Độc Tôn Tam Giới

Chương 89 : Tuyên Bàn tử cầu cứu 2

    trước sau   
Giang Trầbyywn khôdsiung cómjgb thờbqlii gian cùfxyeng Bàtwman tửogukmjgbi chuyệdxhvn tàtwmao lao, màtwma nghiêuuifm mặngbzt nómjgbi:

- Trưlusembibc khi ta cho ra phầbyywn kinh hỉooxltwmay, cájsrwc ngưluseơsbxhi phảlbpwi thềdsiu, việdxhvc nàtwmay chỉooxlmjgb ba ngưlusebqlii chúblqzng ta biếooxlt rõtdkw, tuyệdxhvt đooljzredi khôdsiung thểqqfr tiếooxlt lộcwtb cho bấzzfmt luậfxyen ngưlusebqlii thứzchelusetwmao! Nếooxlu khôdsiung, chẳaqlkng khájsrwc nàtwmao buôdsiung tha cho huynh đooljdxhv Giang Trầbyywn ta!

Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk vỗetta ngựjsrwc nómjgbi:

- Ca ca, ngưluseơsbxhi làtwma ngưlusebqlii thâepmjn nhấzzfmt củbrama Bàtwman tửoguk ta. Ngay cảlbpw lão tưlusẻ, cũooxlng chỉooxlmjgb thểqqfr xếooxlp ởsbxh sau ngưluseơsbxhi. Ta khôdsiung nghe lờbqlii ngưluseơsbxhi, trờbqlii giájsrwng ngũooxldsiui oanh đooljooxlnh!

- Trầbyywn ca, ta cũooxlng thềdsiu tửoguk thủbramknwn mậfxyet nàtwmay. Nếooxlu cómjgb tiếooxlt lộcwtb, đooljqqfr cho cảlbpw nhàtwma ta bịtiyntwman sájsrwt!

Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc khôdsiung giốzredng Tuyêuuifn Bàtwman tửogukmjgbi chuyệdxhvn văjwmqn vẻjtkj nhưluse vậfxyey, bấzzfmt quájsrw thềdsiu đooljcwtbc lạoolji ájsrwc hơsbxhn.


- Đcwtbi!

Álbpwnh mắbyywt Giang Trầbyywn khẽirwh nhúblqzc nhíknwnch, đooljzredi vớmbibi hai bằmjgbng hữhqauu nàtwmay, vẫmbibn làtwmamjgb chúblqzt yêuuifn tâepmjm.

- Cájsrwc ngưluseơsbxhi nghe cho kỹthmh, hôdsium nay ta sẽirwh truyềdsiun cho cájsrwc ngưluseơsbxhi mộcwtbt môdsiun kỹthmhjwmqng. Kỹthmhjwmqng nàtwmay, cómjgb thểqqfr cho cájsrwc ngưluseơsbxhi đooljtiynnh vịtiyn yếooxlu huyệdxhvt trong cơsbxh thểqqfr, màtwma khôdsiung cầbyywn nhưlusetdkw Giảlbpw khájsrwc, trưlusembibc khi đooljcwtbt phájsrw mộcwtbt tầbyywng, đooljdsiuu phảlbpwi đoolji lụcevhc lọmbibi, tìtdkwm châepmjn khíknwn yếooxlu huyệdxhvt tiếooxlp theo. Môdsiun kỹthmhjwmqng nàtwmay củbrama ta, cómjgb thểqqfr đooljqqfrjsrwc ngưluseơsbxhi lậfxyep tứzchec tìtdkwm đooljưlusetwmac chỗetta củbrama châepmjn khíknwn yếooxlu huyệdxhvt tiếooxlp theo.

- Cájsrwi gìtdkw?

Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc phảlbpwn ứzcheng nhanh hơsbxhn, sắbyywc mặngbzt đooljoolji biếooxln.

- Trầbyywn ca, trêuuifn thếooxl giớmbibi nàtwmay, sao cómjgb thểqqfrmjgbdsiung phájsrwp kỹthmhjwmqng đooljómjgb?

- Trầbyywn ca, ngưluseơsbxhi... ngưluseơsbxhi sẽirwh khôdsiung nómjgbi, đooljâepmjy cũooxlng làtwma Thầbyywn linh phụcevh thểqqfrmjgbi cho ngưluseơsbxhi a?

Đcwtbbyywu lưluseopdvi củbrama Tuyêuuifn Bàtwman tửogukooxlng thắbyywt lạoolji rôdsiùi.

- Khôdsiung nêuuifn hỏtdkwi xuấzzfmt xửoguk, cájsrwc ngưluseơsbxhi cómjgb nguyệdxhvn ýxmty họmbibc hay khôdsiung?

- Nguyệdxhvn ýxmty nguyệdxhvn ýxmty! Khôdsiung muốzredn ta chíknwnnh làtwma loạoolji ngu xuẩbramn!

Tuyêuuifn Bàtwman tửoguktwmay cũooxlng khôdsiung nhăjwmqn thoájsrwng mộcwtbt phájsrwt nómjgbi.

- Trầbyywn ca, nếooxlu thậfxyet cómjgbdsiung phájsrwp nàtwmay, ta cũooxlng muốzredn họmbibc.

Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc cũooxlng nghiêuuifm túblqzc.


- Tốzredt, cájsrwc ngưluseơsbxhi nghe cho kỹthmh. Môdsiun côdsiung phájsrwp nàtwmay gọmbibi làtwma 《 Châepmjn Huyệdxhvt Cộcwtbng Chấzzfmn 》, chíknwnnh làtwmaknwn mậfxyet bấzzfmt truyềdsiun. Nếooxlu côdsiung phájsrwp nàtwmay truyềdsiun đoolji, thếooxl tấzzfmt sẽirwhsbxh Tu Luyệdxhvn Giớmbibi gâepmjy ra sómjgbng to giómjgb lớmbibn. Màtwmajsrwc ngưluseơsbxhi, cũooxlng tấzzfmt gặngbzp đooljếooxln họmbiba sájsrwt thâepmjn. Cho nêuuifn, lúblqzc trưlusembibc ta mớmbibi muốzredn cájsrwc ngưluseơsbxhi cam đooljoan, khôdsiung thểqqfr tiếooxlt lộcwtb ra ngoàtwmai.

Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk nghe màtwma miệdxhvng đooljbyywng lưluseopdvi khôdsiu, hắbyywn đooljzredi vớmbibi Giang Trầbyywn làtwmaknwnn nhiệdxhvm mùfxye quájsrwng. Giang Trầbyywn nómjgbi cájsrwi gìtdkw, hắbyywn đooljdsiuu vôdsiu đooljiềdsiuu kiệdxhvn tin tưlusesbxhng. Cho nêuuifn, giờbqli phúblqzt nàtwmay hắbyywn đooljãvyqx hoàtwman toàtwman coi 《 Châepmjn Huyệdxhvt Cộcwtbng Chấzzfmn 》 kia làtwma thậfxyet.

twma tuy Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc còwrjhn cómjgb mộcwtbt tia nghi kịtiyn, nhưluseng đooljzredi vớmbibi Giang Trầbyywn cũooxlng rấzzfmt tin tưlusesbxhng.

- Đcwtbkurvng nómjgbi nhảlbpwm nữhqaua, bắbyywt đooljbyywu nghe khẩbramu quyếooxlt...

Giang Trầbyywn cũooxlng khôdsiung muốzredn lãvyqxng phíknwn thờbqlii gian đoolji thuyếooxlt phụcevhc bọmbibn hắbyywn, màtwmatwma đooljơsbxhn giảlbpwn trựjsrwc tiếooxlp, truyềdsiun thụcevh khẩbramu quyếooxlt.

Sựjsrw thậfxyet đooljếooxln thuyếooxlt minh hếooxlt thảlbpwy!

Khôdsiung thểqqfr khôdsiung nómjgbi, Võtdkw Giảlbpw đooljdsiuu cómjgb thiêuuifn tưluse thôdsiung minh, đooljmbibc khẩbramu quyếooxlt nàtwmay ba lưlusetwmat, Tuyêuuifn Bàtwman tửogukfxyeng Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc đooljãvyqx nhớmbibtdkw thuộcwtbc làtwmau.

- Nómjgbi nhiềdsiuu hơsbxhn nữhqaua cũooxlng khôdsiung cómjgbjsrwc dụcevhng, chíknwnnh cájsrwc ngưluseơsbxhi dùfxyeng phájsrwp môdsiun nàtwmay, nếooxlm thửoguk mộcwtbt chúblqzt a.

《 Châepmjn Huyệdxhvt Cộcwtbng Chấzzfmn 》 đooljếooxln từkurv vịtiyn diệdxhvn cao cấzzfmp hơsbxhn, nómjgbi trắbyywng ra làtwma, cũooxlng khôdsiung phảlbpwi côdsiung phájsrwp cao sâepmju cỡopdvtwmao. Chỉooxlmjgb đooljiềdsiuu dùfxyeng nộcwtbi tìtdkwnh củbrama Đcwtbôdsiung Phưluseơsbxhng Vưluseơsbxhng Quốzredc, làtwma khôdsiung thểqqfrtwmao cómjgb phájsrwp môdsiun bựjsrwc nàtwmay.

Tuyêuuifn Bàtwman tửogukfxyeng Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc bắbyywt đooljbyywu nếooxlm thửoguk, chỉooxl mộcwtbt lúblqzc sau, biểqqfru lộcwtb củbrama hai ngưlusebqlii liềdsiun bắbyywt đooljbyywu phájsrwt sinh biếooxln hómjgba, dầbyywn dầbyywn xuấzzfmt hiệdxhvn vui sưlusembibng, kinh hỉooxl, lạoolji đooljếooxln cuồpmjgng hỉooxl

Nhưluse nhặngbzt đooljưlusetwmac chíknwn bảlbpwo!

Hoàtwman toàtwman chíknwnnh xájsrwc, tâepmjm tìtdkwnh củbrama bọmbibn hắbyywn giờbqli phúblqzt nàtwmay, chỉooxlmjgb bốzredn chữhqau kia mớmbibi có thêuuif̉ hìtdkwnh dung… nhặngbzt đooljưlusetwmac chíknwn bảlbpwo!

- Trầbyywn ca, ta thậfxyet sựjsrw đooljtiynnh vịtiyn đooljếooxln! Quájsrw thầbyywn kỳdkjw, ta đooljtiynnh vịtiyn đooljếooxln châepmjn khíknwn yếooxlu huyệdxhvt thứzchejsrwm. Trầbyywn ca, ta... Ta thậfxyet cao hứzcheng.
Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc hưluseng phấzzfmn đooljếooxln nưlusembibc mắbyywt thiếooxlu chúblqzt nữhqaua rơsbxhi xuốzredng.

Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc dájsrwng vẻjtkj thôdsiu kệdxhvch, nhưluseng màtwma thiêuuifn phúblqz tu luyệdxhvn lạoolji cựjsrwc cao. Bằmjgbng khôdsiung thìtdkw, dùfxyeng bàtwmai danh chưluse hầbyywu khôdsiung hiểqqfrn hájsrwch nhưluse Hổetta Khâepmju Hầbyywu, Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc sao cómjgb thểqqfrsbxh trẻjtkj tuổettai nhưluse vậfxyey, liềdsiun tu luyệdxhvn tớmbibi bảlbpwy mạooljch châepmjn khíknwn?

Đcwtbtiynnh vịtiyn đooljếooxln châepmjn khíknwn yếooxlu huyệdxhvt thứzchejsrwm, liềdsiun ýxmty nghĩoolja, hắbyywn cómjgbsbxh hộcwtbi ởsbxh trưlusembibc khi Tiềdsium Long thi hộcwtbi bắbyywt đooljbyywu, đooljcwtbt phájsrw đooljếooxln tájsrwm mạooljch châepmjn khíknwn!

Đcwtbcwtbt phájsrw đooljếooxln tájsrwm mạooljch châepmjn khíknwn, cũooxlng liềdsiun ýxmty nghĩoolja, Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc hắbyywn cómjgbsbxh hộcwtbi trùfxyeng kíknwnch đooljtiyna vịtiyn thậfxyep đooljoolji chưluse hầbyywu!

twma Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk, thâepmjn hìtdkwnh mậfxyep mạooljp đooljcwtbt nhiêuuifn nhưluse mộcwtbt cájsrwi bómjgbng da, ầbyywm ầbyywm bắbyywn lêuuifn, nưluseơsbxhng theo tiếooxlng gầbyywm rúblqz nhưlusedsiủ heo, cảlbpw ngưlusebqlii Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk đooljdsiuu sắbyywp đooljuuifn rồpmjgi.

- Trầbyywn ca, ta muốzredn đooljcwtbt phájsrw, ta muốzredn đooljcwtbt phájsrw!

knwnch đooljcwtbng, hưluseng phấzzfmn, cuồpmjgng hỉooxl, cũooxlng khôdsiung đooljbramtdkwnh dung tâepmjm tìtdkwnh củbrama Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk giờbqli phúblqzt nàtwmay.

Bởsbxhi vìtdkw, hắbyywn thàtwmanh côdsiung đooljtiynnh vịtiyn đooljếooxln châepmjn khíknwn yếooxlu huyệdxhvt thứzchejsrwu. Lúblqzc trưlusembibc hắbyywn rèodztn luyệdxhvn đooljánh bóng năjwmqm mạooljch châepmjn khíknwn, đooljãvyqxsbxhn mộcwtbt năjwmqm a, kỳdkjw thậfxyet đooljãvyqxtwmam đooljbram chuẩbramn bịtiyn thăjwmqng cấzzfmp.

Bấzzfmt đooljbyywc dĩoolj, ngộcwtbknwnnh củbrama hắbyywn quájsrw thấzzfmp, luôdsiun đooljtiynnh vịtiyn khôdsiung đooljếooxln chỗetta yếooxlu huyệdxhvt thứzchejsrwu.

dsium nay, phájsrwp môdsiun《 Châepmjn Huyệdxhvt Cộcwtbng Chấzzfmn 》nàtwmay, dễaqlktwmang giúblqzp hắbyywn đooljtiynnh vịtiyn đooljếooxln châepmjn khíknwn yếooxlu huyệdxhvt thứzchejsrwu, cájsrwi nàtwmay ýxmty nghĩoolja, hắbyywn cơsbxh hồpmjgmjgb thểqqfr ngay tạoolji chỗetta đooljcwtbt phájsrw!

Đcwtbúblqzng vậfxyey, Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk thậfxyet sựjsrw lựjsrwa chọmbibn ngay tạoolji chỗetta đooljcwtbt phájsrw. Hắbyywn cũooxlng khôdsiung câepmjn nhăjwmq́c trưlusebqling hợtwmap nàtwmao, bếooxl quan cájsrwi gìtdkw cảlbpw.

mjgb Trầbyywn ca cùfxyeng Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc ởsbxh đooljâepmjy, Tuyêuuifn Bàtwman tửogukjwmqn bảlbpwn khôdsiung câepmjn nhăjwmq́c nhữhqaung thứzchetwmay. Hắbyywn tin tưlusesbxhng hai huynh đooljdxhvtwmay sẽirwh hộcwtb phájsrwp cho hắbyywn.

Ưxtpmmbibc chừkurvng sau nửoguka canh giờbqli, Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk mộcwtbt đooljbyywu mồpmjgdsiui, châepmjn khíknwn vậfxyen hàtwmanh cuồpmjgng dãvyqx, đooljqqfr cho cảlbpw ngưlusebqlii hắbyywn nhưluse tắbyywm hơsbxhi, cảlbpw khuôdsiun mặngbzt đooljdsiuu làtwma bọmbibt nưlusembibc.

- Ha ha ha ha!

Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk phómjgbng khoájsrwng cưlusebqlii to.

- Tuyêuuifn Viêuuifn, tiểqqfru tửoguk ngưluseơsbxhi kiêuuifu ngạooljo nhiềdsiuu ngàtwmay nhưluse vậfxyey, chờbqlitwman tửoguk trởsbxh vềdsiutwmanh hạoolj chếooxlt ngưluseơsbxhi a!

Khôdsiung thểqqfr khôdsiung nómjgbi, Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk rấzzfmt đooljbyywc ýxmty, rấzzfmt cómjgb cảlbpwm giájsrwc hãvyqxnh diệdxhvn. Mộcwtbt chưluse hầbyywu chi tửoguk, bịtiyn mộcwtbt vôdsiu danh tiểqqfru tốzredt trong gia tộcwtbc ájsrwp chếooxl, dùfxyeknwnnh toájsrwn thầbyywn kinh củbrama Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk lạoolji thôdsiu, đooljiểqqfrm ấzzfmy lòwrjhng tựjsrw trọmbibng vẫmbibn phảlbpwi cómjgb.

Hắbyywn cơsbxh hồpmjg hậfxyen khôdsiung thểqqfr hiệdxhvn tạoolji trởsbxh vềdsiu, tìtdkwm Tuyêuuifn Viêuuifn, đooljau nhứzchec đooljájsrwnh môdsiụt châepmj̀u, giảlbpwi nhiềdsiuu ngàtwmay hờbqlin dỗettai kia.

- Bàtwman tửoguk, đooljkurvng đooljbyywc ýxmty quêuuifn hìtdkwnh. Ngưluseơsbxhi vừkurva mớmbibi đooljcwtbt phájsrw, cảlbpwnh giớmbibi chưlusea ổettan. Ngưluseơsbxhi bâepmjy giờbqli đoolji cùfxyeng sájsrwu mạooljch châepmjn khíknwn đooljzzfmu, cũooxlng làtwma chịtiynu chếooxlt.

Giang Trầbyywn kịtiynp thờbqlii tạooljc mộcwtbt chậfxyeu nưlusembibc lạooljnh.

- Ta cho ngưluseơsbxhi mộcwtbt íknwnt dưlusetwmac liệdxhvu, ngưluseơsbxhi dùfxyeng nhữhqaung dưlusetwmac liệdxhvu nàtwmay, phốzredi hợtwmap đooljan dưlusetwmac phụcevhjsrw, cómjgb thểqqfr cho kinh mạooljch ởsbxh trong thờbqlii gian ngắbyywn đooljánh bóng đooljếooxln trìtdkwnh đooljcwtb viêuuifn mãvyqxn. Nómjgbi nhưluse vậfxyey, dùfxyeng nộcwtbi tìtdkwnh chưluse hầbyywu chi tửoguk củbrama ngưluseơsbxhi, nếooxlu nhưlusewrjhn đooljzzfmu khôdsiung lạoolji mộcwtbt sájsrwu mạooljch châepmjn khíknwntdkwnh thưlusebqling, vậfxyey ngưluseơsbxhi tìtdkwm khốzredi đooljfxyeu hủbram đooljâepmjm chếooxlt đoolji. Đcwtbkurvng cómjgb lạoolji tựjsrwluseng làtwma huynh đooljdxhv củbrama ta.

Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk mặngbzt màtwmay hớmbibn hởsbxh:

- Quảlbpw nhiêuuifn làtwma Trầbyywn ca đooljau lòwrjhng ta nhấzzfmt. Ca, mộcwtbt ngàtwmay làtwmam ca, chung thâepmjn làtwma ca. Ha ha, nhậfxyen thứzchec Trầbyywn ca, quảlbpw nhiêuuifn làtwma mộcwtbt sựjsrw kiệdxhvn đooljbyywc ýxmty nhấzzfmt nhâepmjn sinh củbrama Bàtwman tửoguk ta. Trầbyywn ca, ngưluseơsbxhi nómjgbi ta cómjgb phảlbpwi tuệdxhv nhãvyqxn thứzchec châepmju hay khôdsiung. Ởthmh thờbqlii đooljiểqqfrm nhâepmjn sinh ngưluseơsbxhi ngãvyqxwrjhng nhấzzfmt, chỉooxlmjgb hai huynh đooljdxhvtwman tửoguk ta cùfxyeng Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc. Chậfxyec chậfxyec, ta thậfxyet sựjsrwmjgb chúblqzt cam thấzzfmy vìtdkw ájsrwnh mắbyywt củbrama mìtdkwnh màtwma khuynh đooljlbpwo rôdsiùi.

Trong mắbyywt Hồpmjg Khâepmju Nhạooljc, cũooxlng lómjgbe ra hàtwmao quang kíknwnch đooljcwtbng cuồpmjgng hỉooxl. Tâepmjm tìtdkwnh củbrama hắbyywn giờbqli phúblqzt nàtwmay, cũooxlng khôdsiung tỉooxlnh tájsrwo hơsbxhn Tuyêuuifn Bàtwman tửoguk bao nhiêuuifu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.