Độc Tôn Tam Giới

Chương 90 : Bàn tử nghịch tập

    trước sau   
Chỉxazannom, Tuyêwjten Bànnomn tửobey tạgprvi chỗqqdg đqzbfvlqat phánnom, mànnom Hồpkam Khânyffu Nhạgprvc tạgprvm thờaaewi còaltcn khôfpmyng cóhudi đqzbfvlqat phánnom.

Nhưacgcng mànnom, đqzbfvlqat phánnom hay khôfpmyng đqzbfvlqat phánnom, kỳaaew thậahfjt đqzbfãedaq khôfpmyng trọgmjsng yếahfju. Đhcnjãedaqhudi phánnomp môfpmyn《 Chânyffn Huyệegxwt Cộvlqang Chấwjten 》nànnomy, thờaaewi gian vềpptx sau tu luyệegxwn, chắilscc chắilscn cóhudi thểprldfpmyt ngắilscn rấwjtet nhiềpptxu.

daisn nữdxoaa, võfpmy đqzbfgprvo chi lộvlqa sau nànnomy, cũajcrng sẽmqyp thiếahfju đqzbfi rấwjtet nhiềpptxu đqzbfưacgcaaewng quanh co, thiếahfju rấwjtet nhiềpptxu nhấwjtep nhôfpmy.

Tu luyệegxwn ởdais Chânyffn Khíkfcc cảuoqrnh, rấwjtet nhiềpptxu ngưacgcaaewi cũajcrng khôfpmyng phảuoqri lànnom thiêwjten phúfpmy khôfpmyng đqzbfbdiu, mànnomnnomdais thăpkamm dòaltc chânyffn khíkfcc yếahfju huyệegxwt tiếahfjp theo, xuấwjtet hiệegxwn bìtudpnh cảuoqrnh, chậahfjm chạgprvp khôfpmyng cánnomch nànnomo tìtudpm đqzbfưacgcknygc vịjzim tríkfcc tiếahfjp theo mànnom thôfpmyi.

Đhcnjânyffy lànnom vấwjten đqzbfpptx ngộvlqakfccnh, khôfpmyng phảuoqri cốxdwp gắilscng cóhudi thểprld đqzbfpptxn bùknyg.

nnom phánnomp môfpmyn《 Chânyffn Huyệegxwt Cộvlqang Chấwjten 》nànnomy, thìtudphudi thểprld triệegxwt tiêwjteu tánnomc dụxqzqng phụxqzq do ngộvlqakfccnh chưacgca đqzbfbdiu mang đqzbfếahfjn. Cho nêwjten nóhudii, môfpmyn côfpmyng phánnomp nànnomy, tuyệegxwt đqzbfxdwpi lànnom tồpkamn tạgprvi siêwjteu việegxwt Đhcnjôfpmyng Phưacgcơdaisng Vưacgcơdaisng Quốxdwpc.


- Cóhudi lẽmqyp, côfpmyng phánnomp nhưacgc thếahfj, ởdais trong nhữdxoang Ẩpjkyn Thếahfjfpmyng Môfpmyn kia mớfpmyi cóhudi a? Hơdaisn nữdxoaa, cũajcrng khôfpmyng phảuoqri đqzbfegxw tửobeytudpnh thưacgcaaewng cóhudi thểprld tu luyệegxwn?

Trong lòaltcng Hồpkam Khânyffu Nhạgprvc nghĩxdwp lấwjtey, đqzbfxdwpi vớfpmyi Giang Trầpkymn sùknygng bánnomi cùknygng bộvlqai phụxqzqc, lạgprvi cànnomng thêwjtem phánnomt ra từiain đqzbfáy lòng.

- Trầpkymn ca, ta quyếahfjt đqzbfjzimnh, ba ngànnomy sau, ta sẽmqyp đqzbfi trấwjten ánnomp Tuyêwjten Viêwjten. Cánnomc ngưacgcơdaisi lànnom huynh đqzbfegxw củbdiua Bànnomn tửobey ta, đqzbfếahfjn lúfpmyc đqzbfóhudiwjten đqzbfi cổlhcv đqzbfvlqang cho ta a.

- Ta nhấwjtet đqzbfjzimnh đqzbfi.

Hồpkam Khânyffu Nhạgprvc gậahfjt đqzbfpkymu.

- Tốxdwpt, ta cũajcrng thuậahfjn tiệegxwn đqzbfi xem nánnomo nhiệegxwt.

Giang Trầpkymn đqzbfánnomp ứdaisng.

...

Ba ngànnomy sau, Giang Trầpkymn đqzbfi vànnomo Kim Sơdaisn Hầpkymu phủbdiu.

Nhìtudpn ra đqzbfưacgcknygc, Tuyêwjten Bànnomn tửobey che dấwjteu vôfpmyknygng sânyffu, lúfpmyc nànnomy đqzbfânyffy, hắilscn rõfpmynnomng ngay cảuoqr lão tưacgc̉ củbdiua mìtudpnh cũajcrng dấwjteu diếahfjm. Xem ra, Tuyêwjten Bànnomn tửobeynnom quyếahfjt tânyffm muốxdwpn trêwjten lầpkymn luậahfjn võfpmynnomy, hung hăpkamng đqzbfánnomnh bạgprvi Tuyêwjten Viêwjten, cho toànnomn bộvlqa Kim Sơdaisn Hầpkymu phủbdiu mộvlqat kinh hỉxaza lớfpmyn.

Kim Sơdaisn Hầpkymu cùknygng Giang Hãedaqn Hầpkymu lànnom thếahfj giao, nhìtudpn thấwjtey Giang Trầpkymn xuấwjtet hiệegxwn, Kim Sơdaisn Hầpkymu hơdaisi cóhudi chúfpmyt ngoànnomi ýqgwi muốxdwpn. Vưacgcơdaisng đqzbfôfpmy trong khoảuoqrng thờaaewi gian nànnomy phong vânyffn biếahfjn hoánnom, Kim Sơdaisn Hầpkymu cũajcrng đqzbfã nghe đqzbfưacgcknygc mộvlqat íkfcct tin đqzbfpkamn vềpptx Giang Trầpkymn. Mànnomdais Long Đhcnjiswgng Hầpkymu phủbdiu, Kim Sơdaisn Hầpkymu cànnomng lànnom tậahfjn mắilsct chứdaisng nhậahfjn biểprldu hiệegxwn củbdiua Giang Trầpkymn.

Cho nêwjten, đqzbfxdwpi vớfpmyi Giang Trầpkymn, Kim Sơdaisn Hầpkymu vẫhudin tưacgcơdaisng đqzbfxdwpi phứdaisc tạgprvp. Trưacgcfpmyc kia, hắilscn cảuoqrm thấwjtey nhi tửobeyknygng Giang Trầpkymn pha trộvlqan, hoặaaewc nhiềpptxu hoặaaewc íkfcct cóhudi chúfpmyt khôfpmyng nêwjten thânyffn.

Bấwjtet quánnom niệegxwm tìtudpnh hai nhànnom thếahfj giao, hắilscn cũajcrng khôfpmyng cóhudihudii thêwjtem cánnomi gìtudp.


Nhưacgcng mànnom, Giang Trầpkymn mộvlqat loạgprvt biếahfjn hóhudia, lạgprvi đqzbfprld cho Kim Sơdaisn Hầpkymu cóhudi chúfpmyt xem khôfpmyng hiểprldu. Hắilscn cũajcrng hoànnomi nghi Giang Trầpkymn nànnomy lànnom cốxdwp ýqgwifopdn dấwjteu thựsjwvc lựsjwvc?

tudp thếahfj hắilscn còaltcn hỏzydfi vòaltcng vèaaewo qua Tuyêwjten Bànnomn tửobey mấwjtey lầpkymn, Tuyêwjten Bànnomn tửobeynnomi khánnomc khôfpmyng am hiểprldu, giảuoqr vờaaew ngânyffy ngốxdwpc lạgprvi trìtudpnh đqzbfvlqa nhấwjtet lưacgcu, mặaaewc cho lão tưacgc̉ hắilscn vòaltcng vèaaewo nhưacgc thếahfjnnomo, hắilscn thủbdiuy chung giảuoqr ngu, mộvlqat chữdxoaajcrng khôfpmyng héjzim.

Sau khi đqzbfbdiu lễjzim, trêwjten mặaaewt Kim Sơdaisn Hầpkymu cóhudi chúfpmyt ngưacgcng trọgmjsng, cũajcrng khôfpmyng cóhudi bởdaisi vậahfjy mànnom giảuoqrm:

- Hiêwjten nhi, Tuyêwjten Viêwjten nànnomy đqzbfvlqat nhiêwjten vọgmjst tớfpmyi sánnomu mạgprvch chânyffn khíkfcc. Mànnom mấwjtey trưacgcdaisng lãedaqo trong gia tộvlqac, ẩfopdn ẩfopdn cùknygng ngưacgcaaewi củbdiua Long Đhcnjiswgng Hầpkymu phủbdiu đqzbfi rấwjtet gầpkymn. Vi phụxqzq hoànnomi nghi, trong Kim Sơdaisn Hầpkymu phủbdiu chúfpmyng ta, đqzbfãedaq xuấwjtet hiệegxwn mộvlqat đqzbfánnomm phảuoqrn đqzbfpkam ăpkamn cânyffy tánnomo, rànnomo cânyffy sung.

Kim Sơdaisn Hầpkymu ngữdxoa ra kinh ngưacgcaaewi, ởdais đqzbfânyffy cũajcrng khôfpmyng cóhudi ngưacgcaaewi ngoànnomi, hắilscn dứdaist khoánnomt đqzbfem tìtudpnh thếahfj nghiêwjtem trọgmjsng nóhudii rõfpmy ngọgmjsn ngànnomnh cho Tuyêwjten Bànnomn tửobey.

Tuyêwjten Bànnomn tửobeyacgcaaewi hắilscc hắilscc:

- Yêwjten tânyffm đqzbfi phụxqzq thânyffn, khôfpmyng quảuoqrn bọgmjsn hắilscn lànnomm khỉxaza gióhuditudp, hôfpmym nay nhi tửobey củbdiua ngưacgcơdaisi ra tay, hếahfjt thảuoqry trấwjten ánnomp!

- Hiêwjten nhi, tuy Tuyêwjten Viêwjten chưacgca chắilscc lànnom chíkfccnh quy tu luyệegxwn sánnomu mạgprvch chânyffn khíkfcc, nhưacgcng ngưacgcơdaisi cũajcrng khôfpmyng thểprld khinh đqzbfjzimch. Trậahfjn chiếahfjn nànnomy, nếahfju nhưacgc khôfpmyng thểprld lựsjwvc đqzbfjzimch, ngưacgcơdaisi cũajcrng đqzbfiainng ham chiếahfjn, chúfpmyng ta lạgprvi từiain từiainkfccnh tiếahfjp.

- Ta nóhudii phụxqzq thânyffn, ngưacgcơdaisi khôfpmyng thểprld đqzbfxdwpi vớfpmyi con củbdiua ngưacgcơdaisi cóhudi chút tin tưacgcdaisng sao?

Tuyêwjten Bànnomn tửobey khánnomng nghịjzimhudii.

Đhcnjang lúfpmyc nóhudii, mộvlqat gãedaq trưacgcdaisng lãedaqo trong tộvlqac vộvlqai vànnomng đqzbfi tớfpmyi, mang theo mộvlqat tia mỉxazam cưacgcaaewi kỳaaew quánnomi:

- Hầpkymu gia, Tuyêwjten Viêwjten đqzbfãedaq đqzbfếahfjn lôfpmyi đqzbfànnomi tỷpivufpmy, bêwjten Trưacgcdaisng Lãedaqo Hộvlqai kia, phánnomi ta đqzbfếahfjn mờaaewi Tiểprldu Hầpkymu gia tiếahfjn đqzbfếahfjn nghêwjtenh chiếahfjn.

- Hừiain, ngưacgcknygc lạgprvi lànnomfpmyknygng nóhuding vộvlqai!


Kim Sơdaisn Hầpkymu cóhudi chúfpmyt khôfpmyng vui.

Nhưacgcng Tuyêwjten Bànnomn tửobey lạgprvi nhưacgchuding da bắilscn lêwjten, con mắilsct tánnomch ra sắilscc thánnomi cuồpkamng dãedaq khi sắilscp hànnomnh hạgprv ngưacgcaaewi.

- Rốxdwpt cuộvlqac đqzbfãedaq tớfpmyi sao? Ta cũajcrng đqzbfãedaq đqzbfknygi khôfpmyng kịjzimp.

Vụxqzqt!

Tuyêwjten Bànnomn tửobeyknygng tốxdwpc đqzbfvlqa kinh ngưacgcaaewi, hưacgcfpmyng lôfpmyi đqzbfànnomi tỷpivufpmy phóhuding đqzbfi, chỉxazaacgcu lạgprvi mộvlqat tànnomn ảuoqrnh mậahfjp mạgprvp.

Kim Sơdaisn Hầpkymu trợknygn mắilsct hánnom hốxdwpc mồpkamm, hắilscn cóhudi chút kỳaaew quánnomi, sao nhi tửobey gầpkymn đqzbfânyffy đqzbfpptxu tiêwjteu cựsjwvc tránnomnh chiếahfjn, đqzbfvlqat nhiêwjten chiếahfjn ýqgwi dạgprvt dànnomo nhưacgc thếahfj? Cánnomi nànnomy khôfpmyng giốxdwpng phong cánnomch củbdiua hắilscn a.

wjten cạgprvnh lôfpmyi đqzbfànnomi tỷpivufpmy, tốxdwpp năpkamm tốxdwpp ba, đqzbfãedaq tụxqzq tậahfjp rấwjtet nhiềpptxu ngưacgcaaewi hầpkymu trong phủbdiu, Kim Sơdaisn Hầpkymu phủbdiuknygng Giang Hãedaqn Hầpkymu phủbdiunnom khôfpmyng giốxdwpng.

Giang Hãedaqn Hầpkymu phủbdiu, Giang gia nhânyffn khẩfopdu khôfpmyng vưacgcknygng, cũajcrng khôfpmyng tồpkamn tạgprvi nhiềpptxu cỗqqdg thếahfj lựsjwvc nhưacgc vậahfjy. Trêwjten cơdais bảuoqrn, Giang gia hếahfjt thảuoqry, đqzbfpptxu lànnom Giang Phong đqzbfjzimnh đqzbfoạgprvt.

nnom Kim Sơdaisn Hầpkymu phủbdiu, bởdaisi vìtudp Kim gia nhânyffn khẩfopdu trànnomn đqzbfpkymy, cho nêwjten phânyffn ra rấwjtet nhiềpptxu chi nhánnomnh. Ởbmvz toànnomn bộvlqa Kim Sơdaisn Hầpkymu phủbdiu, cánnomc loạgprvi chi nhánnomnh mọgmjsc lêwjten san sánnomt nhưacgc rừiainng.

Tuy Kim Sơdaisn Hầpkymu nắilscm quyềpptxn, nhưacgcng cũajcrng khôfpmyng cóhudi thiếahfju thếahfj lựsjwvc cảuoqrn tay, đqzbfprld cho hắilscn nhiềpptxu khi cũajcrng khôfpmyng khỏzydfi khóhudi xửobey.

nnom lầpkymn nànnomy xuấwjtet hiệegxwn Tuyêwjten Viêwjten, đqzbfúfpmyng lànnom Trưacgcdaisng Lãedaqo Hộvlqai trêwjteu ghẹwshfo ra.

Vốxdwpn, Kim Sơdaisn Hầpkymu lànnom hoànnomn toànnomn cóhudi thểprld mộvlqat ngụxqzqm cựsjwv tuyệegxwt. Dùknyg sao, Chưacgc Hầpkymu Lệegxwnh lànnom phụxqzq tửobey truyềpptxn thừiaina, thiêwjten kinh đqzbfjzima nghĩxdwpa. Nhưacgcng mànnom Trưacgcdaisng Lãedaqo Hộvlqai lạgprvi đqzbfahfjp vànnomo cờaaew hiệegxwu đqzbfgprvi nghĩxdwpa, nóhudii Chưacgc Hầpkymu Lệegxwnh phảuoqri do ngưacgcaaewi trẻrfsu tuổlhcvi mạgprvnh nhấwjtet trong gia tộvlqac kếahfj thừiaina, cho nêwjten mớfpmyi cóhudi tròaltc khôfpmyi hànnomi nhưacgc vậahfjy.

Nếahfju nhưacgc Kim Sơdaisn Hầpkymu cựsjwv tuyệegxwt, đqzbfxdwpi vớfpmyi danh tiếahfjng củbdiua Tuyêwjten Bànnomn tửobey tấwjtet sẽmqyp tổlhcvn hạgprvi. Vềpptx sau Tuyêwjten Bànnomn tửobey muốxdwpn thuậahfjn lợknygi kếahfj vịjzim, muốxdwpn thuậahfjn lợknygi khốxdwpng chếahfj cụxqzqc diệegxwn, chỉxaza sợknyg sẽmqyp khôfpmyng cóhudi dễjzimnnomng nhưacgc vậahfjy.

Cho nêwjten, Kim Sơdaisn Hầpkymu vẫhudin muốxdwpn mưacgcknygn cơdais hộvlqai nànnomy, bứdaisc bánnomch nhi tửobey khôfpmyng cầpkymu phánnomt triểprldn thoánnomng mộvlqat phánnomt.

- Xem, Tiểprldu Hầpkymu gia đqzbfếahfjn rồpkami.

- Cánnomi gìtudp Tiểprldu Hầpkymu gia chứdais. Lôfpmyi đqzbfànnomi hôfpmym nay, nếahfju nhưacgc hắilscn thấwjtet bạgprvi, hắilscn liềpptxn khôfpmyng phảuoqri Tiểprldu Hầpkymu gia rôfpmỳi. Nhiềpptxu lắilscm tíkfccnh toánnomn lànnom thếahfj tửobey a.

- Hừiain, ngưacgcơdaisi cóhudi ýqgwi tứdaistudp? Hẳpkamn lànnom đqzbfpkamng bọgmjsn củbdiua Tuyêwjten Viêwjten? Chỉxazannom đqzbfegxw tửobeynnomng chi, cũajcrng đqzbfòaltci ngấwjtep nghéjzim đqzbfgprvi vịjzim chưacgc hầpkymu chíkfccnh thốxdwpng?

Khôfpmyng thểprld khôfpmyng nóhudii, trong Kim Sơdaisn Hầpkymu phủbdiu, vềpptx quyềpptxn kếahfj thừiaina hầpkymu vịjzim, sinh ra rấwjtet nhiềpptxu trậahfjn doanh.

Tuyêwjten Bànnomn tửobey giờaaew phúfpmyt nànnomy, thay đqzbflhcvi lấwjtey loạgprvi trạgprvng thánnomi bùknygn nhãedaqo vịjzimn khôfpmyng lêwjten tưacgcaaewng trưacgcfpmyc kia, khôfpmyng chúfpmyt hoang mang đqzbfi lêwjten lôfpmyi đqzbfànnomi, con ngưacgcơdaisi hơdaisi híkfccp, nhìtudpn chằiswgm chằiswgm vànnomo Tuyêwjten Viêwjten.

- Tuyêwjten Viêwjten, sao ngưacgcơdaisi khôfpmyng tìtudpm tấwjtem gưacgcơdaisng soi mìtudpnh? Lấwjtey ngưacgcơdaisi, cũajcrng muốxdwpn kếahfj thừiaina Chưacgc Hầpkymu Lệegxwnh? Cha mẹ ngưacgcơdaisi khôfpmyng cóhudihudii cho ngưacgcơdaisi biếahfjt, nằiswgm mơdaisajcrng khôfpmyng nêwjten mơdais nhưacgc vậahfjy sao?

Tuyêwjten Bànnomn tửobeyknygng Giang Trầpkymn lăpkamn lộvlqan, bảuoqrn lĩxdwpnh nóhudii ánnomc đqzbfvlqac tựsjwv nhiêwjten sẽmqyp khôfpmyng kéjzimm.

Tuyêwjten Viêwjten lànnom nhânyffn vậahfjt do Trưacgcdaisng Lãedaqo Hộvlqai móhudic ra, muốxdwpn thânyffn thếahfj, cánnomi kia lànnomjzimm xa Tuyêwjten Bànnomn tửobey. Nghe Tuyêwjten Bànnomn tửobeyhudii nhưacgc vậahfjy, cổlhcv mẫhudin cảuoqrm tựsjwv ti trong nộvlqai tânyffm, lậahfjp tứdaisc đqzbfprld cho sắilscc mặaaewt hắilscn trầpkymm xuốxdwpng.

- Tuyêwjten Hiêwjten, ngưacgcơdaisi thânyffn lànnom Kim Sơdaisn Hầpkymu thếahfj tửobey, lạgprvi khôfpmyng cầpkymu phánnomt triểprldn. Tuyêwjten Viêwjten ta sởdaisnnomc sởdais vi, bấwjtet quánnomnnomnyffn nhăpkaḿc tiềpptxn đqzbfpkam củbdiua Tuyêwjten gia mànnom thôfpmyi.

- Ơwwjh ơdais, nóhudii rấwjtet êwjtem tai a. Đhcnjiainng nóhudii cho ta, cánnomc ngưacgcơdaisi ởdais đqzbfânyffy, khôfpmyng cóhudi cẩfopdu củbdiua Long Đhcnjiswgng Hầpkymu a?

Sắilscc mặaaewt Tuyêwjten Bànnomn tửobey trầpkymm xuốxdwpng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.