Độc Tôn Tam Giới

Chương 87 : Trọng vũ phi đao 2

    trước sau   
- Đqkywxgaw vậdlbut khôfdxfng tệpvxw, ta nhậdlbun.

Giang Trầorern cưfoaglvvpi cưfoaglvvpi, tâliqcm tìtlemnh thậdlbut tốqjkit.

liqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma thởnytf phàpxcgo nhẹihhl nhỏsqtmm, nàpxcgng sợrfgn Giang Trầorern sẽkxgk đkkexácaabnh răzgqŕm môfdxf̣t châliqc̀u, đkkexpvxw cho nàpxcgng cảkkexm giácaabc bịaifu thấrcczt bạlcrji. Thấrcczy Giang Trầorern vui sưfoagnytfng nhậdlbun lấrcczy, Câliqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma so vớnytfi mìtlemnh đkkexlcrjt đkkexưfoagrfgnc bảkkexo bốqjkii còtxabn vui vẻihymdwtqn.

- Giang Trầorern, Chung Cựgcppc khảkkexo hạlcrjch củlcrja Tiềohwfm Long hộohwfi thửkhjbtxabn khôfdxfng đkkexếdwtqn nửkhjba thácaabng thờlvvpi gian, liềohwfn sẽkxgk khai hỏsqtma rôfdxf̀i. Cácaabi nàpxcgy làpxcg Chung Cựgcppc đkkexọ sưfoaǵc, ngưfoagơdwtqi chuẩezjsn bịaifu nhưfoag thếdwtqpxcgo?

liqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma nhịaifun khôfdxfng đkkexưfoagrfgnc hỏsqtmi.

- Ha ha, ngưfoagơdwtqi đkkexqjkii vớnytfi ta đkkexácaabnh giácaab nhưfoag thếdwtqpxcgo?


Giang Trầorern cưfoaglvvpi hỏsqtmi.

- Muốqjkin ta nóruati thậdlbut ra sao?

- Ngưfoagơdwtqi córuat thói quen nóruati dốqjkii?

Giang Trầorern mởnytf trừesxhng hai mắgxact.

- Đqkywưfoagrfgnc rồxgawi, Giang Trầorern, bấrcczt kểpvxwpxcg ta, hay làpxcg tiểpvxwu nha đkkexoreru Chỉtzva Nhưfoagrfgnc kia, đkkexohwfu hi vọnsqvng ngưfoagơdwtqi ởnytf Tiềohwfm Long thi hộohwfi đkkexlcrji triểpvxwn thâliqcn thủlcrj!

- Đqkywlcrji triểpvxwn thâliqcn thủlcrj? Quácaabpxcgm hồxgawfdxf̀i, cụkxgk thểpvxw mộohwft chúqvdmt đkkexi.

liqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma dừesxhng mộohwft chúqvdmt, trong mắgxact phưfoagrfgnng hiệpvxwn lênsqvn mộohwft tia tinh mang:

- Nếdwtqu nhưfoag ngưfoagơdwtqi córuat thểpvxw đkkexácaabnh bạlcrji tấrcczt cảkkex đkkexqjkii thủlcrj, ởnytf Tiềohwfm Long thi hộohwfi đkkexoạlcrjt giảkkexi nhấrcczt, chúqvdmng ta sẽkxgktlem ngưfoagơdwtqi cao hứtqvjng.

- Chỉtzvapxcg cao hứtqvjng sao? Córuat ban thưfoagnytfng khôfdxfng?

Giang Trầorern cưfoaglvvpi ha ha.

- Córuat!

liqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma cũxjpcng dứtqvjt khoácaabt.

- Nếdwtqu nhưfoag ngưfoagơdwtqi córuat thểpvxw đkkexácaabnh bạlcrji tấrcczt cảkkex đkkexqjkii thủlcrj, ngưfoagơdwtqi muốqjkin ban thưfoagnytfng gìtlem đkkexohwfu đkkexưfoagrfgnc!


- Ban thưfoagnytfng gìtlem đkkexohwfu đkkexưfoagrfgnc?

Giang Trầorern xấrcczu xa ởnytf trênsqvn ngưfoaglvvpi Câliqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma quéyczbt mộohwft lầorern, càpxcgng làpxcgnytfdwtqi ngạlcrjo nhâliqcn kia tùkkexy ýxjpc nhìtlemn mộohwft phen.

- Ngưfoagơdwtqi nhìtlemn cácaabi gìtlem?

liqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma làpxcg ngưfoaglvvpi tậdlbup võmdow, khôfdxfng córuat mộohwft bộohwf tiểpvxwu nữkhjb nhi thẹihhln thùkkexng kia, hếdwtqch ngựgcppc nóruati.

- Ngưfoagơdwtqi nếdwtqu córuat thểpvxw ácaabp Long Cưfoag Tuyếdwtqt mộohwft đkkexoreru, ngưfoagơdwtqi muốqjkin đkkexácaabnh chủlcrj ýxjpc Bảkkexn cung liềohwfn thàpxcgnh côfdxfng. Coi nhưfoag muốqjkin đkkexem Bổjqrrn cung cùkkexng tiểpvxwu nha đkkexoreru Chỉtzva Nhưfoagrfgnc kia lớnytfn nhỏsqtm ăzgqrn sạlcrjch, cũxjpcng khôfdxfng phảkkexi làpxcg khôfdxfng thểpvxw đkkexưfoagrfgnc!

liqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma nóruati đkkexếdwtqn đkkexâliqcy, mìtlemnh cũxjpcng phùkkex mộohwft tiếdwtqng nởnytf nụkxgkfoaglvvpi. Cưfoaglvvpi rấrcczt thựgcppc, rấrcczt sácaabng lạlcrjn, khôfdxfng làpxcgm ra vẻihym chúqvdmt nàpxcgo.

- Lớnytfn nhỏsqtm ăzgqrn sạlcrjch?

Giang Trầorern phácaabt hiệpvxwn, mìtlemnh ngưfoagrfgnc lạlcrji làpxcg đkkexácaabnh giácaab thấrcczp Câliqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma lớnytfn mậdlbut a! Tuy hắgxacn biếdwtqt rõmdow, Câliqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma nóruati córuat thàpxcgnh phầorern nóruati giỡrvcun.

Nhưfoagng màpxcg, loạlcrji vui đkkexùkkexa nàpxcgy, dùkkex biếdwtqt rõmdowpxcgruati giỡrvcun, chỉtzvapxcg nghĩryfm đkkexếdwtqn loạlcrji tràpxcgng diệpvxwn kia, cũxjpcng đkkexlcrj đkkexpvxw cho ngưfoaglvvpi bìtlemnh thưfoaglvvpng tim đkkexdlbup rộohwfn lênsqvn.

- Đqkywúqvdmng vậdlbuy, làpxcg lớnytfn nhỏsqtm ăzgqrn sạlcrjch!

liqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma rấrcczt khẳnytfng đkkexaifunh gậdlbut gậdlbut đkkexoreru.

- Võmdow đkkexlcrjo thếdwtq giớnytfi, cưfoaglvvpng giảkkex vi tôfdxfn, ngưfoagơdwtqi thựgcppc sựgcppruat bảkkexn lãfbzjnh nhưfoag vậdlbuy, sớnytfm muộohwfn sẽkxgk nhấrcczt phi trùkkexng thiênsqvn. Đqkywếdwtqn lúqvdmc đkkexóruat, đkkexesxhng nóruati lớnytfn nhỏsqtm ăzgqrn sạlcrjch, tấrcczt cảkkex nữkhjb nhâliqcn trong vưfoagơdwtqng quốqjkic, đkkexohwfu nguyệpvxwn ýxjpc xếdwtqp hàpxcgng cho ngưfoagơdwtqi chọnsqvn. Ngưfoagơdwtqi chọnsqvn trúqvdmng côfdxffoagơdwtqng nhàpxcg ai, ngưfoaglvvpi ta tuyệpvxwt đkkexqjkii nguyệpvxwn ýxjpcyczbo tỷdiia muộohwfi tớnytfi làpxcgm củlcrja hồxgawi môfdxfn!

kkexng bácaabi cưfoaglvvpng giảkkex, leo lênsqvn cưfoaglvvpng giảkkex, đkkexâliqcy làpxcg phácaabp tắgxacc màpxcg bấrcczt luậdlbun thếdwtq giớnytfi nàpxcgo cũxjpcng thôfdxfng dụkxgkng.


- Nóruati nhưfoag vậdlbuy, ngưfoagơdwtqi thậdlbut sựgcpp hi vọnsqvng ta ởnytf Tiềohwfm Long thi hộohwfi đkkexoạlcrjt giảkkexi nhấrcczt?

- Nếdwtqu nhưfoagruati mộohwft thácaabng trưfoagnytfc, Bổjqrrn cung căzgqrn bảkkexn khôfdxfng sẽkxgk xem xéyczbt, córuat ngưfoaglvvpi córuat thểpvxwkkexnh hưfoagnytfng Long Cưfoag Tuyếdwtqt đkkexoạlcrjt giảkkexi nhấrcczt. Hiệpvxwn tạlcrji, nếdwtqu nhưfoag cầorern mộohwft kýxjpc thácaabc, ta hy vọnsqvng làpxcg ngưfoagơdwtqi, cũxjpcng hiểpvxwu đkkexưfoagrfgnc chỉtzvaruat thểpvxwpxcg ngưfoagơdwtqi.

liqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma rấrcczt thàpxcgnh thậdlbut:

- Ta khôfdxfng hy vọnsqvng Long Cưfoag Tuyếdwtqt đkkexoạlcrjt giảkkexi nhấrcczt.

- Vìtlemfoagơdwtqng thấrcczt cùkkexng Long Đqkywxufmng Hầoreru tranh đkkexrcczu?

Giang Trầorern giốqjking nhưfoagfoaglvvpi màpxcg khôfdxfng phảkkexi cưfoaglvvpi.

- Đqkywúqvdmng!

liqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma khẽkxgk cắgxacn răzgqrng ngàpxcg, dứtqvjt khoácaabt khôfdxfng phủlcrj nhậdlbun.

- Vìtlemfoagơdwtqng thấrcczt, vìtlem lợrfgni íaifuch củlcrja Đqkywôfdxfng Phưfoagơdwtqng nhấrcczt tộohwfc, ngưfoagơdwtqi córuat thểpvxw lựgcppa chọnsqvn hiếdwtqn thâliqcn?

Giang Trầorern thanh âliqcm lạlcrjnh lẽkxgko.

- Giang Trầorern, ngưfoagơdwtqi đkkexâliqcy làpxcg khinh ta hèzifen hạlcrj sao?

liqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma biếdwtqn sắgxacc, trong nộohwfi tâliqcm lạlcrji chợrfgnt cảkkexm thấrcczy đkkexau khổjqrrfdxfkkexng, Câliqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma nàpxcgng kiênsqvu ngạlcrjo nhưfoag thếdwtq, đkkexqjkii vớnytfi bấrcczt luậdlbun ngưfoaglvvpi theo đkkexuổjqrri nàpxcgo đkkexohwfu chẳnytfng thèzifem ngóruat tớnytfi, hácaabpxcg loạlcrji córuat thểpvxwtlem lợrfgni íaifuch hiếdwtqn thâliqcn?

Giang Trầorern a Giang Trầorern, chẳnytfng lẽkxgk ngưfoagơdwtqi khôfdxfng biếdwtqt, Câliqcu Ngọnsqvc ta nhưfoag thếdwtq, làpxcgtlem khíaifuch lệpvxw ngưfoagơdwtqi, cho ngưfoagơdwtqi thênsqvm đkkexohwfng lựgcppc sao?


- Đqkywưfoagrfgnc rồxgawi, ta cũxjpcng ngay mặnttat trảkkex lờlvvpi ngưfoagơdwtqi. Ta nhấrcczt đkkexaifunh sẽkxgk toàpxcgn lựgcppc chặnttan đkkexácaabnh Long Cưfoag Tuyếdwtqt. Vìtlem Long Đqkywxufmng Hầoreru đkkexqjkii vớnytfi Giang gia ta làpxcgm nhữkhjbng sựgcpptlemnh ácaabc tha kia!

Trong giọnsqvng nóruati củlcrja Giang Trầorern, lộohwf ra mộohwft cỗkceh khíaifu phácaabch châliqcn thậdlbut đkkexácaabng tin.

Sau khi Câliqcu Ngọnsqvc côfdxfng chúqvdma ra vềohwf, Giang Trầorern đkkexqjkii vớnytfi Tiềohwfm Long thi hộohwfi sắgxacp đkkexếdwtqn, càpxcgng cảkkexm thấrcczy gấrcczp gácaabp.

Trưfoagnytfc khi Tiềohwfm Long thi hộohwfi bắgxact đkkexoreru, Giang Trầorern quyếdwtqt đkkexaifunh đkkexi Dưfoagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn mộohwft chuyếdwtqn. Hắgxacn muốqjkin vìtlem Tiềohwfm Long thi hộohwfi làpxcgm chuẩezjsn bịaifupxcgng thênsqvm chu toàpxcgn.

foagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn mấrcczy ngàpxcgy nàpxcgy, córuat thểpvxwruati làpxcg sinh ýxjpc bậdlbun rộohwfn. Mỗkcehi ngàpxcgy khácaabch nhâliqcn đkkexếdwtqn Dưfoagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn, từesxhcaabng sớnytfm đkkexếdwtqn tốqjkii muộohwfn, nốqjkii liềohwfn khôfdxfng dứtqvjt, cơdwtq hồxgaw giẫsqtmm bằxufmng cácaabnh cửkhjba Dưfoagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn rôfdxf̀i.

- Kiềohwfu Đqkywiệpvxwn Chủlcrj, chúqvdmc mừesxhng phácaabt tàpxcgi a.

Giang Trầorern vừesxha vàpxcgo cửkhjba, liềohwfn đkkexqjkii vớnytfi Kiềohwfu Bạlcrjch Thạlcrjch mặnttat đkkexorery xuâliqcn quang kia nóruati.

- A, sưfoag... Tiểpvxwu Hầoreru gia.

Kiềohwfu Bạlcrjch Thạlcrjch thốqjkit ra, thiếdwtqu chúqvdmt nữkhjba hôfdxfnsqvn "Sưfoagfdxfn", nếdwtqu khôfdxfng phảkkexi phảkkexn ứtqvjng nhanh, chỉtzva sợrfgn sẽkxgknsqvu đkkexi ra rôfdxf̀i.

- Tiểpvxwu Hầoreru gia, khácaabch quýxjpc a, mờlvvpi vàpxcgo trong, mờlvvpi vàpxcgo trong.

Kiềohwfu Bạlcrjch Thạlcrjch chứtqvjng kiếdwtqn Giang Trầorern đkkexếdwtqn, tấrcczt nhiênsqvn làpxcg mừesxhng rỡrvcu.

Hắgxacn trong khoảkkexng thờlvvpi gian nàpxcgy bềohwf bộohwfn nhiềohwfu việpvxwc, mộohwft mựgcppc khôfdxfng córuat đkkexênsqv́n nhà bácaabi kiếdwtqn sưfoagfdxfn. Trong nộohwfi tâliqcm cũxjpcng lo lắgxacng, vạlcrjn nhấrcczt sưfoagfdxfn tứtqvjc giậdlbun thìtlempxcgm sao bâliqcy giờlvvp?

Hiệpvxwn tạlcrji, khôfdxfng phảkkexi Giang Trầorern lo lắgxacng Kiềohwfu Bạlcrjch Thạlcrjch khôfdxfng nghe lờlvvpi, màpxcgpxcg Kiềohwfu Bạlcrjch Thạlcrjch lo lắgxacng Giang Trầorern chưfoagnytfng mắgxact hắgxacn, vắgxacng vẻihym hắgxacn.


Đqkywqjkii vớnytfi Kiềohwfu Bạlcrjch Thạlcrjch màpxcgruati, tuy hiệpvxwn tạlcrji sinh ýxjpc củlcrja Dưfoagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn trọnsqvng yếdwtqu, thếdwtq nhưfoagng màpxcg so sácaabnh vớnytfi sưfoagfdxfn Giang Trầorern, cácaabi kia chíaifunh làpxcg việpvxwc rấrcczt nhỏsqtmfdxf̀i.

Nếdwtqu nhưfoagruati trưfoagnytfc kia Kiềohwfu Bạlcrjch Thạlcrjch đkkexqjkii vớnytfi thâliqcn phậdlbun ngưfoaglvvpi thừesxha kếdwtqfoagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn xem rấrcczt nặnttang, nhưfoag vậdlbuy hôfdxfm nay sau khi bácaabi Giang Trầorern làpxcgm sưfoag, ácaabnh mắgxact cùkkexng cách nghĩ củlcrja hắgxacn, cũxjpcng đkkexi theo cảkkexi biếdwtqn khôfdxfng íaifut.

Trưfoagnytfc kia rấrcczt đkkexpvxw ýxjpc vịaifu tríaifu ngưfoaglvvpi nốqjkii nghiệpvxwp Dưfoagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn, bâliqcy giờlvvp nhìtlemn lạlcrji, tựgcppa hồxgawruat chúqvdmt khôfdxfng córuat ýxjpc nghĩryfma. Dùkkex khôfdxfng làpxcgm ngưfoaglvvpi nốqjkii nghiệpvxwp Dưfoagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn, tựgcppa hồxgawxjpcng khôfdxfng córuattlem.

Nếdwtqu nhưfoagruat thểpvxw đkkexi theo sưfoagfdxfn, cầoreru họnsqvc vấrcczn đkkexlcrjo, họnsqvc đkkexưfoagrfgnc đkkexlcrji bổjqrrn sựgcpp, tưfoagơdwtqng lai sâliqcn khấrcczu so vớnytfi Dưfoagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn càpxcgng rộohwfng gấrcczp mưfoaglvvpi gấrcczp trăzgqrm lầorern, sao lạlcrji buồxgawn khôfdxfng córuat đkkexrcczt dụkxgkng võmdow?

Khỏsqtmi cầorern phảkkexi nóruati, sưfoagfdxfn tùkkexy ýxjpc ra ba đkkexan phưfoagơdwtqng, liềohwfn đkkexlcrj đkkexpvxw phácaab vỡrvcu thịaifu trưfoaglvvpng đkkexan dưfoagrfgnc 16 nưfoagnytfc quanh thâliqcn.

Mấrcczy ngàpxcgy nay, khácaabch nhâliqcn tớnytfi Dưfoagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn đkkexnttat hàpxcgng, córuat thểpvxwruati làpxcg liênsqvn tụkxgkc khôfdxfng ngừesxhng.

foagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn thu đkkexưfoagrfgnc đkkexơdwtqn đkkexnttat hàpxcgng, cũxjpcng đkkexãfbzj xếdwtqp đkkexếdwtqn cung cấrcczp hàpxcgng năzgqrm thứtqvj hai rôfdxf̀i. Dùkkex nhưfoag vậdlbuy, nhữkhjbng ngưfoaglvvpi đkkexnttat hàpxcgng kia vẫsqtmn làpxcgm khôfdxfng biếdwtqt mệpvxwt, khôfdxfng đkkexpvxw ýxjpc chờlvvpliqcu chúqvdmt nàpxcgo.

foagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn khôfdxfng muốqjkin thu tiềohwfn đkkexnttat cọnsqvc, ngưfoaglvvpi ta chếdwtqt sốqjking cũxjpcng phảkkexi trưfoagnytfc giao.

Mua bácaabn nhưfoag vậdlbuy, đkkexpvxw cho từesxhng tiểpvxwu nhịaifu củlcrja Dưfoagrfgnc Sưfoag Đqkywiệpvxwn, đkkexohwfu cảkkexm thấrcczy vui vẻihym thoảkkexi mácaabi. Ởhsyzdwtqi nàpxcgy buôfdxfn bácaabn, quảkkex thựgcppc làpxcg mỏsqtmpxcgng, cốqjki đkkexaifunh lấrcczy tiềohwfn!

pxcg Kiềohwfu Bạlcrjch Thạlcrjch tựgcpp tay sácaabng lậdlbup tràpxcgng diệpvxwn nàpxcgy, nhữkhjbng ngàpxcgy nay kiếdwtqn thứtqvjc, cũxjpcng làpxcgm cho nộohwfi tâliqcm hắgxacn suy tưfoag rấrcczt nhiềohwfu, đkkexpvxw cho hắgxacn ýxjpc thứtqvjc đkkexưfoagrfgnc, tầorerm mắgxact củlcrja mìtlemnh trưfoagnytfc kia, vẫsqtmn làpxcg quácaab thấrcczp.

Hắgxacn cũxjpcng ýxjpc thứtqvjc đkkexưfoagrfgnc, sưfoagfdxfn Giang Trầorern, mang đkkexếdwtqn cho hắgxacn, mớnytfi thậdlbut sựgcpppxcg cảkkexi biếdwtqn vậdlbun mệpvxwnh.

- Bạlcrjch Thạlcrjch, bênsqvn Đqkywan Vưfoagơdwtqng Uyểpvxwn kia córuat đkkexohwfng tĩryfmnh gìtlem khôfdxfng?

Giang Trầorern đkkexqjkii vớnytfi Đqkywan Vưfoagơdwtqng Uyểpvxwn cũxjpcng khôfdxfng phớnytft lờlvvp. Tuy Đqkywan Vưfoagơdwtqng Uyểpvxwn suy bạlcrji làpxcg tấrcczt nhiênsqvn, nhưfoagng màpxcg sựgcpptlemnh đkkexácaabnh rắgxacn khôfdxfng chếdwtqt, ngưfoagrfgnc lạlcrji bịaifu rắgxacn cắgxacn, Giang Trầorern làpxcg tuyệpvxwt đkkexqjkii khôfdxfng cho phéyczbp phácaabt sinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.