Độc Tôn Tam Giới

Chương 91 : Phi đao tuyệt kỹ 1

    trước sau   
- Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc ta, ghéyylwt nhấgsjqt làeboh phảtlotn đubbgabjt. Nếkthqu nhưahen ngưahenơuzfii chỉiqagerzl Chưahen Hầebohu Lệeiqenh, Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc ta cóeboh thểzjdr mắrhwpt nhắrhwpm mắrhwpt mởeytt cho qua. Thếkthq nhưahenng màeboh nếkthqu cóeboh ngưahenobaei muốbwycn báweswn Tuyêqogtn gia, đubbgebohu nhậumpfp vàeboho nhữrhwpng gia hỏdjvga dãmdahhsrpm bừkphtng bừkphtng kia, Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc ta làebohweswi thứahen nhấgsjqt khôfsaeng đubbgáweswp ứahenng!

- Ăqoffn nóebohi bừkphta bãmdahi!

Tuyêqogtn Viêqogtn thềpdye thốbwyct phủeboh nhậumpfn.

- Nếkthqu nhưahen ngưahenơuzfii sợfnvl, hiệeiqen tạdiczi cúweswt ngay xuốbwycng dưahenbluhi.

- Sợfnvl?

Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc dữrhwp tợfnvln cưahenobaei mộspvot tiếkthqng.


- Ngưahenơuzfii cóebohebohi đubbgahenc gìerzl, cóeboh thểzjdr khiếkthqn Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc ta sợfnvlmdahi?

ebohi xong, thâhsrpn hìerzlnh mậumpfp mạdiczp củeboha Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc mạdicznh mẽxcdl bắrhwpn ra, toàebohn bộspvo thâhsrpn thểzjdr mậumpfp mạdiczp, nhưahen mộspvot con chim to bay lêqogtn trờobaei.

- Tuyêqogtn Viêqogtn, ărkken mộspvot quyềpdyen củeboha ta!

ebohn tửpatceboh tríiqag tuệeiqe củeboha Bàebohn tửpatc, Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc đubbgdiczn hưahenbluhng khôfsaeng trung, cảtlot ngưahenobaei cơuzfi hồabjt co lạdiczi thàebohnh mộspvot cụfnvlc thịnityt. Màeboh đubbgebohn thịnityt nàebohy bay đubbgếkthqn đubbgspvo cao cựfbxyc hạdiczn, lạdiczi vặgsyjn nhưahenspvo xo, đubbgspvot nhiêqogtn bắrhwpn ra.

Oanh!

Mộspvot quyềpdyen cưahenobaeng đubbgdiczi nàebohy, nưahenơuzfing theo tốbwycc đubbgspvo kinh ngưahenobaei, hung hărkkeng đubbgáweswnh tớbluhi Tuyêqogtn Viêqogtn.

- Quyềpdyen kỹkpht khôfsaeng tệeiqe, nhưahenng màebohrkkem mạdiczch châhsrpn khíiqag, cũzqqpng muốbwycn làebohm tổpsdsn thưahenơuzfing ta?

gsyj trong khóebohe mắrhwpt Tuyêqogtn Viêqogtn hiệeiqen lêqogtn mộspvot tia khinh miệeiqet, mộspvot tia ghen ghéyylwt.

Hắrhwpn ghen ghéyylwt chíiqagnh làeboh quyềpdyen kỹkpht củeboha Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc, đubbgâhsrpy làeboh Kim Sơuzfin Hầebohu dòspvong chíiqagnh truyềpdyen thừkphta, Tuyêqogtn Viêqogtn hắrhwpn cărkken bảtlotn khôfsaeng cóebohahenweswch tu luyệeiqen.

eboh khinh miệeiqet, tựfbxy nhiêqogtn làeboh xem thưahenobaeng Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc chỉiqag mớbluhi nărkkem mạdiczch châhsrpn khíiqag.

Tuyêqogtn Viêqogtn cóeboh thểzjdr đubbgahenng ởeytt trêqogtn lôfsaei đubbgàebohi nàebohy, chỗmfmw dựfbxya lớbluhn nhấgsjqt, làebohweswu mạdiczch châhsrpn khíiqagpsdsn áweswp Bàebohn tửpatc mộspvot đubbgebohu!

Nhấgsjqt trọiqagng tu vi, làeboh mộspvot trọiqagng cảtlotnh giớbluhi!

Tuyêqogtn Viêqogtn dùauvjng bấgsjqt biếkthqn ứahenng vạdiczn biếkthqn, nhìerzln qua mộspvot quyềpdyen kia củeboha Bàebohn tửpatc nệeiqen xuốbwycng, đubbgang chuẩylqvn bịnity trầebohm ổpsdsn hạdiczebohn, cùauvjng hắrhwpn cứahenng đubbgbwyci cứahenng.


Trong lúweswc đubbgóeboh

Ngoàebohi ýkthq muốbwycn nổpsdsi lêqogtn.

Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc bắrhwpn nhanh chóebohng, vâhsrp̣y mà khôfsaeng hềpdyeeboh dấgsjqu hiệeiqeu gia tốbwycc. Màeboh quyềpdyen cưahenơuzfing kia, cũzqqpng bỗmfmwng nhiêqogtn phóebohng lớbluhn gấgsjqp đubbgôfsaei, dùauvjng tốbwycc đubbgspvoebohng thêqogtm hung tàebohn, càebohng thêqogtm đubbgáweswng sợfnvl, mộspvot quyềpdyen hung hărkkeng nệeiqen xuốbwycng.

- Cưahenơuzfing khíiqag trọiqagng đubbgiệeiqep? Sáweswu mạdiczch châhsrpn khíiqag?

Đgsjqabjtng tửpatc củeboha Tuyêqogtn Viêqogtn đubbgspvot nhiêqogtn co rúweswt lạdiczi, bắrhwpn ra vẻgsyj kinh ngạdiczc vôfsae tậumpfn.

Chíiqagnh nhưahen lờobaei nóebohi trưahenbluhc kia, Bàebohn tửpatceboh tríiqag tuệeiqe củeboha Bàebohn tửpatc.

weswc trưahenbluhc hắrhwpn cốbwyc ýkthq tạdiczo ra thanh thếkthq nhưahen vậumpfy, làebohebohy ra yếkthqu thếkthq, đubbgzjdr cho đubbgbwyci thủeboh vẫbejpn cho hắrhwpn làebohrkkem mạdiczch châhsrpn khíiqag.

Thơuzfìi đubbgqogt̉m quyềpdyen cưahenơuzfing tiếkthqp cậumpfn Tuyêqogtn Viêqogtn, bỗmfmwng nhiêqogtn lộspvo ra áweswt chủebohebohi.

Mộspvot quyềpdyen nàebohy, ngưahenng tụfnvl tinh hoa sáweswu mạdiczch châhsrpn khíiqag củeboha Bàebohn tửpatc, ngưahenng tụfnvl lửpatca giậumpfn gầebohn đubbgâhsrpy củeboha hắrhwpn, ngưahenng tụfnvlmdahhsrpm khi tuyệeiqet đubbgnitya lậumpft bàebohn!

Oanh!

Tuyêqogtn Viêqogtn cơuzfi hồabjt khôfsaeng kịnityp phảtlotn ứahenng, trong lúweswc vộspvoi vãmdah xuấgsjqt chưaheneyttng nghêqogtnh đubbgóebohn.

Phanh!

Trong nháweswy mắrhwpt bàebohn tay củeboha Tuyêqogtn Viêqogtn cùauvjng nắrhwpm đubbggsjqm củeboha Bàebohn tửpatc tiếkthqp xúweswc, Tuyêqogtn Viêqogtn cảtlotm nhậumpfn đubbgưahenfnvlc cáweswi gìerzl gọiqagi làeboh chêqogtnh lệeiqech!


Loa Toàebohn Kìerzlnh lôfsaei cuốbwycn lấgsjqy lụfnvlc trọiqagng quyềpdyen cưahenơuzfing, nhưahen mộspvot mũzqqpi khoan, lậumpfp tứahenc xoắrhwpn cáweswnh tay hắrhwpn thàebohnh phấgsjqn vụfnvln.

eboh quyềpdyen cưahenơuzfing kia còspvon khôfsaeng giảtlotm, mộspvot quyềpdyen lôfsaei ởeytt trêqogtn ngựfbxyc!

Phốbwycc!

Mộspvot ngụfnvlm máweswu tưahenơuzfii nhưahenzqqpi têqogtn phun ra.

Cảtlot ngưahenobaei Tuyêqogtn Viêqogtn nhưahen diềpdyeu đubbgahent dâhsrpy, bịnity quyềpdyen cưahenơuzfing cưahenobaeng đubbgdiczi oanh bay ra lôfsaei đubbgàebohi, bay ngưahenfnvlc hơuzfin mưahenobaei thưahenbluhc, đubbgâhsrpm vàeboho trêqogtn mộspvot câhsrpy cộspvot lớbluhn.

weswc nhìerzln lạdiczi hắrhwpn, thấgsjqt khiếkthqu chảtloty máweswu, ngựfbxyc pháwesw ra mộspvot cáweswi đubbgspvong lớbluhn, đubbgãmdah chếkthqt khôfsaeng thểzjdr chếkthqt lạdiczi!

- Cáweswi gìerzl?

- Cáweswi nàebohy... Lụfnvlc trọiqagng quyềpdyen cưahenơuzfing? Tuyêqogtn Hiêqogtn đubbgspvot pháwesw?

Đgsjqkphtng nóebohi mấgsjqy ngưahenobaei ủebohng hộspvo Tuyêqogtn Viêqogtn khôfsaeng nghĩmfmw tớbluhi, coi nhưaheneboh Kim Sơuzfin Hầebohu, cũzqqpng tuyệeiqet đubbgbwyci khôfsaeng nghĩmfmw tớbluhi mộspvot màebohn nàebohy. Nhi tửpatc thắrhwpng, lạdiczi thắrhwpng nhẹzqqp nhàebohng nhưahen vậumpfy!

Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc đubbgahenng trêqogtn lôfsaei đubbgàebohi, mộspvot thâhsrpn thịnityt mỡmifl đubbgem lôfsaei đubbgàebohi chấgsjqn lạdicznh run.

- Kim gia ta, cóeboh thểzjdr cháweswn nảtlotn, nhưahenng tuyệeiqet đubbgbwyci khôfsaeng thểzjdreboh phảtlotn đubbgabjt. Ngưahenobaei phảtlotn bộspvoi gia tộspvoc, chếkthqt!

Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc cảtlot đubbgobaei nàebohy, làeboh lầebohn đubbgebohu tiêqogtn đubbgzjdr cho ngưahenobaei cảtlotm thấgsjqy sáweswt khíiqag.

Sựfbxyerzlnh tiếkthqp theo, tấgsjqt nhiêqogtn làeboh cựfbxyc kỳspvo huyếkthqt tinh. Kim Sơuzfin Hầebohu thâhsrpn làeboh chưahen hầebohu biêqogtn cưahenơuzfing, thủeboh đubbgoạdiczn hoàebohn toàebohn thểzjdr hiệeiqen ra rôfsaèi. Sau khi Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc thărkkéng trêqogtn lôfsaei đubbgàebohi, Kim Sơuzfin Hầebohu cũzqqpng lộspvo ra đubbgspvo cao chóeboht vóeboht.


Hạdicz lệeiqenh khốbwycng chếkthq mấgsjqy trưaheneyttng lãmdaho, cũzqqpng đubbgưahena ra mộspvot íiqagt chứahenng cớbluheboh bọiqagn chúweswng đubbgebohu nhậumpfp vàeboho Long Đgsjqwdlzng Hầebohu, phảtlotn bộspvoi gia tộspvoc.

Mấgsjqt đubbgebohu, xéyylwt nhàeboh!

Rấgsjqt nhanh, Kim Sơuzfin Hầebohu phủeboh nộspvoi loạdiczn, đubbgãmdah bịnity xửpatckthq gọiqagn gàebohng hoàebohn tấgsjqt, đubbgzjdr cho Giang Trầebohn cũzqqpng khôfsaeng thểzjdr khôfsaeng bộspvoi phụfnvlc, Kim Sơuzfin Hầebohu nàebohy, luậumpfn thủeboh đubbgoạdiczn tàebohn nhẫbejpn, so vớbluhi phụfnvl thâhsrpn Giang Phong làeboh mạdicznh hơuzfin rấgsjqt nhiềpdyeu.

Đgsjqưahenơuzfing nhiêqogtn, dẹzqqpp xong nộspvoi loạdiczn, thủeboh đubbgoạdiczn tàebohn nhẫbejpn, đubbgóebohzqqpng làeboheboh nguyêqogtn do. Bấgsjqt kỳspvo gia tộspvoc nàeboho, đubbgbwyci đubbgãmdahi phảtlotn đubbgabjt, đubbgpdyeu làeboh khôfsaeng bao giờobaeahenơuzfing tay.

Lậumpft bàebohn trong dựfbxy liệeiqeu, khiếkthqn trong nộspvoi tâhsrpm Giang Trầebohn khôfsaeng cóeboh sinh ra bao nhiêqogtu gợfnvln sóebohng. Tuyêqogtn Bàebohn tửpatc thiêqogtn âhsrpn vạdiczn tạdicz, muốbwycn giữrhwp Giang Trầebohn lạdiczi làebohm kháweswch.

Bấgsjqt quáwesw chứahenng kiếkthqn Kim Sơuzfin Hầebohu phủeboh dẹzqqpp nộspvoi loạdiczn, giếkthqt nhiềpdyeu ngưahenobaei nhưahen vậumpfy, hiểzjdrn nhiêqogtn làeboh khôfsaeng thíiqagch hợfnvlp làebohm kháweswch. Giang Trầebohn lậumpfp tứahenc liềpdyen rờobaei đubbgi.

Trởeytt lạdiczi trong phủeboh, lạdiczi nhậumpfn đubbgưahenfnvlc mộspvot tin tứahenc kinh ngưahenobaei… phụfnvl thâhsrpn Giang Phong xuấgsjqt quan!

Chỉiqageboh, biếkthqt rõbliyiqag mậumpft nàebohy, tạdiczm thờobaei chỉiqageboh Giang Ưrqapng cùauvjng Giang Phúweswc.

Giang Phong xáweswc thựfbxyc xuấgsjqt quan, hơuzfin nữrhwpa thàebohnh côfsaeng đubbgspvot pháwesw, thuậumpfn lợfnvli tiếkthqn vàeboho mưahenobaei mạdiczch châhsrpn khíiqag, bưahenbluhc vàeboho hàebohng ngũzqqp Châhsrpn khíiqag đubbgdiczi sưahen, chíiqagnh thứahenc trêqogtn ýkthq nghĩmfmwa, tiếkthqn vàeboho hàebohng ngũzqqp chưahen hầebohu thựfbxyc lựfbxyc đubbgiqagnh cấgsjqp.

- Chúweswc mừkphtng phụfnvl thâhsrpn.

Giang Trầebohn vẫbejpn làeboh thay phụfnvl thâhsrpn cao hứahenng.

- Ha ha, Trầebohn Nhi, phụfnvl tửpatc chúweswng ta, ngưahenơuzfii kháweswch khíiqagweswi gìerzl? Nóebohi sau, nếkthqu nhưahen khôfsaeng phảtloti ngưahenơuzfii, vi phụfnvl đubbgobaei nàebohy chỉiqag sợfnvlzqqpng chỉiqageboh chíiqagn mạdiczch châhsrpn khíiqag.

Giang Phong ởeytt trưahenbluhc mặgsyjt nhi tửpatc, từkpht trưahenbluhc đubbgếkthqn nay đubbgpdyeu làeboh rấgsjqt hiềpdyen hoàeboh.


Giang Trầebohn lậumpfp tứahenc đubbgem chuyệeiqen ởeytt Kim Sơuzfin Hầebohu nóebohi mộspvot lầebohn, thuậumpfn tiệeiqen đubbgem mộspvot íiqagt thếkthq cụfnvlc trưahenbluhc mắrhwpt nóebohi rõbliy.

Giang Phong gậumpft gậumpft đubbgebohu:

- Gia sựfbxy nhàeboh Kim Sơuzfin Hầebohu, có thêqogt̉ xửpatckthq nhưahen vậumpfy, đubbgóeboheboh tốbwyct nhấgsjqt rồabjti. Chiếkthqu ngưahenơuzfii nóebohi, Long Đgsjqwdlzng Hầebohu tạdiczo phảtlotn, chỉiqag sợfnvleboh sựfbxyerzlnh trong nửpatca nărkkem nàebohy a?

- Dùauvjng ta phỏdjvgng đubbgweswn, sựfbxy kiêqogtn nhẫbejpn củeboha hắrhwpn, chỉiqag sợfnvlzqqpng chỉiqag nửpatca nărkkem.

- Trầebohn Nhi, ngưahenơuzfii nóebohi Giang gia chúweswng ta, nêqogtn đubbgahenng thàebohnh hàebohng nhưahen thếkthqeboho?

Giang Phong ngưahenfnvlc lạdiczi làeboh hỏdjvgi Giang Trầebohn.

- Chúweswng ta khôfsaeng cầebohn đubbgahenng thàebohnh hàebohng, bấgsjqt kểzjdrebohahenơuzfing thấgsjqt hay làeboh Long Đgsjqwdlzng Hầebohu, cũzqqpng đubbgãmdah đubbgem chúweswng ta quy ởeyttqogtn vưahenơuzfing thấgsjqt rồabjti.

Giang Trầebohn giốbwycng nhưahenahenobaei màeboh khôfsaeng phảtloti cưahenobaei.

- Chỉiqageboh, Giang gia chúweswng ta, lạdiczi khôfsaeng cầebohn đubbgahenng thàebohnh hàebohng?

Giang Trầebohn cũzqqpng khôfsaeng nhậumpfn ra, vưahenơuzfing thấgsjqt cóebohahenweswch đubbgzjdr cho Giang Trầebohn hắrhwpn phụfnvl thuộspvoc. Sởeyttmfmw đubbgahenng ởeytt mặgsyjt đubbgbwyci lậumpfp vớbluhi Long Đgsjqwdlzng Hầebohu, thuầebohn túweswy làeboherzlnh thếkthq thôfsaei đubbgspvong, màeboh khôfsaeng phảtloti làeboh Giang Trầebohn lựfbxya chọiqagn vưahenơuzfing thấgsjqt.

Giang Trầebohn hắrhwpn đubbgspvoc nhấgsjqt vôfsae nhịnity, cărkken bảtlotn khôfsaeng phảtloti bấgsjqt luậumpfn thếkthq lựfbxyc nàeboho cóeboh thểzjdr khu đubbgspvong.

...

Long Đgsjqwdlzng Hầebohu phủeboh.

Nhữrhwpng sựfbxyerzlnh pháweswt sinh ởeytt Kim Sơuzfin Hầebohu phủeboh kia, rấgsjqt nhanh liềpdyen truyềpdyen đubbgếkthqn tai Long Chiếkthqu Phong.

- Phếkthq vậumpft, quảtlot nhiêqogtn làeboh mộspvot đubbgáweswm phếkthq vậumpft!

Long Chiếkthqu Phong nghe nóebohi, mấgsjqy trưaheneyttng lãmdaho Kim gia, vâhsrp̣y mà đubbgoạdiczt quyềpdyen thấgsjqt bạdiczi, bịnity Kim Sơuzfin Hầebohu chéyylwm đubbgebohu hếkthqt thảtloty.

eboh Tuyêqogtn Viêqogtn đubbgưahenfnvlc bọiqagn hắrhwpn tỉiqag mỉiqag bồabjti dưahenmiflng kia, vâhsrp̣y mà mộspvot chiêqogtu đubbgãmdah bịnity nhi tửpatc Kim Sơuzfin Hầebohu giếkthqt chếkthqt.

- Khôfsaeng đubbgúweswng, nhi tửpatc Kim Sơuzfin Hầebohu kia, làeboh mặgsyjt hàebohng ngu xuẩylqvn nhưahen heo a. Tuyêqogtn Viêqogtn kia lạdiczi kéyylwm, cũzqqpng khôfsaeng thểzjdr thua ngưahenobaei nhưahen vậumpfy a.

Nhạdiczn Môfsaen Hầebohu Yếkthqn Cửpatcu Trang làebohweswi thứahen nhấgsjqt cảtlotm thấgsjqy cóeboh chút khôfsaeng ổpsdsn.

- Tàebohfsaen, sựfbxyerzlnh ởeyttahenơuzfing đubbgôfsaeebohy, càebohng ngàebohy càebohng tàebohfsaen rôfsaèi.

fsaẹt chưahen hầebohu khác lắrhwpc đubbgebohu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.