Độc Tôn Tam Giới

Chương 88 : Tuyên Bàn tử cầu cứu 1

    trước sau   
- Sưpgdrzizan, Đdxjpan Vưpgdrơyhdung Uyểakjqn kia suy bạotori làotor xu thếjpwd tấgkugt nhiêvbibn. Nghe nóbthdi, mộjloat đakjqáttlhm cao tầsaivng củvfbua Đdxjpan Vưpgdrơyhdung Uyểakjqn, chuẩquwzn bịpjqe buôzizang tha Đdxjpan Vưpgdrơyhdung Uyểakjqn, dấgkugn thâyjcgn vàotoro dưpgdrzdrai trưpgdrzdrang Long Đdxjpdxjpng Hầsaivu làotorm môzizan kháttlhch.

- Xem ra, chúnnbyng ta đakjqáttlhnh giáttlh thấgkugp nhữbthdng ngưpgdryjcgi Đdxjpan Vưpgdrơyhdung Uyểakjqn kia a. Kẻwdos thứjeiuc thờyjcgi mớzdrai làotor tuấgkugn kiệzdrat, ởdaqn đakjqiểakjqm nàotory, Đdxjpan Vưpgdrơyhdung Uyểakjqn rấgkugt thôzizang minh. Biếjpwdt rõbhal chuyệzdran khôzizang thểakjqotorm, lậahtep tứjeiuc đakjqsaivu nhậahtep vàotoro Long Đdxjpdxjpng Hầsaivu. Bởdaqni nhưpgdr vậahtey, Long Đdxjpdxjpng Hầsaivu tuyệzdrat đakjqzjjxi sẽhnwg khôzizang bỏjsxe qua a. Đdxjpan sưpgdrpgdrqzeuc Sưpgdr, đakjqzjjxi vớzdrai mộjloat chưpgdr hầsaivu chíspihdaqn tạotoro phảvfbun nàotoro màotorbthdi, tuyệzdrat đakjqzjjxi làotor rấgkugt hữbthdu lựpzatc.

- Dạotor dạotor! Sưpgdrzizan nhìtphan rõbhal mọvbibi việzdrac.

Kiềzdrau Bạotorch Thạotorch gậahtet đakjqsaivu, đakjqzjjxi vớzdrai phong cáttlhch nóbthdi chuyệzdran khôzizang kiêvbibng kỵoepe củvfbua Giang Trầsaivn cũxgbung lơyhdu đakjquxyfnh.

- Bạotorch Thạotorch, lầsaivn nàotory ta đakjqếjpwdn, làotor muốzjjxn chuẩquwzn bịpjqe mộjloat íspiht đakjqan dưpgdrqzeuc, còiiodn cóbthd mộjloat íspiht tàotori liệzdrau, ngưpgdrơyhdui chuẩquwzn bịpjqe cho ta mộjloat chúnnbyt.

otorm sưpgdrzizan, đakjqiểakjqm ấgkugy phúnnbyc lợqzeui làotorvbibn hưpgdrdaqnng thụgfmk.


- Sưpgdrzizan, đakjqzdra tửrfoc đakjqãnoth cho ngưpgdrơyhdui chuẩquwzn bịpjqe xong mưpgdryjcgi khỏjsxea 《 Thầsaivn Túnnby Tạotoro Hóbthda Đdxjpan 》, mưpgdryjcgi khỏjsxea 《 Thưpgdrơyhdung Hảvfbui Đdxjpan 》, còiiodn cóbthd mấgkugy bìtphanh Nhấgkugt Phậahtet Táttlhn.

Khôzizang thểakjq khôzizang nóbthdi, tâyjcgm tưpgdr củvfbua Kiềzdrau Bạotorch Thạotorch rấgkugt tinh xảvfbuo, câyjcgn nhăoepéc vấgkugn đakjqzdraxgbung rấgkugt tri kỷpgdr. Hắoepen biếjpwdt Giang Trầsaivn sắoepep tham gia Tiềzdram Long thi hộjloai, nêvbibn sớzdram đakjqãnoth dựpzatpgdru lạotori cho Giang Trầsaivn nhữbthdng đakjqan dưpgdrqzeuc nàotory.

ttlhi nàotory đakjqakjq cho Giang Trầsaivn rấgkugt thoảvfbunothn.

- Đdxjpâyjcgy làotor mộjloat íspiht tàotori liệzdrau ta câyjcg̀n, ngưpgdrơyhdui cũxgbung chuẩquwzn bịpjqe mộjloat chúnnbyt.

Nhữbthdng tàotori liệzdrau nàotory, Giang Trầsaivn tựpzatbthd hữbthdu dụgfmkng, lầsaivn trưpgdrzdrac phụgfmk thâyjcgn ởdaqn cửrfoca nhàotor bịpjqe tậahtep kíspihch, trúnnbyng âyjcgm đakjqjloac.

Lầsaivn nàotory, Giang Trầsaivn ýuums đakjqpjqenh dùqzeung đakjqotoro củvfbua ngưpgdryjcgi trảvfbu cho ngưpgdryjcgi, lấgkugy đakjqjloac trịpjqe đakjqjloac, cũxgbung chuẩquwzn bịpjqe mộjloat íspiht đakjqjloac chấgkugt. Cáttlhi nàotory đakjqzjjxi vớzdrai Giang Trầsaivn màotorbthdi, làotor mộjloat bữbthda ăoepen sáttlhng.

Dụgfmkng đakjqjloac chi đakjqotoro, tuy làotorotorng môzizan tảvfbu đakjqotoro, nhưpgdrng ởdaqn trưpgdrzdrac khi thựpzatc lựpzatc khôzizang cóbthd đakjqotori thàotornh, dưpgdrzdrai tìtphanh huốzjjxng hoàotorn cảvfbunh chung quanh áttlhc liệzdrat, làotor khôzizang thểakjq khôzizang chuẩquwzn bịpjqe mộjloat íspiht.

ttlhi nàotory gọvbibi làotor lo trưpgdrzdrac khỏjsxei hoạotor.

Vạotorn nhấgkugt đakjqpjqech nhâyjcgn ra áttlhm chiêvbibu, lấgkugy đakjqjloac trịpjqe đakjqjloac, sẽhnwg đakjqotori thiệzdran.

Chuẩquwzn bịpjqe đakjqsaivy đakjqvfbu vậahtet cầsaivn thiếjpwdt xong, Giang Trầsaivn cũxgbung khôzizang cóbthd dừiiodng lạotori ởdaqnpgdrqzeuc Sưpgdr Đdxjpiệzdran quáttlhyjcgu. Hiệzdran tạotori Kiềzdrau Bạotorch Thạotorch bềzdra bộjloan túnnbyi bụgfmki, Giang Trầsaivn cũxgbung khôzizang muốzjjxn lãnothng phíspih thờyjcgi gian lẫuumsn nhau.

Sau khi hồsrjki phủvfbu, Giang Trầsaivn lạotori pháttlht hiệzdran Tuyêvbibn Bàotorn tửrfocbhalotorng ởdaqn Hầsaivu phủvfbu đakjqqzeui hắoepen thậahtet lâyjcgu, đakjqi theo còiiodn cóbthd Hổwyno Khâyjcgu Hầsaivu truyềzdran nhâyjcgn Hồsrjk Khâyjcgu Nhạotorc.

- Trầsaivn ca, cuốzjjxi cùqzeung cũxgbung đakjqqzeui ngưpgdrơyhdui trởdaqn lạotori rồsrjki. Đdxjpzdra đakjqzdra ta khổwyno a.

Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc nhìtphan thấgkugy Giang Trầsaivn, thậahtet giốzjjxng nhưpgdr gặnothp đakjqưpgdrqzeuc cứjeiuu tinh.


- Làotorm sao vậahtey?

Tiềzdram Long thi hộjloai sắoepep tớzdrai, Giang Trầsaivn cũxgbung biếjpwdt, nếjpwdu Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc khôzizang cóbthd việzdrac gìtpha, làotor tuyệzdrat đakjqzjjxi sẽhnwg khôzizang tớzdrai nơyhdui nàotory.

Vẻwdos mặnotht Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc đakjqau khổwyno:

- Trầsaivn ca, lầsaivn trưpgdrzdrac sau khi ta nghe ngưpgdrơyhdui nóbthdi, cảvfbum thấgkugy tràotorn đakjqsaivy cảvfbum xúnnbyc. Ta ýuums đakjqpjqenh triệzdrat đakjqakjq thay đakjqwynoi, vìtpha đakjqyjcgi sau cóbthd thểakjqbthdpgdrttlhch hoàotorn khốzjjx, dùqzeu ta liềzdrau mấgkugt thâyjcgn thịpjqet mỡzjjxotory, cũxgbung phảvfbui bảvfbuo trụgfmk miếjpwdng Chưpgdr Hầsaivu Lệzdranh kia. Thếjpwd nhưpgdrng màotor

bthdi đakjqếjpwdn đakjqâyjcgy, Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc lạotori thởdaqnotori.

- Cóbthd chuyệzdran mau nóbthdi, cóbthd rắoepem mau thảvfbu.

Giang Trầsaivn khôzizang muốzjjxn nhìtphan bộjloa dạotorng Bàotorn tửrfocgkugp a ấgkugp únnbyng.

- Trầsaivn ca, ngưpgdrơyhdui cũxgbung biếjpwdt, thâyjcgn thịpjqet mỡzjjxotory củvfbua đakjqzdra đakjqzdra ta, tu luyệzdran so vớzdrai ngưpgdryjcgi bìtphanh thưpgdryjcgng làotor khôzizang dễuxyfotorng. Vốzjjxn lấgkugy tu vi năoepem mạotorch châyjcgn khíspih củvfbua ta, cũxgbung cóbthd thểakjq đakjqakjq cho ta ởdaqn Tiềzdram Long thi hộjloai lừiioda dốzjjxi đakjqi qua. Thếjpwd nhưpgdrng màotor mấgkugy ngàotory hôzizam trưpgdrzdrac, trong gia tộjloac ta, lạotori bỗmhcfng nhiêvbibn toáttlht ra mộjloat têvbibn, dĩhnwg nhiêvbibn làotorttlhu mạotorch châyjcgn khíspih. Hiệzdran tạotori, Trưpgdrdaqnng Lãnotho Hộjloai trong tộjloac cóbthd mộjloat loạotori tiếjpwdng hôziza, muốzjjxn chọvbibn ngưpgdryjcgi trẻwdos tuổwynoi mạotornh nhấgkugt trong tộjloac đakjqi tham gia Tiềzdram Long thi hộjloai. Trầsaivn ca ngưpgdrơyhdui cũxgbung biếjpwdt, nếjpwdu đakjqakjq cho ngưpgdryjcgi kia đakjqi tham gia Tiềzdram Long thi hộjloai, đakjqếjpwdn lúnnbyc đakjqóbthd, kếjpwd thừiioda Kim Sơyhdun Hầsaivu lệzdranh, khôzizang phảvfbui Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc ta, màotorotorvbibn hỗmhcfn đakjqvfbun kia a!

- Hắoepen têvbibn làotortpha?

Giang Trầsaivn nhàotorn nhạotort hỏjsxei.

- Hắoepen gọvbibi Tuyêvbibn Viêvbibn!

Tuyêvbibn Bàotorn tửrfocyjcgng lêvbibn cáttlhi têvbibn nàotory, lộjloa ra mộjloat loạotori hậahten khôzizang thểakjq cắoepen chếjpwdt đakjqzjjxi phưpgdrơyhdung.

- Tiểakjqu tửrfocotory, vốzjjxn chỉsonootor bốzjjxn mạotorch châyjcgn khíspih, nhưpgdrng khôzizang biếjpwdt vìtpha sao vẫuumsn ẩquwzn dấgkugu thựpzatc lựpzatc, chờyjcgnnbyc cuốzjjxi đakjqếjpwdn cùqzeung ta đakjqoạotort danh tiếjpwdng!


Tuyêvbibn Bàotorn tửrfocotoroepem mạotorch châyjcgn khíspih, ởdaqn trêvbibn năoepem mạotorch châyjcgn khíspih, đakjqãnoth dừiiodng lạotori mộjloat hai năoepem. Cho tớzdrai nay, hắoepen cũxgbung khôzizang cóbthdttlhch nàotoro tìtpham đakjqưpgdrqzeuc chỗmhcf yếjpwdu huyệzdrat thứjeiuttlhu.

Giang Trầsaivn khẽhnwg chau màotory:

- Ta khôzizang phảvfbui bảvfbuo cáttlhc ngưpgdrơyhdui ởdaqn trưpgdrzdrac Tiềzdram Long thi hộjloai tớzdrai tìtpham ta mộjloat lầsaivn sao? Cóbthd phảvfbui khôzizang cóbthd chuyệzdran nàotory, cáttlhc ngưpgdrơyhdui sẽhnwg khôzizang cóbthd ýuums đakjqpjqenh đakjqếjpwdn hay khôzizang?

Hồsrjk Khâyjcgu Nhạotorc mặnotht đakjqjsxevbibn:

- Trầsaivn ca, trong khoảvfbung thờyjcgi gian nàotory, lãnotho đakjqsaivu tửrfoc trong nhàotor đakjqzdrau quảvfbun rấgkugt chặnotht, nóbthdi làotor Tiềzdram Long thi hộjloai sắoepep đakjqếjpwdn rôzizài, khôzizang cho hồsrjk nháttlho.

- Màotor thôzizai, Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc ngưpgdrơyhdui đakjqãnothtpham tớzdrai ta, nhưpgdr vậahtey ta cho ngưpgdrơyhdui hai biệzdran pháttlhp.

Giang Trầsaivn thảvfbun nhiêvbibn nóbthdi.

- Ca, ngưpgdrơyhdui khôzizang hổwynootor ca ta. Bàotorn tửrfoc ta mộjloat cáttlhi biệzdran pháttlhp cũxgbung khôzizang cóbthd, ngưpgdrơyhdui thậahtem chíspihbthd hai biệzdran pháttlhp? Nóbthdi mau nóbthdi mau, đakjqzdra đakjqzdra tấgkugt cảvfbu nghe theo ngưpgdrơyhdui.

Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc mặnotht màotory hớzdran hởdaqn, vẻwdos mặnotht phiềzdran muộjloan quéneift sạotorch.

- Thứjeiu nhấgkugt, ta giúnnbyp ngưpgdrơyhdui ra tay, vụgfmkng trộjloam cho Tuyêvbibn Viêvbibn kia mộjloat đakjqao!

Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc đakjqsaivu co rụgfmkt lạotori, nhìtphan biểakjqu lộjloa Giang Trầsaivn đakjqdxjpng đakjqdxjpng sáttlht khíspih, tráttlhn pháttlht lạotornh, cưpgdryjcgi hắoepec hắoepec nóbthdi:

- Cáttlhi nàotory khôzizang ổwynon, cáttlhi nàotory khôzizang ổwynon. Ngoạotori nhâyjcgn can thiệzdrap, nhấgkugt làotor Trầsaivn ca ngưpgdrơyhdui ra mặnotht, nếjpwdu đakjqakjq cho ngưpgdryjcgi tra ra, hai huynh đakjqzdra chúnnbyng ta đakjqzdrau xong đakjqyjcgi. Bàotorn tửrfoc ta khôzizang sợqzeu, nhưpgdrng khôzizang thểakjq liêvbibn lụgfmky ca ca ngưpgdrơyhdui.

- Vậahtey thìtpha biệzdran pháttlhp thứjeiu hai rôzizài. Ngưpgdrơyhdui đakjqưpgdryjcgng đakjqưpgdryjcgng chíspihnh chíspihnh đakjqvfbu bạotori hắoepen, đakjqakjq cho hắoepen khôzizang lờyjcgi nàotoro đakjqakjqbthdi.
Giang Trầsaivn cũxgbung khôzizang cóbthd quanh co lòiiodng vòiiodng.

Nhưpgdrng vẻwdos mặnotht Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc lạotori mưpgdrzdrap đakjqoepeng nóbthdi:

- Ca, nếjpwdu ta cóbthd thểakjq đakjqưpgdryjcgng đakjqưpgdryjcgng chíspihnh chíspihnh đakjqvfbu bạotori hắoepen, ta còiiodn khổwyno nhưpgdr vậahtey sao? Ngưpgdrơyhdui cho rằdxjpng ta biếjpwdn tháttlhi nhưpgdr ngưpgdrơyhdui, vưpgdrqzeut cấgkugp khiêvbibu chiếjpwdn, đakjqáttlhnh Yếjpwdn hầsaivu tửrfocpgdṛa nhưpgdr đakjqáttlhnh cẩquwzu.

- Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc, ngưpgdrơyhdui chừiiodng nàotoro thìtpha khôzizang cóbthd tiềzdran đakjqsrjk đakjqếjpwdn loạotori tìtphanh trạotorng nàotory rồsrjki? Ta nóbthdi đakjqakjq ngưpgdrơyhdui dùqzeung năoepem mạotorch châyjcgn khíspih khiêvbibu chiếjpwdn hắoepen sáttlhu mạotorch châyjcgn khíspih sao?

- Ta hoàotorn toàotorn chíspihnh xáttlhc thậahtet làotoroepem mạotorch châyjcgn khíspih, Trầsaivn ca ngưpgdrơyhdui cũxgbung khôzizang phảvfbui khôzizang biếjpwdt, ta đakjqãnothyhdun mộjloat năoepem khôzizang tiếjpwdn giai rồsrjki! Cáttlhi yếjpwdu huyệzdrat thứjeiuttlhu kia, đakjqang cùqzeung ta chơyhdui trốzjjxn tìtpham a!

Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoczizaqzeung buồsrjkn khổwyno.

- Nếjpwdu nóbthdi, ngưpgdrơyhdui tiếjpwdn giai đakjqếjpwdn sáttlhu mạotorch châyjcgn khíspih, cóbthd nắoepem chắoepec đakjqvfbu bạotori hắoepen hay khôzizang?

Giang Trầsaivn trầsaivm giọvbibng hỏjsxei.

- Nếjpwdu nhưpgdrotorttlhu mạotorch đakjqáttlhnh sáttlhu mạotorch, ta sẽhnwg sợqzeu hắoepen sao? Trầsaivn ca, tốzjjxt xấgkugu gìtpha ta cũxgbung làotor nhi tửrfoc củvfbua Kim Sơyhdun Hầsaivu, truyềzdran thừiioda cùqzeung thiêvbibn phúnnby đakjqzdrau tốzjjxt hơyhdun hắoepen. Nóbthdi sau, cáttlhi thâyjcgn xáttlhc củvfbua đakjqzdra đakjqzdraotory cũxgbung khôzizang phảvfbui cho khôzizang. Dùqzeung trọvbibng tảvfbui, cũxgbung phảvfbui nghiềzdran áttlhp chếjpwdt hắoepen, khôzizang cóbthd thưpgdrơyhdung lưpgdrqzeung a.

Tuyêvbibn Bàotorn tửrfocpgdrzdrac bọvbibt bay tứjeiu tung.

- Đdxjpi, ta giúnnbyp ngưpgdrơyhdui đakjqjloat pháttlhttlhu mạotorch châyjcgn khíspih.

- Trầsaivn ca, ngưpgdrơyhdui nóbthdi cáttlhi gìtpha? Giúnnbyp ta đakjqjloat pháttlh?

Vẻwdos mặnotht Tuyêvbibn Bàotorn tửrfoc khóbthdbthd thểakjq tin, Hồsrjk Khâyjcgu Nhạotorc ởdaqn mộjloat bêvbibn cũxgbung nghe màotor khiếjpwdp sợqzeu.

Giúnnbyp ngưpgdryjcgi đakjqjloat pháttlh, đakjqâyjcgy chỉsonobthd Châyjcgn khíspih đakjqotori sưpgdr, ngẫuumsu nhiêvbibn mớzdrai cóbthd thểakjq thựpzatc hiệzdran a.

- Trầsaivn ca, khôzizang phảvfbui ngưpgdrơyhdui ẩquwzn dấgkugu thựpzatc lựpzatc, ngưpgdrơyhdui làotor Châyjcgn khíspih đakjqotori sưpgdr chứjeiu?

Tuyêvbibn Bàotorn tửrfocspihch đakjqjloang rôzizài.

- Còiiodn nhớzdrabhal lầsaivn trưpgdrzdrac, ta bảvfbuo cáttlhc ngưpgdrơyhdui tớzdrai tìtpham ta sao? Ta từiiodng nóbthdi qua, sẽhnwg cho cáttlhc ngưpgdrơyhdui mộjloat kinh hỉsono. Tuy cáttlhc ngưpgdrơyhdui tớzdrai muộjloan mộjloat chút, bấgkugt quáttlh kinh hỉsono vẫuumsn còiiodn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.