Độc Tôn Tam Giới

Chương 89 : Tuyên Bàn tử cầu cứu 2

    trước sau   
Giang Trầdkcbn khôyjosng cóvrgn thờixvhi gian cùrxxing Bàaihmn tửeebovrgni chuyệhtosn tàaihmo lao, màaihm nghiêzgncm mặhlfct nóvrgni:

- Trưdscscosac khi ta cho ra phầdkcbn kinh hỉcosaaihmy, cánitdc ngưdscsơvrgpi phảsmigi thềaegy, việhtosc nàaihmy chỉcosavrgn ba ngưdscsixvhi chúdskkng ta biếicest rõwxve, tuyệhtost đnitdygzni khôyjosng thểdhgy tiếicest lộmaba cho bấywazt luậllbrn ngưdscsixvhi thứcosadscsaihmo! Nếicesu khôyjosng, chẳzepsng khánitdc nàaihmo buôyjosng tha cho huynh đnitdhtos Giang Trầdkcbn ta!

Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo vỗhqdj ngựyykvc nóvrgni:

- Ca ca, ngưdscsơvrgpi làaihm ngưdscsixvhi thâdhgyn nhấywazt củhiena Bàaihmn tửeebo ta. Ngay cảsmig lão tưdscs̉, cũslxbng chỉcosavrgn thểdhgy xếicesp ởwxve sau ngưdscsơvrgpi. Ta khôyjosng nghe lờixvhi ngưdscsơvrgpi, trờixvhi giánitdng ngũslxbyjosi oanh đnitdcosanh!

- Trầdkcbn ca, ta cũslxbng thềaegy tửeebo thủhienjiyi mậllbrt nàaihmy. Nếicesu cóvrgn tiếicest lộmaba, đnitddhgy cho cảsmig nhàaihm ta bịpkziaihmn sánitdt!

Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic khôyjosng giốygznng Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebovrgni chuyệhtosn vărxxin vẻkwhs nhưdscs vậllbry, bấywazt quánitd thềaegy đnitdmabac lạwckii ánitdc hơvrgpn.


- Đnyeni!

Ázkcznh mắsmigt Giang Trầdkcbn khẽnyen nhúdskkc nhíjiyich, đnitdygzni vớcosai hai bằdbfung hữdkuiu nàaihmy, vẫyykvn làaihmvrgn chúdskkt yêzgncn tâdhgym.

- Cánitdc ngưdscsơvrgpi nghe cho kỹnyen, hôyjosm nay ta sẽnyen truyềaegyn cho cánitdc ngưdscsơvrgpi mộmabat môyjosn kỹnyenrxxing. Kỹnyenrxxing nàaihmy, cóvrgn thểdhgy cho cánitdc ngưdscsơvrgpi đnitdpkzinh vịpkzi yếicesu huyệhtost trong cơvrgp thểdhgy, màaihm khôyjosng cầdkcbn nhưdscswxve Giảsmig khánitdc, trưdscscosac khi đnitdmabat phánitd mộmabat tầdkcbng, đnitdaegyu phảsmigi đnitdi lụhienc lọdscsi, tìrxxim châdhgyn khíjiyi yếicesu huyệhtost tiếicesp theo. Môyjosn kỹnyenrxxing nàaihmy củhiena ta, cóvrgn thểdhgy đnitddhgynitdc ngưdscsơvrgpi lậllbrp tứcosac tìrxxim đnitdưdscsmwctc chỗhqdj củhiena châdhgyn khíjiyi yếicesu huyệhtost tiếicesp theo.

- Cánitdi gìrxxi?

Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic phảsmign ứcosang nhanh hơvrgpn, sắsmigc mặhlfct đnitdwckii biếicesn.

- Trầdkcbn ca, trêzgncn thếices giớcosai nàaihmy, sao cóvrgn thểdhgyvrgnyjosng phánitdp kỹnyenrxxing đnitdóvrgn?

- Trầdkcbn ca, ngưdscsơvrgpi... ngưdscsơvrgpi sẽnyen khôyjosng nóvrgni, đnitdâdhgyy cũslxbng làaihm Thầdkcbn linh phụhien thểdhgyvrgni cho ngưdscsơvrgpi a?

Đnyendkcbu lưdscswxvei củhiena Tuyêzgncn Bàaihmn tửeeboslxbng thắsmigt lạwckii rôyjos̀i.

- Khôyjosng nêzgncn hỏzhzyi xuấywazt xửeebo, cánitdc ngưdscsơvrgpi cóvrgn nguyệhtosn ýeebo họdscsc hay khôyjosng?

- Nguyệhtosn ýeebo nguyệhtosn ýeebo! Khôyjosng muốygznn ta chíjiyinh làaihm loạwckii ngu xuẩsmign!

Tuyêzgncn Bàaihmn tửeeboaihmy cũslxbng khôyjosng nhărxxin thoánitdng mộmabat phánitdt nóvrgni.

- Trầdkcbn ca, nếicesu thậllbrt cóvrgnyjosng phánitdp nàaihmy, ta cũslxbng muốygznn họdscsc.

Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic cũslxbng nghiêzgncm túdskkc.


- Tốygznt, cánitdc ngưdscsơvrgpi nghe cho kỹnyen. Môyjosn côyjosng phánitdp nàaihmy gọdscsi làaihm 《 Châdhgyn Huyệhtost Cộmabang Chấywazn 》, chíjiyinh làaihmjiyi mậllbrt bấywazt truyềaegyn. Nếicesu côyjosng phánitdp nàaihmy truyềaegyn đnitdi, thếices tấywazt sẽnyenwxve Tu Luyệhtosn Giớcosai gâdhgyy ra sóvrgnng to gióvrgn lớcosan. Màaihmnitdc ngưdscsơvrgpi, cũslxbng tấywazt gặhlfcp đnitdếicesn họdscsa sánitdt thâdhgyn. Cho nêzgncn, lúdskkc trưdscscosac ta mớcosai muốygznn cánitdc ngưdscsơvrgpi cam đnitdoan, khôyjosng thểdhgy tiếicest lộmaba ra ngoàaihmi.

Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo nghe màaihm miệhtosng đnitdsmigng lưdscswxvei khôyjos, hắsmign đnitdygzni vớcosai Giang Trầdkcbn làaihmjiyin nhiệhtosm mùrxxi quánitdng. Giang Trầdkcbn nóvrgni cánitdi gìrxxi, hắsmign đnitdaegyu vôyjos đnitdiềaegyu kiệhtosn tin tưdscswxveng. Cho nêzgncn, giờixvh phúdskkt nàaihmy hắsmign đnitdãmlgq hoàaihmn toàaihmn coi 《 Châdhgyn Huyệhtost Cộmabang Chấywazn 》 kia làaihm thậllbrt.

aihm tuy Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic còkyefn cóvrgn mộmabat tia nghi kịpkzi, nhưdscsng đnitdygzni vớcosai Giang Trầdkcbn cũslxbng rấywazt tin tưdscswxveng.

- Đnyenyklkng nóvrgni nhảsmigm nữdkuia, bắsmigt đnitddkcbu nghe khẩsmigu quyếicest...

Giang Trầdkcbn cũslxbng khôyjosng muốygznn lãmlgqng phíjiyi thờixvhi gian đnitdi thuyếicest phụhienc bọdscsn hắsmign, màaihmaihm đnitdơvrgpn giảsmign trựyykvc tiếicesp, truyềaegyn thụhien khẩsmigu quyếicest.

Sựyykv thậllbrt đnitdếicesn thuyếicest minh hếicest thảsmigy!

Khôyjosng thểdhgy khôyjosng nóvrgni, Võwxve Giảsmig đnitdaegyu cóvrgn thiêzgncn tưdscs thôyjosng minh, đnitddscsc khẩsmigu quyếicest nàaihmy ba lưdscsmwctt, Tuyêzgncn Bàaihmn tửeeborxxing Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic đnitdãmlgq nhớcosawxve thuộmabac làaihmu.

- Nóvrgni nhiềaegyu hơvrgpn nữdkuia cũslxbng khôyjosng cóvrgnnitdc dụhienng, chíjiyinh cánitdc ngưdscsơvrgpi dùrxxing phánitdp môyjosn nàaihmy, nếicesm thửeebo mộmabat chúdskkt a.

《 Châdhgyn Huyệhtost Cộmabang Chấywazn 》 đnitdếicesn từyklk vịpkzi diệhtosn cao cấywazp hơvrgpn, nóvrgni trắsmigng ra làaihm, cũslxbng khôyjosng phảsmigi côyjosng phánitdp cao sâdhgyu cỡwxveaihmo. Chỉcosavrgn đnitdiềaegyu dùrxxing nộmabai tìrxxinh củhiena Đnyenôyjosng Phưdscsơvrgpng Vưdscsơvrgpng Quốygznc, làaihm khôyjosng thểdhgyaihmo cóvrgn phánitdp môyjosn bựyykvc nàaihmy.

Tuyêzgncn Bàaihmn tửeeborxxing Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic bắsmigt đnitddkcbu nếicesm thửeebo, chỉcosa mộmabat lúdskkc sau, biểdhgyu lộmaba củhiena hai ngưdscsixvhi liềaegyn bắsmigt đnitddkcbu phánitdt sinh biếicesn hóvrgna, dầdkcbn dầdkcbn xuấywazt hiệhtosn vui sưdscscosang, kinh hỉcosa, lạwckii đnitdếicesn cuồdkuing hỉcosa

Nhưdscs nhặhlfct đnitdưdscsmwctc chíjiyi bảsmigo!

Hoàaihmn toàaihmn chíjiyinh xánitdc, tâdhgym tìrxxinh củhiena bọdscsn hắsmign giờixvh phúdskkt nàaihmy, chỉcosavrgn bốygznn chữdkui kia mớcosai có thêzgnc̉ hìrxxinh dung… nhặhlfct đnitdưdscsmwctc chíjiyi bảsmigo!

- Trầdkcbn ca, ta thậllbrt sựyykv đnitdpkzinh vịpkzi đnitdếicesn! Quánitd thầdkcbn kỳcuim, ta đnitdpkzinh vịpkzi đnitdếicesn châdhgyn khíjiyi yếicesu huyệhtost thứcosanitdm. Trầdkcbn ca, ta... Ta thậllbrt cao hứcosang.
Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic hưdscsng phấywazn đnitdếicesn nưdscscosac mắsmigt thiếicesu chúdskkt nữdkuia rơvrgpi xuốygznng.

Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic dánitdng vẻkwhs thôyjos kệhtosch, nhưdscsng màaihm thiêzgncn phúdskk tu luyệhtosn lạwckii cựyykvc cao. Bằdbfung khôyjosng thìrxxi, dùrxxing bàaihmi danh chưdscs hầdkcbu khôyjosng hiểdhgyn hánitdch nhưdscs Hổfjbz Khâdhgyu Hầdkcbu, Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic sao cóvrgn thểdhgywxve trẻkwhs tuổfjbzi nhưdscs vậllbry, liềaegyn tu luyệhtosn tớcosai bảsmigy mạwckich châdhgyn khíjiyi?

Đnyenpkzinh vịpkzi đnitdếicesn châdhgyn khíjiyi yếicesu huyệhtost thứcosanitdm, liềaegyn ýeebo nghĩrxxia, hắsmign cóvrgnvrgp hộmabai ởwxve trưdscscosac khi Tiềaegym Long thi hộmabai bắsmigt đnitddkcbu, đnitdmabat phánitd đnitdếicesn tánitdm mạwckich châdhgyn khíjiyi!

Đnyenmabat phánitd đnitdếicesn tánitdm mạwckich châdhgyn khíjiyi, cũslxbng liềaegyn ýeebo nghĩrxxia, Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic hắsmign cóvrgnvrgp hộmabai trùrxxing kíjiyich đnitdpkzia vịpkzi thậllbrp đnitdwckii chưdscs hầdkcbu!

aihm Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo, thâdhgyn hìrxxinh mậllbrp mạwckip đnitdmabat nhiêzgncn nhưdscs mộmabat cánitdi bóvrgnng da, ầdkcbm ầdkcbm bắsmign lêzgncn, nưdscsơvrgpng theo tiếicesng gầdkcbm rúdskk nhưdscsyjos̉ heo, cảsmig ngưdscsixvhi Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo đnitdaegyu sắsmigp đnitdzgncn rồdkuii.

- Trầdkcbn ca, ta muốygznn đnitdmabat phánitd, ta muốygznn đnitdmabat phánitd!

jiyich đnitdmabang, hưdscsng phấywazn, cuồdkuing hỉcosa, cũslxbng khôyjosng đnitdhienrxxinh dung tâdhgym tìrxxinh củhiena Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo giờixvh phúdskkt nàaihmy.

Bởwxvei vìrxxi, hắsmign thàaihmnh côyjosng đnitdpkzinh vịpkzi đnitdếicesn châdhgyn khíjiyi yếicesu huyệhtost thứcosanitdu. Lúdskkc trưdscscosac hắsmign rèwckin luyệhtosn đnitdánh bóng nărxxim mạwckich châdhgyn khíjiyi, đnitdãmlgqvrgpn mộmabat nărxxim a, kỳcuim thậllbrt đnitdãmlgqaihmm đnitdhien chuẩsmign bịpkzi thărxxing cấywazp.

Bấywazt đnitdsmigc dĩrxxi, ngộmabajiyinh củhiena hắsmign quánitd thấywazp, luôyjosn đnitdpkzinh vịpkzi khôyjosng đnitdếicesn chỗhqdj yếicesu huyệhtost thứcosanitdu.

yjosm nay, phánitdp môyjosn《 Châdhgyn Huyệhtost Cộmabang Chấywazn 》nàaihmy, dễyjosaihmng giúdskkp hắsmign đnitdpkzinh vịpkzi đnitdếicesn châdhgyn khíjiyi yếicesu huyệhtost thứcosanitdu, cánitdi nàaihmy ýeebo nghĩrxxia, hắsmign cơvrgp hồdkuivrgn thểdhgy ngay tạwckii chỗhqdj đnitdmabat phánitd!

Đnyenúdskkng vậllbry, Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo thậllbrt sựyykv lựyykva chọdscsn ngay tạwckii chỗhqdj đnitdmabat phánitd. Hắsmign cũslxbng khôyjosng câdhgyn nhărxxíc trưdscsixvhng hợmwctp nàaihmo, bếices quan cánitdi gìrxxi cảsmig.

vrgn Trầdkcbn ca cùrxxing Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic ởwxve đnitdâdhgyy, Tuyêzgncn Bàaihmn tửeeborxxin bảsmign khôyjosng câdhgyn nhărxxíc nhữdkuing thứcosaaihmy. Hắsmign tin tưdscswxveng hai huynh đnitdhtosaihmy sẽnyen hộmaba phánitdp cho hắsmign.

Ưgrezcosac chừyklkng sau nửeeboa canh giờixvh, Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo mộmabat đnitddkcbu mồdkuiyjosi, châdhgyn khíjiyi vậllbrn hàaihmnh cuồdkuing dãmlgq, đnitddhgy cho cảsmig ngưdscsixvhi hắsmign nhưdscs tắsmigm hơvrgpi, cảsmig khuôyjosn mặhlfct đnitdaegyu làaihm bọdscst nưdscscosac.

- Ha ha ha ha!

Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo phóvrgnng khoánitdng cưdscsixvhi to.

- Tuyêzgncn Viêzgncn, tiểdhgyu tửeebo ngưdscsơvrgpi kiêzgncu ngạwckio nhiềaegyu ngàaihmy nhưdscs vậllbry, chờixvhaihmn tửeebo trởwxve vềaegyaihmnh hạwcki chếicest ngưdscsơvrgpi a!

Khôyjosng thểdhgy khôyjosng nóvrgni, Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo rấywazt đnitdsmigc ýeebo, rấywazt cóvrgn cảsmigm giánitdc hãmlgqnh diệhtosn. Mộmabat chưdscs hầdkcbu chi tửeebo, bịpkzi mộmabat vôyjos danh tiểdhgyu tốygznt trong gia tộmabac ánitdp chếices, dùrxxijiyinh toánitdn thầdkcbn kinh củhiena Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo lạwckii thôyjos, đnitdiểdhgym ấywazy lòkyefng tựyykv trọdscsng vẫyykvn phảsmigi cóvrgn.

Hắsmign cơvrgp hồdkui hậllbrn khôyjosng thểdhgy hiệhtosn tạwckii trởwxve vềaegy, tìrxxim Tuyêzgncn Viêzgncn, đnitdau nhứcosac đnitdánitdnh môyjoṣt châdhgỳu, giảsmigi nhiềaegyu ngàaihmy hờixvhn dỗhqdji kia.

- Bàaihmn tửeebo, đnitdyklkng đnitdsmigc ýeebo quêzgncn hìrxxinh. Ngưdscsơvrgpi vừyklka mớcosai đnitdmabat phánitd, cảsmignh giớcosai chưdscsa ổfjbzn. Ngưdscsơvrgpi bâdhgyy giờixvh đnitdi cùrxxing sánitdu mạwckich châdhgyn khíjiyi đnitdywazu, cũslxbng làaihm chịpkziu chếicest.

Giang Trầdkcbn kịpkzip thờixvhi tạwckic mộmabat chậllbru nưdscscosac lạwckinh.

- Ta cho ngưdscsơvrgpi mộmabat íjiyit dưdscsmwctc liệhtosu, ngưdscsơvrgpi dùrxxing nhữdkuing dưdscsmwctc liệhtosu nàaihmy, phốygzni hợmwctp đnitdan dưdscsmwctc phụhiennitd, cóvrgn thểdhgy cho kinh mạwckich ởwxve trong thờixvhi gian ngắsmign đnitdánh bóng đnitdếicesn trìrxxinh đnitdmaba viêzgncn mãmlgqn. Nóvrgni nhưdscs vậllbry, dùrxxing nộmabai tìrxxinh chưdscs hầdkcbu chi tửeebo củhiena ngưdscsơvrgpi, nếicesu nhưdscskyefn đnitdywazu khôyjosng lạwckii mộmabat sánitdu mạwckich châdhgyn khíjiyirxxinh thưdscsixvhng, vậllbry ngưdscsơvrgpi tìrxxim khốygzni đnitdllbru hủhien đnitdâdhgym chếicest đnitdi. Đnyenyklkng cóvrgn lạwckii tựyykvdscsng làaihm huynh đnitdhtos củhiena ta.

Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo mặhlfct màaihmy hớcosan hởwxve:

- Quảsmig nhiêzgncn làaihm Trầdkcbn ca đnitdau lòkyefng ta nhấywazt. Ca, mộmabat ngàaihmy làaihmm ca, chung thâdhgyn làaihm ca. Ha ha, nhậllbrn thứcosac Trầdkcbn ca, quảsmig nhiêzgncn làaihm mộmabat sựyykv kiệhtosn đnitdsmigc ýeebo nhấywazt nhâdhgyn sinh củhiena Bàaihmn tửeebo ta. Trầdkcbn ca, ngưdscsơvrgpi nóvrgni ta cóvrgn phảsmigi tuệhtos nhãmlgqn thứcosac châdhgyu hay khôyjosng. Ởxsqa thờixvhi đnitdiểdhgym nhâdhgyn sinh ngưdscsơvrgpi ngãmlgqkyefng nhấywazt, chỉcosavrgn hai huynh đnitdhtosaihmn tửeebo ta cùrxxing Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic. Chậllbrc chậllbrc, ta thậllbrt sựyykvvrgn chúdskkt cam thấywazy vìrxxi ánitdnh mắsmigt củhiena mìrxxinh màaihm khuynh đnitdsmigo rôyjos̀i.

Trong mắsmigt Hồdkui Khâdhgyu Nhạwckic, cũslxbng lóvrgne ra hàaihmo quang kíjiyich đnitdmabang cuồdkuing hỉcosa. Tâdhgym tìrxxinh củhiena hắsmign giờixvh phúdskkt nàaihmy, cũslxbng khôyjosng tỉcosanh tánitdo hơvrgpn Tuyêzgncn Bàaihmn tửeebo bao nhiêzgncu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.