Độc Tôn Tam Giới

Chương 91 : Phi đao tuyệt kỹ 1

    trước sau   
- Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox ta, ghébxwet nhấkhfjt làlpip phảkmjon đbxweoztc. Nếnlctu nhưjpyt ngưjpytơnlcti chỉnlcthifz Chưjpyt Hầpprpu Lệcbzxnh, Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox ta cóxnbz thểfyop mắypbht nhắypbhm mắypbht mởiezd cho qua. Thếnlct nhưjpytng màlpip nếnlctu cóxnbz ngưjpytvjmii muốhcxen bálruln Tuyêvlmvn gia, đbxwepprpu nhậcvump vàlpipo nhữduflng gia hỏlpipa dãfauchegxm bừzbexng bừzbexng kia, Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox ta làlpiplruli thứcvum nhấkhfjt khôlvleng đbxweálrulp ứcvumng!

- Ăhegxn nóxnbzi bừzbexa bãfauci!

Tuyêvlmvn Viêvlmvn thềfohy thốhcxet phủrrfs nhậcvumn.

- Nếnlctu nhưjpyt ngưjpytơnlcti sợmijf, hiệcbzxn tạqauni cúwmcft ngay xuốhcxeng dưjpytqjmai.

- Sợmijf?

Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox dữdufl tợmijfn cưjpytvjmii mộasint tiếnlctng.


- Ngưjpytơnlcti cóxnbzlpipi đbxwecvumc gìhifz, cóxnbz thểfyop khiếnlctn Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox ta sợmijffauci?

xnbzi xong, thâhegxn hìhifznh mậcvump mạqaunp củrrfsa Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox mạqaunnh mẽdufl bắypbhn ra, toàlpipn bộasin thâhegxn thểfyop mậcvump mạqaunp, nhưjpyt mộasint con chim to bay lêvlmvn trờvjmii.

- Tuyêvlmvn Viêvlmvn, ăcodzn mộasint quyềfohyn củrrfsa ta!

lpipn tửgzoxxnbz trívpgg tuệcbzx củrrfsa Bàlpipn tửgzox, Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox đbxweqaunn hưjpytqjmang khôlvleng trung, cảkmjo ngưjpytvjmii cơnlct hồoztc co lạqauni thàlpipnh mộasint cụspwkc thịykaqt. Màlpip đbxwelpipn thịykaqt nàlpipy bay đbxweếnlctn đbxweasin cao cựvlmvc hạqaunn, lạqauni vặvnpgn nhưjpytyzpk xo, đbxweasint nhiêvlmvn bắypbhn ra.

Oanh!

Mộasint quyềfohyn cưjpytvjming đbxweqauni nàlpipy, nưjpytơnlctng theo tốhcxec đbxweasin kinh ngưjpytvjmii, hung hăcodzng đbxweálrulnh tớqjmai Tuyêvlmvn Viêvlmvn.

- Quyềfohyn kỹhcxe khôlvleng tệcbzx, nhưjpytng màlpipcodzm mạqaunch châhegxn khívpgg, cũsuobng muốhcxen làlpipm tổzbexn thưjpytơnlctng ta?

suyp trong khóxnbze mắypbht Tuyêvlmvn Viêvlmvn hiệcbzxn lêvlmvn mộasint tia khinh miệcbzxt, mộasint tia ghen ghébxwet.

Hắypbhn ghen ghébxwet chívpggnh làlpip quyềfohyn kỹhcxe củrrfsa Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox, đbxweâhegxy làlpip Kim Sơnlctn Hầpprpu dòyzpkng chívpggnh truyềfohyn thừzbexa, Tuyêvlmvn Viêvlmvn hắypbhn căcodzn bảkmjon khôlvleng cóxnbzjpytlrulch tu luyệcbzxn.

lpip khinh miệcbzxt, tựvlmv nhiêvlmvn làlpip xem thưjpytvjming Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox chỉnlct mớqjmai năcodzm mạqaunch châhegxn khívpgg.

Tuyêvlmvn Viêvlmvn cóxnbz thểfyop đbxwecvumng ởiezd trêvlmvn lôlvlei đbxweàlpipi nàlpipy, chỗqtqm dựvlmva lớqjman nhấkhfjt, làlpiplrulu mạqaunch châhegxn khívpggzbexn álrulp Bàlpipn tửgzox mộasint đbxwepprpu!

Nhấkhfjt trọqfuing tu vi, làlpip mộasint trọqfuing cảkmjonh giớqjmai!

Tuyêvlmvn Viêvlmvn dùmhykng bấkhfjt biếnlctn ứcvumng vạqaunn biếnlctn, nhìhifzn qua mộasint quyềfohyn kia củrrfsa Bàlpipn tửgzox nệcbzxn xuốhcxeng, đbxweang chuẩuumun bịykaq trầpprpm ổzbexn hạqaunlpipn, cùmhykng hắypbhn cứcvumng đbxwehcxei cứcvumng.


Trong lúwmcfc đbxweóxnbz

Ngoàlpipi ýmfib muốhcxen nổzbexi lêvlmvn.

Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox bắypbhn nhanh chóxnbzng, vâhegx̣y mà khôlvleng hềfohyxnbz dấkhfju hiệcbzxu gia tốhcxec. Màlpip quyềfohyn cưjpytơnlctng kia, cũsuobng bỗqtqmng nhiêvlmvn phóxnbzng lớqjman gấkhfjp đbxweôlvlei, dùmhykng tốhcxec đbxweasinlpipng thêvlmvm hung tàlpipn, càlpipng thêvlmvm đbxweálrulng sợmijf, mộasint quyềfohyn hung hăcodzng nệcbzxn xuốhcxeng.

- Cưjpytơnlctng khívpgg trọqfuing đbxweiệcbzxp? Sálrulu mạqaunch châhegxn khívpgg?

Đrzftoztcng tửgzox củrrfsa Tuyêvlmvn Viêvlmvn đbxweasint nhiêvlmvn co rúwmcft lạqauni, bắypbhn ra vẻewks kinh ngạqaunc vôlvle tậcvumn.

Chívpggnh nhưjpyt lờvjmii nóxnbzi trưjpytqjmac kia, Bàlpipn tửgzoxxnbz trívpgg tuệcbzx củrrfsa Bàlpipn tửgzox.

wmcfc trưjpytqjmac hắypbhn cốhcxe ýmfib tạqauno ra thanh thếnlct nhưjpyt vậcvumy, làlpiplpipy ra yếnlctu thếnlct, đbxwefyop cho đbxwehcxei thủrrfs vẫgzoxn cho hắypbhn làlpipcodzm mạqaunch châhegxn khívpgg.

Thơnlct̀i đbxwevlmv̉m quyềfohyn cưjpytơnlctng tiếnlctp cậcvumn Tuyêvlmvn Viêvlmvn, bỗqtqmng nhiêvlmvn lộasin ra álrult chủrrfslpipi.

Mộasint quyềfohyn nàlpipy, ngưjpytng tụspwk tinh hoa sálrulu mạqaunch châhegxn khívpgg củrrfsa Bàlpipn tửgzox, ngưjpytng tụspwk lửgzoxa giậcvumn gầpprpn đbxweâhegxy củrrfsa hắypbhn, ngưjpytng tụspwkfauchegxm khi tuyệcbzxt đbxweykaqa lậcvumt bàlpipn!

Oanh!

Tuyêvlmvn Viêvlmvn cơnlct hồoztc khôlvleng kịykaqp phảkmjon ứcvumng, trong lúwmcfc vộasini vãfauc xuấkhfjt chưjpytiezdng nghêvlmvnh đbxweóxnbzn.

Phanh!

Trong nhálruly mắypbht bàlpipn tay củrrfsa Tuyêvlmvn Viêvlmvn cùmhykng nắypbhm đbxwekhfjm củrrfsa Bàlpipn tửgzox tiếnlctp xúwmcfc, Tuyêvlmvn Viêvlmvn cảkmjom nhậcvumn đbxweưjpytmijfc cálruli gìhifz gọqfuii làlpip chêvlmvnh lệcbzxch!


Loa Toàlpipn Kìhifznh lôlvlei cuốhcxen lấkhfjy lụspwkc trọqfuing quyềfohyn cưjpytơnlctng, nhưjpyt mộasint mũsuobi khoan, lậcvump tứcvumc xoắypbhn cálrulnh tay hắypbhn thàlpipnh phấkhfjn vụspwkn.

lpip quyềfohyn cưjpytơnlctng kia còyzpkn khôlvleng giảkmjom, mộasint quyềfohyn lôlvlei ởiezd trêvlmvn ngựvlmvc!

Phốhcxec!

Mộasint ngụspwkm málrulu tưjpytơnlcti nhưjpytsuobi têvlmvn phun ra.

Cảkmjo ngưjpytvjmii Tuyêvlmvn Viêvlmvn nhưjpyt diềfohyu đbxwecvumt dâhegxy, bịykaq quyềfohyn cưjpytơnlctng cưjpytvjming đbxweqauni oanh bay ra lôlvlei đbxweàlpipi, bay ngưjpytmijfc hơnlctn mưjpytvjmii thưjpytqjmac, đbxweâhegxm vàlpipo trêvlmvn mộasint câhegxy cộasint lớqjman.

wmcfc nhìhifzn lạqauni hắypbhn, thấkhfjt khiếnlctu chảkmjoy málrulu, ngựvlmvc phálrul ra mộasint cálruli đbxweasinng lớqjman, đbxweãfauc chếnlctt khôlvleng thểfyop chếnlctt lạqauni!

- Cálruli gìhifz?

- Cálruli nàlpipy... Lụspwkc trọqfuing quyềfohyn cưjpytơnlctng? Tuyêvlmvn Hiêvlmvn đbxweasint phálrul?

Đrzftzbexng nóxnbzi mấkhfjy ngưjpytvjmii ủrrfsng hộasin Tuyêvlmvn Viêvlmvn khôlvleng nghĩrmas tớqjmai, coi nhưjpytlpip Kim Sơnlctn Hầpprpu, cũsuobng tuyệcbzxt đbxwehcxei khôlvleng nghĩrmas tớqjmai mộasint màlpipn nàlpipy. Nhi tửgzox thắypbhng, lạqauni thắypbhng nhẹmfib nhàlpipng nhưjpyt vậcvumy!

Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox đbxwecvumng trêvlmvn lôlvlei đbxweàlpipi, mộasint thâhegxn thịykaqt mỡykaq đbxweem lôlvlei đbxweàlpipi chấkhfjn lạqaunnh run.

- Kim gia ta, cóxnbz thểfyop chálruln nảkmjon, nhưjpytng tuyệcbzxt đbxwehcxei khôlvleng thểfyopxnbz phảkmjon đbxweoztc. Ngưjpytvjmii phảkmjon bộasini gia tộasinc, chếnlctt!

Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox cảkmjo đbxwevjmii nàlpipy, làlpip lầpprpn đbxwepprpu tiêvlmvn đbxwefyop cho ngưjpytvjmii cảkmjom thấkhfjy sálrult khívpgg.

Sựvlmvhifznh tiếnlctp theo, tấkhfjt nhiêvlmvn làlpip cựvlmvc kỳavux huyếnlctt tinh. Kim Sơnlctn Hầpprpu thâhegxn làlpip chưjpyt hầpprpu biêvlmvn cưjpytơnlctng, thủrrfs đbxweoạqaunn hoàlpipn toàlpipn thểfyop hiệcbzxn ra rôlvlèi. Sau khi Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox thăcodźng trêvlmvn lôlvlei đbxweàlpipi, Kim Sơnlctn Hầpprpu cũsuobng lộasin ra đbxweasin cao chóxnbzt vóxnbzt.


Hạqaun lệcbzxnh khốhcxeng chếnlct mấkhfjy trưjpytiezdng lãfauco, cũsuobng đbxweưjpyta ra mộasint ívpggt chứcvumng cớqjmalpip bọqfuin chúwmcfng đbxwepprpu nhậcvump vàlpipo Long Đrzftfyfvng Hầpprpu, phảkmjon bộasini gia tộasinc.

Mấkhfjt đbxwepprpu, xébxwet nhàlpip!

Rấkhfjt nhanh, Kim Sơnlctn Hầpprpu phủrrfs nộasini loạqaunn, đbxweãfauc bịykaq xửgzoxmfib gọqfuin gàlpipng hoàlpipn tấkhfjt, đbxwefyop cho Giang Trầpprpn cũsuobng khôlvleng thểfyop khôlvleng bộasini phụspwkc, Kim Sơnlctn Hầpprpu nàlpipy, luậcvumn thủrrfs đbxweoạqaunn tàlpipn nhẫgzoxn, so vớqjmai phụspwk thâhegxn Giang Phong làlpip mạqaunnh hơnlctn rấkhfjt nhiềfohyu.

Đrzftưjpytơnlctng nhiêvlmvn, dẹmfibp xong nộasini loạqaunn, thủrrfs đbxweoạqaunn tàlpipn nhẫgzoxn, đbxweóxnbzsuobng làlpipxnbz nguyêvlmvn do. Bấkhfjt kỳavux gia tộasinc nàlpipo, đbxwehcxei đbxweãfauci phảkmjon đbxweoztc, đbxwefohyu làlpip khôlvleng bao giờvjmijpytơnlctng tay.

Lậcvumt bàlpipn trong dựvlmv liệcbzxu, khiếnlctn trong nộasini tâhegxm Giang Trầpprpn khôlvleng cóxnbz sinh ra bao nhiêvlmvu gợmijfn sóxnbzng. Tuyêvlmvn Bàlpipn tửgzox thiêvlmvn âhegxn vạqaunn tạqaun, muốhcxen giữdufl Giang Trầpprpn lạqauni làlpipm khálrulch.

Bấkhfjt quálrul chứcvumng kiếnlctn Kim Sơnlctn Hầpprpu phủrrfs dẹmfibp nộasini loạqaunn, giếnlctt nhiềfohyu ngưjpytvjmii nhưjpyt vậcvumy, hiểfyopn nhiêvlmvn làlpip khôlvleng thívpggch hợmijfp làlpipm khálrulch. Giang Trầpprpn lậcvump tứcvumc liềfohyn rờvjmii đbxwei.

Trởiezd lạqauni trong phủrrfs, lạqauni nhậcvumn đbxweưjpytmijfc mộasint tin tứcvumc kinh ngưjpytvjmii… phụspwk thâhegxn Giang Phong xuấkhfjt quan!

Chỉnlctlpip, biếnlctt rõavuxvpgg mậcvumt nàlpipy, tạqaunm thờvjmii chỉnlctxnbz Giang Ưpjstng cùmhykng Giang Phúwmcfc.

Giang Phong xálrulc thựvlmvc xuấkhfjt quan, hơnlctn nữdufla thàlpipnh côlvleng đbxweasint phálrul, thuậcvumn lợmijfi tiếnlctn vàlpipo mưjpytvjmii mạqaunch châhegxn khívpgg, bưjpytqjmac vàlpipo hàlpipng ngũsuob Châhegxn khívpgg đbxweqauni sưjpyt, chívpggnh thứcvumc trêvlmvn ýmfib nghĩrmasa, tiếnlctn vàlpipo hàlpipng ngũsuob chưjpyt hầpprpu thựvlmvc lựvlmvc đbxwenlctnh cấkhfjp.

- Chúwmcfc mừzbexng phụspwk thâhegxn.

Giang Trầpprpn vẫgzoxn làlpip thay phụspwk thâhegxn cao hứcvumng.

- Ha ha, Trầpprpn Nhi, phụspwk tửgzox chúwmcfng ta, ngưjpytơnlcti khálrulch khívpgglruli gìhifz? Nóxnbzi sau, nếnlctu nhưjpyt khôlvleng phảkmjoi ngưjpytơnlcti, vi phụspwk đbxwevjmii nàlpipy chỉnlct sợmijfsuobng chỉnlctlpip chívpggn mạqaunch châhegxn khívpgg.

Giang Phong ởiezd trưjpytqjmac mặvnpgt nhi tửgzox, từzbex trưjpytqjmac đbxweếnlctn nay đbxwefohyu làlpip rấkhfjt hiềfohyn hoàlpip.


Giang Trầpprpn lậcvump tứcvumc đbxweem chuyệcbzxn ởiezd Kim Sơnlctn Hầpprpu nóxnbzi mộasint lầpprpn, thuậcvumn tiệcbzxn đbxweem mộasint ívpggt thếnlct cụspwkc trưjpytqjmac mắypbht nóxnbzi rõavux.

Giang Phong gậcvumt gậcvumt đbxwepprpu:

- Gia sựvlmv nhàlpip Kim Sơnlctn Hầpprpu, có thêvlmv̉ xửgzoxmfib nhưjpyt vậcvumy, đbxweóxnbzlpip tốhcxet nhấkhfjt rồoztci. Chiếnlctu ngưjpytơnlcti nóxnbzi, Long Đrzftfyfvng Hầpprpu tạqauno phảkmjon, chỉnlct sợmijflpip sựvlmvhifznh trong nửgzoxa năcodzm nàlpipy a?

- Dùmhykng ta phỏlpipng đbxwelruln, sựvlmv kiêvlmvn nhẫgzoxn củrrfsa hắypbhn, chỉnlct sợmijfsuobng chỉnlct nửgzoxa năcodzm.

- Trầpprpn Nhi, ngưjpytơnlcti nóxnbzi Giang gia chúwmcfng ta, nêvlmvn đbxwecvumng thàlpipnh hàlpipng nhưjpyt thếnlctlpipo?

Giang Phong ngưjpytmijfc lạqauni làlpip hỏlpipi Giang Trầpprpn.

- Chúwmcfng ta khôlvleng cầpprpn đbxwecvumng thàlpipnh hàlpipng, bấkhfjt kểfyoplpipjpytơnlctng thấkhfjt hay làlpip Long Đrzftfyfvng Hầpprpu, cũsuobng đbxweãfauc đbxweem chúwmcfng ta quy ởiezdvlmvn vưjpytơnlctng thấkhfjt rồoztci.

Giang Trầpprpn giốhcxeng nhưjpytjpytvjmii màlpip khôlvleng phảkmjoi cưjpytvjmii.

- Chỉnlctlpip, Giang gia chúwmcfng ta, lạqauni khôlvleng cầpprpn đbxwecvumng thàlpipnh hàlpipng?

Giang Trầpprpn cũsuobng khôlvleng nhậcvumn ra, vưjpytơnlctng thấkhfjt cóxnbzjpytlrulch đbxwefyop cho Giang Trầpprpn hắypbhn phụspwk thuộasinc. Sởiezdrmas đbxwecvumng ởiezd mặvnpgt đbxwehcxei lậcvump vớqjmai Long Đrzftfyfvng Hầpprpu, thuầpprpn túwmcfy làlpiphifznh thếnlct thôlvlei đbxweasinng, màlpip khôlvleng phảkmjoi làlpip Giang Trầpprpn lựvlmva chọqfuin vưjpytơnlctng thấkhfjt.

Giang Trầpprpn hắypbhn đbxweasinc nhấkhfjt vôlvle nhịykaq, căcodzn bảkmjon khôlvleng phảkmjoi bấkhfjt luậcvumn thếnlct lựvlmvc nàlpipo cóxnbz thểfyop khu đbxweasinng.

...

Long Đrzftfyfvng Hầpprpu phủrrfs.

Nhữduflng sựvlmvhifznh phálrult sinh ởiezd Kim Sơnlctn Hầpprpu phủrrfs kia, rấkhfjt nhanh liềfohyn truyềfohyn đbxweếnlctn tai Long Chiếnlctu Phong.

- Phếnlct vậcvumt, quảkmjo nhiêvlmvn làlpip mộasint đbxweálrulm phếnlct vậcvumt!

Long Chiếnlctu Phong nghe nóxnbzi, mấkhfjy trưjpytiezdng lãfauco Kim gia, vâhegx̣y mà đbxweoạqaunt quyềfohyn thấkhfjt bạqauni, bịykaq Kim Sơnlctn Hầpprpu chébxwem đbxwepprpu hếnlctt thảkmjoy.

lpip Tuyêvlmvn Viêvlmvn đbxweưjpytmijfc bọqfuin hắypbhn tỉnlct mỉnlct bồoztci dưjpytykaqng kia, vâhegx̣y mà mộasint chiêvlmvu đbxweãfauc bịykaq nhi tửgzox Kim Sơnlctn Hầpprpu giếnlctt chếnlctt.

- Khôlvleng đbxweúwmcfng, nhi tửgzox Kim Sơnlctn Hầpprpu kia, làlpip mặvnpgt hàlpipng ngu xuẩuumun nhưjpyt heo a. Tuyêvlmvn Viêvlmvn kia lạqauni kébxwem, cũsuobng khôlvleng thểfyop thua ngưjpytvjmii nhưjpyt vậcvumy a.

Nhạqaunn Môlvlen Hầpprpu Yếnlctn Cửgzoxu Trang làlpiplruli thứcvum nhấkhfjt cảkmjom thấkhfjy cóxnbz chút khôlvleng ổzbexn.

- Tàlpiplvlen, sựvlmvhifznh ởiezdjpytơnlctng đbxweôlvlelpipy, càlpipng ngàlpipy càlpipng tàlpiplvlen rôlvlèi.

lvlẹt chưjpyt hầpprpu khác lắypbhc đbxwepprpu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.