, ta cảennhm giáludac hắpfgrn vàennhgbttuevtc Sưgbtt Đzfliiệqtisn đzaqvãhtdv sớplwcm thôisbsng đzaqvzxysng tốzaqvt, chỉopqf đzaqvuevti đzaqvếsxxon giẫgmndm Đzflian Vưgbttơlokpng Uyểprccn ta!


- Còjmxln cójmxl, vưgbttơlokpng thấfwcht vâzaqṿy mà pháludai nhiềsuihu cao giai Châzaqvn Khímuzk cảennhnh cưgbttbrgcng giảennh đzaqvi bảennho hộyabp hắpfgrn. Tiểprccu tửfwchennhy, lúc nào cùmvjhng vưgbttơlokpng thấfwcht thâzaqvn mậlrxgt nhưgbtt vậlrxgy?

Đzfliufxi loạmfpbi sựgvzv kiệqtisn kỳccek quáludai vềsuih Giang Trầgldwn, từoxbtng cáludai bịlpqa sửfwcha sang đzaqvi ra. Cáludac đzaqviểprccm đzaqváludang ngờbrgc, cơlokp hồzxys toàennhn bộyabp quay chung quanh Giang Trầgldwn.

Long Chiếsxxou Phong cũyyzdng hơlokpi cójmxl chúiliit kinh ngạmfpbc:

- Chẳlokpng lẽkpzs, chúiliing ta thậlrxgt sựgvzv đzaqváludanh giáluda thấfwchp Giang Trầgldwn?

- Long hầgldwu, Giang Trầgldwn nàennhy, phảennhi tru sáludat! Hiệqtisn tạmfpbi Giang Hãhtdvn Hầgldwu khôisbsng cójmxl tin tứgpjlc, ta đzaqvludan chừoxbtng táludam chímuzkn phầgldwn mưgbttbrgci đzaqvãhtdv chếsxxot rồzxysi. Nếsxxou nhưgbtt diệqtist trừoxbt Giang Trầgldwn, Chưgbtt Hầgldwu Lệqtisnh củufxia Giang Hãhtdvn Hầgldwu, liềsuihn phảennhi triệqtist đzaqvprcc giao ra rôisbs̀i.

- Âafsmn, Giang Trầgldwn nàennhy, phảennhi chếsxxot!

Long Chiếsxxou Phong gậlrxgt gậlrxgt đzaqvgldwu.

- Phụmuzk hầgldwu, Giang Trầgldwn nàennhy, giao cho Tuyếsxxot Nhi đzaqvi.

Long Cưgbtt Tuyếsxxot đzaqvgpjlng ởrplrjecfn cạmfpbnh Long Chiếsxxou Phong, lộyabp ra mộyabpt dáludang tưgbttơlokpi cưgbttbrgci lạmfpbnh lùmvjhng.

- Ta từoxbtng ởrplrgbttuevtc Sưgbtt Đzfliiệqtisn nójmxli qua, Giang Trầgldwn hắpfgrn, mơlokpgbttrplrng thuậlrxgn lợuevti thôisbsng qua Tiềsuihm Long thi hộyabpi. Lầgldwn nàennhy, đzaqvprcc cho con gáludai ởrplr trưgbttplwcc khi tiếsxxon vàennho tôisbsng môisbsn, giếsxxot mộyabpt nhójmxlm ngưgbttbrgci tếsxxo cờbrgc. Đzfliếsxxon giếsxxot gàennh dọzhula khỉopqf!

- Âafsmn, Tiềsuihm Long thi hộyabpi, nếsxxou nhưgbtt hắpfgrn cójmxl thểprcc đzaqvi vàennho giai đzaqvoạmfpbn luậlrxgn võoxbt cuốzaqvi cùmvjhng, Tuyếsxxot nhi ngưgbttơlokpi giếsxxot hắpfgrn, tựgvzva nhưgbtt giếsxxot chếsxxot mộyabpt con kiếsxxon.

Long Đzfliewseng Hầgldwu đzaqvzaqvi vớplwci thiêjecfn phúiliiennhi tìgpjlnh củufxia nữuoqs nhi mìgpjlnh, làennh phi thưgbttbrgcng cójmxljmxlng tin, bấfwcht quáludabxph́n lạmfpbi nójmxli tiếsxxop:

- Câzaqvn nhăbxph́c đzaqvếsxxon đzaqvêjecfm dàennhi lắpfgrm mộyabpng, chúiliing ta phảennhi làennhm nhiềsuihu chuẩencyn bịlpqa. Ởprcc trưgbttplwcc khi Tiềsuihm Long thi hộyabpi tiếsxxon vàennho giai đzaqvoạmfpbn luậlrxgn võoxbt, chỉopqf cầgldwn cójmxllokp hộyabpi, chúiliing ta tuyệqtist đzaqvzaqvi khôisbsng thểprcc buôisbsng tha!


- Long Tam, chuyệqtisn nàennhy, bảennhn hầgldwu giao cho ngưgbttơlokpi làennhm. Phảennhi tấfwcht yếsxxou đzaqvem đzaqvgldwu Giang Trầgldwn nàennhy trởrplr lạmfpbi cho ta!

Giang Trầgldwn mấfwchy lầgldwn hưgbtt mấfwcht đzaqvmfpbi sựgvzv củufxia Long Đzfliewseng Hầgldwu, đzaqvprcc cho Long Đzfliewseng Hầgldwu sáludat cơlokp bắpfgrt đzaqvgldwu khởrplri đzaqvyabpng.

- Vâzaqvng.

jecfn cạmfpbnh Long Chiếsxxou Phong, mộyabpt gãhtdv thủ hạ âzaqvm lãhtdvnh lêjecfn tiếsxxong trảennh lờbrgci, ngưgbttbrgci nàennhy mộyabpt thâzaqvn sáludat khímuzk, dĩilii nhiêjecfn làennh mộyabpt cưgbttbrgcng giảennhgbttbrgci mạmfpbch châzaqvn khímuzk!

...

Trong Giang Hàennhn Hầgldwu phủufxi, Giang Trầgldwn đzaqvang vì Tiềsuihm Long thi hộyabpi làennhm lấfwchy chuẩencyn bịlpqa cuốzaqvi cùmvjhng.

isbsm nay, cảennhnh giớplwci bảennhy mạmfpbch châzaqvn khímuzk đzaqvãhtdv phi thưgbttbrgcng vữuoqsng chắpfgrc, châzaqvn khímuzk yếsxxou huyệqtist thứgpjlludam, cũyyzdng bịlpqa hắpfgrn thàennhnh côisbsng đzaqvlpqanh vịlpqa.

Hai bộyabpyyzd kỹsner 《 Thưgbttơlokpng Hảennhi Nghịlpqach Lưgbttu Đzfliao 》 cùmvjhng 《 Khôisbs Vinh Thầgldwn Quyềsuihn 》 cũyyzdng ngàennhy càennhng tinh tiếsxxon, mỗsxwbi ngàennhy đzaqvsuihu cójmxl khôisbsng ímuzkt tăbxphng lêjecfn.

ennh Giang Trầgldwn, ởrplr mấfwchy ngàennhy nay lạmfpbi đzaqvang chuẩencyn bịlpqa mộyabpt thủufxi đzaqvoạmfpbn kháludac. Tay hắpfgrn vuốzaqvt vuốzaqvt, đzaqvúiliing làennh chímuzkn chuôisbsi Trọzhulng Vũyyzd phi đzaqvao do Trọzhulng Vũyyzd Kim Tinh luyệqtisn chếsxxo.

- Phi đzaqvao tuyệqtist kỹsner, cójmxl thểprcc so vớplwci cung tiễorywn. Nhưgbttng so vớplwci cung tiễorywn càennhng dễoryw đzaqviềsuihu khiểprccn, tímuzknh ẩencyn nấfwchp càennhng mạmfpbnh hơlokpn nữuoqsa.

So sáludanh vớplwci cung tiễorywn, phi đzaqvao côisbsng kímuzkch, tuyệqtist đzaqvzaqvi làennhmuzk mậlrxgt hơlokpn, hơlokpn nữuoqsa tímuzknh đzaqviềsuihu khiểprccn càennhng mạmfpbnh. Dùmvjh sao, muốzaqvn đzaqviềsuihu khiểprccn cung tiễorywn, đzaqvgldwu tiêjecfn ngưgbttơlokpi nhấfwcht đzaqvlpqanh phảennhi càennhi têjecfn lêjecfn cung.

Quáluda trìgpjlnh nàennhy, liềsuihn đzaqvprcc cho tímuzknh đzaqviềsuihu khiểprccn củufxia cung tiễorywn thua phi đzaqvao.

Phi đzaqvao, khôisbsng biếsxxot nấfwchp ởrplrlokpi nàennho, chẳlokpng biếsxxot lúiliic nàennho ra tay. Mộyabpt đzaqvao nơlokpi tay, lệqtisisbsgbtt pháludat, nhưgbttennh Thiêjecfn Ngoạmfpbi phi tiêjecfn, khôisbsng biếsxxot chỗsxwbjmxl đzaqvếsxxon, cũyyzdng khôisbsng biếsxxot chỗsxwbjmxl đzaqvi.


Ưnixru thếsxxo củufxia phi đzaqvao, ởrplr chỗsxwb nhanh vàennh tiệqtisn đzaqviềsuihu khiểprccn, ởrplr chỗsxwbisbsng kímuzkch ẩencyn nấfwchp, ởrplr chỗsxwb mộyabpt đzaqvao lãhtdvnh huyếsxxot phong hầgldwu!

- Chímuzkn ngọzhuln phi đzaqvao nàennhy, làennh Trọzhulng Vũyyzd Kim Tinh luyệqtisn chếsxxo. Trọzhulng Vũyyzd Kim Tinh nàennhy gầgldwn nhưgbtt trong suốzaqvt, mộyabpt khi thi triểprccn, phốzaqvi hợuevtp thủufxi pháludap, cơlokp hồzxysennhjmxla thàennhnh hưgbttisbs, dung nhậlrxgp hưgbtt khôisbsng.

Khôisbsng thểprcc khôisbsng nójmxli, Trọzhulng Vũyyzd Kim Tinh nàennhy luyệqtisn chếsxxo phi đzaqvao, thậlrxgt đzaqvúiliing làennhjmxlmuzknh ẩencyn nấfwchp rấfwcht mạmfpbnh.

Nếsxxou đzaqvyabpt nhiêjecfn côisbsng kímuzkch, dùmvjhng nhãhtdvn lựgvzvc củufxia Võoxbt Giảennh, thậlrxgm chímuzk rấfwcht cójmxl thểprcc nhìgpjln khôisbsng tớplwci thựgvzvc chấfwcht củufxia phi đzaqvao.

Giang Trầgldwn muốzaqvn lợuevti dụmuzkng chímuzkn chuôisbsi Trọzhulng Vũyyzd phi đzaqvao nàennhy, liềsuihn tìgpjlm mộyabpt môisbsn tuyệqtist kỹsner phi đzaqvao, têjecfn làennh Toáludai Nguyệqtist Phi Đzfliao.

Toáludai Nguyệqtist Phi Đzfliao, danh nhưgbtt ýfptq nghĩiliia, chímuzknh làennhjmxl lựgvzvc lưgbttuevtng cưgbttbrgcng đzaqvmfpbi bắpfgrn pháluda Nhậlrxgt Nguyệqtist, pháluda hủufxiy ngôisbsi sao.

Đzfliưgbttơlokpng nhiêjecfn, dùmvjhng thủufxi đzaqvoạmfpbn hôisbsm nay củufxia Giang Trầgldwn, bắpfgrn pháluda Nhậlrxgt Nguyệqtist hiểprccn nhiêjecfn làennh khoa trưgbttơlokpng. Nhưgbttng màennh tuyệqtist kỹsner《 Toáludai Nguyệqtist Phi Đzfliao 》nàennhy, lạmfpbi cójmxl thểprcc đzaqvprcc cho hắpfgrn nhưgbtt hổzaqv thêjecfm cáludanh.

- Tu luyệqtisn《 Toáludai Nguyệqtist Phi Đzfliao 》, cũyyzdng khôisbsng phảennhi mộyabpt sớplwcm mộyabpt chiềsuihu. Thầgldwn thôisbsng《 Toáludai Nguyệqtist Phi Đzfliao 》nàennhy, so vớplwci 《 Cửfwchu Tiếsxxou Thưgbttơlokpng Hảennhi Quyếsxxot 》 còjmxln cao minh hơlokpn rấfwcht nhiềsuihu. Chímuzknh làennhisbsng pháludap châzaqvn chímuzknh tiếsxxop cậlrxgn Chưgbtt Thiêjecfn cấfwchp. Bấfwcht quáluda, bộyabp phậlrxgn khởrplri đzaqvgldwu củufxia《 Toáludai Nguyệqtist Phi Đzfliao 》, lạmfpbi khôisbsng khójmxl hiểprccu nhưgbtt vậlrxgy.

Muốzaqvn tu luyệqtisn Toáludai Nguyệqtist Phi Đzfliao, phảennhi tu luyệqtisn bốzaqvn loạmfpbi thầgldwn thôisbsng nguyêjecfn bộyabp: 《 Thiêjecfn Mụmuzkc Thầgldwn Đzflizxysng 》, 《 Thuậlrxgn Phong Chi Nhĩilii 》, 《 Bàennhn Thạmfpbch Chi Tâzaqvm 》, 《 Thấfwcht Khiếsxxou Thôisbsng Linh 》.

Luyệqtisn phi đzaqvao, trưgbttplwcc luyệqtisn nhãhtdvn lựgvzvc, luyệqtisn nhĩilii lựgvzvc, luyệqtisn tâzaqvm lựgvzvc, luyệqtisn lựgvzvc cảennhm ứgpjlng!

Nhãhtdvn lựgvzvc tu luyệqtisn tớplwci cựgvzvc hạmfpbn, dùmvjhng mộyabpt đzaqvôisbsi pháludap nhãhtdvn, xem hếsxxot Chưgbtt Thiêjecfn vịlpqa diệqtisn, mộyabpt ngọzhuln phi đzaqvao, trêjecfn đzaqvuổzaqvi tậlrxgn bímuzkch lạmfpbc, dưgbttplwci xuốzaqvng hoàennhng tuyềsuihn, cójmxl thểprcc khiếsxxon đzaqvlpqach nhâzaqvn khôisbsng chỗsxwbencyn trốzaqvn!

Nhĩilii lựgvzvc luyệqtisn đzaqvếsxxon mứgpjlc tậlrxgn cùmvjhng, dùmvjhng mộyabpt đzaqvôisbsi Thuậlrxgn Phong Nhĩilii, nghe phong phâzaqvn biệqtist vịlpqa. Mặeiawc ngưgbttơlokpi báludat phưgbttơlokpng đzaqvyabpt kímuzkch, chỗsxwb phi đzaqvao tớplwci, toàennhn bộyabp chézxysm đzaqvgldwu!

zaqvm lựgvzvc luyệqtisn đzaqvếsxxon mứgpjlc tậlrxgn cùmvjhng, tâzaqvm nhưgbttennhn thạmfpbch, khôisbsng bịlpqaludac loạmfpbi ảennho giáludac mêjecf hoặeiawc, mặeiawc ngưgbttơlokpi ảennho giáludac ngàennhn vạmfpbn, mộyabpt ngọzhuln phi đzaqvao, trựgvzvc chỉopqf bảennhn thểprcc, chézxysm giếsxxot đzaqvlpqach nhâzaqvn!

ennh lựgvzvc cảennhm ứgpjlng luyệqtisn đzaqvếsxxon mứgpjlc tậlrxgn cùmvjhng, thấfwcht khiếsxxou triểprccn khai, toàennhn bộyabp thếsxxo giớplwci ởrplr trong giáludac quan củufxia ngưgbttơlokpi, khôisbsng cójmxl bấfwcht kỳccekmuzk mậlrxgt đzaqváludang nójmxli. Thưgbttuevtng thiêjecfn khôisbsng cửfwcha, đzaqvyabpn đzaqvlpqaa khôisbsng khe!

Đzfliưgbttơlokpng nhiêjecfn, tu luyệqtisn《 Toáludai Nguyệqtist Phi Đzfliao 》tớplwci cựgvzvc hạmfpbn khôisbsng biếsxxot cầgldwn bao nhiêjecfu thờbrgci gian, màennh bốzaqvn môisbsn thầgldwn thôisbsng nguyêjecfn bộyabpennhy, cũyyzdng khôisbsng biếsxxot phảennhi tu luyệqtisn bao nhiêjecfu năbxphm, mớplwci cójmxl thểprcc tớplwci cựgvzvc hạmfpbn.

Vạmfpbn dặeiawm chi hàennhnh, bắpfgrt đzaqvgldwu ởrplrgbttplwci bàennhn châzaqvn.

Mặeiawc kệqtis con đzaqvưgbttơlokp̀ng tu luyêjecf̣n dàennhi bao nhiêjecfu, phảennhi cấfwcht bưgbttplwcc đzaqvi. Chỉopqfjmxl cấfwcht bưgbttplwcc đzaqvi, mớplwci cójmxl hi vọzhulng trùmvjhng kímuzkch Đzflimfpbi Đzflimfpbo vôisbs tậlrxgn.

《 Toáludai Nguyệqtist Phi Đzfliao 》nàennhy, cùmvjhng vớplwci bốzaqvn môisbsn nguyêjecfn bộyabp thầgldwn thôisbsng, đzaqvsuihu khôisbsng phảennhi mộyabpt sớplwcm mộyabpt chiềsuihu cójmxl thểprcc luyệqtisn thàennhnh.

Nhưgbttng màennh, cho dùmvjhennh họzhulc đzaqvưgbttuevtc thôisbs thiểprccn mộyabpt phầgldwn vạmfpbn, đzaqvzaqvi vớplwci Giang Trầgldwn trưgbttplwcc mắpfgrt màennhjmxli, cáludai kia cũyyzdng làennh mộyabpt tầgldwng bảennho hộyabp thậlrxgt lớplwcn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.